Hotărârea nr. 11/2013

Hotărârea nr.11 din 29.01.2013 Hotărâre privind finantarea executiei lucrarilor de interventie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin lucrari de reabilitare termica, in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013,  Axa prioritara 1, domeniul major de interventie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte ".

HOTĂRÂRE

privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • - Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • - GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

 • - Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Referatul nr. 516/23.01.2013 al Direcției Tehnice;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. - Se aproba finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectelor ce compun cererea de finanțare, in condiția rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din fondul european pentru dezvoltare regionala (FEDR) si de la buget de stat si recuperării ulterioare a cotei-parți ce revine fiecărei asociații de proprietari din valoarea proiectului, potrivit Ghidului solicitantului si prevederilor OUG 18/2009 actualizata ;

ART.2. - Se aproba cota de contribuție proprie a Autorității administrației publice locale, in limita a maximum 30% din cheltuielile eligibile ale proiectului;

ART.3. - Se aproba cota de contribuție proprie a Autorității administrației publice locale in limita a maximum 90% din cheltuielile neeligibile ale proiectului;

ART.4. - Se aproba cota de contribuție proprie a Asociației de Proprietari la finanțarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, stabilita in funcție de criterii socio-economice, după cum urmeaza :

 • >  10% contribuția asociației de proprietari (AP), în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari (de apartamente - locuințe) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 150 Euro;

 • >  20% contribuția asociației de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari (de apartamente - locuințe) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 Euro;

 • >  30% contribuția asociației de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari (de apartamente - locuințe) din bloc au un venit mediu lunar net pe membrii de familie sub 500 Euro.

ART.5. - Se aproba cota de contribuție proprie a Asociației de Proprietari de 100% la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente lucrărilor de reabilitare termica pentru spațiile comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinație decât cea de locuință ;

ART.6 - Se aproba ca sumele plătite de către Autoritatea locala pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

ART.7. - Se aproba ca fundamentarea taxelor de reabilitare termica pentru fiecare proprietar sa se realizeze in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de Autoritatea locala si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale, după care acestea sa fie aprobate prin Hotararea Consiliului Local;

ART.8. - Se aproba durata de recuperare a taxei de reabilitare termica, după cum urmeaza :

 • >   pentru apartamentele cu destinație de locuința, in termen de 7 ani de la data înștiințării proprietarului;

 • >   pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința, in termen de 1 an de la data instiintarii proprietarului;

ARTA- Se aproba ca taxa pentru reabilitare termică sa fie urmărită și executată în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART.10. - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice , Direcției Economice si Serviciului Administrare si inventarierea patrimoniului, fond locativ si îndrumarea asociațiilor de proprietari din


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI