Hotărârea nr. 104/2013

Hotărârea nr.104 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.98, Sc.A-C - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 98, scările A, B si C - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

•Hotararea Consiliului Local nr.ll/29.0L2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinîrea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 2503 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 98, scările A, B si C - Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2-Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 1.581,20 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.356,45 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+8E

 • • Autila totala (mp): 4.578,72 mp

•An construire: 1981

•Nr. apartamente: 96

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 93,67 kWh/mp si an •Durata de execuție: 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.514,75 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.299,08 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2,2.1, parti integrante din prezenta hotarare

(indicatorii tehnici raman nemodifîcati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 -Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PQP0VICI

NICOLAE-OVIDIU


NR. 104

DIN 12.04.2013

N.O.P..D.PJ R.TJEx.l/Ds.1 A 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NR.: AH 1458-11 68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

CALEA MARASESTI NR 98,SC A-C, MUN. BAC AU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU


PROIECTANT


CONSIS PROIECT

Șoseaua tancului nr.31 sector 2, București

Tel: 021/53911 32; 021/53911 33 Fax: +40-21-5391134, E-maU:cons>s®consls.ro

Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

Amplasament:

STR. CALEA MARASESTI NR. 98, BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Calea Marasesti nr.98, scara A, B si C

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

-anul construirii: 1981

 • - regim de înălțime: S + P + 8E

 • - număr apartamente: 96

 • - aria utila totala: 4.578,72 mp

 • - parter: spatii comerciale

 • - sistem constructiv anvelopa: Sistemul structural mixt, de tip celular, este alcătuit din pereți structurali din beton armat, grinzi si stâlpi din beton armat dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de 20 cm pentru suprastructura si 25 cm pentru infrastructura, iar pereții din zona de rost au grosimea de 20 cm.Planseele sunt realizate din beton armat si au grosimea de 12 cm. închiderile exterioare, pe fațade, sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm. Etajul tehnic este realizat din zidărie din BOA. Scările au o rampa si sunt executate din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1. Situația existenta a blocului de locuințe:

1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul incarcarilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural îl constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 30 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

__________________________________V

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului, Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P100-78 care erau in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie, motiv pentru care nu se pot face aprecieri si trage concluzii privind comportarea la un seism major.

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti executați din BCA.

încadrarea structurii expertlzate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C »- sistem mixt cadre din beton armat si diafragme din beton armat;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R este 70 si din acest punct de vedere clădirea existenta se incadreaza in clasa de risc seismic RS III, apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a II l-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 32 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua) ; degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+8 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea:

Din punct de vedere arhitectural

Blocul situat in Calea Marasesti nr.98 fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1981. Proiect tip clădiri de locuit P+10 etaje, adaptat. Parterul are destinația de spațiu comercial. Imobilul are destinația de locuințe.                                           iț

Blocul se compune din 3 tronsoane, de „colt, identice, cu dimensiunile in plan (14.14+11.82)x17.85m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter, 8 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

 • -  subsol:        3.12 m;

 • -  parter:          2.74 m;

 • -  nivel curent     2.74 m;

 • -  etaj tehnic      3.45 m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face direct prin intermediul unui chepeng metalic, propriu fiecărui tronson. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara cu o rampa/nivel si un lift.

Pardoselile din incaperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din beton celular autoclavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 (15) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa necirculabila, hidroizolata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic („Casa liftului”). Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse cate doua guri de scurgere interioare/tronson. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Parapetii de la balcoane sunt realizați din placi prefabricate de beton armat cu grosimea de cca.7-8 cm si inaltimea de 1.00 m.

Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal in fiecare tronson este de 150 x 220 cm ( scara C). respectiv 200x 275 cm (scara A si B).

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 90x120 cm, 210x120 cm, 60x60 cm, 90x210 cm. 120x120cm, 150x120cm etc. Inaltimea parapetilor este de 90cm.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm - (beton 0.8cm, vata minerala 0.7cm, beton armat 0.14cm)

Imobilul este dotat cu 3 lifturi cu troliu - cate unul pentru fiecare scara. Accesul la lift, la fiecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

 • - tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare - acolo unde sunt Inca porțiuni din vechile finisaje ale fațadelor -prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1979 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

In mare parte insa imobilul a fost termoizolat prin grija proprietarilor, in aceste locuri fațadele fiind îngrijite sl prezentandu-se curate, fara infiltrații.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincâlzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm - din construcția blocului.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 23 cm + vata minerala 7 cm).

Fațadele au fost termoizolate prin grija proprietarilor cu polistiren expandat de 10cm grosime in proporție de 50%.

Intre tronsoane sunt prevăzute rosturi antiseismice de 5 cm.

Pereții de rost sunt realizați din beton armat turnat monolit de 20 cm.

Starea actuală a clădirii

Din discuțiile purtate cu o serie de locatari si din constatările făcute la fata locului, clădirea in cauza nu a suferit avarii cu excepția fisurării unor pereți despărțitori din BCA din interiorul apartamentelor.

Majoritatea spatiilor sunt zugrăvite si nu se pot depista eventalele fisuri.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezita degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Planseul de la ultimul nivel este degradat datorita infiltrațiilor din precipitații. Hidroizolatia terasei este degradata.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Este necesar sa se protejeze armatura, după îndepărtarea stratului de rugina, cu un strat de mortar de ciment.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

In prezent terasele se prezintă astfel:

scara A: terasa necirculabila hidroizolata cu membrana termosudabila;

scara B : terasa necirculabila hidroizolata cu membrana termosudabila si parțial șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata (jgheaburi si aruncătoare);

scara C : terasa necirculabila hidroizolata cu membrana termosudabila.

Suprafața șarpantelor totalizează circa 5% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, inchiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat din asfat. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se verifice si sa se refaca panta necesara pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescută.

O decizie privind preluarea modificărilor de fațada va fi analizata de proiectant in faza următoare de proiectare.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si în dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel încât exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat, la data efectuării expertizei, ca prin grija locatarilor aproximativ 50% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termolzolatiei Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de incălzire, de preparare a apel calde de consum si de Iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din strada Calea Marasesti nr.98 - nu exista date

2, Concluziile expertizei tehnice si auditului energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din Calea Marasesti nr.98, sc.A-C - din punct de vedere al asigurării cerinței "A1-rezistenta mecanica si stabilitate" prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RSIII.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

al Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

b) Concluzii:

_

S-au luat in considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice și din considerente de ordin esteic, se recomandă sâ se asigure continuitatea sistemului termolzolant pe placa Ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât și pe intradosul acestuia cu polistiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) șl cu polistiren expandat, ignifugat (la intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor ieșite în consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant prin placarea la partea inferioară a consolei cu polistiren expandat, ignifugat de 10cm.

în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor de apă.

 • 52 * Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor șl ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (inlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 +

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice

clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul

expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertîzat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art.4 lita) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior

422.038

197753.44

6.46

b) înlocuirea ferestrelor si usiior exterioare existente cu tamplarie performanta energetic

158.983

102778,87

4,69

c) termo-hidrolzoiarea terasei

181.046

70576,52

7.77

d) izolarea termica a pianseului peste subsol

3.824

21097.93

0.55

TOTAL

765.891

392206,76

19,47

* Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4,39 lei • cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012

A.3. Datele tehnice ale investiției

1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ia art. 4 iit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 1.1. izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat în grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etansarea cu profille speciale din tabla zincata cu o bandă de material elastic.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glaf urilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincatâ cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent în această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera trollilor, uscătorii, spălătorii), realizați din cărămidă GVP, in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termosistem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea inferioara cat si la partea superioară.

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mai este corespunzătoarei soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături’’ din țeava

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere In timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă polîuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri sificonice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimatului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat sl sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4*16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplăriei existente sl închiderea de logil/balcoane cu tamplarle eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

-

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează intradosul planseulul de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplariei, ulterior parapetul se închide cu placi de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din Interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplariei se va face cu placi de polistlren expandat Ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventîlare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de inchidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa neclrculabîla

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori» La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică impreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termolzolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului doar in zona casei scării, restul spatiilor de la parter fiind spatii comerciale, considerate spatii incalzite.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND) a unui strat termoizolant realizat din vata semlrigida caserata de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din planul fațadei

Planseului de peste wlndfang

Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

- 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 llt.

e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de inceperea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale, trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

- vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

_

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii,

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de Intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de Intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatându-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149*87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxldica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5, Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a Investiției

(in preturi - luna mai anul 2012,

1 euro = 4,39 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012)

Total (inclusiv TVA): 1,581.20 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 1,356.45 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnlco-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                     1,581.20 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                                1,356.45 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                      0.29 mll Iel/m2(a.u.)

(construclii-montaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție___________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției fa terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, In condiții de eficienta economica________________________6,08 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic_______________________________________428895,78 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________381526,23 kwh/an

in tone echivalent petrei:________________________________________________________31,25 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________91574,40 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M : 1.16

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare, TVA inclus :

 • 1. Fonduri structurale sl de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              692.251 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                   888.948 mll iei

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție,


LS.


Expert tehnic atestat,


Auditor energetic pentru clădiri,


L.S.


LS.


Data: Octombrie 2012OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» de reabilitare termica, faza PALI

STR.MARASESTi NIL 98, SCARA A-C, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mii lei / mU aura 1a cumul BNR din data da: 10 februarie 2012 1 Euro «  4,3529 la)

TVA 24%

Nr.crt.

Oenumlrea capitolelor țl eubcapitotelor do cheltuieli

Valoare («te TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MU 131

Mll EURO

MIILE»

Mll LEI

Mll EURO

1

2

3

4

8

6

F

PARTEA 1

CAPITOLUL t

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru 0.8.

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.12

Expropriere definitiva

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0,00

0,00

030

0.00

0.00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

12

Amenajarea terenului

12.1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materialo rezultate, devieri reiate de uteteti din amplasament, atetematizari pe verticala, drenate, ete.

22,07

5,07

5,30

27.37

629

Total 1.2

22,07

5,07

530

27,37

6,29

13

AmenaJAri pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului te starea inițiala, după demontarea schelelor

12,41

2.85

2,98

15,39

334

Total 13

12,41

2,05

238

15,39

3,94

TOTAL CAPITOL 1

34,40

7,02

8,28

42,76

9,82

CAPITOLUL 2

CHKLTUIEU PENTRU ASIGURAREA UnUTĂȚlLOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0,00

0.00

0,00

0,00

030

2.2

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENTĂ TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studi TOPO*GEO+8tudlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Total 3.1

0,00

0,00

030

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de aviza, acorduri ai autorizații

130

0.23

0.24

1.24

0.28

Total 32

1,00

0,23

024

1.24

028

33

Proiectare yl Ingineria

3.3.1

• expertiza tehnica

1.00

0.23

0.24

124

0.28

3.3.2

- nudHut onergotic al elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0,00

0,21

0,22

1.12

026

3.33

- certificat de performanta enerpattea te terminarea hicrerfior

0.10

0.02

032

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism al avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0,03

3.33

• documentația de avizare a literarilor de intervenție

2,70

0.62

0.65

3,35

0,77

3.3.0

* proiect tehnic, documentate tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor do Intervenție, datali de execute, cafele do sarcini el întocmirea documentatei pentru Udtate

1.80

0,41

0.43

223

031

Total 33

8,60

1,52

1.68

8,18

138

3.4

Oraantearea procedurilor do achiziție public*

0,00

030

0,00

0,00

030

Total 3.4

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

33

Consultanța

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

030

0,00

0.00

0,00

0,00

Total 33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției lucrarttor prin dlriglnțido țantier

21,34

4.80

5.12

28,46

638

33.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Total 33

2134

4,00

8,12

2836

6,08

TOTAL CAPITOL 3

2834

6,85

6,05

36,89

624

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Conatnic|54netate|U

4.1.1

CoMtnic|l-lMtalatll

1.032,75

237,26

247,88

1280.61

294,20

Total 4.1

1432,75

237,26

247,86

1480,61

29440

4.2

Montaj utEalo tehnologica

Total 4.2,

o.ool

o,oo|

°-00l

o,oo|

9,00

4.3

Ullaje, echipamente tehnologica ți luncjlonale cu montaj

Total 4.3

O.ool

o,oo|

0.00|

o.oo|

0,00

4.4

Utlaje Hrt montaj ți echipamente do transport

Total 4.4

0.60l

0.06|

<wo]

0,00]

0,90

4.S.

DoUrt

Total 44

O.Otel

MO

mo]

o,oo|

0,00

4.6.

Active necorporalo

Total 4.0

0,66

0,00

0,00

040

0,09

TOTAL CAPITOL 4

1.032,75

337,26

24736

1.260,61

294,20

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organlurea de țamior

5.1.1

Luerflrtdeconstnic|l

26,66

6,13

6,40

33,08

7,60

S.1J

Chattutel conexe al 06

5.34

1.23

1.28

6.62

142

Total 6.1

32,02

7,36

7.66

39,70

9,12

5.2

Comisioane, cota, taxa, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe ți cote legate

6,00

0.00

0.00

0.00

0,00

5.2.2

Texe Inspecție, control, cattate

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Total 64

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse gl nepravliuto

100.62

25,16

28,31

135,93

31,23

'Total 54

109,62

25,16

26,31

135,93

31.23

TOTAL CAPITOL 6

141,64

32,54

33,99

175,63

40,35

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 91 PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice ți toele

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6.3

Informare al gub]lcțțaț^

21.34

4.00

5.12

26,40

6,08

6.4

Cheltuieli da eudlt financiar

16.01

3.66

3,84

19,65

4,56

TOTAL CAPITOL 6

37,35

8,68

8.96

48,31

10,84

TOTAL GENERAL

1.275,14

292,94

304,04

1.5B140

36345

O» an C*M (l.2+t.J+2+4.t*4.i+S.l.t)

5.093,91

251,31

262,54

1.354,45

31142

Proiectant,

CONSIS PROltCl


8ef Proiect artl. Adrian AndreiUt

A

M>

PMMtCttT

nn*riff mm VBWCAX

W«0f£J

WWCMt* nmn

MUMUBMMIM

cswu

MHJumwonmkWMiA

MOECTANTGENERM:

^^CONSS PROIECT

RXUM(V3840ft9a5

WHtAJOI

WWCMCW cumi

MMMMMMU

cseoA

MTOIAMmXtSAMMMTA

PRiUARJA MUMdPHJLUI

8ACAU *

LUCRARE

SarvfcS da jwotectece penau obtecdwl de Imesti&Tteebtetoraa termica a biocuriter de focutote dh

MuridkAi B»e> > 138 de tttoasr

NUME

6EMMA1URA

06ECT

ARHITECTURA

Cetea MSrtfeegti nr.98

PMMECTAT

AHM*)A»ra

Lt-

VHWXAT

MlCoantanH

T?

RAMA

PLAN DE SITUATE

S9MOOCT

AALMhnAMMEI

J&U-

oaia              sdta

100012            1:5000

EXanARNR.

FAZAffiOFCT

NWMRNKKCr

B8963fl2.0B.2011

NUMMtRANM

AM

EU» Hrriu copiw. <t<țfc»w g mpntW»»        hm <»!*■»■ «au» » acjcowa PtOECT OJU. FintMl


PLAN DE SITUAȚIE

Scara j; 500

mn. Baou, Calea MarasesU, nr. 98, Jud. Bacau
IM

Mt

MMMUMMUAA

MMCTAr

KWIKITUX «CMTCAT

'"taStaST*

WWICMCW cmm

CSW»

MeraumoncAMimTA

mOCCTMO GENQtMj

CONS4S PROIECT

R.CCJ4O39W1995

VWnCMOB

vmncATCw tJVDTT

CDVflA

arouraonsAtMOMA

aeM_™o.   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

UCRARE

SwvicS de proiectam pentru otiedM de toVMtttfReaMtasa tainica a Moaafcr de tocvHe «fin Municipiul Bacau-138 da MocuT

MM;

UMMKTWA

OWECT

ARHITECTURA

Cafea Mfc&m*inr.98

pnoEcnr

AA.M4mMO«U

A i A—2

vetRCxr

a*. Ceata mt

ȘL.

PLANS*

PLAN DE SITUAȚIE

SEF PROIECT

MuAMnANO»

Ă r /Cz

GATA             s8ma

100012           1500

EXEMPLAR ta.

FAZAPROBCT

MMMPRDGCT

68963JDZ0&2011

MMMPUUOA

AH9

un Mtnin tntaiw «Uplaa» UMpwmf — rtuuwnttaiNra țtawweotaeS CCCMHSPWNBCr&Rl. Bumml


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 98, scările A, B si C • Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. CALEA MARASESTI, nr. 98, scara A, B si C - Bacau”

1.514,75

1.299,08

 • •  Regim de înălțime: S+P+8E

 • •  Autila totala (mp): 4.578,72 mp

 • •  An construire : 1981

 • •  Nr. apartamente : 96

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 93,67 kWIVmp si an

 • •  Durata de execuție : 6 luni

  PREȘEDIN

  NOVAC DIAI


  HUI

  J I


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOV1CI

CONSIS PROIECT


DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» da resbllltaro termic», faza PTH


STR.MARASEST1 NR. 98, SCARA A-C, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL


In mii lai l mll euro la curau) BNR din dat» da: 22 decembrie 2012

1 Euro «   4.5757 lei


□CAL

Nr. cri

BACĂU

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MILEI

Mll EURO

MD LEI

MO LEI

Mii EURO

f

2

3

4

5

6

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA fi AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere delWlîva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentate pentru expropriat»

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

040

040

040

1.2

Amenajarea terenului

1.2.1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuați materiale rezultate, devieri retelo de utWtatt din amplsaament, alztemallzart pe verticala, drenai», etc.

18.00

3.93

4 32

22.32

4 88

Total 14

18.00

3.93

4.32

22.32

448

1.3

Amanajiri pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului 1» atare» Inițiala, dup» demontarea schelelor

12.41

2.71

2.98

15.39

3.35

Total 14

12.41

2.71

248

15.39

346

TOTAL CAPITOL 1

30.41

6.65

740

37.71

644

CAPITOL!) CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTIUT

L2

ĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

046

0.00

040

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENT* TEHNICA

3.1

Studii torent

3.1.1

Studii TOPO*GEO+Studtu HIDROLOGIC

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

040

040

040

34

Taxe pentru obținere» de aviz», acorduri ol autorizații

1.00

0.22

024

1.24

047

Total 34

1.00

0,22

0.24

1.24

047

3.3

Proiectare ți Inginerie

34.1

«expertiza tehnica

t.oo

0.22

0.24

1.24

02'

3.3.2

- auditul energetic al elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situatei existente o blocului de locurile

0.00

0.20

022

1.12

0.24

34.3

• certificat de performanta eneroaUca la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

32.4

♦ întocmirea documentallel pentru obținerea certtfcatulul de urbanism sl «vizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

33.5

• documentate de avizare a lucrărilor de Intervenție

2.70

0.59

0.65

3.35

0.73

3.3.8

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executata lucrărilor de Intervenție, detafl de execute, caiete de sarcini sl întocmirea documentației pentru licitate

t.BO

0.39

0.43

2.23

0.49

Total 3.3

6.60

1.44

148

6.18

1.70

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție public*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

040

0.00

040

040

0.00

34

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.66

0.00

0.00

3.0

Asistenți tehnici

3.6.1

Spraveghorea execute! lucrărilor prin dîriglnT de țanlar

20.44

447

4.91

25.35

5.54

3.6.2

Asistenți tehnici dh partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

20.44

4.47

4.91

2545

544

TOTAL CAPITOL 3

28.04

6.13

6.73

34.77

7.60CAPTÎOLUV4

CHBLTUIEU PEHTRUINVE3TTȚIA Dg BAZA

4.1

ConținUrstal

4.1.1

Comta>cțHnatate|5

991.68

216.73

236.00

1,22969

263.74

Total 4.1

661.55

216.73

233.00

1,220.66

263.74

4.2

Moni*| uoaja lahnoktgiee

Total 4.2|

020]

o.oo|

0201

020]

020

4.3

Utla|o, ecWpamante tehnologice f I funcționale cu montaj

Total 4j|

o.oo|

o.oo|

020|

020|

0.00

4.4

Uniata IM montaj fl echipamente do transport

Total 4.4|

020|

0.00

0.00

0.00

0.06

4.5.

DotM

Total 44

030

020|

0201

0201

0.00

4.5.

Activa necorporale

Total 4.6

0.00

020

0.00

0.00

025

TOTAL CAPITOL 4

96128

216.73

23320

1228.63

283.74

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

S.1

Organizarea do țantlar

5.1.1

lucrtrtdeconstrucț»

25.55

5.58

6.13

31.68

6.92

8.13

CheKuM conexe al OS

5.11

1.12

123

6.34

1.38

Total 5.1

36.65

6.70

7.36

3322

8.31

5.2

Comisioane, cota, taxe, costul creditului

5.2.1

Comlstoune, taxe fl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

522

Taxe friapecțta, control. calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Total 52

0.00

0.00

020

0.00

0.00

5.»

Cheltuieli diversa f 1 neprevăzute

105.01

22.65

2520

13021

28.48

Total 53

10521

22.95

2520

130.21

26.46

TOTAL CAPITOL 6

13527

2025

3226

16323

36.77

CAPITOLU

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, 1

L*

ESTE «1 PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea psreonafalut do exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

000

6.2

Probe tehnologico fl testa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare slpubfcttaie

20.44

4.47

4.91

2525

5.54

6.4

Cheltuiau do audtl financiar

15.33

335

3.68

19.01

4.15

TOTAL CAPITOL 5

35.77

7.62

8.58

4435

9.69

TOTAL GENERAL

1411.57

266.67

293.18

1,514.73

331.04

M> cam C+M <7.2* /. 7*2* 4./*4^* At.1}

1,047.64

228.96

251.43

1,299.OB

283.91

Proiectant,

<*^2 CONSIS PROIECI

întocmitSet Proiect arh. Adrian Andrei


WDl^ARHfrecîioR ixnromAhia 679a"'"'CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Marasesti nr. 98, scara A, B, C, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nf. c/t

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIEU NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIEU EUGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- tei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și Inginerie

8,184

0

0

0

8,184

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

20,440

4,906

25,346

25,346

TOTAL CAPITOL 1

9,424

20,440

4,906

25,346

34,770

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții șl instalații

242,776

811,743

194,818

1,006,561

1,249,337

2.1.1

Proiectul 1 (Marasesti 98)

242,776

811,743

194,818

1,006,561

1,249,337

TOTAL CAPITOL 2

242,776

811,743

194,818

1,006,561

1,249,337

3

Cap. 3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

30,660

7,358

38,018

38,018

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

25,550

6,132

31,682

31,682

3J.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5,110

1,226

6,336

6,336

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

30,660

7,358

38,018

38,018

4

Cap. 4 • Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare șl publicitate

20,440

4,906

25,346

25,346

TOTAL CAPITOL 4

0

20,440

4,906

25,346

25,346

5

Cap. 5 • Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neetigibfie, Inclusiv diverse șl neprevăzute

149,222

0

0

0

149,222

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

18,057

0

0

0

18,057

TOTAL CAPITOL 5

167,279

0

0

0

167,279

!_ȚOTAțgeneml________!_______j___i. JiP?iî7Jj.î

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

1,514,750

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

419,479

b.

Valoarea eligibilă

1,095,271

ii

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

857,587

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

438,108

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

419,479

III

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATĂ (60%)

657,163

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

219,054

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibilc pentru locuințe (20%)

80,284

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

18,057

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

317,395

CONSULTANT

CONTRASEMN EAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI—,


românia JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79095 din data 11.03.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 3 din data 22.03.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 24, cu sediul in municipiul Bacau, Calea Marasesti, nr. 116, sc. A, paner, telefon 0234573190, cont IBAN RO49CECEBC0134RON0092691 deschis la CEC BANK, cod fiscal 10587892, reprezentata prin dl. VLAD DAN, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 849524 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 10.042012, domiciliat in Mun. Bacau, str. Castanilor, nr. 1, bl. I, sc. B, ap. 14, județul Bacau, născut la data de 28.02.1952, in Mun. Botoșani, Județul Botoșani, cod numeric personal 1520228040077 denumita In continuare Asociația

 • 2.  Unitatea admiaistrativ teritoriala MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având fUncția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumita tn continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL 1

Obiectul contractului

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea ;i efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unul proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 98, scările A, B si C, Str. Mărtțești, Mun. Bacău, in condițiile sl cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) i.2 - Sprijinirea Investițiilor tn eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritara ! -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Ari. 2. (1) Contractul intră in vigoare la data semnării Iul de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociat ia de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Aii 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, tn nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinire* investițiilor tn eficiența energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritarii 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 ~ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audh energetic (RAE);

/O

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii,

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) - să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audlt energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico>economlci, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor,

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economlci, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, Implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMl 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe., cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare Implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de Ia bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a. unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească șl să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional ia prezentul contract cu indicatorii tehnîco-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) .- sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa li prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului/V. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună ia dispoajia Unității administrativ* teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

ah document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . $a împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) , să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N*E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului ți/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât ți pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007*2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant Împuternicit de aceasta, sunt

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primlte/transmlse de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase șl nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor tn maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnlco-economlcl, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile sl neeiigibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale ia prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociajia nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execujiei lucrărilor, în caz contrar aplicflndu-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  1 an de la data Înștiințării proprietarului, pentru spatiile comeroiale/apartamentele cu alta destinație decar cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită ți executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările șl completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul incetarii contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform preaeandm contract ți legislației aplicabile.

 • 2) fin fim, fișă de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fora somație si fara Ukfââcaatar fonnalhati. in cazul in care:

 • a) in raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care amAneuza executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului

 • b) asociația bottrastc ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tdâaice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției luaMcrde intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, tara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese In cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamită]! naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței mtuore, dar tara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de Ia data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data Încetării cazului de forță majoră, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii șl încetării cazului de forță majoră, în condițiile șl termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte partl Încetarea de plin drept a prezentului contract, fora ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. • In cazul In care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art 17. - Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare sl daca transmiterea s-a focut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIO

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX Clauze finale


An. 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. An. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art 21. * Fac pane integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 3 din data de 22.03.2013. privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

• anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

An. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi. 27.03.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.


Asociația de proprietari


NR. 24


Unitatea administrativ teritorială

MUNICIPIUL Bacau
ROMEO STAVARACHE

PRIMAR


DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VINERICA Direotpr Executiv


DIRECTIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN Directtjr Executiv