Proces verbal din 29.08.2012

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 29 august 2012

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 29.08.2012, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 1445 din 24.08.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 22 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsește dl.consilier Drăgușanu Vasile (absent motivat-concediu de odihnă).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 5790 din 24.08.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 5791 din 24.08.2012.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.07.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTRJ

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

S TANC IU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC M1HAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru" , procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 16.07.2012, a fost aprobat

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.07.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

• QO

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru" , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din

26.07.2012, a fost aprobat

DL Președinte de sedință-Domnilor consilieri-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache sâ prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bueetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2.

Proiect de hotărâre privind acordarea ..Diplomei de Onoare” si Diata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 58 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 02.07.2012

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3.

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău. în calitate de partener, împreună cu Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” la Campania „Ajută! Bucură! Mulțumește!”, care se desfășoară în perioada 15 mai - 15 octombrie 2012, în Bacău

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

4.

Proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea proiectului cultural „Toamna Bacoviană”, ediția a II-a, conform contractului de asociere încheiat cu Consiliul Județean Bacău

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5.

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.84/27.03.2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, modificata si completata

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6.

Proiect de hotărâre privind mandatarea unei persoane în calitate de reprezentant al Unității Administrativ - Teritoriale a municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

7.

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin HCL nr.199/2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8.

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de stradă unei suprafețe de teren, reprezentând cale de acces, din cartierul Serbănești al municipiului Bacău, care începe din str.Muncii și se înfundă

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice. faza Pth, pentru obiectivul de investiții,, Extinderea pe verticală a capacității de depozitare a zgurii și cenușii în compartimentul H, în vederea funcționării depozitului de zgură și cenușă CET Bacău în iama 2012-2013

Inițiator -PRIMARUL AL MUNICIPIULUI BACĂU

10

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în incinta clădirii Spălătoriei ce deservește Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău, str, Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

11

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 1/2012 prin care s-a aprobat rețeaua școlară din municipiul Bacău pentru anul școlar 2012 - 2013

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

12

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148 din 16.07.2012

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 133 din 31.05.2012

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

14

Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 390/2003 și 443/2003 ca rămase fără obiect Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

15

Proiect de hotărâre prin care se aprobă Regulamentul Cadru privind instituirea măsurilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor și abrogarea HCL nr. 257/ 2008

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

16

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30*07*2009 prin care s-a aprobat Programul Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

17

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru Ioan

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18

Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului împotriva Sentinței Civile nr. 2582/CA din 20.04.2012 pronunțată de către Tribunalul Brașov, în dosarul civil nr. 3926/110/2010

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

19

Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de teren aflată în incinta PT nr. 4 din Bacău, str. Cremenea, în condițiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociație de proprietari

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

20

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 7, în suprafață utilă de 130,5 mp, situat în Bacău, str. Stadionului, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, în vederea amenajării și folosirii lui ca sediu de către asociațiile de proprietari din zonă

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 45, în suprafață utilă de 157 mp, situat în Bacău, str. 9 Mai, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

22

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr. 27 din Bacău, strada Cornișa Bistriței prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii și abrogarea HCL nr. 21/31.01.2012

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

23

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a capelei și a terenului aferent în suprafață de 168

mp, situat în Bacău, str. Liniștii, către Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru - Gherăiești” din Bacău și modificarea HCL nr. 13/ 2002

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

24

Proiect de hotărâre nrivind darea în folosință gratuită. De durata existenței capelei, a terenului aferent în suprafață de 98,05 mp, situat în Bacău, str. Mărășești, nr. 161, către Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” din Bacău și modificarea HCL nr. 13/ 2002

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

25

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001 Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

26

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri anartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

27

Proiect de hotărâre privind completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. ROMIX GROUP S.R.L., situat in Bacau, Str. Miron Costin, nr. 4, sc. B, conform contractului de concesionare nr. 100574/24.09.2009

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

28

Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte. JLIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

29

Diverse.

Dl.Viceprimar Luchian Dragos -retragem de pe ordinea de zi punctul 21. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată?

In conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare . si numai cu votul majorității consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența unei asemenea situații.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-prezintă expunerea de motive așa cum este anexata la mapa de ședință.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghedă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 58 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 02.07.2012

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-ra consilier Adam Isabela-Elena-Comisia nr.5 dă aviz favorabil, cu un amendament și anume în preambul să se aibă în vedere art.258 din Codul Civil adoptat prin Legea nr. 287 din 2009, republicat și actualizat, în loc de art.l din Codul Familiei.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de d-ra consilier Adam Isabela-Elena.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

4*

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de d-ra consilier Adam Isabela-Elena.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 58 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 02.07.2012 Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. - Se aprobă acordarea„Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 02.07.2012, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  NUMELE ȘI PRENUMELE

  DATA CĂSĂTORIEI

  2.

  ARSENIE DUMITRU si CORNELIA S-a adoptat

  02.04.1962

  22

  0

  0

  3.

  PRADAIȘ IOAN și IRIDENTA S-a adoptat

  24.06.1962

  22

  0

  0

  4.

  CORNIȚĂ ION și ELENA

  S-a adoptat

  26.04.1962

  22

  0

  0

  5.

  PUIU VASILE și ECATERINA S-a adoptat

  11.04.1962

  22

  0

  0

  6.

  ZAHARIA VICTOR și DORICA S-a adoptat

  26.01.1962

  22

  0

  0

  7.

  VIDRAȘCU CONSTANTIN și MARIA S-a adoptat

  03.05.1962

  22

  0

  0

  8.

  MIHAI DUMITRU și ILEANA S-a adoptat

  04.04.1962

  22

  0

  0

  9.

  MOCANU GHEORGHE-VIRGIL și ANA-BEATRICE

  S-a adoptat

  18.02.1961

  22

  0

  0

  10.

  POPA MIHAI și NICOLETA

  S-a adoptat

  07.05.1962

  22

  0

  0

  11.

  AVRAM NECULAI și VIORICA S-a adoptat

  24.02.1962

  22

  0

  0

  12.

  DĂSCÂLESCU MIHAI și FELICIA

  S-a adoptat

  07.06.1962

  22

  0

  0

  13.

  PĂDURARU GHEORGHE și AURICA S-a adoptat

  16.04.1962

  22

  0

  0

  14.

  DUMA PETRU și LUCREȚIA S-a adoptat

  11.06.1962

  22

  0

  0

  15.

  TARCĂU EMIL și OLGA

  S-a adoptat

  28.03.1961

  22

  0

  0

  16.

  ADAM MIRCEA și ILEANA

  S-a adoptat

  15.05.1962

  22

  0

  0

  17.

  ROZNOVÂȚ GHEORGHE și AURORA S-a adoptat

  30.05.1962

  22

  0

  0

  18.

  ARDELIANU VASILE și AURICA S-a adoptat

  26.05.1962

  22

  0

  0

  19.

  VASILESCU MIRCEA și ELENA S-a adoptat

  08.07.1961

  22

  0

  0

  20.

  ARAMĂ VIOREL și EL VIRA

  S-a adoptat

  22.02.1961

  22

  0

  0

  21.

  GEORGESCU VASILE și ELENA S-a adoptat

  18.07.1960

  22

  0

  0

  22.

  CLAPON GEORGE și VIRGINIA S-a adoptat

  20.05.1962

  22

  0

  0

  23.

  BORDEIANU GHEORGHE și MARIA S-a adoptat

  04.02.1962

  22

  0

  0

  24.

  MILITARU ION și CAMELIA-NINETA S-a adoptat

  07.05.1962

  22

  0

  0

  25.

  IANCUJIAN și ELENA

  S-a adoptat

  23.05.1962

  22

  0

  0

  26.

  ZAHARIOAIA PETREA și FLORENTINA S-a adoptat

  22.01.1959

  22

  0

  0

  27.

  MUNTEANU CEZAR și OLIMPIA S-a adoptat

  17.11.1958

  22

  0

  0

  28.

  COROCEA VASILE și PASCA S-a adoptat

  04.05.2012

  22

  0

  0

  29.

  LĂCĂTUȘU NICOLAE și VALERIA S-a adoptat

  23.06.1962

  22

  0

  0

  30.

  TROFIN DUMITRU și VICTORIA S-a adoptat

  01.06.1962

  22

  0

  0

  31.

  SAVA IONEL și LAURENȚA S-a adoptat

  09.06.1962

  22

  0

  0

  32.

  COSTAN VASILE și MINODORA S-a adoptat

  31.05.1962

  22

  0

  0

  33.

  POPA CORNELIU și ANTONETA S-a adoptat

  14.06.1962

  22

  0

  0

  34.

  ARDELEANU VASILE și CATRINA S-a adoptat

  11.11.1950

  22

  0

  0

  35.

  MĂCIUCĂ IOAN și ELENA

  S-a adoptat

  19.05.1962

  22

  0

  0

  36.

  RUS IOAN șiANETA

  S-a adoptat

  16.07.1959

  22

  0

  0

  37.

  LAPTEȘ GHEORGHE și TEREZ S-a adoptat

  05.04.1962

  22

  0

  0

  38.

  POPA IOAN și MARIA

  S-a adoptat

  13.07.1962

  22

  0

  0

  39.

  CIOBANU IOAN și MARIA

  S-a adoptat

  16.07.1962

  22

  0

  0

  40.

  CIUCHE VICTOR și MARIA S-a adoptat

  08.07.1962

  22

  0

  0

  41.

  POSTOLACHE NECULAI și MARIA S-a adoptat

  05.07.1962

  22

  0

  0

  42.

  DUMITRAȘCU MIHAI și MARIA S-a adoptat

  06.11.1961

  22

  0

  0

  43.

  TUNARU ION și FRASINA

  S-a adoptat

  09.07.1962

  22

  0

  0

  44.

  FRĂȚILÂ NEDELCU VASILE ȘTEFAN și PARASCHTVA

  S-a adoptat

  29.06.1962

  22

  0

  0

  45.

  VLASIE VALERIU și MARIA S-a adoptat

  30.04.1962

  22

  0

  0

  46.

  GHERASIM CONSTANTIN și MARIA S-a adoptat

  15.07.1962

  22

  0

  0

  47.

  CRISTIA GHIȚĂ și MARIA

  S-a adoptat

  16.07.1962

  22

  0

  0

  48.

  GEANĂ MIHAI și MARIA

  S-a adoptat

  12.07.1962

  22

  0

  0

  49.

  VIERU NAIE și ELENA

  S-a adoptat

  28.06.1962

  22

  0

  0

  50.

  CIOMÂRTA VERGILĂ și MARGARETA

  S-a adoptat

  13.07.1962

  22

  0

  0

  51.

  VĂLSAN MARIN și ELENA

  S-a adoptat

  22.08.1960

  22

  0

  0

  52.

  TODEILĂ ION și LUCICA

  S-a adoptat

  03.08.1962

  22

  0

  0

  53.

  LIȘIȚÂ GHEORGHE și GEORGETA

  S-a adoptat

  13.07.1962

  22

  0

  0

  54.

  LAZARIU VASILE și MARIA S-a adoptat

  26.07.1962

  22

  0

  0

  55.

  COLBU CONSTANTIN și MARIA S-a adoptat

  27.07.1962

  22

  0

  0

  56.

  BOTEZATU ȘTEFAN și VALERIA S-a adoptat

  18.07.1962

  22

  0

  0

  57.

  ȚUȚU DUMITRU și LUCIA

  S-a adoptat

  18.07.1962

  22

  0

  0

  58.

  FOCȘA ANA și ION

  S-a adoptat

  29.07.1962

  22

  0

  0

  59.

  BĂCLEA VASILE și ANA -

  S-a adoptat

  21.07.1962

  22

  0

  0

  60.

  Art 2. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți în Anexă. S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” la Campania „Ajută! Bucură! Mulțumește!”, care se desfășoară în perioada 15 mai - 15 octombrie 2012, în Bacău

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” la Campania „Ajută! Bucură! Mulțumește!”, care se desfășoară în perioada 15 mai - 15 octombrie 2012, în Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” la Campania „Ajută! Bucură! Mulțumește!”, care se desfășoară în perioada 15 mai - 15 octombrie 2012, în Bacău

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea proiectului cultural „Toamna Bacoviană”, ediția a Ii-a, conform contractului de asociere încheiat cu Consiliul Județean Bacău

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea proiectului cultural „Toamna Bacoviană”, ediția a D-a, conform contractului de asociere încheiat cu Consiliul Județean Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea proiectului cultural „Toamna Bacoviană”, ediția a Il-a, conform contractului de asociere încheiat cu Consiliul Județean Bacău

 • 5, Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghedă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.84/27.03.2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, modificata si completata

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintâ avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Poliția Locală a Municipiului Bacău). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3,4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Ababei Radu-Comisia nr.5 dă aviz favorabil, însă la noi la comisie am sesizat în Regulament, că la art. 9 există formularea „îi vom ruga pe cei care își parchează mașină să o parcheze legal**. Nu cred că într-o lege rugăm pe cineva, ci doar stabilim cadrul legal.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî-am citit formularea și cred că putem vorbi de un amendament, care să sune cam așa „conducătorii de autovehicule vor fi obligați să parcheze..”.

Modalitatea practică nu este să putem obliga să parcheze, putem în schimb reformula, bineînțeles dacă dumneavoastră sunteți de acord, că acești conducători de autovehicule „vor avea obligația să parcheze”. Să reiterăm această obligație.

Dl. consilier Ababei Radu-dar așa am specificat.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. aici spune că „vor fi obligați”. Deci, „vor avea obligația”.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentul formulat de dl. consilier Ababei Radu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘEL MĂRIA

X

9.

FLOREAIRIN A DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHÎORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl. consilier Ababei Radu.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.84/27.03.2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, modificata si completata, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHIT A NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

22

M

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privinc

modificarea


completarea H.C.L. nr.84/27.03.2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, modificata si completata, cu amendamentul deja adoptat.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghedă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea unei persoane în calitate de reprezentant al Unității Administrativ - Teritoriale a municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Die - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind mandatarea unei persoane în calitate de reprezentant al Unității Administrativ - Teritoriale a municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. cri.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se mandatează dl. Pădureanu Leonard - Stelian. cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, nr. 34, sc. C, ap. 15, jud. Bacău, posesor al C.I., seria XC, nr. 635812, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ - Teritoriale a municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ Bacău - ADIB.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  Art 2. Se abrogă art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 133/ 2008.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  Art 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 133/ 2008 sunt si rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacau, d-lui Pădureanu Leonard -Stelian și Consiliului Județean Bacau.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 7, Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Drăcos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D1. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările și completările ulterioare

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

AD AM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRJNA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin HCL

nr. 199/2003 cu modificările și completările ulterioare


 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de stradă unei suprafețe de teren, reprezentând cale de acces, din cartierul Serbănești al municipiului Bacău, care incepe din str.Muncii și se infundă

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Drumuri Publice și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de stradă unei suprafețe de teren, reprezentând cale de acces, din cartierul Serbănești al municipiului Bacău, care incepe din str.Muncii și se înfundă

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU BLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de stradă unei suprafețe de teren, reprezentând cale de acces, din cartierul Serbănești al municipiului Bacău, care incepe din str.Muncii și se înfundă.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Pth, pentru obiectivul de investiții,, Extinderea pe verticală a capacității de depozitare a zgurii și cenușii în compartimentul II, în vederea funcționării depozitului de zgură și cenușă CET Bacău în iama 2012-2013

Inițiator -PRIMARUL AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Pth, pentru obiectivul de investiții,, Extinderea pe verticală a capacității de depozitare a zgurii și cenușii în compartimentul n, în vederea funcționării depozitului de zgură și cenușă CET Bacău în iama 2012-2013

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUBLIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRÂGUȘANU VASELE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

M

-

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Pth, pentru obiectivul de investiții,, Extinderea pe verticală a capacității de depozitare a zgurii și cenușii în compartimentul II, în vederea funcționării depozitului de zgură și cenușă CET Bacău în iama 2012-2013

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în incinta clădirii Spălătoriei ce deservește Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în incinta clădirii Spălătoriei ce deservește Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BtRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în incinta clădirii Spălătoriei ce deservește Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău,


str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii

11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 1/ 2012 prin care s-a aprobat rețeaua școlară din municipiul Bacău pentru anul școlar 2012 - 2013

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU


Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.


Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 1/ 2012 prin care s-a aprobat rețeaua școlară din municipiul Bacău pentru anul școlar 2012-2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

școlară din municipiul Bacău pentru anul școlar 2012-2013

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148 din 16.07.2012

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU


NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

"ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRIN A DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

Cu 22 voturi «pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 1/ 2012 prin care s-a aprobat rețeaua

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DI.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148 din 16.07.2012 Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148 din 16.07.2012.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Huluta Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 133 din 31.05.2012

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 133 din 31.05.2012

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENÂȘEL MARJA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 133 din 31.05.2012.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 390/2003 și 443/2003 ca rămase fără obiect

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 390/2003 și 443/2003 ca rămase fără obiect

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILÎE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARRJ CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 390/2003 și 443/2003 ca rămase

fără obiect.

 • 15, Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aprobă Regulamentul Cadru privind instituirea măsurilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor și abrogarea HCL nr. 257/2008

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre prin care se aprobă Regulamentul Cadru privind instituirea măsurilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor și abrogarea HCL nr. 257/ 2008.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU BLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARLA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se aprobă Regulamentul Cadru privind instituirea măsurilor de creștere a eficienței energetice a

blocurilor și abrogarea HCL nr. 257/ 2008.


 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30.07.2009 prin care s-a aprobat Programul Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 îh vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30.07.2009 prin care s-a aprobat Programul Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADĂMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30.07.2009 prin

care s-a aprobat Programul Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Drăcos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru Ioan

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comelin-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Bîrzu Ilie-avizul comisiei nr. 1 este favorabil, însă trebuie să facem o îndreptare de eroare , deoarece suma cu care se despăgubește este de 86.032 lei, iar din ce m-am uitat eu în raportul de expertiză, suma este de 86.000 EURO. Deci trebuie să facem echivalentul corect în lei, ori păstrăm suma în euro. Să vedem cum este legal. Dl.Viceprimar Luchian Dragos-Domnule Bîrzu, expertiza se face și în euro și în lei. Noi vom face plata în lei.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-atunci trebuie să facem o echivalare a sumei.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Bîrzu Ilie, vreți să faceți un amendament în care să specificați suma reală în lei a evaluării și spunem că este echivalentul în euro a sumei. Evaluarea o luați din expertiză.

Deci supunem la vot amendamentul domnului Bîrzu care constă în înlocuirea sumei trecută în mod eronat în proiectul de hotărâre, suma în lei, consemnată în raportul de expertiză pe care o aveți la mapă, reprezentând echivalentul în euro.

Dl.Viceprimar Luchian Dragos-în expunerea de motive, valoarea expertizei este trecută atât în euro cât și în lei. Nu este nicio problemă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-acesta este amendamentul dumneavoastră, domnule Bîrzu?

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-plata să fie făcută în lei reprezentând echivalentul în euro, dar în proiectul de hotărâre suma în lei nu este corectă.

Dl.Viceprimar Luchian Dragos-în proiectul de hotărâre este trecută suma de 86.000 Euro și noi vom face plata în lei, echivalentul sumei în euro. Este o expertiză acolo. Dl.Consilier Bîrzu Ilie-valoarea în lei care trebuie corectată este de 393 110 lei, echivalentul a 86.032 euro. Deci expertul are valoarea în euro de 86.032 și în lei suma de 393.110 lei.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul propus de dl. Consilier Bîrzu Ilie, în sensul specificării sumei în lei.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENAȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRIN A DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

«t

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl, Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local

<s


Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru loan.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  " NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012, în sensul adăugării unui nou articol care va avea următorul conținut:

  „ART. 7 - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul teren în suprafață de 417,63 mp, situat în Bacău, str. Mărășești, nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru Ioan, suma de 86.032 lei, stabilită conform Raportului de Evaluare întocmit de SC Sierra Quadrant SRL, anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri, valoare stabilită pe baza expertizelor întocmite și actualizate de Camerele Notarilor Publici.”

  S-a adoptat

  21

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al

  Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  21

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Direcției Drumuri Publice și Serviciului Implementare Proiecte.

  S-a adoptat

  21

  1

  0

18* Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului împotriva Sentinței Civile nr. 2582/CA din 20.04.2012 pronunțată de către Tribunalul Brașov, în dosarul civil nr. 3926/110/2010

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-piezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului împotriva Sentinței Civile nr. 2582/CA din 20.04.2012 pronunțată de către Tribunalul Brașov, în dosarul civil nr. 3926/110/2010.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASELE

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

**

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului împotriva Sentinței Civile nr. 2582/CA din 20.04.2012 pronunțată de către Tribunalul Brașov, în dosarul civil nr. 3926/110/2010

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea suprafeței de teren aflată în incinta PT nr. 4 din Bacău, str. Cremenea, în condițiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociație de proprietari

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind închirierea suprafeței de teren aflată în incinta PT nr. 4 din Bacău, str. Cremenea, în condițiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociație de proprietari.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILÎE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

M

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea suprafeței de teren aflată în incinta PT nr. 4 din Bacău, str. Cremenea, în condițiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociație de proprietari.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT iu*. 7, în suprafață utilă de 130,5 mp, situat în Bacău, str. Stadionului, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, în vederea amenajării și folosirii lui ca sediu de către asociațiile de proprietari din zonă

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nlcolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 7, în suprafață utilă de 130,5 mp, situat în Bacău, str. Stadionului, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, în vederea amenajării și folosirii lui ca sediu de către asociațiile de proprietari din zonă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRIN A DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

22

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 7, în suprafață utilă de 130,5 mp, situat în Bacău, str. Stadionului, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, în vederea amenajării și folosirii lui ca sediu de către asociațiile de proprietari din zonă.

21. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

 • 22. Se trece la punctul 22 a! ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr. 27 din Bacău, strada Cornișa Bistriței prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii și abrogarea HCLnr. 21/31.01.2012

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr. 27 din Bacău, strada Cornișa Bistriței prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii și abrogarea HCL nr. 21/31.01.2012.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

AD AM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU DLIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

a

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr. 27 din Bacău, strada Cornișa Bistriței prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii și abrogarea HCL nr. 21/31.01.2012

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a capelei și a terenului aferent în suprafață de 168 mp, situat în Bacău, str. Liniștii, către Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru - Gherăiești” din Bacău și modificarea HCLnr. 13/2002

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae - Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzn Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a capelei și a terenului aferent în suprafață de 168 mp, situat în Bacău, str. Liniștii, către Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru - Gherăiești” din Bacău și modificarea HCLnr. 13/2002.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a capelei și a terenului aferent în suprafață de 168 mp, situat în Bacău, str. Liniștii, către Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru - Gherăiești” din Bacău, conform Planului de situație, anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  ART. 2. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 13/ 2002, în sensul menționării că din suprafața totală de 9721 mp a cimitirului Gherăiești, 168 mp sunt atribuiți în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sfântul Dumitru - Gherăiești”. S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Parohiei „Sfântul Dumitru - Gherăiești” din Bacău.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Drăcos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței capelei, a terenului aferent în suprafață de 98,05 mp, situat în Bacău, str. Mărășești, nr. 161, către Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” din Bacău și modificarea HCL nr. 13/ 2002 Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței capelei, a terenului aferent în suprafață de 98,05 mp, situat în Bacău, str. Mărășești, nr. 161, către Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” din Bacău și modificarea HCL nr. 13/ 2002

Inițiator - Luchian Dragoș-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTUR

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței capelei, a terenului aferent în suprafață de 98,05 mp, situat în Bacău, str. Mărășești, nr. 161, către Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” din Bacău, conform Planului de situație, anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  ART. 2. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 13/ 2002, în sensul menționării că din suprafața totală de 48510 mp a cimitirului Central, 98,05 mp sunt atribuiți în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” Bacău.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Parohiei „Sfânta Treime” din Bacău.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/2001

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DI.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

AD AM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

3

-

19

Cu 3 voturi « pentru » și 19 „abțineri”, NU a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Compartiment Evidență Contracte și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă închirierea unor terenuri aDartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale si prestări servicii, prin încheierea de contract de închiriere anual cu beneficiarul construcției pentru terenul aferent acesteia, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

  Nr. CONTRACTULUI DE CONCESIONARE SI AL ACTULUI ADIȚIONAL

  SUPRAFAȚA (m.p.)

  DESTINAȚIA

  ADRESA TERENU LUI

  2.

  TARABOANT ECOSTACHE S-a adoptat

  9105/05.09.1997 cu actul adițional nr.

  1249/04.02.2008

  12,50

  COMERȚ

  STR. MIHAI VITEAZU,

  NR. 3

  22

  0

  0

  3.

  C.N. LOTERIA ROMANA S.A.

  S-a' adoptat

  19519/31.07.1997 cu actul adițional nr.

  1250/04.02.2008

  25,00

  PRESTĂRI SERVICII

  STR. APRODU PURICE, NR. 6

  22

  0

  0

  4.

  ART. 2 - Se împuternicește Viceprimarul perfecteze si sa semneze contractul de inc construcțiilor prevazuti in ANEXA la prezenta hi S-a adoptat

  Municipiul hiriere ci Jtarare.

  ui Bacau sa beneficiarii

  22

  0

  0

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. ROMIX GROUP S.R.L., situat in Bacau, Str. Miron Costin, nr. 4, sc. B, conform contractului de concesionare nr. 100574/24.09.2009

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. ROMIX GROUP S.R.L., situat in Bacau, Str. Miron Costin, nr. 4, sc. B, conform contractului de concesionare nr. 100574/24.09.2009

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se aproba completarea Drofilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. ROMIX GROUP S.R.L., situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. MIRON COSTIN, NR. 4, sc. B, cu activitatile de : COMERȚ, PRESTĂRI SERVICII, CABINETE MEDICALE, FARMACII, BIROURI (NOTARIALE, CONSULTANTA JURIDICA EXECUTOR    JUDECĂTORESC,    EXPERT

  CONTABIL), MICA PRODUCȚIE, BIROURI.

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  2.

  Art. 2 - Taxa de concesionare anuala/m.D.. nrevazuta in Contractul de Concesionare nr. 100574/24.09.2009, se stabilește conform activităților prevăzute la ART 1, la suma de 67,311 leiRON/m.p./an, indexata la nivelul anului fiscal 2012.

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  3.

  Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de concesionare nr. 100574/24.09.2009, sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  4.

  Art. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite din cadrul Direcției Economice.

  S-a adoptat

  21

  0

  1

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ati avut la mapă Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Nu sunt discuții.

DL Președinte de Sedintâ-Hulută Ghiorghe -dacă sunt discuții, întrebări și interpelări. DLConsilier Lazăr Florin-având în vedere că anul școlar începe mai devreme anul acesta, adică pe 10 septembrie, solicităm sprijin pentru toate unitățile școlare din municipiu, pe două componente. Pentru partea de igienizări, astfel încât tot procesul didactic să înceapă la timp, am discutat deja cu dl. Primar și cred că vom găsi o soluție luni și separat, sunt unele unități școlare care au fost afectate de furtuna din 15.07. 2012 și poate putem pe situații de urgență să rezolvăm problema, în special problemele legate de acoperiș și distrugerea care a avut loc în acea zi.

DLViceprimar Luchian Dragos-legat de problemele care au apărut în urma furtunii, am trimis o adresă către Prefectură, acasta a trimis la rândul său o adresă către Minister.

Așteptăm răspunsul, estimările noastre sunt undeva la 3 milioane de euro, un ajutor din partea Guvernului. în ceea ce privește igienizările din școli, am alocat în funcție de cererile pe care le-am avut, sume între 10.000 și 15.000 lei. Știți prea bine, că suntem oarecum restrânși în alocarea sumelor pentru Investiții și cheltuieli materiale.

PLConsilier Lazăr Florm-însă lucrurile trebuiesc un pic grăbite, să nu intrăm în anul școlar, în reparații.

Dl.Consilier Timofte Paul-Valerian-tot datorită furtunii, la cimitirul din strada Constanței, s-au rupt peste 20 de copaci.

Știți că pe 1 Decembrie noi acolo ținem ceremonialul și aș ruga-o pe doamna Marcu foarte mult, deja o plasă a fost furată și caii pasc pe acolo.

Doamna Director Marcu Viorica-s-a stabilit deja că vom interveni acolo, însă acum prioritate au școlile și grădinițele, unde se fac igienizări, cosit, eliberat de crengi, tot ca urmare a furtunii din 15 iulie.

După ce vom termina cu igienizarea grădinițelor și școlilor până pe data de 09.09 , vom interveni și acolo.

Dl. Președinte de Sedintă-Hulută Ghiorghe -dacă nu mai sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, HULUȚÂ GHIORGHE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVEDIU POPOVICI

A.M7 Ds.i-A-4/Ex.l