Hotărârea nr. 1/2013

Hotărârea nr.1 din 04.01.2013 Hotărâre privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Cojocaru Viorel, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Uniunii Social Liberale - Filiala Bacău.

HOTĂRÂRE


privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Cojocaru Viorel, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Uniunii Social Liberale -Filiala Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 96 (9) din Legea nr. 67/ 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată;

  • - Prevederile art. 6 (2) și art. 7 (1) din Legea nr. 393/ 2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 31 (3) din Legea nr. 215/ 2001 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Adresa nr. 8/ 28.12.2012 a Uniunii Social Liberale - Filiala Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 47154/ 28.12.2012, prin care comunică supleantul care să fie supus validării în persoana d-lui Cojocaru Viorel;

* Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 144/ 2012 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 324/ 2012 prin care s-a aprobat încetarea calității de viceprimar și implicit de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Luchian Dragoș, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, locul fiind declarat vacant;

  • - Procesul Verbal nr. 8968/ 28.12.2012 al Comisiei de Validare;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alia (9) și art. 31 (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART, 1 - Consiliul Local al Municipiului Bacău, validează mandatul de consilier local al domnului Cojocaru Viorel, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea alegerii domniei sale la data de 28.12.2012 și figurează ca supleant pe lista Uniunii Social Liberale — Filiala Bacău, existând confirmarea partidului.


ART. 2 - Se ia act de depunerea jurământului de către dL Cojocaru Viorel, în fața Consiliului Local al Municipiului Bacău.


ART. 3Se modifică în mod corespunzător HCL nr. 144/ 2012, în sensul că se repartizează dl. Cojocaru Viorel în Comisia de Specialitate nr. 2 — Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură - în calitate de membru.


ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată-nr. 2 și Compartimentului AparDE ȘED


■ Cojocaru Viorel, Președintelui Comisiei de Specialitate iză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI