Hotărârea nr. 103/2013

Hotărârea nr.103 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Mărăşeşti, nr.102, Sc. A-C -  Bacău".


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 102, scările A, B si C - Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • •     Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

 • •     Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe *;

 • •     Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • •    GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

 • •    Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

 • •     Referatul nr. 2502 din 10.04.2013, al Direcției Tehnice;

 • •     Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

 • •     Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 102, scările A, B si C - Bacau” - conform Anexei nr.l Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2-Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform

Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare:

 • •    VALOARE TOTALA de 1.313,52 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.125,88 mii lei (inclusiv TVA),

 • •     Regim de inaltime: S+P+4E

 • •     Autila totala (mp): 2.871,45 mp

 • •     An construire : 1980

 • •     Nr. apartamente : 55

 • •     Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 92,16 kWh/mp si an

 • •     Durata de execuție: 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.157,29 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 990,98 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 -Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4; ART.6-Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

CI


NICOLAE-OVTDIUI’OPfTVKT


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR. Ă)2> DIN 12.04.2013

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI CALEA MARASESTI NR 102,SC A-C, MUN. BACAU, JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI


PROIECTANT


CONSIS PROIECT

Șoseaua tancului nr.31 sector 2, București

Tefc 021/539 11 32; 021/539 11 33 Fax: +40-21-5391134, E-maltconsIsQconsls.ro

Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

Amplasament: Faza de proiectare:

CALEA MARASESTI NR. 102, SCARA A, B SI C, BACAU

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: Calea Marasesti nr.102, scara A, B si C

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1980

 • - regim de inaltime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 49

 • - aria utila totala: 2.871,45 mp

 • - parter: locuinte/spatii comerciale

 • - sistem constructiv anvelopa: Sistemul structural mixt, de tip celular, este alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de 15 cm pentru suprastructura si 20 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat monolit si au grosimea de 13 cm. închiderile exterioare, pe fațade, sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm ( cu 23cm beton armat si 7cm vata minerala) Scările sunt cu o singura rampa, si sunt executate din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1. Sltuatla existenta a blocului de locuințe:

1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 31 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

-

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

ladirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de intretinere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P100-78 care erau in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie, motiv pentru care nu se pot face aprecieri si trage concluzii privind comportarea la un seism major.

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de aicatuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti executat! din beton celular autoclavizat (BCA).

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind aicatuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem mixt cadre din beton armat si diafragme din beton armat;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R este 70 si din acest punct de vedere clădirea existenta se incadreaza in clasa de risc seismic RS III, apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 31 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua); degradările structurale înregistrate In urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea:

Din punct de vedere arhitectural

Blocul situat in Calea Marasesti nr.102 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1979. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4E etaje. La parter, destinația ________________________________________________________________________________fi

unor apartamente a fost schimbata din locuințe in spatii comerciale. Imobilul in baza proiectului inițial are destinație de locuințe.

Blocul se compune din 3 tronsoane, dispuse după cum urmeaza :

 • -  un tronson „de capaf - scara A;

 • -  un număr de 2 tronsoane „de mijloc” - scările B si C.

Tronsonul A este tronson de colt si are forma de L frânt cu dimensiunile in plan (19.68+15.18)x11.20m. Tronsoanele B si C sunt identice, sunt dispuse unul in prelungirea celuilalat, si au dimensiunile in plan (23.40x14.00)m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele.

înălțimile sunt:

 • -  subsol:        2.10 m;

 • -  parter:          2.72 m;

 • -  nivel curent     2.72 m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul se face prin intermediul unui chepeng metalic. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara intr-o singura rampa.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții Interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din beton celular autoclavizat (BCA) cu grosimea de 10 (15) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt : tencuieli cu praf de piatra, placare cu cărămidă aparenta (tip Bratca).

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa necirculabila, hidroizolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unor luminatoare proprii fiecărui tronson. Pe terase sunt dispuse cate doua guri de scurgere, interioare, a apelor pluviale (pentru fiecare tronson atat „de capaf cat si „de mijloc”). Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

La date intocmirii expertizei terasele se prezintă astfel:

 • -  scara A: acoperiș tip terasa necirculabila izolata cu membrana termosudabila/ carton asfaltat + pietriș;

 • -  scara B : acoperiș tip terasa necirculabila izolata cu membrana termosudabila/ carton asfaltat + pietriș;

 • -  scara C : acoperiș tip terasa necirculabila izolata cu membrana termosudabila/ carton asfaltat + pietriș.

Parapetii de balcoane sunt din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm si inaltimea de 0.90 (1.00)m.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are doua intrări, amplasate pe fațada principala si, respectiv, pe cea posterioare. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal si secundar este de 150x220 cm, respectiv 90x210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 90x120 cm, 210x120 cm, 60x60 cm, 90x210 cm, 120x120cm, 150x120cm etc. inaltimea parapetilor este de 90cm.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 23 cm + vata minerala 7 cm). Prin grija proprietarilor o parte din fațade au fost reabilitate termic cu polistiren expandat de 10cm grosime si tencuiala decorativa pe plasa de fibra de sticla.

Finisajele

 • - tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1980 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie din construcția blocului la nivelul planseului de la ultimul etaj, termoizolatie realizată cu blocuri de BOA de 15 cm.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 23 cm + termoizolatie din vata minerala 7 cm din construcția blocului), sau chiar porțiuni de fațade reabilitate termic prin grija proprietarilor cu polistiren expandat de 10cm grosime si tencuiala decorativa pe plasa de fibra de sticla.

Intre tronsoane sunt prevăzute rosturi antiseismice de 5 cm.

Pereții de rost sunt realizați din beton armat turnat monolit, respectiv din cărămidă GVP de 30 cm.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se caseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai “medie", elementele pârând a fi afectate “de varsta" si avand o intretinere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor.

La date întocmirii expertizei terasele se prezintă astfel:

 • -  scara A: acoperiș tip terasa necirculabila izolata cu membrana termosudabila/ carton asfaltat + pietriș;

 • -  scara B : acoperiș tip terasa necirculabila izolata cu membrana termosudabila/ carton asfaltat + pietriș;

 • -  scara C : acoperiș tip terasa necirculabila izolata cu membrana termosudabila/ carton asfaltat + pietriș.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada, cat si in zona de beton armat monolit. Bratca de pe fațade are zone unde este desprinsa sau chiar căzută. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Este necesar sa se protejeze armatura, după îndepărtarea stratului de rugina, cu un strat de mortar de ciment. In unele cazuri rosturile dintre parapetii de beton sunt degradate.

_____________________________________________________A’

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

Trotuarul perlmetral este realizat parțial din dale de beton si parțial din asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectându-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. De asemenea, este necesar sa se indeparteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

O decizie privind preluarea modificărilor de fațada va fi analizata de proiectant in faza următoare de proiectare.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților, in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scatii, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de intretinere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor porțiuni mari din suprafața fațadelor a fost termoizolata cu pollstiren expandat de 10cm grosime. Datorita faptului ca Izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreclaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatîei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

-

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de incălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul ai performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din Calea Marasesti nr.102, scara A, B si C - nu exista date 2. Concluziile expertizei tehnice sl auditulul energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din Calea Marasesti 102, scările A, B si C - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, inlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea, expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie incadrata in clasa de risc seismic RSIII.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după intocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

-

b) Concluzii:

S-au luat in considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm ;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice șl din considerente de ordin esteic, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termolzolant pe placa ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât și pe intradosul acestuia cu polistiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) și cu polistiren expandat, ignifugat (la intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor ieșite în consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant prin placarea la partea inferioară a consolei cu polistiren expandat, ignifugat de 10cm.

în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor de apă.

 • 52 - Izolarea termică a plăcii de la ultimul nivel spre pod sau terasa cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 * Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 ~ Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

&

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor.

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 lli.a) -d) din 0U6 nr.18/2009)

Costul estimat ai lucrărilor de Intervenție (mii iei, fara TVA)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior

209.712

115676,58

5,49

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic

84.806

44335,47

5,79

c) termo-hidroizolarea terasei

215.162

83196,51

7,83

d) izolarea termica a planseuiui peste subsol

10.659

19228,67

1,66

TOTAL

520.339

262437,23

20,79

• Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro » 4.39 iei - cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etansarea cu profille speciale din tabla zincata cu o bandă de material elastic.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profila de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se indepărteazâ tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al incâperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

• etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor râmase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lâcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită ia partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn ei tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4*16*4 mm, cu o suprafață tratata cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplăriei existente si închiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4*16*4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011),

26

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplariei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletllor si golului tamplariei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplărieî. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospâtarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

* prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplărîei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi: * dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele Interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează în anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplarie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosîstemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizoiatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca înălțimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosîstemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu. In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tabla pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților

exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică impreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat sl cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND) a unui strat termoizolant realizat din vata semirig’ida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din planul fațadei

Planseului de peste windfang

Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lît e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a Instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unîtati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale special; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică în dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele sllicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoîzolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute ia art 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici sl a fenomenelor reologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel încât placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna mai anul 2012,

1 euro a 4.39 lei, (cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012)

Total (inclusiv TVA): 1,313.52 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 1,125.88 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)                         {

-    ■                                                                     T                                     -

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                    1,313.52 mii iei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                               1,125.88 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                         0,39 mii Iei/m2(a.u.)

(constructii-montaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție___________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________6,24 ani

 • 2.4. consumui anual de energie pentru incaizire

corespunzător blocului izolat termic_________________________________________264641,46 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________252518,75 kwh/an

in tone echivalent petrol:________________________________________________________20,68 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________60587,60 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1.16

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare, TVA inclus:

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                  499.270 mii iei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                    814.249 mii lei

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție,


L.S.


Expert tehnic atestat,


Auditor energetic pentru clădiri,


L.S.


LS,


Data: Februarie 2012


CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza DAU

STR.MARASESTI NR. 102, SCARA A, B, C MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

In mH lei / mii auro la cursul BNR din data de: oi mal 2012

1 Euro =   4,3970 tel

TVA 24%

Nn crt

Denumirea capitolelor ai subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MU LEI

MU EURO

MD LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

S

6

7

PARTEA 1

y■' .■          cheltuia Wru;o^^                          ?s -          ' '

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.1.2

Expropriere definitiva

0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Total 1.1

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuați materiale rezultate, devieri rețele de utilitatl din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, ele.

11,40

2.59

2,74

14.13

3,21

Total 1.2

11,40

2,59

2,74

14,13

3,21

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului ta starea Inițiala, după domonteroa scbololor

12,41

2.62

2,98

15,39

3,50

Total 14

12,41

2,62

2,98

15,39

3,50

TOTAL CAPITOL 1

23,01

5.41

5,71

29,52

6,71

"j'                ț$aTuiEtfiwWA#GU&^^

;                               ■ ■. • •          -i.                                             v.

IAREOBIECTIVULUI

2.1

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.2

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli                                                       .

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO*Studiu HIDROLOGIC

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Taxe pentru obținerea de aviza, acorduri el autorizații

1.00

0.23

0,24

1.24

0.28

Total 3.2

1,00

043

0,24

1.24

0,28

3.3

Proiectare fl Inginerie

3.3.1

-expertiza tehnica

1.00

0,23

0.24

1.24

0.28

3.3.2

- audilul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0,90

0,20

042

1,12

0.25

3.3.3

• certificat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0.10

0,02

0.02

0,12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului da urbanism si avizelor

0.10

0,02

0.02

0.12

0,03

3.3.5

• documentația de avizare a lucrărilor de Intervenita

2.50

0,67

0,60

3.10

221

3.3.6

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea oxecutari berarilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini al întocmirea documentației pentru Hcftatle

1.50

0,34

0.38

1.86

0,42

Total 34

6,10

1,39

1.48

7,56

1,72

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publici

0,00

0,00

0,00

.....PJO

0,00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spraveghoroa execuției lucrărilor prin dlriglnți de țanlier

17.72

4,03

445

21,97

5,00

3.6.2

Asistenți tehniefi din partea proiectantului

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Total 3.6

17,72

4.03

4,25

21,97

6,00

TOTAL CAPITOL 3

24,62

544

5.96

30,78

7,00

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU WVEBTIHA » BAZA

4.1

ConattucgMnatalefl

4.1.1

CanitrucJLInetalall

862.01

196.05

206,68

1.088.69

243.10

Total 4.1

412,01

196,05

208.10

1.048,89

243,10

4.2

Montaj talla|a tehnologice

Total 441         0,0#|         0,00|       0,00|         6,00

0,00

43

Utilaje. echipamente tehnologice *1 funcfonale cu montaj

Total 431         0,0#

0,001 0,00| 0,001 0,00

44

Uineje taro montaj gl echipamente de tranaport

Total 44

O.OOl          0,00|       0,00|          0,00|         0,00

41.

Cotari

Total 44J         0,00|         0,00

0,00| 0,00| 0,00

44.

Active incorporate

Total 44

0.00

0,00

010

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

812,01

111,08

208,88

1.068,89

243,10

CAPITOLUL» ALTE CHELTUIELI

1.1

Organizarea de ganttor

51.1

Luctaiide conetnicja

22,15

5.04

6.32

27,47

6.25

8.1,2

Chelttael conexe al OS

4.41

1.01

1.06

5,49

1.26

Total 5.1

28,M

8,05

6.38

32,91

710

51

Comltioana, colo, taxe, contul creditului

5.2.1

ComlNoane, taxe gl cote legale

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.24

Taxe tn»pec|ie, control, canale

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Total 54

oi#

0,00

0,00

0,00

010

53

Cheltuieli dlverae gl neprevăzute

91,08

20,71

21,66

112,91

2618

Total El

91,01

20,71

21,65

112,91

29,08

TOTAL CAPITOL 5

117,64

20,75

28,23

145,87

33,18

CAPITOLUL • CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 91 PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

PtegAUree personalului de exploatare

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

6.2

Prob tehnologica ți țoale

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

63

Informare al publicitate

17,72

4.03

446

2147

5.00

64

ChattuM de audfl financiar

13.29

3,02

3.19

18,48

3.75

TOTAL CAPITOL 6

31,01

7.05

7.44

38,45

8.75

TOTAL GENERAL

1X59,27

240,91

214,23

1.313,12

298,73

Ml care C*M fAl* 7.J*l*4./*4Lf*J. t.1)

907,97

204,50

217,91

1.123,66

254,04

Proiectant,

CONStS PROIECT

întocmit arh. Coemln Ion


Sef Proiect arh. Adrian Andrei


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI* BLOC CALEA MARASESTINR. 102, JUD. BACAU, MUN. BACAU

OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

Este Interziși copierea, mukiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisa a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București 17


•n

te

Ml

MUUttMAlUM moccrxr

WMJiaOMW VSWtGAT

XR«TMN>TWU tffWCT

V0VCAKW twecr

NLMDSDtWnm

COTMM

RDtMueosmtAmtMA

proectant gberal:

CONSIS PROIECT

R.C J4G/3940/t995

VOhHCAWR

vomCMtMi wnt

COMA

WDWfXWTttAMWTA

_____   PRMARIA MUNICIPIULUI

Be£na*H-          BACAU

LUCRARE

Servicii do praioctam pentru obiectivul do invesaifReaMtaoa termica a btocuriar de ioadnie dm

MunidpU Bacau * 130 de biocurT

NUME

aOMAYURA

OBECT

ARHITECTURA Calea MârAjețti nr.1Q2

PROCCTAT

AdLAMnAMXE]

VStFEAT

AOLCotnOllQN

T-

PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEFMOECT

An. AdMn ANDREI

Aj^U

DATA               SCARA

10/2012           13000

EXEMPLAR MR.

FAZAPROSCT DAU.

MNARHVECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A01


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU ,


ANEXA NR.2


nr


, ia HOTARAREA

JQ&.......din.'f&£.?’.2OI3.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivul dc investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Calea Marasesti, nr. 102, scările A, B si C - Bacau” - faza PT


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cil TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. CALEA MARASESTI, nr.102, scara A, B si C * Bacau”

1.157,29

990,98


 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 2.871,45 mp

 • •  An construire : 1980

 • •  Nr. apartamente : 55

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 92.16 kWh/mp si an

 • •   Durata dc execuție : 6 luniCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI >


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL pentru lucrările tle reabilitare termica, laa PTH

STR.MARASESTI NR. 102, SCARA A, B, C, MUNICIPIUL SACAU, JUDEȚUL BACAU

In mii lei? mii auro la cursul BNR din data de: 23 decembrie 2012 1 Euroa 4,5757 Tei  TVA 24%

Nr.crL

Denumirea capitolelor ti subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (teri TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MII LEI

MM EURO

MILEI

MII LEI

Mi EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

î

crtâtoti^’^

- r?

1.1

□bflnorea terenului

1.1.1

Teren penlru O.S.

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.1.3

Documentația penlru expropriere

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Total 1.1

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amanalaraa terenului

1,2,1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări. avacuarf materiale rezultate, devieri ratela de uliltali din amplasament, sistematizări pe verticala, drenate, ale.

9.56

2,09

2.29

11.es

2,59

Total 1.2

9,56

2.09

2,29

11,85

2,59

1.3

Ameaa|iti pentru proiecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2,95

15.39

3.38

Total 1.3

12,41

2.71

2,06

15,39

3,38

TOTAL CAPITOL 1

21,67

4,60

5.27

27.24

5,98

' ■ ’s.         '

2.1

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.2

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studl TOPO+GEOt-Studiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Total XI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3J

Taxe pentru obtlnaraa de aviza, acorduri al autorizații

1.00

0.22

0,24

1.24

0.27

Total 3.2

1,00

0,22

0,24

1.24

0,27

3.3

Proiectară fi Inginerie

3.3.1

■ expertiza tehnica

1,00

0.22

0,24

1.24

0,27

3.3.2

• auditul energetic si elaborarea cartllcatului de performanta energetica alerenl sauatlei edstente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0,22

1.12

0.24

3.3.3

codificat do performanta ensrneilca la terniInarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- Întocmirea documentației penlm obținerea certificatului de urbanism al avizelor

0.10

0,02

0.02

0.12

0.03

3.3.6

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenite

2,50

0,55

0.60

3.10

0,68

3.3.6

• proiect tehnic, documentate tehnica pentru autorizarea oxocutarii lucrărilor de Intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini ei întocmirea documentației penlru licitație

i.so

0,33

0,38

1,88

0.41

Total 3.3

6,10

1,33

1.«8

7,56

1.65

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publici

0.60

0.00

0.00

0.00

0,01

Total 3.4

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Aslatonțl tehnici

3.6.1

Sprarvegherea execuției lucrării» prin diriginți da țanlier

15.59

3.41

3,74

19,33

4.22

3.0.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Total 3.6

15,56

3.41

3,74

19,33

4,22

TOTAL CAPITOL 3

22,69

4,M

5,46

28,14

6,18

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU MVEBTTT1A DE BAZA

4.1

ConalnciLimialatE

4.1.1

Con»tniclHmnalat|l

757.72

163.60

16145

938.58

206.34

Total 4.1

737.72

185.80

1*145

9304*

203.34

4.2

Monta) utlaje tehnologic*

Total 441

0.0»l

040]

0.001

04*|

040

4.3

Utlaje, echipamente tehnologice *1 funcționale cu montaj

Total 4.31

OĂol

040]

0.0 o|

0.00|

040

4.4

Utilaje IM montaj țl echipamente de traneport

TotaîÂă]

0.00

0.00|

040|

o.oo|

0.00

4.5.

OoUri

Total 4Ă1

o.ool

040|

04*|

0.00

0.00

4.8.

AcUre necorporale

Total 4.8

040

0.00

0.00

040

*40

TOTAL CAPITOL 4

787.72

16540

1*1.65

93*4*

203.34

CAPITOLU ALTBCHELT

L* UKU

3.1

Organizarea da țantler

5.1.1

Lucrări de conumcjl

18.40

4 26

4.68

24.17

5.28

3.12

Cheltuieli conexa al OS

3.80

0.66

0.84

4.83

1.08

Total 5.1

23.38

5.11

341

2*40

6.34

3.2

Comleloane, colo, taxa, coetul creditului

62.1

Comtoloena. taxa țl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

000

6.2.2

Taxe ln*pec|le. control, cailele

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 32

0.00

040

040

0.00

040

34

Cheltuieli divere* ți neprevăzute

60.24

17.64

19.26

99.60

21.74

Total 5 3

80.24

1744

19.26

5*40

21.74

TOTAL CAPITOL 3

10343

22.65

24.87

126.50

2848

CAPITOLUL*

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE țl PREDARE LA BENEFICIAR. ETC

8.1

PreglUrea pemonelulul de exploatare

0.00

0.00

o.oo

040

0.00

6.2

Probe tehnologico țl toate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare el publdtate

13.39

3.41

3.74

1943

422

8.4

ChehuteB de rin inander

11.70

2.56

241

1451

3.17

TOTAL CAPITOL 8

27.20

6.86

6.55

3344

7.40

TOTAL GENERAL

813.30

2M.87

123.88

1,157.29

252.82

EMr cm* C*H (Ui t.3iti4.t+4.»*3.t.f)

788.1*

174.84

171.80

880.8*

216.58

Proiectant,

C consis pRoiecrSal Proiect arh. Adrian Andrei

"cflDINUl ARHITECTELOR

dinrouMiia

6798ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Marasesti nr. 102, scara A, B, C, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Hr. cft

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor

CHELTUIEU NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIEU ELIGIBILE

TOTAL EUGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 * Cheltuieli pentru proiectare fi asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

15,590

3,742

19,332

19,332

TOTAL CAPITOL 1

8,804

15,590

3,742

19,332

28,136

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

212,936

554,851

133,164

688,015

900,951

2.1.1

Proiectul 1 (Marasesti 102)

212,936

554,851

133,164

688,015

900,951

TOTAL CAPITOL 2

212,936

554,851

133,164

688,015

900,951

. 3

Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

23,388

5,613

29,001

29,001

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

19,490

4,678

24,168

24,168

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,898

936

4,834

4,834

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

23,388

5,613

29,001

29,001

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

15,590

3,742

19,332

19,332

TOTAL CAPITOL 4

0

15,590

3,742

19,332

19,332

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeUgibite

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, Inclusiv diverse și neprevăzute

114,006

0

0

0

114,006

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

65,864

0

0

0

65,864

TOTAL CAPITOL 5

179,870

0

0

0

179,870

i

• TOTAL GENERAL

' 401,610

•     609,419

•    755,680

• 1,157,290*

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

1,157,290

a.

Valoarea neeligibllă, Inclusiv TVA aferent

401,610

b.

