Hotărârea nr. 106/2013

Hotărârea nr.106 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.171, Bl. E3 - Bacău".


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 171, bloc E3 - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr. 2505 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 171, bloc E3 - Bacau** - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform

Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

 • •   VALOARE TOTALA de 1.040,15 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 891,60 mii lei (inclusiv TVA),

 • •    Regim de inaltime: S+P+10E

 • •    Autila totala (mp): 2.371,88 mp

 • •   An construire : 1973

 • •   Nr. apartamente : 44

 • •   Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 64,84 kWh/mp si an

 • •    Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 966,05 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M - 827,61 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofînantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari


in cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVHMU POPOVIC


NR. 106

DIN 12.04.2013

N.O.P.,D.P./ R.T./Ex.l/Ds.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. 4

LAHOTARAREANRJQ6 DIN 12.04.2013

BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

PROIECT NR.î AH 1458-11

68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

CALEA MARASESTI NR 171,BL. E3, MUN. BAC AU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECTANT

CONSIS PROIECT

Șoseaua tancului nr.31 sector 2, București

Toi: 021/53911 32; 021/53911 33 Fax : *40-21-53911 34, E-malIXMSlsQCOiMlsJO

Denumirea lucrării:    SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

Amplasament: Faza de proiectare:


Nr. proiect: Proiectant

Beneficiar


INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI” STR.CALEA MARASESTINR. 171, BLOC E3, BACAU DAU.

AH 145B-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAUA.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Calea Marasesti nr.171, bloc E3

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectară lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L

 • 6. date tehnice:

- anul construirii: 1973

 • - regim de inaltime: S + P + 10E

 • - număr apartamente: 44


 • - aria utila totala: 2.371,88 mp

 • - parter: locuințe / încăperi ale spatiilor comerciale alipite clădirii

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structural celular * pereți structurali din beton armat de 20cm grosime pentru suprastructura si 25 cm grosime pentru infrastructura dispusi pe cele 2 direcții, plansee din beton armat cu grosimea de 13cm, închideri exterioare perimetrele din diafragme din beton armat turnate monolit de 20cm grosime si placate cu zidărie BCA cu grosimea de 15cm, etaj tehnic realizat din BCA, scări si rampe din beton armat

A.2. Descrierea lucrărilor de Intervenție

1, Sltuatia existenta a blocului de locuințe:

1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:


Rezistenta mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabllitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s*au analizat condițiile privind traseul incarnărilor, condițiile de asigurare a redundantei condițiile In conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 38 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

 • -   04.03.1977

 • -   30.08.1988

 • -    30.05.1990


 • - Intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

 • - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

 • - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacaulul. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției sl consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit Intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la Interior a clădirii.

Ciadirea a fost conformate, proiectata sl dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la date elaborării proiectului.

Ciadirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990), si a unui seism major (1977).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant) si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.


In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

încadrarea structurii expertizate In clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa £1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea In exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural celular din pereți structurali din beton armat dispus) pe 2 direcții si diafragme din beton armat turnate monolit; conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R este 70 si din acest punct de vedere ciadirea existenta se incadreaza in clasa de risc seismic RS III, apreciat in conformitate «Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” Indicativ P100-3/2008;


vechimea construcției - cea. 38 de ani; numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime * S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezente degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

fll> Economie de energie sl izo'are termica

Situația existente a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie sl izolare termica este următoarea:

Blocul situat in Calea Marasestl nr.171, bloc E3, fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau In anul 1973. Proiect tip clădiri de locuit S+ P+10 etaje. La parter exista încăperi care aparțin spatiilor comerciale existente, alipite la clădire. Imobilul are destinație de locuințe.


La data proiectării, blocul nu a fost prevăzut cu spatii comerciale la parter. Acestea s-au amenajat ulterior prin construcții alipite blocului. Din discuțiile avute cu locatarii si din măsurătorile efectuate pe teren reiese faptul ca la parter, pe latura dinspre Calea Marasesti, au fost prevăzute 2 apartamente cu cate doua camere. Prin amenajarea spatiilor comerciale acestea sl-au modificat după caz destinația, respectiv in spațiu de locuit sau încăpere ce deservește spațiul comercial.

Blocul se compune dlntr-un tronson, cu 5 deschideri cu dimensiuni cuprinse intre 2.31 - 5.16 m si 4 travee cu dimensiuni cuprinse intre 3.69m sl 4.20 m. Dimensiunea in plan este de (18.29x16.12)m.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter, 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

 • -  subsol:

 • -  parter

 • -  nivel curent

* etaj tehnlo

2.22 m;

2.71 m;

2.71 m;

3.03 m.Subsolul are, parțial, destinație tehnica. Accesul 1a subsol se face direct prin intermediul unei scări cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin Intermediul gurilor de ventilare. Pe lungimea unei deschideri, respectiv 5.16m Interax, pe fațada posterioare, spațiul este destinat garajelor. Accesul in garaje se face din exterior prin intermediul unor usi metalice, duble, (2.18x1.92)m.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara cu o rampa/nivel sl un Uit Pardoselile din încăperi au fost prevăzute Inițial din covor PVC, Iar cele din bal, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportantl, sunt realizați din zidărie din beton celular autoclavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa nedrculablla, hldrolzolate. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic (.Casa liftului") Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse doua guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton sau asflat

Imobilul are o intrare, amplasate pe fațada laterala, pe cealalta fațada laterala fiind accesul spre încăperea ghenei de gunoi. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul in bloc este de 176 x 235 cm,iar cea spre ghena de gunoi are dimensiunea de 90 x 210 cm.

Inițial ferestrele si uslle-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase, duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 160x120 cm, 80x210 cm, 240x120 cm, 105x140 cm, 240x140 cm etc. Înălțimea parapetilor este de 90cm

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor aferente apartamentelor sunt realizați din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm si Inaltimea de 1.00 m. Parapetii de la balcoanele casei scării sunt metalici.

Închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de 20 cm, si placate cu zidărie BCA, cu grosimea de 15 cm.

Imobilul este dotat cu un lift cu troliu. Accesul la lift, 1a flecare nivel, se reaDzeaza din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivel Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisatele

 • - tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si al băilor au fost rezolvat! cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - In ba! si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, In camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;


servicii oe proiectare pentru obiectivul de investiții

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE OIN MUNICIPIUL BACĂU -138 OE BLOCURI* CALEA MARA8EST1 NR.171, BLOC E3. MUN. BACAU. JUO. BACAU

finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizbile.constetedu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1973 si pană in prezent de: murdărire, decolorară cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, bâsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoHere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de Izolare termică

Nu exista termoizoiatii aplicate la nivelul plăcii de peste sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincâlzite de la parter.


Există termoizolatle la nivelul planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Pereții de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA cu grosimea de 15 cm) si din BCA (de 30cm grosime). In unele locuri prin fondurile si voința beneficiarilor s-au realizat termoizolari parțiale ale fațadelor blocurilor (la unele apartamente) cu poHstiren expandat de 10cm grosime ( beton armat 20cm+protectie BCA de 15 cm grosime* polistiren expandat de 10cm grosime)

Nu exista Informații despre un rost antiseismic exsitent intre clădirea blocului E3 si dadlrea spațiului comercial.

Starea actuală a clădirii

La o Inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsal “medie", elementele parand a fi afectate "de varsta" sl avand o întreținere relativ modesta spre bine,

Planseele de la ultimul nivel prezintă degradări locale. Acestea sunt datorate infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata htdroizolatia teraselor.

Fațada prezinte o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzute sau burdușite atat in zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada. De O asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Este necesar sa se protejeze armatura, după îndepărtarea stratului de rugina, cu un strat de mortar de ciment.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetibr si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan

La nivelul terasei existe un ansamblu, cu rol decorativ, alcătuit din placi din beton montate pe structura metalica. Plăcile sunt deteriorate iar structura metalica, prin lipsa protecției anticorozive, este ruginita. Totodată unele placi sunt desprinse, fisurate sau rupte si existe pericolul, ca prin cădere, sa provoace accidente sau sa deterioreze hidroizolatia. Se recomanda demontarea acestui ansamblu. Astfel, cu ocazia efectuării lucrărilor de reabilitare se va putea executa sistemul termo-hidroizolant la nivelul terasei continuu si uniform, reducandu-se zonele unde se pot produce infiltrații

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam dar sau cu tamplarie din PVC sl geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton si asfalt De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, aceste prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia efectuării lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refeca

Este inteiziat copierea, mullipfcarea ți împrumutarea documentației fărt aprobarea acria* a S.C CONSIS PROIECT S R.L București 5 /<?

trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescute.Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stere igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mal vechi;

 • - existe o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea nelntretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toate Inaltimea pereților; in restul situațiilor existe zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, In camerele de zi sl In dormitoare existe o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial dt si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la teta exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces In scara, sunt cele Inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost inloculte cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de intretinere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercaveletor, decalibrari astfel Incat existe un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 5 % din suprafața fațadelor a fost termolzolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Existe o gama diversa de rezolvări ale balcoane, existe balcoane deschise dar sl inchlse cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometri. Parapet!! balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la Intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetH balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constate degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenite din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezinte un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție ta nivelul termolzolatlel inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficiente, caracteristdle termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hldrolzolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termolzolatia terasei, prezinte un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției sl instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Marasesti nr.171, bloc E3 - nu exista date

2. Concluziile expertizei tehnice sl auditului energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic: Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul constructH civile, cerința A1,A2b) Concluzii:

Expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Calea Marasesti nr.171, bloc E3 - din punct de vedere al asigurării cerinței uA1*rezlstenta mecanica si stabilitate’1 prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariel exterioare si refacerea termo sl hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care Intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice tara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, In cazul unui seism cu Intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic Rslll.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1091, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditui energetic

al Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

b) Concluzii:

S-au luat in considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

SI - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice și din considerente de ordin esteic, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant pe placa ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât șl pe Intradosul acestuia cu polistiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) și cu polistiren expandat, Ignifugat (la intrados), având o grosime de 6 cm.

în cazul apartamentelor ieșite în consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant prin placarea la partea Inferioară a consolei cu polistiren expandat, ignifugat de 10cm.

în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor de apă.

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

$4 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug-1,8 Wfrn’K (R min=0,55maK/W).);

S6 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerlsire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

S6 - Modernizarea instalației de iluminat (inlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatSle comune).

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnlc din lucrarea de fată.

In urma anaiizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

       Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând In

considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si Instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului. Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor.

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art.4 DLa) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucra rflor de Intervenție (mll leii

Economie de energie

(kWWan)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior

146.099

186368.47

2.37

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tamplarle performanta energetic

100.892

35328.48

8.65

c) termo-hldrolzolarea terasei

64.803

25515.55

769

d) Izolarea termica a planșeului peste subsol

8.165

7931.28

3.12

TOTAL

318.960

268116.50

3.76

• Prețurile Indicata in tabel, nu conțin TVA;

*1 eun • 4.39 lei ■ cumul Băncii Naționala a României la dala de 01 mai 2012

A.3. Datele tehnice ale Investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de ba^a (lucrări de intervenție prevăzute la art 4 BL a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice șl permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă In grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este Insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemulul si de aceea termoizolația pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troliilor, uscătorii, spălătorii), in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termosistem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolația terasei atat la partea inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului In blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tâmp tăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoareO soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără .armături** din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general cllpsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată In timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le Includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul hlgrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplărille albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună inchidere a cercevelelor pe toc;

_. SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACftU-138 DE BLOCURI* CALEA MARASESTINR. 171, BLOC E3, MUN. BACAU, JUO. BACAU

 • - prevederea unor garnituri de etanșate intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - imbunătătirea etansăril intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriel, dintre toc si glafuriie golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, ia interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrufbbe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimatelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimatului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

/j . izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu pofistiren expandat

Schimbarea tamplăriel conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat In ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriel exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriel de lemn el tamplăriel metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metetice galvanlzate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile el ferestrele exterioare vor fi dotate cu fente de circulație naturala controlata a aerului intre exterior sl spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului In Jurul ferestrelor sl al altor zone cu rezistenta termica scăzuta.

