Proces verbal din 31.01.2012

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 31 Ianuarie 2012

ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 31.01.2012, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 160 din 25.01.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: dl consilier Ciubotariu Lucian, dl.consilier Drăgănuță Constantin, dl.consilier Toma Florin, dl. Axinte Gabriel (care a venit ulterior), dl.consilier Curcă Liviu Constantin (care a venit ulterior) și dl.Viceprimar Luchian Dragoș (absent motivat -concediu de odihnă).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 577 din 25.01.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 578 din 25.01.2012.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.01.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

ABSENT

3.

BÎRZUILE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREA IIUNA DANIELA

X

ÎL

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

17

M

-

Cu 17 voturi „pentru" , procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local, din 19.01.2012, a fost aprobat

Doamna Președinte de ședință-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 ron domnului COTARLICIIOAN din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 25.12.2011.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.     Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea lucrării „Opere - George Bacovia”, un volum, în colecția „Opere fundamentale”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. ARTBACĂU S.R.L.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne sau externe in valoare de pana la 150.000.000 lei (echivalent euro) pentru refînantarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr.54/09.09.2009) si finanțarea Spitalului Municipal Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre privind primirea comunelor Cleja și Tamaș tn calitate de membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 383/2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Bacău și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2012 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de întreținere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituției.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor propuneri de modificare și completare a criteriilor de acces la o locuință pentru tineri destinată închirierii, în municipiul Bacau, criterii ce vor fi înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.400/2011 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacău.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donația făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafață de 62.185 mp si a construcțiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației reprezentând contravaloarea lucrărilor de amenajare a unei alei de acces, în suprafață de 180 mp, teren ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, situat pe str. Oituz, nr. 59.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire parcări, în municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza S.F. pentru obiectivul de investiții „ Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Ștefan Guse -str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US”, din Municipiul Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.242/29.07.2011 prin care a fost aprobata Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.27 din Bacău str.Comisa Bistriței prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii bunului imobil -teren- in suprafața de 35,98 mp din Bacau str. Oituz nr.l, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.    Proiect de hotărâre privind închirierea terenului aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, în suprafață de 22 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, lângă blocul nr. 68, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.    Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 la capitolul „Terenuri și clădiri proprietatea Consiliului Local Bacău precum și instituții publice de interes local”.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunea „Alte terenuri”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractele de concesionare încheiate intre Municipiul Bacau si persoane fizice si juridice, beneficiari ai construcțiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.    Analiză 1/2012 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol. PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.    Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte. ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 28.    Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap.

FIFIRIG CARMEN - Director S.P.A.S. Bacău

 • 29. DIVERSE.

PESTE ORDINEA DE ZI

29.A. Evaluarea activităților executate de către lucrătorii Poliției Municipiului Bacău în anul 2011.

ȘEFUL POLIȚIEI MUNICIPIULUI BACĂU - COMISAR ȘEF PUȘCAȘU VASILE

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Fac următoarea precizare:

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare . si numai cu votul majorității consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

în sală intră domnii consilieri Axinte Gabriel și Curcă Liviu Constantin - prezenți 19 consilieri.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRIN A DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRJELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările aduse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese,

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Pădurarii Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-în linii foarte mari aveți și pe ecran bugetul pe anul 2012. Bugetul pe anul 2012 va fi cu preponderență un buget pentru investiții. Este cel mai mare buget pe care l-a avut Municipiul Bacău de-a lungul timpului, un buget de 691.188.013 și este alocat în următorul mod: Buget de investiții 67,5 % în valoare de 467.050.003 lei și buget de funcționare 32,5 % în valoare de 63.956.286 lei.

Bugetul anului 2012 la capitolul Venituri-179.339.260 lei, taxa de Salubrizare care de anul acesta intră în bugetul nostru 10.279.740 lei, Asistență medicală Învățământ -2.370.000 lei, ceea ce înseamnă un buget total pe 2012 de 193.900.000 lei.

De la cote defalcate pe TVA primim pentru salarii învățământ, respectiv cheltuieli utilități, cheltuieli materiale -78.196.000 lei, asistenți personali am primit 5.053.000 lei, creșe, ajutoarele de încălzire -1.342.000 lei, consiliul județean- echilibrare bugete-1.679.000 lei. în total cote defalcate din TVA- 86.270.000 lei.

Și acum bugetul pentru Investiții, buget local-56.031.990 lei, excedent buget local din 2011-6.902.270 lei, excedent buget de stat(consolidare bloc de pe strada Martir Horia) -936.707 lei, excedent fond de locuințe-85.319 lei. în total buget pentru investiții-63.956.286 lei.

Buget fonduri Europene- excedent fonduri europene pe 2011-38.277.027 lei, fonduri europene care urmează să intre în 2012 -364.816.690 lei, în total 403.093.717 lei.

Bugetul total pe investiții este de 467.050.003 lei, iar bugetul total consolidat este de 691.188.013 lei.

Investițiile pe bugetul Local 2012, pentru Spitalul Municipal-25.000.000 lei, pentru Modernizare străzi, rețele apă și canalizare-20.000.000 lei, Sală Polivalentă de Sport-11.100.000 lei, Modernizare sistem termoficare-3.330.000 lei, Reabilitare baze sportive-2.500.000 lei, Cimitir Sarata~2.500.000 lei, Construire sediu Poliția Locală și locuințe pt. specialiști-2.000.000 lei, Pistă Skateboard - Parcul Cancicov-1.000.000 lei, Reabilitare termică blocuri - proiectare-1.000.000 lei, Amenajare Piața Centrală și Piața Sud-800.000 lei, Ștrand Letea-500.000 lei, Locuri de joacă (8 locații)- 450.000 lei, Pădurea Tamaș -Centru de agrement și turism-250.000 lei.

Acum proiecte europene- Insula de Agrement - Reabilitare și modernizare-17.500.000 lei, Construire Pasaj Rutier Subteran - Oituz - Ștefan Gușe-9.400.000 lei, Reabilitare infrastructură urbană (I.L. Caragiale - Milcov - Intersecția Letea)- 30.000.000 lei, Reabilitare infrastructură urbană (Mioriței - 9 Mai - Vântului - Vadul Bistriței)-8.400.000 lei, Reabilitare Pasaj Letea-5.000.000 lei, Modernizare Calea Moinești-13.300.000 lei, Căminul de Bătrâni - Reabilitare și modemizare-4.000.000 lei, Locuințe sociale - Reabiltare și modernizare imobil Str. Henri Coandă nr. 9 -3.000.000 lei, Reabilitare stații epurare ape uzate (CRAB)- 68.400.000 lei, Extindere rețele de canalizare și stații de pompare (CRAB)- 27.200.000 lei, Reabilitare rețele termice secundare-138.000.000 lei, Ciclu combinat 14MWT, cazane auxiliare-104.000.000 lei, Reabilitare CAF-23.800.000 lei, Gospodăria de păcură și epurarea apelor uzate CET-14.500.000 lei, Instalații pt. epurarea și neutralizarea apelor uzate-8.700.000 lei, Retehnologizare pompe transport termoficare-6.400.000 lei, închidere depozit cenușă și zgură-2.000.000 lei, Reabilitare termică blocuri - execuție (suma nu este în programul de investiții urmând a fi alocată)- 150.000.000 lei. Mai avem în lucru cca. 180 de blocuri, pentru reabilitare termică. în acest moment se fac proiectele, respectiv avizele energetice și este posibil să primim o finanțare tot pe fonduri europene de cca. 150 milioane roni.

După cum vedeți, este un proiect de buget și de execuție, bazat exclusiv pe dezvoltare. Aceasta va însemna, cu siguranță, crearea de noi locuri de muncă și nu în ultimul rând, creșterea calității vieții în Municipiul Bacău. Sunt cele mai mari investiții din Municipiul Bacău în ultimii 20 de ani, făcute într-un an bugetar, neluînd în calcul reabilitarea termică, de 110 milioane euro. Să dea Dumnezeu să le putem implementa și să vedem reabilitată întreaga infrastructură urbană a municipiului. Cât privește alocările bugetare pentru funcționarea municipiului Bacău, sunt aproape aceleași cu cele din 2011. Deci, pentru funcționarea Municipiului Bacău, pentru autoritățile executive, pentru S.P.A.S., pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău și celelalte servicii, sunt alocați bani la nivelul anului 2011, sau în jurul cifrelor alocate anul trecut.

Aceasta este în mare prezentarea bugetului, pe care o aveți și pe ecran. Cred că putem spune că munca care a fost făcută în ultimii 7 ani pentru a atrage fonduri europene, se va vedea materializată în acest an - cca. 100 milioane de euro, care va reprezenta cca. 30 % din alocările totale pe care le are Municipiul Bacău pe fonduri europene. Aceste alocări, sunt alocările numai pe anul 2012, restul de bani sunt alocări pentru anul 2013, respectiv 2014. Finalizarea multor lucrări va fi în anii următori. Dacă sunt întrebări sau discuții.

D-na Consilier Florea Irina-Daniela-voiam să vă spun din partea grupului de consilieri P.S.D. - am vrea să introducem și noi un amendament la acest proiect și anume un proiect de investiții cu privire la construcția unei parcări supraetajate în zona Pieții Centrale. Această discuție am avut-o în cadrul ședinței de comisie de Finanțe și de Urbanism. Credem că este oportun și realizabil, așa că dacă se poate introduce pe Lista de Investiții. DL Primar Ing.Romeo Stavarache-am avut această discuție, am fost și eu la Comisia de Finanțe și cred că putem să o prindem la Capitolul Studii și Proiecte, avem acolo sume alocate și putem să prindem acolo acest proiect, fără să dezechilibrăm bugetul și până în iunie să facem Studiul de Fezabilitate și apoi să putem face proiectul.

DLConsilier Curcă Liviu-Constantin-e clar că proiectul arată foarte bine, cred că puține primării se pot lăuda cu asemenea buget. întrebarea mea era foarte simplă, dacă acest buget de investiții este sustenabil.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-Da. toate proiectele pe fonduri europene, sunt proiecte care vor fi finanțate și ele se vor pune în practică, odată ce procedurile vor fi derulate, deja procedurile de achiziție la multe proiecte au fost făcute, iar o parte le-am dat deja pe S.E.A.P., - Calea Moinești, Milcov, Insula de Agrement și Henri Coandă. Ele toate au finanțări.

DLConsilier Curcă Liviu Constantin-componenta europeană este foarte importantă și atâta timp cât este accesată, este foarte bine. întrebarea mea se referea și la Spitalul Municipal și Sala Polivalentă.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-la Spitalul Municipal am alocat o sumă de 25 milioane de roni. Dintre aceștia, 7 milioane există deja dintr-o finanțare anterioară, iar 3 milioane și jumătate sunt deja alocați din cota excedent 6.900.000 lei. Deci, la ora actuală, din 25 milioane roni, avem cca 10 milioane și jumătate roni, bani care există fizic. Cât privește finalizarea spitalului, veți vedea că avem un proiect pe care o să îl discutăm mai târziu. Dar ceea ce am alocat din bugetul local, este din bugetul pe care l-am încheiat pe anul trecut și unde am finalizat proiectul bugetului cu o sumă de 79 milioane roni. Conform legii, nu avem voie să facem estimarea bugetului pe 2012 decât la nivelul sumei pe care am colectat-o anul trecut, respectiv 179.339.000, deci aceasta este suma estimată. Din această sumă, avem 56 milioane bani pe investiții estimați în 2012. Vreau să vă spun că am încheiat bugetul pe 2011 cu 179.000.000 și a fost estimat cu 169.000.000. Deci am avut 10.000.000 colectați în plus față de ce am estimat. Anul acesta, avem estimați 179.000.000 conform legii și dacă vom colecta această sumă, bugetul va fi 100 % executat, dacă nu vom colecta aceasta sumă, va fi procentual mai mic cu procentele respective, dar nu luăm de la Spital sau din alte sume.

DLConsilier Axinte Gabriel-mi se pare investiția de la Sala Polivalentă cam mare, pentru timpurile acestea cam grele și poate ar trebui să luăm sume de acolo și să le redistribuim către Spitalul Municipal, sau la reabilitarea termică a blocurilor.

DLPrimar Ing Romeo Stavarache-pentru reabilitarea termică a blocurilor, după ce vom finaliza proiectul și vom vedea exact cât costă, vom vedea ce alocări se vor face de la fonduri europene și atunci vom vedea dacă ne mai trebuie bani sau nu. Noi sperăm să primim întreaga sumă. Cât privește Spitalul Municipal, vreau să vă spun că noi ne-am făcut o proiecție foarte clară cu ce avem de făcut și avem exact această sumă. Cât privește celelalte investiții, respectiv cele din sport, eu spun că sunt foarte bine venite pentru municipiu și pentru lumea sportului.

Dl.Consilier Axinte Gabriel - eu nu am spus că nu sunt binevenite, mai ales Sala Polivalentă, dar mai târziu o să vă plângeți că nu aveți bani pentru Spitalul Municipal. Noi, consilierii P.D.L., avem un amendament - respectiv micșorarea sumei de la Sala Polivalentă de la suma de 11.100.000 lei la 5.000.000 lei și realocarea acestei sume la Spitalul Municipal.

DLConsilier Bîrzu Ilie-am analizat proiectul de buget in comisie cu dl. Axinte, cu dl.Primar, d-ra Viceprimar, aproape 2 ore și jumătate - este asigurată suma pentru Spitalul Municipal și vă spun că de 20 de ani de când sunt în consiliul local așa buget nu am votat niciodată. M-am uitat și prin țară, la alte municipii și nu am văzut așa proiecții bugetare. Eu cred că e bine să rămânem la această formă bugetară.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache - suma pentru Spitalul Municipal este alocată în totalitate. După ce vom face și proiectul acela, dacă nu se va vota proiectul, atunci vom face o rectificare la momentul respectiv.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Di.Gavriiescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl. Consilier Axinte Gabriel.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

X

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

3

16

*

Cu 3 voturi «pentru» și 16 voturi „împotrivă” NU a fost adoptat amendamentul formulat de dl. Consilier Axinte Gabriel.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de d-na Consilier Florea Irina-Daniela.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU tlte

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRAGÂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICA

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de d-na Consilier Florea

Irina-Daniela.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

16

3

Cu 16 voturi «pentru» și 3 „abțineri” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani, cu amendamentul deja adoptat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în suma de 5000 ron domnului COTÂRLICIIOAN din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de

 • 25.12.2011.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 ron domnului COTÂRLICI IOAN din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de

 • 25.12.2011.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. - (1) Se aprobă acordarea doamnului COTÂRLICI IOAN din Bacău, str. Banca Națională nr.37/A/l, a unui premiu în sumă de 5000 ron, motivat de faptul că a împlinit vârsta de 100 ani la data de 25.12.2011.

  (2) Acordarea acestui premiu se face, in baza prevederilor HCL Bacau nr.296/13.08.2007

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art.2. - Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică, va efectua la domiciliul beneficiarului, plata premiului prevăzut în art. 1 din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  ArL3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice,

  19

  0

  0

  Serviciului Cabinet Primar și domnului Cotârlici Ioan din Bacău str. Banca Națională nr.37/A/l.

  S-a adoptat

  -

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea lucrării „Opere - George Bacovia”, un volum, în colecția „Opere fundamentale”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidîu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea lucrării „Opere -George Bacovia”, un volum, în colecția „Opere fundamentale”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGÂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASIL1CĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea lucrării „Opere - George Bacovia”, un volum, în colecția „Opere fundamentale”.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si D-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. ARTBACĂU S.R.L.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-ra Viceprimar Miomescu Roxana-suma necesară este pentru acoperirea cheltuielilor legate de utilități, pentru activitatea curentă a societății. Ați avut materialul la mapă, suma necesară este de 11 miliarde de lei vechi.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. ARTBACĂU S.R.L.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABR1EL

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIV1U CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRJNA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHI AN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. ARTBACĂU S.R.L.

5» Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Pâduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-aportul de capital este pentru acoperirea cheltuielilor curente cu energia termică, energia electrică și alte cheltuieli de funcționare. Ați avut materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLconsilier Axinte George - domnișoara Viceprimar cred că a greșit sau a confundat punctele 4 cu 5, dacă a spus că majorăm capitalul social la Sport Club Bacău, pentru curent electric. E totuși o echipă de fotbal.

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana - nu am greșit, nici nu am confundat, e vorba de cheltuielile de funcționare curentă a celor două societăți comerciale.

DLconsilier Axinte George-stati că nu am terminat. De când sunt eu consilier, s-au făcut multe majorări de capital la Sport Club Bacău. înțeleg, este în Divizia C, din păcate locul 3, trebuie să promoveze. Nu spun că nu au nevoie de bani dacă vor să promoveze sau să aducă un antrenor nou. De fiecare dată dl.Președinte al Sport Club Bacău vine și ne cere în expunerea de motive să majorăm capitalul social până va găsi noi surse de finanțare. Lucrul acesta ni-1 spune de 4-5 ani de zile, dar niciodată vreun sponsor nu s-a apropiat de această echipă. întrebarea mea este și pentru executiv dar și pentru consiliul de administrație, de ce nu ați încercat să atrageți și alți sponsori, pentru că o echipă de fotbal nu poate rezista fără să aibă niște sponsori privați. Sunt foarte puține echipe care au reușit să rămână în Divizia A susținute doar de primărie. Și o a doua întrebare către executiv, nu știu dacă cunoașteți, eu v-am mai spus și anul trecut, că este o directivă venită de la U.E.F. A. și anume - echipelor susținute doar de primărie să nu li se mai dea licența. Acest lucru a fost reiterat și de Mircea Sandu anul trecut, printr-o declarație oficială către echipele susținute doar de primării, pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple. Primăriile să se implice în construirea unor edificii, așa cum este Sala Polivalentă, poate un stadion. Pe viitor, ar trebui ca Primăria să nu se mai implice financiar în echipele de fotbal. Mircea Sandu a susținut lucrurile acestea pentru că și el a fost tras de mânecă de către U.E.F.A. Asta în completarea faptului că trebuie aduși sponsori la echipa de fotbal.

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana- domnule consilier, fără să fac acum niște devoalări multiple, trebuie să vă explic că acești sponsori și soluțiile acelea de finanțări alternative a echipei de fotbal, sunt prefigurate. Așteptăm o rectificare de buget în iulie și în august, care ne va aduce la modul concret posibilitatea de a finanța din alte variante, alte surse. Deci, ele sunt prefigurate. Astăzi când aprobăm bugetul nu sunt la dispoziția noastră, dar ne-am gândit și la posibilitatea finanțării de la consiliul local ca să nu mai grevăm bugetul, dar avem și sponsori potențiali, dar dați-ne voie să așteptăm acest iulie 2012, pentru că trecem printr-o perioadă de criză și a sponsoriza o echipă de fotbal nu este chiar la îndemâna oricui. Iar după cum știți, nu putem să facem o rectificare de buget și să alocăm bani la Sport Club Bacău până după data de 30.06.2012.

DLconsilier Axinte George-ceea ce mai vreau să spun este că-i dorim noroc echipei de fotbal, ca anul acesta să promoveze.

Nu mai sunt discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUUJE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HIRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C, SPORT CLUB BACĂU S.A.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne sau externe in valoare de pana la 150.000.000 lei (echivalent euro) pentru refînantarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr.54/09.09.2009) si finanțarea Spitalului Municipal Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-Primăria Bacău are un credit contractat la B.C.R de 94 milioane lei, pe care vrem să-1 refinanțăm. Din calculele noastre, după această refinanțare, vom câștiga aproximativ 10 milioane roni din 94, deci vă dați seama că este undeva între 12-15 %, vom vedea după licitație. Vă dau și răspunsul, domnule consilier. Pentru finalizarea Spitalului Municipal, vrem să facem și vă supunem atenției, un credit de cca, 60 milioane roni, exclusiv pentru finalizarea lucrărilor la spital. Ce pot să vă spun acum, este că Primăria Bacău are un serviciu al datoriei publice de 21 milioane roni dintr-un buget de 180 milioane, ceea ce înseamnă cca. 12 %, Asta este datoria concretă, plătibilă în acest an și în următorul an. Cu acest credit, noi suntem în continuare, conform legii, în normativele impuse de Banca Națională și respectiv Ministerul Finanțelor Publice. în concluzie, această refinanțare o facem și această nouă licitație, pentru a scădea dobânda, să venim la o dobândă sub dobânda pe care o avem acum, pentru finalizarea acestui edificiu foarte important pentru noi executivul, dar cred că și pentru dumneavoastră.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne sau externe in valoare de pana la 150.000.000 lei (echivalent euro) pentru refinantarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr.54/09.09.2009) si finanțarea Spitalului Municipal Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGÂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREA1RINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei fmantari rambursabile interne sau externe in valoare de pana la 150.000.000 lei (echivalent euro) pentru refinantarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr.54/09.09.2009) si finanțarea Spitalului Municipal Bacau.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si d-na Președinta de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind primirea comunelor Cleja și Tamaș în calitate de membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele Comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind primirea comunelor Cleja și Tamaș în calitate de membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL M ARIA

X

9-

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

fflRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MJRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind primirea comunelor Cleja și Tamaș în calitate de membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia.

 • 8, Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si D-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 383/2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Bacău și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 383/2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Bacău și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXAN A

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 383/2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Bacău și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și D-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de intretinere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovid prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil . (Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de intretinere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituției.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRAGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HJRȚESCU VASILICÂ

X

13.

LUCHLAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVACOSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de intretinere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție.

 • 10, Se trece Ia punctul 10 al ordinii de zi si D-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Roxana Mironescu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor propuneri de modificare și completare a criteriilor de acces la o locuință pentru tineri destinată închirierii, în municipiul Bacau, criterii ce vor fi înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor propuneri de modificare și completare a criteriilor de acces la o locuință pentru tineri destinată închirierii, în municipiul Bacau, criterii ce vor fi înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BLRZU TLTE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea unor propuneri de modificare și completare a criteriilor de acces la o locuință pentru tineri destinată închirierii, în municipiul Bacau, criterii ce vor fi înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana , dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.400/2011 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacău.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.400/2011 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AD AM IS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROX ANA

X

15.

DUNAVACOSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTE ANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.400/2011 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacău.

12.Se trece Ia punctul 12 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DI.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartiment Autorizare Activitate Economică și Transport, Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10,

FLOREAIRINA-DANIELA

X

ÎL

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

X

13.

LUCHI AN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVACOSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOIC AN IULIAN

X

23.

MUNTE ANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

13.Se trece Ia punctul 13 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donația făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafață de 62.185 mp si a construcțiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DI.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donația făcută de către

S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafață de 62.185 mp si a construcțiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HIRȚESCU VASELICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donația făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafață de 62.185 mp si a construcțiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.

14.Se trece Ia punctul 14 al ordinii de zi si d-na Președinta de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-Iui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea donației reprezentând contravaloarea lucrărilor de amenajare a unei alei de acces, în suprafață de 180 mp, teren ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, situat pe str. Oituz, nr. 59.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea donației reprezentând contravaloarea lucrărilor de amenajare a unei alei de acces, în suprafață de 180 mp, teren ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, situat pe str. Oituz, nr. 59.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚA CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea donației reprezentând contravaloarea lucrărilor de amenajare a unei alei de acces, în suprafață de 180 mp, teren ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, situat pe str. Oituz, nr. 59.

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință - Pădurarii Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire parcări, în municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire parcări, în municipiul Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOIC AN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire parcări, în municipiul Bacău”.

 • 16, Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ilena. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza S.F. pentru obiectivul de investiții „ Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Ștefan Guse -str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US”, din Municipiul Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza S.F. pentru obiectivul de investiții „ Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Ștefan Guse -str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US”, din Municipiul Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1,

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRBEL

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10,

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza S.F. pentru obiectivul de investiții „ Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Ștefan Guse -str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US”, din Municipiul Bacau.

 • 17, Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.242/29.07.2011 prin care a fost aprobata Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.                         * ’T " .

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartimentul Evidență Contracte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.242/29.07.2011 prin care a fost aprobata Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.242/29.07.2011 prin care a fost aprobata Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitățile de invatamant preuniversitar de’ stat de pe raza teritorial-admînistrativa a Municipiului Bacau.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.27 din Bacău str.Comisa Bistriței prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.27 din Bacău str.Comisa Bistriței prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚA CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HlRȚESCU VASILICÂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GĂBRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOIC AN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.27 din Bacău str.Comisa Bistriței prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii»

 • 19, Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii bunului imobil - teren- in suprafața de 35,98 mp din Bacau str. Oîtuz nr.l, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndmmare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii bunului imobil - teren-* in suprafața de 35,98 mp din Bacau str. Oituz nr.l, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVTU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HIRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii bunului imobil - teren- in suprafața de 35,98 mp din Bacau str. Oituz nr.l, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

20» Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ilena, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea terenului aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, în suprafață de 22 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, lângă blocul nr. 68, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre. DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul^ favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind închirierea terenului aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, în suprafață de 22 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, lângă blocul nr. 68, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘEL MĂRIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

T OMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea terenului aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, în suprafață de 22 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, lângă blocul nr. 68, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/2001.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabil. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTAR1U LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGÂNUȚĂ constantin

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HIRTESCU VASILICA

X

13.

LUCHIAN DRAGOS

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PADURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

-

-

19

Cu 19 “abtineri”, nu a fost adoptat proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 40/ 1996 precum si scoaterea din inventarul domeniului public si trecerea in inventarul domeniului privat a terenului in suprafata de 651 mp situat in intravilanul municipiului Bacau, in vederea restituirii in natura conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si d-na Președinta de sedinta —Pfiduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 111/2007 la capitolul „Terenuri §i cladiri proprietatea Consiliului Local Bacau precum și institutii publice de interes local".

Initiator D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

DI.Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotarare.

Dl.Gavrilescu Corneliu - prezinta avizul de legalitate al Serviciului Juridic §i Aplicarea Legilor Proprietatii.

Compartimentul de resort din cadrul Primariei iși dă acordul de sustinere pentru acest proiect de hotarare și prezinta raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Indrumare asociatii de Proprietari).

Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 in vederea avizarii proiectului de hotarare, favorabile.

Nu sunt discutii la proiectul de hotarâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 la capitolul „Terenuri și clădiri proprietatea Consiliului Local Bacău precum și instituții publice de interes local”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRAGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HlRȚESCU VASELICÂ

X

13.

LUCHLAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 la capitolul „Terenuri și clădiri proprietatea Consiliului Local Bacău precum și instituții publice de interes local”.

 • 23, Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunea „Alte terenuri”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre,

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunea „Alte terenuri”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ELIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASELICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunea , Alte terenuri”.

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul domnului Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

PLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Evidență Contracte, Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă închirierea unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale, prin încheierea de contracte de închiriere anuale cu beneficiarii construcțiilor pentru terenul aferent acestora, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

  NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE SI AL ACTULUI ADIȚIONAL

  SUPRAFAȚA (m.p.)

  DESTINAȚIA

  ADRESA TERENULUI

  2.

  S.C. FIDOLO COM S.R.L.

  S-a adoptat

  42463/20.12.1999 cu actul adițional nr.

  68819/22.06.2010

  17,25

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  19

  0

  0

  3.

  S.C. NICOFAX S.R.L. S.R.L.

  S-a adoptat

  42471/20.12.1999 cu actul adițional nr.

  5627/07.06.2010

  17,25

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  19

  0

  0

  4.

  20825/25.06.2001 cu actul adițional nr.

  5629/07.06.2010

  S-a adoptat

  17,25

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  19

  0

  0

  5.

  20819/25.06.2001 cu actul adițional nr.

  5628/07.06.2010

  S-a adoptat

  17,25

  COMERȚ

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  19

  0

  0

  6.

  BUCATARU MIHAELA si LACATUS FILARET S-a adoptat

  6769/23.02.2004 cu actul adițional nr.

  69204/21.12.2010

  20,00

  COMERȚ si PRESTĂRI SERVICII

  STR. PRIMĂVERI

  I

  19

  0

  0

  7.

  COCIORVA EUGEN S-a adoptat

  42892/27.12.1999 cu actul adițional nr.

  69206/21.12.2010

  20,00

  PRESTĂRI SERVICII

  9 MAI (PARCARE PIAȚA CENTRALA)

  19

  0

  0

  8.

  ART. 2 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractele de închiriere cu beneficiarii construcțiilor prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractele de concesionare incheiate intre Municipiul Bacau si persoane fizice si juridice, beneficiari ai construcțiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractele de concesionare încheiate intre Municipiul Bacau si persoane fizice si juridice, beneficiari ai construcțiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractele de concesionare menționate in ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare, încheiate intre Municipiul Bacau si beneficiarii construcțiilor, titulari ai contractelor de concesionare, pentru o perioada de 2 ani.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

  NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

  SUPRAFAȚA (m.p.)

  DESTINAȚIA

  ADRESA TERENULUI

  2.

  S.C. EGRETA S.R.L.

  S-a adoptat

  16177/15.05.2000

  17,50

  COME

  RT

  STR. BUCIUM (PIAȚA MIORIȚA)

  17

  2

  0

  3.

  S.C.

  TOMISTEANU PREST S.R.L.

  S-a adoptat

  10081/24.03.2000

  17,50

  COME RTSI PREST ARI SERVI Cil

  STR. BUCIUM (PIAȚA MIORIȚA)

  18

  1

  0

  4.

  S.C.     SAGA

  TRANS S.R.L.

  S-a adoptat

  1309/15.01.2001

  24,62

  COME RT

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  18

  1

  0

  5.

  13983/23.04.2001 (modificat     prin

  actul adițional nr 41111/10.12.2004) S-a adoptat

  5,53

  COME RT

  PARCARE PIAȚA CENTRALA

  18

  1

  0

  6.

  ART. 2 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze actele adiționale la contractele de concesionare prevăzute in ANEXA la prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

26- 29.A. Se trece la punctele 26-29A ale ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana întreabă dacă sunt discuții în legătură cu aceste materiale care au fost la mapă.

Nu sunt discuții.

D-na Președintă de Ședintă-Păduraru Ileana -dacă nu mai sunt discuții» mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PĂDURARU ILEANA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-4/Ex.l