Hotărârea nr. 100/2013

Hotărârea nr.100 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul "Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău".

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

 • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

•Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

•Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani;

 • • Referatul nr. 2404 / 04.04.2013 al Direcției Drumuri Publice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF la obiectivul „Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. — Se aprobă principalii ind:catori tehnico-economlci ai obiectivului prevăzut la art. 1 cu o valoare totală de 198,458 mii lei (cu TVA) din care C+M de 157,269 mii lei (cu TVA), conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂl

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa nr. 2


LA HOTARAREA NR.^90 DIN 12.04.2013


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

„Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău”


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală mii lei (cu TVA)

Valoare C+M mii iei (cu TVA)

1.

„Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău**:

Mioriței nr.13

39819.50

29894.25

Mioriței nr.88

38234.50

28309.25

Găriinr.70

64747.50

54078.25

Republicii nr.l

55656.50

44987.25

TOTAL:

198,458

157,269

CONTRASEMNEAZĂ,

TARUL MUNICIPIULUI BACAU IUPOPOVICI





S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

PflOIECTARB HIDWpEQILITAAeSj IN8TALAȚH

SIMTEX-OC


StdtajKhi:ttr.MUeo»,or. l«,btocl*.«c.D.rM l.apJ         Tdttoîu: UM-4Jt.l3

Punctda tern: Kr. Gmt*> Bacovi*. nr. 41 «l I                 Enial s ftoHtntamieyatMMM

ISCK31 REGJSTESED C.2846.1 ■SORESC ^oo ’fflaSÎSMfiEfflSiEtHi S.462.100


J 04 / LHfîl 2005

C.UJ. 1701S307


ANEXANr. 1

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


LA HOTĂRÂREA. NR. '/GODIN 12.04.2013

PROIECT Nr. 10/2012

CONTORIZAREA CONSUMATORILOR CASNICI DIN MUNICIPIUL BACAU

*

O              BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU



FAZA: S.F.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULU ACAU NICOLAE-OVID




S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

PROIECTARE HipnoeOIUȚAM 31INSTALAȚII____

ȘIMTEX-OC


SctUu »dil: «r. Mile».nr.l*.NKM.K.&

Penel de lacn: Mr. Gm* Becovln. «r. 41 ei. I


TeWWF«: M34-40JI.1J E-eml: probi(irota«>U9yiho»j»*l

ISOmiREGISTEÂEO C.2346.1

EQ WES5TL® Krioo

CHSASîOIRfflSiaHI S.462.100


J 04 / 1502/ 2005

C.U.L 17*75507



BORDEROU

Pr. Nr.10/2012
Faza: S.F.

PIESE SCRISE

 • 1. FOAIE DE CAPAT

 • 2. BORDEROU

 • 3. LISTA DE SEMNATURI

 • 4. MEMORIU CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

 • 5. DEVIZ GENERAL

 • 6. DEVIZ PE OBIECT

 • 7. EVALUĂRI

 • 8. LISTA DE UTILAJE


PIESE DESENATE

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6


H01

H02

H1

H2

H3

H4


Plan de încadrare In zona. Strada Mioriței, bloc 13 sl 88 si strada sc. 1/5.000


Gării, bloc 70

Plan de încadrare In zona, strada Republicii, bloc 1               sc. 1/5.000

Plan de situație. Contorizare str. Gării, bloc 70                     sc. 1/500

Plan de situație. Contorizare str. Miorița, bloc 88                  sc. 1/500

Plan de situație. Contorizare str. Miorița, bloc 13                   sc. 1/500

Plan de situație. Contorizare str. Republicii, bloc 1                 sc. 1/500


ÎNTOCMIT,

ing. Remus Aldea




SIMTEX-OC


ISOM51REGISTERED C.2846.1 'iSCt^REGM^coi OHSASJBRffilSItffiJ S.462.100


S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

PROIECTARE HOROEDILITARE SI INSTALAȚII


Sediu I: «r. MBcor. nr. I*. Nk lt.9c.LheU) l.up. J

Punct de lucra: Ur. Geerf» Bucur U. nr. 43. tL I


J 04 / 1502/ 2005

C.U.L 17»755«7


TeMxtfu: 1133* .4031.13 E-muH t pruAMrainttulOjulwexwn


LISTA DE SEMNATURI


Pr. Nr. 10/2012 Faza: P.Th.


8 PRO HIDRO £ înstal

\vr, S.R.L. ^//


DIRECTOR GENERAL


ing. SAVAIOAN


DIRECTOR TEHNIC

SEF PROIECT


slng. BONTAȘ ILIE ......4™.....

• 1

sing. BONTAȘ ILIE .............4.


COLECTIV ELABORARE



întocmit Ing. Remus Aldea

Verificat Sing. Bontaș llie

ÎNTOCMIT, ing. Remus Aldea


S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

Proiect nr.10/2012 S.F.

BACĂU

Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău

MEMORIU CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

A. DATE GENERALE

1. Denumirea investiției:

Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău

2. Amplasamentul:

Municipiul Bacău

3.Titularul investiției:

Municipiul Bacău

4. Beneficiarul investiției:

Municipiul Bacău

5. Elaboratorul studiului:

S.C. PRO HIDRO INSTAL SRL BACĂU

Informații generale privind proiectul

1.Situația actuală si informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului
Situația existentă.

în prezent la nivelul municipiului Bacău mai există sistemul de contorizare a consumatorilor casnici (apartamente) bazat pe contorizarea a unuia sau mai multe blocuri, indiferent de numărul de scări ale blocului, cu un contor de apă comun, montat într-un cămin de vane pe rețeaua ce alimentează cu apă blocurile respective. în multe situații această soluție a fost adoptată și din cauza sistemului de distribuție a apei care este comun, indiferent de numărul de scări pe care le are blocul, distribuția apei la fiecare scară făcându-se prin subsolul blocului.


Acest sistem a fost adoptat în urma unei politici de economie impuse în trecut, fapt ce a generat atât risipa prin pierderile din instalațiile interioare, cât și reducerea fiabilității contoarelor folosite.

Blocurile de locuințe Miorița nr.13, Miorița nr. 88, Gării nr. 70, Republicii nr. 1 sunt tronsoane de bloc formate din patru până la opt scări care au o contorizare comună pentru mai multe scări, fapt ce duce la nemulțumiri a cetățenilor în privința repartizării consumurilor de apă rece pe fiecare scară. La fiecare scară sunt o parte din locatari care au racorduri și contorizare separată, numărul de apartamente pe scară care sunt racordați la contorizarea comună diferă de la 13 ap /scară la 20 ap/ scară.

Contorizarea comună, în condițiile când o parte din apartamente sunt contorizate separat, face ca măsurătorile să nu aibă precizia dorită și din acest motiv apar nemulțumirile locatarilor.

Blocul nr. 70 strada Gării este contorizat de trei contoare amplasate in doua cămine apometru, astfel:

 • a) Primul cămin apometru, aflat pe partea pasarelei peste calea ferata, are 2 contoare: un contor pentru scara E si un contor comun pentru scările A, B, C si D.

 • b) Cel de-al doilea cămin apometru are un contor comun pentru scările F, G si H.

Blocul nr. 88 strada Mioriței este contorizat de doua contoare amplasate intr-un cămin apometru., unul pentru scara A si B si celalalt pentru scara C si D.

Blocul nr, 13 strada Mioriței este contorizat de un singur contor pentru toate cele patru scări A, B, C si D.


Blocul nr. 1 strada Republicii este contorizat de doua contoare amplasate in doua cămine apometru, astfel:

 • a) Primul cămin apometru, are un contor comun pentru scările A, B si C.

 • b) Cel de-al doilea cămin apometru are un contor comun pentru scările D, E, F, G si H.

a) Concluziile studiului de fezabilitate

Conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții, pentru lucrările de investiție noi, ale căror documentații tehnico - economice nu intră în competența de aprobare a Guvernului, fazele de proiectare sunt:

 • a) studiu de fezabilitate

 • b) proiect tehnic

 • c) detalii de execuție

Pentru Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău valoarea de investiție va fi 198,458 mii lei = 43,691 mii € (valoare cu TVA) si 160,042 mii lei s 35,231 mii € (valoare fără TVA).

b)Scenarii tehnico - economice

Actualul studiu de fezabilitate a analizat pentru realizarea distribuției de branșamente si a branșamentelor pentru contorizarea scărilor celor 4 blocuri doua materiale:

Varianta I - conducte de otel zincat 214” -

Varianta II - conducte din polietilena de înalta presiune PE-HD De 40 - 75 mm

Deoarece lucrările de săpătură, sunt aceleași pentru fiecare varianta, alegerea variantelor economice se va efectua ținând cont de lucrările de montaj necesare montării conductelor schimbării materialelor.

Pentru conductele din hotel zincat este necesara realizarea operației de izolare anticorosiva prin grunduirea țevilor si înfășurarea lor cu banda PVC. La conductele de polietilena de înalta densitate PE-HD nu este necesara realizarea acestor izolații, acestea pozându-se, asa cum sunt aduse la punctul de lucru, in pământ.

S-a ales ca material la aceasta lucrare, varianta II, polietilena de înalta densitate

Selectarea materialului pentru rețele

Selectarea materialului pentru rețele s-a făcut ținându-se seamă de cerințele următoarelor standarde și normative: STAS 1846-90; STAS 1481-86, STAS 12594-87, STAS 11686-76, STAS 10859-91, P66/2001.P 083/2003, GP 106/2004 și SR 1341/1-2006, cu accent pe următoarele condiții:

 • ❖ Sanitare

 • ❖ Tehnice

 • ❖ Rezistență la coroziune

 • ❖ Durată de viață reală de peste 50ani

 • ❖ Grad de etanșeitate ridicat

 • ❖ Execuție ușoară și durată de execuție scurtă

 • ❖ Economice - raport calitate - preț

Față de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din PE -HD adoptate îndeplinesc toate condițiile enumerate anterior.

Din descrierea funcțională și tehnologică rezultă compatibilitatea cu reglementările de mediu naționale - Legea 137/1995 precum și standardelor Uniunii Europene.

 • 2. Descrierea funcțională si tehnologică

Prezentarea lucrărilor proiectate

Pentru înlăturarea neajunsurilor prezentate mai sus, prin documentația de față se propune contorizarea consumatorilor casnici pe fiecare scară în parte ținându-se cont de numărul de apartamente contorizate pe fiecare scară.

Acest lucru duce la o măsurare precisă a consumului și prevenirea anumitor pierderi, în acest caz locatarii de pe fiecare scară sunt interesați să nu aibă pierderi pe rețeaua interioară de alimentare cu apă, instalarea separată a contoarelor de apa pe fiecare scară fiind mai ușor de controlat. Mai jos sunt prezentate lucrările proiectate, defalcate pe blocuri si scări:

 • •  Bloc Republicii nr. 1 are 8 scări si se va contoriza astfel:

 • -  Sc. A se va înlocui contorul în căminul existent

 • -  Sc. B și C se va realiza un cămin echipat cu două contoare pentru fiecare scară cu racord la fiecare cu conductă PE HD De 40 mm.

 • -  Sc. D se va înlocui contorul în căminul existent

 • -  Sc. E și F se va realiza un cămin echipat cu două contoare pentru fiecare scară cu racord la fiecare cu conductă PE HD De 40 mm.

 • -  Sc. G și H se va realiza un cămin echipat cu două contoare pentru fiecare scară cu racord la fiecare cu conductă PE HD De 40 mm.

 • •  Bloc Miorița nr. 13 are patru scări si se va contoriza astfel

 • -  Sc. A se va înlocui contorul în căminul existent

 • - Sc. B si C se va realiza un cămin echipat cu două contoare pentru fiecare scară cu racord la fiecare cu conductă PE HD De 40 mm.

 • - Sc. și D se va realiza un cămin echipat cu contoar Dn 20 mm și racord cu conductă PE HD De 40 mm.

 • •  Bloc Miorița nr 88 are patru scări si se va contoriza astfel

 • -  Sc. A și B se va realiza un cămin echipat cu două contoare pentru fiecare scară cu racord la fiecare cu conductă PE HD De 40 mm.

 • -  Sc. C și D se va realiza un cămin echipat cu două contoare pentru fiecare scară cu racord la fiecare cu conductă PE HD De 40 mm.

 • •  Bloc Gării nr. 70 are 8 scări si se va contoriza astfel

 • -  Sc. A și B se va realiza un cămin echipat cu două contoare pentru fiecare scară cu racord la fiecare cu conductă PE HD De 40 mm.

 • - Sc. C se va realiza un cămin echipat cu contoar Dn 20 mm și racord cu conductă PE HD De 40 mm.

 • -  Sc. D se va realiza un cămin echipat cu 1 contor

 • -  Sc. E se va înlocui contorul în căminul existent

 • -  Sc. F și G se va realiza un cămin echipat cu două contoare pentru fiecare scară cu racord la fiecare cu conductă PE HD De 40 mm.

 • -  Sc. G se va înlocui contorul în căminul existent

Montarea contorului de apă se face în cămine apometru existente în imediata apropiere a scării blocului, sau în cămine noi proiectate.

Conform debitelor maxime rezultate din breviarul de calcul anexat se vor folosi contoarele cu Dn 20 mm, tip multijet cu mecanism umed, clasa de precizie C, montarea acestora făcându-se orizontal, prin filetare cu ajutorul piulițelor olandeze prevăzute în acest scop. Aceste dimensiuni de contoare se livrează cu filtru și elemente de legătură.

Atât căminele existente cât și cele proiectate sunt amplasate în spațiile verzi sau pe trotuarele și aleile de acces la scările blocurilor.

Pentru scările de bloc care vor avea racord nou este necesara realizarea unui gol in elevație subsolului, golul se va realiza cu o carota cu diametrul de 50 mm in care se va introduce o țeava de protecție, conducta de racord la fiecare scara de bloc fiind de 40 mm.

In subsol se vor face următoarele operații: se va intercala un teu zincat pe conducta principala de distribuție pentru interceptarea noului racord si se va monta un robinet de închidere.

Conducta de distribuție existenta se va secționa la trecerea intre scări si se va blinda.

Pentru realizarea golului in elevație se vor respecta indicațiile din expertiza de specialitate ce se va întocmi in acest scop.

 • 3.DATE TEHNICE ALE INVESTIȚI


a.) ZONA si AMPLASAMENTUL

REGIUNEA:

NORD•EST

JUDEȚUL:

BACĂU

LOCALITATEA:

Municipiul Bacau

Lucrările care fac obiectul investiției „Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău”, se execută în zona blocurilor de locuințe existente, amplasamentele fiind pe terenuri aparținând domeniului public și de stat, aflate în administrația Consiliului Local Bacău.

Căminele de contorizare existente și cele nou proiectate, echiparea cu aparatura de măsură și accesorii, legătura la rețelele de distribuție existente, se realizează în spațiul verde sau în trotuarul de acces al blocurilor.

Blocurile care fac obiectul proiectului de fata sunt amplasate, după cum urmează:

 • -  bloc nr. 70 strada Gării, bloc 88 si bloc 13 strada Mioriței - zona de nord - vest

 • - bloc nr. 1 strada Republicii                                - zona de sud


b.) STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZĂ A FI OCUPAT

Lucrările care fac obiectul investiției "Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău" sunt amplasate în intravilanul municipiului pe terenuri aparținând dome-niului public, aflate în administrația Consiliului Local Bacău.

cISItuatia ocupării definitive de teren.

Pentru lucrările realizate suprafața ce va fi ocupata temporar si definitiv este prezentata in următorul table:

Centralizator suprafețe ocupate de lucrări

Nr. crt

Denumirea lucrării

Cantit/ U.M.

Bmedlu (m) Smed. (mp)

Suprafața temporara

Suprafața definitiva

Observații

Bloc F

epublicil nr. 1

1.

Distribuție branșamente

75 ml

1,5 ml

112,50 mp

2.

Branșamente

85 ml

1,5 ml

127,50 mp

IC


3.

Cămine apometru

3 buc

3,25 mp

27,0 mp

9,75 mp

total

267,00 mp

9,75 mp

Bloc 1

Miorița nr. 13

1.

Distribuție branșamente

60 ml

1,5 ml

90,00 mp

-

2.

Branșamente

50 ml

1,5 ml

75,00 mp

3.

Cămine apometru

2 buc

3,25 mp

18,00 mp

6,50 mp

total

183,00 mp

6,50 mp

Bloc Miorița nr 88

1.

Distribuție branșamente

30 ml

1,5 ml

45,00 mp

-

2.

Branșamente

40 ml

1,5 ml

60,00 mp

3.

Cămine apometru

2 buc

3,25 mp

18,00 mp

6,50 mp

total

123,00 mp

6,50 mp

Bloc Gării nr. 70

1.

Distribuție branșamente

70 ml

1,5 ml

105,00 mp

2.

Branșamente

70 ml

1,5 ml

105,00 mp

-

3.

Cămine apometru

4 buc

3,25 mp

36 mp

13,00 mp

total

246,00 mp

13,00 mp

TOTAL

819,00 mp

35,75 mp

TEMPORAR = 819,00 mp DEFINITIV = 35,75 mp


❖ proiectul de investiție " Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău” se încadrează în Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Bacau și Planului de amenajarea Teritoriului al județului Bacău

dk Studii de teren


Studii topografice

La întocmirea studiului de fezabilitate s-au utilizat ridicările topo stereo 70 (nivel referință Marea Neagra) realizate la scara 1:500 - planuri de situație

Geologie și seismicitate

Geomorfologic, localitatea se găsește amplasată de-a lungul terasei superioare a râului Bistrița, amonte de confluență cu râul Șiret.

Relieful este în general puțin frământat, terenurile având o bună stabilitate și o pantă continuă, aproximativ paralelă cu panta naturală a râului Bistrița.

Conform normativului P100/1 - 2006, amplasamentul este situat in zona cu accelerația terenului ag = 0,2 și Tc = 1 sec., iar conform SR11100/1 - 1983, amplasamentele se situează în zona de grad seismic 8 (opt).

Structura geomorfologică a terenului o constituie balastul cu nisip și pietriș, care începe la adâncimi cuprinse între 1,0 -1,5 m. de la CTN, iar pânza freatică de la adâncimi de 2,5 - 5,5 m. fața de CTN.

Terenul’ de fundare al amplasamentului se încadrează în categoria „ terenuri bu-ne” conform normelor Indicativ NP-074/2002 anexa B tabelul B1.

Presiunea convențională la sarcini fundamentale este de Pconv = 250 Kpa conform STAS 3300/2 -1985.

e) Caracteristicile principale ale construcțiilor

Principalele obiective proiectate sunt:

- distribuție branșamente si branșamente          480 ml

 • -  cămine apometru noi (1,5 x 1,5 x 1,5) m          11 buc

 • - contoare apa Dn 20 mm                     24 buc

f) Situația existenta a utilităților

Terenul pe care se vor amplasa conductele de apa este relativ plat, fiind montate pe trotuar sau spațiu verde.

Rezolvare accesului auto în zona se face prin intermediul străzilor existente.

a) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Obiectivele majore ale studiului de fezabilitate așa cum se desprinde din tema proiectului o reprezintă contorizarea consumatorilor casnici pe fiecare scară de bloc pentru cunoașterea cât mai corectă a consumurilor și eliminarea pierderilor.

Prin realizarea proiectului se va asigura respectarea prevederilor legislației naționale în vigoare și a Directivelor cadru ale Uniunii Europene respectiv: Directiva nr. 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafață destinate prelevării de apă potabilă transpusă în legislația din România prin HG. 100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață și Directiva nr. 98/83 EC privind calitatea apei destinate consumului uman transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/8.06.2002 MO 552/29.07.2002

Pentru protecția mediului înconjurător se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la exploatarea rețelei de alimentare cu apă iar pe perioada de execuție se va obține avizul de mediu pentru organizarea de șantier cu referire la depozitarea materialelor care se va face conform planului pentru organizarea de șantier.

Pământul excedentar se va transporta și depozita în locurile puse ia dispoziție de Primăria municipiului Bacău.


Utilajele folosite pentru transport materiale, pământ excedentar și cele pentru executarea săpăturilor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic în vederea evitării poluării mediului prin degajări de noxe.

Se interzice evacuarea în sol sau ape curgătoare a produselor petroliere. Uleiuri uzate.

Deșeurile din perioada execuției vor fi gestionate cu respectarea Ordonanței 78/2000,respectiv Legea 426/2001.

La executarea investiției se vor respecta normele de protecția muncii și normele generale de protecție împotriva incendiilor.

3.1 «DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Studii topografice, Proiectul tehnic + Caiete de sarcini+detalii de Execuție + proiect de autorizație de construcție                                                  1 luna

Execuție                                                                  3 luni

TOTAL 4 luni

Luna

1

2

3

4

Studii topo, proiectului tehnic, PAC, DE, DL + verificare

15,600 mii lei (fără TVA)

Execuția

130,4300 mii lei (fara TVA)

3.2. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI (cu TVA)

COMPONENTELE MAJORE ALE PROIECTULUI

Costul estimativ al proiectului, conform deviz general și devize pe obiect, la nivelul noiembrie 2012, la un curs leu/€ de 1€ = 4,5426 lei în data de 04.10.2012 este :

TOTAL (cu TVA) din care:

C + M

Utilaje


= 198,458 mii lei

= 157,269 mii lei

= 4,464 mii lei


/ 43,691 mii€

/ 34,621 mii€ 70,984 mii€



Principalele capacități pe unități fizice:
 • • conducta PE-HD De 40-75 mm

 • •  cămine apometru noi

 • •  contoare apa


480 ml

11 buc

24 buc



SEF PROIECT

Sing/llfe^ontas




BREVIAR DE CALCUL

Alimentare cu apă

Breviarul de calcul s-a întocmit conform SR 1343-1/2006, STAS 1478-90, și Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare, I9-94.

1. ALIMENTAREA CU APA

Pentru blocurile de locuințe aflate in municipiul Bacău, străzile Republicii, bloc 1, scările A * H, strada Mioriței, bloc 13, scările A * D, strada Mioriței, bloc 88, scările A * D și strada Gării Bloc 70, scările A + H, pentru care se vor realiza contorizări pe scară, s-a luat în calcul numărul de apartamente indicat de SC CRAB SA Bacău . numărul de apartamente este conform tabel:


Strada/bloc

Sc. A

Sc. B

Sc. C

Sc. D

Sc. E

Sc. F

Sc. G

Sc. H

Republicii

14

20

19

14

15

19

20

20

blocl

apari

apari

apari

apari

apari

apari

apari

apari

Mioriței bloc 13

20 apari

16 apari

13 apari

20 apari

-

-

Mioriței bloc 88

14 apari

18 apari

17 apari

20 apari

-

Gării

19

20

20

18

11

20

20

17

bloc 70

apari

apari

apari

apari

apari

apari

apari

apari |


1.1. Debite caracteristice ale necesarului de apă Se calculează cu formulele:

Debitul zilnic mediu, QZi med:

în care:

qs = debitul specific:


conform tabel 1 necesarul specific este: qsp = 150 litri/ om zi - zone cu apartamente în blocuri cu instalații de apă rece, caldă și canalizare cu preparare centralizată a apei calde kZi = coeficient de neuniformitate a debitului zilnic:

conform tabel 1 - kzj = 1,20+1,35

N = numărul de persoane:

Ni • Numărul de apartamente x 3,5 persoane/apartament - conform tabel

Qzi med =




Strada/bloc

Sc. A

Sc. B

Sc.C

Sc.D

Sc. E

Sc. F

Sc. G

Sc. H

Republicii blocl

49 pers.

70 pers.

66,5 pers.

49 pers.

52,5 pers.

66,5 pers.

70 pers

70 pers

Mioriței bloc 13

70 pers.

56 pers.

45,5 pers.

70 pers

-

-

-

Mioriței bloc 88

49 pers.

63 pers

59,5 pers.

70 pers

-

-

-

Gării bloc 70

66,5 pers.

70 pers.

70 pers.

63 pers.

38,5 pers.

70 pers.

70 pers.

59,5 pers.

Qzi med — [N1 x qs 11 (mc/zi) conform tabel

Strada/bloc

Sc. A

Sc.B

Sc. C

Sc. D

Sc. E

Sc. F

Sc. G

Sc. H

Republicii blocl

7,35 mc/zi

10,5 mc/zi

9,975 mc/zi

7,35 mc/zi

7,875 mc/zi

9,975 mc/zi

10,5 mc/zi

10,5 mc/zi

Mioriței bloc 13

10,5 mc/zi

8,4 mc/zi

6,825 mc/zi

10,5 mc/zi

-

-

-

Mioriței bloc 88

7,35 mc/zi

9,45 mc/zi

8,925 mc/zi

10,5 mc/zi

-

-

-

-

Gării bloc 70

9,975 mc/zi

10,5 mc/zi

10,5 mc/zi

9,45 mc/zi

5,775 mc/zi

10,5 mc/zi

10,5 mc/zi

8,925 mc/zi

Debitul zilnic maxim, Climax:

Qzi max — kzi x Qzimed (mc/zi) unde:

ku - coeficient de neuniformitate a debitului zilnic: - k^ = 1,3

Strada/bloc

Sc. A

Sc. B

Sc. C

Sc. D

Sc. E

Sc. F

Sc. G

Sc. H

Republicii blocl

9,555 mc/zi

13,65 mc/zi

12,967 mc/zi

9,555 mc/h

10,237 mc/zi

12,967

mc/zi

13,65 mc/zi

13,65 mc/zi

Mioriței bloc 13

13,65 mc/zi

10,92 mc/zi

8,872 mc/zi

13,65 mc/zi

Mioriței bloc 88

9,555 mc/h

12,285 mc/zi

11,602 mc/zi

13,65 mc/zi

-

-

Gării

| bloc 70

12,967 mc/zi

13,65 mc/zi

13,65 mc/zi

12,285 mc/zi

7,50 mc/zi

13,65 mc/zi

13,65 mc/zi

11,602 mc/zi

Debitul orar maxim, Qorarmax:

Q^=^^\rnclh}       unde:

ko - coeficient de neuniformitate a debitului orar, ko= 2,2 conform Tabel 3 D • durata timpului de furnizare a apei, D = 24 ore

Strada/bloc

Sc. A

Sc. B

Sc. C

Sc. D

Sc. E

Sc. F

Sc. G

Sc. H

Republicii blocl

0,875 mc/h

1,251 mc/h

1,188 mc/h

0,875 mc/h

0,938 mc/h

1,188 mc/h

1,251 mc/h

1,251 mc/h

Mioriței bloc 13

1,251 mc/h

1,001 mc/h

0,813 mc/h

1,251 mc/h

-

-

-

Mioriței bloc 88

0,875 mc/h

1,126 mc/h

1,063 mc/h

1,251 mc/h

-

-

Gării bloc 70

1,188 mc/h

1,251 mc/h

1,251 mc/h

1,126 mc/h

0,688 mc/h

1,251 mc/h

1,251 mc/h

1,063 mc/h


întocmit,

ing. Remus.Aldea

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacau

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4,5426 lei / euro din data lei la 04.10.201

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

o.ooc

o,oc

o,oc

o,oc

> 0,0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,00

0,00

o,oc

0,0<

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,00

0,00

0,00

0,0l

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

I Alimentare cu energie electrică

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0?0(

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

| 0,00

0,0(

CAPITOLUL 3 Cheltuiel

pentru proiectare $

asistente

tehnică

3.1

Studii de teren

3,30

0,726

0,792

4,092

0,901

studiu geo

0,00

0,000

0,000

0,000

0,00C

studiu topo

3,30

0,726

0,792

4,092

0,901

studiu hidrogeologic

0,00

0,000

0,000

0,000

o.ooc

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,60

0,792

0,864

4,464

0,983

3.3

Proiectare și inginerie

12,300

2,708

2,952

15,252

3,359

SF

1,200

0,264

0,288

1,488

0,328

C.U. + Doc. Avize

0,900

0,198

0,216

1,116

0,246

Expertiza tehnica

5,000

1,101

1,200

6,200

1,365

P.Th. + C.S. + D.E.

4,300

0,947

1,032

5,332

1,174

Doc. Licitație + D.T.A.C.

0,900

0,198

0,216

1,116

0,246

Elabor. Certificat de performanță

Documentații obținere acorduri

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanță

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6

Asistență tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Asistentă tehnică proiectant

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Asistență tehnică diriginte

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 3

19,200

4,226

4,608

23,808

5,243

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

Obiect 1 Contorizare bloc 70

42,719

9,404

10,253

52,972

11,661

Obiect 2 Contorizare bloc 88

21,998

4,843

5,280

27,278

6,005

Obiect 3 Contorizare bloc 13

23,277

5,124

5,586

28,863

6,354

Obiect 4 Contorizare bloc 1

35,388

7,790

8,493

43,881

9,660

TOTAL SUBCAPITOLUL 4.1

123,382

27,161

29,612

152,994

33,680,



4.2

Montaj utilaj tehnologic

Obiect 1 Contorizare bloc 70

0,12C

0,026

0,029

0,149

0,03

Obiect 2 Contorizare bloc 88

0,060

0,013

0,014

0,074

0,01

Obiect 3 Contorizare bloc 13

0,060

0,013

0,014

0,074

0,01

Obiect 4 Contorizare bloc 1

0,120

0,026

0,029

0,149

0,03

TOTAL SUBCAPITOLUL 4.2

0,360

0,078

0,086

0,446

0,09

4.3

Utilaje și echipamente cu montaj

Obiect 1 Contorizare bloc 70

1,200

0,264

0,288

1,488

0,32

Obiect 2 Contorizare bloc 88

0,600

0,132

0,144

0,744

0,16

Obiect 3 Contorizare bloc 13

0,600

0,132

0,144

0,744

0,16-

Obiect 4 Contorizare bloc 1

1,200

0,264

0,288

1,488

0,32-

TOTAL SUBCAPITOLUL 4.3

3,600

0,792

0,864

4,464

0,98-

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4,6 Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

127,342

28,031

30,562

157,904

34,761

CAPITOLUL 5 Alte cheltuiel

I

 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

Organizare de șantier

Lucrări de construcții 2,5 % Cheltuieli conexe organizare șanț.

co o

00 o o o co o

0,680

0,000

0,741

0,000

3,829 z" 0,000

0,84c

0,00C

TOTAL SUBCAPITOLUL 5.1

3,088

0,680

0,741

3,829

0,843

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Taxa I.S.C. 0,8 %

Casa sociala a Constr. 0,5%

0,990

0,634

0,218

0,140

0,238

0,152

1,228

0,786

0,270

0,173

TOTAL SUBCAPITOLUL 5.2

1,624

0,358

0,390

2,014

0,443

5.3 |Chelt. diverse-neprevăzute

8,793

1,936

2,110

10,903

2,400

TOTAL CAPITOLUL 5

13,500

2,97

3,24

16,75:

