Hotărârea nr. 10/2013

Hotărârea nr.10 din 29.01.2013 Hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Lazăr Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei şi  validarea mandatului de  consilier local  al doamnei  Nastase Maria Raluca,  următorul  supleant  înscris pe lista de candidaţi a Partidului Democrat - Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău.

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Lazăr Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și validarea mandatului de consilier local, a d-nei Nastase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat - Liberal - Organizația Județeană Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 96 (9) din Legea nr. 67/ 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată;

  • - Prevederile art. 6 (2), art. 7 (1), art. 9 (2) lit. „a”, art. 10 și art. 12 (1) din Legea nr. 393/ 2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 31 (3) din Legea nr. 215/ 2001 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Demisia d-lui Lazăr Florin înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Bacău cu nr. 65025/ 11.01.2013;

  • - Adresa nr. 1/ 03.01.2013 a Partidului Democrat - Liberal - Organizația Județeană Bacău, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Bacău cu nr. 65003/ 03.01.2013, prin care comunică supleantul care să fie supus validării în persoana d-nei Nastase Maria Raluca;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 144/ 2012 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Procesul Verbal nr. 536/23.01.2013 al Comisiei de Validare;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art. 45(1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1  - Se ia act de încetarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al

Municipiului Bacău, a domnului Lazăr Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și se declară locul vacant.

ART. 2 - Consiliul Local al Municipiului Bacău, validează mandatul de consilier local al d-nei Nastase Maria Raluca, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea alegerii domniei sale la data de 23.01.2013 și figurează ca supleant pe lista Partidului Democrat - Liberal - Organizația Județeană Bacău, existând confirmarea partidului.

ART. 3 - Se ia act de depunerea jurământului de către d-na Nastase Maria Raluca, în fața Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ART. 4 - Se modifică în mod corespunzător HCL nr. 144/ 2012, în sensul că se repartizează d-na Nastase Maria Raluca în Comisia de Specialitate nr. 3 - Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică - în calitate de membru.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată d-lui Lazăr Florin, d-nei Nastase Maria Raluca, Președintelui Comisiei de Specialitate nr. 3 și Compartimentului Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI