Proces verbal din 30.03.2012

Proces verbal - Ședință ordinara a CLB din data de 30 Martie 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 30.03.2012, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 570 din 23.03.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: dl consilier Curcă Liviu Constantin și dl.consilier Drăgănuță Constantin. Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 2003 din 23.03.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 2004 din 23.03.2012.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.02.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consi

ierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

X

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCÂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

21

-

Cu 21 voturi „pentru" , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din 29.02.2012, a fost aprobat.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Munteanu au fost acoperite neregularitățile semnalate de dumneavoastră?

Dl.Consilier Munteanu Dumitru-Dori-da domnule secretar, mulțumesc.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci încă o dată se poate atesta că dacă există colaborare se poate rezolva orice problemă care apare dintr-o parte sau din alta. Vă mulțumesc mult pentru colaborarea de care ați dat dovadă.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.03.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consil

ierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRAGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRENA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HIRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru" , procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local, din 16.03.2012, a fost aprobat

DL Președinte de ședință Ion Rotaru - Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.     Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, doamnei Diana Lupescu si domnilor Radu Beligan si Paul Grigoriu.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.     Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.64/16.03.2012 privind premierea elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant bacauane, care au obtinut rezultate deosebite in anul școlar 2010-2011.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.     Proiect de hotarare privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onești, în vederea organizării ediției a II a a evenimentului sportiv „ Raliul Moldovei”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25-26 mai 2012.

Inițiator - DL, LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bacau, conform Adresei Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.l0760/E.C./23.02.2012.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau .

Inițiatori : D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU Consilieri Locali: D-ra ADAM ISABELA, DL ILIE BÎRZU, DL MIRCEA FECHET, D-na ILEANA PADURARU

 • 6.     Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Bacau nr. 265/06.08.2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.     Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău începând cu data de 01.04.2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.     Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. Bacău nr. 111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, modificată și completată.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren, aflat în municipiul Bacău, Calea Moinești nr. 28, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 294/15.09.2011 prin care a fost aprobată completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificată și completată, la secțiunea

„ Alte terenuri „

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.    Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unor spații situate in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru construire supermagazin , racorduri utilități și împrejmuire teren, str. Constantin Platon nr.10 din municipiul BACĂU obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARLSAFTIUC CORNELIU, ȘLIC MIHAI IULIAN Inițiatori Consilieri Locali: Dl. BOGATU GEORGE si DL. ROTARU ION

 • 15.    Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 23254/19.03.2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.    Diverse

PESTE ORDINEA DE ZI

Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

 • 16. A. ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

16.B. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei,în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună

Inițiatori - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU - ROMEO STAVARACHE DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU D-ra MIRONESCU ROXANA - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU și D-ra ADAMISABELA ELENA - CONSILIER LOCAL, D-na ENĂȘEL MARIA -CONSILIER LOCAL , D-na PĂDURARU ILEANA -CONSILIER LOCAL, DL. BÎRZU ILIE- CONSILIER LOCAL, DL.CIUBOTARIU LUCIAN -

CONSILIER LOCAL, DL.FECHET MIRCEA - CONSILIER LOCAL, DL.HÎRȚESCU VASILICÂ- CONSILIER LOCAL, DL.NECHITA NECULAI-CONSILIER LOCAL, DL.ROTARU ION-CONSILIER LOCAL, DL.STOICAN IULIAN - CONSILIER LOCAL

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-peste ordinea de zi avem 2 proiecte - 16A și 16 B, pe care le-ați avut transmise*

De asemenea, mulțumim pentru prezența printre noi a domnului senator Mircea Diaconu, bine ați venit domnule senator.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Fac următoarea precizare:

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , si numai cu votul majorității consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTE ANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările aduse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidîu Popovicî - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

Domnul consilier Toma Florin părăsește sala - prezenți 20 de consilieri.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Rotam Ion, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, doamnei Diana Lupescu si domnilor Radu Beligan si Paul Grigoriu.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-prezintă expunerea de motive așa cum este anexată la mapa de ședință.

Totodată, am primit de la domnul Radu Beligan o scrisoare, maestrul neputând veni aici din motive de sănătate, căreia îi dau citire:

„Domnule Primar al Municipiului Bacău

Stimate Doamne și stimați Domni, consilieri locali,

Trebuie să vă mulțumesc, dragii mei băcăuani că mă onorați așezîndu-mi numele alături de cei mai de vază cetățeni ai urbei care i-a dat națiunii pe Alecsandri și pe Bacovia. Am plecat de pe aceste meleaguri demult, dar amintirea primilor ani de viață, petrecuți în cantonul de la Galbeni, din vecinătatea Bacăului, m-a urmărit peste tot. Poate că la fiecare ieșire în scenă, la fiecare succes al meu, am fost iluminat și inspirat de imaginea tatălui meu privind obsedat de Hamlet în lungul nesfârșit al căii ferate, pe fondul grav al vocii bunicului meu, preotul Adam Beligan.

Poate și amintirea peisajelor mirifice de pe Valea Șiretului m-a iluminat.

în cei peste 70 de ani pe care i-am dedicat publicului, am pus tot sufletul și toată viața mea în slujba teatrului românesc și, în vremuri grele, m-am zbătut și am reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem ca arta teatrală românească să capete renumele-i cunoscut în lumea întreagă.

Dar și acum, pentru mine, celebra întrebare „a fi sau a nu fi are semnificații mesianice și profunzimi misterioase pe care încă nu le-am dezlegat. însă, atîta vreme cât se mai află oameni care-și fac timp să celebreze actul de creație artistică, în aceste timpuri din ce în ce mai neprietenoase cu cei care slujesc arta, sunt împăcat și fericit!

Mai ales cînd acești oameni respiră aerul dintr-un spațiu în care și eu am văzut lumina zilei, și-și ridică ochii spre același cer sub care am rostit primele vorbe și am deslușit primele înțelesuri.

De aceea, dragii mei concetățeni, sunt foarte emoționat și mă plec respectuos în fața domniilor voastre.

Primiți vă rog cele mai sincere și călduroase salutări!

Radu Beligan ”

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, doamnei Diana Lupescu si domnilor Radu Beligan si Paul Grigoriu.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” doamnei Diana Lupescu.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Radu Beligan.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Paul Grigoriu.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  Art.2. - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

Dl .Primar Ing.Romeo Stavarache înmânează doamnei Diana Lupescu și domnului Paul Grigoriu titlul, diploma și cheia municipiului Bacău.

Dl.Paul Grigoriu-multumesc domnule primar, mulțumesc domnilor consilieri. Vă rog să mă credeți că sunt emoționat pentru acest moment, revenind printre ai mei. Acolo unde stau eu, am găsit o cheie a orașului. Acest lucru îmi dă sentimentul că orașul acesta pe care l-am găsit fundamental schimbat în bine este și al meu și cred că eu trebuie să fiu mândru de acest oraș și nu orașul de mine.

Mai vreau să vă spun ceva. După ceea ce am văzut aseară, îi anunț pe onorații consilieri și autoritățile locale să se pregătească pentru viitor că vor fi foarte mulți cetățeni de onoare. Avem niște copii minunați. Vă mulțumesc.

D-na Diana Lupescu-Vă mulțumesc și eu și mă simt onorată să mă aflu într-un spațiu deosebit, alături de dumneavoastră, niște oameni care cu adevărat apreciați nu numai ceea ce este mai mult sau mai puțin trecător, cât și arta, educația și cultura.

Aseară am auzit o remarcă de la unul din sponsorii dumneavoastră la gala Educației, că importantă dintre toate este partea de bussines. Suntem de acord, dar cel puțin la fel de importantă este educația celor care vor face bussines.

Eu nu am văzut nicăieri un asemenea loc în care educația să fie atât de bine pusă în valoare și stimulată din toate punctele de vedere. Mi se pare că este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut în ultimii ani și m-am bucurat foarte mult să văd atâția tineri frumoși, talentați și atâția oameni înzestrați cu harul de a fi profesori, educatori.

Mulțumesc încă o dată, mă simt onorată și voi reveni din ce în ce mai des, mai aproape de orașul Bacău. Vă mulțumesc.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache - si acum vreau să îl chem pe actorul Mircea Diaconu să-i transmită domnului Radu Beligan acest titlul și domnilor colegi, vă anunț că actorul Radu Beligan și-a dat acordul ca Teatrul de Vară să se numească „Teatrul Radu Beligan” și într-o ședință ulterioară voi supune votului dumneavoastră această propunere pe care vreau să o fac. Pentru că fiind băcăuan trebuie onorat, ca și pe Bacovia, pe Alecsandri și să-i punem acolo unde le este locul.

DLMircea Diaconu-bucur că eu am să-i duc din partea dumneavoastră maestrului Beligan, sper că nu ca mesagerul de la Maraton care a și căzut după ce a adus vestea și mă bucur odată în plus pentru că mi-am dat seama cum le potrivește viața. într-o carte pe care maestrul a scris-o despre lumea noastră, despre meseria noastră, se numește „ Luni, marți, miercuri, joi “ o carte deosebit de sensibilă și frumoasă, în care scrie referindu-se la mine că i-ar fi plăcut să fiu copilul lui. Vă mulțumesc.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-mulțumim și noi.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Rotam Ion, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.64/16.03.2012 privind premierea elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant bacauane, care au obtinut rezultate deosebite in anul școlar 2010-2011.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Luchian Drago$-la acest proiect de hotărâre avem două amendamente și anume - primul se referă la completarea listei cu doi elevi care au terminat clasa a VIII-a cu media 10 și au fost omiși, respectiv Munteanu Diana-Andreea de la Școala Octavian Voicu și Pașcu Maria-Alexandra de la Școala Alexandru Ioan Cuza.

De asemenea, un al doilea amendament se referă la, mai bine zis precizăm, că suma de 390,000 lei aprobată prin HCL nr. 64 din 16.03.2012 este atât pentru plata premiilor elevilor și cadrelor didactice, cât și pentru plata taxelor și impozitelor aferente acestor premii și organizarea festivităților de premiere.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-Supun la vot amendamentele formulate de dl.Viceprimar Luchian Dragoș.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGÂNUȚA constantin

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTE ANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru” au fost aprobate amendamentele formulate de dl.Viceprimar Luchian Dragoș.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.64/16.03.2012 prin care a fost aprobată premierea elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant bacauane, care au obtinut rezultate deosebite in anul școlar 2010-2011.

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

Nr. crL

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART.l. - Se aprobă completarea HCL Bacau nr.64/16.03.2012 prin care a fost aprobata premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2010 - 2011, in sensul suplimentării sumei destinate recompensării excelenței în activitatea din anul școlar 2010-2011, cu 10.000 lei, pentru premierea cadrelor didactice și elevilor omiși, precum si pentru plata impozitelor și contribuțiilor aferente acestor premii.

Tabelul nominal cu cei ce urmeaza a fi premiați este prevăzut în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

Unitate de învățământ

Elev

Olimpiada / Concursul Național

Premiu

1

Profesor coordonator

Sumă elev (lei)

Sumă profesor (lei)

2.

Școala cu clasele I-VHI „Mihail Sadoveanu” Bacău

Ciuraru Anca S-a adoptat

Religie -Olimpiadă

n

1.200

20

0

0

3.

Dumea Danisia S-a adoptat

1.200

20

0

0

4.

Colegiul Național de Comunicații , ,N.V. Karpen

Mihai Ionuț S-a adoptat

Franceză -Concurs

I

Balint Simona

600

Nu

20

0

0

5,

Farcaș Monica S-a adoptat

Franceză -Concurs

n

Balint Simona

500

Nu

20

0

0

6.

Rîpanu Roxana S-a adoptat

Franceză -Concurs

n

Balint Simona

500

Nu

20

0

0

7.

Jitaru Liliana S-a adoptat

Franceză -Concurs

n

Balint Simona

500

Nu

20

0

0

8.

Sandu Constantin S-a adoptat

Franceză -Concurs

iii

Balint Simona

400

Nu

20

0

0

9.

Balint Simona S-a adoptat

600

20

0

0

10.

Veliche Dragoș S-a adoptat

Franceză -Concurs

Mențiune

300

20

0

0

11.

Iurea Diana S-a adoptat

300

20

0

0

12.

Peredelcu Petru S-a adoptat

Franceză -Concurs

Mențiune

Iurea Diana

300

NU

20

0

0

13.

Cojocaru Georgiana S-a adoptat

T.I.C. - Concurs

Mențiune

300

20

0

0

14.

Nastasă Gabriel S-a adoptat

300

20

0

0

15.

ART. 2. - Suma va fi suportată de la Capitolul bugetar 653 S-a adoptat

)2 „învăță

imânt”.

20

0

0

16.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

S-a adoptat

20

0

0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Rotam Ion, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onești, în vederea organizării ediției a n a a evenimentului sportiv „ Raliul Moldovei”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25-26 mai 2012, Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Luchian Dragos-stiti bine că anul trecut am organizat o primă ediție, un concurs care s-a bucurat de succes atât în rândul sportivilor cât și în rândul spectatorilor și am hotărât să organizăm o a doua ediție, poate va deveni o tradiție pentru Municipiul Bacău acest eveniment. Deja cred că municipiul Bacău a fost introdus pe harta automobilistică a Europei. Vă mulțumesc și aștept votul dumneavoastră.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onești, în vederea organizării ediției a II a a evenimentului sportiv „ Raliul Moldovei”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25-26 mai 2012.

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. - Se aprobă incheierea unui parteneriat intre Municipiului Bacău si Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești, în vederea organizării si cofinanțării ediției a Il-a a evenimentului sportiv „ Raliul Moldovei”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25-26 mai 2012.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 65.225 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art3. - Se aprobă ca. ulterior adoptării prezentei hotarari. sa fie incheiat un contract de parteneriat in care sa fie prevăzute in mod expres drepturile si obligațiile pârtilor. S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  Art.4. - Se împuternicește dl. Dragos Luchian - Viceprimar al Municipiului Bacău, ca în numele și pentru Municipiul Bacău să semneze contractul de parteneriat si actele adiționale la acesta.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  5.

  Art.5. - Alocarea celor 65.225 lei. reprezentând cartea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  6.

  Art.6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire, precum si Clubului Sportiv ACS Rally Spirit din Onești.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 4, Se trece Ia punctul 4 al ordinii de zi $i DL Președinte de ședință -Rotam Ion dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bacau, conform Adresei Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.l0760/E.C./23.02.2012.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-ati avut materialul la mapă și vreau să fac o precizare. Intr-una din ședințele trecute am aprobat acest proiect de hotărâre cu extinderea ariei teritoriale pe care se aplică criteriile de selecție a dosarelor în vederea obținerii unei locuințe. Astăzi, nu facem altceva decât să respectăm formatul transmis de M.D.R.T. pentru proiectul de hotărâre. Deci, dânșii ne-au solicitat în mod expres ca hotărârea să arate într-un anumit fel, ne-au comunicat formatul și astăzi supunem aprobării acest format.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bacau, conform Adresei Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.!0760/E.C./23.02.2012.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRÂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVACOSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOIC AN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

20

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bacau, conform Adresei Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.l0760/E.C./23.02.2012.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si DL Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-rei Viceprimar Miromescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau .

Inițiatori : D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU Consilieri Locali: D-ra ADAM ISABELA, DL ILIE BÎRZU, DL MIRCEA FECHET,D-na ILEANA PADURARU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLconsilier Zaharia Nicolae-asa cum știți am fost unul dintre susținătorii proiectului CET Bacău. Din păcate, un proiect pe care l-am considerat că se adresează tuturor băcăuanilor, astăzi am ajuns la punctul în care nu cred că toți băcăuanii beneficiază de proiectul CET Bacău și de investițiile de la CET Bacău. De asemenea, a devenit alarmant felul în care se gestionează comunicarea în chestiunile legate de societatea de termofîcare din municipiul Bacău și din acest motiv vă anunț că nu voi vota astăzi bugetul și demisionez din statutul de membru în A.G.A. de la CET Bacău. Mulțumesc.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-ieri. în cadrul comisiei, am avut o discuție cu doamna directoare economică de la CET, doamna Mariana Rusu și am încercat să mă lămuresc de ce această societate comercială își propune atât pe anul 2012 cât și pe anul 2013-2014 un buget pe pierderi și am primit următorul răspuns. Aș vrea să atenționez atât consiliul local cât și conducerea CET că în aceste condiții, în ritmul acesta, se va ajunge ca această societate comercială să nu mai aibă niciun client. Asta, ori pentru că serviciile sunt de proastă calitate, ori prețurile sunt mult prea mari, astfel încât clienții sunt nevoiți să abordeze alte surse de încălzire, fie centrale termice de bloc, fie alte posibilități. Deci, eu aș vrea să atenționez în modul cel mai serios și în felul acesta și opinia publică, că această societate comercială lucrează în pierdere de foarte mult timp, iar în următorii ani își preconizează pierderi pe bugetul de venituri și cheltuieli. Și am văzut și pe primul alineat la Venituri, că veniturile scad de la an la an. Am pus această întrebare și răspunsul a fost relativ evaziv. Vă mulțumesc pentru atenție.

DLconsilier Zaharia Nicolae - da, voiam să mai fac o completare. Este regretabil că domnul Primar Stavarache părăsește sala ori de câte ori se fac interpelări în consiliul local și este regretabil că astăzi poate discutam despre niște chestiuni care țin de băcăuani și de municipiul Bacău. Sper, de fapt îmi dau seama, că asta este normalitatea pe care ne-o propune domnul primar Stavarache băcăuanilor» Asta ca să facem și o legătură cu recenta scrisoare trimisă nouă băcăuanilor de dumnealui. Mulțumesc.

DLViceprimar Luchian Dragos-domnule consilier, domnul primar a părăsit sala pentru a-i conduce pe stîmații noștri invitați și nu pentru a evita o discuție legată de bugetul CET-ului. Totuși, pentru a prezenta situația reală a CET-ului, îl invit pe domnul director Capăt să facă câteva precizări.

DLDirector Capăt Sorin-doamnelor și domnilor consilieri, sunt onorat astăzi să fiu în fața dumneavoastră, să susțin proiectul cu bugetul de la CET Bacău. Așa cum ați observat din nota de fundamentare a bugetului, care este destul de consistentă, care include și premizele specifice pentru anul 2012....

DLConsilier Floroiu Ionel-vorbiti mai tare, domnule director, mai cu vlagă.

DLDirector Capăt Sorin-mai cu vlagă sau mai cu vână. Deci cum spuneam în nota de fundamentare, sunt foarte clar arătate premizele de funcționare pentru fundamentarea bugetului. Este o estimare, să zicem, extrem de prudentă a activității de exploatare comerciale, economice pe care intenționăm să o desfășurăm anul viitor. Trebuie să aduc în fața dumneavoastră următoarele aspecte. Pentru lucrurile pe care domnul consilier Zaharia nu le înțelesese, era suficient dacă participa până acuma în ședințele de A.G.A. și avea răspunsul la toate aceste nelămuriri pe care dânsul le are. Trebuie să subliniez faptul că CET Bacău are un curs crescător și acest lucru poate fi documentat și probat cu date economice. Dacă în 2008 pierderile erau de minus 38 milioane lei, ajungem în 2009 cu 16 milioane, în 2010 cu 8 milioane. Deci reducerea este consistentă, progresul se vede clar, iar în 2010 estimarea a fost de minus 12 milioane. Deci este primul an după 2004 când efectiv realizatul este mai bun decât estimatul, doamnelor și domnilor. Aceste sisteme care țin de infrastructură, de alimentare cu energie termică și electrică, sunt proiecte care se schimbă în timp. Avem investiții pe aceste sisteme pe care noi le implementăm și demonstrăm în mod documentat, pe date, că CET Bacău este în progres, pe o creștere ușoară, dar creștere, dar pe care o putem depăși pe măsură ce sistemul de investiții se implementează. Vorbesc de reabilitare pe rețele primare și secundare. Așadar, doamnelor și domnilor consilieri, am rugămintea să susțineți și să aprobați acest buget pe care vi l-am prezentat. Mulțumesc.

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-as vrea să fac și eu o completare, pentru că sunt printre inițiatorii acestui proiect de hotărâre. S-a făcut aici afirmația că avem prețuri foarte ridicate. Vreau să vă readuc aminte că este consiliul local cel care aprobă tariful la gigacaloria furnizată populației și că avem unul din cele mai scăzute tarife din țară, adică 137 lei la gigaloria furnizată populației. Și, în altă ordine de idei, aș vrea să amintesc și poate domnul consilier Munteanu poate spune, după știința dânsului, cu excepția CET-ului Govora care are marele avantaj de a fi în proximitatea sursei de combustibil, care alt CET din țară mai este măcar pe zero cu rezultatul financiar sau dacă nu cumva și pe profit. Noi apreciem faptul că s-a făcut un buget relativ echilibrat, cu maximum de restricții și de prudență posibilă și că împreună cu consiliul local care a făcut niște eforturi consistente de a sprijini toate proiectele și acțiunile întreprinse de CET, astăzi nu mai suntem într-o situație atât de tragică cum eram cu 4 ani în urmă. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Munteanu Dumitru-Dori-as vrea să-1 întreb pe dl. Director, să dea explicația necesară, de ce în 2013-2014 preconizați veniturile totale în buget mai mici, de la an la an cu o scădere. Ce se întâmplă?

DLDirector Capăt Sorin-haideti să vă spun ce se întâmplă. Am rămas dator la dumneavoastră cu un răspuns, de ce scad veniturile acuma. Este o optimizare pe care o facem pentru încadrarea într-un randament de 70 % pentru un bonus de cogenerare de înaltă eficiență, care se acordă la 70 % eficiență.

Dl.consilier Ciubotarul Lucian-l-ati încurcat deja...

DLDirector Capăt Sorin-eu o să folosesc o justificare documentată, nu folosesc altfel de cuvinte, vă arăt documentat care este situația. Pe anii 2012-2013-2014 estimarea de buget, că așa se face pe 3 ani, are la bază economiile care se fac pe reabilitarea rețelelor de transport și distribuție, mai ales cele de distribuție. Scăderea veniturilor de care vorbiți dumneavoastră, este foarte simplu, este strategia pe care dumneavoastră, consiliul local, ați aprobat-o în 2006, care spune în felul acesta, că în anul 2013 intră în funcționare grupul nou de cogenerare, se conservă cel de 50 gigawați. Deci nu se mai merge cu cel de 50 Gigawați ci cu cel de 13,8 care se face acum plus 14 megawați, deci asta e diferența de venit pe energie electrică, dacă vă uitați. Termicul rămâne același sau chiar avem intenția să-1 creștem. Mulțumesc frumos.

Dl.consilier Munteanu Dumitru-Dori- domnule președinte, am o mare rugăminte la dumneavoastră, să-i rugați pe ceilalți consilieri care vor să se înscrie la cuvânt să o facă în modul cel mai politicos, civilizat.

DLPresedinte de sedintă-aveti perfectă dreptate.

DLconsilier Munteanu Dumitru-Dori- Suntem într-o instituție publică și mi se pare corect să avem decența și bunul simț să vorbim într-un cadru organizat. Mulțumesc frumos, domnule președinte.

DLPresedinte de sedintă-aveti perfectă dreptate și rog colegii din fața mea, din P.N.L., să păstrăm totuși momentul de seriozitate în ședință.

Dl.Consilier Stoican Iulian-să nu uităm, stimați colegi, că CET Bacău furnizează agent termic nu numai pentru locatarii municipiului, dar și instituțiilor arondate, ca școli, grădinițe, creșe, deci indirect beneficiază tot municipiul Bacău de serviciile acestei societăți. Este amintită doar acea problemă, care îi stârnește pe unii colegi și anume că scad consumatorii de la an la an. Dacă citiți și urmăriți cu atenție această prezentare de buget, veți vedea că consumul, ca și clienții noștri, ca și volum, cresc în viitorul foarte apropiat. Vă rog să nu uitați de aceste școli, grădinițe și creșe. Și liceul dumneavoastră, domnule Munteanu, este alimentat de la CET.

DLViceprimar Luchian Dragos-eu cred că este suficient și că peste 3 ani, domnule Munteanu, veți fi unul dintre beneficiarii CET-ului, vă veți branșa și dumneavoastră la CET.

Dl.consilier Munteanu Dumitru-Dori- a spus domnul consilier de liceul meu, știți cumva că sunt proprietarul vreo unui liceu, nu știu, la ce faceți referire...

Dl.Consilier Stoican Iulian-la liceul unde studiați acuma, nu știu unde...

Dl.consilier Munteanu Dumitru-Dori-domnule consilier, când am terminat eu liceul, probabil dumneavoastră nu erați născut. Vă rog frumos păstrați-vă aprecierile vis-a-vis de mine în alt cadru. încercați, vă rog încă odată foarte mult, să vă încadrați în limitele bunului simț. Eu nu am jignit, nu am făcut aprecieri cu privire la nici un consilier, nu am făcut aprecieri la studiile pe care le are vreun consilier din consiliul local, calificarea mea aici este calificarea de consilier local, nu este altă calificare. Sunt reprezentantul cetățenilor din municipiul Bacău și încerc, știu că nu o să reușesc, încerc să sensibilizez, atât pe dumneavoastră cât și executivul primăriei, să cheltuiască banul public acolo unde este nevoie, nu umflându-vă buzunarele dumneavoastră, domnilor consilieri, cu tot felul de proiecte din astea batjocoritoare. Vă rog frumos păstrați-vă decența că o să mi-o păstrez și eu.

DLPresedinte de sedintă-multumim frumos pentru învățăturile pe care ni le dați, dar întotdeauna personalitatea omului iese la iveală.

Numai sunt discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau .

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRIN A DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

17

2

-

Cu 17 voturi « pentru » și 2 voturi „împotrivă”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si di. Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Bacau nr. 265/06.08.2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

D-ra consilier Adam Isabela-vă rog să-mi permiteți, pentru că ieri în ședința de comisie dl. consilier Munteanu a făcut un amendament și anume - ca postul de muncitor necalificat să nu se modifice deoarece executivul primăriei se plânge permanent de lipsa muncitorilor necalificați.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici-mai citiți-1 odată că nu am înțeles.

D-ra consilier Adam Isabela-deci. domnul consilier Munteanu propune să nu se modifice postul de muncitor necalificat, deoarece executivul primăriei se plânge permanent de lipsa muncitorilor necalificați. Acesta a fost amendamentul formulat de dânsul, eu doar l-am citit.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici-domnule consilier Munteanu, vă mențineți amendamentul, ca să știu dacă îl supun la vot?

Dl.consilier Munteanu Dumitr-Dori-domnule secretar al consiliului local, dacă doriți să transformați ședința de consiliu local în bășcălie, dacă doriți să-mi verificați cunoștințele mele profesionale, dacă doriți să asmuțiți toți consilierii locali ai P.N.L. asupra mea și să facă tot felul de aprecieri în bășcălie este dreptul dumneavoastră să faceți acest lucru. Vreau să vă informez în modul cel mai politicos, că nu este o atitudine corectă și în felul acesta vă discreditați în fața cetățenilor din municipiul Bacău și cu această ocazie. Faceți-o în continuare, domnule secretar. Vă doresc succes, dați tare în mine, cât puteți. Sunt la dispoziția dumneavoastră.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici-domnule consilier Munteanu Dumitru-Dori, am fost interpelat, tot executivul am fost interpelați de un consilier care are aceleași drepturi și beneficiază de același respect ca și dumneavoastră, dacă nu credeți asta, cred că v-am dovedit pe parcursul activității dumneavoastră că benefîciați de același respect ca șe ceilalți consilieri, chiar mai multe drepturi ați avut ca alții și știți foarte bine la ce mă refer...

Dl.consilier Munteanu Dumitr-Dori-chiar nu înțeleg ce spuneți...

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici-vreti să vă explic acum, cred că nu este locul și nu avem nici timp. în al doilea rând, faptul că un consilier local s-a ridicat și a citit amendamentul dumneavoastră, scris de mâna dumnevoastră și faptul că v-am întrebat dacă acest amendament a fost însușit de dumneavoastră, în ce a constat discreditarea? Un coleg de-al dumneavoastră de comisie a citit un amendament al dumneavoastră. Singura mea întrebare a fost dacă vă mențineți sau vă însușiți acest amendament? Pentru că eu am obligația de a supune la vot un amendament. Care este problema de fapt?

Dl.consilier Munteanu Dumitr-Dori-chiar nu înțeleg ce doriți dumneavoastră de fapt. Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici-eu văd că nu înțelegeți nimic, nici ce spuneți dumneavoastră... Eu v-am întrebat, vă mențineți amendamentul pe care l-ați expus la comisie?

DLconsilier Munteanu Dumitru-Dori-eu înțeleg foarte bine...Domnule secretar, atât timp cât am fost la ședința de lucru, atât timp cât eu am încercat împreună cu colegii mei, inclusiv cu doamna, domnișoara Adam Isabela, că nu știu ce este, am purtat discuții în cadrul acestei comisii, am încercat să explic că nu sunt de acord cu modificarea acestui post. A fost consemnat în procesul verbal, ce explicații trebuie să mai dau eu? Bineînțeles că îmi mențin această propunere. Bineînțeles că.....

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici-apâsati pe buton, că la un moment dat se intrerupe, atingeți ceva, că iar nu se înregistrează și iar o să spuneți că nu....

DLconsilier Munteanu Dumitr-Dori-domnule secretar, eu nu am făcut nimic, stăteam cu mâinile așa, am martori în fața mea, nu pun mâna pe microfon. Sigur că îmi mențin această propunere de a nu se modifica acest post într-un fel productiv, într-un post de TESA. îmi mențin propunerea.

DL Viceprimar Luchian Dragos- o invit pe doamna Director Marcu Viorica să dea detalii despre această transformare.

D-na Director Marcu Viorica-la Direcția de Servicii Publice este solicitarea. Eu am solicitat transformarea unui post de necalificat, asta este singura formulă în condițiile în care nu avem voie să angajăm, am solicitat înființarea unui post de referent, pentru că trebuie să aduc la cunoștința consiliului local, pentru că este adevărat noi desfășurăm multe activități necalificate, măturatul, etc, dar desfășurăm și multe activități calificate și pentru faptul că am rămas fără oameni, nu avem nici secretară, nici contabil, nici economist, nici referent, nimic la birou, eu și directorul adjunct procesăm corespondență, primim, scriem. Eu trebuie să-mi dedic 3-4 ore pe zi si pentru activitatea aceasta. E adevărat că domnul consilier Munteanu are și dumnealui dreptate, în condițiile în care noi lucrăm la ora actuală, 2012, cu 40 % din ceea ce însemna personal în 2004. Deci, în 2004 erau 820 de salariați la această direcție care cuprindeau bine activitatea de întreținere a orașului, sub aspectul măturatului manual, întreținerea spațiilor verzi, a înființării locurilor de joacă. Astăzi avem în lucru 278 de salariați. Din acești 278 de salariați, în fiecare zi sunt în concediul de odihnă, cu concediul medical, nemotivat, cu îngrijire copil. Astăzi suntem la muncă 222 de persoane. S-a găsit formula de a se suplimenta cu activitate de sezonier, pentru că de anul trecut a fost dată formula zilierilor, a sezonierilor și am găsit această formulă. Dar vreau să vă spun, că nici pe această formulă, că mai mult de 80-100 de persoane nu vin la muncă, pentru că posibilitatea de a-i motiva este foarte mică, deci lucrăm la un cost cam de 24 roni pe zi. Cei care lucrează pe activități sezoniere în mediul rural știu că ziua de muncă se plătește cu 40-50 roni pe zi și mâncare. Deci, nu suntem într-o situație foarte fericită. Nici eu nu aș fi vrut să apelez la această formulă, de a transforma un post de muncitor necalificat, dar efectiv trebuie să asigurăm și activitatea de corespondență, de înregistrări și de contabilitate primară pe care o facem la direcție. Asta este motivația pentru care am solicitat transformarea unui post de muncitor necalificat într-un post de referent.

DL Viceprimar Luchian Dragos-mulțumesc frumos doamna Marcu.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Numai sunt discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.consilier Munteanu Dumitru-Dori și vă rog frumos să-1 precizați, domnule Munteanu, pentru că l-a citit domnișoara Adam și nu vreau să spuneți că am supus la vot un amendament care nu a fost ridicat de dumneavoastră, haideți să procedăm conform prevederilor legale în vigoare. Precizați amendamentul sau daca îl mai susțineți. DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-propunerea mea este să nu se modifice.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-tot?

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-postul de indirect productiv, în TESA.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.consilier Munteanu Dumitru Dori.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGÂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREA 1RINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

M1RONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

1

18

Cu 1 vot « pentru » și 18 voturi „împotrivă”, nu a fost adoptat amendamentul formulat de dl.consilier Munteanu Dumitru Dori.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Bacau nr. 265/06.08.2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRÂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVACOSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

18

1

Cu 18 voturi « pentru » și 1 vot „împotrivă a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Bacau nr. 265/06.08.2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău începând cu data de 01.04.2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău începând cu data de 01.04.2012.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGÂNUȚA constantin

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOM A FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

«•

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău începând cu data de 01.04.2012.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi $1 Dl Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. Bacău nr. 111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, modificată și completată.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. Bacău nr. 111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, modificată și completată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BlRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. Bacău nr. 111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, modificată și completată.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si DL Președinte de ședință -Rotam Ion, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive Ia proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren, aflat în municipiul Bacău, Calea Moinești nr. 28, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile . (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumarea Asociații de Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Avize).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

D1» Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren, aflat în municipiul Bacău, Calea Moinești nr. 28, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGÂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HIRȚESCU VASDLICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren, aflat în municipiul Bacău, Calea Moinești nr. 28, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si DL Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 294/15.09.2011 prin care a fost aprobată completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificată și completată, la secțiunea „ Alte terenuri „

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 294/15.09.2011 prin care a fost aprobată completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificată și completată, la secțiunea

„ Alte terenuri „

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM 1SABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUDLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 294/15.09.2011 prin care a fost aprobată completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificată și completată, la secțiunea

„ Alte terenuri „

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Rotaru Ion , dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/2001.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae - Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndnimare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9,

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

2

-

17

Cu 2 voturi « pentru » și 17 „abțineri”, nu a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUIL1E

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCA LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVACOSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unor spații situate in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Pl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Sport, Cultură, Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl» Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unor spații situate in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRÂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unor spații situate in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.

14.RETRAS DE PE ORSINEA DE ZI

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl» Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 23254/19.03.2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Drumuri Publice și Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-ra consilier Adam Isabela-formulez un amendament și anume propun să soluționăm acum și plângerea înregistrată sub nr.23632 din 22 martie 2012, care are același obiect. Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de d-ra consilier Adam Isabela.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGANUȚĂ constantin

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat amendamentul formulat de d-ra consilier Adam Isabela.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 23254/19.03.2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Artl. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.23254/19.03.2012, formulată de către Pralea Vali si Pralea Simona cu domiciliul în Bacau str. Oituz nr.57A în temeiul Legii nr.554/2004.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  2.

  Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcție Drumuri Publice, Direcției Juridice și Administrație Locală, precum și petentilor prevăzuti la art.l

  S-a adoptat

  18

  0

  1

 • 16. Se trece la punctul 16 A ale ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Rotaru Ion întreabă dacă sunt discuții în legătură cu Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Nu sunt discuții.

 • 17. Se trece la punctul 16B al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei,în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună

Inițiatori - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU - ROMEO STAVARACHE

DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU D-ra MIRONESCU ROXANA - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU și D-ra ADAM ISABELA ELENA -CONSILIER LOCAL, D-na ENÂȘEL MARIA - CONSILIER LOCAL , D-na PĂDURARU ILEANA -CONSILIER LOCAL , DL. BÎRZU ILIE- CONSILIER LOCAL, DL.CIUBOTARIU LUCIAN - CONSILIER LOCAL, DL.FECHET MIRCEA - CONSILIER LOCAL, DL.HÎRȚESCU VASILICÂ- CONSILIER LOCAL , DL.NECHITA NECULAI-CONSILIER LOCAL, DL.ROTARU ION-CONSILIER LOCAL , DL.STOICAN IULIAN - CONSILIER LOCAL

DLViceprimar Luchian Dragos-fac o precizare și anume, inițiator este domnul primar și un grup de consilieri.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și S.P.A.S.)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei,îh vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/luna

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

X

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5,

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

absent

7.

DRĂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

absent

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VAS1LICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

absent

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei,în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună.

Dl. Președinte de Sedintă-Rotaru Ion -dacă nu mai sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ROTARUION


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-4/Ex.l