Hotărârea nr. 109/2013

Hotărârea nr.109 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.165, Bl. E1 - Bacău".

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de Investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.165 bloc El, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • •  Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Hotararea Consiliului Local nr.11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creștere performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regionr 2007*2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1J „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetici blocurilor de locuințe *;

 • •  Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • •  GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor In eficiența energetici blocurilor de locuințe ”

 • •  Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniu major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetici a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 Programului Operațional Regional 2007-2013;

 • •  Referatul nr.2511/10.04.2013 al Direcției Tehn ice;

 • •  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locali republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica s blocului de locuințe, str. Marasesti nr.165 bloc El, Bacau** - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2-Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

 • •  VALOARE TOTALA de 1.028,30 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M « 881,36 mii lei (inclusiv TVA),

 • •   Regim de inaltime: S+P+10E

 • •   Autila totala (mp): 2.262,62 mp

 • •   An construire: 1972

 • •   Nr. apartamente: 44

 • •   Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 82,31 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție: 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 952,59 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 815,99 mii iei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2,1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul incheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, jin cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

PREȘEDINTE M

NOVAC-DIAC0N1

NR. 109

DIN 12.04J013

N.O.P..M.I./ R.T./Ex.l/Ds.l-A-2

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDID-PQTOV1CI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

CALEA MARASESTI NR. 165, BL. E1, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT


DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Șoseaua tancului m.31 sedor 2, București

Tel: 021/53911 32; 021/539 11 33 Fax: +40'21-53911 34. E-mall:conal8@conslB.ro


Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI’

Amplasament:

STR.CALEA MARASESTI NR. 165, BLOC E1, BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: Calea Marasesti nr.165, bloc E1

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1972

 • - regim de inaltime: S + P + 10E

■ număr apartamente: 44

 • - aria utila totala: 2.262,48 mp

 • - parter: locuințe/ încăperi ale spatiilor comerciale alipite clădirii

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structural celular - pereți structurali din beton armat de 20cm grosime pentru suprastructura si 25 cm grosime pentru infrastructura, dlspusi pe cele 2 direcții, plansee din beton armat cu grosimea de 13cm, închideri exterioare din diafragme din beton armat turnate monolit de 20cm grosime si placate cu zidărie BCA cu grosimea de 15cm, etaj tehnic realizat din BCA, scări si rampe din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1.   starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor sl a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților sl neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc In SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 39 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

04.03.1977

30.08.1986

30.05.1990


 • - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

 • - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

 • - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de intretinere la Interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986, 1990), si a unui seism major (1977).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

incadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural celular din pereți structurali din beton armat dispus! pe 2 direcții si diafragme din beton armat turnate monolit; conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R este 70 si din acest punct de vedere clădirea existenta se incadreaza in clasa de risc seismic RS III, apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a II l-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 39 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate în acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructuraie pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in Calea Marasestl nr.165, bloc E1, fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1972 . Proiect tip clădiri de locuit S+ P+10 etaje. La parter exista încăperi care aparțin spatiilor comerciale existente, alipite la clădire, imobilul are destinație de locuințe.

La data proiectării blocul nu a fost prevăzut cu spatii comerciale la parter. Acestea s>au amenajat ulterior modificandu-se după caz destinația spatiilor de la parter, latura dinspre Calea Marasestl (respectiv spațiu de locuit/incapere ce deservește spațiul comercial).

La parter, pe latura dinspre Calea Marasestl, exista spatii comerciale. In prezent este o banca (Unlcredlt Tiriac Bank). Pe latura dinspre strada Pictor Ion Andreescu este alipita de bloc o construcție ușoara,cu regim de inaltlme parter, cu destinație de spațiu comercial, respectiv farmacie.

Blocul se compune dlntr-un tronson, cu 5 deschideri cu dimensiuni cuprinse intre 2.31 - 5.16 m si 4 travee cu dimensiuni cuprinse intre 3.69m si 4.20 m. Dimensiunea In plan este de (18.29x16.12)m.

Clădirea are ca regim de inaitime subsol, parter, 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu si aite spatii.

înălțimile sunt:

2.22 m;

2.71 m;

2.71 m;

3.03 m.


 • -  subsol:

• parter:

 • -  nivel curent

 • -   etaj tehnic

Subsolul are, parțial, destinație tehnica. Accesul ia subsol se face direct prin intermediul unei scări cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin Intermediul gurilor de ventilare. Pe lungimea unei deschideri, respectiv 5.16m interax, pe fațada posterioare, spațiul este destinat garajelor. Accesul in garaje se face din exterior prin intermediul unor usi metalice, duble, (2.18x1.92)m.

Circulația pe verticala este asigurata de o scara cu o rampa/nivel si un lift.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării sl holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportantl, sunt realizați din zidărie din beton celular autociavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa necirculabila, hldrolzoiata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic („Casa liftului") Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse doua guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Imobilul are iogil. Parapetii de la togii sunt din placi prefabricate de beton armat cu grosimea de cca.7-8 cm si Inaltlmea de 1.00 m.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton sau asflat.

Imobilul are o intrare, amplasate pe fațada laterala, pe cealalta fațada laterala fiind accesul spre încăperea ghenei de gunoi. Ușile de acces In scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutlsata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul in bloc este de 176 x 235 cm,iar cea spre ghena de gunoi are dimensiunea de 90 x 210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 160x120 cm, 80x210 cm, 240x120 cm, 105x140 cm, 240x140 cm etc. înălțimea parapetilor este de 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor aferente apartamentelor sunt realizați din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm sl inaltimea de 1.00 m. Parapetii de la balcoanele casei scării sunt metalici.

închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de 20 cm, sl placate cu zidărie BCA, cu grosimea de 15 cm.

Imobilul este dotat cu un lift cu troliu. Accesul la lift, ia fiecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

 • - tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

  i<3


 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei sl/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza Infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatil, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1972 si pană In prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de Izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de peste sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile nelncălzite de la parter.

Există termoizoiatie la nivelul planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Pereții de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA cu grosimea de 15 cm) si din BCA ( de 30cm grosime). In unele locuri prin fondurile si voința beneficiarilor s-au realizat termoizolarl parțiale ale fațadelor blocurilor (la unele apartamente) cu polistiren expandat de 5cm grosime ( beton armat 20cm+protectie BCA de 15 cm grosime* pollstiren expandat de 5cm grosime)

Nu exista informații despre un rost antiseismic exsitent intre clădirea blocului E1 si clădirea spațiului comercial.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai "medie", elementele pârând a fi afectate "de varsta” si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă degradări locale. Acestea sunt datorate Infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de imbinare a panourilor prefabricate de fațada. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Este necesar sa se protejeze armatura, după îndepărtarea stratului de rugina, cu un strat de mortar de ciment.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, Inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton si asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia efectuării lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescută.

Starea finisajelor este următoarea:

_

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata Inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si In bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, In camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele Inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrarl astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 10% din suprafața fațadelor a fost termolzolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenite din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare ai caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiel Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristicile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatlei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentelor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de incălzire, de preparare a apel calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Marasestl nr.165, bloc E1 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditulul energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Expertlzarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Calea Marasesti nr.165, bloc E1 - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare sl refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic Rslll.

Fata de cete menționate mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consoiidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrlsla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

 • b) Concluzii:

S-au luat In considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm pollstlren expandat Ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm pollstlren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat Ignifugat de 3 cm ;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice și din considerente de ordin esteic, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant pe placa ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât și pe Intradosul acestuia cu polistiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) și cu polistiren expandat, ignifugat (la intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor ieșite în consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant prin placarea la partea inferioară a consolei cu polistiren expandat, ignifugat de 10cm.

în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor de apă.

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termica a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semlrigldă cașeratâ;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriel exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dubiu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de incalzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (inlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică sl In notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertlzat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului Intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor

Lucrări de intervenție (prevăzute ia art.4 iita) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii iei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior

220.507

252379.48

2.S0

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tampiarie performanta energetic

158.921

45093.47

10.10

c) termo-hidroizolarea terasei

68.513

25581.28

7.67

d) Izolarea termica a planșeului peste subsol

8.102

7950.32

2.92

TOTAL

456.043

321280.33

4.07

* Prețurile Indicate In tabel, nu conțin TVA;

•1 euro » 4,35 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 martie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1, Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la ari. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistlren expandat Ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice șl permeabilă la vaporii de apă. Termoizolațla peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire șl protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si proflle de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este Insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troliilor, uscătoril, spălătorii), in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termosistem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum In mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cerceveie din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in generai clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le Includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • * posibilitatea de schimba regimul higrotermic al incăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • * îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri c

siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lâcrlmarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrlmarulul, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fata de perete (marginea tablei ridicată sl acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletllor sl a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplărie! conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde In exces In incâperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriel exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplărie! de lemn sl tamplăriel metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanlzate, cu geam termoizolant dublu 4*16*4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile sl ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

înlocuirea tampiariei existente sl închiderea de logll/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4*16*4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemui fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tampiariei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Termolzolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletllor si golului tampiariei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriel Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte caî si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplărie! exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare

deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.                          pf

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele Interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată sl periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile în pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldroizolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemulul de terasa peste termosistemul existent după inlaturarea stratului de protecție a hldroizolatiei. Aticul va fi supralnaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseuIul existent inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de poilstiren expandat Ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistlren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

reaiizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La pianseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (boițuri împușcate, dlblurl) a unui strat termoizolant realizat din vata semlriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din plănui fațadei

Planseuiui de peste wlndfang

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de polistiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțurl împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizoiarea peretelui exterior a wlndfangulul este o măsură principala de intervenție. Realizarea piacarll termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romanța (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizoiarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste Intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (boițuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit.

e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de inceperea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fl instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a Intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este indicat ca demontarea sl remontarea instalațiilor sl echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale speciale, trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa

_______________________________________________2^ afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută In straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armeazâ cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu Impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele In dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele sillcatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agent! atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

* vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivintlice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la ari. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, Inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt Intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologlce (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană In prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar,

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna martie anul 2012,

1 euro 3 4,35 lei,

(cursul Băncii Naționale a României ia data de 10 martie 2012)

Total (inclusiv TVA): 1.028,30 mll lei,

din care:

constructii-montaj - inclusiv TVA (C + M): 881,36 mll lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2, Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA • total, din care:

1.028,30 mii lei

constructii-montaj (C + M)

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise le subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

881,36 mii lei

1.2. Investiția specifica

(constructli-montaj/arla utila a blocului)

0,38 mll Iel/m2(a.u.)

2. indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție__________

  6 luni

  .3 ani


 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________4,07 ani

 • 2.4. consumui anual de energie pentru incalzire

corespunzător blocului izolat termic_______________________________________186244,4 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________321280,33 kwh/an

In tone echivalent petrol:________________________________________________________26,31 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________65864,87 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1,166 -anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile             423.535 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                   604.762 mii iei

«REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI’

CALEA MARASESTI NR.165, BLOC E1, MUN. BACAU, JUD. BACAU


Data : August 2011

OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

 • 3. Certificatul de urbanism, in copie

 • 4. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 5. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 5/1017 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.          ■jrD d Din:                   <*&’//

In scopul:

1.1.1. C) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI

Ca urmare cererii adresate de ____________MUNICIPIUL BACAU__________________________

cu dotniciliuIXsediul tn județul            BACAU____ localitatea____________BACAU

satul__________________________—__.______________ sectorul----z,----, cod poștal--------------x

strada_____________CALEA MARA8ESTI____________.nr 6 _ ht------------=

kc            et,         ap. ...  -    , tel/fax       40 234.581840       e-mailPRIMARIE@PRIMARIEE.

înregistrată Ia nr. ________ 5/1017__________: din 28-11-2011

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul __________________________-__________________________ sectorul * .   . cod poștal:--------------r---------------

strada__________CALEA MARASESH__________ nr. 165 bl____:_______________

sc. _ • , et. - . ap. * , sau identificat prim___plan de situație

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.____________34            /_______1999

faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.38 din 31.03,2000

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții jepublicatfi, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate In Intraviianui municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor In Indlvlzlune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2000 este zonă locuințe colective și construcții aferente lucrărilor lehnico-ecfititare, Inclusă în UTR 9.

Terenul se află în zona "A" de Impozitare.

3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții * de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediul* ‘ AGENȚIA PT .PROTECȚIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, Oituz nr. 23 loc. BACAU jud. ( Bacau

In aplicarea Directivei Coniiliutui 85/337/CEE (Directiva BIA) privind evaluarea efectelor «numitor proiecte publice li private asupra mediului, modificați prin Directiva Consiliului 97/11/CE ți prin Directiva Consiliului ți Pariam cotului European 2003/33/CE privind participam publicului la elaboram «numitor planuri |i programe ta legătura cu mediul ți modificarea, cu privire ia participam publicului |l acceaul la juatițio, a Directivei SS/337/CEE ;l a Directivei 96/51/CE, prin certificatul do urbanism ac comunici aolicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriali da mediu pentru ca «cetate «I analizeze |i al decidă, după caz, incadraroa/nolncadrarea proiectului investiției publice/privato In lista proiectelor supuse evaluării Impactului uupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Conciliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu te desfășoare dup! c certificatului do urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea otecutlrii lucrărilor do conabucp'i la autoritatea

administrației pubfico competente.

in vedere» satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritate* competent! pentru proiecția mediului atabilq te mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții.*

Dupl primirea prezentului certificat de urbanism, titularul an obligații de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției țistabilirii necesității evaluării efectelor scalei» asupra mediului. In urma evaluării inițiale a invcatițtoi »o va emite actul administrativ al eutoriii|ii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea compelooU pentru protecția mediului stebilqtonoccailatea evaluării ofectelarinvestiției asupra mediului, solicitantul are obligația do • notifica acest &pt autorității administrației publice competența cu privire ia menținere* cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.


în situația în caro, dupl emiterea certificatului de urbintem ori pe p»rcur»ul derulării procedurii do evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

tocmit: PAIUME VIOLETA CONSILIER

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

0D.T.A.C.               □D.T.O.E.                □D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

  d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  • □ alimentare cu apă

  • □ canalizare

  • □ alimentare cu energie electrică

  • □ alimentare cu energie termică

  d.2) avize și acorduri privind:

  • □ securitatea la incendiu


  0 gaze naturale (3 telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban


Alte avize/acorduri

□ sănătatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și I sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - -INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutit


Achitat taxa de.......... lei, conform clutantei nr.............. din................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de            ’J.Clț


Imobilul se află In zona protejată pe baza normelor sanitare (fermă și abator de păsări). Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea • subzonă locuințe colective existente. Funcțiuni complementare admise:

 • - Instituții publice și servicii;

 • > spații verzi amenajate;

 • > accese pietonale șl carosabile, parcaje, garaje;

 • - rețele tehnlco-ediiitare și construcții aferente.

Utilizări permise:

 • - locuințe colective;

 • - modernizări și reparații ia clădiri existente;

 • - construcții și amenajări necesare bunei funcționări a zonei.

SE SOLICITA REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+10 ÎN CADRUL PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DiN MUNICIPIUL BACĂU"-) 38 de blocuri.

t                  Utilități existente In zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică.

Conform H.C.L. nr.38/27.02.2009:

 • - pentru realizarea fațadelor se vor utiliza una din următoarele 3 compoziții de culori:

 • - D33 și D34

 • - D49 și D50

 • - L96 și D14

 • - pentru inveiitoare se va utiliza tablă amprentată într-o singură culoare-cărămizlu

 • - delimitarea culorilor diferite se face ia modificarea de pian șl nu In câmpul continuu al fațadelor

 • - unghiul de înclinație al învelitorilor nex construite va fi de la 30 la 40 grade față de plănui orizontal ai terasei

Aspectul exterior ai blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general ai zonei.

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BaCAU

ANEXA

LA CERTIFICATUL DE URBANISM

dii> 9. aA

Arhitect țef,

arti VASILE ALEXANDRU GBLJMAN

întocmi: PANAINTE VIOLETA - CONSIUEXPUAT DE ÎNCADRASE IN ZONA

Scara 11


[    —] Zona studiate)


Sat^rt^u.SU.MarasesteNtlCX


Benzen MUNICIPIUL BACAU


Nomenclatura s L* 35 - 54- B- d -1 - W


1:5000


PLAN DE ÎNCADRARE


IN ZONACONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, fata DAU

STR.MARASESTI NR. 165, bl. E1, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

in mii lei / mll auro ta cursul BNR din data de: 10 februarie 2012 1 Euro= 43528 lai

TVA 24%

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mll LEI

Mll EURO

Mll LEI

Mll LEI

Mll EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

-        *■,-l ■. CțtELtuiettlfiSWfeUdBiȘ^^SfiMiSlttAiilt^TERENiAJW : * * ■■■ v---     ,

i.i

Obținerea terenului

t ti

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Oocumentatla pentru expropriere

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

1.2

Amenajarea terenului

13.1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontați, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilitati din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, eto.

1733

3,98

4.16

21.49

4,94

Total 1.2

17,33

3,98

4,16

21,49

4,94

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiata, după demontarea schelelor                12,41

2.65

2.98

15.39

3,54

Total 1.3         12.41

2,86

2,98

16,39

3.54

TOTAL CAPITOL 1]       29,74

6,03

7,14

36,80

6,47

■          -5CHELTdmP0<TRQA^URAjR&UTI^^

2.1

1 0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

2.2

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2|        0,00

0,00

0,00

0,90

0.00

.;                      ‘      CHELTUIEUPBNTRUPROIECTARE81A9I8TENT* TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEOtSludlu HIDROLOGIC

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Texo pentru obttnoraa do avize, acorduri ti autorizații

1.00

0,23

0,24

1.24

0.28

Total 3.2

1,00

0,23

0,24

1.24

0,28

3.3

Proiectare ți Inginerie

3.31

-expertiza tehnica

1.00

0.23

0.24

1.24

0.26

3.3.2

■ audllid energetic el elaborarea certilicatulul de performanta energetica aferent situafiei existente a blocului de locuințe

0.90

0,21

0.22

1.12

0.26

3.3.3

- certillcat de performanta energetica ta terminarea lucrărilor

0.10

0,02

0.02

0.12

0,03

3.3.4

- întocmirea documentației pentiu obținerea certificatului de urbanism st avizelor

0,10

0.02

0,02

0.12

0.03

3.3.5

• documentația de avizare a lucrărilor de Intervenție

1.50

0,34

0.36

1.86

0.43

3.3.5

. proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de Intervenite, detalii de execuție, caiete de sarcini ei inlocmirea documentației pentru licitație

1,00

0.23

0.24

1.24

0.2B

Total 3.3

4,00

1,06

1.10

5,70

1.31

3.4

Organizarea procedurilor do achiziția publici

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Total 3.6

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Sptavegherea execuției lucrărilor prin dlrlgtnți de șantier

13,07

3,19

3,33

17.20

3.95

3.6.2

Asistenta tehnica din pansa proiectantului

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Total 3.6

13,87

3,19

3,33

17,20

3,95

TOTAL CAPITOL 3

19,47

4,47

4,67

24,14

5,55

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA OE BAZA

4.1

Censirucțil-lnataiatll

4.1.1

Conelrucțil-lnstalațll

66369

152.47

159.29

82296

189.06

Total 4.1

853.59

162.47

159.29

822.B6

109.06

4.2

Montaj uflaje tehnologice

Total 4.2,

0.00I

o.oo|

o.oo|

0.00|

0.00

43

Utilaje. echipamente tehnologico ți funcționate cu montaj

Total 4.3

0.001

o.oo|

0.001

o.ooj

0.00

44

Utilaje țâra montaj țl echipamente de Iranaport

Total 4.4

0.00|

0.001

0.00

0.00

4.5.

Dotări

Total 4.5

0.00

0.00

o.oo|

o.oo|

0.00

4.6.

Aclhre necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

663.69

152.47

159.29

822.98

109.08

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

S.1

Organliarea da gantter

$.1.1

Lvcrâri de conalrucțH

17.34

3.98

4.16

21.50

4.94

5.12

Cheltuieli conexe al OS

347

0.80

0.63

4.30

0J9

Total 5.1

20.61

4.76

4.99

25.80

5.93

5.2

Comlslotns, col#+ tt», costul creditului

5.2.1

Comiatoane, taxe ți cola legate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52 2

Taxe Inspecție, control callate

0.00

0.60

000

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli dl verso ți ncprcvicuto

71.29

1638

17.11

88.40

20.31

Total 5.3

71.29

16.38

17.11

88.40

20,31

TOTAL CAPITOL 5

92.10

21.16

22.10

114.20

26.24

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE. TESTE Șl PREDARE LA BENEFIC IAR. ETC

6.1

PregiBrea partenerului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologico șl testa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare ti pubHdtate

13.87

3.19

3J3

17.20

3.95

B.4

Chollutelde audit financiar

10.40

2.39

2.50

12.90

2.96

TOTAL CAPITOL 6

24.27

5.56

5.82

30.09

6.91

TOTAL GENERAI

829.27

190.11

199.03

1,02 (.30

234.23

Oh» tttt

710.77

183.29

170.39

681.34

202.40

Prote ciont,

< p (. Ol ISiS PHOlf < i

Sef Proiect arh. Adrian Andrei


WEMNULARHtTECflLjOR

OtNROKiWtA___

6798 ”

Adrian

andrf
GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC El, STR. CALEA MARASESTJ NR.165

Luni


Etapa


TIPUL DE LUCRARE


Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA TERMO1ZOLARE PEREȚI


LUCRĂRI LA TĂMPLÂRIE


Reparații pereți ca strat suport

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

Montare tâmplărie nouă eficientă termic Inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare hidroizolațn la terase șl probe Inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL Izolarea termice a ptanseului peste subsol

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelorSERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 13B DE BLOCURI’

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA: SERVICII DE PROPIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII : “REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU - 138 DE BLOCURI**

ADRESA:   CALEA MARASESTI NR.165

OBIECT:    ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAȘULUI BACAU

FAZA:        D.A.L.I

Proiect:       AH 1458-11 - 68963 1 02.06.2011

BORDEROU

A. PARTI DESENATE

(A01 - Plan de încadrare)

(A02 - Plan de situație)

A03 - Plan subsol propunere

A04 - Plan parter propunere

A05 - Plan etaj curent propunere A06 - Plan etaj tehnic propunere

A07 - Plan terasa propunere

A08 - Fațada principala propunere A09 - Fațada posterioare propunere A10 - Fațada laterala 1 propunere A11 - Fațada laterala 2 propunere A12 - Secțiune A-A propunere


Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C CONSIS PROIECT S.R.L. București 1 pag 1/1

PUN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA : I / 5000
Ml

•C

•0

VOVCAT

HWHICMTWtt MFPROttCT

Kgngdțtwr

COMTA

PROCCT AHT GENERAL

CONS1S PROIECT

R.C.J40/3940/1995

KOTCATțM

WMHCAKW tjfvtr

MUMEAOMMlM^

CDWTA

RSFSumrarnzA mmmta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ““”“W        BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectam pentru ebiectfvut de inwtttfc*Reab Marea termica a btocuritor de locuințe <tn Munk&ui Secau -138 de btocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OWECT

ARHITECTURA

Calea Mirâ$e0 nr.165, Bloc E1

MWCCTAT

Am.AMnAM)REl

4

VERFCAT

A*KCm«*»ICM

HAHSA

PLAN DE ÎNCADRARE

GEFPROCCT

AM. A*te> ANDREI

ArM-S

DATA               SCARA

10/2012             1:5000

exbmplaHhr.

FA2APROECT DAU.

NUMAAPROECT

68963/02.06^011

NUMĂR PLANȘA

A01

Hwb» CT0»a.       «IqwUM» doaamrtMW ter» RTOtwM»   * SOCONSS WOECT SJU. BuawP


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500 mun. Bacau, calea MatasesU, ir. 165 - El, fud. Barau (Intravilan)iV3«ia

MoîKjUriM’a    ■                                              {C'r    4"*^

„         i

a ah™.   !

ht*

rSkui*'

**vw^at'**

MFPWBttTT

VtMXMW cxrtfti

-*n~

C0M4TA

•4nA*TM*emtAM&>u

PflOCCTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.U40/30W199S

«CAJtH

wwcAfnv d*vt

coMwm

WBWWttlUWMT*

_____ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

Smieâ de proiectare penau otaieaivul de IrwesttL-ReabKaraa termica a ttocurlor de locuințe din MuiidpU Bacau -138 du bkxser

NUMI

SEBMATURA

oect

ARHITECTURA

Calea MMțeșd nr.165, Bloc El

PM3CCTAT

ArtlAtfMANMttl

VERIFICAT

MlComwiKM

PUWSA

PLAN DE SITUAȚIE

SEFPROECT

AA-MIMAHMEI

DATA                SCARA

10/2012            1^00

EXEMPLAR RR

FAZAPROECT

DALL

MMAAPROECT

66963/02.06JOII

NUMĂR PLANȘA

A02

CR* rtmhaca0*nM,«i«ptanM                     FRiebMW wto» S££âNSS PROECT SAL ftxwwS


ANEXA NR.2

Ja HOTĂRÂREA, nr../S?3..........din.              13.

PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMIC1

ai obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.165 bloc El, Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mll lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti, nr.165 bloc El -Bacau”

952,59

815,99

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările da reabilitare termica, faza PTH

STR.MARASESTl NR, 165, bl. El, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mii lai f mH auro la cursul BNR din data da: 22 decembrie 2012 1Euros 4.5757 lei

TVA 24%

Nr. cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor da cheltuieli

Valoare (Uri TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MU LEI

MU EURO

MII LEI

MU LEI

MU EURO

t

2

3

4

S

6

7

PARTEA 1

' '■ ■'*» T*

. oâLiu&u pentru ok

V..V* **&,

Ii-.

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru 0.5.

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Amenajarea terenului

1Ab

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, delrieari, evacuări materiale rezultai®, devieri relele de utilitari (fin amplasament, sistematizări pe verticala, drenate, etc.

15.01

3,28

3.60

18.611

4.07

Total 1.2

ÎS,01

3,28

3,60

18,61

4,07

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2,98

15.39

3.36

Total 1.3

12,41

2,71

2,96

15,39

3,36

TOTAL CAPITOL 1

27,42

5,99

6,58

34,00

7.43

’CTBcnx&i ^aMTito AsÎGtjjL^^Si

^LWNE^^EoeiEcrnVuLUi ?

1 • • • > <*\

’ ■ 1 :

2.1

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

2.2

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

•'j /'•' /■:< tt^TUiEUF&rnHrpha^

'>'.■* ' ? •

- ?.

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Taxe pentru obținerea do avize, acorduri al autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

057

Total 3.2

1,00

0,22

0,24

1,24

057

35

Proiectare șl Inginerie

3.3.1

• expertiza tehnica

1.00

0.22

054

1.24

057

3.3.2

- audttul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existenta a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1,12

0.24

35.3

* certificat de performanta energetica ta terminarea lucrărilor

0.10

0,02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

• întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism el avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3,5

• docum entatla de avizare a lucrarlor de intervenție

1.50

0,33

0.36

1.86

0.41

3.3.8

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de Intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini ei întocmirea documentației pentru licitație

1.00

0.22

0,24

1.24

057

Total 3.3

4,60

1,01

1,10

5,70

1.25

3.4

Organizarea procedurilor do achiziția publica

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Total 3.4

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

35

Consultanți

Consultanta in domenrul managementului proiectului

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 35

0,00

6,oi

0,00

0,00

0,00

35

Asistenți tehnici

3.0.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dirigințl de șantier

12.64

2,81

3,00

15,92

3.46

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Total 3.6

12,64

2,81

3,06

16,92

3,48

TOTAL CAPITOL 3

18,44

4,03

4,43

22,07

5,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA Ofi BAZĂ

4.1

Consinic|iHneialafl

4.1.1

Con«lnic|B-lnitab|t

614.59

134 32

147 50

762.09

168.55

Total 4.1

614.59

134.32

147.50

762.09

100.68

4 2

Montaj uilta|e tehnologice

Total 4.2|

o.oo|

o.oo|

0.001

0.001

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologico fi tunc|tonaie cv monta)

Total 4.31

o.oo|

o.oo|

o.oo|

o.oo|

0.00

4.4

Utilaje UrO monta) țl echipamente da Iranspori

Total 4.4|

O.M|

o.oo|

o.oo|

0.001

0.00

4.S.

Dollri

Total 4.51

o.ooj

o.oo|

o.oo|

o.oo|

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4 X

0.00

0 06

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

614.59

134.32

147.50

702.09

16645

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

S.1

Organizarea do țanllar

5.1.1

Lucră rl de construcțH

16.05

331

3.65

19.90

4.35

5.1.1

CheiluM conexe ai OS

321

0.70

0.77

3.98

0.87

Total 5.1

19.26

441

4.62

23.80

5.22

5.1

Comlaloane, cote, ta», contul creditului

5.2.1

Comlaloane. laxe Ji cote legale

0.00

0.00

000

0.00

000

52 2

Taxe Inspecție. control cantate

000

000

000

0.00

000

Total 5.1

0.05

6.00

0.00

040

0.00

5.3

Cheltuieli diverse |l neprevlxute

66.04

14.43

15.85

81.89

17.90

Total 5.3

66.04

14.43

15.85

81.89

17.90

TOTAL CAPITOL 5

55.30

18.64

20.47

105.77

23.12

CAPITOLUL 6

CHELTU1EUPENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR. BTC

5.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

000

0.00

0.00

0.00

8.2

Probe tehnologice «1 testa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

informare sl publicitate

12.64

2.81

3.08

16.92

3.48

5.4

Cheltuieli de audk financiar

9.63

2.10

2.31

11.94

2.6t

TOTAL CAPITOL 6

22.47

4.91

5.39

27.86

6.09

TOTAL CINERAl

76B.21

147.89

154.37

952.59

208.18

Din m          t.3*2*4.l*4.2-»S.1.l)

*56.05

143.81

157.93

815.99

178.33

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Marasesti nr. 165 bl. El, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4*5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare ți inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistentă tehnică

12,840

3,082

15,922

15,922

TOTAL CAPITOL 1

6,944

12,840

3,082

15,922

22,866

2

Cap. 2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții ți instalații

145,140

497,019

119,285

616,304

761,444

2.1.1

Proiectul 1 (Marasesti 165)

145,140

497,019

119,285

616,304

761,444

TOTAL CAPITOL 2

145,140

497,019

119,285.

616,304

761,444

3

Cap. 3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

19,260

4,622

23,882

23,882

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

16,050

3,852

19,902

19,902

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,210

770

3,980

3,980

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

19,260

4,622

23,882

23,882

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru Informare ți publicitate

4.1

Informare și publicitate

12,840

3,082

15,922

15,922

TOTAL CAPITOL 4

0

12,840

3,082

15,922

15,922

5

Cap.S-Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeiiglbile, inclusiv diverse ți neprevăzute

93,831

0

0

0

93,831

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

34,640

0

0

0

34,640

TOTAL CAPITOL 5

128,471

0

0

0

128,471

1

1

! TOTAL GENERAL

!     280,555

«     541,959

1     130,070

!    672,029

!   952,584

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

952,584

a.

Valoarea neeligibilă, Inclusiv TVA aferent

280,555

b.

Valoarea eligibilă

672,029

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

549,367

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

268,812

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

280,555

III

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (60%)

403,217

Dtn care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

134,406

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

49,183

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

34,640

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

218,229

CONSULTANT SCCONS1S PROIECT SRL


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
Set Proiect arh. Adrian Andrei


6798

Adrian


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIII pnPQVlCI


ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza instiintarîl Primarului Municipiului Bacau nr. 79092 din dam 11.03.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 29 din data 28.03.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 19, cu sediul in municipiul Bacau, Str. Marasesti, nr. 171-E3, ap. 4, telefon 0234554791. cont IBAN RO87CECEBC0134RON0092686 deschis la CECBANK, cod fiscal 10587922, reprezentata prin dna. PRUT1CĂ MARIANA, in calitate de președinte, posesoare a actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 530441 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 04.05.2007, domiciliat ir. Mun. Bacau, str. Pictor Ion Andreescu, nr. 1, bl. PI, sc. A, ap. 9, județul Bacau. născută la data de 12.08.1951, in Mun. Bacau județul Bacau, cod numeric personal 2510812040062 denumită fn continuare A social ia

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vlnerlca Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorialii

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art. I, Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor sl acțiunilor ce sc impun pentru pregătirea, contractarea *.i implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 165-EI, scara A. Str. Mărâșești, Mun. Bacău, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenjie (DM1) 1.2 -Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL 11

Durata contractului

Art. 2. (I) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul îșî păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asocia|ia de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale

CAPITOLUL 111

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , sa depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniu) de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritai-ă 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2001-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) , să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic {RA E);

 • e). sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

t). să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de Intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor * poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

 • k) . după contractarea 1 udărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului in

proprietate si cheltuieli nceligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energeticei a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finan|are a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m). conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți Ia cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociatei bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Ari. 4 -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi însuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . sa pună la dispoziția Unitslții administrativ* teritoriale cartea tehnica a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care sa rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990 ;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adilionale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 aai după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E.' Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale șt Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control ! verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant imputemicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de In'la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ *

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunaril generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanjare a cheltuielilor eligibile si neellgibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, in caz contrar aplicăndu-se prevederile art. 4, alin. I). lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl neellgibile

Art 7. I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  l an de la data instiintarii proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea «d» locuint* ț

 • 4) laxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Ari.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si Tara îndeplinirea altor formalitnti. in cazul in care:

 • a) în urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. II.- îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li sc cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, in condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parii încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Ari. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua In care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Remania.

I3>

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (l) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. An. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I • Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 29 din data de 28.03.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fl pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor Tn eficiența energetica a blocurilor de locuințe. Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urban) de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

• anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22, - Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi Interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. • Prezentul contract u fost încheiat astazi, 28.03.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari

Unitatea adninistrativ teritorială


MUNICIPIUL BacauNR. 19

Președinte,

PRUTICĂ MARIANA

i        i

DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENT INA VINERICA Director Executiv ăE

DIRECȚIA TEHNICA CRISTItUV BUZDUGAN Director' Executiv