Hotărârea nr. 105/2013

Hotărârea nr.105 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.185, Bl. E6 - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 185, bloc E6 - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 2504 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) Ut. „b”, alineatul (4) Ut. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația pubUca locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 185, bloc E6 - Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2-Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DAU, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 1.067,79 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 915,45 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+10E

 • • Autila totala (mp) : 2.371,88 mp

 • • An construire: 1972

•Nr. apartamente: 42

•Consumul specific estimat de energie pentru incalzire : 64,84 kWh/mp si an

•Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 989,73 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 848,07 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4; ART.6 -Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU POFQ ytâ

NR. 105

DIN 12.04.2013

N.O.P.,D.P7 R.TJEi.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


r           ANEXA Nr. /

LAHOTARAREANR.*S'DIN 12.04.2013

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963 / 02.06.2011

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI CALEA MARASESTI NR. 185,BL- £6, MUN. BACAU, JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU


PROIECTANT

—Jp CONSIS PROIECTȘoseaua Iwncuful nr.31 «actor 2, BucurețO

Tak 021/83911 32; 021/53911 33 Fax: *40-21-53911 34, e-ma1tconsta3consto.ro


SCRVtCtl OEPRCNGCTARE PENTRU OfNECnVUL O      rn

<53 JtEABtLTTARETSTMCA A       LC .O rfl       ORUBACAU- 13» DGBLOCURT

CMEAMAAASEBTl NR.188, M.OCBJ.MUN. BACAU. AJO.I1ACMJ

Denumirea lucrtrfi:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURI1

Amplae rr ni: Faza de proiectare:

STR.CALEA MARASESTINR. 185, BLOC E6, BACAU

DAL.L

Nr. proiect: Proiectant:

Beneficiar:


AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Estolnter2Mc«ptefw,ntuBip«caf«a tfknpajnwtBTM dccuneitsftel IM aprotwM sote» sSC CONSIS PROIECT 9 RL Buctsaf»    |

SStVKS DE PROIECTARe PENTRU 08KCT1VU. DE MVBSnTB ^BUTARETBUMCAAeU3CUHUMOeU)CUMTiOMMUMCIPIU.BACU-13aOEBU)aJRr CALEA MARASEST1 NR.1W, BLOC E8.MUN. BACAU. JW» BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Marasesti nr.185, Noc E6

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primărie Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de Intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrarflor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1972

 • - regim de inaltbne: S * P + 10E

 • - număr apartamente: 42

-aria utila totala: 2.371,88 mp

 • - parter: tocuintefepaffi comerciale

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structura! celular - pereți structural din beton armat de 20cm grosime pentru suprastructura si 25cm grosime pentru Infrastructura, dispus! pe cele 2 direcții, planase din beton armat cu grosimea de 13cm, închideri exterioare din diafragme din beton armat turnate monolit de 20cm grosime si placate cu zidărie BCA cu grosimea de 15cm, etaj tehnic reatizat din BCA, scări si rampe din beton armat

A.2. Descrierea lucrărilor de Intervenție

1. SfțuMla oytotenta a blocului de locuințe:

1.1. starea tehnica din purotui de vedere af asigurări cerințelor esențiale:

<0B


mecanica sl stabilitate:


Pentru determinarea rezistentei mecanice si staUUatil imoblulul s-a folosit Evaluarea calitativa El care sa stabilească măsura In care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structuri clădirii arwwte.

In cazul evaiuprfl calitative s-au analizai comfititie privind traseul incarcarfior, condititie de asigurare a redundantei,^onditSle In conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si nareguteritetflor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural II constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de acceteratil diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrcstonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 39 de ani de la execuție clădirea a fost soOdtata de o serie de seisme de Intensitate media cum ar fi acela din:

 • -   04.03.1977 -intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

 • -    30.08.1988      - intensitate 8 grade MKS

 • - macmitudlne 7.0

 • -   30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

-magnitudine 8.7

sermoim proiectat® pbhru obiectivul oeHvEsnp

<5P ■REARUTARETERMCA A BLOCURILOR DE UDCUHAS DIN MUNCIPIUL BACAU» 139 DE BUOCWV CALEA MARASESnNR.199, BLOC E9, MM. SACAU.JUD.8ACAU

Luând in considerare datele de mai sus. se poate aprecia ca riscul seismic este o reafitete naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca flecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit Intervenții la structura după seismele din 1877,1986 sl 1990. Clădirea nu prezintă degradări majore produse de actiunfie cfimatice, tehnologice, tasarfle diferențiate sau renta din lipsa de întreținere la Interior a dadirfi.

Clădirea a fost conformate, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse In « Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructilor de locutote, social culturale, agrozootehnice ti industriale» P13-70 care era In vigoare la data elaborări proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1988,1990), si a unul seism major (1977).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea sl dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si ptansee de beton armat, aprecieze ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportenti.

încadrarea structuri experflzate In dese de risc seismic are la baza rezultatele Investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de Încadrare In dese de risc seismic, expertul a avut In vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum ti alte criteri privind alcătuirea construcției, comportarea In exploatare ti la acțiuni seismice cum sunt:

 • -    categoria sistemului structurai« C » • sistem structurai celular din pereți structura# din beton armat dispus) pe 2 dlrectti ti diafragme din beton armat turnate monolit;

 • -   conformarea generala a construcției dfo punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabSa din punct de vedere al formei ti dispuneri elementelor structurale; gradul de asigurare R este 70 ti din acest punct de vedere dadlrea existenta se Incadreoza In dssa de risc seismic RS III, apreciat In conformitate .Codului de proiectare seismica - Partea alta- Prevederi pentru evaluarea ti pentru proiectarea consolidări construcțiilor vutoertitie sejsmta" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției > cca. 39 țte-ati;

»    numărul de cutremure semlnficative prin care a trecut construcția-3 (trei);

 • -    degradările structurale înregistrate In urma cutremurelor - fere avari structurale vizibile;

* starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - 8+P+10 E;

Din punct de vedere alriscvlul setomid, In sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate In acest caz, construcția se Incadreaza in clasa Ra III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurate pot fi importante.

iin Economie de enemtesl Izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere ai al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie ti izolare termica este următoarea:

Blocul situat In Cafea Msrasesti nr.165, bloc E6, a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau In anul 1972. Proiect tip clădiri de locuit S+ P+10 etaje. La parter exista încăperi care aparțin spatiilor comerciale existente, aripile ta clădire. Imobilul ara destinație de locuințe.


86RMC0 OS PROIECTARE PBffRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

«REABtUTARETSUSCA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ON MUNJCIPtULBACAU-138DEBLOCURT calea uaraeesti NR.ies, bldceb, muh. bacau.jud. bacau

La data protectori, blocul nu a fost prevăzut cu speti' comerciale ta parter. Acestea s-au amendat ulterior prin constructt alipite blocului. Din dtocutitis avute cu locatari ai din masuretorite efectuate pe teren reiese faptul ca la parter, pe lăture dinspre Calea Marasesti, eu fost prevăzute 2 apartamente cu cate doua camere. Prin amendarea spatfflor comerciale acestea stai modificat după caz destinația, respectiv In spațiu de locuit sau încăpere ce deservește opaițul comercial.

Blocul se compune dintr-un tronson, cu 9 deschideri cu dimensiuni cuprinse Intre 2.31 - 5.16 m si 4 trevee cu cftnentfuni cuprinse Intre 3.60m ai 420 m. Dimensiunea In plan este de (1828x18.12)m.

Ctedbea are ea regim de înălțime subsol, parter, 10 nivele ol un nivel tehnic retras pentru camere troBu ti alte spetii

InaRMtesunt:

 • -  subsol:         222 m;

 • -  parter:           2.71 m;

 • -  rival curant      2.71 m;

 • -  ettjtehnlc       3.03 m.

Subsolul are, pertla), destinație tehnica. Accesul la subsol se face drect prin Intermediul unei acari cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor do ventilare. Pe lungimea unei deschideri, respectiv &l6m Interex, pe fațada posterioare, apatiul este destinat garafelor. Accesul In garafe sa face din exterior prin Intermediul unor uti mstatice, duble, (2.18x1 .®2)m.

Clrculalia pe verticala este asigurata de c scara cu o rempshntari al un HfL

Pardosette din încăperi au fost prevăzute inițial rin covor PVC, Iar cete din bal, bucătari si holuri din mozaic.

Pereni Interiori despărțitori, neportanti, sunt realteati rin zidărie din beton celular autoctevizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 cm.

FlniMfele folosite te fațade sunt: tencuiefl decorative cu praf do piatra.

Acoperișul este realizat sub forme do terasa necircutebtia, Ndnfeotata. Acoesul pe terasa se face direct din spațiul numft etd tehnic (.Casa MMuT) Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse doua guri de scurgere Interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin reaftzaree a 4 pantafacurgere.

Perimetre! clădiri s-a prevăzut un trotuar reaSzatdin dale de beton sau asflat imobilul ere o Intrare, amplasata pe fațada laterala, pe ceatalta fațada laterala fflnd accesul spre încăperea ghenel de gunoi. Urile de acces ta scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul In bloc este de 176 x 235 cm,iar cea spre ghena de gunoi are dimensiunea de 90x210 cm.

Initial ferestrele si usBe-ferestre ale apartamentelor eu fost din lemn de rarinoaee, duble si cuplate, cu fol de geam simplu de 3 nun grosime. Dbnenriunite golurilor sunt din categoria celor tip: 160x120 cm, 80x210 cm, 240x120 cm, 105x140 cm, 240x140 cm etc. Inattnea parapetHoreste de 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetfl balcoanelor aferente apartamentelor sunt realizați din placi de balon armat eu grosimea de 8 cm sl inaltimea de 1.00 m. Parapetfl de te balcoanele casei scării sunt metalici.

Închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din daftegme din beton armat turnata monolit, cu grosimea de 20 cm te suprastructura ti 25cm grosime la infrastructura, ti plecate cu zidărie BCA, cu grosimea de 15 cm.

Imobilul este dotat cu un lift cu trotiu. Accesul te tift, te fiecare nivel se reatizeaza din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul te ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisatele

 • - tencuieli Interioare, pe baza de ciment de oca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - peretfi buceteriBor ri al baflor au fost rezolvați cu vopsea de ulei rifoau ptad de faianța;

> In bai ri in bucătari a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

* pe holurile apartamentelor, In camerele de zi ri in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment

EUa Intentat coptarea, muSpOctrea fi tmpmmutaiM documnntojtel Ort «pnbMM aeMt • S.C. CONSI6 PROIECT S.R.U BuewtfB    4

__ SERWC8 DE PROSCTAREPBfTRlI OBIECTIVUL OEINVESTIȚE

JtEABUrARETlRMKA A BtdOCURIUMOSlOCUIHTSOtNMUNICIP>ULBAdiU-1380eSUX3Ura*’ CALEA MARA8EST1 NR.1BS, BLOC ES, IMJM BACAU, JUO. BACAU

 • - pe casa acarii si wtndfeng, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugraveala din var, vopsea de idei slfeau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuiefi decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzurii mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se al numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza Inffllratiilor de apă. Din cauza agoniilor atmosferici, a agentitor mecanici, a agentflor btotogld si a fenomenelor meteorologtoe (deformata, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1970 sl pană In prezent de: murdărire, decoloram cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătate, bășicate, măcinare, fisurare, crăpate, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfofiere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente do Izolare termică

Nu exista termotzolatfi aplicate la nivelul ptacfi de peste sol, a ptanseutal de peste subsol, la planseul din zona windfanguld, la pereții de la parter sltuati intre casa scării si spetite nelncHzite de la parter.

Există termolzotetle la nhretui planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Peretfl de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime 20 cm ♦ protecție BCA cu grosimea de 15 cm) si din BCA (de 30cm grosime). In unele locuri prin fondurtte sl voința beneficiarilor s-au realizat termoizoiarl parțiale ato fațadelor blocurilor (la unele apartamente) cu poHstiren expandat de 10cm grosime (beton «mat 20cm+protectie BCA de 15 cm grosime* pollstiren expandat de 10cm grosime)

Nu exista Informata despre un rost antiseismic exultant Intre dadlrea blocului E6 si clădirea spațiului comerdat

Starea actuală a clădiri!

La o tnsoectie vizuala se coate observa ca blocul exoertizat se aaseste intr-o stere de degradare a etementefor de flnsal ‘medte*. elementele oarand a fi afectate "de varata" sl avand o întreținere relativ modesta sora bine.

Planseul de la ultimul nivel este drigradat datorita inffltratitor din precipitata. Hidrolzolatia terasei este degradate. Pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea InfittratiBor s-a resfirat loca! (pe latura dinspre sud) deasupra unui singur apartament, o șarpanta din lemn. Nu o-a observat existenta elementelor 3e tintaNgerie (jgheaburi si burlane) aferente acestui sistem de acoperiș. Suprafețe aoestei șarpante reprezinte drca 15% din suprafețe totala a terasei. Expertul nu deține date cu privire la situatia juridica a acestei intervenții. Se propune dezafectarea acesteia cutocazta efectuării berarilor de reabilitare.

La planseul de peste subsol s*a observat ca, local, stratul de acoperire cu beton a armaturii este degradat Se vor remedia degradante conform normativelor in vigoare.

Fațada prezintă o serfe de degradări legate de finisaj 08 aone de tencuiala desprinsa, căzuta sau burdușite atat In zona de îmbinare a panourflor prefabricate de fațada. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fRnd vizfolla. Este necesar sa se protejeze armatura, după îndepărtarea stratului de regina, ou un strat de mortar de ciment

Cu ocazia berarflor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetOor sl se vor remedia toate deficientele pe bara unor Comunicări date de proiectant

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, Inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarte metalica sl geam dar sau cu tamplarte <fin PVC sl geam termopan. Trotuarul perimetrul este realizat pantei din dale de beton si asfalt De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, aceste prezinte rupturi tocate sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refeca

Etto MOaM copierea, moStpttcarea *i trepranularea documeMațial <M aprobarea acria* a S C. C0N®8 PROIECT 8.R L Bucure**    5


BERVlOJDe PROffiCTARE PENTRU OSECTMJL DE tNVESTrTU

.REABILITARE TERMCA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE UN MUNKXPfUL BACAU- 138 DE BLDCURT CALEA MARASESTl HR.185. BLOC EB, MUN. BACAU. JUD. BACAU

trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de darfire a apelor provenite din predpItatB. Deasemenea este necesar sa sa îndepărteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescute.

La nivelul terasei exista un ansamblu, cu rol decorativ, alcătuit din placi din beton montate pe structura metalica. Ptadle sunt deteriorate iar structura metefica, prin lipsa protecției antfcorozive, este ruginita. Totodată unele pled sunt desprinse, fisurate sau rupte el exista pericolul, ca prin cădere, sa provoace accidente sau sa deterioreze hldroizolatia. Se recomanda demontarea acestui ansamblu. Astfel, cu ocazia efectuări lucrărilor de reabMare se va putea executa sistemul termo-hldroizolant la nivelul terasei continuu sl uniform, reducandu-ee zonele unde se pot produce WHtratfl.

Starea finis^elor este următoarea:

 • - zugrăvelile Interioare din lapte de var sunt Intr-o stere igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugraveH cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea netotretinute, dar al vopsitorii noi sau placarl cu faianța pe toata toaWmea pereților; In restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - In bal si In bucătarii exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul Inițial cat si din pardosefl nou realizate prin plecări cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor. In camerele de zi sl In dormitoare existe o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC Inițial cit si din pardoseli noi reafizate din parchet lam triat suauricai;

> pe casa scări, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, Iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicate la fete exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, întreținute relativ bine sl dotate cu amortizor sl Interfon. O parte dintre ferestre inițiate ou tamplarie din lemn eu fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constate ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-eu efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele dto lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel tocat existe un grad ridicat al Infifirarior la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 50% din suprafața (fațada nord sl fațade sud) a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local firisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform sl neîngrijit

Existe o gama diversa de rezolvări ale balcoane, existe balcoane deschise dar sl închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata el cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorioe de pe balcoane, se realizează prin staturi, perapetB balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare ta protecția termica existenta

Pe exterior se constate degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenite din predpltaffl, Se apredaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisstf. In aceste conditfl s-a considerat ca blocuifie de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetoe.

Nu s-au efectuat lucrări de Intervenție ta nivelul termolzdatfel Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficiente, caracteristdle termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea sterii de confort Interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiel terasei au fost efectuate relativ recent sl din aceste motive s-a considerat ca termoizotatia terasei, prezinte un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, epatarea constitaentilor finisajelor, depuneri de săruri).

Este tntents* coptetM, imriUpfcafM N «nprumuteta docunmtafH Ort aprobne acria* a 8C. CONSI8 PROIECT 8R.L BucuMf*    6

//

. 8ERW3) DE PROSCTARE PENTRU OBIECTIVUL DE MVE8TTTU

•REABUTARETERWGĂ A BLOCURNjDR DE LOCUVRB OM MUNICIPIUL SACAU~ 138 DE BLOCURI* CALEA MARASESTI NR.186, BLOC 58, MUN.BACAU.JUD. BACAU

După analiza generală a ciâdlrfl expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferenta construcției sl instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum ai de iluminat

întocmirea raportului de expertiza termica si energetica a dfidirii s-a efectuat In conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (indicativ Mc 001/1.2,3-2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Marasesti nr.185, bloc E6 - nu exista date

Z Concluziile expertizei tehnice sl audibilul enernetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

Numele si prenumele - Prof.dr .Ing.MIhal VOiCULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1»A2 b) Concluzii:

Expertizarea a avut ca scop analizarea structura do rezistenta a blocului din strada Cafea Marasesti nr.185, bloc E6 - din punct de vedere al asigurarti cerinței MA1«reztetenta mecanica sl stabilitate** prin metoda calitativa, in vederea posbffitatil reabititarii termice a pereților exteriori, înlocuirea tampteriei exterioare si refacerea termo ai hkfroizoiatiei terasei

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezinte un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vietiP, fiind capabtia sa preia acțiunile seismice, ou o marja suficienta de siguranța fota de nivelul de deformare, la cere Intervine prăbușirea locala sau generala, astfel Încât viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor**, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fora degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, In cazul unui seism cu Intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata In clasa de risc seismic RalH.

Este de cofe mwrffafwte mal stat cxpwfaf mMun ca structura de mistetfami nwwtfa Oferea wxy mmri               rcjMrtH.cwMHfr» fflttMM.Amfcr.dti

dotare Jwmfca prevăzute pentru creșterea performante/ mmtictL

Lucrarfle de reabffitere termica, menționate anterior, vor putea tnoșpe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrariorde construcții.


ZZ Audttul energetic al Elaborator-audltor energetic:

Numele sl prenumele: Moroldo Hrfola Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00849, gradul I, spedatitatea C/C +1

S-au luat In considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energeticfi a anvelopei

SI - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistlren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm pofetiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistlren expandat Ignifugat de 3 cm *,


SSRVX3I 06 PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL Oe INVESTIRI

«REAMJTARE TERJlflCA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE OM MUMCIPtULBACAU» 138 DeBLOCURT CALEA MARA8EBT1NR185, BLOC EH MUN. BACAU, JUO. BACAU

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice $1 din considerente de ordin esteta, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant pe placa Ieșită Ih consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât și pe Intradosul acestuia cu potistlren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) și cu pofistiren expandat, ignifugat (la Intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor ieșite Ih consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant prin placarea la partea Inferioară a consolei cu poOstiren expandat, ignifugat de 10cm.

în caz contrar, este posfollă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor da apă.

82 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm pofistfren expandat do înaltă densitate, izolare intrados atic cu poOstoen extrudat ignifugat de 10 cm;

33 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală 8emlrigldă cașerată;

84 • Modernizarea energetică a tâmplăriel exterioare (înlocuirea ferestrelor șl ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC șl cu geam termoizolant dublu hwiA6 4*16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 șl cu un coeficient de transfer termic UgM,8 WAri*K (R mhwO.SSmWW).);

S6 - Modernizarea energetică a Instalației interioare de încălzire șl de apă caldă de consum (spălarea/Ihlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventite de dezaerislre, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termolzolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termlo montate in spațiul Reîncălzit

86 - Modernizarea Instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat el surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utifizare senzori de prezenta In spatiile comune).

9

P1 - Pachetul de soluții 81 + 82 + 83+ 84

P2 - Pachetul de sotațH 81 + S2 ♦ 83 +84 + 86

P3 - Pachetul de soluții 81 ♦ 82 ♦ 83 + S4 + S5 ♦ 86

Determinarea consumurilor de căldură pentru flecare sdutie de modernizare sau pachet de solutB se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mo 001/2007 - Partea fi, ținând seama de.razultatete prezentate te reportul de expertiză energetică si In notele de calcul termotehrtic din lucrarea de ftrtBh.

In urma analizei energetice efectuate asupra Imobilului expermTdatele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabffltare se foca, pe baza Indicatorilor prezentați.

Benefidarurjmestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal ai reabflitarfi termoenergetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performante) energetice a constructiv si Instalatfflor aferente'acesteia, In vederea Incadraril imobilului intr-o daca energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare șl modernizare energetică depinde do disponbilitflțfle financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditut Energetic, sunt prezentate In tabelul următor:

Eait Maroial copiaroa. muBIpBcama |l bnpnmwtam docuroentețW M aprobam aoM a 8 C. CONSIS PROIECT SRL Bucmftt    g


sERvtca oe proiectare pentru oeacnvuLDCMVEsnrn

.REABJUTARETERADCA A BLOOPCLOR DE LOCUINȚE OH MUmPtUL BACAU-13S DE BLOCUL CALEA MARA8EST1 WLtte, BLOC M, HUN. BACMJ, JUD. BACAU

1490*311 <*O irwfVGCiva (prevăzute le art4 OLa) 4) din OUGnr.tttZOO»)

Ccâtut estimat al lucrarfiof de *— a _    —<a_

inttMvonuv (mâtan

Ecenemte de onerplo

(WVfVnn)

Durate da recuperam alnveotttfol

b) Izolarea termica a perefflor .. exterior

47.446

68988.12

...   2.51

DJ nUQGUwW         ■ UBffOr

exterioare existente cu temptaria pestunwnte eneroetic

149.231

41705.10

10.60

c)tenno4Metuteroa terasei

39.24a

23741JS

127

d) botame tenrtca ■ ptansauM MsteairtHoi

8.348

7238.07

3.42

— nfîXL

ZHJm

33CO1&O1

Sili

«Preturile tndkatota tabel* nu conțin TVA:

•1 euro ■ 4J9 M • cumul Bancfl MaHenria o României la dala do <H mal 2012.

A.3. Datele tehnice ale Investiției


 • 1. Descrierea lucrărilor da ha» (lucrări de Intervenție prevăzute la ari 4 Kt ahO din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai d&Urfi se propune a se face prin montarea unui strat termolzotant din placi de poilstiren expandat Ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplici un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativi. impermeabilă la apele meteorice șl permeabili la vaporii de apă. Termcizotația peretelui exterior se continui pe toată înălțimea aticului.

La soclu se apBcă un strat de potistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cit șl prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată ImpermeabBă; pe înălțime, stratul termolzotant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamptariel exterioare să se realizeze o căptușim termolzolantă In grosime de 3 cm, a gtafurilor exterioare, inclusiv a sobancurflor, prevăzandoee si profite de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum sl benzi supHmentere din țesătura din fibre de stidă. Deoarece spațiul este insufldent,Hn această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a dădrti este necesară asigurarea continuității termosistemutui si de aceea termolzolatia pereților exteriori trebuie ridicați pe toată înălțimea aticului terasei, eltminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă In prezent in aceasțț^onâ.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troflitor, uscătoriL spălători), in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termosistem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu teșituri din fibre de sticlă, care se racordează cu termolzotatia terasei stat ta partea Inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2, înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente, Induslv a tamptariel aferente accesului in blocul de locuințe cu tampterie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum In mod curent sl anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mal este corespunzfitoare.0 soluția pertinentă este tamplăria cu tocuri sl cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mal mult la profUete fără .armături* din teavi

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profitelor (in general cllpsare), ceea ce face ca deformatiite din producție sl montaj să fio evitate;

tete loteoM coptera, muttpfcaiM «I HnpwnMMM ddojnrnM* HM aprobare* aoM a S.C. CONStS PROIECT 8 R-L Buoreța    9

_ sswoDefWMHmsfOfflwoeiecwuLDeiNVEsnm

JtSABUÎAREmMICA A BlJ0CURltOR0eiJ0CUW1EDMMUMCmULBAGAU>l380C6U)CURr

CALEA MARASESC NR.1B8,BtOOEO,MUN.BACAU,AD.BACAU

 • - nu necesita întreținere In timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, reaHzată in timpul procesului de fabricație a profBelor;

 • - au etanșeitate mare, datorite garniturilor pe care le Indud.

Dezavantajele utffizărfl tamplăriei cu tocuri si ceroeveie din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul hlgrotermlc ai încăperilor datorita tempteriei foarte etanșe;

 • - durata de viate verificata practic este de 90 ani;

 • - Inbătrairea materialului si modfficarea culorilor, mai ales la tamplărita afoo, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodate, la tamplfiria exterioară, In scopul reduceri fluxului termic datorat Infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparată pentru a obține o mai bună închidere a ceroeveletor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etensare Intre ceroeveie sl Intre ceroeveie sl toc;

> îmbunătățirea etensăril Intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la Infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc sl gtafarie golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă polluretanică si Închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speriate (chlturi slilconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturior cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimatelor la gtafal orizontal exterior de la partea superioară a golurflor din peretfi exteriori;

 • - înlocuirea sdbancurior din tablă zincatfi existente pe glaful orizontal exterior do la partea inferioară a golurilor dh pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimatului, etansarea fată de toc (orie cu cap tat ta distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată sl acoperită la partea superioară de tencuială) ele.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de te partea inferioară a tocurilor, destinate Îndepărtării apel condensate Intre ceroeveie;

 • - Izolarea spaletSor sl a golurilor de tamptărie cu pollsttren expandat

Schimbarea tamptariel conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor sl ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se mantfestă'substantlal stat In ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat sl sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces In încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza In următoarea vwterifc

înlocuirea tamplăriei de lemn sl tamplăriei metalice existente cu temptarie cu tocuri sl ceroeveie din PVC In sistem pentecameral, cu ranforoait din profite metalice galvanlzate, cu geam termolzotant dublu 4+18+4 nun, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioara vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior sl spallfie ocupate, pentru evitarea produceri condensului In furai ferestrelor sl al altor zone ou rezistenta termica scăzuta, înlocuirea tamptariel existente el închiderea de logIVbalcoane cu temptarie eficienta din PVC pentacamerata cu geam termolzotant dublu 4+18+4 mm low*o.

(&» conformiste LEGEA nr.1S8 din 11 Arife 2011 pentru aprobarea Ordonanțai de a QvnfmM nr. fMTOW. arfrtod.gwfitfw

dafocufote. pubScata In Monitorul Oficial nr.S03 rOn 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu temptarie eficienta din PVC pentacamerata cu geam termolzotant low-e, termostatemul fiind aplicat pe parapet (ae Izolează Intradosul planseulul do ta primul balcon sl se hldro*termolzoleaza planosul do peste ultimul balcon); se poate utifiza cadrul metalic existent oi parapetului sau se propune un cadra metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamptaria din interiorul balcoanelor

.__ sarvica re proiectare pentru obecttvul os wvesrrni

.REABUTARETBtWCA A BLOCURILOR DE LOCUMTE DIN MUN£IP*A.BACAU-13* DC BLOCURT CMEAMARASESnNR.1U.BUDC GA, MUN.BACMJ, A». BACAU

închise ramane neschimbata. Termotzolatia aplicata pa parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor el golului tamplăriei se va tace cu placi de pollstiren expandat Ignifugat de 3 cm.

Toate racordartie la ferestre al usi precum al elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzfl de etanșam al profitelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totala a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan Implica etansarea spațiului Interior ai reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației COa sl a umfctitătfl Interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătfle tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, brprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cal sl anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (ceroevete, usl balcon);

-prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu dapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente In băl, grupuri sanitare, suplimentare sl cămări neventilate direct, precum si In unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare In cadrul apartamentului, in funcție de spattte cfisponările.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente In ceea ce privește condftffle de locuire (aer vidat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele Interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează In anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fee parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere osdlo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată sl periodică a unor venttiatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă In această situatie o tamplărie cu fente de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori al dădlrti dimensionate corespunzător care să asigure un număj^mtatin de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldroizolatea terasei / șarpantei:

Tmw nffifffrWlțblh

Se recomanda aplicarea termoslstemulul de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizotatiei. Aticul va fi suprainaltet cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca Inaltimea parapetului este mal mica de 100 cm, după aplicarea termoslstemului de terasa. Străpungerile de terasa - sffoanele sl cofeahele de ventilată - raman pe pozătile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terase blocului este necircutabita.

Straiul termolzolant suplimentar In cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

- curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent Inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unul nou strat termolzolant din placi do pollstiren expandat Ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si pollstiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unul sort din tablă pe conturul terasei.

___ SBWIOI06 PROIECTARE PBnWUOB«mvUL OS WVSSTmi

6S JOABUTARETERMCA A BlOCURajOROCUKimDMIUNCIHUBACAU-ISSDeBUJCURr CALEA MARAOBT1NR. 188, BLOC EBMUN. BACAU, 4UO.BACAU

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale puntflor termice da pe conturul ptanseukri de peste ultimul nivel, este foarte Important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori La partea superioara a aticului, pentru protecția stratului termolzolant este prevăzut un profil din tablă zincatâ cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Aceasta soluție de modernizare a anvelopei clădiră se aplică împreună cu soluția de termolzolare a pereților exteriori. Racordarea termoizotatfei terasei se face atat cu termoizotatta verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseulul peste subsol:

La ptanseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizotati suplimentaro la tavanul subsolului oe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea sl curățarea suprafeței suport, sdutia propusă constă In fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire eau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri) a unul strat termolzolant realizat din vata semlriglda caserată de 10 cm grosime; stratul termolzolant sa protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de stidă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste windfengfintrari retrase din planul fațadei

Planseulul de oeste wtndfanc

FHnd vorba de un spațiu încălzit de regula Indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil edtaoent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a ptacfior de beton ale planseulul de peste parter, le partea lor inferioara, cu placi de pottstlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prinfipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri tip CONEXPAND). Apflcarea plăcilor se va tace prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termolzolarea peretelui exterior a windfenguld este o măsura principala de intervenție. Realizarea plecări termoteotante se va face cu un sistem tehaptogic agrementat in Remania (Inclusiv materialele si produsele indicate^de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide sl termolzolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sauM pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseulul de oeste Intrarea


i iuTTT


din olanut fetadd


FHnd vorba de un spațiu neincalzit este neoesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la efaj I. Este vorba In mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor Inferioara, cu pled de poitetiren expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (ta Intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv for finisarea cu un strat subțire do tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (berari de taterventia prevăzute ta ort 4 BL e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009)'

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fetedele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a

Eato MMzba coptotaa, muUpfcatM p fcnpnanutaiaa docmMte|K tai «pnbarea actM a S.C. CONS0 PROIECT 8JU. Buaaaftt   12

SEP    e i KMECTARS PENTRU 0 ECTMA 061    Tf

JTEABtUW rERMK A BUXUfllLOR         :0»   *CtPtUL BACĂU-13# 06 BLOCURf

CALEA MAHASEST1 NR.18S, BLOC 68. MUH. SACAU, JUO. BACAU

fazelor de lucra si asupra n surilor de protecția munci. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice sl Inscripții de avertizare, de Interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate In aria de lucra.

Este indicat ca demontarea sl remontarea InstetatWor sl echipamentelor sa se facă de către echipe specializate.

De principiu, Instalațiile si echipamentele ta care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetfl balcoanelor; unttatl exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit:

• antene de recepție RF;

al a echipam rtr de te comunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau In canale speciale;

 • -    alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale special;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea Instatatilor sl echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa ate teze/deteriore:«tucr ite nou executate. Sev -ft/ai consfc anLSoMff dOffiw ad rfate no/forcondftffd ta Ufa du tec brs/ft Io

2X Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrarfle de finisaj se execută in straturi succesive (grundul sl ndul/peficula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, sl se armează cu o țesături deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (Inctastv elasticitate pentru preluarea dHatărflor sl contractHIor datorită variatfflor cfimatice, fără desprinderea de suport) sl permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu bnpermeabitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini sfflconlce obținute prin combin a lianților din rășini sil ria cu o rășină sintetică acrfflcă In dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție debpă prin capQaritete.

Finisarea se poate face cu vo m ?In dispersie apoasă, In una din urmi oarele variante:

 • - vopsele sllicafce (care au permeabilitate mare la vaporii de praar absorbție mare la apă sl rezistentă mică la agentl atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri dă max. 6% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenta sunt obfigatoriu minerali, aspectul fHnd mat);

 • - wosefe do bază de rășini sintetice acrilice sau poHvinHIca cu recentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal xjusă;

 • - vopsele rre bază de rifetaf sRIconlce in disperate apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capitaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mal

lanatl                                             riLaLc

fermofaofetfecfofeferfa «mtru w> eaoact ma/ofactrfafcfedHL

 • 3. D aerian ihici ritor oHrw >t (lucrări de tat venite pr zute te srt. 1 i Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezinte potențial pericol de desprindere sl/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere In zonele de Intervenție:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -130 DE BLOCURI' CALEA MARASESTI NR. 185. BLOC E6, MUN. BACAU. JUD. BACAU

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt Intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană In prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfbliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel Incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente In momentul expertizaril tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de Intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile In plăcile balcoanelor In conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se Injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile sl finisajele la Interior sl exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de Intervenție atat la exteriorul cat sl la interiorul anvelopei,

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1, Valoarea totala a Investiției

(in preturi - luna mai anul 2012

1 euro « 4.39 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012)

Total (Inclusiv TVA): 1.067.79 mii lei.

din care:

constructii-montaj (C + M): 915,45 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 ai 511 din devizul general)

 • 2, Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnlco-economicl ai Investiției


 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                  1,067.79 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                               916.45 mii tei

(însumarea cheUuleMor Mtimare înscrise la subcap. 1.3.4.1 al 5.1.1 dh devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                             0.38 mii Iei/m2(a.u.)

(conairucffi-maitejferia utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de Intervenție                                                  6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani da la data recepției ta terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica                        4.12 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

        corespunzător blocului izolat termic_____________________________________153784,8 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________194847,99 kwh/an

In tone echivalent petrol:________________________________________________________15,96 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________25972,09 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1.16 -anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare, TVA indus:

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile

  479.741 mii tel


 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de proptetari. 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din cheltuielile neeligibile                                                                 588.047 mS ieiData . August 2011


£/


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

 • 3. Certificatul de urbanism, In copie

 • 4. ANEXA 1 * Devizul general al Investiției

 • 5. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 5/1013 din ? AZ-J’/A'/

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr JțM_______Dta       9-

In scopul:

1. J. 1 C) REABILITARE TERMICA BLOC DB LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU-133 DE BLOCURI

Ca urmare cererii adresate de ____________MUNICIPIUL BACAU

cu dorniciliuIXsediul în județul             BACAU _ . localitatea              BACAU

satul______________________:______________________, sectorul —i, cod poștal-----------i-----------

strada_____________CALEA MARASP.ST1____________^r._____6_____,bL____________s

ae. - et         ap. - .  ,teL/fax an?MABiMO ,e-mail _      -____

tnregintreta ta rtr            5/1013             din 28»Jl»20tl f

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat in județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ----- sectorul *    • cod poștal                   ■

strada__________CALEA MARASESTI_________, nr. 185   . bl_______________;

5C, A . et - , ap, - t sau identificat prim______________________plan de situa tio

In temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.____________34____________/_______1999________

fi»?», HJG aprobați prin Hotfrârea Consiliului Local Bactunr.38 din 3103,2000

tn conTonaitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executorii lucrărilor de constnictiLrepubHcaia, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate tn intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor tn Indhriziune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P U.G/2000 este zonă locuințe colective șl construcții aferente lucrărilor tehnlco-edilitare, Indusă tn UTR 9.

Terenul se află In zona "A" de Impozitare

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

* < *♦»**»•* * »W+« M O^V •*•**••+♦*•♦•*» M*M*M ♦♦♦♦♦»••*•*»+*♦ •♦*»*♦*» »*M*M ♦+»«•*«♦*•♦»•»♦»                                                                                    »»«••

«M**O««    IM         »»•**« »» OMO »»a»»0             OM »♦•»»•♦»• »»♦»♦»                                                      IIH11 !♦*» 1 *••*•*»♦•»*♦*♦ OM **»ț »M*M «« *0***»*^ ••■•»****

»»M»e»MMMO***MeOMa»MOMOM IH«Ht MM 1 MMMM O♦* MM MOM»MM«

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRAM DE REABILITARE - TERMICA BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU - 138 DE BLOCURI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALB TITULARULUI CERTIFICATULUI PE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de canstruire/de desființare • solicitantul seva adresa autorității competente pentru protecția mediului

<r


AGENȚIA PTTROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, Oituznr. 23 Ioc. BACAU jud. Bacau


tnaptarea Directivii Conailitai 81G37AZEE (Directivi ELA) privind cvt burei «fiettar «numitor proiecta publice fi privite «aspre notatei, modificat! prin Directiva Coretatai 9ttl MC8 ți prin Directivi CoMUtatai ți Pirbmaitalul European 2003735/CT privind iwtieiparoa pabficrini la abhoram «muritor ptaisi ți programa in lagUutn an medial ți modificare», ct» privit» I» partiripam ptafcuto l ți ocranl b juatițfa,« Directivei SSQ37/CBB ți t Directivii 96/6 VCB, prin «rtificitnl d» urtarinn «o amarii* Mitetaistal obligația di a oontoote autoritate» teritoriali da tnadin patru ea «căita al anataw ți al tbririi, dopa cai, bcadrereafoctocadrem probtentat favorita pubta^rivito ta fim» probatelor «pure evatatefi impactului «aupra mcdtalri.

ta «pfiraoa provoderitor Dtaritri Orerifiidai IWJ7JCBE, procedura da atritero a aoordtai da medio ea deaOțoare dup* omiterea etrttaataini da taraba, «tartor dapoata rioctnnerrtatfai petae autorizam rjwjrrtirii htartrilar da nrwtatmrțil b autoritatea publica cotnpotetee. r

tn vaiere» latiabeaS cerințelor re privim la procedura do «ritm a acordatei da nota, autoritatea rompetontl patent protecție meditai autatețta    —tn»~t «aigurtafi coreriuril ptafca, eentralizHi opțtaaitor pobUcuiri ți al ItamSrii unul ponei da vedere

efidai cu privita te reatarea favnâțtei fa acord ca remite trie enaraltlrii publice.

ta «rate cota țg:

Dup* primirea pmartulri ratificai de taiata, timbral an obligația do a ic prezenta b autoritatea competent* patera protocțb meritatei fa rodam arătatei) brițiato a tavatilH ți atakifiril neooriUțB evateMl efectelor Mcrtob arap» meditai. In urma ovatefcfl falita a tamtițtei io va cm*» actul admiri» tntiv al eutoriUțti competente potera protecția măritatei,


țn aitncțb fa care, dop* «riterea cotifieaitai do wbaniam ori pe pătrata damlteit procedurii de evatoore a efectelor iavtațtoiMipri meditai, Mtateainl renunț* b intenția da naBzare a inveatițtei, aconto >ro obligați» do a notifica oceatbpt MtoritațiiodafabirețteiptĂIfco competenta.

Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea • subzonă locuințe colective existente. Funcțiuni complementare admise.

 • - Instituții publice șl servicii;

 • • spații verzi amenajate;

 • • accese pielonale și carosabile, parcaje, garaje;

 • • rețele tehnlco-ediitare șl construcții aferente.

Utilizări permise:

 • • locuințe colective;

 • • modernizări și reparații ta clădiri existente;

 • - construcții șl amenajări necesare bunel funcționări a zonei.

se solicita reabilitare bloc de locuințe cu regim oe Înălțime s+p+10 In cadrul PROGRAMULUI .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU*-! 38 de blocuriUtilități existente In zonă* energie electrică, apă. canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică.

Conform H.C.L nr.38/27.02.2009:

 • • pentru realizarea fațadelor se vor utlfiza una din următoarele 3 compoziții de culori:

>033 șl 034

-D49 șl 050

- L93 șl D14

 • • pentru Invelltoare se va utiliza tablă emprentată Intr-o singură culoare-cărămizlu

 • • delimitarea culorilor diferite se face te modificarea de plan șl nu In câmpul continuu al fațadelor

 • • unghiul de înclinație al Inveiltorilor noi construite va fi de la 30 la 40 grade față de plante orizontal al terasei

Aspectul exterior al blocului de locuința nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BaCAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE URBANISM

*   ' &3    <*M

Arhitect |<X

vh vasile alexandru qeuman

WUIKTE VIOLET* CONSILIER


Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea - subzonâ locuințe colective existente.

Funcțiuni complementare admise:

 • • instituții publice șl servicii;

 • - spațH verzi amenajate;

 • • accese ptetonate șl carosabile, parcaje, garaje;

 • - rețete tetinlco-edilitare șl construcții aferente.

Utilizări permise:

 • • locuințe colective;

 • • modernizări șl reparații te dfldlri existente;

 • • construcții șl amenajări necesare bunel funcționări a zonei.

SE SOLICITA REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+10 ÎN CADRUL PROGRAMULUI REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU'-I3fl de blocuri

UtiHtațl existente In zona: energie electrica, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termica. Conform H.C.L nr.3W27.02.2009:

 • • penlnj realizarea fațadelor se vor utiliza una din următoarele 3 compoziții de culori:

*D33șlD34

-D49șiD50

-L9BȘID14

 • • pentru Invelitoare se va utllza tabla amprentatâ intr-o singură cuioare-cărămlziu

 • • delimitarea culorilor diferite se face la modificarea de plan și nu In câmpul continuu al fațadelor

 • • unghiul de înclinație al InvelHorflor noi construite va fl de la 30 la 40 grade fața de planul orizontal al terasei

Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:


 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/san construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi» în cazul în care legea mi dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

0D.T.AC.              □ D.T.O.E.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbano și infrastructura:

 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrici

 • □ alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


0 gaze naturale 0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


□ D.TAD,


Alic avize/acorduri □


□protecția civila

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrele și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - -INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate -NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);


□ Bfinâtatea populației

Achitat taxa de

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prinpoștă In data de ff-Z/.


lei, conform chitanței nr.............din....


a;«în conformitate cu prevederile Legii W- 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism ar.
de la data de

până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT-ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din...............

Transmis solicitantului la data de................... direct/prin poștă.

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


Scorul: 5.000|      | Zon» stucfiata              Nomeodatura: L-36-54-B-d-l-NDenumire: Obtlneree certificatului de urbanism pentru reabilitare termice a blocurilor tfe locuințe dri Munldplul Becau-138 de btocurt.

Amplasament: Bacau.Str.Marasesti.Nr.185, Jud. Barau

Beeeficfaw: MUNICIPIUL BACAU


Beam

1:6000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Faza:

CU.

Data

002011

Planșa:

Format

M

0PLANDESmjATTE Scara 1 :S00 irasesB, nr. (intravflan)


Sc.CROMTELKCOM VrP+J


ii i!

i ' i7 ifLFi /


Denumire. Obt iwbb certifica tulul de urbanism pentru reabilitare termica a btocurlor de locuințe d n Municipiu Bacăul 36 de b.ucuri.

r mplassmenl BBceu.StrMarasest.Nr 185 |ud Bacau

Beneficiar MU'ICIP UL BAC/'U


Data


09,2011


PLAN DE SITUAT'E


planar


A1

Nr.«l

VMMNRMmi

TVA

Wm QMniKlIM)

“d JL l ««5"

orna.

HUL LHiHnWL.

1

~ •.....•-—-- *: .

J !  7^

f—

PAtfrfAl

«MUIMUMKHt» «SSStî ’---«M

M

njr1

— xa

Mtl

MO

•m

MO

1.U

J L.....M*   .

•M

. ...... M»

. OM

MO

*•-

tu

MO

MOI

MO

JW

OM

TcMU

«■

OM

MO

OM

MO

14

1*1.

u           i Kt       * uh ud JiOSit----

ÎMI

MO

OM

0M1

OM

ToMHJ

«£!

in

Ml

“fi

MO

14

1*1

H ii i UiwiMOi*-itathK«VB«MMKMMMMritr

ÎMI

14»|    Mo|    HM

MO

TMU

ÎMI

vJ   OMi    IMS

MO

total camtdm

rjHl mo|     îmi

MO

......total mhtoiu

'mw' 1


IFXgl;          J1 /■              TtffW,....

TdMUsst

3H


35 OM


TEB tun

9


„     ■ «M M^vM.

CMU1MMMM*U      MM

4.1

444

W44

îSS

1M47

«Ml!   IM*

1SW44

«M«

ifW

HM»

«M41J    1M>«

44

•-fT|i TirruTr

TMM4LH     wl     M*|   *S|     14»L   MO

44

•r     U*l     Q*l    MM     MM    . Ml

44

di ii iul

....W44|    MU    M4|   wl    mm

44.

MM

To«M^4ț     țsr*' C*i wl     «3     M«

44.

ToMMl    M*

M>

Ml

. .M«

14

nmi.MMM.4i   HM*

«M»

•M41

i«M*

r^wKIUi,*

MT1CK1L

14

•4.1

imMomh*

ÎMI

Mi

«M

WM

a.»

•44

MS

Mi

Mi

Mi

14»

TeMB.1

Hd

jy

Ml

XMB

Ml

U

•4.1

CmMmm. tai finii

M>

M*

Ml

ui

•44

ÎAB               ttfllli

M>

M<

MB

Ml

Mn

TaWU

M*

MB

Mi

Ml

U

tl*>l*nnl imliiii

14J1

ÎMI

H4)

•MB

TsMU

W*

ÎMI

W4?

•UN

•1*

TOMI>MMm.E

■M4

■MT

«M«

11M*

»U

CMcroui

(wnrowj NMTM pmm

44

MM arfțFMM        wț

' tfU1

41

SJ3

4J*

_

UI

ai

Ml

•4*

....... W

u

«4*

.. .. Ml

MB

.BW

u

.... «M

ÎMI

tn

TOTMUmii

•Ml

«N

w*

M4B

T.S

MMI

•«*

MM*

IJMM»

14131

WT

i*M"

in.ii

»1M1

110(41


WitX /WifTECniGRGRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BLOC ES, STR. CALEA MARASESTI NR.18S

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

tai

1 c ’ r~ r 14 [ ” Lj     !. .~

1

i

JL<

a

1

J

1

i

H

H

ta

te

te

1S

T*

17

tt

»

a

ăi

a

M

z?

Ckganizaiudeianlta

WCRARI LA TERMOIZOLARE PEREȚI

Dnteul «1 demontai (tencuM degradate, placate, talatofl modale pe topite)

,J

Repmept paradea strai suport

r*"

:

xo

Ap&ani Orei tennoizolstor te poref

gg

Rsteccre fflmjfr do tefodâ

f *

Rmnwttraii instatalBcr sl ectepamentaor montate aparent pe Mede

V-'îF-

lucrări la tămplArie

De montan tanpibrie existente    se tntocutefte

jn-rSJ

FHJ

MuadaiB îampune nou# 00000*0 mnwinooiw oonsnoaro șj păun

■ yj’”

<■ =»l

sZei

rleiriai i ttmpUile eficientă temtte montate de proprietari cam se păstrează, hctutaaerisboarefl0bAtri

s

KS

Refaceri finisate Interioare In zonele de intervenite

r -w

' ’ ■

H&

lucrări la terasă

Deataera IMcitiaerie, auri de sauQera, instalați (antene), revizuire. raparaffi, ptngHre terasă ca strai suport todustv alice

nu , .

"'—

Revtztaa, raparafi, pregătea tema* ca strai suport inclusiv atice

■ , •

Apflon strei teretoteotelor te tsresd

r'~

Apte» Mdnrizcte^ te terase fl probe inundație Inclusiv tetidttgerie

5'

Remonta» Inslalainor si ecNpamentelor montate aparant pe terasa

p

fcîi

LUCRĂRI LA SUBSOL

tzww termica a ptensettkd peste subsol

Admire# terenului la starea tnSste, după doreontarea sctetsfor

J
SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI*

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA: SERVICII DE PROPIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII : “REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU - 138 DE BLOCURI”

ADRESA:   CALEA MARASESTI NR.185

OBIECT:    ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAȘULUI BACAU

FAZA:       DA.LJ

Proiect:      AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

A. PARTI DESENATE

(A01 - Plan de încadrare) (A02 - Plan de situație) A03 - Plan subsol propunere A04 - Plan parter propunere

A05 - Plan etaj curent(1,3,5,7,9) propunere A06 - Plan etaj curent(2,4,6,8.10) propunere A07 - Plan etaj tehnic propunere

A08 - Plan terasa propunere

Este inteizisa copierea multlpfcarea ți Rnptumuteraa documentației fM aprobarea scrisa a S.C. CONSIS PROIECT S R.L. Bucurați! I

PUNDiilM tDUlKEIX /(A.l SCIR.I:! 5(WW

Noasdatan s L-35-M-B-d- 1-W«I

CQ

M

MO

CCÎAMTWltfl

«WKM

MFfMKT

"***

CONS1S PROIECT

R£aI40I39W199S

HMCM»

«wu

■1(1111 BUH 1 wr

praMNMMnaapiuiui

BACAU

SanMdapotadn|*BualitocM<fe

MafcfetolBats>-m<feMoaiir

Ml

IEZZZZI

MtCT

MMTECIURA

Cafea MMfcțBnr.ttS, Bloc EB

HOCCTAI

Mi MM MORB

VBWKM

MkCMOt

fUKM

PUH DE ÎNCADRARE

B3

Mi Mim MORB

WA        KMA

10®>12           15000

OfinMtHR

FAZAMOCCT

DALL

MMMMOOCT

0000202011

A01
M*

W

rrnirrriTU L'

WWCOT "

Xliîr

HI—KW

coana

RKKWWIXXBW.

^PCONSIS PROIECT

fUXxMO094ONQ95

«m»

“5S?*

■MWMM»

cwn*

..................

friMnQin FmWMIAMCMUUfl ■vw***        BACAV

tUCRMS

8wvtf do fMtoctHB panou ofctedMJi da kMitt*RMt)KiM termica • Hocudtor da toaddt dte MwfcfcU Bk»- 138 da bfacurt*

KME

EZZE3

4MCT

ARMTECTORA

Caia» MMml nr.105, Bloc EB

•MMdxr

AMAMOAMUI

VStfttAT

AAtCMateMN

HAMA

PLANDESmMnE

io iwriwn

AAuAManMCftB

era»             ccma

100012           1300

EKEWUAMR.

MZAHKMCT DAU.

NtlUAHKXCT

68MMSUXL2011

MMM PUMA A02


românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2 JaHOT ARAREA nr....(QP..........dm.4&-..Q.‘L2013.

PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasestl, nr, 185, bloc E6 • Bacau” ■ faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare

C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. CALEA MARASESTI, nr.185, bloc E6 -Bacau”

989,73

848,07

 • •  Regim de înălțime: S+P+IOE

 • •  Autila totala (mp): 2.371,88 mp

 • •  An construire: 1972

 • •  Nr. apartamente: 42

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 64,84 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție: 6 luni


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL patitro hwwite doraablBtam termtc» tea PTH

STR.MARASESTI NR. IBS E4, SCARA A, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In înd W/mUetiro te ornai OHR dta data dot 22 dacarabde 2012

IBuro* 447S7W TVA 24»

Nr.cn.

Denumirea capUoMor «1 ouheapRotolor do cbofariaU

VNo«0(tMTVA)

TVA

VatoarațMuelvTVA)

»Wl_J

■ZEEEBI » !' ■     «■■ZE7Z7» 1

t

2                                     1

3      1

0      1

PARTEA 1

capnouili

CMLTUOU PENTRU QSțlMRlA fl AM8NAJAMA TBtSNULUt

1.1

ObțÎMfMtaWMdul

1.1.1

Terat pontm 03.

040

040

040

0.00

040

1.14

SJEpfUpntTW CXWMWw                                   n

040

040

040

040

000

1.13

Oocumentoda pontai eipropriei*

040

040

040

040

040

Total 1.1

040

040

040

0.00

040

14

Amenajarea terenului

1X1.

ProgodiM tomului prin demolări, demontări, dozaNctori. doMeari, evacuați materiale mutata, devieri tataia do ufltoO din amptaoeraenL

1440

120

348

18.48

444

Te» 14

1440

120

348

1848

444

14

AmonalM pentni pnatocfio mo«uM

14.1

Aducerea terenului laatarea Mdala, după demontarea achoMor

1141

171

248

1130

338

Total 14

1241

IN

240

1840

130

TOTAL CAPITOL 1

2741

04?

045

3347

740

CAPITOLUL 3 CHULTUOai PENTRU ASIGURAREA UTlUTATtLOft NECESARE OBIECTIVULUI

11

040

0.00

040

040

0.00

24

040

040

040

040

040

TOTAL CAPITOL 2

040

040

040

040

040

CAPITOLUL*

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE «1 ASISTENTA TEHNICA

XI

Studii tarem

11.1

Stod TOPOvOEOaStudto HIDROLOGIC

040

0.00

040

040

0.00

Total Xt

040

040

040

040

040

33

Tm» oantni oMnene de «vfcto. acorduri oi autortamd

1.00

042

044

1.24

047

Ta» 12

140

042

044

144

047

>4

PretoutsfBfl biQlMtto

3X1

140

0.22

024

.   .124

027

• auritul eaeiQOtto oi oMorama certiOcatuiu) do portonnenta onatpodca •torent atuadol orirtente a btocuAti do locuMo

0.90

- —

020

022

1-12

044

34.3

• cari*» do oorionMM onotnedoo le. Nfmawoo tocraOar.

002

oui

“ 855

0.03

34.4

. totocmteo documenta» penau oMnorea cadUcatuM dourimniem ol avt»or

0.10

002

om

012

043

1 îli * •Viri.riaidtV» rt« ■idrxia a hrnrfnr rti jnîTWlO

ia

121

IM

140

-2^1

118

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autoritatea oiocutoril lucrator da Warvende, dotau do execudo. calate do aarcfal ol totocntoea documenta» Dontru ucmria

140

022

024

144

027

Total 13

440

141

1.10

OO

148

14

Onaalweo omoduidof do echfifcie oatrtteA

040

0.00

0411

oxw

0 0O

Ta» 34

040

040

040

040

0.00

34

Coneuttanț*

CoMudanta ta domeniul manopemantutol proiectului

040

040

040

040

0.00

040

040

100

0.00

000

To»34

040

040

040

040

0.00

34

Aotatentltohnto*

341

Sprevogherea «acu» lucrator pito ditflnpdo hm»

1344

202

320

1084

302

344

AaMentf tehnic* din partea protoctontntol

040

040

000

040

040

To»34

1344

242

120

1044

3.82

TOTAL CAPITOL 3

1044

4.14

448

2140

8.13

CAPITOLUL* CHtLTUWUPOmW mwmtitiam BAZA

4.1

POTltru cțl țiatal|ț|

4.1.1

MwmcyMnnBMp

03044

130.09

16340

70342

17343

Tetei 4.1

01044

13940

10340

70342

17342

«J

Monte) mate MMfcgfco                                                                                       .....

Total 44|       040[       040|     0.00|       O.W|       040

43

Udate. ccWpcmonto Wwateote* te tentUorwte cu monta)

Total 43|        040|        0.00|      040|        040|       040

44

uttete *• montei *1 acWp«n*nta do tmnapmt

Total 44|        040|       040|     040

0.001 0.00

44.

OotM

Totel44(       040|       040|     04*|       #4o(       040

4A

Acflvt fltcwponlB

Total 44

040

040

040

0X0

040

TOTAL CAPITOL 4

•3M4

11940

19140

70142

17343

CAPITOLUL S alte cheltuibu

XI

GfQMkWMitf* fNMltltr

9.1.1

lqpvh M Gonwwpi

1440

340

440

3040

442

5.12

ChMuMeonomolOO

334

0.73

040

4.14

040

Total 0.1

ZftX2

44T

440

2442

542

94

ComMo*iWo c©i®o tsw*o coltul otkMuIiH

02.1

Cantate*!*. tas» t> eoto tapate

040

0.00

040

040

040

U2

T*x* Insțsțțtot con*vl« ctftits

040

040

0.00

0.00

040

Total 03

040

040

040

040

040

«4

cn* mutei dteur** ți noprovOaut*

0442

1940

1047

M.OT

1040

Total 04

0040

1040

«47

0940

1040

TOTAL CAPITOL 0

M44

1947

2137

10041

24X2

CAPITOL!! CHitninu pemirii prosb tehnologice, i

ILO

COTE ți PREDAM* LA BENEFKWLCTC

•.1

Ptttfftvt țwvMuriuiuitfBtcptoitire

040

040

040

0.00

040

«4

rVOM wMwlOPDB fl WW

0,00

040

040

0.00

040

93

Hfonwrt tlouMetatt

1134

2.021

320

10541

342

9.4

CholteMi do ouA Ononcter

1041

2.10

2.«

1241

2.71

TOTAL CAPITOL 0

23.39

5.10

540

29.05

5.33

TOTAL CENTRAL

790.17

174.44

191.94

909.73

21930

Ate an C+M

963.91

149.47

194.14

040.07

I09J4

Protestant,

COSIS PRO ECTromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Marasesti nr. 185 bl. E6, Municipiul Bacau, Județul Bacau*’

Nr. crt

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIEU ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL' lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare țl asistență tehnici

1.1

Obținerea de avize, acorduri fi autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare fi Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanți

0

0

0

O

1.4

Asistență tehnica

13,340

3,202

16,542

16,542

TOTAL CAPITOL 1

6,944

13,340

3,202

16,042

23,486

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru Investiția de baza

2.1

Construcții fl Instalații

123,308

567,805

136,273

704,078

827,386

1.1.1

Proiectul 1 (Momești 185)

123,308

567,805

136.273

7O4JU78

827,386

TOTAL CAPITOL 2

123,308

567,805

136,273

704,078

827,386

3

Cap. 3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

20,016

4,804

24.820

24,820

3,1.1

Construcții fi Instalații aferente organtzăril de șantier

16,680

4,003

20,683

20,683

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,336

801

4,137

4,137

3.2

Cote fesate

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

20,016

4,804

24,820

24,820

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare fl publicitate

4.1

Informare fi publicitate

13,340

3,202

16,542

16fi42

TOTAL CAPITOL 4

0

13,340

3,202

16,542

16,542

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeilgiblte

5.1

Alte cheltuieli neellglbile, inclusiv diverse fi neprevăzute

97,501

0

0

0

97,501

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

97,501

0

0

0

97,501

1

• TOTAL GENERAL

!     227,753

1    761,981

989,734 •

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-iei cu TVA

i

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

989,734

a.

Valoarea neellgfbfll, Inclusiv TVA aferent

227,753

b.

Valoarea eligibili

711,981

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

532,545

a.

Contribuția solicitantului ia cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

304,792

b.

Contribuția solicitantului ia cheltuieli neellglblle, inclusiv TVA aferent, indusiv pentru AP

227,753

iii

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILĂ SOLICITATA (»*)

457,189

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

152,396

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

45,551

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile oeeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

197,947

CONSULTANT
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACÂU

CONSiUUL LOCAL BACÂU

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, fa baze Înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79100 din data 11.03.2013 el a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 26 din data 21.03.2013.

Prezentul contract se Încheie Intra următoarele partfc

 • 1. Asociația de proprietari nr. 33, cu sediu! fa municipiul Barau, Str. Marasesti, nr. 187, W. 187-67, ap. 3, parter, telefon 0234575860, cod fiscal 10841019, reprezentata prin dl VASILESCU IONEL, fa calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 594128 eliberat de SPCLBP Barau la data de 08.052008, domiciliat fa Mun. Barau, Str. Marasesti, nr. 179, ap. 25, județul Barau, născut la data de 17.08.1935, fa Corn. Zamesti, Județul Buzău, cod numeric personal 1350817040048 denumit* In continuare Asociația

’ Si

 • 2.  Unitatea administrativ teritoriali MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Barau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dL ROMEO STAVARACHE, având fimcția de Primar al Municipiului Bacau s< dna. Vtoerica Clementlna, avand fimctia de Director Executiv, Direcția Economica, denumit* In continuare Unitatea administrativ* teritorial*

CAPITOLUL 1 Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredințează Unității administrativ* teritoriale stabilirea ți efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea ți implementarea unul proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. I85-E6, scara A, Str. Marasesti, Mun. Bacău, in condițiile sl cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor m eficienta energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritara 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

An. 2. (J) Contractul intra In vigoare la data semnării Iui de către ultima parte.

(2) Contractul Iți păstreazi valabilitatea până Ia recuperarea de câtre unitatea administrativ- teritorial* de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia dfa urmfi, conform clauzelor contractualei

CAPITOLUL IU Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , si depună, In nume propriu, toate demersurile utile șl necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locutate/a tronsonului de bloc, ta conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului penau Domeniul de Intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor ta eficiența energetic* a blocurilor de locuința, Axa prioritar* 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) , $* implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea Investirilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani do creștere, cu respectarea contractului de finanțare ți a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . s* asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) , să asigure realizarea Raportului de audlt energetic (RAEX

 • e) . sa asigure tatocmirsa documentației de avizare pentru tacrarile de intervenție si sa supună aprobării, conform legii,

indicatori1 tehnico-economici pentru lucrări e de intervenție:

 • f) . să asigure realizarea P-olectului tehnic (PT):

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnica a clădirii. Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru tucraril* <*• intervenție, reăpoaiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentu contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata literarilor de intervenție ti «urnele aferente cotelor de participare la proiect ale catar doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită. In condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor,                                                                                                               --

 • 1). să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până ia data depunerii;

j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de Intervenție 1.2 - Sprijinirea

Investițiilor tn eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească fi să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de Intervenție ți valoarea lucrărilor de intervenția, implicit sumele afluente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat ta cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe", ta procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unul procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile al neetigibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului tn

proprietate si cheltuieli neeligibile tn raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor tn eficienta energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului sl ale Capitolului IV din prezentul contract;

n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, ta condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din Instrumente structurale fl de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare,

o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, ta copie xerox sau ta format electronic, orice

document privind lucrările de Intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească șl să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, Implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți te cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației canea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației In

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa il prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art 4 -I). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, Indicatorii

• tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite In documentația tehnica;

 • b) . tn cazul ta care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare",

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale sl a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția te alte cheltuieli neellgibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

.  d). să pună ta dispozi|ia Lr'tățiadministrativ-teritoriale cartea tehnică a imobilul ui, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

,  e). sa Imputcmiceasca președintele asociației dc proprietari sa semneze actele adiționale ta prezentul contract;

f). sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

î). să asigure, pe o peroadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in condiții similare cu cele existente la data Încheierii Procesului verbal de recepție finala.

h). să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare Regionala ADR M-E7 Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale șl Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările neramburaabile din fondurile structurale, accesul In vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, căi și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea ta maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primlte/transmlse de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unul anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor tn maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum sl pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  Indicatorii tehnico-economici șl durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeUgiblle ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțăril cheltuielilor eligibile ce revin Asociației ta cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, In condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poale solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Ari. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de Intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunaril generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, In caz contrar aplicându-se prevederile ari. 4, alin. I), lit. b) din prezentul contract

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeliglblie

Art 7. I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recuperează prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala flindamenteaza taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar In termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT sl cotele-părți Indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de te data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comeroiale/apariamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala ta condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana te momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

Încetarea contractului

,An.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, ftță de cazul de Incemre prezentat In alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, tara somație si fora îndeplinirea altor formalități. in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de Intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de loculnte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economlci, la orice fază a pregătirii fl contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesara punerea Inîntârziere, fi de a pretinde daune interese in cazul In care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu îfl îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le Îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI Forța majora

Art 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezinți orice eveniment imprevizibil fi de neinlfiturat, intervenit după încheierea prezentului Contract fi care împiedică executarea în tot sau în parte a acesteia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, tn sensul acestei clauze, împrejurări cat războaie, calamități naturale, epidemii șl alte evenimente similare.

Art 10. - Forța majora exonerează pardie contractante de Îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza șl numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forte! majore, dar fora a prejudicia drepturile ce II se cuveneau pârtilor pana ia apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă fotța majorii are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, tn termen de 5 (cinci) zile calendaristice de ia data apariției acesteia fi de a o dovedi, ftt condițiile legii, tn termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, tn termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii fi Încetării cazului de forță majoră, tn condițiile fi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere fi va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Ari. 14. - Daca forte majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 iuni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fora ca vreuna dintre parti sa ponta pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL Vil Notificări

Art 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil Îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut In partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. • In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art 17.-Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita In ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoare

CAPITOLUL VIII Litigii

Ari. 18. - In cazul ia care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Remania.
*                                      CAPITOLUL IX

Clauze finale

f Art. 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit Art. 20.•Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante; Art. 21. • Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • •   anexa nr. I - Hotararea adunaril generale a proprietarilor nr. 26 din data de 21.032013, privind aprobarea participării In proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMl) 12 - Sprijinirea lnvesti|lllor ta eficiența energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritara I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • •   anexa nr. 2-Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarepifo proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • •   alte documente, dupB caz.

Ari. 22 - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fee parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor. An. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 29.03.2013, in doua exemplare originale, cale unul pentru fiecare pane, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația da proprietari


Unitatea administrativ teritoriali

NR. 33


Președinte, iiȘSCT ie|iEL /

UJrcwiișA;ii