Hotărârea nr. 101/2013

Hotărârea nr.101 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.169, Bl. E2 - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.169, bloc E2, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr.i 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”; •Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.2517/10.04.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit „d” și art45(2) din din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.169, bloc E2, Bacau” - conform Anexei nr.i

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 -Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DAL1, conform Anexei nr.i, parte integranta din prezenta hotarare:

 • •   VALOARE TOTALA de 1.073,270 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 920,200 mii lei (inclusiv TVA),

 • •    Regim de inaltime: S+P+IOE

 • •   Autila totala (mp): 2.371,88 mp

 • •   An construire: 1972

 • •   Nr. apartamente : 44

 • •   Consumul specific estimat de energie pentru incalzire 78,42 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție: 6 luni

ART3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 999,430 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 856,420 mii Iei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr. 2 si 2.1, parii integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofînantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;


ART 5- Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform anexei 4;

ART.6 -Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si Îndrumare Asociații d iefari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

* RO


PREȘED1NT NOVAC-DIA


NR. 101

DIN 12.04.2013

N.O.P..L.PJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2CONTRASEM NE AZĂ,  SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOV1CIANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR.7Q/ DIN 12.04.2013


BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROIECT NR.: AH 1458*11 68963/02.06.2011 EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

CALEA MARASESTI NR 169.BL.E2, MUN. BACAU,

JUD. BACAU


ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


PREȘEDINTE NOVAC DIACCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PROIECTANT


M           CONSIS PROIECTȘoseaua tancului nr.31 sector 2, București

Tel: 021/539 11 32 ; 021/539 11 33 Fax: +40-21-53911 34. E-maitconstsQconsto.ro


Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI’

Amplasament: Faza de proiectare:

STR.CALEA MARASESTI NR. 169, BLOC E2, BACAU D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Calea Marasestl nr.169, bloc E2

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de Intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1972

 • - regim de inaltime: S + P + 10E

 • - număr apartamente: 44

• aria utila totala: 2.371,88 mp

 • - parter: locuințe / încăperi ale spatiilor comerciale alipite clădirii

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structurai celular -pereți structurali din beton armat de 20cm grosime pentru suprastructura si 25 cm grosime pentru infrastructura dispus! pe cele 2 direcții, plansee din beton armat cu grosimea de 13cm, închideri exterioare perimetrale din diafragme din beton armat turnate monolit de 20cm grosime si placate cu zidărie BCA cu grosimea de 15cm, etaj tehnic realizat din BCA, scări si rampe din beton armat

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1, Situația existente a blocuiui de locuințe:

 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistente mecanica sl stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatil imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile In conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orasui Bacau, principalul factor de risc natural îl constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc In SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 39 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând In considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacaulul. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la Interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse în « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era In vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986, 1990), sl a unui seism major (1977).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

încadrarea structurii expertlzate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica In care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural celular din pereți structurali din beton armat dispusi pe 2 direcții si diafragme din beton armat turnate monolit; conformarea generala a construcției din punct de vedere ai răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R este 70 si din acest punct de vedere clădirea existenta se incadreaza in clasa de risc seismic RS III, apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 39 de ani

numărul de cutremure semnificative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale inreglstrate in urma cutremurelor * fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale • numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltlme - S+P+10 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi Importante.

(III Economie de energie sl Izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolare termica este următoarea:

Blocul situat In Calea Marasesti nr.169, bloc E2, fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacau In anul 1972 . Proiect tip clădiri de locuit S+ P+10 etaje. La parter exista încăperi care aparțin spatiilor comerciale existente, alipite ia clădire, imobilul are destinație de locuințe.

La data proiectării, biocul nu a fost prevăzut cu spatii comerciale ia parter. Acestea s-au amenajat ulterior prin construcții alipite blocului. Din discuțiile avute cu locatarii si din măsurătorile

<3?

efectuaie pe leren reiese făptui ca ia parter, pe latura dinspre Calea Marasesti, au fost prevăzute 2 apartamente cu cate doua camere. Prin amenajarea spatiilor comerciale acestea sl*au modificat după caz destinația, respectiv in spațiu de locuit sau încăpere ce deservește spațiul comercial.

Blocul se compune dlntr-un tronson, cu 5 deschideri cu dimensiuni cuprinse intre 2.31 - 5.16 m si 4 travee cu dimensiuni cuprinse intre 3.69m si 4.20 m. Dimensiunea in plan este de (18.29x16.12)m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter, 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera troliu sl alte spatii.

înălțimile sunt:

2.22 m;

2.71 m;

2.71 m;

3.03 m.


 • -   subsol:

 • -   parter:

 • -   nivel curent

 • -  etaj tehnic

Subsolul are, parțial, destinație tehnica. Accesul la subsol se face direct prin intermediul unei scări cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin Intermediul gurilor de ventilare. Pe lungimea unei deschideri, respectiv 5.16m Interax, pe fațada posterioare, spațiul este destinat garajelor. Accesul in garaje se face din exterior prin Intermediul unor usi metalice, duble, (2.18x1.92)m.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara cu o rampa/nivei si un lift.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din beton celular autociavizat (BCA), cu grosimea cca.12.5 cm.

Finisajele folosite ia fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa necirculabila, hldroizoiata. Accesul pe terasa se face direct din spațiul numit etaj tehnic („Casa liftului”) Pentru scurgerea apeior pluviale pe terase sunt dispuse doua guri de scurgere Interioare. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin realizarea a 4 pante/scurgere.

imobilul are logil. Parapetii de la logii sunt din placi prefabricate de beton armat cu grosimea de cca.7-8 cm sl Inaltlmea de 1.00 m.

Perimetre! clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton sau asflat.

Imobilul are o intrare, amplasata pe fațada laterala, pe cealalta fațada laterala fiind accesul spre incaperea ghenei de gunoi. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunea golului de usa pentru accesul in bloc este de 176 x 235 cm,iar cea spre ghena de gunoi are dimensiunea de 90 x 210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de raslnoase , duble si cuplate, cu foi de geam simpiu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria ceior tip: 160x120 cm, 80x210 cm, 240x120 cm, 105x140 cm, 240x140 cm etc. Inaltimea parapetllor este de 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor aferente apartamentelor sunt realizați din placi de beton armat cu grosimea de 8 cm si inaltlmea de 1.00 m. Parapetii de la balcoanele casei scării sunt metalici.

închiderile exterioare, perimetrele, sunt realizate din diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de 20 cm, si placate cu zidărie BCA, cu grosimea de 15 cm.

Imobilul este dotat cu un lift cu troliu. Accesul la lift, la fiecare nivel, se realizează din casa scării. Tot din casa scării are ioc sl accesul la ghena de gunoi de nivel. Pentru evacuarea gunoiului menajer este prevăzut cu un tobogan realizat din tabla.

Finisajele

 • - tencuieli Interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var,

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bal sl in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic Iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau placi de faianță;

- finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzura mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se sl numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentllor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentllor biologici sl a fenomenelor meteorologice (deformatil, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1972 si pană In prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de peste sol, a pianseului de peste subsol, la planseul din zona wlndfangulul, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincălzite de ia parter.

Există termoizolatle la nivelul pianseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizoiatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Pereții de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA cu grosimea de 15 cm), iar spre ghena de gunoi exista pereți din BCA de 30cm grosime.

Nu exista informații despre un rost antiseismic exsitent intre clădirea blocului E2 sl clădirea spațiului comercial.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai "medie", elementele pârând a fi afectate "de varsta” si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă degradări locale. Acestea sunt datorate infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata hidroizolatla teraselor.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de imbinare a panourilor prefabricate de fațada. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii, aceasta fiind vizibila. Este necesar sa se protejeze armatura, după indepartarea stratului de rugina, cu un strat de mortar de ciment.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica sl sistemul de prindere al parapetilor sl se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

La nivelul terasei exista un ansamblu, cu rol decorativ, aicatult din placi din beton montate pe structura metalica. Plăcile sunt deteriorate iar structura metalica, prin lipsa protecției anticorozive, este ruginita. Totodată unele placi sunt desprinse, fisurate sau rupte si exista pericolul, ca prin cădere, sa provoace accidente sau sa deterioreze hidroizolatia. Se recomanda demontarea acestui ansamblu. Astfel, cu ocazia efectuării lucrărilor de reabilitare se va putea executa sistemul termo-hidroizolant la nivelul terasei continuu si uniform, reducandu-se zonele unde se pot produce infiltrații. O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton si asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia efectuării lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde exista, vegetația crescută.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt Intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mal vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretlnuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților, in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si In dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC Inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre Inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat iucrarl de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cerceveielor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor ia aer.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoanelor, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapet» balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenite din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei Inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hldroizolatlei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizoiatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si Instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a bloculu de locuințe din strada Calea Marasesti nr.169, bloc E2 - nu exista date

2, Concluziile expertizei tehnice sl auditulul energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

b) Concluzii:

Expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Calea Marasesti nr.169, bloc E2 * din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica sl stabilitate” prin metoda calitativa, In vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatlel terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, In cazul unul seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic Rslll.

Fata de ce/e menționate mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate In Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrlsia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au luat in considerare următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei.

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm ;

în zona balcoanelor deschise sau închise, pentru a nu se permite apariția punților termice și din considerente de ordin estetic, se recomandă să se asigure continuitatea sistemului termoizolant pe placa Ieșită în consolă a balconului, pe toată suprafață, atât la partea superioară a plăcii cât șl pe intradosul acestuia cu polistiren expandat de înaltă densitate, ignifugat (la partea superioară) și cu polistiren expandat, Ignifugat (ia intrados), având o grosime de 5 cm.

în cazul apartamentelor ieșite în consolă, se recomanda să se asigure continuitatea sistemului termoizolant prin placarea ia partea inferioară a consolei cu polistiren expandat, ignifugat de 10cm. în caz contrar, este posibilă apariția condensului, mucegaiului, infiltrațiilor de apă.

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaită densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirlgidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplanei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m’K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a Instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerlsire, înlocuirea conductelor de agent termic de incalzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Șl

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru flecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică sl in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra Imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza Indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetlce a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de Intervenție (prevăzute ia art4 ilt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie (kWWan)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior

210.7191

260912.94

2.29

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic

157.8398

44953.91

9.97

c) termo-hldrolzoiarea terasei

69.1433

26504.03

7.41

d) izolarea termica a planseului peste subsol

8.7127

8027.67

3.08

TOTAL

446.4149

330018.01

3.84

* Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4,39 lei - cursul Banei! Naționale a României la data de 01 mal 2012.

A.3. Datele tehnice ale Investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a>d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de pollstiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime șl apoi tencuiala decorativă, Impermeabilă la apele meteorice și permeabilă ia vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticuiul.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat ia exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o câptuslre termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este Insuficient, in această zonă In prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincatâ cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemuiui si de aceea termoizolatia peretiior exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

La pereții exteriori de la ultimul etaj (cu camera troliilor, uscătorii, spălătorii), in mod similar cu restul pereților exteriori, se apiică la exterior un termoslstem de 10 cm grosime, protejat cu tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, care se racordează cu termoizolatia terasei atat la partea inferioară cat si la partea superioară.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplâria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplâria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplâria de lemn dubiată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplâria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

• au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in generai cllpsare), ceea ce face ca deformatllle din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermlc al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - Inbâtrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, ia tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - imbunâtătirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanicâ si inchiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior ai tocului cu materiale speciale (chiturl siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea iâcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții

exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glafui orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma iăcrtmaruiui, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate Intre cercevele;

* izolarea spaletllor si a golurilor de tamplărie cu polistlren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde In exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza In următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC In sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termolzolant dublu 4+16*4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplăriei existente sl închiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4*16+4 mm low-e.

f/n conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.S03 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se Izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplarlei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din Interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termolzoiatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor sl golului tamplarlei se va face cu placi de polistiren expandat Ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profiielor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătlle tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai sl anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si In unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare In cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

in scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de inchidere - deschidere oscllo-bascuiante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile In pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldrolzolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemuiui de terasa peste termosistemul existent după inlaturerea stratului de protecție a hidroizolatiel. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaitimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemuiui de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - reman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent Inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă st a unul sort din tablă pe conturul terasei.

in scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni Izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică impreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseu) de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, diblurl) a unui strat termoizolant realizat din vata semlrlglda caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrarl retrase din planul fațadei

Planseului de peste windfanq

Fiind vorba da un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba In mod concret de o Izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstlren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (ia intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțurl împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat In Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba In mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea ior inferioara, cu placi de polistlren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ia art. 4 lit.

e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadeleAerasa blocului de locuințe

înainte de inceperea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi Instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice sl Inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetil balcoanelor;

unltatl exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

 • -    alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale speciale, trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor /ua /n considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5...10 mm, sl se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe iangă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate ia vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilarltate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, In una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentli sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de râsini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mal redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice In dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat sl peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mal plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere sl/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzura mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentiior mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformării, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băslcare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel Încât placarea cu polistiren sa nu fie afectata In timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri In placi <1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar tip»

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat ia exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1, Valoarea totala a investiției

(In preturi - luna mai anul 2012,

1 euro a 4,39 lei, (cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mal 2012)

Totai (inclusiv TVA): 1.073,27 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C * M): 920,20 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, inclusiv TVA - totai,                  1.073,27 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                                920,20 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate Înscrisa la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. Investiția specifica                                                         0,38 mii Iel/m2(a.u.)

(constructii-montaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de Intervenție_________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a iucrarlior de intervenție_______________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica_______________________3,84 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic____________________________________186005,91 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________330018,01 kwh/an

In tona echivalent petrol:_____________________________________________________27,03 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________68737,08 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1,16 mii lei

-anul l (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile              758.359 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propletari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                 314.915 mii lei

OPISUL

documentelor anexate ia documentația de avizare pentru lucrări de Intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A. L.l.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 » Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, leza PALI

STR. MARASESTINR. 169, bl. E2, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

in mii lei / mii curo îa cursul BNR din data de: 10februarie2012 1Euro =  4,3529 lei

TVA 24%

Nr. crL

Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MILEI

MII EURO

MILEI

MILEI

MII EURO

1

2

3

4

6

S

7

PARTEA1

WNUWf :       L : -

T'e . Vb, -A   A

-a

i                   -•

1,1

Ob|tnerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.1.2

Expropriere deflnUhta

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1.2.1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, dotrieari, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de uHilatl din amplasament, sistematizări ne verticala. drenate, etc.

t7,20

3,95

4,13

21,33

4,90

Total 1.2

17,20

3,95

8,13

21,33

4,90

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.85

2,96

16,39

3.64

Total 1.3

12,41

2.B5

2,98

15,39

3,54

TOT AL CAPITOL 1

29,61

6,00

7.11

36,71

8,43

i        ..

t •:<-

■■:tHBIvTUWyPfcNrnUAșfaUftAnBA’’

AT1L0RNECE6AREOBtECTiVULUI.

.                     ■■ț.:'

2.1

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.2

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-Z 'J;’'     '' *’S“y? -.*■ ■               'CAȘ

..,f:   K.Z:"®^7'" ’iCHEuruiELHWrrRU PH6it

!W Crw

IE > asiotenTătehwca i“

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPOeGEOr-Studiu HIDROLOGIC

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Total 3.1

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.00

0.23

0,24

1.24

0.2B

Total 3.2

1,00

0,23

0,24

1,24

0,28

3J

Proiectare )t Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.23

0.24

1.24

0.28

3.3.2

- audllul energetic si elaborarea ceriillcalului de perioimanta energetica aferent siualiei arialente e blocului de locuințe

0,90

0,21

0.22

1.12

0.28

3.3.3

* cerilteat de performanta enotnotica ia terminarea lucrărilor

0.10

0,02

0.02

0.12

0,03

3.3.4

- intocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0,10

0.02

0,02

0,12

0.03

335

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

......... -1.»

0,34

0.36

1,86

0.43

3.3.6

- prefect tehnic, documenlalle tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de Intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini ei intocmirea documentației pentru Idlatle

1.00

0.23

0,24

1.24

0.28

Total 3.3

4,60

1.06

1.10

5,70

VI

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publici

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Total 3.6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegheroa exocuttol lucrărilor prin dlriginți de țantier

14,48

3.33

3.46

17,96

4.12

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Total 3.6

14,40

3,33

3,48

17.96

4,12

TOTAL CAPITOL 3

20,08

4,61

4,82

24,90

5,72

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZ*

4.1

Conumc|i4nilalat9

4 1.1

Conslruc|riinstala|ti

694.39

159.52

166.66

661.04

197.81

Total 4.t

694.39

150.52

106.65

861.04

107.81

4.2

Montaj utilele tehnologica

Total 4.2

0.00

o.oo|

0.00

0.00

0.00

4.3

Utita|e, echipamente tehnologice ti lirnc|lonale cu montaj

Total 4J

0.00

0.00

0.00

0.00:

0.00

4.4

Utitaje ISrt montaj fl echipamente de Iranspori

Total 4.4

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotari

Total 4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

04)0

0.00

TOTAL CAPITOL 4

694.39

159.52

166.65

6614)4

197.81

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări da conttrucjil

10.10

4.16

4.34

22.44

5.16

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

3.62

0.83

0.87

4.49

1.03

Total 5.1

21.72

4.00

5.31

28.93

6.19

52

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe fl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe inepecfle, control cailele

0.00

0.00

04)0

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.08

9.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse fl neprevăzute

74.41

17.09

17.86

92.27

21 20

Total 5.3

74.41

17.09

17.86

92.27

21.20

TOTAL CAPITOL 5

06.13

22,08

23.07

110.20

27.38

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatata

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oa

6.2

Probe tehnologice fl teste

0.00

04»

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare el pubicilaia

14,48

3.33

3.48

17.96

4.12

6.4

Cheltuieli de audlt financiar

10.86

2.49

2.61

13.47

3.09

TOTAL CAPITOL 6

25.34

5.82

6.08

31.42

7.22

TOTAL GENERAL

045.54

196.90

207.73

1,073.27

244.37

0*r cw» C*W (t.2 * f. J*2+4. t *4.2+5. t. f)

742.0»

170.48

178.10

92O.2O

211.40

Proiectant,

<■' OlISil HtoiH


Sef Proiect arh. Adrian AndreiMl


M2


MS


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA|      | Zona studiata              Nomenclatura: L-35-54-0-d-l-IVNUME/SEMNA7URA VERIFICAT


NUME/8EMMATURA SEF PROIECT


PROIECTANT GENERAL:


BENEFICIAR:


PROIECTAT


VERIFICAT


CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


LUCRARE


NUME


SEMNĂTURĂ


Arh. Cosmln ION


Arti .Georgiana POPA


OBIECT

CERINȚA


v iredann Ghinda


.XRTIFICAT -----Dff------ VirnRlZABEht->07 CQBNELIU AMALĂHCCI^Servicii de proiectare pentru obiectivul de investltll:*ReabHltarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau * 138 de blocuri"


ARHITECTURA

Calea Mărășești nr.169, Bloc E2


PLAN ÎNCADRARE IN ZONA


PLANȘA

SEF PROIECT

DATA

09/2011

1:5000

EXEMPLAR NR

FAZA PROIECT

D.A.L.1,

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A01

Este Interzisa copierea, muWpticarea el împrumutarea documentației fara aprobarea scrisa a S.C.CONSIS PROIECT 8R.L București


PLAN DE SITUATE

SCfra 1:500 mun. Bacau, cafea Marasesti, nr. 169-E2, jud. Bacau (Irtravian)
Ml

M

IO

WRHCAUW

«ANTA

HWUmeWOAMMMJA

MOttTAT

WMI

E0OT

mOSCTAKT GENERAL;

<^Ș>CONSIS PROIECT

R.C.J4OQ9W1995

vemcMTOR

vemcMiw □wcr

GBWK

RBDVUKXfSniUMKMA

___-    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

SetvfcS d» protector» pertu obtoettarf de investefcUeabitome termica a btocurflor de tocuinte «fin

MunfcțAM Bacau-138 de btocuT

NUAE

SBMATWU

oeccr

ARHITECTURA Calea Mârășeftl nr.169. BtocE2

PROECTAT

AA.CM0*llON

VSOTCAT

A*G*agmrOPA

T",

PLANȘA

PLAN DE SITUATE

SffPRflKT

MLMftnAMNCI

DATA               8

09/2011              1

EX

500

EMM1ANMI

KAZAHOECT

DALL

MBWtPROKCr

68903/0256^011

NUMAA PLANȘA

A02


IROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2 la HOTARAREA nr... .JQiL.......din . J.&.0&2O13.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe,, str. Marasesti nr.169, boc E2, Bacau” - faza PT


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.169, E2, Bacau”

999,430

856,420

 • •  Regim de inaltime: S+P+10E

 • •  Autila totala (mp): 2.371,88 mp

 • •   An construire: 1972

 • •  Nr. apartamente : 44

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incalzire 78,42 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție : 6 luni

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU consis proiect

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările da reabilitare termica, faza PTH

STR. MARASESTI NR. 169, bl E2, MUNICIPIUL BAC AU, JUDEȚUL BACAU

In mll tel / mll auro te curmi BNR din date de: 22 Decembrie 2012 1 Euron 4,5757 lei

TVA 24%

Nr.crL

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

Mll LEI

Mll LEI

Mll EURO

f

2

3

4

s

B

7

PARTEA 1

-  r.- -  ■

iREHtlUit;., .•

i'-i".-

:         >    r.k

,' "    ■ f

1.1

Obținerea terenului

i.i.t

Teren pentru O.S.

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.1.2

Ewropriere definitiva

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1,1.3

Jocumenlalia pentru expropriere

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri relelo de uiiltall din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, ele.

14.13

3.09

3.39

17,52

3.93

Total 1.2

14,13

3,00

3,39

17,52

3,33

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2,98

15,39

3,36

Total 1.3

12,41

2.71

2,98

15.39

3,36

TOTAL CAPITOL 1

26,54

5,80

6,37

32,91

7,t9

x'.A.,-’\        OHEEW^reNTHtfÂS^ijiti^^^n

t ~ -. X' M

AtilqrnW

;

2.1

I           0.00

0,00

0,00

........0.00

0,00

2.2

1 0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

’'1 ; ■

-

■    ■■ a*

’ i             .                 ' ■

11

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEOtStudiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri st autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0,27

Total 3.2

1,00

0,22

0,24

1.24

0,27

3.3

Proiectare *1 Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

0,24

1.24

0,27

3.3.2

• audltul energetic el elaborarea certificatului de performanta energetica alerent slluatlei existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0,24

3.3.3

. certificat de performanta enamellca la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certlftcalulul de urbanism si avizelor

0,10

0,02

0,02

0.12

0,03

3.3.S

- documentația de avizare a berarilor de Intervenite

1.50

0.33

0.36

1.66

0.41

3.3.6

• proiect tehnic, documentație tehnica pentat autorizarea executării lucrărilor de intervenite, delaH de execuție, caiete de sarcini ei întocmirea documentației pentru licitație

1.00

0,22

0,24

1.24

0.27

Total 3.3

4,60

1.01

1,10

6,70

1,25

3.4

Organizarea procedurilor do achiziția publici

0,00

0.0C

0.00

0,00

0.00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.5

Consultanți

Consultanta In domeniul managementului proiectului

0,00

0.00

0,00

0,00

o,oo

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Sptavegherea execuției lucrărilor prin diriginți de șantier

13.43

2.96

3.24

16.72

3,65

3.6.2

Asistența tehnica din partea proiectantului

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Total 36

13,48

2,95

3,24

16,72

3,65

TOTAL CAPITOL 3

10,00

4,17

4.68

23,66

5,17

CAPITOLUL4

cheltuieli pentru «veonȚiA de BAZA

4.1

Contttt>c(lMn*tet4ill

4.1.1

ConatnicțUnstatațU

84727

141.48

15545

802,62

175.41

Total 4.1

647.27

141.46

155.35

002.62

17541

42

Montaj uHaja tehnologica

Total 4j|

0.00|

ouă]

o.oo|

<foo|

0.00

4.3

U ti     ich îmi e tehnologice |l funcționale cu montej

Total 4.»|

o.ool

o.oo|

îoo]

020]

0.00

4.4

Ullaja «rt montaj |l echipamente da transport

Total 4.4'

0.001

o.ool

oăo]

oăo]

0.00

43.

Dotări

Total 4.5

o.ool         o.ool

o.ool

o.oo|

0.00

4.6.

Active necorporate

Total 4.»

0.00

020

020

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

647.27

141.40

15545

602.62

17541

CAPITOLUL» ALTE CHELTUIELI

S.1

Organiiarea da tantler

5.1.1

Lucrări da conatrucțll

16.85

3.68

4.04

20.89

4.57

6.1.3

Cheltuia* conexa al OS

3.37

0.74

0.81

4.16

0.91

Total 5.1

2022

4.42

4,65

25.07

5.48

5.2

Comisioane, cote, taxa, costul creditului

6.2.1

Comtaloona, tare țl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.22

Taxe inspac|le. control, calitate

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

Total 5.2

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse *1 neprevăzuta

6929

15.14

16.63

85.92

18.78

Total 5.3

6928

15.14

16.63

85.92

16.78

TOTAL CAPITOL 5

69.51

19.56

21.46

11040

24.20

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE. TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

S.1

Pi       i personalului de exploatare

000

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Probe tehnologice *1 toate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare st publicitate

13.46

2.95

3.24

16.72

3.65

6.4

Cheltuieli de audlt Inandar

10.11

2.21

2.43

12.54

2.74

TOTAL CAPITOL 6

23.69

5.16

5.66

29.25

6.39

TOTAL GENERAL

805.99

176.1$

191.44

999.43

219.42

Obtan C+H

690.44

150.94

145.74

654.42

187.17

Proiectant,

< p CONSIS PROIEC1


Set Proiect arh. Adrian Andrei


âtOtNULARWTECTttSR oinrouKhia

\ ____

i Adrian i AJy-u

Ae>‘ <te Mmnitwă

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica blocstr. Marasesti nr. 169, bl. E2, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

nccUGtBtLc, inclusiv TVA

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare fi asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

13,480

3,235

16,715

16,715

TOTAL CAPITOL 1

6,944

13,480

3,235

16,715

23,659

2 Cap.2 • Cheltu ti pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

145,135

542,708

130,250

672,958

818,093

2.1.1

Proiectul 1 (Marasesti 169)

145,135

542,708

130,250

672,958

818,093

TOTAL CAPITOL 2

145,135

542,708

130,250

672,958

818,093

3 Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

20,220

4,853

25,073

25,073

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

16,850

4,044

20,894

20,894

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,370

809

4,179

4,179

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

20,220

4,853

25,073

25,073

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru informare fi publicitate

4.1

Informare șl publicitate

13,480

3,235

16,715

16,715

TOTAL CAPITOL 4

0

13,480

3,235

16,715

16,715

5 Cap. 5 « Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeliglblle, Inclusiv diverse și neprevăzute

98,456

0

0

0

98,456

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

17,434

0

0

0

17,434

TOTAL CAPITOL 5

115,890

0

0

0

115,890

! TOTAL GENERAL!^7,969 !Ș89J88 ]141,573 [ 731,461J 999,431!

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE «lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

999,430

a.

Valoarea neellgibllă, Inclusiv TVA aferent

267,969

b.

Valoarea eligibili”

731,461

n

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

560,553

a.

Contribuția solicitantului ia cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

292,584

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, Inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

267,969

111

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (60*)

438,877

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (30%)

219,438

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeilgibile pentru locuințe (30%)

75,161

c

Cbntributia Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

17,434

TOTAL contribuție AP (tel cu TVA)

312,033

CONSULTANT
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPtULUf BACĂU N1COLAE-OVIDIU MRJV1CI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79093 din data 11.03.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 29 din data 28.03.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 19, cu sediul In municipiul Bacau, Str. Marasestl, nr. 17I-E3, ap. 4, telefon 0234554791. cont IBAN R087CECEBC0134RGN0092686 deschis la CEC BANK, cod fiscal 10587922, reprezentata prin dna. PRUTICĂ MARIANA, in calitate de președinte, posesoare a actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 530441 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 04.05.2007, domiciliat in Mun. Bacau, str. Pictor Ion Andreescu, nr. 1, bl, PI, sc. A, ap. 9, județul Bacau, născută la data de 12.08.1951. in Mun. Bacau, județul Bacau, cod numeric personal 2510812040062 denumită în continuare Asociația

5i

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str. Marasestl, nr. 6, județul Bacuu telefon; 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vlnerlca Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL I Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce sc impun pentru pregătirea, contractarea $i implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 169-E2, scara A, Str. Mărășești, Mun. Bacău, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor In eficienta energeticii a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile u orașelor- poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2. (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLULUI

Obligațiile pârtilor contractante

Alt. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele;

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I — Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e). sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • 1). să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul dc începere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească șl să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor dc intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privim! cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . sa asigure co-finanțarca cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat In cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 30 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile sl neellglbile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv; cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMî 1.2 - Sprijinirea investițiilor in ejicienja energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeiigibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului sl ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 30 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m). conform dispozițiilor Capitolului /F. Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional ia prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) , să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa instiinteze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isl insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului /!< Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale $1 a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, In același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unitiițîî administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnica a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990:

 • e) . sa imputemiceasca președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract:

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatli administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale șl Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale șl Turismului, cu atribuții de control 7 verificare 7 audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pc durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de lala Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar,

c"). sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici ți durata de execu|ie aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile sl neeliglblle ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-fînanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asocia|iei în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

An. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației dc proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicfindu-se prevederile art. 4, alin. I). lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sl neeliglblle

Art 7. I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa sc recupereaze prin laxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la tenninarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica;

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  I an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerclale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința ;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala In condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract “nceteazâ prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, fală de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si tara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuînte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico«economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art.* 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. II.* Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

An. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre partt sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VH Notificări

Art. 15. * In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. * In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a tăcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii fotului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. - (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include iormu de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

 • -   anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 29 din data de 28.03.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eflden|a energetica a blocurilor de locuințe, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • •   anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • •   alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Românie.

Art. 25. - Prezentul contract a fost incheiat astazi, 28.03.2013, in doua exemplare originale, cale unul pentru fiecare parte, ambele a vând aceeași valoare juridica.

Asociația da proprietari

NR. 19Unitatea administrativ teritorială

... w

MUNICIPIUL Bacau


DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VINERICA Director.Executiv O-'

DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN Director Executiv