3,69

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare


6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

160,042

35,231

38,411

198,458

43,691

din care C+M

126,830

27,919

30,439

157,269

34,621

DIRECTOR GENERAL^Tc^



gPROH‘nRO£


SEF PROIECT, sing. ilie Bontas



in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4,5426 lei la 04.10.2012

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitielor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

mii lei

mii

euro

mii lei

mii lei

I mii

| euro

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

Lucrări de construcții

36,205

7,970

8,689

44,894

9,88c

Lucrări de instalații

6,514

1,434

1,563

8,077

1,776

Total 1

42,719

9,404

10,253

52,972

11,661

II MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,120

0,026

0,029

0,149

0,033

Total II

0,120

0,026

0,029

0,149

0,033

III PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

1,200

0,264

0,288

1,488

0,328

2

Utilaje si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

Total III

1,200

0,264

0,288

1,488

0,328

Total (Total 1 + Total II + Total III)          44,039|    9,695| 10,5691   54,6081 12,021

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4,5426 lei ia 04.10.2012

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor de

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

cheltuieli

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

I mii

| euro

1

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Lucrări de construcții

18,690

4,114

4,486

23,176

5,102

2

Lucrări de instalații

3,308

0,728

0,794

4,102

0,903

Totali

21,998

4,843

5,280

27,278

6,005

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,060

0,013

0,014

0,074

0,016

Total 11

0,060

0,013

0,014

0,074

0,016

III

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0,600

0,132

0,144

0,744

0,164

2

Utilaje si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

Total III

0,600

0,132

0,144

0,744

0,164

Total (Total 1 + Total II + Total III)

22,658|

4,988

5,438

28,096|

6,185

întocmit, ing. Remus Aldea

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4,5426 lei la 04.10.2012

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor de

Valoare (fara TVA)

TVA

Val (inclus

oare tiv TVA)

crt

cheltuieli

mii lei

mii

euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Lucrări de construcții

19,831

4,366

4,759

24,590

5,413

2

Lucrări de instalații

3,446

0,759

0,827

4,273

0,941

Total 1

23,277

5,124

5,586

28,863

6,354

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,060

0,013

0,014

0,074

0,016

Total II

0,060

0,013

0,014

0,074

0,016

I

III

PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0,600

0,132

0,144

0,744

0,164

2

Utilaje si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

Total III

0,600

0,132

0,144

0,744

0,164

Total (Total 1 + Total II + Total III)        | 23,937)

5?269[

5,745

29,682|

6,534

întocmit,

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4,5426 lei la 04.10.2012

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Vale (inclus

sare vTVA)

mii lei

mii

euro

mii iei

mii lei

mii

euro

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Lucrări de construcții

28,658

6,309

6,878

35,536

7,822

2

Lucrări de instalații

6,730

1,482

1,615

8,345

1,837

Totali

35,388

7,790

8,493

43,881

9,660

II MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,120

0,026

0,029

0,149

0,033

Total II

0,120

0,026

0,029

0,149

0,033

III PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

1,200

0,264

0,288

1,488

0,328

2

Utilaje si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

Total III

1,200

0,264

0,288

1,488

0,328

Total (Total 1 + Total II + Total III)       | 36,708    8,0811   83Î0   45,518   10,020

Evaluare nr. 1

CONTORIZARE BLOC 70, STRADA GĂRII

Indici de preț nivel septembrie 2012, conform lucrări similare din baza de date a proiectantului 1€   = 4,5426 lei la 04.10.2012

 • A) Construcții + instalații

1) Lucrări de construcții
 • a) Terasamente aferente montării conductei de aducțiune (include săpătura, transport, așternere pat nisip, montare conductă,umplutură, compactare, transport pământ excedentar etc.)

  140 ml x

  25

  lei/ml =

  3.500 lei

  b) Cămin apometru din beton armat

  4 buc x

  8.000

  lei/buc =

  32.000 lei

  c) Desfacere refacere trotuar

  15 mp x

  47

  lei/mp =

  705 lei

TOTAL 1 =  36.205 lei

TOTALI =  36,205 mii lei

2) Instalații hidraulice

a) Procurare țeavă din poletilena de înalta densitatae PE-HD De 40 - 75 mm, Pn 6

De 40x2,3

70

ml

X

11

lei/ml =

770 lei

De 50 x 2,9

45

ml

X

5

lei/ml =

225 lei

De 75 x 4,3

25

ml

X

4

lei/ml =

100 lei

=    1.095 lei

 • b) Piese de legătură din PE HD, Pn 10 at, îmbinare sudură cap la cap (teuri, ramificații, capăt flanșă, etc.) se estimează la 20 % din valoarea conductelor.

0,2 x   1.095 lei    =      219 lei


 • c) Lucrări de instalații interioare

8 scara x    650  lei/scara =    5.200 lei

TOTAL 2 =   6.514 lei

TOTAL 2=   6,514 mii lei

TOTAL A = 42.719 lei      =  42,719 mii lei

TOTALA = 9.404 €      =   9,404 mii €

B) Montai utilaje tehnologice la rezervorului de înmaqazinare
 • a) Montaj utilaj tehnologic contoare măsurare debite + pompa incendiu si consum curent Contor         8 buc x 15 lei/buc =      120 lei

TOTAL B = 120,00 lei      =    0,12 mii lei

TOTAL B = 26,42 €       =    0,03 mii €

C) Utilaje tehnologice cu montai

a) Utilaje - Procurare utilaje funcționale cu montaj conform listă utilaj

TOTAL C = 1.200 Iei      =   1,200 mii lei

TOTAL C = 264,17 €       =   0,264 mii €

întocmit, 7^.; '. Remus Aldea v

Indici de preț nivel septembrie 2012, conform lucrări similare din baza de date a proiectantului 1€   = 4,5426 lei la 04.10.2012

 • A) Construcții + instalații

1) Lucrări de construcții

a) Terasamente aferente montării conductei de aducțiune (include săpătura, transport, așternere pat nisip, montare conductă,umplutură, compactare, transport pământ excedentar etc.)

70 ml x

25

lei/ml =

1.750 lei

b) Cămin apometru din beton armat

2 buc x

8.000

lei/buc =

16.000 lei

c) Desfacere refacere trotuar

20 mp x

47

lei/mp =

940 lei

TOTALI =  18.690 lei

TOTALI =  18,690 mii lei

2) Instalații hidraulice
 • a) Procurare țeava din poletilena de inalta densitatae PE-HD De 40 - 75 mm, Pn 6

De 40 x 2,3   40   ml  x     11     lei/ml  =     440 lei

De 50 x 2,9   30   ml  x     5     lei/ml  =      150 lei

=     590 lei

 • b) Piese de legătură din PE HD, Pn 10 at, îmbinare sudură cap la cap (teuri, ramificații, capăt flanșă, etc.) se estimează la 20 % din valoarea conductelor.

0,2 x    590 lei    =      118 lei

 • c) Lucrări de instalații interioare

4 scara x    650 lei/scara =    2.600 lei

TOTAL 2 =   3.308

TOTAL 2 =   3,308 mii

TOTALA = 21.998 lei      =  21,998 mii

TOTAL A = 4.843 €      =   4,843 mii

B) Montai utilaje tehnologice la rezervorului de înmaqazinare

a) Montaj utilaj tehnologic contoare măsurare debite + pompa incendiu si consum curent

Contor

4 buc x     15    lei/buc  =       60 lei

TOTAL B =  60,00 lei      =    0,06 mii tei

TOTAL B =  13,21 €       =    0,01 mii €

C) Utilaje tehnologice cu montai

a) Utilaje - Procurare utilaje funcționale cu montaj conform listă utilaj

TOTAL C =  600 lei      =   0,600 mii lei

TOTAL C = 132,08 €       =   0,132 mii €


Indici de preț nivel septembrie 2012, conform lucrări similare din baza de date a proiectantului 1€   = 4,5426 lei la 04.10.2012

A) Construcții + instalații

1) Lucrări de construcții

a) Terasamente aferente montării conductei de aducțiune (include săpătura, transport, așternere pat nisip, montare conductă,umplutură, compactare, transport pământ excedentar etc.)

110 ml x

25

lei/ml =

2.750 lei

b) Cămin apometru din beton armat

2 buc x

8.000

lei/buc =

16.000 lei

c) Desfacere refacere trotuar

23 mp x

47

lei/mp =

1.081 lei

TOTALI x 19.831 lei

TOTALI =  19,831 mii lei

2) Instalații hidraulice

a) Procurare țeavă din poletilena de înalta densîtatae PE-HD De 40 - 75 mm, Pn 6

De 40 x 2,3

40

ml

X

11

lei/ml =

440 lei

De 50 x 2,9

25

ml

X

5

lei/ml «

125 lei

De 75 x 4,3

35

ml

X

4

lei/ml =

140 lei

705 lei

 • b) Piese de legătură din PE HD, Pn 10 at, îmbinare sudură cap la cap (teuri, ramificații, capăt flanșă, etc.) se estimează la 20 % din valoarea conductelor.

0,2 x    705 lei    =      141 lei

 • c) Lucrări de instalații interioare

4 scara x    650   lei/scara =    2.600 lei

TOTAL 2 =   3.446

TOTAL 2 =   3,446 mii

TOTAL A = 23.277 lei      =  23,277 mii

TOTALA = 5.124 €       =   5,124 mii

B) Montai utilaje tehnologice la rezervorului de înmaqazinare

a) Montaj utilaj tehnologic contoare măsurare debite + pompa incendiu si consum curent

Contor        4 buc x    15

lei/buc «

60 lei

TOTAL B = 60,00

lei

0,06 mii lei

TOTAL B = 13,21

0,01 mii€

C) Utilaje tehnologice cu montaj

a) Utilaje - Procurare utilaje funcționale cu montaj conform listă utilaj

TOTAL C =  600

lei

0,600 mii lei

TOTAL C = 132,08

0,132 mii €

Verificat,

întocmit,       y /

sing. Ilie Bontaș

ing. Remus Aldea        <

Evaluare nr. 4

CONTORIZARE BLOC 1, STRADA REPUBLICII

Indici de preț nivel septembrie 2012, conform lucrări similare din baza de date a proiectantului 1€   = 4,5426 lei la 04.10.2012

A) Construcții + instalații

1) Lucrări de construcții
 • a) Terasamente aferente montării conductei de aducțiune (include săpătura, transport, așternere pat nisip, montare conductă,umplutură, compactare, transport pământ excedentar etc.)

160  ml  x

 • b) Cămin apometru din beton armat

3  buc  x

 • c) Desfacere refacere trotuar

14  mp  x


lei/ml


lei/buc


4.000 lei


24.000 lei


lei/mp =      658 lei

TOTALI =  28.658 lei


TOTALI =  28,658 mii lei

2) Instalații hidraulice

a) Procurare țeava din poletilena de inalta densitatae PE-HD De 40 - 75 mm, Pn 6

De 40 x 2,3

85

ml

X

11

lei/ml =

935 lei

De 50x 2,9

40

ml

X

5

lei/ml =

200 lei

De 75 x 4,3

35

ml

X

4

lei/ml =

140 lei

=     1.275 lei

 • b) Piese de legătură din PE HD, Pn 10 at, îmbinare sudură cap la cap (teuri, ramificații, capăt flanșă, etc.) se estimează la 20 % din valoarea conductelor.

0,2 x   1.275 lei    =      255 lei

 • c) Lucrări de instalații interioare

8 scara x    650 lei/scara =    5.200 lei

TOTAL 2 =   6.730 lei

TOTAL 2 =   6,730 mii lei

TOTAL A = 35.388 lei      =  35,388 mii lei

TOTALA = 7.790 €       =   7,790 mii €

B) Montai utilaje tehnologice la rezervorului de înmagazinare

a) Montaj utilaj tehnologic contoare măsurare debite + pompa incendiu si consum curent Contor         8 buc x 15 lei/buc =     120 lei

TOTAL B = 120,00 lei      =    0,12 mii lei

TOTAL B = 26,42 €       =    0,03 mii €

C) Utilaje tehnologice cu montai a) Utilaje - Procurare utilaje funcționale cu montaj conform listă utilaj

TOTAL C = 1.200 lei       =   1,200 mii lei

TOTAL C = 264,17 €       =   0,264 mii €


SC. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU


LISTA A UTILAJELOR CARE NECESITA MONTAJ

1€= 4,5426 lei la 04.10.2012

NR.

DENUMIREA PE TIPURI DE UTILAJE CARACTERISTICI TEHNICE, CAPACITATI, DIMENSIUNI

NR.

BUC

VALOARE

OBSERVAȚII

PE BUCATA

TOTAL

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

Obiect 1 - Contorizare bloc 70, strada Gării

1

Apometru Dn 20 mm + accesorii, clasa C

8

0,150

0,033

1,200

0,264

Totali

1,200

0,264

Obiect 2 - Contorizare bloc 88, strada Mioriței

1

Apometru Dn 20 mm + accesorii, clasa C

4

0,150

0,033

0,600

0,132

Total 2

0,600

0,132

Obiect 3 - Contorizare bloc 13, strada Mioriței

1

Apometru Dn 20 mm + accesorii, clasa C

4

0,150

0,033

0,600

4,000

Total 3

0,600

4,000

Obiect 4 - Contorizare bloc 1, strada Republicii

1

Apometru Dn 20 mm + accesorii, clasa C

8

0,150

0,033

1,200

8,000

Total 4

1,200

8,000

TOTAL

3,600

12,396

Verificat sing. Ilie Bphtas


întocmit ing. Remus Aldea

CONTOR APA RECE Dn 20 mm

Denumire Contor de apa rece potabila DN 20 mm

Descriere Contor pentru măsurarea consumului casnic Specificații Contor de debit DN 20 mm,

Acționare multijet

Cadran umed

Clasa de precizie „C

Debit nominal Qn= 2,5 mc/h

Debit maxim Qmax = 5 mc/h

Debit de tranziție Qtr = 37,5 l/h

Debit minim Qmln = 25 l/h

Debit start Qst = 9,5 l/h

Set complet, contor-filtru inclusiv elementele de legătura Contoarele vor fi în conformitate cu ISO 4064/1, ISO 4064/3 In conformitate cu normele Biroului Roman de Metrologie Legala Marcat conform punctului 8 al normelor Biroului Roman de Metrologie Legala Condiții Compatibile cu caracteristicile fizico-chimice ale apei potabile

Contorul trebuie să fie etanș, neutru biologic, rezistent la coroziunea internă și externa

Sa funcționeze în următoarele condiții de microclimat.

 • •  umiditate ridicată

 • •  ventilație redusa

 • •  variații de temperatura iarna-vara

 • •  praf, condens, inundări accidentale

Poziția de lucru: orizontala

Temperatura de lucru: +1°C...30°C

Presiunea de lucru (daca nu este specificata): minim 1 MPa (10 bar) Pierderile maxime de presiune din contor: 0,1 MPa (1 bar) la debit maxim Pierderile minime de presiune din contor: 0,025 MPa (0,25 bar) la debit nominal

INDEX MAXIM 99.999

INDEX MINIM 0,05

Se citește în mc și în litri

Verificat sing. Ilie'Șontas


întocmit,

ing. Remus Aldea



g

1

1

VERIFICATOR/

EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA       REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

'fii

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L BACAU

J04/1502/2005

PROIECT: CONTORIZAREA CONSUMATORILOR CASNICI DIN MUNICIPIUL BACAU

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 10/2012 FAZA: tF.

HUMELE

SEMNĂTURĂ

SCARA: 1/5000

PLAN DE INCAORARE IN ZONA

STR. MIORIȚEI BLOC 13 SI 88

STR. GĂRII BLOC 70

PLANȘA:

NOI

B

PROIECTAT

ihlremusaidea

zZ/-//y.

F

0

' X

DESENAT

IM.REMUSALDEA

vaimcAT

SNLIUE SORTAI

■» I

DATA:

11/2012

SEF PROIECT

SM0.IUE BORTA!

.1

DIRECTOR TCHKC

MHR. IUE BONTA*

i r f?

DIRECTOR (ENERAL

UKLSAVAMUUf




VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA



S.C. PRO HIDRO INSTALS.R.L. BACAU

J04/1502/2005


PROIECT: CONTORIZAREA CONSUMATORILOR CASNICI OIN MUNICIPIUL BACAU


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


PROIECT: 10/2012 FAZA: SJ.



PROIECTAT DESENAT

VERIFICAT

SEP PROIECT DIRECTOR TEHNIC



PLAN 0EÎNCADRARE IN ZONA CALEA REPUBLICII BL0C1


PLANȘA:

H02


—a   »---o —o— Conducta distribuție apa de cvartal existenta

—»----1----1----*— Conducta distribuție pentru branșamente proiectata L = 70 m

-------------------Conducta branșamente proiectata L = 70 m -----Conducta branșamente existenta

— Conducta branșamente existenta dezafectata

ex         Cămin contorizare existent

CAi         Cămin contorizare proiectat Buc=4

LEGENDA

—a----8----a----e— Conducta distribuție apa de cvartal existenta

—<----i----1 - -<— Conducta distribuție pentru branșamente proiectata L = 30 m

-------------------Conducta branșamente proiectata L - 40 m -----Conducta branșamente existenta

— Conducta branșamente existenta dezafectata

CA ex        Cămin contorizare existent

C A i          Cămin contorizare proiectat Buc = 2




LEGENDA

•e—■■ a----g----a— Conducta distribuție apa existenta

>*----*----♦----*— Conducta distribuție pentru branșamente proiectata L = 60 m

----------------Conducta branșamente proiectata L = 50 m

■----Conducta branșamente existenta

CA ex         Cămin contorizare existent

CA i         Cămin contorizare proiectat Buc = 2



IIl» î

M II

l

® li


SISTEM OE PROIECȚIE STEREO 70 PLAN DE REFERINȚA Z- M. NEAGRA


VCUHCATOW

pymg

mim

SOUUTUKA

cernu»      uratATiexramzArauMTA

Eț:,    S.C. PRO HIDRO INSTALSJLL

A                BACAU

1           J04/1502/2005

,*BCT   Mmcmuco

nuct

IWZtll MU: M.

JMKJI

KUU: wn

PtAIDESmunE COMTOUZAK STR.MI0anABWC13

rum

•• 1

ui antum

tOSMT

mantum

CfQXtr.

HHHUr

muMnu

"?jr           -i

Mlk U/M»

KHMEH

tmuanu

7’~Ă)

MKMtBOK

MUUtMRU

IF 7/<r