Hotărârea nr. 107/2013

Hotărârea nr.107 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Mărăşeşti, nr.179, Bl. E5 - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de «visare u lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), Indicatorilor tehnico - economici, fa» proiect tehnic (PT), bu; tulul proiectului Inclus in cerem de finanțare, pentru obiectivul de Investiții t „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mameatl nr.179 bloc £5, Bacau"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • • Prevederile ari 44 (1) din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările sl completările ulterioare;

 • • Hotararea Consiliului Locul nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, In cadrul Programului Operațional Regional 2007*2013, Axa prioritara nr.l, domeniul mqjor de intervenție IJ „Sprijinirea investițiilor ta eficienta ener ttlcd a blocurilor de locuințe

 • • Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • • GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de Intervenție 1.2 : Sprijinire* Investițiilor ta eficiența energetici a blocurilor de locuințe M

 • • Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intcrventicSpriJinlrea Investițiilor ta eficienta energetici a blocurilor de locuințe * din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007*2013;

 • • Referatul nr.2512/10.04.2013 al Direcției Tehnice;

 • • Prevederile ari. 47 sl ari. 117 llt „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

in temeiul ari. 36(2) lit „b”, alineatul (4) llt „d” și ari.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aproba documentația tchnlco-economica faza D.A.L.1 pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.179 bloc E5, Bacau" ~ conform Anexei nr. 1

Beneficia rt Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 > Se aproba principalii indicatori tehnlco-economlci, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

 • •      VALOARE TOTALA de 1.042,85 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M - 893,92 mii lei (inclusiv TVA),

 • •       Regim de înălțime: S+P+10E

 • •       Autila totala (mp): 2.269,04 mp

 • •       An construire: 1972

 • •       Nr. apartamente : 42

 • •       Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 71,24 kWh/mp si an

 • •       Durata de execuție : 6 luni

ARTJ - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut In devizul generai calculat la faza PT, In VALOARE TOTALA de 983,62 mii lei (Inclusiv TVA), din care C 4- M • 842,79 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parii integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT );

ABU - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile sl nceligibiie si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatll Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.S * Se aproba contractul incheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 * Hotararea va fi comunicata ™*’>- " iupycî Direcției Economice sl Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare aîNlWd*           din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;


PREI

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVID1U ^"QYICI


NOVA


NR. 107


DIN 12.04 JOI 3

N.O.PJM.U R.TJEi.l/IMJ-A-2

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. /

LA HOTARAREA NR./o^-DIN 12.04.2013

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963 / 02.06.2011

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA MARASESTI NR. 179, BL. E5, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVDDIU POPOVICI

Șoseaua lanculul nr.31 sector 2, București

Tel: 021/53911 32; 021/53911 33 Fax: +40-21*53911 34, E-maH:conslsQconsls.roDenumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI'

Amplasament:

STR.CALEA MARASESTI NR. 179, BLOC E5, BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Este Interzisa copierea, multiplicarea țl împrumutarea documentației fârfl aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L București b

A.1. Date generale
 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Marasestl nr.179, bloc E5

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1972

 • - regim de inaltlme: S + P + 10E

 • - număr apartamente: 44

 • - aria utila totala: 2.269,04 mp

 • - parter: locuințe / încăperi ale spatiilor comerciale alaturate

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structural celular - pereți structurali din beton armat de 20cm grosime pentru suprastructura sl 25cm grosime pentru Infrastructura, dispusi pe cele 2 direcții, plansee din beton armat cu grosimea de 13cm, închideri exterioare din diafragme din beton armat turnate monoiit de 20cm grosime si placate cu zidărie BCA cu grosimea de 15cm, etaj tehnic realizat din BCA, scări si rampe din beton armat

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție
 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice sl stabllltatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa El care sa stabilească măsură In care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatllor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cel peste 39 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând In considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse In « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era In vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990), si a unui seism major (1977).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea sl dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si plansee de beton armat, apreclaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si aite criterii privind alcătuirea construcției, comportarea In exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural celular din pereți structurali din beton armat dlspusI pe 2 direcții si diafragme din beton armat turnate monolit; conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat * favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R este 70 si din acest punct de vedere clădirea existenta se incadreaza in clasa de risc seismic RS III, apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea sl pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 39 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi Importante.

(II) Economie de energie sl izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea:

Blocul situat in Calea Marasestl nr. 179. bloc E5, fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacau in anui 1972 Proiect tip clădiri de locuit S+ P+10 etaje. La parter exista încăperi care aparțin spatiilor comerciale existente, alipite la clădire, imobilul are destinație de locuințe.

