• Hotărârea 394/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.394 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 393/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.393 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Judetul Bacău şi R. A. Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău, în scopul realizării şi finanţării în comun a obiectivului "Modernizarea şi Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău".
 • Hotărârea 392/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.392 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Judetul Bacău şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău în scopul realizării şi finanţării în comun a obiectivului "Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”.
 • Hotărârea 391/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.391 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea cuantumului lucrărilor suplimentare, neeligibile, necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 390/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.390 din 24.12.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia  EON  Gaz  Distribuţie SA a unor suprafeţe de teren, în vederea folosirii acestora cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor  reţele de gaze naturale  subterane.
 • Hotărârea 389/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.389 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi a unui drept de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra unor terenuri din domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 388/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.388 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiţie: "Bază Sportivă - Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău".
 • Hotărârea 387/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.387 din 24.12.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL 346 din 29.11.2013 privind aprobarea   documentaţiei tehnico-economice  a  obiectivului de investiţii: "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a principalilor indicatori tehnico-economici, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare, faza Proiect tehnic (PT).
 • Hotărârea 386/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.386 din 24.12.2013 Hotărâre pentru aprobarea Actului Aditional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, incheiat cu SC SOMA SRL Bacau si inregistrat sub numarul 26.785 din 01 august 2005.
 • Hotărârea 385/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.385 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru  anul 2014 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 384/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.384 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, la Centrul Bugetar Creşe Bacău începând cu data de 01.01.2014.
 • Hotărârea 383/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.383 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea începând cu 01.01.2014 a costului mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău şi a grilei de calcul a contribuţiei datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie, stabilit prin HCL nr. 15 din 29.01.2013, până la aprobarea unui nou cost de întreţinere aferent anului 2014.
 • Hotărârea 382/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.382 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2013, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2014.
 • Hotărârea 381/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.381 din 24.12.2013 Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2013.
 • Hotărârea 380/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.380 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2014- 2015.
 • Hotărârea 379/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.379 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2014 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul Fiscal, actualizată.
 • Hotărârea 378/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.378 din 24.12.2013 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul  2014 în municipiul Bacău/
 • Hotărârea 377/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.377 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 376/2013 - Municipiul Bacău - 24.12.2013

  Hotărârea nr.376 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe  anul 2013, al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 375/2013 - Municipiul Bacău - 17.12.2013

  Hotărârea nr.375 din 17.12.2013 Hotărâre privind aprobarea alocarii unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea "Sărbătorilor de Iarnă", în municipiul Bacău în luna decembrie 2013.
 • Hotărârea 374/2013 - Municipiul Bacău - 17.12.2013

  Hotărârea nr.374 din 17.12.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociatia «Oblio» Bacau, la organizarea unui Proiect educativ, care va avea loc la Bacau în data de 17 decembrie 2013.
 • Hotărârea 373/2013 - Municipiul Bacău - 17.12.2013

  Hotărârea nr.373 din 17.12.2013 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau.
 • Hotărârea 372/2013 - Municipiul Bacău - 17.12.2013

  Hotărârea nr.372 din 17.12.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.159/26.07.2012 privind  aprobarea contractării unei/ unor finanţări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
 • Hotărârea 371/2013 - Municipiul Bacău - 17.12.2013

  Hotărârea nr.371 din 17.12.2013 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 370/2013 - Municipiul Bacău - 09.12.2013

  Hotărârea nr.370 din 09.12.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Centrul de Cultură "George Apostu" Bacău, în vederea editării numărului 41 al Revistei "Vitralii".
 • Hotărârea 369/2013 - Municipiul Bacău - 09.12.2013

  Hotărârea nr.369 din 09.12.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea Convenţiei nr.10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău şi SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău şi aprobată prin HCL nr.350/2010, modificată şi completată prin HCL nr.303/2011, HCL nr.16/2013, HCL nr.247/2013 şi HCL 330/2013.
 • Hotărârea 368/2013 - Municipiul Bacău - 09.12.2013

  Hotărârea nr.368 din 09.12.2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii  pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 367/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.367 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 15 mp, situată pe str. Cronicar Neculce şi asupra suprafeţei de teren de 25 mp, situată  pe str. Calea Republicii, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 366/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.366 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare interioara, Regulamentului de organizare si functionare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si Statul de Functii pentru cabinetele medicale scolare din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 365/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.365 din 29.11.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie SA a terenului în suprafaţă de 1556 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Neagoe Voda, Martir Horia, Martir Closca, Martir Crisan, Radu Negru, Nucului si str. Decebal din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 364/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.364 din 29.11.2013 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 6 000 lei d-lui ROTARU CONSTANTIN cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 21, sc. C, ap.4.
 • Hotărârea 363/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.363 din 29.11.2013 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 6 000 lei d-lui PĂVĂLAŞC DORU VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Ale. Electricienilor, nr. 4, sc. B, ap.12.
 • Hotărârea 362/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.362 din 29.11.2013 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2013 - ianuarie 2014.
 • Hotărârea 361/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.361 din 29.11.2013 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcţii autorizate.
 • Hotărârea 360/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.360 din 29.11.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 1612 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Iosif Cocea, Prieteniei, Primăverii, Logofăt Tăutu, Alunului şi Aprodu Purice, din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 359/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.359 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 167,5 mp, situată  pe str. Triumfului,  asupra suprafeţei de teren de 2200 mp, situată  pe str. C-tin Muşat, str. Dr. Alexandru Şafran, str. Al. Tolstoi, asupra suprafeţei de teren de 60 mp, situată  pe str. Pieţei şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 8,5 mp, situată pe str. Triumfului, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 358/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.358 din 29.11.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 195/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de uz, către EON Moldova Distribuţie, pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 11 mp, situată pe str. Prelungirea Dorului şi str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău şi dreptul de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 259 mp aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 357/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.357 din 29.11.2013 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 337/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de 150 mp, situată pe Calea Moineşti şi str. Abatorului, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 356/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.356 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru LUCRĂRI DE DESFIINŢARE LOCUINŢE C1 şi C2 ŞI MAGAZIE C3 ŞI LUCRĂRI DE CONSTRUIRE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI, STR. CRONICAR ION NECULCE, NR. 1-3-5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIAR: S.C. SOCAR PETROLEUM SA, din Bucureşti.
 • Hotărârea 355/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.355 din 29.11.2013 Hotărâre privind indreptarea unei erori materiale din HCL nr.252/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,  a  unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcţiune, casarea şi valorificarea acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 354/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.354 din 29.11.2013 Hotărâre privind inscrierea in inventarul domeniului privat/public al Municipiului Bacau, a suprafetelor de teren reale gasite la masuratori,  aferente "Parcului Trandafirilor" si "Parcului Nord" din Muncipiul Bacau.
 • Hotărârea 353/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.353 din 29.11.2013 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri imobile, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 352/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.352 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Amenajări necesare fluentizării circulaţiei, în municipiul Bacău".
 • Hotărârea 351/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.351 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţie: "Reabilitarea sediului Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău".
 • Hotărârea 350/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.350 din 29.11.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 68 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii : "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Republicii, nr. 54 scarile A si B, Bacau".
 • Hotărârea 349/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.349 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2012-2013.
 • Hotărârea 348/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.348 din 29.11.2013 Hotărâre privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ  bacauane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2012-2013.
 • Hotărârea 347/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.347 din 29.11.2013 Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publica a unor bunuri proprietate publica situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevazute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
 • Hotărârea 346/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.346 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a principalilor indicatori tehnico - economici, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare, faza Proiect tehnic (PT).
 • Hotărârea 345/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.345 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău".
 • Hotărârea 344/2013 - Municipiul Bacău - 29.11.2013

  Hotărârea nr.344 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 343/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.343 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de 61,6 mp, situată pe  străzile Banca Naţională - Neagoe Vodă, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 342/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.342 din 31.10.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.261/12.08.2013 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii - C.N.I. S.A.  a imobilului "Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor" din municipiul Bacău str. General Guşe nr.2-4 şi a terenului aferent în suprafaţă de 50.980,00 m.p., în scopul finalizării obiectivului "Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor"  din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 341/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.341 din 31.10.2013 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65590/08.10.2013.
 • Hotărârea 340/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.340 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 339/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.339 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a spaţiilor şi a terenurilor aferente ce fac obiectul OUG nr. 68/2008 şi aprobarea vânzării acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 338/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.338 din 31.10.2013 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al mun. Bacău.
 • Hotărârea 337/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.337 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de 150 mp, situată pe Calea Moineşti şi str. Abatorului, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 336/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.336 din 31.10.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 220 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile I. Ghelu Destelnica (fostă Trotuş) şi Fundătura Trotuş din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 335/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.335 din 31.10.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 725 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Erou Ciprian Pintea, Pictor Theodor Aman şi Timpului din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 334/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.334 din 31.10.2013 Hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Nou (Cimitirul Sărata), d-nei Martinescu Maria din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată.
 • Hotărârea 333/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.333 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 332/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.332 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 331/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.331 din 31.10.2013 Hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 330/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.330 din 31.10.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unui nou contract de concesiune şi încheierea în acest sens a unor convenţii cu SC TRANSPORT PUBLIC SA BACĂU şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, modificată şi completată prin HCL nr.303/30.09.2011, HCL nr.16/29.01.2013 şi HCL nr.247/31.07.2013.
 • Hotărârea 329/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.329 din 31.10.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/ lună modificată şi completată de HCL nr.82/30.03.2012, HCL nr.299/27.12.2012 şi HCL nr.153/26.04.2013.
 • Hotărârea 328/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.328 din 31.10.2013 Hotărâre privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru consumul colectiv la Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau.
 • Hotărârea 327/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.327 din 31.10.2013 Hotărâre privind  acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de  53 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de  14.10.2013.
 • Hotărârea 326/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.326 din 31.10.2013 Hotărâre privind  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret "Vasile Alecsandri" din Bacău.
 • Hotărârea 325/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.325 din 31.10.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcţii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr.290/30.09.2013.
 • Hotărârea 324/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.324 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Directia publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 323/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.323 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor, studentilor si cadrelor didactice din unitatile de invatamant din Municipiul Bacau, care obtin rezultate deosebite in activitatea desfasurata pe parcursul unui an  scolar/universitar.
 • Hotărârea 322/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.322 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.
 • Hotărârea 321/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.321 din 31.10.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociatia «Eminenta Pro Vranceanu» Bacau si Colegiul National "Gheorghe Vranceanu" din Bacau , la organizarea mini-proiectului "De la suflet la suflet", desfăşurat în cadrul proiectului "Voluntariat în Vrănceanu", care va avea loc în data de 23 noiembrie 2013.
 • Hotărârea 320/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.320 din 31.10.2013 Hotărâre privind participarea în calitate de partener a municipiului Bacău împreună cu Liga Studenţească din  Universitatea "Vasile Alecsandri" în vederea organizării proiectului "Balul Bobocilor al Universităţii Vasile Alecsandri " din Bacău, organizat în data de 13.11. 2013.
 • Hotărârea 319/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.319 din 31.10.2013 Hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani,  catre Asociatia Nationala Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala "col. Corneliu Chiries" a Judetului Bacău, pentru publicarea lucrarii "Bacau - Consemnari istorice".
 • Hotărârea 318/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.318 din 31.10.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociaţia Secretarilor de Municipii din România şi Asociaţia Municipiilor din România la organizarea evenimentului "Adunarea Generală a Secretarilor de Municipii din România", ce se va desfăşura în Bacău în perioada 14 - 15 noiembrie 2013.
 • Hotărârea 317/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.317 din 31.10.2013 Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III anul 2013, al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 316/2013 - Municipiul Bacău - 31.10.2013

  Hotărârea nr.316 din 31.10.2013 Hotarare privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Bacău, post-mortem prof.dr. Alexandru Artimon.
 • Hotărârea 315/2013 - Municipiul Bacău - 21.10.2013

  Hotărârea nr.315 din 21.10.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener impreuna cu S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. Iaşi, in vederea organizarii Conferintei "Afaceri.ro  Bacau cu tema: Pozitionare, bune practici, perspective si instrumente de crestere economică", ce va avea loc la Bacau in data  de 30 octombrie 2013.
 • Hotărârea 314/2013 - Municipiul Bacău - 21.10.2013

  Hotărârea nr.314 din 21.10.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 50 mp, situată  pe str. Unirii şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de 3 mp, situată pe str. Unirii, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 313/2013 - Municipiul Bacău - 21.10.2013

  Hotărârea nr.313 din 21.10.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacau,  în vederea organizării celei de a VI-a ediţii a concursului "Cupa Bacăului la Înot".
 • Hotărârea 312/2013 - Municipiul Bacău - 21.10.2013

  Hotărârea nr.312 din 21.10.2013 Hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren aflate în Bacău str. George Apostu nr.13.
 • Hotărârea 311/2013 - Municipiul Bacău - 21.10.2013

  Hotărârea nr.311 din 21.10.2013 Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a terenului şi clădirii în suprafaţă totală de 2924 mp, situate în Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano - Catolică de Iaşi, în vederea desfăşurării activităţii de către Asociaţia "Misionarele Carităţii - Filiala Bacău"
 • Hotărârea 310/2013 - Municipiul Bacău - 21.10.2013

  Hotărârea nr.310 din 21.10.2013 Hotarare pentru stabilirea provizorie a modalitatii de gestiune directa pentru activitatea de "infiintare a depozitelor de deseuri si administrarea acestora" din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acesteia.
 • Hotărârea 309/2013 - Municipiul Bacău - 21.10.2013

  Hotărârea nr.309 din 21.10.2013 Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare  ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014.
 • Hotărârea 308/2013 - Municipiul Bacău - 21.10.2013

  Hotărârea nr.308 din 21.10.2013 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 307/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.307 din 30.09.2013 Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de 57 072 lei d-lui CHIRIEAC VASILE cu domiciliul în Bacău, pentru fiul CHIRIEAC ANDREI cu domiciliul in Bacau.
 • Hotărârea 306/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.306 din 30.09.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundaţia «Constantin Brâncoveanu» la organizarea acţiunii dedicate zilei de 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, ce se va desfăşura în Bacău.
 • Hotărârea 305/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.305 din 30.09.2013 Hotarare privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie 2013-noiembrie 2013.
 • Hotărârea 304/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.304 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.277/2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 60 m.p. , situată pe strada Prieteniei, asupra suprafeţei de teren de 49 m.p., situată pe strada Nicu Enea şi a dreptului de uz pe durata funcţionării  capacităţii energetice asupra suprafeţei de 1 m.p., situată pe strada Nicu Enea , aparţinând domeniului public al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 303/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.303 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran şi amplasării unor conductoare, asupra suprafeţei de teren de 77 m.p. , situată pe strada Gheorghe Hociung şi a dreptului de uz pe durata funcţionării  capacităţii energetice asupra suprafeţei de 3,5 m.p., situată pe strada Gheorghe Hociung, aparţinând domeniului public al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 302/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.302 din 30.09.2013 Hotarare privind punerea la dispoziţia EON Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 60 m.p.,  în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Logofăt Tăutu şi Prieteniei din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 301/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.301 din 30.09.2013 Hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în Bacău din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 300/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.300 din 30.09.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în administrarea şi exploatarea  SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, a unor bunuri de retur.
 • Hotărârea 299/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.299 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/2007 prin care  s-a aprobat trecerea din  domeniul public în domeniul privat  al  municipiului Bacău  a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare sau casare în condiţiile legii.
 • Hotărârea 298/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.298 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din Bacău, propuse pentru scoatere din funcţiune, valorificare prin vânzare la licitaţie sau după caz, casare, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 297/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.297 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi au fost  date în administrarea şi exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, modificată.
 • Hotărârea 296/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.296 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 295/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.295 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie: "ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARŢINÂND MUNICIPIULUI BACĂU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT  Ø16 URECHEŞTI-BACĂU II, DEBIT 7500 N.M.C. PRESIUNE MINIMĂ 6 BAR".
 • Hotărârea 294/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.294 din 30.09.2013 Hotarare privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepţie, pe perioadă determinată, a d-lui Horoiu Sorinel şi a d-nei Chivescu Cristina - persoane marginalizate social aflate în situaţie de risc ce necesită servicii de îngrijire şi asistenţă medicală permanentă.
 • Hotărârea 293/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.293 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.
 • Hotărârea 292/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.292 din 30.09.2013 Hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecţie din anul 2013 a proiectelor / programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005.
 • Hotărârea 291/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.291 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii 52/2011.
 • Hotărârea 290/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.290 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcţii  şi organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 289/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.289 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 288/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.288 din 30.09.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica "Mihail Jora"  Bacău la organizarea celei de a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional "Zilele Muzicii Contemporane", ce se va desfăşura în perioada 27 - 30 septembrie 2013 la Bacău.
 • Hotărârea 287/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.287 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea organizării Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 11 - 13 octombrie 2013, cu finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte institutii, asociatii si organizatii locale.
 • Hotărârea 286/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.286 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.
 • Hotărârea 285/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.285 din 30.09.2013 Hotarare privind acceptarea comunei Pârjol in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia.
 • Hotărârea 284/2013 - Municipiul Bacău - 30.09.2013

  Hotărârea nr.284 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 283/2013 - Municipiul Bacău - 12.09.2013

  Hotărârea nr.283 din 12.09.2013 Hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 282/2013 - Municipiul Bacău - 12.09.2013

  Hotărârea nr.282 din 12.09.2013 Hotarare privind modificarea HCL nr. 428/29.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost acceptată donaţia facută de către SC AMURCO SRL, reprezentând teren şi construcţii aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr.1 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 281/2013 - Municipiul Bacău - 12.09.2013

  Hotărârea nr.281 din 12.09.2013 Hotarare prin care se aprobă şi se însuşesc de către Consiliul Local al Municipiului Bacău «Notele scrise»  solicitate de instanţa de judecată în Dosarul nr.6175/110/2011 aflat pe rolul  Tribunalului Braşov - Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi fiscal.
 • Hotărârea 280/2013 - Municipiul Bacău - 12.09.2013

  Hotărârea nr.280 din 12.09.2013 Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 279/2013 - Municipiul Bacău - 06.09.2013

  Hotărârea nr.279 din 06.09.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. Bacău nr.175/29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de activitate, precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate, modificată şi completată.
 • Hotărârea 278/2013 - Municipiul Bacău - 06.09.2013

  Hotărârea nr.278 din 06.09.2013 Hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 277/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.277 din 27.08.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 60 mp, situată  pe str. Prieteniei, asupra suprafeţei de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea şi a dreptului de uz pe durata funcţionării capacităţii energetice, asupra suprafeţei de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 276/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.276 din 27.08.2013 Hotarare privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi darea acestora în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, in sensul diminuarii valorii bunurilor de retur cuprinse in Anexa nr. 4.
 • Hotărârea 275/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.275 din 27.08.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau a unui bun - mijloc fix, dat in concesiune catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, in scopul scoaterii din functiune prin casare/demolare si valorificarea acestuia in conditiile legii.
 • Hotărârea 274/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.274 din 27.08.2013 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 257/28.09.2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a obiectelor de investiţii care fac parte din obiectivul de investiţii "Extinderea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacău", nepuse în funcţiune până la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacău, propuse pentru scoatere din funcţiune, valorificare prin casare, în condiţiile legii, acestea  nefiind valorificate prin vânzare la licitaţiile publice organizate, din lipsă de cumpărători.
 • Hotărârea 273/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.273 din 27.08.2013 Hotarare privind înfiinţarea a două centre de încasare a contravalorii agentului termic furnizat de SC CET SA, în cadrul unor P.T. - uri din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 272/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.272 din 27.08.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 169,60 mp, situată pe str. Erou Gh. Rusu, b-dul 9 Mai, str. Alexandru cel Bun şi str. Miron Costin, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 271/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.271 din 27.08.2013 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii juridice in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii in cadrul S.C. CET S.A.Bacau.
 • Hotărârea 270/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.270 din 27.08.2013 Hotarare privind stabilirea tarifului abonamentului pentru elevi şi studenţi precum şi asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilităţi la transportul urban cu mijloace de transport în comun.
 • Hotărârea 269/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.269 din 27.08.2013 Hotarare privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 54 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de  08.08.2013.
 • Hotărârea 268/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.268 din 27.08.2013 Hotarare privind încheierea unui acord de parteneriat între municipiului Bacău şi Universitatea "Vasile Alecsandri" în vederea derulării proiectului european "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău", pentru perioada contractuală 2013 - 2017.
 • Hotărârea 267/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.267 din 27.08.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Lions Club Moldova Bacău în vederea organizării Taberei de Diabet, ce se va desfăşura în perioada 01- 10.09.2013.
 • Hotărârea 266/2013 - Municipiul Bacău - 27.08.2013

  Hotărârea nr.266 din 27.08.2013 Hotarare privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 265/2013 - Municipiul Bacău - 12.08.2013

  Hotărârea nr.265 din 12.08.2013 Hotarare privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.
 • Hotărârea 264/2013 - Municipiul Bacău - 12.08.2013

  Hotărârea nr.264 din 12.08.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacau, în vederea organizării celei de a XXIII-a editii a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana "Saloanele Moldovei".
 • Hotărârea 263/2013 - Municipiul Bacău - 12.08.2013

  Hotărârea nr.263 din 12.08.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea HCL nr.258/31.07.2013 privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Şeptilici, Calea Moineşti şi Corbului din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 262/2013 - Municipiul Bacău - 12.08.2013

  Hotărârea nr.262 din 12.08.2013 Hotarare privind completarea HCL nr.383/17.11.2010 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul suplimentarii terenului afectat de Statia de Epurare a Apelor Uzate Bacau cu suprafata de 11.376 m.p.
 • Hotărârea 261/2013 - Municipiul Bacău - 12.08.2013

  Hotărârea nr.261 din 12.08.2013 Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii - CNI - SA a imobilului "Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor" din Municipiul Bacau str. Gral Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafata de 50.980 mp, in scopul finalizarii obiectivului "Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor" din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 260/2013 - Municipiul Bacău - 12.08.2013

  Hotărârea nr.260 din 12.08.2013 Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 259/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.259 din 31.07.2013 Hotarare privind înfiinţarea S.C. THERMOENERGY S.A.
 • Hotărârea 258/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.258 din 31.07.2013 Hotarare privind punerea la dispoziţia EON gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 1769 m.p., în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale  subterane, situat  pe străzile Arcadie Şeptilici, Calea Moineşti şi Corbului din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 257/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.257 din 31.07.2013 Hotarare privind preluarea unui imobil (2 clădiri şi terenul aferent) situat în Bacău str. General Ştefan Guşă, nr. 2-4 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 256/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.256 din 31.07.2013 Hotarare privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile august- septembrie 2013.
 • Hotărârea 255/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.255 din 31.07.2013 Hotarare privind închirierea spaţiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 96, în suprafaţă utilă de 15,5 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 254/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.254 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 100 mp, situată  pe str. Dr. Alexandru Şafran, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 253/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.253 din 31.07.2013 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,  a  unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casarea şi valorificarea acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 252/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.252 din 31.07.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 251/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.251 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 250/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.250 din 31.07.2013 Hotarare privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcţii autorizate.
 • Hotărârea 249/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.249 din 31.07.2013 Hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 391/ 2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău.
 • Hotărârea 248/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.248 din 31.07.2013 Hotarare privind modificarea tarifelor practicate de SC Transport Public SA Bacău.
 • Hotărârea 247/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.247 din 31.07.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu  01.11.2010  până la încheierea unui nou contract de concesiune şi  încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, modificată şi completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 şi HCL nr.16 din 29.01.2013.
 • Hotărârea 246/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.246 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău precum şi aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, începând cu data de 01.08.2013.
 • Hotărârea 245/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.245 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea numarului de personal, statului de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 244/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.244 din 31.07.2013 Hotarare  privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc din Bucureşti la organizarea evenimentului "Caravana Filmelor TIFF" ce se va desfăşura în perioada 9 - 11 August 2013 în Bacău.
 • Hotărârea 243/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.243 din 31.07.2013 Hotarare  privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Surf The Earth Project (S.T.E.P.) la organizarea proiectului "Streetball Challenge 2013" ce se va desfăşura în perioada 10 - 11 August 2013 în Bacău.
 • Hotărârea 242/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.242 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului ,,FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău", bugetului si cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 241/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.241 din 31.07.2013 Hotarare privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Sascău Maria din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 05.07.2013.
 • Hotărârea 240/2013 - Municipiul Bacău - 31.07.2013

  Hotărârea nr.240 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe Semestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 239/2013 - Municipiul Bacău - 23.07.2013

  Hotărârea nr.239 din 23.07.2013 Hotarare  privind modificarea HCL nr. 235 din 15.07.2013 de aprobare a cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 E1, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Cornisa Bistrita, nr. 33, bloc 34, strada Cornisa Bistrita nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8,  Municipiul Bacau, Judetul Bacau".
 • Hotărârea 238/2013 - Municipiul Bacău - 23.07.2013

  Hotărârea nr.238 din 23.07.2013 Hotarare  privind modificarea  HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economica (faza SF), a proiectului "Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău"- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi  cheltuielile legate de proiect.
 • Hotărârea 237/2013 - Municipiul Bacău - 15.07.2013

  Hotărârea nr.237 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 56 C2, strada Garii nr.56, bloc 60 C4, strada Garii, nr.60, bloc 98, strada Marasesti, nr.98, bloc 102, strada Marasesti, nr. 102, bloc 171 E3, strada Marasesti nr. 171, bloc 185 E6, strada Marasesti nr. 185, bloc 3, strada Radu Negru nr.3, Municipiul Bacau, Judetul Bacau"
 • Hotărârea 236/2013 - Municipiul Bacău - 15.07.2013

  Hotărârea nr.236 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 21, strada Enegiei nr.21, bloc 54 C3, strada  Garii, nr.54, bloc 58 C1, strada Garii, nr.58, bloc15, strada Mioritei, nr. 15, bloc 26, strada Mioritei nr. 26, bloc 38, strada Mioritei nr. 38, bloc 40, strada Mioritei  nr.40, Municipiul Bacau, Judetul Bacau".
 • Hotărârea 235/2013 - Municipiul Bacău - 15.07.2013

  Hotărârea nr.235 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 E1, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Cornisa Bistrita, nr. 33, bloc 34, strada Cornisa Bistrita nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8,  Municipiul Bacau, Judetul Bacau".
 • Hotărârea 234/2013 - Municipiul Bacău - 15.07.2013

  Hotărârea nr.234 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 169 E2, strada Marasesti nr. 169, bloc 187 E7, strada Marasesti nr.187, bloc 40, strada Razboieni nr. 40, bloc 44, strada Razboieni nr. 44, Municipiul Bacau, Judetul Bacau".
 • Hotărârea 233/2013 - Municipiul Bacău - 15.07.2013

  Hotărârea nr.233 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 4, strada Milcov nr. 4, bloc 44, strada Republicii  nr. 44, bloc 70, strada Republicii nr. 70, bloc 2, strada Narciselor nr. 2, bloc 9, strada Narciselor nr. 9, Municipiul Bacau, Judetul Bacau".
 • Hotărârea 232/2013 - Municipiul Bacău - 15.07.2013

  Hotărârea nr.232 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 67, strada Milcov nr. 67, bloc 140, strada Milcov, nr.140, bloc 142, strada Milcov, nr. 142, bloc 19, strada Republicii, nr. 19, bloc 54, strada Republicii nr. 54, Municipiul Bacau, Judetul Bacau"
 • Hotărârea 231/2013 - Municipiul Bacău - 15.07.2013

  Hotărârea nr.231 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 53, strada Milcov nr. 53, bloc 55, strada Milcov nr. 55, bloc 57, strada Milcov nr. 57, bloc  71, strada Milcov nr. 71, Municipiul Bacau, Judetul Bacau".
 • Hotărârea 230/2013 - Municipiul Bacău - 15.07.2013

  Hotărârea nr.230 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica a blocurilor de locuinte: bloc 59, strada Milcov nr. 59, bloc 61, strada Milcov nr. 61,bloc 63, strada Milcov nr. 63,bloc 65, strada Milcov nr. 65, bloc 32, strada Razboieni nr. 32, din Municipiul Bacau, Judetul Bacau".
 • Hotărârea 229/2013 - Municipiul Bacău - 11.07.2013

  Hotărârea nr.229 din 11.07.2013 Hotarare  de modificare a HCL nr.226/08.07.2013 privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garantie pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Judeţul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
 • Hotărârea 228/2013 - Municipiul Bacău - 08.07.2013

  Hotărârea nr.228 din 08.07.2013 Hotarare privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. Bacău nr. 3/ 04.01.2013, prin care au fost stabilite impozitele şi  taxelele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2013   în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012.
 • Hotărârea 227/2013 - Municipiul Bacău - 08.07.2013

  Hotărârea nr.227 din 08.07.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a trei coşuri de fum, în scopul casării şi demolării acestora.
 • Hotărârea 226/2013 - Municipiul Bacău - 08.07.2013

  Hotărârea nr.226 din 08.07.2013 Hotarare privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garantie pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Judeţul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
 • Hotărârea 225/2013 - Municipiul Bacău - 08.07.2013

  Hotărârea nr.225 din 08.07.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia "Ingenious Drama" a Festivalului naţional de teatru în limba engleză pentru tineri "The Ingenious Drama" - ediţia a XIV - a, ce se va desfăşura în perioada 14 - 20 iulie, la Bacău.
 • Hotărârea 224/2013 - Municipiul Bacău - 08.07.2013

  Hotărârea nr.224 din 08.07.2013 Hotarare privind  completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. 4/ 2013, prin care s-au aprobat pentru anul 2013 taxelele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.
 • Hotărârea 223/2013 - Municipiul Bacău - 08.07.2013

  Hotărârea nr.223 din 08.07.2013 Hotarare privind rectificarea   Bugetului de venituri si cheltuieli şi  a  Programului de investiţii  pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 222/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.222 din 27.06.2013 Hotarare  privind  participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Decanatul Romano - Catolic Bacău a unui campus formativ şi educativ, ce se va desfăşura în perioada 9 - 12 iulie, la Odorheiul Secuiesc
 • Hotărârea 221/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.221 din 27.06.2013 Hotarare  privind  soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65364/27.05.2013
 • Hotărârea 220/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.220 din 27.06.2013 Hotarare privind  închirierea a două depozite aflate în Piaţa de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 76, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 219/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.219 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 50 mp, situată  pe str. Gheorghe Donici şi asupra suprafeţei de teren de 11 mp, situată pe str. Arcadie Şeptilici, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 218/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.218 din 27.06.2013 Hotarare  privind  modificarea si completarea HCL nr. 39/10.03.2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în  domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău.
 • Hotărârea 217/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.217 din 27.06.2013 Hotarare privind  îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 284/ 23.11.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 216/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.216 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea indreptarii erorii materiale din Hotararea de Consiliu Local nr. 171/31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro din imprumutul extern de la BERD in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre CRAB
 • Hotărârea 215/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.215 din 27.06.2013 Hotarare  privind  modificarea  HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economica (faza SF), a proiectului "Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău"- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi  cheltuielile legate de proiect.
 • Hotărârea 214/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.214 din 27.06.2013 Hotarare privind  acceptarea comunei Buhoci in calitate de membru la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia.
 • Hotărârea 213/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.213 din 27.06.2013 Hotarare privind  acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
 • Hotărârea 212/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.212 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea trecerii locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului si pentru reglementarea juridica a terenurilor aferente.
 • Hotărârea 211/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.211 din 27.06.2013 Hotarare privind  modificarea si completarea HCL Bacau nr. 161/26.07.2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 210/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.210 din 27.06.2013 Hotarare privind  participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia "Totul pentru un surâs" şi Asociaţia "Betania" la organizarea spectacolului caritabil "Fata din curcubeu", care va avea loc în data de 30 iunie 2013, în Bacău.
 • Hotărârea 209/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.209 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea organizării celei de a VII a ediţii a premiilor muzicale româneşti "Romanian Top Hits" ce se vor desfăşura la Bacău, în perioada 2 - 3 august 2013 cu finantare de la bugetul local.
 • Hotărârea 208/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.208 din 27.06.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 207/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.207 din 27.06.2013 Hotarare privind  completarea HCL nr.441/28.12.2010 prin care a fost aprobata  înfiinţarea "Club  Sportiv Municipal Bacau 2010" sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, in sensul infiintarii unei noi ramuri sportive.
 • Hotărârea 206/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.206 din 27.06.2013 Hotarare privind  modificarea HCL nr. 198/ 14.06.2013 privind aprobarea proiectului  ,,Sanse egale pe piata muncii - o meserie pentru fiecare", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 205/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.205 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea proiectului  ,,Initiative strategice de incluziune a femeilor in viata socio-profesionala", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 204/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.204 din 27.06.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului  ,,Sistem integrat de crestere a ocupabilitatii", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 203/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.203 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.
 • Hotărârea 202/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.202 din 27.06.2013 Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a Planului de Analiză şi de Acoperire a Riscurilor pentru Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 201/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.201 din 27.06.2013 Hotarare privind  validarea mandatului de consilier local  în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al d-lui POPA LAURENTIU, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Democrat-Liberal Bacău
 • Hotărârea 200/2013 - Municipiul Bacău - 27.06.2013