Valoarea eligibilă

755,680

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

703,882

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

302,272

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeiiglblle, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

401,610

IU

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATĂ-(60%)

453,408

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

151,136

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

67,149

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

65,864

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

284,149

CONSULTANT SCCONSIS PROIECT SRLCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU PO


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se Încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79096 din data 11.03.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 3 din data 22.03.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele parii:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 35, cu sediul in municipiul Bacau, Calea Marasesti, nr. 116, sc. A, parter, telefon 0234573190, cont IBAN R043CECEBC0134RON0092702 deschis la CEC BANK, cod fiscal 10587876, reprezentata prin dl. NĂVADARU TITU, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 672006 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 08.10.2009, domiciliat in Mun. Bacau, str. Carpati, nr. 25, bl. 25, sc. A, ap. 15, județul Bacau, născut la data de 21.10.1949, in Com. Gloduri, Județul bacau, cod numeric personal 1491021040048 denumită ta continuare Asociația

 • 2.  Unitatea administrativ teritorial* MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vlnerica Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumit* în continuare Unitatea administrativ* teritorial*

CAPITOLUL I

' Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredințează Unității administrativ* teritoriale stabilirea și efectuarea mașinilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 102, scările A, B si C, Str. Mărășești, Mun. Bacău, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 12 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2. (1) Contractul intră ta vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLULUI

Obligațiile pârtilor contractante

Ari. 3. - Obligațiile Unității administrativ* teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de Intervenție 1.2 - sprtftatrea investițiilor tn eficiența cnergotics a blocurilor de locuințe, Axa prioritarii I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Domeniul

de intervenție 122 - Sprijinirea investițiilor ta eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audlt energetic (RAE);

 • e). sa asigure întocmire*                               fcowfle de mrerveade si sa supună aprobării, confonn legii,

indicatorii tehnko-ecootMâHpattu***MM^MM**^^

 • g) . sa transmită spre aprobau Asocâpâ EqpSSfc^      tC?5£L BEjrrrî do caft energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervome, rețectiv ftâîii^iklHiD (asMC^aio idcvaMc ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract uipiiiuJud iuficMtufi teâmco-ecaMMBici, durat* berarilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect de celor dona pkft nkeriv finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Avoriației

 • h) .   sa emită, in condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor,

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritarii 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, confonn prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeîigibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 12 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energeticii a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, confonn prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . sa asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), confonn dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare-,

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau ta format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional ia prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa instiinteze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze, interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

An. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adîțional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, confonn dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare-,

 • c) . să constituie/ să transfere, confonn dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . sa pun& la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea Ktaki • imotMhdm, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fort amalntittataM.WtipR*cttehiric elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa muaiețța țrtaedHfwiiln la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția ia terminarea hxzwflor ti pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 «ni dup* tetizma iaamflor, neotfaac* imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente ta data încheierii Proccsuhri votai de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-EV Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/aau plțpr         «am țppțpzintă Ministerul Dezvoltării

Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / auut privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât șl pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare ta avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucratoare după primirea de ta Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina flecarul proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeUgibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțăril cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generata a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar apllcându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de 1a recepția ta terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de 1a data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările șl completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. & din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana ta momentul încetării contractului din culpa Asociatiel de Proprietari.

CAPITOLUL V

An.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) In plus, față de cazul de încetare prezentat ta alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrați de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a Indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii ți contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fere a fi necesara punerea in întârziere, ți de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu îți îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil ți de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, ta sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Foita majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actloneaza ți numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

An. 11.- Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forte! majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana ia apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de ia data apariției acesteia și de a o dovedi, in condițiile legii, ta termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de foiță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Ari. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, ta condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fere ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. • In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut ta partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita ta ziua ta care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la o» 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii focului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL IX

Alt 19. - (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la font» de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiționai încheiat intre părțile contractante. Art 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr, 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor ar. 3 din data de 22.03.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 12- Sprijinirea investițiilor In eficiența energetici a blocurilor de locuințe, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fiu; parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art 24. • Contractul va fi interpretat conform legilor din Românie.

. Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 27.03.2013, în doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.


Unitatea administrativ teritorială

MUNICIPIUL BacauCLEMENTINA VINERICA

□ireatorrExecutiv

CO


PREȘEDINTE PE

NOVAC DIACONUCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPOVI