Hotărârea nr. 102/2013

Hotărârea nr.102 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Mărăşeşti, nr.187, Bl. E7 - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti 187, bloc E7, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

 • • Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • • GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr.2517/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr. 187, bloc E7, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2-Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare: VALOARE TOTALA de 1.048,540 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 898,850 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+10E

 • • Autila totala (mp) : 2.371,88 mp

 • • An construire: 1970

•Nr. apartamente: 44

•Consumul specific estimat de energie pentru încălzire 80,23 kWh/mp si an

•Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 962,320 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 824,390 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr. 2 si 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitarii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART 5- Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform anexei 4;

ART.6 -Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.



NR. 102

DIN 12.04.2013

N.O.P.,L.P./ R.TJEx.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


T a r         ANEXA Nr. 7

LAHOTARAREANR.MDIN 12.04.2013


BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR.: AH 1458-11

68963/02.06.2011 EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

CALEA MARASESTI NR 187,BL.E7, MUN. BACAU,

JUD. BACAU


ARHITECTURĂ


RAPORT


DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA



OR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ.


y i i      WPI I IVAOE/ItIIi

■' Z* SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Zr / NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /


PROIECTANT

CONSIS PROIECT



Șom a Iar jU m31 rector 2, Bucure

Tat 021/5381132; 021/8391133 Fax: *40-21-6391134, E-ffli cern ® 1.ro



.__SERVtCO DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIRI

<53 .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURI* CALEA MARASEST1NR187, BLOC E7, MUN. BACAU, JUD. BACAU

Denumirea lucrării:    SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURI*

STR.CALEA MARASESTINR. 187, BLOC E7, BACAU

Amplasament:

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect: Proiectant

Beneficiar:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU




A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Marasesti nr.187, bloc E7

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de Intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • • anul construirii: 1972

 • - regim de înălțime: S + P + 10E

 • - număr apartamente: 44

 • - aria utila totala: 2.371,88 mp

 • • parter: locuințe / încăperi ale spatiilor comerciale alipite clădirii

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structural celular - pereți structurali din beton armat de 20cm grosime pentru suprastructura si 25cm grosime pentru infrastructura, dlspusI pe cele 2 direcții, plansee din beton armat cu grosimea de 13cm, închideri exterioare din diafragme din beton armat turnate monolit de 20cm grosime sl placate cu zidărie BCA cu grosimea de 15cm, etaj tehnic realizat din BCA, scări sl rampe din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de Intervenție

1. Situația existenta a blocului de locuințe:

 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica sl stabilitate;

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilftatH Imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa Ei care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate In cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile In conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural ii constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cel peste 39 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

 • •    04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

 • • magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 7.0

 • •    30.05.1990      • Intensitate 8 grade MKS

 • • magnitudine 6.7

Luând In considerare datele de mal sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacaulul. Este cunoscut faptul ca flecare cutremur de mare Intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit Intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformate, proiectata sl dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse In « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si Industriale» P13-70 care era In vigoare la date elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990), sl a unul seism major (1977).

Expertul tlnand cont de conformarea structurii, de alcatulrea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! sl plansee de beton armat, apredaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportantl.

încadrarea structurii expertlzate in clase de risc seismic are la baza rezultatele Investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. in luarea deciziei de încadrare In clase de risc seismic, expertul a avut In vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum sl alte criterii privind alcatulrea construcției, comportarea In exploatare sl la acțiuni seismice cum sunt:

 • -    categoria sistemului structural« C » - sistem structural celular din pereți structurali din beton armat dispus! pe 2 direcții sl diafragme din beton armat turnate monolit: conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei sl dispunerii elementelor structurale;

 • -    gradul de asigurare R este 70 si din acest punct de vedere clădirea existente se Incadreaza In clasa de risc seismic RS III, apreciat In conformitate «Codului de proiectare seismica - Partea a lli-a - Prevederi pentru evaluarea sl pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic** indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - oca. 39 de ani;

numărul de cutremure semlnficatlve prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurate înregistrate In urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

• starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, In sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate In acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezente degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi Importante.

(II) Economie de energie si Izolare termica

Sltuatla existente a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolare termica este următoarea:

Blocul situat In Calea Marasesti nr.187, bloc E7, fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacau In anul 1972. Proiect tip clădiri de locuit S+ P+10 etaje. La parter exista încăperi care aparțin spatiilor comerciale existente, alipite ia clădire. Imobilul are destinația de locuințe.

La data proiectării, blocul nu a fost prevăzut cu spatii comerciale ia parter. Acestea s-au amenajat ulterior prin construcții alipite blocului. Din discuțiile avute cu locatarii sl din măsurătorile efectuate pe teren reiese faptul ca la parter, pe latura dinspre Calea Marasesti, au fost prevăzute 2 apartamente cu cate doua camere. Prin amenajarea spatiilor comerciale acestea sl-au modificat după caz destinația, respectiv In spațiu de locuit sau incapere/lncaperi ce deserveste/deservesc spațiul comercial.

Blocul se compune dlntr-un tronson, cu 5 deschideri cu dimensiuni cuprinse Intre 2.31 - 5.16 m si 4 travee cu dimensiuni cuprinse Intre 3.69m si 4.20 m. Dimensiunea In plan este de (10.29x16.12)m.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter, 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu si alte spatii.

înălțimile sunt:

2.22 m: 2.71 m;

2.71 m;

3.03 m.


 • -  subsol:

 • -  parter

 • -  nivel curent

• etaj tehnic

Subsolul are, parțial, destinație tehnica. Accesul la subsol se face direct prin intermediul unei scări cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin Intermediul gurilor de ventilare. Pe lungimea unei deschideri, respectiv 5.16m Interax. pe fațada posterioare, spațiul este destinat garajelor. Accesul In O garaje se face din exterior prin intermediul unor usl metalice, duble, (2.18x1.92)m.

Circulația pe verticala este asigurata de o scara cu o rampa/nivei si un lift

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bal, bucătării sl holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din beton celular autoclavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa necirculabila, hldroizoiata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic («Casa liftului") Pentru scurgerea apelor pluviale pe terase sunt dispuse doua guri de scurgere interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton sau asflat.

Imobilul are o intrare, amplasate pe fațada laterala, pe cealalta fațada laterala fiind accesul spre începerea ghenei de gunoi. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul In bloc este de 176 x 235 cm,iar cea spre ghena de gunoi are dimensiunea de 90 x 210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble Q sl cuplate, cu fol de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 160x120 cm, 80x210 cm, 240x120 cm, 105x140 cm, 240x140 cm etc. Înălțimea parapetiior este de 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor aferente apartamentelor sunt realizați din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm sl Inaltimea de 1.00 m. Parapetii de la balcoanele casei scării sunt metalici.

închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de 20 cm la suprastructura sl cu grosimea de 25cm la infrastructura, sl placate cu zidărie BCA, cu grosimea de 15 cm

Imobilul este dotat cu un lift cu troliu. Accesul la Uft, la flecare nivel, se reallzeaza din casa scării. Tot din casa scării are loc si accesul ia ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisatele

 • - tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor sl al băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - In bal si In bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si In dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfeng, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor viziblte.constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltratelor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformate, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1972 sf pană In prezent de: murdărire, decolorară cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de peste sol, a planseulul de peste subsol, la planseul din zona windfangulul, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseulul de la ultimul etaj sl de la etajul tehnic, termoizolatle realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Pereții de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA cu grosimea de 15 cm) sl din BCA ( de 30cm grosime). In unele locuri prin fondurile si voința beneficiarilor s-au realizat termoizolari parțiale ale fațadelor blocurilor (la unele apartamente) cu pollstiren expandat de lOcm grosime ( beton armat 20cm+protectie BCA de 15 cm grosime* pollstiren expandat de 10cm grosime)

Nu exista Informații despre un rost antiseismic exsitent Intre clădirea blocului E7 sl clădirea spațiului comercial.

Starea actuală a clădirii

La o. Inspecție vizuala se poate observa ca blocul exoertizat se gaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsal ‘'medie0, elementele pârând a fi afectate “de varsta” si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseul de la ultimul nivel este degradat datorita Infiltrațiilor din precipitații Hldroizoiatia terasei este degradata.

La planseul de peste subsol s-a observat ca, local, stratul de acoperire cu beton a armaturii este degradat. Se vor remedia degradările conform normativelor in vigoare.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de îmbinare a panourflor prefabricate de fațada. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Este necesar sa se protejeze armatura, după îndepărtarea stratului de mglna, cu un strat de mortar de ciment

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetllor sl se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari sl-au înlocuit tamplarie exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat In timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie <fln PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton si asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost Intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se In principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescută.

La nivelul terasei exista un ansamblu, cu rol decorativ, alcătuit din placi din beton montate pe structura metalica. Plăcile sunt deteriorate Iar structura metalica, prin lipsa protecției anticorozlve, este ruginita. Totodată unele placi sunt desprinse, fisurate sau rupte sl exista pericolul, ca prin cădere, sa provoace accidente sau sa deterioreze hldroizoiatia. Se recomanda demontarea acestui ansamblu. Astfel, cu ocazia efectuării lucrărilor de reabilitare se va putea executa sistemul termo-hidrolzolant la nivelul terasei continuu sl uniform, reducandu-se zonele unde se pot produce Infiltrații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile Interioare din lapte de var sunt intr-o stare Igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat sl lucrări mal vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor sl ai băilor - se regăsește vopsea nelntretlnuta. dar si vopsitorii noi sau placați cu faianța pe toata Inaltimea pereților; In restul situațiilor exista zugrăveli simple;

• in bal sl In bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul Inițial cat sl din pardoseli nou realizate prin placați cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, In camerele de zi sl in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC Inițial dt sl din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic Intr-o stare relativ buna, Iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces In scara, sunt cele inițiale, întreținute relativ bine sl dotate cu amortizor sl interfon. O parte dintre ferestre Inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din /S) PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrați astfel Incat exista un grad ridicat al Infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat, la data efectuării expertizei, ca prin grija locatarilor aproximativ 5% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si nelngrijlL

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar sl închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapet!! balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la Intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Elemente referitoare îa protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenite din precipitații. Se apredaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In 0 aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termolzolatiel Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristclle termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt Insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hldroizolatlel terasei au fost efectuate relativ recent sl din aceste motive s-a considerat ca termolzolatla terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertlzate, s-a completat fisa de analiză termică sl energetică aferentă construcției sl instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2,3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Marasestl nr.187, bloc E7 - nu existe date

//

2. Concluziile expertizei tehnice si audltului energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele sl prenumele - Prof.dr.Ing.Mthai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Calea Marasesti nr.187, bloc E7 - din punct de vedere al asigurării cerinței MA1-rezistenta mecanica sl stabilitate” prin metoda calitativa, In vederea posibilități! reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariel exterioare si refacerea termo sl hidroizolatiel terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fSnd capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel Incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor**, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, In cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RsilL

Fate de cete menfonate maf sus_expertu/ cons/dera ca sfrucfura de rezistente nu necesite luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de Izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate In Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executorii lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Audltul energetic

O a) 5Latx)rațor^u<jitor.en§rqetlc.

Numele sl prenumele: Moroido Hrlsla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

b) Concluzii:

S-au luat in considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

S1 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm pollstlren expandat Ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu pollstlren expandat Ignifugat de 3 cm ;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice șl din considerente de ordin estelc, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termolzolant pe placa Ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât ta partea superioară a plăcii cât și pe intradosul acestuia cu polistiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) și cu polistiren expandat, Ignifugat (la intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor Ieșite în consolă, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termolzolant prin placarea la partea inferioară a consolei cu pollstlren expandat, Ignifugat de lOcm.

în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, Infiltrațiilor de apă.

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm pofistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu poHstiren extrudat Ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeulul peste subsolul neîncătzlt cu 10 cm vată minerală semlrigldă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tămplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor șl ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termolzolant dublu low-e 4-16*4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 șl cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m’K (R min=0,55maK/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a Instalației Interioare de încălzire șl de apă caldă de consum (spălarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerislre, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire sl acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate In spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea instalației de Iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta In spatiile comune).

Șl

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 * S2 <■ S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 ♦ S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate In raportul de expertiză energetică sl in notele de calcul termotehnlc din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra Imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza Indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând In considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției sl Instalațiilor aferente acesteia, In vederea încadrării Imobilului Intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare șl modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audltul Energetic, sunt prezentate In tabelul următor:


Lucrări de Intervenție (prevăzute ia art.4 iita) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat ai lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior

215.6855

259591.64

2.29

b) înlocuirea ferestrelor sl usBor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic

160.7217

44778.38

987

c) termo-bldroizoiarea terasei

71.3463

25632.42

766

d) Izolarea termica a planșeulul peste subsol

8.9906

7968.88

3.10

TOTAL

456.7461

330018.01

3.83

* Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 auro a 4.53 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale Investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ia art 4 lit a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori al clădirii se propune a se face prin montarea unul strat termolzolant din placi de polistlren expandat ignifugat In grosime de 10 cm. Peste stratul de polistlren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, Impermeabilă ta apele meteorice șl permeabilă la vaporii de apă. Termoizolațla peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistlren extrudat Ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată Impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizotant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriel exterioare să se realizeze o căptuslre termolzoiantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, Inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se st profile de Intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este Insuficient, In această zonă In prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termoslstemulul sl de aceea termolzoiatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, ellmlnandu-se astfel puntea termică puternică, existentă In prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera trollllor, uscătorll, spălătorii), in mod similar cu restul pereților exteriori, se aplică la exterior un termosistem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termolzoiatia terasei atat la partea inferioară cat sl la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariel aferente accesului in blocul de locuințe cu tamptarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum In mod curent sl anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două fol de geam simplu, nu mal este corespunzătoare.0 soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri sl cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt Insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • • au rezistentă mecanică redusă (cu atat mal mult la profilele fără .armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profUelor (In general cllpsare), ceea ce face ca deformatlile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere In timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată In timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le Includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriel cu tocuri si cercevele din PVC sunt

 • - posibilitatea de schimba regimul hlgrotermlc al încăperilor datorita tamplăriel foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • • Inbătralrea materialului sl modificarea culorilor, mai ales la tamplărilie albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta ia razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat Infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mal bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele sl Intre cercevele sl toc;            /L

 • - îmbunătățirea etansăril Intre toc sl zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedete:

 • - etansarea la Infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriel, dintre toc si glafurile gotului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la Interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chlturi slliconlce, mortare hldrofobe s.a.) precum sl acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

• prevederea lăcrlmarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zlncată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimatului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată sl acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea Inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apel condensate Intre cercevele;

 • - Izolarea spaletilor sl a golurilor de tamplărie cu pollstiren expandat

Schimbarea tamplăriel conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat In ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentllor reci de aer, cat sl sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde In exces In încăperi si care trebuie încălzit Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriel exterioare se propune a se realiza In următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriel de lemn sl tamplăriel metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanlzate, cu geam termolzoiant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior sl spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului In jurul ferestrelor sl al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

înlocuirea tamplăriel existente sl închiderea de logil/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzoiant dubiu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 Iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 1B/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzoiant low-e, termosfetemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează Intradosul planseulul de la primul balcon si se hldro-termolzoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriel, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din Interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor sl golului tamplarie) se va face cu placi de pollstiren expandat Ignifugat de 3 cm.Toate racordările la ferestre sl usl precum sl elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin Intermediul benzii de etansare si profiielor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan Implică etansarea spațiului Interior sl reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității Interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriel. Prin prevederea garniturilor de etansare, Inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cal sl anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriel exterioare (cercevele, usl balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior

(prize cu clapete mobile, b. a.);

• prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băl, grupuri sanitare, suplimentare sl cămări neventilate direct, precum sl In unele bucătării;

- prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare In cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente In ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează In anotimpul rece In Interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere osclto-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă In această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori al clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

1.3* Termo-hldrolzolarea terasei:

Terasa neclrculablla

Se recomanda aplicarea termoslstemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiel. Aticul va fi supralnaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca Inaltimea parapetului este mal mica de 100 cm, după aplicarea termoslstemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele sl coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este neclrculablla.

Stratul termoizolant suplimentar In cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseulul existent Inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului;

 • •    montarea unui nou strat termoizolant din placi de poilstiren expandat Ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala sl poilstiren extrudat Ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

 • •    realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unul sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseulul de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termolzoiare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiel terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat sl cu cea a pereților.

 • 1.4. izolarea termica a planseulul peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatil suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului. După ce se face repararea sl curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (ia Intrados),

lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri) a unul strat termolzolant realizat din vata semlrlglda caserată de 10 cm grosime; stratul termolzolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste wlndfang/lntrarl retrase din planul fațadei

Planșeului de peste wlndfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba In mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de poiistlren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu 0a intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv Iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termolzolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de Intervenție. Realizarea ptacarK termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat In Romanța (inclusiv materialele sl produsele Indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide sl termolzolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseulul de peste intrarea retrasa din olanul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseulul de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de poiistlren expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la Intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv (ar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 Kt

e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a Instalațiilor sl echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a Instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi Instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru sl asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice sl Inscripții de avertizare, de Interzicere a circulației sau a Intrării persoanelor neautorizate In aria de lucru.

Este Indicat ca demontarea sl remontarea Instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, Instalațiile sl echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

• unltatl exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetll balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;                                             z

 • -   antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau In canale speciale; alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale special;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea Instalațiilor sl echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de Intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua In considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul sl tlndul/peHcula de finisare finală), cu grosime totală de 5...10 mm, sl se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor sl contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) sl permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini slliconlce obținute prin combinarea lianților din rășini slliconlce cu o rășină sintetică acrilică In dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele In dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatlce (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agent! atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice In dispersie si hldrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenți! sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau oollvinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal redusă;

 • - vopsele oe bază de rășini slliconlce In dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

O         Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si ceste alte elemente fara

termoizolatle din fațada, pentru un aspect mai olacut aLcladldi,

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de Intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere In zonele de Intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici sl a fenomenelor reologice (deformai, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană In prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfollere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel Incat placarea cu pollstlren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente In momentul expertlzarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparata se refera la următoarele categorii de Intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile In plăcile balcoanelor In conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton sl beton armat:

o pentru fisuri In placi < 1 mm se va curata suprafața sl se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se Injectează cu rasina epoxidlca

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuieliie si finisajele la Interior sl exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche sl se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de Intervenție atat la exteriorul cat sl la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție este prezentat In ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a Investiției

(în preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 lei, (cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

o Total (Inclusiv TVA): 1.049,22 mii lei,

din care: constructii-montaj (C + M): 898,85 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 2, Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici al investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA • total,                  1.049,22 mii lei

cin care:

constructiknontaj (C + M)                                              898,85 mii lei

(kwumerea chettuteSlor estimate înscrise la subcap 13,4.1 sl 5.1.1 d!n devizul general)

 • 1.2. Investiția specifica                                                        0,37 mii Iei/m2(a.u.)

(constrvclILmonU^aria utila a WdcuJuI)

/a


servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU -138 DE BLOCURI* CALEA MARASEST1 NR.187, BLOC E7. MUN. BACAU, JUD. BACAU

 • 2. indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de Intervenție                                                   6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de Intervenție                                       3 ani

(ani da la dala recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, In condiții de eficienta economica                        3.83 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic____________________________________190294,46 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:                                              327971.52 kwh/an

In tone echivalent petrol:_____________________________________________________26,86 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________68286,43 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M: 1,16

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de Intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA Inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligfcile                754.240 mll lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeliglblle                                                                  294.980 mll lei



OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de Intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.LI.

 • 2. Certificatul de urbanism, In copie

 • 3. ANEXA 1 * Devizul general al Investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de Intervenție

 • 1. Conținut cadru D.AU.

 • 2. Certificatul de urbanism, In copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul generai al Investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate



DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PALI


STR.MARASESTI NR. 187, bl. E7, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


In mii tei / mll euro la cursul BNR din data do : 10 februarie 2012 1 Euro= 4,3529 lei

TVA 24%

Nr.crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor do cheltuieli

Valoare (Uri TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mll LEI

Mll EURO

Mll LEI

Mll LEI

Mtl EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA!

CAPtTOUlL

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA «1 AMENAJAREA TERENULUI

1.1

ațiii terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

MO

0,00

0.00

0.00

0,00

1.1.2

Expropriere definitiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.1.3

Documentația pentiu expropriere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1A1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri relele de uti itl din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

16,72

3,84

4,01

20.73

4.76

Total 1.2

16,72

3,84

4,01

20,73

4,76

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12,41

2.85

2,96

15,39

3.54

Total 1.3

12,41

2,85

2,96

15,39

3,54

TOTAL CAPITOL 1

29,13

6,69

6,99

36,12

8,30

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0,00

0.00

0.00

OM

0,00

2.2

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0,00

0,00

0,00

om

0,00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxa pentru obținerea do aviza, acorduri ți autorizații

1,00

0.23

0.24

1,24

0,28

Total 32

1,00

0,23

0,24

1,24

om

3.3

Proiectare țl Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0,23

0.24

1.24

0,28

3.3.2

■ audltul energetic ei elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0,90

0.21

0,22

1.12

0,26

3.3.3

• certificat de performanta enemetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0,12

0,03

3.3.4

• întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism sl avizelor

0,10

0,02

0,02

0.12

0,03

3.3.5

* documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

1,50

0,34

0,36

1.86

0,43

3.3.6

■ proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini si întocmirea documentației pentru Udtatie

1,00

0.23

0.24

1,24

0,28

Total 3.3

4,60

1,06

1.10

5,70

1,31

3.4

Organizarea procedurilor do achiziție publici

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriginți de șantier

14,14

3,25

3,39

17,53

4,03

3.6.2

Asistența tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Total 3.6

14,14

3,25

3,39

17,53

4,03

TOTAL CAPITOL 3

19,74

4,53

4,74

24,48

5,62



CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

ConstnicVMnstalaja

4.1.1

ConstnicțB-lnstatețil

678.07

155.78

182.74

840.81

193.18

Total 4.Î

878.07

155.78

162.74

84031

193.16

4.2

Montai utlaje tehnologice

Total 42

0.00

0.001 0.00

0.00

0.00

4.3

Utfaje. echipamente tehnologice țl funcționale cu montaj

Total 4.3

0.00

0.00

0.00| 0.00

0.00

4.4

Utlaje fără montaj ți echipamente de transport

Total 4.4

0.00

0.00

0.00

0.00, 0.00

4.5.

Dotări

Total 4.5

o.oo|         0.00|       0.00

0.00

0.00

4.8.

Active necoiporele

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

678.07

155.78

162.74

840.81

193.10

CAPITOLUL 8 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea do țantler

5.1.1

Lucrări de construcții

17.68

4.06

4.24

21.92

5.04

5.1.2

CI tufei conexe al OS

3.54

0.81

0.85

4.38

1.01

Total 5.1

2122

4.87

5.09

28.31

6.04

53

Comisioane, cota, taxe, costul creditului

53.1

Comisioane, taxe țl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe Inapecțto, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse țl neprevăzuta

72.69

16.70

17.45

90.14

20.71

Total 53

72.69

18.70

17.45

90.14

20.71

TOTAL CAPITOL 5

9331

21.57

22.54

110.44

26.75

CAPITOLUL 8 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE $1 PREDARE LA BENEFICIAR. ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice ți teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare st publicitate

14.14

3.25

3.39

17,53

4.03

6.4

Chettulet de audit financiar

10.61

2.44

2.65

13.16

3.02

TOTAL CAPITOL 6

24.75

5.69

5.94

30.69

7.05

TOTAL GENERAL

845.60

(94.26

202.94

I.O4B.54

240.88

DlnanC*M

724.88

166.53

173.97

89B.B5

206.49




Sef Proiect arh. Adrian Andrei









Ml

M2

M3

NUMBttMMÎUM PlOttMT

MUMDTO IMATURA VWCAT

MJMCOnMATVIU

VDUnCATOV iu mi

NUMCAfMMATVRA

CCMTA

RXFBUnDranaA NMMVA

PROCCTANT GETCRAL

CONSIS PROIECT

R.C.J40/3940/1995

wjwicatw

VHWCATtW EXPfRT

CCTWÎA

IWEXATAXPtRTUA NMMÎA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

ServicS de proiectam pentru obiectivul de fnvesliffl:*Reabaiarea termica a blocurilor de locuințe din

Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Calea Mârt$e$fi nr.187. Bloc E7

PROIECTAT

Arii. AtMmANORE)

VEW1CAT

Alte Cmrrm KM

W-

PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEFPROCET

Artk Artei ATOREI

DATA

10/2012

1:5000

EXEMPLAR NR

FAZAPROECT DALI.

NUMĂR PROECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

AM

EM* in*xpț> coțw*». mutfrfcam* * InyxînMg»» donwwttrtil ten «țrotar*« tcrte*» S.CCOHSISPROCCT SRL Bucww»



Ml

Ml

Ml

WOKTAT

wiKirit fiBitfn VVWCAT

*ttmoecr

WmnCATQNf uratr

CSWfTA

WWUTCMWnZA M0ATA

PROECTANT G&ERAL.

CONSIS PROIECT

R.CjJ4(V3940/1995

vcmncAV»

VnaRCATlW wor

MMemwnau

COTfTA

R0DtAT«F6nUA NROaTA

________ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEHErcua

LUCRARE

Sarvicfi de proiectare pentru obiectivul de lnvesUt9.-*ReabHarea termica a blocuri» de locuințe din MurddpU Bacau -138 de blocuri*

NUME      | SEMHAÎUtA

OBIECT

ARHITECTURA

Calea Mârășești nr.187. Bloc E7

PROECTAT

Am-AMvAMMEl   | X f ‘JL

VEHFCAT

AttLCoanwlOH      V    ’

PLANȘA

PLAN DESrTUATIE

SEP PROIECT

ArtLAdrtm ANDREI    IA         '

DATA

10/2012

SCARA

1:500

EXEMPLAR HR.

FAZAPROECT

DALI.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

AHO


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

, la HOT ARAREA

nr.../ț?<&!„.......din..4ft.*.Q{f.:.2O13.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe*, str. Marasesti nr. 187, bloc E7, Bacau”

'J7ftNr.

’crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei ( cu TVA)

Valoare C+M Mii lei ( cu TVA )

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr. 187, bloc E7, Bacau”

962320

824390

 • •  Regim de inaltime: S+P+IOE

 • •  Autila totala (mp): 2.3 71,88 mp

 • •  An construire : 1970

 • •  Nr. apartamente: 44

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incalzire 80,23 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție : 6 luni


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC AU NICOLAE-OV1DIU POPOVI


CONSIS PROIECT

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

I                  STR.MARASEST1 NR. 1B7, bl E7. MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PTH


In mll toi/mH auro la cursul BNR din data de: 22 decembrie 2012


(>


1 Euro= 4,5757 lei TVA 24%

Nr. crt

Denumirea capitolelor *1 subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MIILE1

MU EURO

MII LEI

MII LEI

M8EURO

1

2

3

4

S

6

7

PARTEA 1

1.1

Obținerea terenului

i.l.i

Teren pentru O.S.

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.14

Etreropriere definitiva

0,00

0,00

' 0,00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru apropriere

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenațarea terenului

1.2.1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuat! materiale rezultate, devieri rețele de uUHtatl din amplasament, sistematizări pe vedicele, drenate. etc.

15,01

3.2B

3,60

18,61

4,07

Total 1A

15,01

3,28

3,60

18,61

4,07

1.3

Amenațiri pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului ta starea Inițiata, după demontarea schatator

12,41

2.71

2,96

15,39

3,36

Total 1.3

12,41

2,71

2,98

16,39

3,36

TOTAL CAPITOL 1

2742

5.99

6,58

34,00

7,43

2.1 1

0,001 0,00

0,00

0.00

0,00

2.2

o.ool          0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

o,oo|          0,00

0,00

0,00

0,00

pentru pRotfiarare «rA8isTENTATiBH>ic«J®

-

3.1

Studii torent

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe centru obdnaroa de avize, acorduri sl autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0,22

0,24

1.24

0,27

3.3

Proiecta» ti Inginerie

3.3.1

-expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3.2

- audltul energetic ai elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuința

0,90

0,20

0,22

t.12

0,24

3.3.3

- certificat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0,10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si crizelor

0,10

0,02

.. 0,02

0,12

0,03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

1.50

0.33

0,36

1.66

0.41

3.3.6

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de Intervenția, detalii de execuție, caiete de sarcini el întocmirea documentației pentru Hcttatla

1,00

0,22

0,24

1.24

0.27

Total 3.3

4,60

1.01

1.10

5,70

145

34

Organizarea procedurilor de achiziție publici

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Total 34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Aalstonți tehnici

3.6.1

Sprevegherea execuției lucrărilor prin dirtgințl de șantier

12,97

2.83

3.11

16,08

3,51

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.6

12,97

2,93

3.11

16,08

3,51

TOTAL CAPITOL 3

18,57

4,06

4,46

23,03

5,03


CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

ConatructUnstalatl

4.1.1

ConstnjcțLInstelațl

621.19

135.76

149.09

770.28

168.34

Total 4.1

621.19

135.76

149,09

770.26

188.34

4.2

Montai uttaie tehnologico

Total 4.21

o.oo]

o.oo|

o.oo|

o.oo|

OJO

4.3

LUDeje, echipamente tehnologice fl funcționale cu montaj

Total 44|

0.001

ojo]

OJO]

0.001        OJO

4.4

UHaje firi monta) fi echipamente de transport

Total 4.4

oLoo]

ojo]

ojo]

ojo]

0.00

4.S.

Dolâd

Total 4.3

0.00

ojo|

ojo]

0.00

OJO

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

OJO

OJO

TOTAL CAPITOL 4

621.19

135.76

14949

77028

168.34

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de fanUer

5.1.1

Lucrări de conelrucțl

1822

3.54

3.89

20.11

4.40

5.1 2

ChettuM conexe al OS

3.24

0.71

0.76

4.02

0.88

Total 6.1

19.46

4.25

4J7

24.14

527

5.2

Cotnlaloeno, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe fi cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.2

Taxe Inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse fl noprevtaite

66.72

14.58

16.01

82.73

18.08

Total 5.3

60.72

14.50

16.01

82.73

16.08

TOTAL CAPITOL 5

66.18

18.84

20.66

106J7

2346

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE 91 PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

ProgAUroa personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologice fl teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare el pubfctate

12.97

2.83

3.11

16.08

3.51

6.4

Cheltulel de audlt financiar

9.73

2.13

2.34

12.07

2.64

TOTAL CAPITOL 6

22.70

4.96

5.45

28.15

6.15

TOTAL GENERAL

774.04

169.51

184.24

942.32

210.31

Dh an C+H

444,63

145.30

159.54

824.39

1BD.17

Proiectant,

< CONSIS PROIECT



PREȘEDINTE DE

NOVAC DIACONU ț^U


Set Proiect arh. Adrian Andrei



CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI Z


românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI “Reabilitare termica bloc str. Marasesti nr. 187 bl. E7, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

12,970

3,113

16,083

16,083

TOTAL CAPITOL 1

6,944

12,970

3,113

16,083

23,027

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și Instalații

145,581

531,206

127,489

658,695

804,276

2.1.1

Proiectul 1 (Marasesti 187)

145,581

531,206

127,489

658,695

804,276

TOTAL CAPITOL 2

145,581

531,206

127,489

658,695

804,276

3

Cap. 3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

19,464

4,671

24,135

24,135

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

16,220

3,893

20,113

20,113

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,244

779

4,023

4,023

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

19,464

4,671

24,135

24,135

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare ți publicitate

4.1

Informare ți publicitate

12,970

3,113

16,083

16,083

TOTAL CAPITOL 4

0

12,970

3,113

16,083

16,083

5

Cap.S - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neellgiblle, Inclusiv diverse șl neprevăzute

94,798

0

0

0

94,798

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

94,798

0

0

0

94,798

!_ TOTAL GENERAL. .......[___247,323 {___ 576^610*,___138,386 [ _ _ 714,9.96',. 962,319. J

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-Iei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

962,319

a.

Valoarea neellglbllă, Inclusiv TVA aferent

247,323

b.

Valoarea eligibilă

714,996

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

533,321

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

285,998

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeliglblle, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

247,323

III

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (60%)

428,998

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (30%)

214,499

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (30%)

74,197

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

288,696


CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRL



CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂIJ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79108 din data 13.03.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 26 din data 21.03.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parii:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 33, cu sediul in municipiul Bacau, Str. Marasesti, nr. 187, bL 187-E7, ap. 3, parter, telefon 0234575860, cod fiscal 10841019, reprezentata prin dl. VASILESCU IONEL, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 594128 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 08.05.2008, domiciliat in Mun. Bacau. Str. Marasesti, nr. 179, ap. 25, județul Bacau, născut la data de 17.08.1935, in Com. Zarnesti, județul Buzău, cod numeric personal 1350817040048 denumită în continuare Asociația

Ș«

 • 2. Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ* teritorială

CAPITOLUL 1 Obiectul contractului

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ* teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. I87-E7, scara A Str. Marasesti, Mun. Bacău, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II Durata contractului '

Art 2. (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale

CAPITOLUL 111

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile șl necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor tn eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 -- Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) , să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

tmiTmrn rriminj-ei-^n-'fniri pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Prc iedului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre apnibare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante-ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrarilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, in condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de incepere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional ia

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrarilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere'’, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 30 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeliglblle ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 30 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrarilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrarilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi însuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului



 • d) . să pună ia dispozi|ia L nității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document dm care sâ rezulte făptui că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioada de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in ' condiții similare cu cele existente la data mcheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrai proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile an. 4, alin. I). lit. b) din prezentul contract

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizate;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data instiintarii proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  1 an de la data instiintarii proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

Încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului dc expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după • încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea in tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11.- Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la dara apariției. De asemenea, are obligația de a comunica dara încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră. în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract fora ca vreuna dintre parti sa poara pretinde celeilalte daune-interese.


CAPITOLUL VII Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua în care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I • Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 26 din data de 21.03.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 12- Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

- anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art 22. - Prezentul contract împreuna cu anexele care fee parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. • Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 29.03.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația da proprietari


Unitatea administrativ teritorială

NR. 33




DIRECȚIA ȚEHNICA CRISTINA-'BUZDUGAN Direotor/Executiv

4-



direcția juridica roxana-georgiana Consilier




din data



CONTRASEMNEAZĂ, z ECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU'I’OBOVICI