Hotărârea nr. 108/2013

Hotărârea nr.108 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.114, Sc.A, B, C - Bacău".

^£oca/a/ Q/fâamicifiât/ui cfâaccut

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.114, scările A, B, C, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAC AU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție,, Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr.2510/10.04.2013 al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.l 14, scările A, B, C, Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 2.391,39 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 2.058,42 mii lei (inclusiv TVA),

• Regim de înălțime: S+P+10E •Autila totala (mp) : 5.555,1 mp •An construire: 1979

•Nr. apartamente: 120

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 94,93 kWh/mp si an •Durata de execuție: 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 2.302,49 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.981,66 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofînantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei

4;


ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

PREȘEDINTE NOVAC-DIACO


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOTICI


CI


NR. 108

DIN 12.04.2013

N.O.P.,M.IJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR.   DIN 12.04.2013


BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR.: AH 1458-11

68963 1 02.06.2011 EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

CALEA MARASESTI NR. 114,SC. A-C, MUN. BACAU,

JUD. BACAU


ARHITECTURĂ


RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


PREȘEpINTE D NOVAC DIACCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVI


PROIECTANT


CONSIS PROIECT

Șoseaua lanculul nr.31 sector 2. București Tel: 021/539 11 32 ; 021/5391133 Fax: +40-21-53911 34, E-maH:consiB@conals.ro

Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

Amplasament:

CALEA MARASESTI NR. 114, BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Calea Marasesti nr.114, scara A, B sl C

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1979

 • - regim de inaltime: S + P + 10E

 • - număr apartamente: 120

 • - aria utila totala: 5 555,10 mp

• parter: ioculnte/spatll comerciale

 • - sistem constructiv anvelopa: Sistemul structurai mixt, de tip celular, este alcătuit din pereți structurali din beton armat, grinzi si stâlpi din beton armat dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de 20 cm pentru suprastructura si 25 cm pentru infrastructura, Iar pereții din zona de rost au grosimea de 20 cm.Planseele sunt realizate din beton armat si au grosimea de 12 cm. închiderile exterioare, pe fațade, sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate*), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm. Etajul tehnic este realizat din zidărie din BCA. Scările au o rampa sl sunt executate din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul incarcarilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților sl neregularitatllor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 32 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi aceia din:

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

• magnitudine 6.7

Luând In considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției sl consuma din resursele acesteia.

Ciadirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de intretlnere la interior a clădirii.

Ciadirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse In « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale » P100-78 care erau in vigoare la data elaborării proiectului.

Ciadirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie, motiv pentru care nu se pot face aprecieri si trage concluzii privind comportarea la un seism major.

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de aicatuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si plansee de beton armat, apreclaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportantl executați din BCA.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind aicatuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem mixt cadre din beton armat si diafragme din beton armat;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R este 70 si din acest punct de vedere ciadirea existenta se incadreaza in clasa de risc seismic RS III, apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 32 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua) ; degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie sl Izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea:

Din punct de vedere arhitectural

Blocul situat In Calea Marasesti nr.114 fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1979. Proiect tip clădiri de locuit P+10 etaje. Parterul imobilului are destinația de spatii comerciale, restul fiind locuințe.

Blocul se compune din 3 tronsoane, astfel:

 • -  1 tronson de colt cu dimensiunile (14.14+11.82)x17.85m;

 • -  2 tronsoane de tip bara, unul in prelungirea celuilalt, cu dimensiunile in plan (14.14x19.38)m.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter, 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

 • -  subsol:        3.12 m;

 • -  parter:          2.74 m;

 • -  nivel curent     2.74 m;

 • -  etaj tehnic      3.45 m.


Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face direct prin Intermediul unui chepeng metalic, propriu fiecărui tronson. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara cu o rampa/nlvel si un lift.

Pardoselile din incaperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bal, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din beton celular autoclavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 (15) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa necirculabila, hidroizolata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic („Casa liftului"). Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cate doua guri de scurgere interioare/tronson. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere. In unele locuri au fost realizate prin grija proprietarilor șarpante de diferite tipuri cu aspect neunitar.

Parapetii de la balcoane sunt realizați din placi prefabricate de beton armat cu grosimea de cca.7-8 cm si inaltimea de 1.00 m.

Ușile de acces In scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal in fiecare tronson este de 150 x 220 cm ( scara C). respectiv 200x 275 cm (scara A si B).

Inițial ferestrele si uslle-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu fol de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 90x120 cm, 210x120 cm, 60x60 cm, 90x210 cm, 120x120cm, 150x120cm etc. Inaltimea parapetilor este de 90cm.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm - (beton 0.8cm, vata minerala 0.7cm, beton armat 0.14cm )

Imobilul este dotat cu 3 lifturi cu troliu - cate unul pentru fiecare scara. Accesul la lift, la fiecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

* tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var,

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

------------------------------------------------------- 9

- finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare - acolo unde sunt inca porțiuni din vechile finisaje ale fațadelor -prezintă o stare de uzură mecanica la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1979 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

In mare parte insa imobilul a fost termoizolat prin grija proprietarilor , in aceste locuri fațadele fiind îngrijite si prezentandu-se curate, fara infiltrații.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la niveiui plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm - din construcția blocului.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 23 cm + vata minerala 7 cm).

Fațadele au fost termoizolate prin grija proprietarilor cu polistiren expandat de 10cm grosime in proporție de 50%.

Intre tronsoane sunt prevăzute rosturi antiseismice de 5 cm.

Pereții de rost sunt realizați din beton armat turnat monolit de 20 cm.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de flnsai "medie”, elementele pârând a fi afectate "de varsta” si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseul de la ultimul nivel este degradat datorita infiltrațiilor din precipitat!!. Hldroizolatia terasei este degradata.

Fațada (unde nu sunt termoizolate de proprietari) prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Este necesar sa se protejeze armatura, după indepartarea stratului de rugina, cu un strat de mortar de ciment.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetllor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

In prezent terasele se prezintă astfel:

‘ scara C : sistem mixt acoperiș tip terasa neclrculabila izolata cu membrana termosudabila + șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata;

scara B : sistem mixt acoperiș tip terasa necirculabila izolata cu membrana termosudabila + șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata;

scara A : acoperiș tip terasa necirculabila izolata cu membrana termosudabila

Suprafața șarpantelor totalizează circa 35% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- )o

Trotuarul perlmetral este realizat din asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire sl trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul ( acolo unde este necesar), respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescută.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mal vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau piacari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

• in bal si In bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin piacari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, Iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarle din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat, la data efectuării expertizei, ca prin grija locatarilor aproximativ 50% din suprafața fațadelor a fost termolzolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare ai caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidrolzolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției sl instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001 /1,2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Calea Marasestl nr.114 - nu exista date

 • 2, Concluziile expertizei tehnice si auditulul energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din Calea Marasestl nr.114, sc.A-C - din punct de vedere al asigurării cerinței ”A1 -rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, In cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RSIII.

Fafa de cefe menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C * |

 • b) Concluzii:

S-au luat in considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

____________________________&

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm pollstiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice și din considerente de ordin esteic, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant pe placa ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât și pe intradosul acestuia cu pollstiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) șl cu polistiren expandat, ignifugat (la intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor Ieșite în consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant prin placarea la partea inferioară a consolei cu polistiren expandat, ignifugat de 10cm.

în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor de apă.

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeulul peste subsolul neîncăizlt cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplărla din PVC și cu geam termoizolant dubiu low-e 4-16*4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R mln=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației Interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, inlocuirea conductelor de agent termic de incalzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

 • 56 - Modernizarea Instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate In raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audltui Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art.4 llta) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior (S1)

409.62

75022.88

15.02

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

169.35

67733.15

20.88

c) termo-hidroizolarea terasei (S2)

224.16

73179.82

8.43

d) Izolarea termica a planseulul peste subsol (S3)

3.70

20305.64

1.21

TOTAL

806.85

236241.49

7.82

* Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro » 4.53 lei • cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art. 4 i’rt. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistlren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistlren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice șl permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistlren extrudat Ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât șl prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala și profil din tabla zlncata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurllor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este Insuficient, In această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemulul si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera trolIilor, uscătorli, spălătorii), realizați din cărămidă GVP, In mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termoslstem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei ij

aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:           r

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent sl anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzâtoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mal mult la profilele fără „armături" din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general cllpsare), ceea ce face ca deformatlile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată In timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le Includ.

Dezavantajele utilizării tamplărlel cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul hlgrotermic al încăperilor datorita tamplăriel foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mal ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună inchidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansâril Intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriel, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituiri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

* izolarea spaletîlor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriel conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde In exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriel de lemn sl tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice gaîvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16*4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

______________________________________ p înlocuirea tampiariei existente si închiderea de logil/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dubiu 4*16*4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează Intradosul planseulul de la primul balcon si se hldro*termolzoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tampiariei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termolzolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime, izolarea spaletllor si golului tampiariei se va face cu placi de pollstlren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre sl usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fl izolate corespunzător împotriva apel de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profîlelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inalnte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătiie tamplăriel. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tampiariei exterioare (cercevele, usl balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

• prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente In băl, grupuri sanitare, suplimentare sl cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare In cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată sl periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplarie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldroizolarea terasei:

Terasa neclrculablia

Se recomanda aplicarea termoslstemului de terasa peste termoslstemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidrolzolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca Inaltlmea parapetului este mal mica de 100 cm, după aplicarea ______________________________________________________________________________________________________________________________ l£> termosistemulul de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele sl coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaitate.

Terasa blocului este necirculablla.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu. In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseulul existent Inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de pollstiren expandat Ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistlren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zlncatâ cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiel terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseulul peste subsol:

Pentru blocurile cu spatii comerciale la parter

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului doar in zona casei scării, restul spatiilor de la parter fiind spatii comerciale, considerate spatii încălzite.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (ia intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlblurl) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserata de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste wlndfang/intrarl retrase din planul fațadei

Planseulul de peste wlndfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțurl împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termolzolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termolzolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseulul de peste intrarea retrasa din pianul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstlren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (boițurl împușcate, dlblurl). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit

e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi Instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda imprejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de Interzicere a circulației sau a Intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea Instalațiilor sl echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, Instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unltati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curentl slabi pozate aerian sau in canale special;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea Instalațiilor sl echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de Intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor/t/a /n considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută In straturi succesive (grundul si tinciul/pellcula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, sl se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticla.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu Impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini sillconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capllaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

- vopsele silicatlce (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă sl rezistentă mică la agentl atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini __________________________________________________________________________________l$

sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinllice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele oe bază de rășini siliconice In dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mal plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute ia art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații ia elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici sl a fenomenelor reologice (deformat)!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termoslstem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton sl beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perle cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplarla veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

__________________________________p

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției

(In preturi • luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 iei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (TVA Inclus): 2 391.39 mll lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 2 058.42 mii iei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat In ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                  2 391.39 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                            2 058.42 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. Investiția specifica                                                        0.370 mii lei/m2(a.u.)

(constructii-montaj/aria utila a blocului)

 • 2. indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție____________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de Intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, In condiții de eficienta economica_______________________7,91 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului Izolat termic_______________________________________527354.65 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:_______________________________________________379177.48 kwh/an

in tone echivalent petrol:_______________________________________________________31.05 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________66994,51 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1.161

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare - TVA inclus:

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile            1 135.744 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                  1 255.641 mii lel

EXEMPLAR NR.


Data: Octombrie 2012OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

-

ROMÂNIA JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/972 din /3 • //• -iO/Jb

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.              ____________Din:        /.3. II.

în scopul:

l.l.l A) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU"

Ca urmare cererii adresate de___MUNICIPIUL BACAU____

cu domiciliultsediul în județul____________BACAU____________, localitatea___BACAU       __

satul____:___.sectorul____a_____ cod poștal           .___x______

strada___CALEA MARASE3TI___________,nr. 6 N__-____

sc. -____,et._____i.__, ap. -     , tel/fax_____-___ e-mnil______i

înregistrata la nr.__     2/972 ___din 30-10-2012

pentru imobilul - teren șî/sau construcții - situat in județul Bacau, Municipiul Bacau, satul __________________________-_________________________, sectorul cod poștal:______________:_______________

strada_________________calea Marasesti________________,        114 bl__114

sc. P -et. * , ao.-          sau identificat prin:________________________pian de situație

satul __________________________2__________________________ sectorul ~     , cod poștal:______________:_______________

strada________________calea Marasesti_______________, „     114 bl__'  114

sc. B , et. , ap.. . * , sau identificat prin:__________________________olan de situație

satul -------------------------‘__________________________ sectorul     . cod postai: ______________2

strada_________________calea Marasesti __________, nr. 114 bl.__________________114__

sc. A , et.. - , ap. * , sau identificat prin:________________________pian de situație

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.___________250___________/_______2008

faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate tn intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a iocatarllor In Indiviziune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de ioculnțe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 9.

Terenul se află în zona "A" de impozitare

3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU"

Certificatul de urbanism nu ține Ioc de autorizație de construire sau autorizație de desființate și nu conferii dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții * de construire/de desființare * solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Qîtuz nr. 23 mun. BAC AU jud. Bacau

In aplicare* Directivei Consiliului 8J/337/CEE (Directiv* EIA) privind evaluare* efectelor anumitor proiecte publice țl private asupra mediului, modificați prin Directiva Consiliului 97/11/CE fi prin Directiva Coiuiiuiui fi PsrlamentuKtl European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborate* anumitor planuri gi programe ta legJtur* cu mediul ți modificare*, cu privire 1* participarea publicului giaecesui la jusliție, a Directivei M/337/CEE ți ■ Directivei 96/fil/CE, prin certificatul do urbanism ao comunici solicitantului obligația do « contacta autoritatea teritoriali de mediu pentru ca aceasta al analizele ți el deddl, dup* caz, inctdrcea/notncadraroa proiectului InvestițieipuMfce/privsle tn lista proiectelor supuse evalulrn impactului asupra mediului.

tn aplicare* prevederilor Directivei Consiliului SJZ337/CEE, procedura de emitere a acordului da mediu ae dcsfSțoara dup! emiterea certificatului dc urbanism, anterior depunerii documentarei pentru autorizarea executorii lucrlrilor de construcții ta autoritatea administrației publiee competente.

In vedere* satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent! pentru protecția mediului slabilcțtn mecanismul asiguririi consultării publice, ccntralizlril opțiunilor publicului ți al foimutlrii unui punct de vedere oficial cu privire 1* realizarea investiției In acord eu rezultatele consulilrii publice.

In aceste condiții:

Dup! primirea prezentului certificat do urbanism, titularul arc obligația de a ac prezenta la autoritatea competent* pentra protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției ți stabilirii necesității ovahidrii efectelor acestei* asupra mediului. In urma evsluirii inițiale* investiției se va onite actul administrativei autorității competente pentru protecția mediului.

In situația In caro autoritate* competent! pentru protecția mediului stnbilețt* necesitatea evsluirii efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligație dea notifica acest fapt autoritlții administrației publice competențe cu privire Ia menținerea cererii pentru autorizarea executării tactililor de construcții

In situația bl care, după emiterea certificatului dc urbanism ori pe parcursul derulării procedurii do evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunți I* mlenția de realizata a investiției, acesta are obligația de o notifica acest fapt auloritițit administrației publice competente.

întocmii: SfON VIOLETA CONSILIER

Anexă la Certificat de urbanism nr.    £/£ din fi U< 2o/£. REGIM TEHNIC

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

■ instituții publice, servicii si alte activități nepoiuante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • * circulație pietonala si carosabila;

 • * staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnlco-edliitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru aite funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații sl întreținere la clădirile existente;

-construcții aferente echipării tehnico-edilitara;

-amenajări aferente locuințelor cai de acces carosabile si alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, iocuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare poiicHnice, biserici parohiale.

SE SOLICITA REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+10, ÎN CADRUL PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU’.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚULBACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

nr.                __din //■

întocmii: SKJN VIOLETA ■ CONSILIER

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

0D.T.A.C.               DD.T.O.E.                DD.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d. 1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică d.2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


13 gaze naturale 0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție civilă


Alte avize/ocorduri


□ sănătatea populației


d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

• NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DB AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ a! autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit

Prezentul certificat de urbanist» are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.


SECRETAR,

OVID1U NICOLAE POPOVICI

Achitat taxa de..........Iei, confonn chitanței nr..............din..............

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de 0 //         '

JUDEȚUL BACĂU

PRLMARIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM £ A? din /3 . H 20 k:\.


Denumire. REABILITARE TERMICA BLOC PE LOCUINȚE DIN

MUNICIPIUL 8ACAU, CALEA MARA9ESTI, NR Tlfl

sorin I


Amplasament: Municipiul Bacau calea Marasesti nr î 14, județul Bacau

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA


județul BACĂU

■MÂMUNflpiPjULUI BACĂU


Airtitecf țe


562650S'ÎSl.fce


1 161.83

1


161.63


161.


I61.79


16163sorin idân


Beneiiciai. MUNICIPIUL BACAU


.M

PUns? rCONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, fata DAU

STR.MARASESTI NR. 114, SCARA A-C, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

in mii lei I mii aura la cureul BNR in dat* dat 10 decembrie 2012

1 Euro o 4.5339 lei TVA 24%


Nr. cit.

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor da cheltuieli

Valoare (IM TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MII iei

MU EURO

MU LEI

MII LEI

MSEURO

1

i

3

4

5

6

7

PARTEAt

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA țl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

020

0.00

0.00

0.00

8.00

12

Amenajarea terenului

1X1,

Pregadrea terenului prin demoterl, demontări, dezalectarl. defrișări, evacuări motoriile rezultate, devieri relele de udlitai din amplasament, ilstemaizari os verticala, drenaje, ale.

30.23

6.67

7.26

37.49

8.27

Totalii

30.23

6.67

7.20

37.49

«27

1.»

Amenajirl pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului le atare* Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

295

15.39

3.39

Total li

12.41

2+74

2.90

15.39

3.38

TOTAL CAPITOL 1

42.64

9.41

10.23

52.08

11.58

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚA TEHNICA

3.1

Studii taran:

3.1.1

Studii TOPOeGEOfStudlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxa pentru obținerea de avize, acorduri st autorizații

1.00

0.22

0.24

1.2*

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3

Proleclare fl Ingineria

3.3.1

• expertiza tehnice

1.00

0.22

0.24

124

027

3.32

■ audltul energetic *1 elaborarea coruflcatului de performanta energetica aferent situației existente s blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

025

3.3.3

- certificat da performanta energetica Io terminarea lucrarSor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism *1 avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

■ documentație de avizare a lucrărilor do Intervenție

1.50

0.33

0.38

1.88

0.41

33.0

- proiect tehnic, documentatte tehnica pentru autorizarea executorii lucrărilor de Intervenția detalii de execuție, caiete de sarcini *1 întocmirea documentației pentru licitate

1.00

022

024

1.24

0.27

Total 3.3

4.00

1.01

1.10

5.70

t.26

3.4

Organizarea procedurilor do achiziția publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

0.00

0.00

0.90

0.00

0.00

3.3

Consultanți

Consultanta h domeniul managementului proiectului

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3 J

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenți tehnici

36.1

Spravegherea execuției lucrarior prin dlrtgințl da fonilor

32.39

7.14

7.77

40.10

6.86

3.6.2

Asistenți tehnica din partea prolectentuUf

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

32.30

7.14

7.77

40.16

5.86

TOTAL CAPITOL 3

3T.99

0.30

9.12

47.11

10.39

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE OAZÂ

4.1

ConetnjcțWnstataVI

4.1.1

Conalnic(6lnMala|H

1,576.89

34740

378.45

1,05544

43127

Total 4.1

1,576.1»

34740

378.45

1,055.34

431.27

4.2

Monta) ullaje tehnologice

Total 42

0.00]

0.00

0.00

040

0.00

4.3

Ullaje, echipamente tehnologice *1 funcționale cu montaj

Total 4.3

ojrt|

040

0.00

0.00

0.00

4.4

UNaje Uri montaj gl echipamente de transport

Total 44

o.oo

040

0.00

040

0.00

4.S.

DoUrl

Total 44

0.06

040

0.00

0.00| 6.00

4.6.

Acthra necorporale

Total 4.5

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,57649

347.60

378.46

1455.34

431.27

CAPITOLUL S ALTE CHELTUIELI

6.1

Organizarea da ganller

5.1.1

Lucrări de conslrucțt

40.49

693

9.72

5021

11.07

5.1.2

Cheltuieli conexa al OS

6.10

1.79

1.94

1044

2.21

Total 5.1

48.59

10.72

1t.M

6025

13.29

52

Comisioane, cota, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisfoat». taxe gi cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

5.2.2

Taxe inspecție, control, căitele

0.00

000

0 00

0.00

0.00

Total 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse gl neprevlxute

165.75

30.56

39.70

205.53

45.33

Total 54

165.75

3646

39.78

205.53

45.33

TOTAL CAPITOL 5

214.34

4727

51.44

269.78

5642

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE. TESTE Șl PRED ARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului do exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologice gl ieste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Interniste si publicitate

3249

7.14

7.77

40.16

8.86

6.4

Chehulof de audlt financiar

2429

5.36

5.63

30.12

6.64

TOTAL CAPITOL 6

56.60

12.50

13.60

70.28

1540

TOTAL GENERAL

1,928.54

425.36

462.85

2,391.39

S27.4S

Din ar» C-tN (1.2+ f.3+2+4.1 *42*3.7. t)

1,660.02

366.13

398.00

2,058.42

454.01

Proiectant,


Set Proiect arh. Adrian Andrei


GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. CALEA MARASESTI NR.114

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Luni

1

1

2

3

1

4

1

5

6

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalați montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strai termorzotator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclus» aerisitoare și glafuri

LUCRĂRI LA tAmplârie

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează. Inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparați, pregătire terasă ca strat suport Inclusiv alice

LUCRĂRI LA TERASA

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strai termctfzoialor la terasă

Aplicare Ndroizolații la terase șl probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

întocmit.
Sef Proiect, arh. Adrian Andrei

/UJ_,

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU- 138 DE BLOCURI"

AMPLASAMENT:CALEA MARASESTI. NR. 114. MUN BĂCAN, JUD BACAU

OBIECT:   ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:        DA.LL

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU


PARTI DESENATE

1. Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa scara A

sc. 1/100

A03

4. Plan subsol situație propusa scara B

sc. 1/100

A04

5. Plan subsol situație propusa scara C

sc. 1/100

A05

6. Plan parter sltuatle propusa scara A

sc. 1/100

A06

7. Plan parter sltuatle propusa scara B

sc. 1/100

A07

8. Plan parter situație propusa scara C

sc. 1/100

A08

9. Plan etaj curent situație propusa scara A

sc. 1/100

A09

10. Plan etaj curent situație propusa scara B

sc. 1/100

A10

11. Plan etaj curent situație propusa scara C

sc. 1/100

A11

12. Plan etaj tehnic situație propusa scara A

sc. 1/100

A12

13. Plan etaj tehnic situație propusa scara B

sc. 1/100

A13

14. Plan etaj tehnic situație propusa scara C

sc. 1/100

A14

15. Plan terasa situație propusa scara A

sc. 1/100

A15

16. Plan terasa situație propusa scara B

sc. 1/100

A16

17. Plan terasa situație propusa scara C

sc. 1/100

A17

18. Fațada principala situație propusa scara A

sc. 1/100

A18

19. Fațada principala situație propusa scara B

sc. 1/100

A19

20. Fațada principala situație propusa scara C

sc. 1/100

A20

21. Fațada posterioare situație propusa scara A

sc. 1/100

A21

22. Fațada posterioare situație propusa scara B

sc. 1/100

A22

23. Fațada posterioare situație propusa scara C

sc. 1/100

A23

24. Fațada laterala dreapta situație propusa scara A

sc. 1/100

A24

25. Fațada laterala dreapta situație propusa scara B

sc. 1/100

A25

26. Fațada laterala dreapta situație propusa scara C

sc. 1/100

A26

27. Fațada laterala stanga situație propusa scara A

sc. 1/100

A27

28. Fațada laterala stanga sltuatle propusa scara B

sc. 1/100

A28

29. Fațada laterala stanga situație propusa scara C

sc. 1/100

A29

30. Secțiune A-A situație propusa scara A

sc. 1/100

A30

31. Secțiune A-A situație propusa scara B

sc. 1/100

A31

32. Secțiune A-A situație propusa scara C

sc. 1/100

A32

Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S R L. București 1
»

kt

IO

MJUU0MATM RQ6CTAT

tCMCAT

YtMtAW UJWT

NUMBVE^MAlW

tu» iia

■tpewiEMRTeA «UMIA

l*flOECMNTO£Ne<M:

CONSIS PROIECT

R.CjJ4O/394 0/1995

nwtwot

MMMCAnW o»wr

CQWTA

MRMrawmM

____   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

utatMt

Servici de proiectare perrtm obtecttad de ImresWlteabStarea (amica a btocurtor de locuMe cfn MuntcțpM Baeau • 138 de blocuri*

MU«

SEMNĂTURĂ

<MBÎ

ARHITECTURA

Cafea Marasesti nr.114

PHMECTAT

A«.AMMAHOM1

VEMRCAT

MlCatwiO

TL

RAMA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEFWflJCCT

A*>AetMANORO

DATA               SCARA

102012            1:5000

twtfuflut

FAZAPROECT

DAL.L

MMMimoncr

68963/02.063011

MMM RAMA

AM-V. fi

\ » 1

A4

A1'

\ .. vV"i


Mt

M

MMEOfAMATlMA FROTCTAT

MUMCAHMAhMA WCVICAT

niotionTim

SCFFMMCT

VtlVttMG» KXMRT

mOTDIKW

CMBffA

MtftM1«IMRnt»

PAOeCTAIW TOWRAL.

<=P CONSIS PROIECT

R.C.J4Q/3940/1996

WMJnCATCR

VtMFICAHW tmu

MNRWMRM

chwta

MAAMCmniZA RMMM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI •»6HCWt         BACAU

WCWME

Servicii (te proiectant pentru obiectivul de Invesli&'ReabltBrea lenrtca a btacurttor do tacutate din Munidpiui Bacau-138 da Uocuri*

NUME

8EMMMURA

QMCT

ARHITECTURA Cotea Maraseslinr.114

PRCCCTAT

MkAMnMtOREI

vtnriCAî

Ml Geamii MM

•UM»

PLAN □£ SITUAȚIE

SCF PROIECT

MLMtmPMOREI

rnr

10/20

L

12

1:500

MWLMMl

rMAMMcr

DAU.

MUUNIPMMCT

68963/02.062011

MMMRM*

AO2


ROMÂNIA

ANEXA NR.2


ol a HOTARAREA.

nr.J.Qa..........din.Zfc„(?.fooi3.


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.114, scările A, B, C, Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totaia mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti, nr.l 14, scări ie A, B, C -Bacau”

------------ .... ----------- ■

2.302,49

1.981,66

 • •  Regim de înălțime: S+P+1OE

 • •  Autila totala (mp): 5.555,1 mp

 • •  An construire: 1979

 • •  Nr. apartamente: 120

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incalzire: 94,93 kWli/mp si an

 • •   Durata de execuție : 6 luniromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» da reabilitare termic», ta» PTH

STR.MARASESTI NR. 114, SCARA A-C, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mii tel /mll aura le cursul BNR din data de: 22 decembrie 2012

1 Euro ■   4.5757 lei

TVA 24%

Nr. cri

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor de chellulell

Valoare (firâ TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Ml EURO

mii LEI

Ml LEI 1

MOeURO

1

2

3       1

4

i

L

7

PARTEA1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU DEȚINEREA ți AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Toren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

040

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

040

0.00

1.1.3

DocumemaHa pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

040

Tetei 1.1

0.00

0.00

040

0.00

0.06

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări. daWrari. evacuați materiale rezultate, devieri relele de uWtol din amplasament, ilstemalizeri pe verticala, drenai», aic.

24.32

5 31

5 84

3015

6.59

Total 14

24.32

5.31

544

30.15

649

1.3

Amenajlri pentru proiecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului te etarea Inițiate, după demontarea echelolor

12.41

2.71

298

15.39

3.36

Total 1.3

1241

2.71

2.98

15.39

3.36

TOTAL CAPITOL 1

36.73

1.03

841

4544

9.95

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

040

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

6.00

040

0.M

0.00

6.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE țl ASlSTeNȚATEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO»OEO+Sludiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0,00

0.60

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

027

Total 34

1.00

022

0.24

1.24

0.27

3.3

Proiectare ți inginerie

33.1

• exoerttta tehnica

1.00

0.22

0.24

1 24

0.27

3.32

• audltul energetic ii elaborarea certUcatuM de performante energetica aferent aSuaM existente a blocului de locuinla

0.90

0.20

0.22

1.12

0.24

3 3.3

.cervical da perlcrmanla anemelica la larminaroa lucrărilor

0.10

042

0.02

0.12

0.03

3.3.4

• întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism al avizelor

0.10

042

002

0 12

043

3.3.6

■ documentația de avizare a lucrarlkw de Intervenție

1.50

0.33

0.36

1 86

0.41

3.3.6

• proteci tehnic, documentația tehnica pentru autorizarea executări lucrărilor de intervenție, delaia do execuție, caiete de aardnl sl întocmirea documentației pentru Scllatle

140

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.3

440

141

1.10

5.70

1.25

3.4

Orqanlzarea procedurilor de achiziție publici

000

041

0.M

0.00

040

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

000

0.00

3.5

Consultanți

Coneulenta m domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

040

040

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totul 3.6

0.00

o.ot

0.00

040

0.00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dklgln|i de țenller

31.11

6.81

7.41

36.611

6.45

3.6.2

Asistenp tehnica dlo partea proteciamulut

0.00

0.00

oot

000

OOO

Total 3,1

31.11

641

7.41

36.01

6.46

TOTAL CAPITOL 2

36.71

8.01

841

4541

9.97

CHELTUIELI RENTAU INVESTIȚIA OE BAZA

4.1

Construcț4inslala|t

4.1.1

Conelrucți-lnatoleli

1,522.40

332.71

366.36

1.087.76

412.67

Total 4.1

1,522.40

332.71

365.36

1,667.78

412.57

4.2

Monlaj uifaje tehnologico

Total 4.21

0.501

o,oo|

o.oo|

o,oo|

0.00

4.3

UUtajo. echipamente tehnologice »l funcționale cu montaj

Total 4.31

o.oo|

0.001

o.oo|

o.oo|

040

4.4

llllaje IZrâ montaj țl echipamente do transport

Total 4.41

o.oo|

o.oo|

o.oo|

0.00|

0.00

4,5.

Dotări

Total 4.5|

o.oo|

0.00|

0.60|

0.001

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1422.40

332.71

365.30

1,907.76

412.57

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de țantler

5.1.1

Lucriri de construcții

36.96

9.52

9.36

46.34

10.56

5.1.2

CheltuM conexe al OS

7.00

1.70

147

9.67

2.11

Total 5.1

46.76

10.22

11.23

58.00

12.69

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe ți cole legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxa Inspecția, control, caliiaie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5 J

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diversa ,1 naprevixula

169.59

34.99

36.30

197.99

4325

Total 54

159.59

34.66

38.30

197.60

43.25

TOTAL CAPITOL 5

206.37

45.10

49.53

255.89

55,92

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE. TESTE ?l PREDARE LA 8ENEFICIAR, ETC

6.1

Preglliroa personalului da exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Probe tehnologice gl taste

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

6.3

Informare al publicitate

3110

641

7.48

38.66

8.46

6.4

Chaltulell do oudit financiar

23.39

5.11

5.61

29.00

6.34

TOTAL CAPITOL 6

54.57

11.93

1X10

67.67

14.79

TOTM CtHIRAL

1,654.65

405.81

443.64

2.302.49

503.20

DM rare C* H (1.1 ♦ t. J*4* * t e 1.1 * 3.t.1)

1,590.11

349.26

383.55

1.981.84

433.08

Proiectant,

<■ t 'Ot iM* f Ri itt i 1

întocmit arh. Coimln IonCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULU NICOLAE-OVID


Sat Proiect arh. Adrian Andrei


Of’DÎMxjutMTBGntOK OWROmNlA

A Adrian NDRPli        5?^ Jî iMwtari
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica blocstr. Marasesti nr. 114, scara A- C, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

NEELtutDfLCg inclusiv TVA

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistenți tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Aslstențd tehnică

31,180

7,483

38,663

38,663

TOTAL CAPITOL 1

6,944

31,180

7,483

38,663

45t607

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții șl Instalații

402,667

1,219,761

292,743

1,512,504

1,915,171

2.1.1

Proiectul 1 (Marasesti 114)

402.667

1.219,761

292,743

1,512,504

1,915,171

TOTAL CAPITOL 2

402,667

1,219,761

292,743

1,512,504

1,915,171

3 Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

46,776

11,226

58,002

58,002

3.1.1

Construcții și Instalații aferente organizării de șantier

38,980

9,355

48,335

48,335

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

7,796

1,871

9,667

9,667

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

46,776

11,226

58,002

58,002

4 Cap. 4 ■ Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

31,180

7,483

38,663

38,663

TOTAL CAPITOL 4

0

31,180

7,483

38,663

38,663

5 Cap. S - Alte cheltuieli neeligfbiie

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse șl neprevăzute

226,895

0

0

O

226,895

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

18,151

0

0

0

18,151

TOTAL CAPITOL 5

245,046

0

0

0

245,046

J.ȚOÎAL GENERAL________■____^4,657j_ _ 1,3282897i___L                     !

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

i

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

2,302,489

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

654,657

b.

Valoarea eligibilă

1,647,832

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), dtn care :

1,313,790

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

659,133

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellglblle, Inclusiv TVA aferent. Inclusiv pentru AP

654,657

III

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABiLA SOLICITATA (60%)

988,699

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari ia cheltuielile eligibile (20%)

329,566

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

127,301

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (i 00%)

18,1S1

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

475,018

CONSULTANT SCCONSIS PROIECT SRLCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primatului Municipiului Bacau nr. 79089 din data 06.03.2013 st a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 348/2 din data06.03.2013.

Prezentul contract se Încheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari “TURNURI L ORIZONT", cu sediul in municipiul Bacau, str. Marasesti 114, telefon 0234551757, cod fiscal 15236043, reprezentata prin dl. DRAGAN GHEORGHE, In calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 743238 eliberat de Politia Bacau la data de 21.10.2010, domiciliat în Mun. Bacau, str. Marasesti 114, sc C, ap. 25, Municipiul Bacau, județul Bacau, născut la data de 09.11.1956, in Comuna Mărgineni, jud. Neamț, cod numeric personal 1561109040028, denumită Tn continuare Asociația

Și

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de di. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumita tn continuare Unitatea administrativ' teritorială

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art. 1. Asocia|ia încredințează Unității administratlv-teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 114, scara A, B, C, de pe Str. Marasesti, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMl) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2. (1) Contractul intră In vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLULUI

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenite 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară l - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii,

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de Începere a

lucrărilor,

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de interven|ie 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale

proiectului;


 • l) . să asigure co-fmanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe’*, în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibiie datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce li revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului (V din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-fman|are a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), confonn dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare’,

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, in copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunuri le, echipamentele sau instalații le achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -I). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie/ să transfere, confonn dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unită|ii administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

- cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

Al


- contribuția la alte cheltuieli neellgiblle ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cei puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție fmala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului șl/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurate, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar,

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neellgiblle ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sn transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, în

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl neellgiblle

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destl nane de locuința;

 • >   1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul incetarii contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele pății. a tuturor obligațiilor ce Ic revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul inceteaza de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) în urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economlci, la orice fază a pregătirii șl contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesara punerea in întfirziere, și de a pretinde daune Interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL Vî

Forța majora

An. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, in sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. II.- îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, flecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre pani sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL Vil Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sedtul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. • In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax. ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana Ia ora 12, sau in prima zl lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

4

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art 19.- (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la fonna de singular vor include fomia de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Alt 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 348/2 din data de 06.03,2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 12 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. • Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 25. - Prezentul contract a fost incheiat astazi, 10.04.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare pane, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asocilatia de proprietari

"Turnuri I> Orizont"Unitatea administrativ teritorială

MUNICIPIUL Bacau

V ROMEO STAVața&HE^^ RIMAR â‘’ PRIMĂRIA $7


CLEMENTINA VINERICA Director Executiv


DIRECT CRI ST DirecDIRECȚIA ROXANA-GEORG Consilia


TUNEACNr.din dataCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PO