- înlocuirea tamplăriel existente sl închiderea de logil/balcoane cu tamplărie eficienta din PVC pentacameraia cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr,158 <£n 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009. privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. O        publicata in Monitorul Oficial nr.SOS cffn 14 Adfe 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplărie eficienta din PVC pentacameraia cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul pianseulul de la primul balcon al ae hldro-termolzoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriel, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termolzolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor sl golului tamplăriel se va face cu placi de pollstiren expandat Ignifugat de 3 cm.Toate racordările la ferestre si usl precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inalnte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriel. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

- prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriel exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu dapete mobile, $. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece In Interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situatie o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile In pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidrolzolarea terasei:

Terasa neclrculablla

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termoslstemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaitat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifbanele si coloanele de ventilata - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar In cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

- executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseulul existent Inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de pollstiren expandat Igniftigat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si pollstiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hldrofagă sl a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseulul de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatlei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseulul peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața Imobilului.


După ce se face repararea sl curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri) a unul strat termolzolant realizat din vata semlriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseuiui de peste windfang/lntrari retrase din planul fațadei Planseuiui de peste windfana

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseuiui de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dfoluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania O (inclusiv materialele sl produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide sl termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseuiui de ceste Intrarea retrasa din olanul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincatzft este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseuiui de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (ia intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la ari 4 Ut e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):


  • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru sl asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si Inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se facă de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetli balcoanelor;

 • -    unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau In canale speciale; alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale speciale.

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.__________________________________

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de Intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilorconditil de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisai se execută in straturi succesive (grundul si tindul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini sBIconice obținute prin combinarea NantBor din rășini slliconice cu o rășină sintetică acrilică In dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele In dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele sllicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare ia apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau pofivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconlce in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat sl peste alte elemente fara termolzolatie din fațada, centru un aspect mai plăcut al clădirii.


 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de Intervenție prevăzute la ari 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):


 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, Inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibfle, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană In prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții;

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezinte potențial pericol de desprindere,

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

Este interzisă copierea, multiplicarea șl împrumutarea documentației fârâ aprobarea scrisa a S C CONSIS PROIECT SRL. București    l3


• reparații la fisurile in plăcile balcoanelor In conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton sl beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidlca

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

Se refac toate tenculelile sl finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de

atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.


A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale Investiției

 • 1, Valoarea totala a Investiției

(in preturi - luna mai anul 2012

1 auro « 4,39 fel,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012)

Total (inclusiv TVA): 1,040.15 mii tel,

din care:

constructii-montaj (C + M): 891.60 mll lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a Investiției


Devizul general al Investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economlci ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, Inclusiv TVA - total, din care:

1,040.15 mll lei

891.60 mii lei


0,37 mii Iel/m2(a.u.)


constructii-montaj (C + M)

(însumarea cbeltulelHor estimate înscrise la subcap 13.41 sl 5.1.1 din devizul generai)

 • 1.2. investiția specifica

(constructB-montaj/aria utBa a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

21. durata de execuție a lucrărilor de intervenție___________________________________________________6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție                                         3 ani

(ani da la data recepției la terminarea lucrărilor)

2.3 durata de recuperare a Investiției, in condiții de eficienta economica_______________________3,75 ani

2.4.consumul anual de energie pentru încălzire

OTrespunzfiipr blocului izolat termic 153784.8 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:_________________________________________________258116,5 kwh/an

in tone echivalent petrol:________________________________________________________.21,14 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:__________45919,60 CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1,16

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare, TVA inclus :

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile elgibile               448.321 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                     591.826 mii lei

Este interzisa copierea, multiplicarea șl împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S C CONSIS PROIECT S R.L. București    15


SSWICnDE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII                          EXEMPLAR NR.

.REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU-138 OE BLOCURI*

CALEA MARASESTI NR.171, BLOC E3, MUN. BACAU, JUD. BACAU


Data:August 2011


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de Intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

 • 3. Certificatul de urbanism, in copie

 • 4. ANEXA 1 - Devizul general ai investiției

 • 5. ANEXA 2 * Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

bfr. 3/1015

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                    Din:      9

în scopul:

14.1 C) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE EHN MUNICIPIUL BACÂU-138 DE BLOCURI

Ca urmam cererii adresate de             MUNICIPIUL BACAU

cu dctniciliuRsediul în județul            BACAU             localitatea,__BACAU.

satul___________________- “__, sectorul —-—, cod poștal-----------z

strada             CALEA MARASESTI            .nr. 6                     •

«e-             et -    . ap.__- _ , teL/fax 4Q.234JR1849______, e-mafl

înregistrată la nr.             5/101$             din 28» 11*201) ,

pentru imobilul * teren și/sau construcții • situat tu județul Bacau, Municipiu! Bacau, satul - - ---           __~___, sectorul *    . cod poștal:----------

CALEA MARASESTI


strada__________CALEA MARASESTI__________ nr. 171   . bl__Z_______________

sc.


A_, at * t ap •   - sau identificat prin:       ______________plan do situație

în temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.            34            /

frtm PUG aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.38 din 31.032000

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructiLrepublicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate în Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în Indlvlzlune.

Z REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală; bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2000 este zonă locuințe colective și construcții aferente lucrărilor tehnlco-edllltare, Indusă în UTR 9.

Terenul se altă în zona "A” de Impozitare.

3 . REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

*««««*««*+*««0«M4«**«d»0«ae*****««*«***«**t**«**o»« »♦♦♦••♦»**«►»♦•*•»♦»»•««*♦*♦*♦«*♦•♦ ♦‘♦•♦♦«♦♦♦e-H*eewa«a»e4* ««**•*»♦♦♦♦•♦♦*»♦»»♦♦»»♦»♦♦♦*♦•*•••• •e»********»**!**»-*»***»*»*»»****»** ♦+♦♦♦* ******«*•* 4«*4*»*« •*««•••** *««*»* *4f ****«*«« oo**«MH                                           «♦<»*»♦*♦♦ «*«*««««* ♦♦♦»»*• ll »*4*W H*4*t«M*»* »*«•**•** ***•****«♦**»-* ♦♦«*♦•>♦»»•« »♦«♦♦»**♦***♦*»

4 H««**O«** *•«**•*•*«*••«** ***** »*♦•»»»***♦**• »♦»**•**♦♦•****-»*•* M ««♦»»*►*          ** •********«*»*•*******«*«*•«•»»«••• ♦*•♦*♦«•♦♦*•♦+♦**«                           •••♦»«*•**♦*«•♦

* *țap«M ***•••*•**«                                                                                                                                              ••♦«••»••*••****«***♦««•**•*••♦♦*♦


LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare si nn conferă dreptul de a executa lucrări de constrocții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:


constraire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT-PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, Oituznr. 23 loc. BACAU jud. Bacau

In epBaroe Directivei Cdnrilbtai U/337/CEB (Dfaeettv* BA) privind tmtaero* afectelor stârnitor pretau* publice ți privite leupre mafiota^ modificau prin Directiva ComOhitai 97/11/C8 țl ptfa Directiva Conifltatal țl Piriuntautoi Euroțrein 2003/3WC8 pririttd participMea pebBcoJui ta «bbarerei numitor pliniri ți program* b lepltant en medial ți modfioeree, cn privit* 1* participai»» pub(tentai fi «ocrotii 1* jnrtițfa, • DirecCvri U/337/CEB țl t Dkeetiwri 96/61/3, prin ccriifieitol da uAanbm «* eomeaicJ ralidtantafai obUgrțb da a eantocta autoritatea taritorfaB do medh palia ci Karia al rtuffrrrr* fi ti deridl, du* ea, bc*dr*re*footac«itare* prahetutai isvaddri pubUce/priv*» ta Ibu pro be tata mpw* «vihrirfi topectotal «apt* medtahi

In «pUroro* prevederilor Directivii CooriEntai U1337/3B» procedura do «mita* « «cordului d* med ta m duQțoara dop* emiterea certifiMtatd da nrbantan, anterior depanării dacamatațlai patra autoriniw acoartlrit tacurilor docoratrocții b autoritate* AdmfciblnțM pnhUco coapcicrta

In vedere* eaitabeerii eerbțdor cn privim ta procedura da emitere * acordnfal d* merita, «utaritotoa competent* patru prota#* arodfatai etibScț te mauritmal nlferirii anuBiUril public», eantnliribfi opțfamiter pabltentai fi *) fermuiirii urmi punct da vedere aflcbl an privii* 1* roriteetre iav*â#ri fa acord cu rerultatate aenaaliM pnbfire;

In «cate candtBt

Dup* primim pmabtoi artificii da utanbm, titularul ara oblig*#» de a re presata fa autoritatea competent* patra proteefb mediului fa vedere» «robirii hlfieto • tave»tl#ri țl atabifaii neceritl#) evitabil efectelor eeeetofa raupt* madtafal In urme «vihrtrfi tnifiil* * taveitifiri a va emite retri «dmfablniiv ai <taariU#i eompeiato pentru protecție mediului.

ncupro mediului, toUritoninl b* oblig»(fa da a notific* *art fapt ntariti(fi «rfmtobtatfri publice eempataț» cn privii* b mațnerea cererii patru autoritare* executorii Inerțiilor do eoretrocțU.

1* ritaa#a fa cere, dup* emiterea eerttlfcitutoi da urbaoiun ari pa percuaul derolirii procedurii do avatoero * afectelor fcvMt$*l «rapt* otediuhri, acfiefintol renanii la fatalii de ruiizaro a taveatlțiri. «erata oro obligi (fa de a notific* *ccat fept «doeitl(li«dmfabiii#Bip>ibtiM competente.

!wcmir P.-WUNTE WOLETA ■ CONSIUER

1/4 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la d și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică * D.T., după caz:

BD.T.A.C.               □ D.T.O.E.

□D.TAD.


 • d) avizele și acordurile stobilitu© prin certificatul de urbanism: d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termică

  0 gaze naturale

  0 telefimlzaro

  • □ salubritate

  • □ transport urban


  Alte avizc/acorduri □  d.2) avize și acorduri privind: Q securitatea ta incendiu


  □protecție civila


  □ afinitatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: • • INSPECTORATUL DB STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

-NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DB EXPERTIZA TEHNICA

- RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • e) punctul de vedere/actnl administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutitIn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicata, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de


până la data de


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:.................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr._______________din..................

Transmis solicitantului la data de.......___________direct/prin poștă.

/utomil P MUNTE tTOLET.t • CONSIUgR


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5.000


Denumire: Obținerea certificatului do urbanism pentru reabilitare termice a btocurtor de tocuinte din Mun’clp.u Bacau-138 de blocuri.

Amplasament* Beceu>Str.Maraaeaii,Nr.i71> JutLBacau

Beneficiar. MUNICIPIUL 6ACAU


1:5000

Data


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


C.U.


ofljon

Format


Planșe:


A4
pa

>N

OIIH!)

3

«3*0410

M879407

11»

1

MMn»4

uen4M!

40».

7

«W7W

MK08I4

ii»

CCIMH3

040*70»

1.17*1

6

acMWts

040*7*400

«730 f

4

9030*141»

«00*0410

40» |

L-*

MOmMO

MOMIM

1*430 j

►47118a


16843


161.77


Sistem de proiecție STEREO'70 Siam de referințaCt^Marea Nep^ra-197S


Denumire: Obtneree certificatului de urbenam pentru reobi tare termica a blocurilor de teniile din Mun apwl Saecu-136 de blocuri

Amp asemeni Secau Sli Marasea ,Nr 1? V jud Secau

Bene'ice. MUNICIPIUL 3ACAU


Scara

1:500

1 1

PLAN oe SITUAȚIE

1

Deta

1

09 2011

Format

A4~ > CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

gmMuh»2gOoUoiiMb^g»»jrtMțgșOAU^

STR.MARASEST1 NR. 171 EJ, SCARA A* MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

bitnOMImSiuroleaireulMIRdin data do: 10 laMuaria 2012 lEdroa 443» lai TVA 24%

Nr.crt.

pGfWfftfm            wtftMrwpfto f rtw di dwUu Ml

Valoare (M TVA)

TVA

Va loara (toctuehr TVA)

milo i aaioiRo

MUU

U3LB

i

_

3   . 1     4

i

I 1 Ț

PARTEI

u

cmwolul« chol ruKu Hwrmi oețtMsnA *> amenajarea terdoilui

1.1

ObpMW* tldfww

1.1.1

Teren poftkv 04.

0,00

0.00

040

040

040

1.1J

ExpflDțtfta* di

040

040

040

040

040

1.14

DqcummMMi pmMi •RprcjNtefW

040

040

040

040

040

Total 1.1

040

0,03

040

040

040

14

AmeMfarea taramiM

1*1.

rTV^RVTM WfwftUw piWl WmQWIlt QGmtWhNR» Htl 1Rl GLUUi UGIIWI» GVGCUtri fhtlttWs raniliti, dtvitti twWt di u9M) dn tm(dtU0iMtt tbwrâMM wfctot țțvvfa 4tc>

1442

3.41

340

1848

442

Total 14

1442

341

340

1840

443

14

MMCWțjiri (HfflCttt praticț» fMratiiIy|

14.1

Ariucareatarenutolta atare* Wttata, dopa demontară* «chelelor    [        12.41

240

248

1040

344

TotatUl     «41

34S

UI

«43

344

TOTAL CAPITOL 11      2743

040

044

33,77

7,78

CAPITOLUL 1 CXOLTUBU PENTRU AMQURMUA UTOJTATO0R NECESARE OEECTMlt

2.1

040

040

040

040

040

24

040

040

0.00

040

040

TOTAL CAPITOL 2

040

0,03

040

040

040

CAPITOLUL 3

HELTUEU PENTRU PROIECTAM «1 ASISTENTA TEHNICA

M

OlodEtorem

3.1.1

SArfl TOPO*QEO*8tiriu HIDROLOGIC

0.00

040

040

040

040

Total 3.1

040

040

040

040

040

M

Tu* aontni obttaarau do aMM. acordurial autorttaW

140

043

.   ’0Î4

144

6,id

Tolai 34

140

043

044

144

048

34

Proiectare jltocinerte

"5JF

— ....... .....

140

043

044

134

040

344

țfavtf sfasitM oitetttrtG ■ btocuM di locuirrt*

040

041

042

1.12

048

*44

• cariMoal do Mitannanta MtiaaWa R taonkiara a Mcwtar

0.10

042

' O.»

0.12

W

344

a^Madaaa ntitld «r«~ rarltffrM.1i A J <4a aau0e*reiaeaa «1 *0XDCntnl QKJrnGilNNI pGMJU GwMfVB LGIUIWWMM M wvflWD S|

0.10

0,02

0.02

012

043

"W

• documentata, do avfctre o (ucnufcr da htareand*

“---î35

034

""""tai

140

043

3.34

♦ prcwcR wnns» aocmsMBoG murg* țwwu mmo*whm gmcuimi toeflkifor d* kdtfwnfl*. d*t*M di mmuBGi cnIvAb di iwcinl ilbdocndtM

140

043

044

1.24

048

Total 34

440

i»oo

1.10

840

141

Oraantaatoa modurilor do aaMMo euMel

ojî

040

000

040

.040

Total 34

040

040

040

040

840

34

ConauNMtO

Conaulanta In domaaMmsnMereanUutpreltCtaU

0.00

0,00

0,00

040

040

040

0.00

040

0.00

0.00

Total 34

040

040

040

0.00

048

34

AaiManta tahtad

34.1

oțiriVGgnvfwo vxvcuw iucnsw> pnn umQiipn fsMwr

1443

I-    342

347

17.40

440

344

AsMonH tehnici dta partea protactsntaM

040

040

040

040

040

Total 34

1443

343

347

17,40

.44*

TOTAL CAPITOL 3

1043

441

441

2444

84*CAPITOLUL 4

CHH.TUKU PCHTAU NVrorniA M «AXA

41

4.1.1

CcwnrinK^HhtMsW

97449

19440

19143

8393»

19347

T«M4.1

97449

19440

19142

BMjM

19247

42

uCijy WtfwteflffM

T«al 441       93»|       0J»|      «40|       03»!       < 0

42

mHJCi KnpilRtflW ttnfflMOSXt* yi WnCțKNMW CU IMNilq

Total 4J|W

040

040

03M|       040

4.4

UBafe IM montai *1 acMpMwnia do transpari

Total 44

0.W

040|     «40|       0          049

44.

DotM

Total 4jf "~ »«oo|       040[      0.00|       040l       «40

44.

ActfMnwcofpMrtc

Total 44

04

0.0

040

040

0.90

TOTAL CAPITOL 4

97449

18440

10143

93948

19247

CAPITOLUL 9

AL ICHBLTUELt

9.1

Ofgtnboraa da panUar

«.1.1

LuciM 4c constmcyi

1744

43»

441

21,73

9,00

9.14

ChelMeonaxaslOS

341

041

0.94

449

140

Total 9.1

2149

444

849

30,10

940

94

Comîttoinc, cota»     costal ctwtfltalul

9X1

CCMntakwWp taxo ylcota tafidt

<U»

040

040

03»

040

944

Taxa Inspecția, control, cariata

03»

04»

0,60

0,00

0.00

Total 84

940

04

03

040

940

«4

CtraHuM dhroraa ft napraviauta

72,11

104?

1741

89,42

2044

Total 94

73,11

1930

1741

8*/tt

M44

TOTAL CAPITOL 9

93,19

2140

2240

11941

2844

CAPITOLUL 8

CH8LTUEU PSNTRU PN09I! T EH NOLOOI , 7 ITI «1 PHEDARH LA UMERCUA, ETC

9.1

fiMnllbM     ---a--a—a -1». -     *-—

v^vbmim p«nwww»w vpilKlll

03»

040

03»

040

040

94

rlUUV IwwwOțDD fl WR*

03»

04»

040

0.00

03»

94

BULB IȚI Li» m DUDVCHHlB

143»

342

347

t?.40

4.00

9.4

ChakiH da auA l inc

1043

3.43

343

1344

340

TOTAL CAPITOLO

2449

«44

349

30,44

949

TOTAL CIN MAL

818,93

193,71

391,91

1.040,11

139,99

OhanCtHfUt 4.3*2*44 *42*3.4.4)

719.03

149,19

173,97

87140

109,93Protactant,

< , co. -SIS PROIECT


Sat Proiect artt Adrian And ral


GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC E3, STR. CALEA MARASEST) NR.171

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Luni

î    1    ă ~1    ’    I    < ~I    * I

1

3

4

■ 1

4

t

1

11

11

11

11

n

U

11

n

11

11

20

21

22

E

Organizare de gartUer

LUCRĂRI LA TERMO1ZOLARE PEREȚI

Desfaceri țt demontări (tencuiea degradate, placaje, înstelați montele pe fațade)

Reparați pereț ca strat suport

Apdcara strat taimtaoteterto pereți

ți

1“ '

ig

Rafecora Sntsaje de tefadl

< - 1

5£nț

Remontarea InstelatBorai ecMpamenteloc montate aparent pe felade

r

LUCRĂRI LA TĂMPLĂRIE

Demontare lâmpIMe estetente care sa Ittfocuiețte

Mm tare ttmplArie nouă eSttentâ termic Inctoste aerisiloere ț> gtaUi

igl

Revtasre tfcnpterie efctenlă termic montată da proprietăți care se pSsIreazâ, hctasteemteitoareglgteteil

1 .

Mi

Retecerl Grisale Interioare in zonele da Intervenite

Ejj

1

LUCRĂRI LA TERASĂ

Desfacere ihichJgarte. guri de scurgere, tastate^ (antene), revizuire, repara^, pragdibe terasS ca strat superi tadusiv aSce

5^1

Revizuire, reparați, pregUre terasă ca strai suport Inclusiv alice

Sjfei

L

C ■ ’i

ApSeare strat termoizotetor te terasă

Apdcare hidroizoiați la terase ți probe inundație tnctalv dnlditgaria

Remontarea IrislalaUlor si echipamentelor montate aparent pe terasa

TT I

■-

LUCRĂRI LA SUBSOL

IzolttM tefffffca a pisntotdui posta subsol

■ .^Tțl

Aderarea teranuhd te starea tastate, după demontarea schelelor

1.


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU-138 DE BLOCURI*

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA: SERVICII DE PROP1ECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII : "REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU - 138 DE

BLOCURI” ADRESA: OBIECT:

CALEA MARASESTI NR.171 ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAȘULUI BACAU

FAZA: Proiect:

DAU

AH 1468*11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

A PARTI DESENATE

(A01 - Plan de încadrare) (A02 - Plan de sltuatie) A03 - Plan subsol propunere A04 - Plan parter propunere A05 - Plan etaj curent(1,3,5,7.9) propunere A06 - Plan etaj curent(2,4,6,8,10) propunere A07 - Plan etaj tehnic propunere A08 - Plan terasa propunere

A09 - Fațada principala propunere A10 - Fațada secundara propunere A11 - Fațada laterala 1 propunere A12 - Fațada laterala 2 propunere A13 - Secțiune A-A propunere/v ni. n< tiHtiRi. i\ /u\ i yc i/< i / ivuii
1


•*

10

«wm '

•Sw

"SSJ"

linii II—

<wn

PHOKUNrttNSMU

CONSIS PROIECT

«.amawwiB»

«BMMM

«MCMO* tmar

IUI ,1   —

UN»

M PRtMMMMJNCtHUUfl Riiwn-oi          BACMJ

Stofe kwaWRMMI Mu*

Sdnpratoctfcspumi MMtMNMaWoOMi ipMBu.IjadiU

cUadMds UM lori** Jn teuT

MUM

■■'-'"W -'-1

ARHITECTURA

CNM WrtHfSnr.171. Bloc E3

ROBCUT

uiumtj

VStfOT

MLCMrtam

HM4H

PIAN MCADRARE IN ZONA

tffMoect

MlMUMM

MU          tCMU

102012           13000

EWMANt

MtAMoecr DAU.

mjwrhukct

OM302M2011

mmmhama

A01

CM mmil wr-.—^Til j jfij   fciii r nînriiTillii^ift^ ujuj>*£jOD«W»**0®CTUU-ftwm


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

. InHOTARAREA.

nr.7.06...........din..!'*,-..(?.7,.2O13.

PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 171 bloc E3 - Bacau” - faza PT

PREȘEDINTE f>E ȘEDINȚĂ novac diaconV ^urtwiSl


TU,


Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare

C+M Mii iei (cu TVA)

L

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. CALEA MARASESTI, nr.171, bloc E3 -Bacau”

966,05

827,61

 • •  Regim de inaitime: S+P+I0E

 • •  Autila totala (mp): 2,371,38 mp

 • •  An construire: 1973

 • •  Nr. apartamente: 44

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 64,84 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție: 6 luni

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI >

p CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» d» mabWttrattrniloa, tantPth

STFLMARASESTI NR.171 E3, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mii tei/mii eera ta cutaul BNR <&> dala de: 22 decembrie 2012 IBuroa 44757111

TVA 24%

Nr.cri

Denutniree capitolelor *1 aubeapBoWar de ebettutoa

Vatoaro (firi TVA)

TVA

Vatoem(tMhtelvTVA>

mia l M^ho"

■81SI

Mata 1 itnamo

T“

... 2

2 1 i

5

d L

PARTEAl

iWra»*

re W02T1 Rttța AAKtaAJAItEATERltHtm^^K^SWW/^^SffiMw^K’

JKL__--------

1.1

1.1.1

etan raOX

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.14

B«K«riMdaMOm

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.14

Documentația pentru apropriere

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

040

14

tMWHIÎU)

PĂ aa tar 33 prin demolări, dM      datateiiad, di L a cui

materiale mutate, darie» iwlalo de utHtcU<ln«nplMamaitt.atelMuiUari aawidtMa drenale. alo.

12,11

aes

241

îs,01

348

Total 14

12,11

24»

241

18,01

348

14

AmanaRri pentru protecția medhriul

1.3.1

Adueem taramrtiri la etatea hritteta, după demontatei a chelelor

12.41

2.71

2.00

184»

3,38

Total 14

12,41

ATI

24*1       1348

348

TOTAL CAPITOL 1

2442

940

S4»|       3040

844

2.1

0.00

0.0ol       0,00

0.60]         0.00

24

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 3

0^

040]     040

Q4o|       040

ii

3.1

Btud latent

3.1.1

Studt OPO+GEOStuOlu HIDROLOGIC

0,00

...... A»

0,00

0,00

0.00

Total XI

040

0,1

0,00

0,00

OJM

34

Taxe pentru obJnerae de arian. acorduri al a Irtxotn

1.00

0.22

0.24

144

04?

Total 34

140

042

044

144

047

34

Hohoti» |l InpTiwrti

34.1

1.00

0.22

0.34

144

047

3.34

auclltul energeticei elaborarea cerlMcatiriui do performanta energetica aforant riutM «detenta a btocuhri do locuințe

0,80

040

042

1.12

044

344

• cattMeat do oedomanu ermetica la tamrinarM lucrări :

0.10

0.02

0.02

0.12

0.0!

3.3.4

• IntocmAoa documentației pentru oWno<Mce<tiici lui do mbantun al mitelor

0.10

0,02

0.02

0,12

0,03

344

- tfocunwrtattede tvttarc a lucrărilor d>

140

043

0.38

146

041

344

. proiect tehnic, do mentatfi tehnica intru i ari ea «ocularii tuc for de mtenontle, deuv de aaocuMt crialo de eanfol intocnriraa documentaM oontni IdtMfo

1.00

042

044

144

047

Total 34

440

1.01

1.10

5,70

14S

34

OfttMtzafM 0tocMiu*^of <lt ofihbâți* oubitd .

0.00

o3î

0.00

-£22

0.00

TeM3t4

040

040

040

0,00

040

14

Conțuțtenj£

CoMulantaln domeniul it lageman ui protec u!

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

040

0,00

0,00

0,00

0.00

Total 34

0,00

0,00

040

0,00

AOO

34

AatetenR tehnic»

34.1

pa» ei execuției tucrarifor prin db nț do «antfor

13,02

2,

3.12

18.14

343

344

Aatelon tehnici din pi mi tectantuU

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Total 34

1342

2.8»

3,12

16,14

343

TOTAL CAPITOL 3

1043

4.07

447

23,00

8,08

"        CAPITOLUL 4

CHSLTUMU PCNTRU WVBOTtțlA OS BAZA

4.1

Conterucți Initeteff

4.1.1

62043

ISOMj15049

77702]     16041

Total 4.1

BMSS

130411   15049

777.02]      10031

42

Montai utttea fahngtiițrl

ToUH2|     OM)OM]    OM     OM     5M

44

udate. cchtaMnante tahnoMe* ti funteontfa eu montei

Total 441      M*t      OM]    0m|      «Ml      OM

44

UMH *• montaj 0 ocWpomonta do (ramport

towmT     «M|     5Ă5ț    0M(     om]     om

44.

tMM

ToM44|     0M(     0.00     0M|      om!     OM

44.

Totalii]OM

OM

OM

OM]    OM

TOTAL CAPITOL 41     03043

1MM

t3049

T7T.»|     10931

capitolul I

ALTSCHOLTW

41

5.1.1

UMMdoconttucfl

1525

3.50

391

20.19

4.41

5.12

ClieSutaScoMicteOS

326

0.71

0.7B

4.04

OM

Tom Al

1944

447

4M

24J3

140

14

CcctetfcMft*, Cote» teM* fffrtftf* CfotMtetal

04.1

iC&teteci*n*« tew |l cote **0***

«M

OM

OM

OM

OM

522

Tute bvtptcțte, ewtete» cttette

OM

OM

0.00

OM

0.00

Total 82

OM

OM

OM

OM

OM

64

CMtataO dtawM ol Mpnvtarto

HM

14.64

10M

03M

10.10

Total 54

MM

1444

10M

03£t

18.15

TOTAL CAPITOL 5

MM

1041

2070

10740

2141

CAP1TOIXI

CHBLTiMeuranRu mas twmolooks, i

MTB f> PMOAM LA UMenUAIt, BTC

1.1

nț fi ura* puHJiiwuM oo txpnun

OM

OM

OM

OM

0.00

52

Pnbo talMteoteo ol taote

OM

OM

OM

OM

OM

04-

tetemfiwB te piteldtete

1X02

245

112

10.14

343

44

Owkutal do oua AwMtar

9.77

214

244

1111

2M

TOTAL CAPITOL 0

22.70

4M

5.47

2826

0.10

TOTAL G4M UAL

779.07

170.24

100.90

74445

211.13

DbanCtM (M+ tj+l+4.f *4.1*3. t.f)

4*7.43

143.94

140.19

92741

10037

rrWBCWwi

< consis wraitCT


SHPtoIm*

•rti.Adrtan Andrei


ECTILOft'

~ 6799CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICrPIULULB^^ĂU

NICOLAE-OVID1U PO
12.04.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Marasesti nr. 171 bl. E3, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE. inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6-4+5

7

1

Cap.1 ■ Cheltuieli pentru proiectare fi asistenți tehnici

.1.1

Obținerea de avize, acorduri fl autorizații

1.240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare șl Insinerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

~1.4

Asistență tehnică

13,020

3,125

16,145

16,145

TOTAL CAPITOL 1

6,944

13,020

3,125

16,145

23,089

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții ți Instalații

145,140

534,095

125,184

662,282

807,422

2,}.1

Proiectul 1 (Marasesti 171)

145,140

534.093

128,184

662,282

807,422

TOTAL CAPITOL 2

145,140

534,098

128,184

662,282

807,422

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

19,536

4,689

24,225

24,225

3.^1

Construcții ți instalații aferente organizării de șantier

16,280

3,907

20,187

20,187

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,256

781

4,037

4,037

J.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

19,536

4,689

24,225

24,225

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare fi publicitate

4.1

Informare șl publicitate

13,020

3,125

16,145

16,145

TOTAL CAPITOL 4

0

13,020

3,125

16,145

16,145

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neeilgibi

le

5.1

Alte cheltuieli neellglbUe, inclusiv diverse și neprevăzute

95,170

0

0

0

95,170

.5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

95,170

0

0

0

95,170

1 L - « - -

TOTAL GENERAL

247.254

^.Ș7?26744

139,122

u.. 718^6,

966,050 ‘

NR. CRT.

SURSE DE FINĂNȚARE

VALOARE -tel cu TVA

I

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

966,050

a.

Valoarea neeligtbilă, Inclusiv TVA aferent

247,254

b.

Valoarea eligibili

718,796

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

534,7^2

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

287,518

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellglbile, inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

247,254

IU

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (6GX)

431,278

Din care, contribuția ASOCIAȚIE] DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

143,759

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

49,451

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neellglbile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

193,210

CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRLPrezentul contract se Încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza Înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79094 din data 11.032013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 6 din data21.032013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parii:

 • 1. Asociația de proprietari nr. E3, cu sediul in municipiul Bacau, Calea Marasestl, nr. 171-E3, parter, telefon 0724263516. cod fiscal 12408101, reprezentata prin dl DORU C1PR1AN-NARCIS, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 500218 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 04.122006, domiciliat in Mun. Bacau. str. Mllcov. nr. 134, bl. 134, se. D, ap. 14, județul Bacau, născut la data de 24.04.1965, in Mun. Moinesti, județul Bacau, cod numeric personal 1650424045866 denumita în continuare Asociația

•și

 • 2.  Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str. Marasestl, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl ROMEO STAVARACHE, având fimcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vlnerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumita In continuare Unitatea administrativ* teritoriali

CAPITOLUL 1 Obiectul contractului

An. I. Asociația încredințează Unității administrativ* teritoriale stabilirea șl efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unul proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. I71-E3, scara A, Str. Mătășești, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 12- Sprijinirea Investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritara I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007*2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Ari. 2. (I) Contractul intră în vigoare la data semnării Iul de cane ultima parte.

(2) Contractul îșl păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urma, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLULUI

Obligațiile pârtilor contractante

Ari. 3. - Obligațiile Unității administrativ* teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de Intervenție 12 - Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007*2013;

 • b) . să Implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007*2013. Domeniul

de intervenție 12 - Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 * Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare șl a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audft energetic (RAE);

 • e) . sa asigure tatocmlrea iloriiimniriri de avirarc pena lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

indicatorii tehnico-economict pentru tacrarile de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnici a clădirii, Raportul de audlt energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să Încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită, ta condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de incepere a

lucrărilor;

 • I). să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;^

j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor ta eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară l - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007>2013, executarea lucrărilor de intervenție;

k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să Întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnlco-economlci, durata berarilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat ta cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere**, domeniul major de intervenție 12. „Sprijinirea investițiilor ta eficiența energetică a blocurilor de locuințe**, ta procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile sl neellgibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

m) . să finanțeze toate costurile neellgibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neellgibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 12 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neellgibile ce il revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, ta condițiile rambursării ulterioare n

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumenta structurale șl de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, ta copie xerox sau ta format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;                           * *

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de bum execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costal intervenției se modifica, cutespectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației In

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t) . sa înștiințeze Asociație asupra existentei oricărei situații de natura sa II prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor Întreprinse.

ArL 4.-1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele*

 • a)  ulterior supunerii spre aprobare, sa isl insuseasca, prin semnarea de act/e adlțional/e la prezentul contract, indicatorii tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite In documentația tehnica;

 • b) . ta cazul ta care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare,

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari ta cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

• cheltuielile neeligibile reprezentând costal de reabilitare termica a spatiilor comerciale sl a apartamentelor cu alia destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

- contribuția ta alte cheltuieli neellgibile ale proiectului, după caz, ta același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale canea tehnica a imobilului, fișa tehnica fl imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit ta bara unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin S ani după Analizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic In

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) , să asigure reprezentanților Uniații administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-EJ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrai Ministerului Dezvoltării Regionale fi Turismului și/aau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audtt privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul ta vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea ta maxim 3 zile lucrătoare ia avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de ia/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unul anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor ta maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ •

teritoriala a indicatorilor tebnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina flecarul proprietar,

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate In procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  Indicatorii tehnico-economlei și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile al oeetigiblle ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțăril cheltuielilor eligibile ce revin Asociației ta cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile ta care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale ta prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate ta documentația tehnică, hotararea motivate a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, ta caz contrar apllcându-ae prevederile art 4, alin. 1), llt b) din prezentul contract

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare e cheltuielilor eligibile sl neeligibile

Art 7.1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recuperează prin tata de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fliodamenteaza taxa de reabilitare termica pentru flecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la dala tastiinterii proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  I an de ia data tastiinterii proprietarului, pentru spatiile comerciale/apariamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită șl executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala fa condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările șl completările ulterioare;

 • 5) In cazul apUcarU art 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana 1a momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari

CAPITOLUL V Încetarea contractata!

Artă. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către arabele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract ți legislației aplicabile.

 • 2) In plus, foță de cazul de Încetare prezentat bt alineatul precedent, contractul taceteaza de pita drept, fora somație st fara îndeplinirea altor formalități, ta cazul in care:

 • a) ta urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locutate/a tronsonului de. bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a tadfcatoriltfr tehnico-economici, la orice fisă a pregătirii ți contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrurilor de Intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fora a fi necesara punerea ta Întârziere, ți de a pretinde daune Interese in cazul ta care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, mi Iți îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Porta majora

Ari. 9. In sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment Imprevizibil ți de netalBturat, Intervenit după încheierea prezentului Contract țl caro împiedica executarea ta tot sau tn parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forța majoră, ta sensul acestei clauza, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii ți alte evenimente similare.

Alt. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada ta care aceasta actlooeaza ți numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art 11.«îndeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de acțiune a forței majore, dar fora a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art IX Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, ta termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia ți de a o dovedi, ta condițiile legii, In termen da cel mult 13 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră. In termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea caro Invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii țl Încetării cazului de forță majoră, in condițiile ți termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere ți va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca turta majora actioneaza sau te estimează ca va acționa o perioada mal maro de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte part! încetarea de plin drept a prezentului contract, fora ca vreuna dintre part! sa poara pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII Notificări

Art 15. * bt accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea cctellalte este valabil indep'inita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut ta partea introductiva a prezentului contract

Art 16. - In cazul ta care notificarea se tace prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționate de oficiul posta) primitor pe aceasta confirmare.

Alt 17. * Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primite in ziua ta care a fost expediam, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s*a focut pana la ora 12, sau ta prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art 18. - In cazul ta care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Remania.

CAPITOLUL DC

Clauze finale

Art. 19. • (1) la prezentul connact, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor Include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

(2) Termenul zi ori zile seu orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica In mod diferit Art 20. • Modificarea prezentului contract se ftce numai prin act adițional încheiat Intre partite contractante, Alt 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

- anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. fi din data de 21.032013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 12- Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritarii I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007*2013 (POR) (in original);

 • *   anexa nr. 2-Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • *   anexa nr. 3-Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • *   alte documente, dupt caz.

Ari. 22. * Prezentul contract, împreuna cu anexele care foc parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor. Att. 23. • Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art 24. • Contractul va fi interpretat conform legilor din Românie.

Art 25. * Prezentul contract a fost Încheiat astăzi, 08.042013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Aeooiatiu da proprietari


Unitatoa


NR. 23
TBBNICA

BUZDUGAN r Bxoautiv