  Hotărârea nr.200 din 27.06.2013 Hotarare  prin care se ia act de  încetarea functiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Scripăţ Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 199/2013 - Municipiul Bacău - 14.06.2013

  Hotărârea nr.199 din 14.06.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului ,,Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 198/2013 - Municipiul Bacău - 14.06.2013

  Hotărârea nr.198 din 14.06.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului ,,Sanse egale pe piata muncii - o meserie pentru fiecare", a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 197/2013 - Municipiul Bacău - 14.06.2013

  Hotărârea nr.197 din 14.06.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: "REABILITARE TEREN DE FOTBAL - STADION MUNICIPAL BACĂU".
 • Hotărârea 196/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.196 din 31.05.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Clubului Sportiv Şcolar Bacău în vederea susţinerii unor sportivi, pentru participarea la competiţii sportive.
 • Hotărârea 195/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.195 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuţie, pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 11 m.p., situată pe str.Prelungirea Dorului şi str.Gheoghe Vrânceanu, Bacău şi a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 259 mp aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 194/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.194 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuţie, pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 4 m.p., situată pe strada Chimiei nr. 12, Bacău şi a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafaţă de 188 m.p. aparţinând domeniului public al municipiului Bacău, precum şi abrogarea HCL nr.98/2013 prin care s-a concesionat un lot de teren.
 • Hotărârea 193/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.193 din 31.05.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea HCL Bacău nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003- privind Codul fiscal, actualizată.
 • Hotărârea 192/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.192 din 31.05.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. Bacău nr.27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 191/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.191 din 31.05.2013 Hotarare privind alegerea "Preşedintelui  de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile iunie - iulie 2013.
 • Hotărârea 190/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.190 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL, STR.ŞTEFAN CEL MARE , NR.32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularăBENEFICIAR: S.C. FADESA ROMANIA S.R.L., din Bucureşti.
 • Hotărârea 189/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.189 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 188/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.188 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparţine Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 187/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.187 din 31.05.2013 Hotarare privind asigurarea în mod gratuit a unui loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară "Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului", d-nei Bibire Ioana din Bacău, ca beneficiară a Legii nr. 44/ 1994, republicată.
 • Hotărârea 186/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.186 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuţie, pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 10,80 mp, situată în incinta Cimitirului Sarata II Bacău şi pe durata realizării lucrărilor de racordare a postului de transformare la reţeaua de medie tensiune, asupra terenului în suprafaţă de 309,40 mp aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 185/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.185 din 31.05.2013 Hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian.
 • Hotărârea 184/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.184 din 31.05.2013 Hotarare privind închirierea a două suprafeţe de 2 mp fiecare aflate în Piaţa Sud (hala de lactate) din Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 98, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 183/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.183 din 31.05.2013 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3/ 2013 prin care s-au aprobat taxele şi impozitele locale şi închirierea a două module aflate în Piaţa Centrală (hala de lactate) din Bacău, str. Pieţii, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 182/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.182 din 31.05.2013 Hotărâre privind aprobarea Planului pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute în OUG nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordate salariaţilor de la S.C.CET S.A. Bacău.
 • Hotărârea 181/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.181 din 31.05.2013 Hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea Colonel Corneliu Chirieş, drumului de acces situat in Bacău, Calea Moldovei intre nr.169 si nr.171 cu lungimea de 160,4 m şi lăţimea de 4 m.
 • Hotărârea 180/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.180 din 31.05.2013 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010, cu modificarile si completarile ulteriore, prin care au fost aprobate funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru  aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional.
 • Hotărârea 179/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.179 din 31.05.2013 Hotarare privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.31 din Bacău str. Bucegi, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 178/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.178 din 31.05.2013 Hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Asociatia Sportiva Bikers Brotherhood Bacau,  în vederea organizării evenimentului "Camp Rock editia a II-a Bacau 2013" ce se va desfăşura la Bacău în perioada 14-16 iunie 2013.
 • Hotărârea 177/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.177 din 31.05.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării competitiei "Crosul 1 iunie - Crosul Olimpic".
 • Hotărârea 176/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.176 din 31.05.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Societatea Corala "Ateneu" a Cadrelor Didactice Bacău pentru organizarea proiectului "Muzică şi pasiune - 90 de ani de dăruire muzicală", care se va desfăşura la Bacau în perioada 01 - 25 iunie 2013.
 • Hotărârea 175/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.175 din 31.05.2013 Hotărâre privind organizarea festivalului "Arlekin" şi a "Hramului Bacăului".
 • Hotărârea 174/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.174 din 31.05.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Retragere şi în Rezervă din SRI - Filiala Bacău a "Zilei Rezervistului Militar", eveniment ce se va desfăşura în data de 31 mai 2013, la Bacău.
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.173 din 31.05.2013 Hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei, doamnei  CHIRIBAU MARIA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani  la data de 11.05.2013.
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.172 din 31.05.2013 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 48 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după actele doveditoare, până la data de 15.05.2013.
 • Hotărârea 171/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.171 din 31.05.2013 Hotărâre privind aprobarea garantarii sumei de 8.000.000 euro din imprumutul extern de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD (MELF nr.8023/26.11.2004) si finantarii pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009RO161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Judetul Bacau".
 • Hotărârea 170/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.170 din 31.05.2013 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 169/2013 - Municipiul Bacău - 31.05.2013

  Hotărârea nr.169 din 31.05.2013 Hotărâre privind aprobarea suplimentării  Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 168/2013 - Municipiul Bacău - 15.05.2013

  Hotărârea nr.168 din 15.05.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Local "Insula cercetaşilor" Bacău, la organizarea proiectului "Festivalul Luminii 2013 - Redescoperă frumuseţea lucrurilor simple", care se va desfăşura în data de 19 mai 2013, în Bacău.
 • Hotărârea 167/2013 - Municipiul Bacău - 15.05.2013

  Hotărârea nr.167 din 15.05.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Asociatia Club Sportiv Adamas, pentru organizarea Concursului Naţional de dans sportiv Cupa Adamas - ediţia II , ce se va desfăşura la Bacău în perioada 17-19.05.2013.
 • Hotărârea 166/2013 - Municipiul Bacău - 15.05.2013

  Hotărârea nr.166 din 15.05.2013 Hotarare privind  modificarea HCL nr.319/27.12.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul "Reabilitare infrastructură urbană str. Ştefan cel Mare, municipiul Bacău" şi a HCL nr.43/27.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza proiect tehnic şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului)  la obiectivul "Reabilitare infrastructură urbană strada Ştefan cel Mare, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 165/2013 - Municipiul Bacău - 30.04.2013

  Hotărârea nr.165 din 30.04.2013 Hotarare privind îndreptarea erorii materiale din  Anexa la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecţie din  anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005, la Domeniul Sport.
 • Hotărârea 164/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.164 din 26.04.2013 Hotarare privind solicitarea către Guvernul României de trecere a unui imobil(clădire şi teren) din domeniul public al statului şi din adminitrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţia Socială Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 163/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.163 din 26.04.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 162/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.162 din 26.04.2013 Hotarare privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a deplasării unei delegaţii a Municipiului Bacău, în perioada 22-30 iunie 2013  la Petah Tikva - Israel.
 • Hotărârea 161/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.161 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de  bani  în vederea premierii Clubului Sportiv "Ştiinţa" Bacău, pentru castigarea titlului de Vicecampioana Nationala a Romaniei la Handbal Masculin 2013 si calificarea in EHF Cup.
 • Hotărârea 160/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.160 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării "Concursului National de Atletism - Grand Prix - aruncari", ce se va desfăşura la Bacau în data de 11 mai 2013.
 • Hotărârea 159/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.159 din 26.04.2013 Hotarare pentru îndreptarea erorii materiale strecurata în titlul Anexei nr. 3 din Hotararea nr. 76 din 20.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 158/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.158 din 26.04.2013 Hotarare privind stabilirea redeventei prevazuta in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA.
 • Hotărârea 157/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.157 din 26.04.2013 Hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la secţiunea "Alte terenuri".
 • Hotărârea 156/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.156 din 26.04.2013 Hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a spaţiului în suprafaţă de 131,06 mp, situat în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 (fosta creşă nr. 3) la parter, către Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău.
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.155 din 26.04.2013 Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/2012 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.154 din 26.04.2013 Hotarare privind asocierea U.A.T. Municipiul Bacau cu U.A.T. Judetul Bacau in vederea realizarii obiectivului de investitii: "Construire spaţii necesare funcţionării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat şi Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei al Judeţului Bacău".
 • Hotărârea 153/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.153 din 26.04.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău  nr. 306/30.09.2011, modificată şi completată de HCL nr. 82/30.03.2012 şi  HCL nr. 299/27.12.2012.
 • Hotărârea 152/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.152 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea Listei sesiunii de selecţie din 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.
 • Hotărârea 151/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.151 din 26.04.2013 Hotarare privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onesti, în vederea organizării editiei a III a a evenimentului sportiv "Raliul Moldovei 2013".
 • Hotărârea 150/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.150 din 26.04.2013 Hotarare privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării Etapei Naţionale Individuale de Enduro, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 24-26 mai 2013.
 • Hotărârea 149/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.149 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, impreuna cu Arhiepiscopia Romanului si Bacaului la organizarea unui concert caritabil, care va avea loc în data de 07 mai 2013, în Bacău.
 • Hotărârea 148/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.148 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "Vasile Alecsandri" la organizarea Conferinţei Internaţionale «Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field - OPROTEH 2013», ediţia a X, care se va desfăşura în perioada 23 - 25 mai 2013, în Bacău.
 • Hotărârea 147/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.147 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala «General Eremia Grigorescu» a publicaţiei trimestriale «Veteranul de Război».
 • Hotărârea 146/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.146 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Culturală "Octavian Voicu" Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, la editarea şi publicarea Revistei "Plumb"
 • Hotărârea 145/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.145 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener impreuna cu Universitatea "Vasile Alecsandri"din Bacău, în vederea organizării "Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Aplicate" editiei a VII- a din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfăşura la Bacău in perioada 15-18 mai 2013.
 • Hotărârea 144/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.144 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau,  în vederea organizării "Trofeului Municipiului Bacau",  ce se va desfăşura la Bacau în perioada 24 mai 2013 - 2 iunie 2013.
 • Hotărârea 143/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.143 din 26.04.2013 Hotarare pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau.
 • Hotărârea 142/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.142 din 26.04.2013 Hotarare pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB.
 • Hotărârea 141/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.141 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea incepand cu data de 01.05.2013 a costurilor pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de catre SC CET SA Bacau, si a nivelului subventiilor unitare valabile incepand cu data de 01.05.2013 pentru energia termica furnizata populatiei din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 140/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.140 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A. Bacau.
 • Hotărârea 139/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.139 din 26.04.2013 Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 138/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.138 din 26.04.2013 Hotarare privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Bacău, domnului Grapa Florin si domnului Ghenadi Vasile.
 • Hotărârea 137/2013 - Municipiul Bacău - 26.04.2013

  Hotărârea nr.137 din 26.04.2013 Hotarare privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Bacău, doamnei soprane ANGELA GHEORGHIU.
 • Hotărârea 136/2013 - Municipiul Bacău - 18.04.2013

  Hotărârea nr.136 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii Clubului  Sportiv "Ştiinţa" Bacău, pentru castigarea titlului de Campiona Nationala a Romaniei la Volei Feminin editia 2013 si calificarea in Liga Campionilor.
 • Hotărârea 135/2013 - Municipiul Bacău - 18.04.2013

  Hotărârea nr.135 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mioriţei, nr.15, Sc. A - D - Bacău".
 • Hotărârea 134/2013 - Municipiul Bacău - 18.04.2013

  Hotărârea nr.134 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. str. Gării, nr.56, Bl. C2 - Bacău".
 • Hotărârea 133/2013 - Municipiul Bacău - 18.04.2013

  Hotărârea nr.133 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Gării, nr.60, Bl. C4 - Bacău".
 • Hotărârea 132/2013 - Municipiul Bacău - 18.04.2013

  Hotărârea nr.132 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Narciselor, nr.8, Sc. A, B - Bacău".
 • Hotărârea 131/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.131 din 12.04.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia TRANSGAZ S.A. a terenului în suprafaţă de 1550 m.p. în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pentru construcţia, exploatarea şi întreţinerea unei staţii de reglare  şi măsură ce va deservi SC CET SA Bacău şi SC AMURCO SRL Bacău.
 • Hotărârea 130/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.130 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 30 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Razboieni, nr. 44 - Bacau" si abrogarea HCL nr. 75/20.03.2013.
 • Hotărârea 129/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.129 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 29 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Razboieni, nr. 40 sc.A - Bacau" si abrogarea HCL nr. 74/20.03.2013.
 • Hotărârea 128/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.128 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 63 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Milcov, nr. 67 scarile A, B, C şi D - Bacau".
 • Hotărârea 127/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.127 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 60 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare,pentru obiectivul de investitii : "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Milcov, nr. 53 scarile A, B, C şi D - Bacau"
 • Hotărârea 126/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.126 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 61 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Milcov, nr. 55 scarile A şi B - Bacau"
 • Hotărârea 125/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.125 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 27 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Milcov, nr. 59 scarile A şi B - Bacau" si abrogarea HCL nr.72/20.03.2013.
 • Hotărârea 124/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.124 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 28 din 14.02.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Razboieni, nr. 32, sc.A- Bacau" si abrogarea HCL nr. 73/20.03.2013.
 • Hotărârea 123/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.123 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Cornişa Bistriţa, nr.34, Sc. A - Bacău".
 • Hotărârea 122/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.122 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Cornişa Bistriţa, nr.33, Sc. A - Bacău".
 • Hotărârea 121/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.121 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mioriţei, nr.40, Sc. A - Bacău".
 • Hotărârea 120/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.120 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mioriţei, nr.38, Sc. A - Bacău".
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.119 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mioriţei, nr.26, Sc. A, B-  Bacău”.
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.118 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Gării, nr.58, Bl. C1 - Bacău".
 • Hotărârea 117/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.117 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Gării, nr.54, Bl. C3 - Bacău".
 • Hotărârea 116/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.116 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Energiei, nr.21, Sc. A, B - Bacău".
 • Hotărârea 115/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.115 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.4, Sc. A- D - Bacău".
 • Hotărârea 114/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.114 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Calea Republicii, nr.70, Sc. A- D - Bacău".
 • Hotărârea 113/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.113 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Calea Republicii, nr.44, Sc. A, B -  Bacău".
 • Hotărârea 112/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.112 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Narciselor, nr.9, Sc. A, B - Bacău".
 • Hotărârea 111/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.111 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Narciselor, nr.2, Sc. A, B - Bacău".
 • Hotărârea 110/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.110 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Radu Negru, nr.3, Sc. A, B - Bacău".
 • Hotărârea 109/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.109 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.165, Bl. E1 - Bacău".
 • Hotărârea 108/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.108 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.114, Sc.A, B, C - Bacău".
 • Hotărârea 107/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.107 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Mărăşeşti, nr.179, Bl. E5 - Bacău".
 • Hotărârea 106/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.106 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.171, Bl. E3 - Bacău".
 • Hotărârea 105/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.105 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.185, Bl. E6 - Bacău".
 • Hotărârea 104/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.104 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.98, Sc.A-C - Bacău".
 • Hotărârea 103/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.103 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Mărăşeşti, nr.102, Sc. A-C -  Bacău".
 • Hotărârea 102/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.102 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru  obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Mărăşeşti, nr.187, Bl. E7 - Bacău".
 • Hotărârea 101/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.101 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Mărăşeşti, nr.169, Bl. E2 - Bacău".
 • Hotărârea 100/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.100 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul "Contorizarea consumatorilor casnici din municipiul Bacău".
 • Hotărârea 99/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.99 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul "Supratraversare pârâu Trebeş cu conductă de apă şi canalizare, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 98/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.98 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a  unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.97 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/2012 la secţiunea "străzi", în sensul înscrierii suprafeţei reale a străzii Ştefan cel Mare, ca urmare a măsurătorilor şi abrogarea HCL nr. 8/ 2013.
 • Hotărârea 96/2013 - Municipiul Bacău - 12.04.2013

  Hotărârea nr.96 din 12.04.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău, la organizarea Campaniei de prevenire a accidentelor, denumită "VIAŢA ARE PRIORITATE", care se va desfăşura în data de 20 aprilie 2013, în Bacău.
 • Hotărârea 95/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.95 din 20.03.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Sindrom Down Bacău la proiectul "Viaţa are Valoare", care se desfăşoară în perioada 21 - 23 martie, în Bacău.
 • Hotărârea 94/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.94 din 20.03.2013 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului împotriva Sentinţei Civile nr.1920 din 29.11.2012 pronunţată de către Tribunalul Bacău, în dosarul nr.301/110/2012.
 • Hotărârea 93/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.93 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul  "Construire str. Ulmilor, Municipiul Bacău".
 • Hotărârea 92/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.92 din 20.03.2013 Hotărâre privind completarea Art.2 din Hotărârea nr.20/29.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău  prin care s-a aprobat concesionarea în cotă indiviză a terenului din str. Teiului nr.13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor.
 • Hotărârea 91/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.91 din 20.03.2013 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile  aprilie - mai 2013.
 • Hotărârea 90/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.90 din 20.03.2013 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65172/25.02.2013.
 • Hotărârea 89/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.89 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui număr de 165 module care ocupă suprafaţa de teren pietonal amplasată la Piaţa Centrală şi a instalaţiei electrice aferente.
 • Hotărârea 88/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.88 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. "Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău" S.A.
 • Hotărârea 87/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.87 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorării capitalului social la S.C. ARTBACĂU S.R.L.
 • Hotărârea 86/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.86 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.
 • Hotărârea 85/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.85 din 20.03.2013 Hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, catre Asociatia Nationala "Cultul Eroilor", Filiala "col. Corneliu Chiries" a Judetului Bacău, pentru publicarea revistei "Bacaul Eroic".
 • Hotărârea 84/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.84 din 20.03.2013 Hotărâre privind plata cotizatiei de membru a Municipiului Bacau catre Asociatia Municipiilor din Romania pentru anul 2013.
 • Hotărârea 83/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.83 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a vizitei unui grup de 14 persoane din oraşul Petah Tickva din Israel, ce participă la un schimb de experienţă în cadrul programului "Tineri ambasadori".
 • Hotărârea 82/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.82 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.406/23.12.2011 prin care au fost aprobate actele procedurale  pentru  punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general.
 • Hotărârea 81/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.81 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2013.
 • Hotărârea 80/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.80 din 20.03.2013 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 54 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de acte doveditoare, până la data de 10.02.2013.
 • Hotărârea 79/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.79 din 20.03.2013 Hotărâre privind acordarea unor premii în sumă de 5000 lei fiecare, doamnei ORIŢĂ ANETA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 10.01.2013 si doamnei CHIRILĂ ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 01.01.2013.
 • Hotărârea 78/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.78 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau şi a prognozei pe următorii trei ani.
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.77 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009  privind  modificarea şi completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la  secţiunile "Alte terenuri" şi "Case naţionalizate" in sensul inscrierii in inventar a unor suprafete de teren.
 • Hotărârea 76/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.76 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 75/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.75 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.30 din 14.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni, nr.44- Bacău”.
 • Hotărârea 74/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.74 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.29 din 14.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni, nr.40, Scara A - Bacău”.
 • Hotărârea 73/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.73 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.28 din 14.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni, nr.32, Scara A - Bacău”.
 • Hotărârea 72/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.72 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.27 din 14.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.59, Scările A, B - Bacău”.
 • Hotărârea 71/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.71 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.42 din 27.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru    obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.65, Scările A, B - Bacău”.
 • Hotărârea 70/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.70 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.41 din 27.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.63, Scările A, B - Bacău”.
 • Hotărârea 69/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.69 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.40 din 27.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru    obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.61, Scările A, B - Bacău.
 • Hotărârea 68/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.68 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Republicii, nr.54, Sc. A şi B - Bacău".
 • Hotărârea 67/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.67 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Republicii, nr.19, Sc. A - C - Bacău".
 • Hotărârea 66/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.66 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Milcov, nr.142, Sc. A şi B - Bacău".
 • Hotărârea 65/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.65 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.140, Sc. A - B - Bacău".
 • Hotărârea 64/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.64 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.71, Sc. A, B  şi C - Bacău".
 • Hotărârea 63/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.63 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Milcov, nr.67, Sc. A, B, C şi D - Bacău".
 • Hotărârea 62/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.62 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.57, Sc. A şi B - Bacău".
 • Hotărârea 61/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.61 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.55, Sc. A şi B - Bacău".
 • Hotărârea 60/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.60 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.53, Sc. A, B, C şi D - Bacău".
 • Hotărârea 59/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.59 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.
 • Hotărârea 58/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.58 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a unor spaţii şi amplasamente situate în incinta Insulei de Agrement din Bacău, în scopul desfăşurării activităţii de alimentaţie publică, în sezonul estival 2013.
 • Hotărârea 57/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.57 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău, ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare.
 • Hotărârea 56/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.56 din 20.03.2013 Hotărâre privind renunţarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemţiune, în vederea cumpărării imobilului situat în Bacău, str. Mihail Kogălniceanu nr.12 (fosta Lucreţiu Avram nr.44), ca urmare a unei noi oferte de vânzare înaintată de către actualii proprietari.
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.55 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.362/28.09.2007 de aprobare a Regulamentului privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău,  modificată şi completată.
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.54 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la HCL nr.265/06.08.2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice  de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată şi completată, la direcţiile: Drumuri Publice, Servicii Publice, Sport, Cultură, Sănătate şi Unităţile de Implementare Proiecte.
 • Hotărârea 53/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.53 din 20.03.2013 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor privind stadiul realizarii masurilor din "Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM 10 in municipiul Bacău si comuna Letea Veche" elaborate de catre Municipiul Bacau si SC CET SA pentru anul 2012.
 • Hotărârea 52/2013 - Municipiul Bacău - 20.03.2013

  Hotărârea nr.52 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.3/25.01.2007 în sensul înlocuirii unui membru din "comisia municipală" pentru analiza şi selectarea cererilor în vederea acordării sprijinului financiar studenţilor beneficiari de burse de studii oferite de alte state.
 • Hotărârea 51/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.51 din 27.02.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundaţia "Constantin Brâncoveanu" la organizarea acţiunii "Mama, cea mai frumoasă carte din lume" ce se va desfăşura în data de 6 martie 2013 în Bacău.
 • Hotărârea 50/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.50 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.40/1996 precum şi scoaterea din inventarul domeniului privat şi trecerea în inventarul domeniului public a terenului în suprafaţă de 651 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, Calea Republicii nr.2, în vederea transmiterii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă " Sfântul Dumitru" Bacău.
 • Hotărârea 49/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.49 din 27.02.2013 Hotărâre privind renunţarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemţiune, în vederea achiziţionării imobilului situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.6, ca urmare a intenţiei de vânzare înaintată de către proprietar.
 • Hotărârea 48/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.48 din 27.02.2013 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 47/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.47 din 27.02.2013 Hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 16 mp aflat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 46/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.46 din 27.02.2013 Hotărâre privind închirierea spaţiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat la parterul imobilului (Corpul C) din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în suprafaţă de 208 mp, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 45/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.45 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea destinatiei stabilita pentru  constructia realizata pe terenul concesionat catre DL. NOVAC MARIUS, situat in Bacau, Str. Stefan cel Mare, nr. 23, sc. C, ap. 4, conform contractului de concesionare nr. 69183/25.10.2011.
 • Hotărârea 44/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.44 din 27.02.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Construire str. Teodor Neculuţă, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 43/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.43 din 27.02.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul "Reabilitare infrastructură urbană str. Ştefan cel Mare, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 42/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.42 din 27.02.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str.Milcov, nr.65, Sc.A, B - Bacău".
 • Hotărârea 41/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.41 din 27.02.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str.Milcov, nr.63, Sc.A, B - Bacău".
 • Hotărârea 40/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.40 din 27.02.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str.Milcov, nr.61, Sc.A, B - Bacău".
 • Hotărârea 39/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.39 din 27.02.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivele "Deviere traseu reţea termică primară str.Vântului, municipiul Bacău" "Reabilitare reţele termice secundare: str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău" "Reabilitare reţele termice primare: str.I.L.Caragiale nr.11-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 38/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.38 din 27.02.2013 Hotărâre privind ajustarea cu indicele de inflatie a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Bacau.
 • Hotărârea 37/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.37 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.12/2013 prin care a fost aprobat Statul de funcţii pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau.
 • Hotărârea 36/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.36 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/ 2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 35/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.35 din 27.02.2013 Hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Bacau a "Comisiei Locale de ordine publica" si abrogarea HCL nr.12/31.01.2011.
 • Hotărârea 34/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.34 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău  nr. 112 din 29.04.2010, completată prin H.C.L. nr. 435 din 28.12.2010.
 • Hotărârea 33/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.33 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.296/27.12.2012 prin care a fost aprobata plata cotizatiei de membru a Municipiului Bacau catre Asociatia Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012.
 • Hotărârea 32/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.32 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea HCL Bacau nr.77/2011 prin care a fost aprobat infiintarea S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A., avand ca actionari Municipiul Bacau si Judetul Bacau, modificata prin HCL nr.153/2012.
 • Hotărârea 31/2013 - Municipiul Bacău - 27.02.2013

  Hotărârea nr.31 din 27.02.2013 Hotărâre privind aprobarea retelei scolare din municipiul Bacau pentru anul scolar 2013-2014.
 • Hotărârea 30/2013 - Municipiul Bacău - 14.02.2013

  Hotărârea nr.30 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni nr.44, Bacău".
 • Hotărârea 29/2013 - Municipiul Bacău - 14.02.2013

  Hotărârea nr.29 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni nr.40, scara A, Bacău".
 • Hotărârea 28/2013 - Municipiul Bacău - 14.02.2013

  Hotărârea nr.28 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni nr.32, scara A, Bacău".
 • Hotărârea 27/2013 - Municipiul Bacău - 14.02.2013

  Hotărârea nr.27 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov nr.59, scările A şi B, Bacău".
 • Hotărârea 26/2013 - Municipiul Bacău - 14.02.2013

  Hotărârea nr.26 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea răspunsurilor la interogatoriul Consiliului Local al Municipiului Bacău solicitat de către SC Kaufland România şi de către SC Transport Public SA Bacău, depuse la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.
 • Hotărârea 25/2013 - Municipiul Bacău - 14.02.2013

  Hotărârea nr.25 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 6.468.936 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.
 • Hotărârea 24/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.24 din 29.01.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 250 - 300 mp pentru desfăşurarea activităţii de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale.
 • Hotărârea 23/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.23 din 29.01.2013 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile februarie  - martie 2013.
 • Hotărârea 22/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.22 din 29.01.2013 Hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante, în cotă de ¾ pentru imobilul situat în municipiul Bacău str. Aviatorilor, nr. 34, sc. A, ap. 11 şi înscrierea acestuia în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 21/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.21 din 29.01.2013 Hotarare privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, însuşit prin HCL nr.199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 20/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.20 din 29.01.2013 Hotărâre privind concesionarea în cotă indiviză a terenului din str. Teiului, nr.13 (zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor.
 • Hotărârea 19/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.19 din 29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 18/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.18 din 29.01.2013 Hotărâre privind modificarea HCL 305/2008 prin care s-a aprobat documentatia tehnico economică faza SF pentru obiectivul "Construire strada Viselor, municipiul Bacău" -  şi aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza Pth.
 • Hotărârea 17/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.17 din 29.01.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.3/04.01.2013 prin care au fost aprobate impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012.
 • Hotărârea 16/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.16 din 29.01.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010, modificată  şi completată prin  HCL nr. 303/30.09.2011.
 • Hotărârea 15/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.15 din 29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2013 în Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie.
 • Hotărârea 14/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.14 din 29.01.2013 Hotărâre privind stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumul colectiv a copiilor din centrele de zi aflate în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău şi a persoanelor/familiilor beneficiare de serviciile sociale ale Cantinei Municipale Bacău.
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.13 din 29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013.
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.12 din 29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea Statului de Functii  pentru Compartimentul Aparatul  Permanent de Analiză şi Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau incepand cu data de 01.01.2013, ca urmare a promovării în grad.
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.11 din 29.01.2013 Hotărâre privind finantarea executiei lucrarilor de interventie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin lucrari de reabilitare termica, in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013,  Axa prioritara 1, domeniul major de interventie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte ".
 • Hotărârea 10/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.10 din 29.01.2013 Hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Lazăr Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei şi  validarea mandatului de  consilier local  al doamnei  Nastase Maria Raluca,  următorul  supleant  înscris pe lista de candidaţi a Partidului Democrat - Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău.
 • Hotărârea 9/2013 - Municipiul Bacău - 29.01.2013

  Hotărârea nr.9 din 29.01.2013 Hotărâre privind alegerea celui de-al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău pe locul rămas vacant.
 • Hotărârea 8/2013 - Municipiul Bacău - 18.01.2013

  Hotărârea nr.8 din 18.01.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Bacău nr. 177/2012 la sectiunea "străzi" in sensul inscrierii suprafetei reale a strazii Stefan cel Mare, ca urmare a noilor masuratori.
 • Hotărârea 7/2013 - Municipiul Bacău - 18.01.2013

  Hotărârea nr.7 din 18.01.2013 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinatia de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei, a bugetului proiectului si a surselor de finantare.
 • Hotărârea 6/2013 - Municipiul Bacău - 18.01.2013

  Hotărârea nr.6 din 18.01.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza Pth şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului ) la obiectivul "Reabilitare infrastructură urbană strada Ştefan cel Mare, municipiul Bacău" Programul Operaţional Regional 2007-3013, Anexa prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
 • Hotărârea 5/2013 - Municipiul Bacău - 18.01.2013

  Hotărârea nr.5 din 18.01.2013 Hotărâre privind repartizarea definitivă a excedentului bugetului local pe secţiunea de dezvoltare pentru anul 2012 şi utilizarea acestui excedent pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Programului de investiţii pe anul 2013.
 • Hotărârea 4/2013 - Municipiul Bacău - 04.01.2013

  Hotărârea nr.4 din 04.01.2013 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.
 • Hotărârea 3/2013 - Municipiul Bacău - 04.01.2013

  Hotărârea nr.3 din 04.01.2013 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1309/27.12.2012.
 • Hotărârea 2/2013 - Municipiul Bacău - 04.01.2013

  Hotărârea nr.2 din 04.01.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.214/2009 şi HCL 275/2011 privind situaţia patrimoniului la S.C. CET S.A. Bacău.
 • Hotărârea 1/2013 - Municipiul Bacău - 04.01.2013

  Hotărârea nr.1 din 04.01.2013 Hotărâre privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Cojocaru Viorel, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Uniunii Social Liberale - Filiala Bacău.