La data proiectării, blocul nu a fost prevăzut cu spatii comerciale la parter. Acestea s-au amenajat ulterior prin construcții alipite blocului. Din discuțiile avute cu locatarii si din măsurătorile efectuaie pe teren reiese faptul ca ia parter, pe latura dinspre Calea Marasesti, au fost prevăzute 2 apartamente cu cate doua camere. Prin amenajarea spatiilor comerciale acestea sl-au modificat după caz destinația, respectiv In spațiu de locuit sau încăpere ce deservește spațiul comercial.

Blocul se compune dintr-un tronson, cu 5 deschideri cu dimensiuni cuprinse intre 2.31 - 5.16 m si 4 travee cu dimensiuni cuprinse Intre 3.69m si 4.20 m. Dimensiunea in plan este de (18.29x16.12)m.

Ciadlrea are ca regim de inaitime subsol, parter, 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

subsol: parter, nivel curent etaj tehnic


2.22 m;

2.71 m;

2.71 m;

3.03 m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul ia subsol se face direct prin intermediul unei scări cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare. Nu sunt spatii aferente subsolului cu destinație de garaje.

Circulația pe verticala este asigurata de o scara cu o rampa/nivei si un lift.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării sl holuri din mozaic.

Pereții Interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din beton celular autociavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 cm.

Finisajele folosite ia fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa necirculabiia, hldroizoiata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic („Casa liftului") Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse doua guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere. La nivelul terasei exista un ansamblu, cu roi decorativ, alcătuit din placi din beton montate pe structura metalica.

imobilul are togii. Parapetii de ia logii sunt din placi prefabricate de beton armat cu grosimea de cca.7-8 cm si Inaitimea de 1.00 m.

Perimetrai clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton sau asflat.

Imobilul are o intrare, amplasate pe fațada laterala, pe cealalta fațada laterala fiind accesul spre incaperea ghenel de gunoi. Ușile de acces in scări, au fost rezoivate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul in bloc este de 176 x 235 cm,iar cea spre ghena de gunoi are dimensiunea de 90 x 210 cm.

Inițial ferestrele sl usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 160x120 cm, 80x210 cm, 240x120 cm, 105x140 cm, 240x140 cm etc. Inaitimea parapetilor este de 90cm.

închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de 20 cm, si placate cu zidărie BCA, cu grosimea de 15 cm.

Imobilul este dotat cu un lift cu troliu. Accesul ia lift, ia fiecare nivel, se reailzeaza din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

 • • tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bal si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, In camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • • finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.                y

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentllor atmosferici, a agentitor mecanici, a agentiior biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatil, fisuri cauzate de fenomenul de curgere ientă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1972 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de peste sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona wlndfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatle la nivelul planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Pereții de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA cu grosimea de 15 cm) si din BCA ( de 30cm grosime). In unele locuri prin fondurile sl voința beneficiarilor s-au realizat termoizolarl parțiale ale fațadelor blocurilor (la unele apartamente) cu polistlren expandat de 10cm grosime ( beton armat 20cm*protectle BCA de 15 cm grosime* polistiren expandat de 10cm grosime)

Nu exista informații despre un rost antiseismic exsitent intre clădirea blocului E5 si clădirea spațiului comercial.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertlzat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai “medie", elementele pârând a fi afectate “de varsta” si avand o intretinere relativ modesta spre bine.

Planseele de la uitimul nivel prezintă degradări locale. Acestea sunt datorate infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de imbinare a panourilor prefabricate de fațada. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Este necesar sa se protejeze armatura, după indepartarea stratului de rugina, cu un strat de mortar de ciment.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari si-au iniocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, sl au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tampiarie din PVC si geam termopan.

La nivelul terasei exista un ansamblu, cu rol decorativ, alcătuit din placi din beton montate pe structura metalica. Plăcile sunt deteriorate iar structura metalica, prin lipsa protecției anticorozive, este ruginita. Totodată unele placi sunt desprinse, fisurate sau rupte sl exista pericolul, ca prin cădere, sa provoace accidente sau sa deterioreze hidroizolatia. Se recomanda demontarea acestui ansamblu. Astfel, cu ocazia efectuării lucrărilor de reabilitare se va putea executa sistemul termo-hidroizolant la nivelul terasei continuu si uniform, reducandu-se zonele unde se pot produce infiltrații.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton si asfalt De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia efectuării lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru Indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se indeparteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescută.                                                  Zn


Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile Interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inattimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat sl din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi sl in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor sl interfon. O parte dintre ferestre Inițiale cu tampiarie din lemn au fost inlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de intretinere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrarl astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 15% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tampiarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenite din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, ia nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristciie termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort Interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatla terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de incălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar


a blocului de locuințe din strada Marasesti nr.179, bloc E5 - nu exista date

 • 2, Concluziile expertizei tehnice sl audltului energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Calea Marasestl nr.179, bloc E5 - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica si stabilitate0 prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare sl refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in căzui unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic Rslll.

Fata de ce/e menționate mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate In Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au luat In considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

S1 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistlren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice și din considerente de ordin estelc, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant pe placa Ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât și pe intradosul acestuia cu polistiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) și cu polistiren expandat, ignifugat (la intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor Ieșite în consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant prin placarea la partea Inferioară a consolei cu poiistiren expandat, ignifugat de 10cm.

în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor de apă.

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm poiistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu poiistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semlrigldă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 șl cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

$5 - Modernizarea energetică a Instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerislre, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termolzolarea conductelor de distribuție apă caldă sl agent termic montate in spațiul neîncălzit.

S6 - Modernizarea instalației de iluminat (inloculre corpuri de iluminat sl surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Șl

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează In conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiza energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertlzat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând In considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si Instalațiilor aferente acesteia, In vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditui Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art4 ilt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior

154.462

186368.47

2.37

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tampiarie performanta energetic

106.668

35328.48

8.65

c) termo-hldrolzolarea terasei

68.513

25515.55

7.69

d) izolarea termica a planșeului peste subsol

8.632

7931.28

3.12

TOTAL

338.275

258116.50

3.75

• Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro b 4,35 iei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 martie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției
 • 1, Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ia art. 4 iit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unul strat termolzolant din placi de pollstlren expandat ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3*5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice șl permeabilă la vaporii de apă. Termolzolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de pofistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termolzolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termolzolantă in grosime de 3 cm, a glafurllor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troliilor. uscătorii, spălătorii), in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termoslstem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum In mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mal este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profitate fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care ie oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatliie din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretlnere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată In timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic ai încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătralrea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc; n

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;


 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat In vedere:

 • - etansarea la Infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc sl glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă polluretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior ai tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta sl forma lăcrimatului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărle cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentllor reci de aer, cat sl sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de iemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărle cu tocuri si cerceveie din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice gaivanizate, cu geam termoizolant dubiu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior sl spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in Jurul ferestrelor sl al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

inioculrea tampiariei existente sl închiderea de logli/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacameraia cu geam termolzoiant dubiu 4+16+4 mm low*e.

(In conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacameraia cu geam termolzoiant bw-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează Intradosul planseului de la primul balcon sl se hidro-termolzoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tampiariei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplarla din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termolzolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor sl golului tampiariei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.Toate racordările ia ferestre sl usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de inlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior sl reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inalnte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătiie tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);


 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior

(prize cu clapete mobile, s. a.);

* prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băl, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

- prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in Interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscllo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă In această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldrolzolarea terasei:

Terasa nedrcu labila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după inlaturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - slfoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in căzui terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseulul existent Inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de pollstiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistlren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

in scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseulul de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zlncată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseulul peste subsol:

La planseui de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatil suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața Imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțurl împușcate, dibluri) a unul strat termolzolant realizat din vata semiriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termolzolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseuiul de peste wlndfang/lntrarl retrase din planul fațadei Planseulul de peste wlndfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula Indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de ia etaj I. Este vorba In mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, ia partea lor inferioara, cu placi de pollstlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseulul de peste Intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu nelncalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o Izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ia ari. 4 iit. e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de inceperea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi Instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit; antene de recepție RF; alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curentl slabi pozate aerian sau In canale special; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea Instalațiilor sl echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinclul/pellcula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, sl se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (Inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor sl contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini slllconice obținute prin combinarea lianților din rășini slllconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele slllcatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă sl rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hldrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigment» sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivlnilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mica prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la ari. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt Intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentllor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentiior biologici si a fenomenelor reologlce (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătam, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel Incat placarea cu polîstiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.                                                                        /O

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidlca

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuieliie si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de Intervenție atat la exteriorul cat si la Interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
 • 1, Valoarea totala a Investiției

(In preturi - luna martie anul 2012,

1 euro = 4.35 lei,

(cursul Băncii Naționale a României ia data de 10 martie 2012)

Total (Inclusiv TVA): 1.042,85 mll lei,

din care:

constructii-montaj (C * M): 893,92 mii iei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 2, Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al Investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                  1.042,85 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                              893,92 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                         0.393 mll Iel/m2(a.u.)

(construclll-montaj/aria utHa a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de Intervenție___________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________3,68 ani

 • 2.4. consumui anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic____________________________________161638,66 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________285365,98 kwh/an

in tone echivalent petrol:_____________________________________________________23,37 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________50463,45 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M : 1.166

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              450.456 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile sl respectiv 100% din

cheltuielile neellglblle                                                                    592.391 mii iei

OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I,

 • 2. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

 • 3. Certificatul de urbanism, in copie

 • 4. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 5. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 5/1014 din ?./</. ■=?£//'

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ./Z"3_______Din: _______C7»/^. *&//

In scopul:

1,1.1 C) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI

Ca urmare cererii adresate de              MUNICIPIUL BACAU

cu domiciliuitsediul în județul ________BACAU___, localitatea__________BACAU

satul ____________________________1____________________________ sectorul----, cod poștal --------------r

strada_____________CALEA MARASEST1____________,nr._____6     ^1---

ac, - ,et - . . ap. -    , teL/fax _____40234/MUUQ e-mail____________:

înregistrată la nr. __________5/1014__________ din 28-11-2011

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ________________________:________________________sectorul          .codpoștal:-------------i--------------

strada__________CALEA MARASE8TI_________, nr. 179   . bl__z_

sc. A , et - , ap. - , sau identificat prim ________________olan de situație

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.____________Ș4____________/_______'999

faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.38 din 31.03.2000

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate in intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor In IndMziune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2000 este zonă locuințe colective șl construcții aferente lucrărilor tehnlco-edilitare, Inclusă In UTR 9.

Terenul se află în zona "A" de Impozitare.

1/4

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICA BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU - 13S DE BLOCURI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare șj nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții-

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare * solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTLA MEDIULUI CAM 11-BACAU, Oituz nr. 23 loc. BACAU jud.

Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 83/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice fi private a mediului, modificat! prin Directiva Consiliului 97/1 l/CH fi prin Directiva Consiliului fi Parlamentului European 2003/3J/CB

privind participară» publicului la elaborarea anumitor planuri fi programe tn legitura cu mediul fi modificarea, cu privire la participarea publicului fi accesul la justiție, a Directivei 15/337/CEE șl a Directivei 9616 VCB, prin certificatul dc urhanitm se comunici solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriali do mediu pentru ca aceasta al analizeze fi al deddl, după caz, incodrarea/neincadrarea proiectului investiției public^private tn liota proiectelor aupuae evalulrii impactului aaupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Conaifiului 8S/337/CSE, procedura do emitere a acordului do mediu se desftșoara dupl emiterea certificatului de urbaniam, anterior depunerii documentației pentru autorizarea oxecudril haitilor da construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satis&cerii cerințelor eu privare Io procedura de emitere a acordului do mediu, autoritatea competent! pentru protecția mediului ataWiefte mecaniamul aaigurlrii cotuulttrii publice, ccntralUJrii opțiunilor publicului țl al forare Urii unui punct de‘vedere oficial cu privire la realizarea Investiției tn acord cu rezultatele consularii publice.

In aceste condiții;

Dupl primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația dea se prezente la autoritatea competentl pentru protecția mediului in vederea evalulrii Inițiale a investiției fi stabilirii necasiUțji evalulrii efectelor acesteia asupra mediului, tn urma evalulrii inițiale a investiției se va emite actul administrativ al auloriliții competente pentru protecția mediului.

tn situația tn caro autoritatea competentl pentru protecția mediului stabilește necesitatea evalulrii efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritifi administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executlrii lucrlrilor de construcții.

In situația tn care, dupl emiterea certificatului do urbanism ori pe parcursul duuliril procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunți la lntcn|ia do realizare a investiției, acesta are obligata de a notifica acest fbpt autoritiții administrației publice competente.

j.vHinii: PANAINTE VIOLETA - CONSILIER


 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică * D.T., după caz:

0D.T.A.C.              □ D.TO.E.               dD/TAD.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d. 1) avize șl acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică d.2) avize și acorduri privind;

 • □ securitatea la incendiu


0 gaze naturale

0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

 • □ protecție civilă


Alte avize/acorduri □


□ sănătatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit


Achitat taxa de..........Iei, conform chitanței nr..............din................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct I prin poștă la data de             -J?//

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrurilor de constructii.republicaîă, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă

întocmit P.LNUNTE VIOLETi • CONSILIER

4/4


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

ScmliSMQ


|        | Zona studiate


Nomenclatura: L - 35 • 54 - 8 - d -1 - IV


Denumire: Obținerea certificatului de urbanism pentru reabilitare termica fi blocurilor de locuințe din Municipiul Baceu-lâfi de blocuri

Amplasament Bacou.Str.Marasesti.Nr. Î79, jud. Bacau

Beneficiar MUNICIPIUL BACAUir» OninosFaza*


1:6000

Data

09.2011

Format


PLAN DE ÎNCADRARE

IN ZONA ----

Planșa


CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările da reabilitare termica, faza DAU

STR.MARASESTI NR. 179, bl. E5, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

in mll lel/miieurota cursul BNR din data da: tOtebruarta 2012 1Eure =  4,3529 lei

TVA 24%

Nr. cri

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mit LEI

MUEURO

Mll LEI

Mll LEI

Mll EURO

t

2

3

4

5

a

PARTEA!

.....;

7 ■■■      ■.

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

t.1.2

Expropriere definitiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

W.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectați, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri relele de utlltall din amplasament, sistematizări pe verticala, drenata, ale.

10,94

2,51

2,63

13,67

3,12

Total 1.2

10,94

2,51

2,63

13,57

3,12

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului

1 3.1

Aducerea terenului la starea Inlllala, după demontarea schelelor

12,41

2,65

2,98

15,39

3.54

Total 1.3

12,41

2,86

2,96

1S59

3,54

TOTAL CAPITOL 1

23,35

6,36

5,60 [        26,96

6,65

<       7 cheltuieli pentru AsjGURA^tnlfr

ATJLdRNE&OAREOBIECTIVULUI

i-             -i ■

2.1

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

22

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- V <

■ ■ '■tTf'

; i.qAEflBUM-V-?-..

< 'CHELTU)ELIPENTRUPR0jECTARE8IA818TENTA TEHNICA

r-

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studlu HIDROLOGIC

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxo pentru obținerea do avize, acorduri si autorizații

1,00

0.23

054

1,24

0.28

Total 3.2

1,00

0,23

054

154

0,20

3.3

Proiectare ți inginerie

3.3.1

- expertiza tehnico

1.00

0.23

054

1,24

0.28

3.3.2

• audltul energetic si elaborarea cerlilicatului de performanta energetica aferent situației erislente a blocului de locuințe

0,90

0,21

052

1.12

0,26

3.3.3

■ certificat de periormanta energetica la terminarea luciarllor

0,10

0.02

0.02

0,12

0,03

3.3.4

■ întocmirea documentației pentru obținerea certiicalului de urbanism el avizelor

0,10

0.02

0,02

0,12

0,03

3.36

- documentara de avizare a lucrărilor de intervenție

1.50

0,34

0.36

1.86

0.43

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de Intervenție, detatH de execuție, catete de sarcini st ntocmirea documentației pentru llatatle

1.00

0,23

054

1.24

0,28

Total 3.3

4,60

1,06

1,10

5,70

1.31

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publici

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.S

Consultanți

Consultanta n domeniul managementului proiectului

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dlrtglnțl de țanller

14,07

3,23

3,38

17.46

4,01

3.65

Asistența tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Total 3.6

14,07

3,23

3,38

17,46

4,01

TOTAL CAPITOL 3

10,67

4,62

4,72

2459

5,60

CHELTUIELI PBNTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Certe iru c|Un ta||l

4.1.1

ConetnictWnetatalll

679.97

156.21

163.19

643.16

193.70

Total 4.1

675.97

15641

163.19

643.16

19170

42

Monta) utilaje tehnologice

Total 4.2

0JW|        0.00

0.00| 0.00| 6.00

4.3

UEa|o. echipamente tehnologice gi funcționale cu montaj

Total 44

0.06

0.00

0.00

6.00

0.00

4.4

Utilaje ura montaj «I echipamente do tampon

Total 4.4

0.0»

0.00

0.60|          D.00

0.00

tx.

Dotați

Total 4.5

0.0»| 0.00

0,00

0.06| 0.00

4.6.

Active nocorporale

Total 4.5

0.00

0.05

0.60

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

679.57

15621

163.19

043.16

193.70

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

«.1

Organizarea «te |anilor

5.1.1

Lucrări de construcții

17.50

4.04

4.22

21.00

5.01

5.1.2

Cbaltutal conexe al OS

3.52

0.61

044

4.36

1.00

Total 5.1

21.10

4.65

5.06

26.10

6.01

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

$.2.1

Comisioane, taxe gl cote logelo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe Inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.60

0.00

«4

Cheltuieli diverse *1 neprevăzute

72.30

16.61

17.35

69.63

20.60

Total 5.3

72.30

16.61

17.35

09.65

20.60

TOTAL CAPITOL 5

93,40

21.40

22.42

115.61

28.61

CAPITOLUL»

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 9) PREDARE LA BENEFICIAR. ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologico *1 tente

0.00

000

0.00

0.00

0.00

6.3

Inform oro si puMdUite

14.07

3.23

3.36

17.45

4.01

6.4

Cheltuiei de autta Inandar

1045

2.42

2.53

13.06

3.01

TOTAL CAPITOL «

24.62

5.66

5.91

30.53

7.01

TOTAL CtN UAL

841.01

193.21

201.04

t,042.85

239.58

Ofo an C+M (t.i^ tJ+1+4.1 *4J+5.2.1)

720.90

163.61

173.02

693.92

205.36

întocmit arh. Coemln IonGRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC ES, STR. CALEA MARA8ESTI NR.179TIPUL DE LUCRARE


Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje. instalații montate pe fațade)


LUCRĂRI LA TERMOIZOLARE PEREȚI


Reparații pereți ca strat suport


Aplicare strat termoizolator la pereți


Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalatelor si echipamentelor montate aparent pe fațade


Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește


LUCRĂRI LA TÂMPLĂRIE


Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare șl glafuri Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare șiglafuri.        .


Refaceri finisaje Interioare In zonele de intervenție


Desfacere tînlchigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice_________________________________

Revizuire. reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice


LUCRĂRI LA TERASĂ


Aplicare strat termoizolator la terasă


Aplicare hidroizolapi la terase și probe inundație inclusiv tinictugerie Remontarea instalatfitor si echipamentelor montate aparent pe terasa


LUCRĂRI LA SUBSOL


Izolarea termica a planseului peste subsol


Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI*

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA:

SERVICII     DE     PROPIECTARE     PENTRU

OBIECTIVUL

DE INVESTIȚII : “REABILITARE TERMICA A

BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU - 138 DE

BLOCURI” ADRESA:

CALEA MARASESTI NR.179

OBIECT:

ARHITECTURA

BENEFICIAR: FAZA:

PRIMĂRIA ORAȘULUI BACAU D.A.L.I

Proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011


BORDEROU

A. PARTI DESENATE

(A01 - Plan de incadrare) (A02 - Plan de situație)

A03 - Plan subsol propunere

A04 - Plan parter propunere

A05- Plan etaj curent(1,3,5,7,9) propunere A06 - Plan etaj curent(2,4,6,8,10) propunere A07 - Plan etaj tehnic propunere

A08 - Plan terasa propunere

A09 - Fațada principala propunere A10- Fațada secundara propunere A11 - Fațada laterala 1 propunere A12 - Fațada laterala 2 propunere A13 - Secțiune A-A propunereMt

Mt

MMUS&M4T1MA mxcTxî

MMAOMATOU vuwxaî

mjM&KMMAJUto SE7FNO«C1

vtnncAttw tWT

IMMU^WW

CERINȚA

MTUUrem CTttA MROATA

PRQCCTANT C<N01AL

CONS1S PROIECT

R.C.J40I3940/1995

««MTCATOR

VtfttfltAtt» w«t

tMKlSt IMATURA

cdvntr

WOUÎ CJefmZA MRQMA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI n”™**        bacau

LUCRARE

Servicii da proiectară pentru obiectivii de invesUS:Tțe»baitoraa termica a blocurilor da locuințe din Municipiul Bacau - 138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OOECT

ARHITECTURA

Calea Mirâțețti nr.179, Bloc E5

PROECTAT

A<teA**>AN0REi

VERfCAT

Alte. Cotat* KW

PLAMSA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEP PROIECT

Am. Acn*n ANDREI

4^Zj-

DATA               SCĂRA

1CV2O12             1:5000

EXEMPLARUL

FAZAPROECT

D.A.LL

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

HLAAAR PLANȘA

A01

EMMMiuaptm. nAfcicacM temnteAutuM «tammMibn          • SCCONSrS PBOECTSJU. Baot*

Mt

te

IRJHWlmNU

Ro®cr*t

MWC^eWATXMA vfMnpkr

NUM£4£M«MIAA

StfRMMfCr

vetncxnw UWT

MAiemiMATURA

etwTA

MFWT<l*e»mA**3ATA

PROIECTANT GENERAI:

4

* CONSIS PROIECT

viRincAtm

*      R.C.J4W3940/1995

VOWCCAttW

«mm

MUMCAflMATUftA

CCWTA

lAAWWJtniA naoata

Or.ctr,.B.    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectam pentru obiectivul da investit»-’Reabttarea termica a blocurilor de locuința din

UunicipM Bacau -138 de blocuri*

wx

SEMNĂTURĂ

oscei

ARHITECTURA

Calea MârășeșU nr.179. Bloc E5

PROCCTAT

AA.AMnANOREl

VEWFlCAT

Arti CwtwiKX

%-

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEP PROIECT

MlAMn ANDREI

DATA              K&RA

10/2012             1300

EXEMPLAR HA

pazaprocct DALI.

NUMĂR PROECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A02


ROMÂNIA

ANEXA NR.2


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1C1

ai obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.179 bloc E5, Bacau” - faza PT

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei ( cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti, nr.179 bloc E5 -Bacau”

983,62

842,79

 • •  Regim de inaltime: S+P+1OE

 • •  Autila totala (mp): 2.269,04 mp

 • •  An construire; 1972

 • •  Nr. apartamente: 42

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incaizire: 71,24 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție : 6 luni

  PREȘEDINȚ NOVAC DIACC


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

românia județul bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr.

LA HOTARAREA NR./o£ DtN 12,M 20n


Qip CON SIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» de reabilitare termica, faza Pth

STR.MARASESTI NR. 179, bl. E5, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


In mll tel / mii auro ta cursul 8NR din dala de: 22 decembrie 2012 1 Euro ■   4,6757 lei

TVA 24%

Nr. ort.

Denumirea capitolelor îl subcapitolelor do cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mll LEI

Mll EURO

Mll LEI

MII IEI

MU EURO

t

2

3

4

5

«

7

PARTEA I

i.i

Obținerea terenului

i.t.i

Ta ren pentru O.S.

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oo

1.1.2

Expropriere rtelintiiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1 3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amena|aree terenului

1.2,1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontat), dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilitari din amplasament, sistematizări pa verticala, drenaje, ele.

16,«0

4,06

4,46

23.06

5,04

Total 1.2

16,60

4,06

4,46

23,06

5,04

1.3

Amenajiri pentru protecție mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2.98

15.39

3.36

Total 1.3

12,41

2,71

2,96

15,39

3,36

TOTAL CAPITOL 1

31,01

6,76

7,44

36,45

6,40

• Âi-Si

2 t

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ .< ';j*     ■cHEbTUjpM                     și Aswt^ifjLTEHNicA' .

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studlu HIDROLOGIC

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,00

0.22

0.24

1.24

0,27

total 3.2

1.00

0,22

0.24

1,24

0,27

3.3

Proiectare îl Ingineria

3.3.1

• expertiza tehnica

1.00

0,22

0.24

1.24

0.27

3.3.2

- audllul energetic si elaborarea cervicalului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de tocunte

0.90

0,20

0,22

1.12

0.24

3.3.3

• conlltcat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0,03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea ceitifcatulul de urbanism si avizelor

0,10

0,02

0.02

0,12

0,03

3.3.6

* documentara de avizare a lucrărilor de Intervenție

1,50

0.33

0.38

1.66

0,41

3.3 6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, cateta de sarcini sl întocmirea documentației pentru licitație

1,00

0,22

0.24

1,24

0.27

Total 3.3

4,60

1,01

i.to

5,70

1.25

3.4

Ornanizarea procedurilor de achlzițte publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Total 3 J

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.8.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dlrfginți de țantler

13.26

2.90

3.18

16,44

3,59

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Total 3.6

13,26

2,90

3,16

16,44

3,59

TOTAL CAPITOL 3

10.66

4,12

4,53

23,39

8.11

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVeSTMA DE BAZA

4.1

ConstaicțLIni a|l

4.1.1

ConalrucțLInalal

632.08

130.14

151.70

783.78

171.29

Total 4.1

632.01

130.14

151.70

783.78

171.29

44

Moota| uBtaJe tehnologice

Total 4.21

0.00|

o.oo|

mo]

mo]

0.00

4.3

Udloja, echlpamenle tehnototfee p hmcllonato cu montaj

Total 4 j|

o.oo|

0.80|

mo]

0.00]

0.00

4.4

UUiojo tar* montai îl ecWpomente do transport

Total 4.4|

mc]

o.oo|

O.OOj

mo]

040

4.8.

Ootlrt

Total 4*|

0.00|

0.00I

0.00

mo]

0.80

4.8.

Active nacorpwaie

Total 4.8

o.w

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPiTOLd)

632.08

138.14

161.T0

783.78

1714»

CAPITOLUL E ALTE CHELTUIELI

8.1

Orgontaoro* de șantier

5.1.1

Luctdrt de construcții

16.58

3.62

3.96

20.50

4.49

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

3.32

0.72

0.80

4.11

0.90

Total 5.1

1848

4.35

<76

24.07

9.38

54

Comtotoano, cota, taie, costul creditului

54.1

Comisioane, lene |l cote legata

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

544

Taie Inspecție, control, costate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Cheltuieli divane gl nepravlxute

66.19

14.90

16.37

84.56

18.48

Total 54

68.19

14.90

18.37

84.58

10.48

TOTAL CAPITOL 5

88.08

19.25

21.14

100.23

23.87

CAPITOUI

CHELTUIELI PENTRU PROBRTEHNOLOOICE, 1

L6

EOTE Șl PRED ARH LA BENEFICIAR. ETC

8.1

ProgMrea paraonaluU de eiptoalare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Probe tehnotoplce șl testa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Informata si publicitate

13.20

2.90

3.18

16.44

3.59

6.4

Cheltuieli de audU financiar

9.05

2.17

2.39

12.34

2.70

TOTAL CAPITOL 6

23.21

5.07

5.57

28.78

6.29

TOTAL GENERAL

793.24

173.14

190J8

983.42

214.97

Dtaan

479.57

148.54

143.12

842.7»

184.19

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. <3

LAHOTARAREANR./atD1N I2 0420]3

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Marasesti nr. 179 bl. E5, Municipiul Bacau, Județul Bacau"


Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL EUGIBIL

TOTAL- iei

ncELKMDiLEf induslv TVA

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare șt inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

13,260

3,182

16,442

16,442

TOTAL CAPITOL 1

6,944

13,260

3,182

16,442

23,386

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

144,296

546,718

131,212

677,930

822,226

2.1.1

Proiectul 1 (Marasesti 179)

144,296

546,718

131,212

677,930

822,226

TOTAL CAPITOL 2

144,296

546,718

131,212

677,930

822,226

3 Cap. 3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

19,896

4,775

24,671

24,671

3.1.1

Construcții șl instalații aferente organizării de șantier

16,580

3,979

20,559

20,559

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,316

796

4,112

4,112

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

19,896

4,775

24,671

24,671

4 Cap. 4 - Cheltuieli pentru Informare țl publicitate

4.1

Informare și publicitate

13,260

3,182

16,442

16,442

TOTAL CAPITOL 4

0

13,260

3,182

16,442

16,442

5 Cap. 5 • Alte cheltuieli neellglblle

5.1

Alte cheltuieli neetigibile, inclusiv diverse și neprevăzute

96,894

0

0

0

96,894

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

96,894

0

0

0

96,894

L ȘțHț™-........ ’___593,134 j___112,352 [ _ _ 735,486j _ _ 983,620 !

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE- 1 cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

983,620

a.

Valoarea neeligibilă, Inclusiv TVA aferent

248,134

b.

Valoarea eligibilă

735,486

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

542,328

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

294,194

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielt neellgibtle, inclusiv TVA aferent, Indusiv pentru AP

248,134

IU

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILA SOLICITATA (60%)

441,292

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

147,097

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

49,627

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

196,724
Saf Proiect


«rh-ARrtM» Anjpd


CHl’INUt.AWflTECTIlOR OiWHOmANIA


6798Adrian i

ORSI^


S'-l.tid'ta C',m Mtmutai

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


T A rrz. ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR. /O/ DIN 12.04.2013


Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79099 din data 11.03 JOI3 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 26 din data 21.03.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parii:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 33, cu sediul In municipiul Bacau, Str. Marasestl, nr. 187, bl. 187-E7, ap. 3, parter, telefon 0234575860, cod Fiscal 10841019, reprezentata prin dl. VAS1LESCU IONEL, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CJ, seria XC, nr. 594128 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 08.05.2008, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Marasestl, nr. 179, ap. 25, județul Bacau, născut la data de 17.08.1935, in Corn. Zamesti, județul Buzău, cod numeric personal 1350817040048 denumita în continuare Asociația

Și

 • 2.  Unitatea administrativ teritoriala MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasestl, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vlnerica Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritoriali

CAPITOLUL I Obiectul contractului

An. 1. Asocia|ia încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 179-E5, scara A, Str. Marasesti, Mun. Bacău, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor In eficienta energeticii a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL 11

Durata contractului

An. 2. (I) Contractul Intră in vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL 111

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, in nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de Intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenite 1,2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectutui tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asoclajiei Expertiza tehnica a clădirii. Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adiționa) la pro>:ontul contract cuprindnd Indicatorii t«hnico«economici. durata lucrărilor de Intervenție Rl numele aferente cote or de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor dc reabilitare termica, documentele menționate anterior urmează sft fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, in condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 12 - Sprijinirea

investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 ~ Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să Întocmească șl să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție șl valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finan|area cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finunțarv a cheltuielilor eligibile sl neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMi 1.2 - Sprijinirea Investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare ;i

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale șl de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-flnanțare a cheltuieli lot eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adiționai la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor dc intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa instiinteze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4.-1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

o

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale canea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau oi icc

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale șl Turismului, cu atribuții de control / verificare / audlt privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât șt pc durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor in maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar,

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare ți

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economîci ți durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile In care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul In care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, in caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. I), lit. b) din prezentul contract

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar In termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, In raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare n taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  1 an de la data Înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerclale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

JfoL

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art. 8. 1) Prezentul contraci încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul inceteaza de plin drept, fara somație si tara îndeplinirea altor formaiitaii, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de iocuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil șl de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea In tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de indeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. II.- Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care Invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de Ia încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea Începerii șl încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. )4. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte part) încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre part» sa poata pretinde celeilalte daune-lnterese.

CAPITOLUL Vil

Notificări

Art. 15. * In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresau de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare dc primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

An. 18. - Tn cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romanîa.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele ia forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiționai încheiat intre părțile contractante. An. 21. > Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I * Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 26 din data de 21.03.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMl) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritara I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 29.03.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația da proprietari


NR. 33Unitatea administrativ teritorială


DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VINERICA Director Executiv