Proces verbal din 29.02.2012

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 29 februarie 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 29.02.2012, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 389 din 23.02.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: dl.consilier Hîrțescu Vasilică și dl consilier Curcă Liviu Constantin, dl.consilier Toma Florin și d-ra.Viceprimar Mironescu Roxana (ultimii trei au venit ulterior).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 1318 din 23.02.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 1319 din 23.02.2012.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.02.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consi

ierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AX1NTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCH1AN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GÂBRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOM A FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOIC AN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

4*

Cu 19 voturi „pentru" , procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local, din 14.02.2012, a fost aprobat.

Doamna Președinte de sedință-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.    Proiect de hotărâre privind conferirea post mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, d-lui MIRCEA CANCICOV și d-nei ELENA CANCICOV. Inițiatori: Viceprimar Roxana Mironescu, Viceprimar Luchian Dragoș și consilieri: d-na Păduraru Ileana, d-na Enășel Maria, d-ra Adam Isabela, dl. Birzu Ilie, dl.Rotaru Ion, dl. Fechet Mircea, dl.Ciubotariu Lucian, dl. Nechita Neculai, dl. Hîrțescu Vasilică, dl.Stoican Iulian

 • 2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 105/15.04.2009 prin care au fost aprobați reprezentanții municipiului Bacau in CA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.291/31.08.2010 prin care a fost aprobat Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației pe anul 2012 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației pe anul 2012 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau - ADIS.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 365/2010 prin care s-a aprobat transmiterea de către Guvernul României a unor bunuri- imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 50/ 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare a burselor municipale, elevilor din școlile și liceele din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr. 11/31.01.2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, modificată prin H.C.L nr.238/29.07.2011 și H.C.L nr.301/30.09.2011.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.     Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. nr.38/31.03.2000 pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.349/24.10.2011 prin care a fost aprobat Regulamentul cadru de evacuare a celor care ocupa in mod abuziv locuințe proprietate a municipiului Bacau precum și evacuarea unor personae care ocupă astfel de locuințe.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind acordarea„Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 13.02.2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3 500 lei d-lui BARAN MIHNEA cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr. 33, sc.A, ap.7.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Amenajare trotuare Calea Bârladului, în municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza, D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ” EXTINDERE HALA LACTATE - PIAȚA CENTRALA”, din Municipiul Bacau.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor valori a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”Pasaj rutier subteran str. Oituz - str. Ștefan Gușe”.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACAU

 • 16.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2012 prin care a fost aprobată închirierierea bunului imobil-teren în suprafață de 35,98 mp din Bacău, str.Oituz nr.l, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.   Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onești, în vederea organizării ediției a II- a a evenimentului sportiv „ Raliul Moldovei”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25-26 mai 2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.   Proiect de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de dl. Muscalu Gheorghe din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secțiunile „Alte terenuri” și „Case naționalizate”.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale..

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.   Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractele de concesionare încheiate intre Municipiul Bacau si persoane fizice si juridice, beneficiari ai construcțiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.   Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înaintata de Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava minunata” din Bacău, transmisă prin adresa nr.20072/16.02.2012 a Instituției Prefectului Județului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.   Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile martie - aprilie 2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.   Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 27.  DIVERSE.

28.    Peste ordinea de zi:

27.A. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Universitatea « Vasile Alecsandri » din Bacău, în vederea organizării « Conferinței Internaționale de Științe Aplicate » din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24-27.04.2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.    27.B. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea organizării celei de a treia ediții a concursului « Cupa Bistriței la înot », ce se va desfășura la Bacău în perioada 2-4 martie 2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30.   27.C. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2010.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Luchian Dragoș-proiectul nr. 17 de pe ordinea de zi se retrage nefiind definitivat, urmând să fie repus pe ordinea de zi într-o ședință ulterioară.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Fac următoarea precizare:

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare . și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUUJE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRÂGĂNUȚA CONSTANTIN

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

ABSENT

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

ABSENT

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările aduse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea post mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, d-lui MIRCEA CANCICOV și d-nei ELENA CANCICOV.

Inițiatori: Viceprimar Roxana Mironescu, Viceprimar Luchian Dragoș și consilieri: d-na Pădurarii Ileana, d-na Enășel Maria, d-ra Adam Isabela, dl. Bîrzu Ilie, dl.Rotaru Ion, dl. Fechet Mircea, dl.Ciubotariu Lucian, dl. Nechita Neculai, dl. Hîrțescu Vasilică, dl.Stoican Iulian

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea post mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, d-lui MIRCEA CANCICOV și d-nei ELENA CANCICOV.

Inițiatori: Viceprimar Roxana Mironescu, Viceprimar Luchian Dragoș și consilieri: d-na Păduraru Ileana, d-na Enășel Maria, d-ra Adam Isabela, dl. Bîrzu Ilie, dl.Rotaru Ion, dl. Fechet Mircea, dl.Ciubotariu Lucian, dl. Nechita Neculai, dl. Hîrțescu Vasilică, dLStoican Iulian

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă Dost mortem ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului MIRCEA CANCICOV și doamnei ELENA CANCICOV.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Titlul si Diploma vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

în sală intră domnul consilier Curcă Liviu-Constantin - prezenți 20 de consilieri.

DLPrîmar Ing.Romeo Stavarache-înainte de a trece la punctul 2, avem invitat pe domnul Prefect, căruia îi dăm cuvântul.

DLPrefect Scripăț Constantin-domnule Primar, domnule Viceprimar, domnilor consilieri, în conformitate cu art 52 din Legea 215 mă adresez astăzi consiliului local. Vin astăzi în fața dumneavoastră cu mai multe probleme.

 • 1. în primul rând supun atenției dumneavoastră halda de fosfogips, o investiție pe fonduri europene. Studiile au început, s-au luat probe pentru compoziția solului. Societatea AMURCO a angajat o Firmă de consultanță pentru proiectare și ecologizare. După aceea, proiectul va fi înaintat unei comisii care va verifica eligibilitatea pentru a începe finanțarea.

Varianta de lucru aleasă de specialiști este neutralizarea apei prin acoperirea cu un strat de pământ.

Avem, de asemenea, un proiect mare - Modernizarea Insulei de Agrement, proiect care presupune golirea și decolmatarea lacului. Aș vrea să luăm în calcul, dacă putem, ca tot ce scoatem de acolo nămol și pământ să folosim pentru acoperirea haldei de fosfogips, lucru care ar însemna mult pentru reducerea cheltuielilor și pentru efîcientizarea lucrării.

Din start, acest proiect este al municipalității, achiziția este publică și o va face primăria, administrația locală și aș mai avea o rugăminte. Am discutat și cu cei de la Mediu și cu alte persoane...

Aș vrea din strart, când neutralizăm acea haldă, practic acolo ar trebui să apară ca o oază de verdeață și ar trebui luat în calcul să facem acolo un adăpost pentru câinii comunitari, că avem utilitățile necesare și ar trebui să atragem și fonduri și să rezolvăm problema câinilor comunitari din Bacău, care este apăsătoare pentru noi și greu de îndeplinit și vedeți câtă opoziție avem de la persoanele care iubesc animalele și nu suportă eutanasierea câinilor.

 • 2. Astăzi, la mapă aveți un proiect de promovare Centru de conducere și Intervenție. După o perioadă în care mulți factori au dorit acest lucru, se pare că suntem mult mai aproape de adevăr în această perioadă și ar trebui să profităm din plin de acest lucru, acel avantaj pe care îl avem, dl. Berea Gabriel, care este băcăuan și ne poate ajuta, este Ministrul Administrației și Internelor.

Este o investiție a societății, dar sunt niște pași de parcurs și fac apel la dumneavoastră să dăm curs proiectului de astăzi, prin care practic se vrea să se formeze acel teren ca un tot unitar și să se realizeze acest proiect. întâi trebuie să se facă cumularea celor două terenuri, urmează verificarea legalității, transmiterea către serviciile juridice de la Ministerul de Interne.

Cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât este mai bine pentru comunitate.

Centrul Județean de coordonare și conducere a intervenției în faza finală, este un proiect unicat, investiția aparține Consiliului local, Consiliului Județean și Ministerului Sănătății.

Acel Centru Județean de coordonare și conducere a intervenției va cuprinde mai multe servicii:

-Serviciul Județean de Ambulanță Bacău și Stația de salvare se va muta acolo;

-Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD);

-Inspectoratul Unic Integrat;

-Sală de Sport;

-Heliport, este foarte important să avem și un elicopter;

Din experiență, vă spun că am văzut săptămâna trecută, cum este să apelăm la un elicopter de la o unitate militară pentru o urgență.

Vă rog să dăm curs acestui proiect pentru că aparține comunității și este foarte necesar pentru comunitate.

Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru colaborare.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule Prefect, vă rog să luați loc să vă dau și răspunsul. în ședința din luna decembrie și după o discuție avută cu proprietarul de la S.C.Amurco, pot să vă spun că am căzut de acord pe principiile care vor sta la baza implemetării acestui proiect. După discuții îndelungi, vă pot spune că în urma depunerii la consiliul local a aprobării hotărârii de consiliu de preluare în proprietatea Municipiului Bacău a terenului în care se află halda de fosfogips și în urma discuțiilor pe care le-am avut la Ministerul Mediului, atât eu personal cât și domnul Administrator Public Pădureanu, în luna ianuarie a fost o primă selecție, să zicem, a proiectelor ce urmează a se realiza pe aceste situri din România, care urmează a fi ecologizate, iar Bacăul a fost selectat, fiind practic ultimul proiect acceptat, iar în urma discuțiilor ( și acum vreau să-i dau răspunsul domnului Prefect), în urma discuțiilor avute cu consultanții care vor face în primă fază prefazabilitatea acestui proiect, am ajuns la următoarea concluzie: întrucât în construcția acestui proiect ar trebui să punem cca. 300.000 m.c. de pământ, o soluție care poate fi acceptată, este și aceea că ce vom extrage din jurul insulei de agrement să facă parte din proiectul de la halda de fosfogips. Dar acest lucru se poate realiza numai dacă Agenția Mediului, respectiv Ministerul Mediului, poate să aprobe proiectul pe care noi, mai bine zis Agenția Mediului de la Bacău, are un Studiu de fezabilitate în acest sens. Dacă aceste două proiecte, care sunt amândouă în faza de lucrare, de S.F., pot fi puse împreună, cu siguranță se pot realiza. Dacă nu, atunci trebuie să găsim o soluție atemativă. Am discutat cu consultanții și eu le-am propus personal următorul lucru: să facă studiul de fezabilitate și proiectul cu cele două soluții, una să fie pământul de la Insula de Agrement după dragare și a doua soluție, secundară, pentru cazul în care nu se realizează acest proiect, care este un studiu de Fezabilitate de 17 milioane de roni și acești bani trebuie introduși pe Ministerul Mediului, că partea de apă nu ne aparține nouă ci Direcției Apelor și dacă nu-și pun banii, nu se poate realiza, atunci trebuie a doua soluție ca să nu împiedicăm și cel de al doilea proiect. Trebuie să avem și varianta a doua, pentru ca proiectul pe care deja îl avem în faza de proiectare, halda de fosfogips, să poată fi realizat. Cu siguranță că este foarte benefic pentru Bacău și chiar dacă domnul Prefect spune că acolo ar trebui să facem adăposturi pentru câini. Eu vă spun că adăpostul pentru câini deja l-am realizat la fosta groapă de gunoi și am construit gardul și în acest moment trebuie să construim padocurile pentru acești câini. Avem un program de investiții și continuăm acolo. Nu știm când va fi gata acel proiect și cum se va derula el cu halda de fosfogips, dar sper că peste câțiva ani de zile, ( cred că va dura 2-3 ani de zile pană terminăm acel proiect), să finalizăm și să putem aduna câinii de pe străzi și să-i introducem în acel adăpost.

Proiectul al doilea, la care am lucrat aproape un an de zile, împreună cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de fapt e din 2010 proiectul. Este clar că fără să lucrăm în parteneriat, mai bine spus acel teren de la noi, cu acel teren care este în proprietatea Ministerului Administrației și Internelor să fie puse împreună și să se facă un proiect coerent, cu siguranță nu se poate realiza. Eu și executivul primăriei, de prima dată am fost de acord cu acest lucru, numai că, domnule Prefect, trebuie să facem tot ce este posibil împreună să construim acest proiect, pentru că Primăria Bacău nu poate să pună toți banii în acest proiect, că este o sumă extrem de mare și cu siguranță că orice leu care vine de la Ministerul Administrației este binevenit și eu cred că putem lucra la fel de bine cu Ministerul Administrației cum am lucrat când era secretar de stat Dobre și împreună am făcut Evidența Populației, pașapoartele și ce mai este acolo. Cred că și acesta poate fi un proiect de succes. Dar trebuie să lucrăm în parteneriat. Astăzi am propus consiliului local să votăm această hotărâre de consiliu și cu siguranță că proiectele care sunt benefice pentru comunitate și după cum vedeți sunt benefice pentru tot județul Bacău, cu siguranță că noi suntem de acord. Vă mulțumim.

DLConsilier Floroiu Ionel - ne bucură faptul că ați venit azi aici, domnule Prefect și că ne-ați rugat în plen, dar vreau să vă atrag atenția că noi, consilierii locali, suntem pe deplin conștienți de importanța acestor două proiecte și chiar dacă veneați dumneavoastră sau nu veneați, noi tot le votam.

DLPrefect Scripăț Constantin-de la vorbă la faptă...

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-împreună îl putem face, domnule Prefect...

DLPrefect Scripăț Constantin-chiar dacă mai comentați, sunt convins că realizați importanța acestor proiecte și că trebuia să vin.

DLConsilier Floroiu Ionel -dar nu am comentat nimic, din contră, suntem atât de responsabili încât știm ce trebuie să votăm pentru comunitățile noastre locale și pentru anvergura acestor proiecte, pentru confortul cetățenilor municipiului Bacău. Conștientizăm acest aspect.

DLPrefect Scripăț Constantin-vă mulțumesc.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dacă avem rezultatul de la punctul 1?

Dl.Bîrzu Ilie-da s-a votat în unanimitate.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache înmânează diloma, cheia orașului și titlul de cetățean de onoare doamnei Elena Lăcrămioara Iustina - Director la Complexul Muzeal Iulian Antonescu.

Doamna Elena Lăcrămioara Iustina - suntem mândri și onorați de această înmânare, de asemenea, ne obligă această înmânare să ne facem bine meseria și să o vedeți expusă. Complexul Muzeal Iulian Antonescu urmează în acest an să modifice Expoziția Permanentă și cu siguranță Cheia orașului Bacău acordată Ministrului Mircea Cancicov, un om care a făcut foarte mult pentru Municipiul Bacău și nu numai, s-a remarcat în perioada 1936-1939, perioadă în care România traversase o adevărată criză, dar el nu a uitat de Municipiul Bacău și s-a implicat în proiecte atât la nivelul Instituțiilor educaționale cât și la alte domenii. Felicităm inițiativa domnului Primar, de a acorda aceste distincții acestor personalități.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 105/15.04.2009 prin care au fost aprobați reprezentanții municipiului Bacau in CA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-după cum știți, mulți dintre cei care au fost în consiliul de administrație nu mai sunt în funcție și trebuie înlocuiți, dar se păstrează același algoritm.

în sală intră d-ra Viceprimar Mironescu Roxana și dl.consilier Toma Florin - prezenți 22 de consilieri.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovicî prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 105/2009 prin care au fost desemnați reprezentanții municipiului Bacau in CA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. - Se aerobă modificarea Anexei la HCL nr. 105/15.04.2009 prin care au fost aprobați reprezentanți municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, in sensul înlocuirii unor reprezentanți după cum urmeaza:

  l.dl. Chiriac Ioan se înlocuiește cu dl. consilier local Munteanu Dumitru

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  2.dl. Sustac Mihai se înlocuiește cu dl. consilier local Stoican Iulian

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  3.dl. Slic Mihai Iulian se înlocuiește cu dl. consilier local Toma Florin

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  4.

  4.dl. Cojocaru Cristian se înlocuiește cu dl. Salomia Victor S-a adoptat

  22

  0

  0

  5.

  5.dl. lancu Lucian se înlocuiește cu dl. Jimbu Vasile S-a adoptat

  22

  0

  0

  6.

  6.dl. Dospinesu Adrian se înlocuiește cu dna Buzdugan Cristina

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  7.

  7.dl. Gioseanu Constantin se înlocuiește cu dl. Gavrilescu Comeliu

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  8.

  8.dl. Cortez Silvian se înlocuiește cu dl. Geliman Alexandru Vasile

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  9.

  Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, precum și membrilor desemnați la art.l.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.291/31.08.2010 prin care a fost aprobat Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLViceprimar Luchian Dragos - ați avut materialul la mapă, este vorba de înlocuirea domnului Ciubotariu din Consiliul de Administrație, la cererea dumnealui.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsiiier Munteanu Dumitru Dori-am studiat cu foarte multă atenție ordinea de zi și materialele pentru această ședință. Din această expunere de motive nu am înțeles de ce s-a făcut această schimbare. Ce s-a întâmplat cu domnul Ciubotariu? Care a fost motivul, cauza, de ați venit cu propunerea aceasta de schimbare. Pentru că, într-adevăr, vreau să votez în cunoștință de cauză orice proiect de hotărâre.

DLViceprimar Luchian Dragoș-domnule Ciubotariu, explicați vă rog pentru ce ați cerut această schimbare.

DLConsiiier Munteanu Dumitru Dori-am studiat cu mare atenție proiectul și nu am înțeles motivele pentru această schimbare.

DLViceprimar Luchian Dragos-îl cunosc foarte bine pe domnul Ciubotariu, întotdeauna a promovat tinerii și este adeptul promovării cadrelor tinere. Eu cred că domnul Fechet Mircea este un tânăr cu viitor pentru noi, pentru orașul Bacău. DLConsilier Munteanu Dumitra Dori - pe viitor aș dori să se precizeze în această expunere, pentru că aș fi evitat acum această intervenție dacă era scris că dl. Ciubotariu Lucian se retrage de pe funcția avută pentru că dorește să promoveze cadre tinere. Dacă erau aceste explicații in expunerea de motive, nu mai pierdeam timpul acum. De aceea, rog ca expunerile de motive să fie corecte pe viitor.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.291/31.08.2010 prin care a fost aprobat Actului Constitutiv la S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local nr.291/31.08.2010 prin care a fost aprobat Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A, care va avea următorul conținut

  „ Se desemnează dl. Fechet Mircea, ca reprezentant al Municipiului Bacău in Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  2.

  ART.2. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacau, Serv.Unitatea Municipala pentru Monitorizare, persoanelor nominalizate , Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - A.D.I.B. , S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU S.A., S.C. APA SERV S.A. Bacău și va fi adusă la cunoștința publică, în condițiile legii. S-a adoptat

  21

  0

  1

 • 4. Se trece la punctul 4 a! ordinii de zi si D-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2012 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.primar Ing.Romeo Stavarache-la punctul 5 avem cotizația pentru ADIS așa că dăm votul secret pentru amândouă.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Curcă Liviu-Constantin-întrebarea mea este simplă, la punctul 4 e vorba de 200.000 iar la punctul 5 de 300.000, ce reprezintă acești bani, ce se vor face cu ei?

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-la această întrebare vă poate răspunde domnul Administrator Public Pădureanu, pentru că este vorba de Asociații Intercomunitare, care au un statut și niște reguli foarte clare după lege.

Dl.Administrator Public Pădureanu Leonard-Asociatiile acestea de dezvoltare intercomunitare sunt impuse de Programul operațional. Toate proiectele europene trebuie să aibă o structură instituțională din care fac parte operatorii de utilități cum ar fi de apă și de canal sau de salubritate. Cotizația este gândită și bugetată în așa fel încât să le acopere cheltuielile curente de funcționare ale aparatelor asociațiilor. Este o diferență între ele, pentru că asociația de apă are un aparat mai mic, asociația de salubritate are salariați mai mulți și vor avea de făcut achiziții, contractări, urmăriri de contracte, etc.

Dl.primar Ing.Romeo Stavarache-domnule Curcă, toate proiectele pe mediu pe apă, canalizare, sau salubritate, pe județul Bacău, conform legilor europene, nu se pot aplica decât pe asociațiile intercomunitare a căror membri trebuie să fie absolut toate administrațiile locale care accesează acei bani. Deci toți banii pe mediu de la Uniunea europeană vin pe asociațiile intercomunitare, care trebuie să pună în aplicare proiectele, trebuie să opereze prin operatori care sunt scoși la licitație conform legilor europene, iar acești operatori sunt scoși la licitație de către aceste asociații. Deci, funcționarea acestor asociații este conform legilor europene.

Dl.Consilier Curcă Liviu-Constantin-multumesc pentru răspuns, mi-ați dat un răspuns tehnic, e corect răspunsul dumneavoastră, dar eu voiam să extrapolați puțin și am vrut să ne spuneți ce reprezintă acești bani, sau care este finalitatea, sau câteva date de genul ăsta, pentru că cifrele sunt clare și eu înțeleg treaba asta.

Pl.Primar Ing. Romeo Stavarache-cotizatia este stabilită conform legii la numărul de locuitori.

Dl.Curcă Liviu- Constantin-cred că nu m-ați înțeles, eu nu vorbeam de cotizație ca valoare.

Dl.Administrator Public Pădureanu Leonard-Asociatiile de dezvoltare intercomunitare reprezintă toate autoritățile administrativ-teritoriale în relațiile cu operatorii. în acest sens, pentru cele două mari proiecte, sunt două asociații, unul pentru proiectul județean de apă și canalizare și unul pentru managementul integrat al deșeurilor. Fiecare are nevoie, că nu s-au făcut asociațiile de plăcere, s-au făcut obligat, pentru că ăsta era cadrul instituțional obligatoriu, alfel nu primeam finanțare. Cele două proiecte constau în: cel de apă este de o valoare de 120 milioane euro fără TVA, eligibilă care acoperă rețelele de apă și canalizare în aglomerările cele mari, Bacău, Moinești, Buhuși, Tg.Ocna, Dărmănești. Cel de-al doilea proiect de salubrizare în valoare de 45 milioane euro valoare eligibilă, care continuă măsura ISPA pe deșeuri, nu se pot face fără asociații intercomunitare, un cadru instituțional obligatoriu și cotizația trebuie să acopere acele cheltuieli de funcționare a aparatului executiv ale asociațiilor.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației pe anul 2012 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. - Se aproba cotizația Municipiului Bacau oe anul 2012 la patrimoniul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau” - ADIB, in cuantum de 200 000 lei.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  Art.2. - Se mandateaza dl. Padureanu Leonard Stelian. avand calitatea de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, sa voteze in conformitate cu prevederile art.l din prezenta hotarare, precum si cotizațiile pe anul 2012 la patrimoniul asociației, după cum urmeaza:

  • - pentru județul Bacau - 200 000 lei;

  • - pentru localitățile de rangul I - Municipiul Bacau - 200 000 lei;

  -pentru localitățile de rangul III cuprinse in Proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Bacau ” -15 000 lei;

  • - Slanic Moldova - 3 000 lei;

  • - Comune - 500 lei.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  Art3. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art.2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2012 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau - ADIS.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației pe anul 2012 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau - ADIS

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aproba cotizația pe anul 2012 la patrimoniul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau”, in cuantum de 300 000 lei.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  Art.2. - Se mandateaza dl. Padureanu Leonard Stelian. avand calitatea de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotarare, precum si după cum urmeaza:

  • - Pentru Județul Bacau - 300 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul I - Municipiul Bacau - 300 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul II - Municipiul Onești - 30 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul III - 15 000 lei;

  • - Pentru comune cu o populație sub 3000 locuitori - 1000 lei;

  • - Pentru comune cu o populație intre 3000 si 5000 locuitori -2000 lei;

  • - Pentru comune cu o populație intre 5000 si 10000 locuitori - 2500 lei;

  • - Pentru comune cu o populație peste 10000 locuitori -3500 lei;

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  Art3. Prezenta hotarare va fi comunicata Dersoanei nominalizate la art.2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau, Prefectului Județului Bacau si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 365/2010 prin care s-a aprobat transmiterea de către Guvernul României a unor bunuri- imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-după cum vedeți proiectul va fi realizat de către Primăria Bacău.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 365/2010 prin care s-a aprobat transmiterea de către Guvernul României a unor bunuri- imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARTU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

22

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 365/2010 prin care s-a aprobat transmiterea de către Guvernul României a unor bunuri-

imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 50/ 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare a burselor municipale, elevilor din școlile și liceele din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-modificarea Legii învățământului ne-a obligat să modificăm acest regulament și să facem în Regulament modificările din lege.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele Comisiilor de specialitate 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Bîrzu Ilie-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil cu un amendament. Am discutat și cu domnul Primar înainte de ședință. în școli funcționează consiliile școlare. Rugămintea elevilor din consiliile școlare este ca în Anexă să fie cuprinsă și activitatea lor, care se ia ca activitate extrașcolară.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-dar la ce Capitol?

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-pentru domnul primar, că dânsul este inițiator al proiectului, am văzut că modificările se referă la art.17 și 18 din Regulament. Nu am înțeles și nu înțeleg în continuare, dacă suma prevăzută în Regulament este o sumă conform legii sau este o sumă care s-a votat în consiliul local, pentru că aș avea o propunere în acest sens.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-noi nu am modificat nici o sumă, este în vechea hotărâre. Noi am modificat acolo numai câteva aspecte care sunt legate de lege. Ați înțeles, nu este modificată nici o sumă. Sumele care urmează a fi acordate, sunt cele din vechea hotărâre. Noi am modificat doar un paragraf, care este conform legii.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-întrebarea era cât se poate de directă, vis-a-vis de cuantumul, de suma care este prevăzută în Regulament și care a fost stabilită prin hotărâre de consiliul local. Suma respectivă este conform legii, adică legea prevede în mod expres ca pentru activități extrașcolare cei trecuți acolo să primească suma de 100 lei, sau este prin hotărâre de consiliu local?

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-legea nu poate să impună o sumă, că nu poate să impună. Legea dă voie acum să acorzi pentru activități extrașcolare granturi. Și noi asta am făcut acum, am modificat acel paragraf conform articolului din lege. Suma este prevăzută de hotărârea de consiliu local și este prevăzută în bugetul consiliului local și aprobată.

Dl.Consilier Munteanu Dumitru-Dori-am înțeles, atunci propunerea mea de modificare la Regulament este ca suma prevăzută de 100 roni să fie 200 roni, având în vedere că chiar au nevoie acele persoane de bani și mi se pare că suma este mult prea mică, față de efortul pe care îl fac acele persoane.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-sunt de acord cu dumneavoastră, dar poate dumneavoastră găsiți o sursă și cum sunteți la putere, să faceți demersurile ca să completăm resursele financiare ale consiliului local, că după cum știți, până la 30 iunie nu se poate face nici o o modificare și oricum nu avem de unde să luăm din altă parte. Această sumă a fost prinsă în buget și ea nu poate fi modificată pe perioada derulării proiectului de buget aprobat până la 30 iunie, când se poate face prima modificare de buget cu sume între capitole. Iar cât privește partea financiară, aveți dreptul și vă rugăm noi și ceilalți consilieri, cu partidul cu care sunteți la putere, să aduceți acea completare la buget și am fi foarte mulțumiți și după 30 iunie putem introduce în buget.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-domnule primar, noi vorbim de bugetul Municipiului Bacău și nu de bugetul la nivel naținal.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-bugetul Municipiului Bacău a fost aprobat și el nu poate fi modificat în timpul execuției, pentru că sunt executate deja lucrările.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-Prin hotărâre de consiliu se poate modifica și vreau să vă aduc aminte, că bugetul pe care îl avem aprobat anul acesta, este cel mai mare buget pe care l-a avut Municipiul Bacău vreodată. Eu cred că am făcut o propunere și nu înțeleg de ce sunteți supărat pe mine. Eu nu am făcut o propunere pentru mine, ci pentru acele cadre didactice care depun eforturi suplimentare, peste activitatea lor profesională. Vreau să vă mai gândiți la un aspect - că activitatea bună a cadrelor școlare se reflectă asupra elevilor. Eu cred, că grija noastră, a consilierilor, este atât de cetățenii Bacăului, cât și de acești cetățeni mai mici.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-orice rectificare de buget, pozitivă sau negativă, nu se poate face până la 30 iunie 2012, conform legii. Iar atunci, dacă consiliul local este de acord să tăiem de undeva, de la investiții, că din altă parte nu avem de unde, dar până atunci nu se poate face niciun fel de modificare. Eu v-am spus că se pot face modificări doar într-un singur sens, dacă aduceți bani peste sumele acordate. Atât se poate face până la 30 iunie, numai cu hotărâre de guvern, cu bani care pot intra în bugetul local. Altfel nu se poate până la 30 iunie, decât dacă aduceți bani în plus de la bugetul statului. Atât am vrut să vă spun, că până la data de 30.06. nu se pot face modificări între Capitole, decât dacă dumneavoastră aduceți bani de la bugetul statului și ei sunt în plus peste bugetul aprobat. Vă mulțumesc.

DLConsilier Floroiu Ionel-as vrea să spun și eu ceva pe scurt, domnule Munteanu, haideți să așteptăm noul consiliu și după 30 iunie, în funcție de noul consiliu, de primar, de majoritate, vom modifica sumele pe care le doriți dumneavoastră. Vă mulțumesc.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-domnule Floroiu, dumneavoastră sugerați domnilor consilieri să intrăm în vacanță începând de acuma și să nu mai activăm.

Vă rog să consemnați în procesul verbal părerea consilierilor P.N.L. și P.S.D, ca noi, consilierii PDL, să intrăm în vacanță. Vă spunem că nu o să intrăm în vacanță, o să lucrăm pentru interesele cetățenilor din Bacău.

Dl.Consilier Floroiu Ionel-eu nu am spus asta, v-am spus că până la 30.06.2012 nu se pot face modificări, iar după 30.06.2012 vom avea alt consiliu local și un alt primar în fruntea municipiului Bacău, asta voiam să vă sugerez, că nu se poate și nici legal.

Nu mai sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 50/ 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare a burselor municipale, elevilor din școlile și liceele din municipiul Bacău, cu amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie..

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8,

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMTRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA N1COLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

17

5

-

Cu 17

voturi« pentru » și 5 voturi „împotrivă”, a fost adoptat proiectul d

[e hotărâre

privind modificarea și completarea HCL nr. 50/ 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare a burselor municipale, elevilor din școlile și liceele din municipiul Bacău, cu amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si D-na Președintă de ședință -Pădurarii Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr.ll/3L01.2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, modificată prin H.C.L nr.238/29.07.2011 și H.C.L nr.301/30.09.2011.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr. 11/31.01.2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, modificată prin H.C.L nr.238/29.07.2011 și H.C.L nr.301/30.09.2011.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENĂ

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

22

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr. 11/31.01.2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, modificată prin H.C.L nr.238/29.07.2011 și H.C.L nr.301/30.09.2011.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si D-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. nr.38/31.03.2000 pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitectul Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate 1,2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. nr.38/31.03.2000 pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HIRȚESCU VASIUCĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVACOSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOIC AN IULIAN

X

23.

MUNTE ANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

22

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. nr.38/31.03.2000 pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si D-na Președintă de ședință -Pâduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.349/24.10.2011 prin care a fost aprobat Regulamentul cadru de evacuare a celor care ocupa in mod abuziv locuințe proprietate a municipiului Bacau precum și evacuarea unor persoane care ocupă astfel de locuințe.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DI.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile . (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Compartiment Evidența Contracte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-domnisoara Viceprimar în hotărâre, la art.2 ați hotărât...

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ati propus, greșit „ați hotărât”, nu mai faceți greșeli...

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-nu mai fac, ați propus evacuarea unui număr de 9 familii din municipiul Bacău. Nu înțeleg de ce să-i evacuăm din municipiul Bacău, care ocupă în mod abuziv locuințe... Putem să-i evacuăm din municipiul Bacău?

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-domnule consilier, chiar dumneavoastră în urmă cu 2 secunde ați citit textul complet. Dacă vreți să-1 scoateți din context sau vreți să puneți semne de punctuație acolo unde credeți că lipsesc, aveți toată libertatea să o faceți. Noi v-am propus să evacuăm niște persoane care ocupă în mod abuziv apartamente în proprietatea municipiului, fiind locuitori ai municipiului. Dacă dumneavoastră considerați că exprimarea nu este cea mai literară și cea mai corectă din punct de vedere gramatical, acceptăm orice fel de sugestie din partea dumneavoastră, mai ales că am înțeles că sunteți un vorbitor excepțional.

DLConsilier Munteanu Dumitr-Dori-domnisoara Viceprimar, vă supărați degeaba, dar eu chiar nu înțeleg. Explicați-mi să pricep și eu. Treaba noastră este să le evacuăm pe acele 9 persoane din municipiul Bacău?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier, haideți să vă citesc textul integral ca să nu mai dăm loc la interpretări și comentarii. După ce citim textul integral puteți dumneavoastră, în calitate de consilier local, să aveți orice inițiativă în ceea ce privește o formulare corectă, în situația în care colegii dumneavoastră nu înțeleg, sau se fac că nu înțeleg:

„ se aprobă evacuarea unui număr de 9 familii din municipiul Bacău, care ocupă abuziv locuințe proprietate a municipiului Bacău, conform listei Anexă nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Deci, cel puțin eu înțeleg că aceste 9 familii locuiesc în municipiul Bacău, la adresele specificate în anexă, în mod abuziv. Dacă dumneavoastră considerați că distinșii dumneavoastră colegi nu înțeleg, puteți formula o altă redactare a acestui text.

DLConsilier Fechet Mircea- domnule secretar, să-i explice cineva cu cuvintele domnului Munteanu.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-după zâmbetul domnului consilier, eu cred că a înțeles foarte bine înțelesul clar al acestei fraze.

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-dati-mi voie și mie, dacă textul nu este așa de clar, am să iau acest lucru ca pe o recomandare și de câte ori propunem un text de hotărâre vă consultăm și o să ne aducem alături un consultant, profesor de limbă română, ca să nu mai facem asemenea erori, ca aceasta pe care ne-o semnalați. Dacă aveți vreo propunere, vă rog să ne-o faceți, să o supunem aprobării, iar dumneavoastră votați așa cum credeți de cuviință.

DLConsilier Drăgănută Constantin-domnule Ciubotariu, ai avut ocazia să vorbești și ai tăcut.

„se aprobă evacuarea unui număr de 9 familii, cu domiciliul în municipiul Bacău...

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache - păi tocmai că nu au domiciliul în municipiul Bacău. Acele persoane ocupă abuziv acele locuințe, ele nu au domiciliul acolo, deci eu sau domnișoara Viceprimar nu puteam formula așa.

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-domnule consilier, dacă vreți să facem discuții pe această temă, pot să vă fac precizarea, că unele dintre acele persoane nici măcar nu au buletin de Bacău. Deci eu nu pot să afirm faptul că au domiciliul declarat în Bacău. Pentru că a avea domiciliul declarat în Bacău, trebuie să faci dovada că ai un contract de închiriere sau o proprietate în municipiul Bacău.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-dacă noi nu spunem că sunt din municipiul Bacău, înseamnă că îi dăm afară pe cei din alte municipii.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci aveți vreo formulare mai corectă?

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-domnule secretar, haideți înțelegeți și să înțelegem cu toții. Fac aceiași precizare ca la punctul 3 de pe ordinea de zi. Când faceți expunerea de motive faceți-o concret, pe înțelesul tuturor, pentru că dumneavoastră care sunteți în executiv aveți mult mai multe informații decât noi din consiliul local. Dar nu-i corect să ne puneți în situația de a studia nu știu ce documente, iar noi să votăm aceste hotărâri doar că sunt propuse de un inițiator sau altul. Deci, în expunerea de motive, că acesta e rolul ei, ca informațiile să fie făcute corect, fără echivoc, în așa fel că atunci când venim la ședința de consiliu local, să putem vota în cunoștință de cauză. Colegii de Ia P.N.L., care cunosc foarte bine și limba română și anumite dedesubturi din proiectele de hotărâre, este evident că le cunosc pentru că chiar acum când am venit la ședință, am văzut că ați mai făcut o ședință numai cu dânșii și este normal să faceți acest lucru. Deci informați-ne și pe noi corect vis-ă-vis de toate proiectele de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier, dacă ați fi citit cu atenție expunerea de motive, în acest act se reliefează foarte bine despre ce este vorba. Este vorba de un număr de 9 familii care ocupă în mod abuziv locuințe proprietatea municipiului Bacău, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă...

De asemenea, eu știu că dacă cineva are altă părere sau consideră că s-a greșit într-o anumită direcție, vine cu o propunere. Și atunci, dacă noi am greșit, cei care am redactat, consider că dumneavoastră în calitate de consilier local, în conformitate cu prevederile Legii 215, aveți dreptul de inițiativă și dreptul de a corecta o eroare. Noi v-am făcut precizarea și văd că din 22 consilieri prezenți numai dumneavoastră nu ați înțeles sensul acestei fraze. Noi am venit și am specificat foarte clar că se aprobă evacuarea unui număr de 9 familii, care la momentul respectiv sunt pe teritoriul municipiului Bacău, dar nu au domiciliul legal pe raza acestei unități administrativ teritoriale și aceste familii sunt specificate foarte clar în lista anexă. Dacă dumneavoastră considerați că este greșită acestă formulare, că nu înțelegeți, înțeleg că aveți o formulare corectă. Ori să venim în consiliul local să spunem că e greșit, poate știți dumneavoastră calea corectă, poate știți dumneavoastră o formulare cu care să fiți dumneavoastră mulțumit. Aveți dreptul la inițiativă potrivit legii. Nimeni nu vă poate opri. Aveți dreptul și la informare. Aveți drepturile pe care le prevede legea, uzați de aceste drepturi. Dacă considerați că noi am greșit, atunci veniți și cu o soluție. Domnule mie mi se pare că acestă frază este eronată, eu consider că ar trebui așa...și acceptăm propunerea dumneavoastră. Acum așteptam să vedem ce facem...

DLConsilier Curcă Liviu-Constantin-dacă îmi permiteți, eu aș lăsa analiza de text, eu v-aș întreba simplu - 9 familii trebuiesc date afară. Probabil că au o problemă dacă stau acolo și nu li se oferă nicio protecție socială, ce se întâmplă, efectiv le dăm afară și le lăsam în fața blocului și gata? Ce se întâmplă cu ele?

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-dati-mi voie să răspund eu, pentru că sunt inițiator. Nu este vorba că aceste persoane sau familii nu au plătit pentru că au probleme financiare. Este vorba că avem un fond locativ limitat în raport cu cererile, iar aceste persoane despre care discutăm, le ocupă abuziv. Niciodată nu au avut dosare aprobate, niciodată nu au trecut spre aprobare prin consiliul local pentru o locuință, ci pur și simplu au ocupat aceste locuințe fără acordul unității administrativ teritoriale. Despre asta discutăm noi aici, nu despre chiriași care au probleme, dificultăți financiare pentru care noi încercăm să găsim niște soluții, le menținem în continuare în locuințe chiar dacă au datorii acumulate, unii dintre ei de 800-900 milioane. Și dacă dumneavoastră considerați că trebuie să facem protecție socială pentru persoanele care sparg ușile și intra fără acordul nimănui într-o locuință și stau acolo de ani de zile și nu plătesc 1 leu nici la chirie nici la întreținere, nu mi se pare corect, vis-a-vis de cele 6000 de dosare care stau în așteptare și care nu au dreptul să ocupe o locuință, pentru că acestea sunt ocupate de alte persoane care nu au niciun drept.

DLConsilier Drăgănuță Constantin-dar de ce nu respectați legea, de ce trebuie să dăm noi hotărâri de consiliu local. Dacă cineva intră în mod abuziv, nu știu primăria, poliția, poliția primăriei........

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-în virtutea dreptului la informare pe care îl aveți, dacă ne-ați fi întrebat, sau dacă m-ați fi întrebat, aflați că am făcut toate demersurile legale. Legea, care este invocată și tocmai de aceea am făcut această modificare, este codul de Procedură Civilă, care este nou adoptat, Codul Civil, de numai câteva luni și l-am invocat tocmai pentru a crea această procedură de evacuare. Este în sarcina noastră, adică locuințele sunt ale noastre, ale autorității locale. Deci cine să facă evacuarea. Evacuarea o face un organism al legii în baza unei hotărâri a proprietarului, proprietarul fiind autoritatea administrativă.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-domnisoară Viceprimar, trebuie din nou să vă contrazic. Dumneavoastră ca executiv al primăriei, aveți legea de partea dumneavoastră. Nu puteți să ne convingeți că o hotărâre de consiliu local este mai presus de lege. Aveți legea de partea dumneavoastră. Acum înțeleg, prin toate explicațiile dumnevoastră și ale domnului secretar că acele persoane sunt din alte localități decât municipiul Bacău, probabil au înscrise pe buletin o anumită localitate și ar trebui să meargă în localitățile de unde au venit în municipiul Bacău. Ideia este că aveți legea de partea dumneavoastră și nu considerăm că o hotărâre de consiliu local este mai presus de lege. Puteați să puneți în aplicare legile, să evacuați acele persoane, să luați și alte măsuri, este poliție, este poliție la nivelul local, este poliție la nivelul municipiului Bacău, ce vă mai lipsește?

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-acest proiect de hotărâre, dacă l-ați studiat, este de fapt o modificare a unui articol, domnule Munteanu, fiți atent că sunteți singurul care nu înțelege, a unui articol din Regulamentul Cadru de Evacuare, aprobat și de dumneavoastră și de colegii dumneavoastră îh luna noiembrie. Deci, dacă aveați astfel de critici asupra unei hotărâri prin care s-a aprobat evacuarea, trebuia să le ridicați în momentul în care ați aprobat Regulamentul. Acum este vorba de modificarea unui simplu articol, respectiv a articolului 2 din Hotărârea 349. Prima dată ați avut critici cu privire la formulare, am înțeles-o. Acum ați extrapolat-o. Ați avut o intervenție pe text, aveți o inițiativă, specificați-vă poziția ca să putem trece sau nu mai departe.

Dl.Consilier Munteanu Dumitr-Dori-domnule secretar, noi ca și consilieri locali și dumneavoastră știți foarte bine, sau mai bine ca mine, că noi ca și consilieri locali avem voie să facem orice interpelare față de executivul primăriei. Am pus câteva întrebări să ne lămurim vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. Ne-am lămurit. Vreau să îl întreb pe domnul comandant a Poliției Locale, dacă ar fi putut să evacueze aceste persoane, pentru că au încălcat așa cum spune domnișoara Viceprimar legea, dacă ar fi putut să ia vreo măsură conform Regulamentului avut până în prezent. Dacă mai trebuia vreo modificare ca să poată să ia niște măsuri în calitate de comandant al Poliției Locale Bacău.

DLMardare Relu-evacuarea se poate face numai în baza modificării la Regulament pe care o faceți dumneavoastră acum.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-mai repetați că nu am înțeles.

DLMardare Relu-evacuarea se face numai în baza Regulamentului pe care dumneavoastră îl aprobați acum.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-domnule comandant, întrebarea era clară și dacă nu ați înțeles-o v-o mai repet. Dacă puteați să faceți evacuarea fără modificarea pe care o facem acum. Ați fi putut să luați vreo atitudine față de acele persoane care au încălcat legile țării și au intrat în mod abuziv în niște locuințe a unui proprietar care se numește Primăria Municipiului Bacău?

DLMardare Relu-dacă discutăm de a lua o atitudine, asta este altceva. Ați întrebat dacă se putea face evacuarea. Nu se putea face evacuarea decât dacă Regulamentul pe care îl aprobați va trece de această ședință de consiliu.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-vreti să vă spun ce am înțeles, am înțeles foarte multe de la Partidul Național Liberal.

DLViceprimar Luchian Dragos-domnule consilier, putem trece mai departe?

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-dumneavoastră prezidați ședința.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier, am înțeles, a fost o interpelare.

D-ra Consilier Adam Isabela-domnule Munteanu, dacă îmi aduc bine aminte, sunteți membru în Comisia nr.4. De când sunteți consilier local, domnule Munteanu, nu ați fost prezent măcar odată la comisie. Mi se pare ridicol ca în plină ședință de consiliu să ridicați toate aceste probleme. Vă invit să luați parte la comisie.

Nu mai sunt discuții asupra proiectului.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.349/24.10.2011 prin care a fost aprobat Regulamentul cadru de evacuare a celor care ocupa in mod abuziv locuințe proprietate a municipiului Bacau precum și evacuarea unor persoane care ocupă astfel de locuințe.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚĂ constantin

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

22

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind

modificarea

completarea HCL nr.349/24.10.2011 prin care a fost aprobat Regulamentul cadru de evacuare a celor care ocupa in mod abuziv locuințe proprietate a municipiului Bacau precum și evacuarea unor persoane care ocupă astfel de locuințe.

Domnul Primar a ieșit din sală.

11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Pădurarii Ileana , dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 13.02.2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 13.02.2012.

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 13.02.2012, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S*a adoptat

  22

  0

  0

  NUMELE ȘI PRENUMELE

  DATA CĂSĂTORIEI

  2.

  TOPALÂ PETRU și MARIA

  S-a adoptat

  18.11.1961

  22

  0

  0

  3.

  DOBOȘ ȘTEFAN și ANETÂ

  S-a adoptat

  18.11.1961

  22

  0

  0

  4.

  HEISU PA VEL și ELENA

  S-a adoptat

  30.10.1960

  22

  0

  0

  5.

  VRABIE COSTICÂ și ELENA S-a adoptat

  12.11.1961

  22

  0

  0

  6.

  SUMĂNARU LUȚÂ și AGLAIA S-a adoptat

  28.11.1961

  22

  0

  0

  7.

  RADOVICI ȘTEFAN și MIOARA S-a adoptat

  30.11.1961

  22

  0

  0

  8.

  UDREA ION și TATIANA S-a adoptat

  06.12.1961

  22

  0

  0

  9.

  STANCIU IO AN și ELENA S-a adoptat

  27.11.1961

  22

  0

  0

  10.

  DRÂGHICIGHEORGHE și TATIANA S-a adoptat

  24.11.1961

  22

  0

  0

  11.

  MANOLICĂ GHEORHE și CÂIMET S-a adoptat

  22.12.1961

  22

  0

  0

  12.

  ANDRONIC LASCĂR și MARIA

  S-a adoptat

  30.11.1961

  22

  0

  0

  13.

  BLAGA SIMION și SILVIA S-a adoptat

  08.12.1961

  22

  0

  0

  14.

  PRISACARU CONSTANTIN și VIORICA

  S-a adoptat

  19.11.1961

  22

  0

  0

  15.

  OPRIȘAN PAUL și ANA

  S-a adoptat

  05.12.1961

  22

  0

  0

  16.

  PORCARU VASILE și ELENA S-a adoptat

  02.12.1961

  22

  0

  0

  17.

  PÎRVU GHEORGHE și BARNAVETA

  S-a adoptat

  04.12.1961

  22

  0

  0

  18.

  CREȚU IULIAN și ECATERINA S-a adoptat

  08.11.1961

  22

  0

  0

  19.

  IACOB ROMEU și RODICA S-a adoptat

  18.10.1961

  22

  0

  0

  20.

  ȚURCAN COSTICÂ și VICTORIA

  S-a adoptat

  30.01.1962

  22

  0

  0

  21.

  OPRIȘAN CONSTANTIN și ELENA S-a adoptat

  21.10.1961

  22

  0

  0

  22.

  TIMARU NECULAI și IULIANA S-a adoptat

  06.10.1961

  22

  0

  0

  23.

  ȘOVA CONSTANTIN și AURICA S-a adoptat

  03.06.1961

  22

  0

  0

  24.

  MANOLACHE VASILE și MARIEA S-a adoptat

  09.01.1962

  22

  0

  0

  25.

  POPA CONSTANTIN și ELENA S-a adoptat

  02.11.1961

  22

  0

  0

  26.

  UNGUREANU COSTACHE și MARIA S-a adoptat

  28.12.1961

  22

  0

  0

  27.

  SOLOMON VASILE și GABRIELA S-a adoptat

  21.12.1961

  22

  0

  0

  28.

  CĂLIN ALEXANDRU și MARIA

  S-a adoptat

  28.12.1961

  22

  0

  0

  29.

  GAVRILIU VASILE și SPERANȚA S-a adoptat

  06.01.1962

  22

  0

  0

  30.

  CRISTEA MIRON și MARGARETA S-a adoptat

  03.01.1962

  22

  0

  0

  31.

  AIRINEI DUMITRU și GEORGETA S-a adoptat

  17.01.1962

  22

  0

  0

  32.

  HLANDAN PETRU și MARIA

  S-a adoptat

  15.01.1962

  22

  0

  0

  33.

  GRIGORAȘ VICTOR și FREVONIEA S-a adoptat

  13.10.1961

  22

  0

  0

  34.

  BOSTAN IO AN și MARIA

  S-a adoptat

  24.02.1961

  22

  0

  0

  35.

  REBEGEA DUMITRU și ELENA S-a adoptat

  08.01.1962

  22

  0

  0

  36.

  DURAC IO AN și ILEANA S-a adoptat

  17.06.1961

  22

  0

  0

  37.

  MAFIEI RADU VICTOR și CLARA S-a adoptat

  08.01.1962

  22

  0

  0

  38.

  CAZACU ANTON și MARIA S-a adoptat

  08.08.1958

  22

  0

  0

  39.

  PASAT VASILE și ELENA S-a adoptat

  25.01.1962

  22

  0

  0

  40.

  UNGURIANU GHEORGHE și LINA S-a adoptat

  06.01.1962

  22

  0

  0

  41.

  CHELARIU DUMITRU și MARIA S-a adoptat

  04.02.1962

  22

  0

  0

  42.

  CONDUR REMUS si MARIA S-a adoptat

  31.12.1961

  22

  0

  0

  43.

  DRAGOMIR PA VEL și MARGARETA S-a adoptat

  04.01.1962

  22

  0

  0

  44.

  CALINCIUC CONSTANTIN și CRISTINA

  S-a adoptat

  03.01.1959

  22

  0

  0

  45.

  ANGHELACHE CONSTANTIN și VERONICA

  S-a adoptat

  29.10.1960

  22

  0

  0

  46.

  ISTRATE CONSTANTIN și TATIANA S-a adoptat

  26.01.1962

  22

  0

  0

  47.

  SÂRBUIOAN și GEORGETA

  S-a adoptat

  10.10.1957

  22

  0

  0

  48.

  GĂLĂȚANU ELENA și GHEORGHE S-a adoptat

  27.01.1962

  22

  0

  0

  49.

  LUNGU VASILE și AURELIA S-a adoptat

  28.01.1962

  22

  0

  0

  50.

  LUPEȘ CONSTANTIN și ANICA S-a adoptat

  18.01.1962

  22

  0

  0

  51.

  HORCHIDAN CONSTANTIN și TINCA S-a adoptat

  27.01.1962

  22

  0

  0

  52.

  COJOCARI VASILE și MARIA S-a adoptat

  12.01.1962

  22

  0

  0

  53.

  PREDA STELIAN și ELENA S-a adoptat

  8.02.1962

  22

  0

  0

  54.

  TĂTARU NECULAI și AURELIA S-a adoptat

  08.02.1962

  22

  0

  0

  55.

  Art. 2. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni,

  22

  0

  0

  precum și celor prevăzuți în Anexă. S-a adoptat

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3 500 lei d-lui BARAN MIHNEA cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr. 33, sc.A, ap.7.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3 500 lei d-lui BARAN MIHNEA cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr. 33, sc.A, ap.7.

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. a) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3500 lei d-lui BARAN MIHNEA cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr. 33, sc.A, ap.7, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

  b) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziționarea unei proteze auditive.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si d-na Președinta de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul ,Amenajare trotuare Calea Bârladului, în municipiul Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția de Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Drăgănuță Constantin aici aș ruga specialiștii din primărie să ne detalieze mai mult cele 2 variante pe care ni le-ați propus, pentru că diferența între cele două variante este destul de mare, de la doăzeci și ceva de milioane la 60 milioane și cred că ar trebui să aflăm mai multe date și tehnice dacă se poate.

DLMateuță Florin-diferenta de valoare provine de la lucrările care ar urma să se facă, iar în varianta a doua înseamnă racorduri la canalizare, de la trotuar la colectorul de canalizare existent. Atât. La ieșirea din oraș nu există sistem de canalizare. Avem un proiect în care vom prinde și aceste lucruri, pe partea stânga și pe dreapta, acolo nu există trotuare deloc, există un spațiu verde. Se intenționează prin varianta a doua să se preia apele pluviale de pe trotuare și să se dirijeze către colectorul din carosabil, pentru că trotuarele pe Calea Bârladului, ca și cotă, sunt mai jos decât carosabilul.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Amenajare trotuare Calea Bârladului, în municipiul Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU JLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

ABSENT

13.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

22

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Amenajare

trotuare Calea Bârladului, în municipiul Bacău”.


14.Se trece la punctai 14 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântai d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza, D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ” EXTINDERE HALA LACTATE - PIAȚA CENTRALA”, din Municipiul Bacau.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Administrare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Munteanu Dumitru-Dori-nu sunt de acord cu această cheltuială, consider că este o cheltuială inutilă și aș propune ca această cheltuială, în condițiile în care propunerea mea va trece, să fie dirijată spre punctul nr. 3 sau 4 de pe ordinea de zi, e vorba de profesorii care fac activități suplimentare. Pentru că eu nu am înțeles din expunerea de motive, poate ne explică domnișoara Viceprimar, ce a stat la baza acestei extinderi, a crescut numărul populației din muncipiul Bacău, au crescut veniturile locuitorilor din municipiul Bacău, de este necesară extinderea acestei Hale de lapte și de came?

DLConsilier Fechet Mircea-s-a discutat la comisie, domnule Munteanu.

DLConsilier Munteanu Dumitru-Dori-puteti să ne dați o explicație, domnișoara Viceprimar, ce a stat la baza acestui proiect de hotărâre, pentru că sunt două motive care să justifice această cheltuială, ori a crescut populația municipiului Bacău, ori au crescut veniturile și necesită această extindere a halei, astfel încât comerțul acolo să se facă în condiții civilizate, normale. Eu vreau să vă spun că am fost de nenumărate ori în această hală, pe care ați modemizat-o ceva mai devreme și vă spun că erau foarte puțini cumpărători acolo, iar vânzătorii fie jucau șah, fie jucau table, că nu aveau ce și cui vinde, nu aveau cumpărători.

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-dumneavoastră ați epuizat niște explicații, îmi pare rău că nu ați epuizat în viziunea dumneavoastră toate variantele, probabil când ați vizitat dumneavoastră piața era un moment mai relaxat. Deci, noi discutăm aici despre modernizare Piața Centrală - Etapa nr. 2, nu neapărat ne referim la o creștere cantitativă ci la o creștere a gradului de confort pe care îl oferim cetățeanului. Și dacă dumneavoastră doriți și alte explicații, vi le oferim în detaliu, dar poate era bine dacă dumneavoastră studiați în amănunt toată documentația și nu numai expunerea de motive care este o sinteză.

DLConsilier Drăgănută Constantin-nu trebuie să vă supere anumite întrebări pe care colegii noștri vi le pun.

Doamna Președintă de Ședintă-anuntă o mică pauză.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza, D.A.L.l. pentru obiectivul de investiții ” EXTINDERE HALA LACTATE - PIAȚA CENTRALA”, din Municipiul Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVRJ CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

Ieșit din sală

16.

NECHITA NICOLAE

Ieșit din sală

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

16

2

-

Cu 16 voturi « pentru » și 2 voturi „împotrivă”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza, D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ” EXTINDERE HALA LACTATE - PIAȚA CENTRALA”, din Municipiul

Bacau.


15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor valori a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”Pasaj rutier subteran str. Oituz - str. Ștefan Gușe”.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile, (Administratorul Public, Compartiment Implementare Proiecte)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Drăgănută Constantin-as avea două lucruri pe care aș vrea să vi le expun. Primul este legat de valoare, prin creșterea TVA-ului de la 19 la 24 % este singura creștere de valoare pentru hotărârea de consiliu sau mai sunt și alte lucruri care sunt trecute în anexă?

DLViceprimar Luchian Dragos-da. pe lângă creșterea TVA-ului de la 19 la 24 % mai avem și alte valori eligibile privind amenajarea terenului și vor mai fi și mai avem și anumite devieri de rețele ale unor operatori, cheltuieli neeligibile proiectului.

Dl.Consilier Drăgănută Constantin-acest proiect a mai avut încă 2 hotărâri de consiliu, dacă nu greșesc, dacă greșesc puteți să mă corectați, s-au făcut modificări la proiectul inițial la indicatorii tehnici. Eu cred că a mai crescut, pentru că atunci când s-a licitat era douăzeci și ceva și acum am ajuns la treizeci și ceva.

DLAdministrator Public Pădureanu Leonard-cred că era cam 24-25 milioane, când am licitat.

DLConsilier Drăgănută Constantin-când am licitat, am avut un câștigător pe acel proiect, după care aproape dublăm suma. Nu cred că este Ok, să vii la o licitație și după care apar tot felul de creșteri până la o dublare aproape a sumei. înțelegem o creștere de 10-15 % dar nu o creștere de 80%, nu am făcut calcule, dar e o creștere destul de mare.

DLAdministrator Public Pădureanu Leonard-25 milioane a fost bugetul doar pentru contractul de lucrări, nu pentru tot proiectul. Total proiect înseamnă: lucrări, asistență tehnică, proiectare, audit, promovare..

DLConsilier Drăgănută Constantin-ati făcut cumva licitații cu ele?

DLAdministrator Public Pădureanu Leonard-cum...

DLConsilier Drăgănută Constantin-de la 24 la 39 ați făcut licitații?

DLAdministrator Public Pădureanu Leonard-sunt alte contracte, contract de asistență tehnică, contract de publicitate, contract de audit, contract de proiectare, sunt alte contracte, alte licitații și alte contracte. Ceea ce știți dumneavoastră de 25 era valoarea scoasă la licitație pentru lucrări. Aici aprobăm bugetul total al proiectul care înseamnă TVA...

DLConsilier Drăgănută Constantin - lăsați TVA-ul că e foarte mic, l-am luat în calcul. Asta este nu punct cu care nu sunt de acord, am licitat ceva după care am crescut și al doilea, aveți tot în hotărâre la punctul 3 sau 2 în care spuneți că n-am terminat cu creșterile, aprobăm și viitoarele creșteri ale acestui proiect, dacă ați citit hotărârea de consiliu local.

DL consilier Munteanu Dumitru Dori - la articolul 2 din hotărâre spune’" ART. 2. -Se aprobă toate cheltuielile conexe și suplimentare, ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului”. De aici reiese că mai sunt alte cheltuieli pe care dumneavoastră le aveți în vedere, iar noi trebuie să aprobăm un cec în alb.

DLConsilier Drăgănută Constantin - e adevărat, sau nu?

DLAdministrator Public Pădureanu Leonard- este modelul standard de hotărâre pe care îl cer toate autoritățile de management pentru proiecte europene. Dacă vă uitați la proiecte prin care am aprobat buget de finanțări europene, am spus „ se aprobă proiect cu valoare totală de ...., se aprobă contribuția de ...., se aprobă cheltuieli eligibile de .... și orice cheltuieli care pot apărea”. Asta e cerința.

DLConsilier Drăgănută Constantin - deci, este valabil ce ați spus dumneavoastră dacă aprobam anul trecut. Când am aprobat anul trecut, acum doi ani, dacă dădeam o hotărâre....

DLAdministrator Public Pădureanu Leonard- păi și atunci am spus la fel.

DLConsilier Drăgănută Constantin - cred că a greșit domnul Primar când, în decembrie, ne-a anunțat că pasajul este gata. După ce pasajul e gata, noi spunem că aprobăm și cheltuieli suplimentare care vor veni, nu știm care vor fi ele. Că e standard sau nu e standard......

DLAdministrator Public Pădureanu Leonard- este standard, că eu nu aș fi băgat, pentru că acesta este un buget la final de proiect pe care ni-1 cer autoritățile de management, căci așa ni-1 cere.

Dl.Consilier Drăgănută Constantin - este imposibil să vă ceară așa ceva, vă cerea în proiectul inițial, nu acum.

DLAdministrator Public Pădureanu Leonard- asta îmi cere, avem și documentație scrisă de la autorități - „ Dorim să aprobați bugetul final”. Uitați, TVA-ul s-a mărit de la jumătatea lui 2010, nu am modificat bugetul, modificăm acum la sfârșit.

Dl.Consilier Drăgănută Constantin - aveți perfectă dreptate cu TVA-ul, nu am zis nimic, dar nu cred că aveți dreptate că trebuie să aprobăm acum când pasajul este gata o formulare care spune „ aprobăm și cheltuieli ulterioare”. Păi ne tot spunem de vreo patru luni de zile că pasajul este gata...., iar la bugetul de cheltuieli spunem chestia aia, fără număr, fără număr.

DLAdministrator Public Pădureanu Leonard- Asta este formularea specifică a Autorității de Management.

DLConsilier Drăgănută Constantin - noi nu putem să fim de acord cu așa ceva.

D1. consilier Munteanu Dumitru Dori - Domnule Director, în final, conform art.2 care precizează că se aprobă toate cheltuielile conexe, care sunt cheltuielile conexe la care faceți referire în acest proiect de hotărâre? Faptul că spuneți dumneavoastră că este standard, că așa vor organismele internaționale, probabil nu sunt foarte sigur, se referea atunci când s-a început acest proiect, nu acum când este gata. Nu cumva această hotărâre sau acest proiect de hotărâre ascunde alte interese, alte lucruri? S-au vehiculat în presă anumite lucruri despre starea acestui pasaj și am văzut și eu că erau niște găuri de puteai să bagi mâna. întrebarea firescă pe care mi-o pun și eu ca cetățean al municipiului Bacău-eu am o mașină mai mică dar ce face un coleg consilier al meu, care are un Jeep sau o mașină mai mare? Riscă să treacă pe sub acest pasaj? înafară de lucruri tehnice pe care dumneavoastră le invocați în acest proiect de hotărâre, eu cred că totuși, se ascund anumite lucruri. Eu am studiat cu multă atenție și cred că am făcut această dovadă. Am studiat cu mare atenție ordinea de zi, am studiat cu mare atenție materialele pe care mi le-ați prezentat dumneavoastră. Atenție! Materialele pe care mi le-ați prezentat dumneavoastră. Probabil dacă ați fi avut mai multe materiale să ni le puneți la dispoziție, astăzi am fi avut mai puține intervenții. Dar asta nu este vina noastră, că dumneavoastră nu vreți sau nu aveți intenția să ne puneți la dispoziție toate.

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana - Domnule consilier și dumneavoastră, dacă participați la comisie ați fi aflat mai multe detalii și nu consumam acum timp inutil pentru asemenea discuții.

DL consilier Munteanu Dumitru Dori - lăsați domnișoara Viceprimar comisia. Nu mai puneți problema comisiilor. Nu avem acces și nu putem vorbi aici că se uită urât ceilalți consilieri la noi. Cred că în comisie, dacă aș fi avut îndrăzneala să am atitudine, fără televiziune și fără siguranța și protecția celor de la Poliția Primăriei, care stau acolo, aș putea să cred că s-ar fi putut întâmpla altceva. De aceea, îmi permit să vorbesc în public. Eu pot să suspectez de rea credință întreaga licitație. Pentru că nu cred că dacă acest consorțiu Italian, unde ponderea de câștig a acestei licitații era prețul, dacă ar fi spus că realizează acest obiectiv cu mai mult de 20,4 milioane, sunt sigur că ar fi câștigat un alt partener. Și atunci tragem, ca să poată să intre în costul acestui partener, tragem prin tot felul de hotărâri de consiliu local. Eu vă spun în modul cel mai sincer, n-am cum să fiu de

acord să votez o astfel de propunere, pentru că mă gândesc la cetățenii din municipiul Bacău, care.....

D-na Păduraru Ileana, președinte de ședință - Domnule Munteanu.....

DL consilier Munteanu Dumitru Dori - nu pot să-mi permit să votez niște cheltuieli.... D-na Păduraru Ileana, președinte de ședință - Domnule Munteanu.....

Dl. consilier Munteanu Dumitru Dori - tocmai de aceea, încerc să mă implic să cer informații, astfel încât atunci când merg pe stradă să pot să explic în cunoștință de cauză ceea ce hotărâm noi în consiliul local și nu putem să ne jucăm cu banii publici, doamnă Viceprimar. Banii aceștia trebuie cheltuiți....

D-na Păduraru Ileana, președinte de ședință - Domnule Munteanu, vă rog opriți-vă un pic...

D1. consilier Munteanu Dumitru Dori - cheltuiți banii pe o gaură, căci practic acolo este o gaură cu care am fi putut face 350 de apartamente, puteam să anvelopăm toate blocurile....

DL consilier Ion Rotaru - pierdem vremea ascultându-vă așa...

DL consilier Munteanu Dumitru Dori - eu nu vă rețin să stați la ședință.

DL consilier Ion Rotaru - avem treabă, stăm aici să vă ascultăm pe dumneavoastră....

DL consilier Munteanu Dumitru Dori - e treaba dumneavoastră. Eu sunt consilier ales de municipiul Bacău și mă pot sacrifica pentru cetățenii municipiului Bacău. La ședință pot să stau și 12 ore.

Rumoare în sală

DL consilier Munteanu Dumitru Dori - vă rog frumos să vorbiți disciplinat, la microfon, nu vorbiți în cor.

D-na Păduraru Ileana, președinte de ședință - aceasta este bătaie de joc, haideți d-ra.... DL Viceprimar Luchian Dragos - ne este și nouă foarte greu să vă eliminăm suspiciunile așa cum ne-a fost foarte greu să eliminăm suspiciunile celor de la ISG privind fisurile din pasajul subteran. Legat de fisurile respective, vom face o expertiză la București. Pentru dumneavoastră vom pune la dispoziție toate documentele pentru a vă clarifica asupra acestei situații.

D-ra consilier Adam Isabela - Domnule consilier, vin cu o rugăminte la dumneavoastră. Nu mai minați îngrijorarea față de cetățenii municipiului Bacău. Vă rog să participați la ședințele de comisie, nu v-am auzit niciodată punând întrebări, pentru că nu ați participat. Repet, este penibil să faceți aceste discuții în ședința consiliului local, atâta timp cât nimeni nu v-a solicitat să nu veniți sau nu v-a restricționat accesul, nu ați solicitat documente, nu ați solicitat lămuriri. Vă rog participați la ședințele de comisie.

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana - Domnule consilier, ca să vă dau replica finală.... DL consilier Munteanu Dumitru Dori - Domnișoara Viceprimar,.....

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana - Pot să vorbesc, că și noi avem dreptul să vorbim, ca și dumneavoastră. Deci, dacă sunteți atât de dedicat cauzei interesului public, atunci trebuie să citiți bine Legea 215 și obligațiile pe care le aveți. Una dintre obligațiile dumneavoastră, pentru care într-adevăr primiți acea indemnizație de consilier (și văd că vă interesează foarte mult cheltuirea banului public ) și atunci ne întrebăm - dacă dumneavoastră nu ați participat niciodată la o ședință de comisie, cum ați încasat indemnizația aceea de consilier lunar, în condițiile în care, dumneavoastră, aici de față cu martori, am auzit că nu ați participat niciodată. întâi faceți-vă datoria față de cetățenii care v-au ales, care vă plătesc din impozite și taxe, inclusiv ale mele și ale dumneavoastră, și după aceea discutăm.

DL consilier Munteanu Dumitru Dori - domnișoara Viceprimar, vă rog frumos să verificați la secretariat și să constatați că am participat la nenumărate ședințe de consiliu, pentru că există semnătura mea în documente. Și dumneavoastră, la fel ca și mine, aveți obligația să studiați toate documentele, iar dacă pe dumneavoastră nu vă îngrijorează, că faceți referire că pe mine mă îngrijorează de soarta cetățenilor municipiului Bacău, chiar vă spun în modul cel mai sincer că mă interesează. Dacă pe dumneavoastră nu vă interesează soarta cetățenilor municipiului Bacău, este problema dumneavoastră. Pe mine chiar mă interesează. Dacă vin la aceste ședințe de consiliu și am luat cuvântul sau am făcut interpelări, nu știu de ce trebuie să fiți dumneavoastră supărată, sau trebuie să fiu acuzat de alte intenții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor valori a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul "Pasaj rutier subteran str. Oituz - str. Ștefan Gușe".

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREADUNA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVACOSTEL

Ieșit din sală

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

13

5

-

Cu 13 voturi « pentru » și 5 voturi „împotrivă*’, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor valori a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”Pasaj rutier subteran str. Oituz - str. Ștefan Gușe”.

16, Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si d-na Președinta de ședință -Păduraru Ilena, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2012 prin care a fost aprobată închirierierea bunului imobil-teren în suprafață de 35,98 mp din Bacău, str.Oituz nr.l, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-dati-mi voie să fac o mică precizare de la început, ca să evit alte neînțelegeri din partea domnului consilier Munteanu. Când am promovat în ianuarie acest proiect de hotărâre, a fost inclusă o mică eroare materială, în sensul în care era stabilit un cuantum de taxă de închiriere pe lună și de fapt taxa este aprobată prin hotărâre de consiliu local, anual. Și de aceea am revenit acum, ca să corectăm această eroare materială.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2012 prin care a fost aprobată închirierierea bunului imobil-teren în suprafață de 35,98 mp din Bacău, str.Oituz nr.l, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HIRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

Ieșit din sală

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

18

-

-


Cu 18 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2012 prin care a fost aprobată închirierierea bunului imobil-teren în suprafață de 35,98 mp din Bacău, str.Oituz nr.l, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

17. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI


18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Pâduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU


Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.


Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil, (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999.


NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREA[RINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

Ieșit din sală

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

18

-

«t

Cu 18 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău însușit prin Hotărârea Consiliului

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Vîceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului tn suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/2001.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

Ieșit din sală

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOIC AN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

3

-

15

Cu 3 voturi « pentru » și 15 „abțineri”, NU a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ilena, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de dl. Muscalu Gheorghe din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

D-ra Viceprimar Mironescu Roxana-este vorba de o fâșie de teren de pe strada Depoului, ați avut toată documentația la mapă.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 1, 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

PLConsiiier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de dl. Muscalu Gheorghe din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău.

 • 1. Consilieri prezenți-18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  “    NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă schimbul de teren solicitat de dl. Muscalu Gheorghe din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se însușește Raportul de evaluare întocmit de către SC Sierra Quadrant Consulting Grup SA, prin care se estimează un schimb corect între cele două suprafețe de teren, cu valoare aproximativ egală, ce reprezintă Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  16

  0

  2

  3.

  ART. 3 - Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari va face modificările corespunzătoare în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Se împuternicește, în baza acestei hotărâri, dl. Gavrilescu Comeliu - Șeful Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău, la Notarul Public, în vederea semnării contractului de schimb.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Cheltuielile de la Notarul Public ocazionate de semnarea contractului de schimb vor fi suportate de către dl. Muscalu Gheorghe.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  6.

  ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și d-lui Muscalu Gheorghe.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi $i d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secțiunile „Alte terenuri” și „Case naționalizate”.

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 1, 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secțiunile „Alte terenuri” și „Case naționalizate”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HIRȚESCU VASILICÂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

Ieșit din sală

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

18

-

-

Cu ÎS

voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind

modificarea

completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secțiunile „Alte terenuri” și „Case naționalizate”.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale. Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Compartiment Evidență Contracte, Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Uie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale..

1. Consilieri prezenți-18

2. Numărul consilierilor care au votat-18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă închirierea unui teren aoartinand domeniului orivat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale, prin încheierea de contract de închiriere anual cu beneficiarii construcției pentru terenul aferent acesteia, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat

18

0

0

TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE SI AL ACTULUI ADIȚIONAL

SUPRA -FATA (m.p.)

DESTINAȚIA

ADRESA TERENULUI

2.

ARITONC. MADALIN-CONSTANTIN SI ARITON C. CONSTANTIN S-a adoptat

28642/27.08.1999 cu actul adițional nr.

69063/26.10.2010

25,00

PRESTĂRI SERVICII

STR. PIETII, NR. 1

18

0

0

3.

ART. 2 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractul de închiriere cu beneficiarii construcției prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.

18

0

0

S-a adoptat

23» Se trece la punctul 23 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractele de concesionare încheiate intre Municipiul Bacau si persoane fizice si juridice, beneficiari ai construcțiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau»

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Evidență Concesionări). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractele de concesionare încheiate intre Municipiul Bacau si persoane fizice si juridice, beneficiari ai construcțiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.

1. Consilieri prezenți-18

2. Numărul consilierilor care au votat-18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare menționat in ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare, încheiat intre Municipiul Bacau si A.F. VIERIU LENUTA, beneficiarul construcției, titular al contractului de concesionare, pentru o perioada de 5 ani.

S-a aprobat

18

0

0

TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

SUPRA -FATA (m.p)

DESTINA TIA

ADRES A

TEREN U-LUI

2.

A.F     VIERIU

LENUTA

S-a aprobat

17997/30.05. 2001

17,80

COMERȚ

STR. MIHAI VITEAZU,

18

0

0

NR. 1

3.

ART. 2 - Se imoutemiceste Viceorimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze actele adiționale la contractele de concesionare prevăzute in ANEXA la prezenta hotarare.

S-a aprobat

18

0

0

 • 24, Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înaintata de Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava minunata” din Bacău, transmisă prin adresa nr.20072/16.02.2012 a Instituției Prefectului Județului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Manegerul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile inaintate de Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava minunata” din Bacău, transmisă prin Adresa nr..20072/l6.02.2012 a Instituției Prefectului Județului Bacău

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMÂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l.- Se respinge Dlangerea prealabila formulata de Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”, cu sediul in mun. Bacău str. Bicaz nr.17, transmisa prin Adresa nr.20072/16.02.2012 înaintata de Instituția Prefectului Județului Bacău.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  ArL2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Serviciului Cabinet Primar, Grădiniței cu program prelungit „Dumbrava Minunata” precum și Instituției Prefectului Județului Bacău.

  S-a adontat

  19

  0

  0

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Pădurarii Ileana, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive Ia proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile martie - aprilie 2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

D-na Președintă de $edintă-rugăm faceți propuneri.

Dl.Consilier Nechita Neculai-pronun pe dl. consilier Rotam Ion.

Nu mai sunt discuții sau propuneri la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile martie - aprilie 2012, în persoana domnului consilier Rotam Ion.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

Ieșit din sală

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRÂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HlRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele

din lunile martie - aprilie 2012, în persoana domnului consilier Rotaru Ion.


 • 26. Se trece la punctul 26 ale ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Pâduraru Ileana întreabă dacă sunt discuții în legătură cu Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Nu sunt discuții.

Dl.Viceprimar Luchian Dragoș-am deosebita onoare de a vă invita mâine, la ora 16, la Teatrul Bacovia, este o lansare de carte a doamnei Elena Ungureanu, carte ce a fost editată și cu sprijinul consiliului local.

 • 27. Se trece la punctul 27A al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Universitatea « Vasile Alecsandri» din Bacău, în vederea organizării « Conferinței Internaționale de Științe Aplicate» din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24-27.04.2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovîci prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovîci - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Universitatea « Vasile Alecsandri» din Bacău, în vederea organizării « Conferinței Internaționale de Științe Aplicate » din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24-27.04.2012.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

Ieșit din sală

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRAGÂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOICAN IULIAN

X

23. I MUNTEANU DUMITRU DORI

X

1 TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Universitatea « Vasile Alecsandri » din Bacău, în vederea organizării « Conferinței Internaționale de Științe Aplicate » din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24-27.04.2012.

 • 28. Se trece la punctul 27.B. al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea organizării celei de a treia ediții a concursului « Cupa Bistriței la înot», ce se va desfășura la Bacău în perioada 2-4 martie 2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Sport, Cultură, Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil cu un amendament și anume suplimentarea sumei cu 1000 lei de la bugetul nostru, în loc de 7.000 să fie 8.000.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

Ieșit din sală

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

X

8.

ENAȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARUILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

17

1

«1


Cu 17 voturi « pentru » și 1 vot „contra”, a fost adoptat amendamentul formulat de dl. Consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Consilier Munteanu Dumitru-Dori-am votat împotrivă și voiam să-1 întreb pe domnul Bîrzu care este sursa pentru acești bani.

DLConsilier Bîrzu Ilie-dacă vă uitați la buget vedeți că avem fonduri care ne permit această majorare.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea organizării celei de a treia ediții a concursului « Cupa Bistriței la înot», ce se va desfășura la Bacău în perioada 2-4 martie 2012, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

Ieșit din sală

6.

CURCĂ L1VIU CONSTANTIN

X

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea organizării celei de a treia ediții a concursului « Cupa Bistriței la înot», ce se va desfășura la Bacău în perioada 2-4 martie 2012, cu amendamentul deja adoptat.

 • 29. Se trece la punctul 27.C. al ordinii de zi si d-na Președintă de ședință -Păduraru Ileana, dă cuvântul d-rei Viceprimar Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2010,

Inițiator - D-RA MIRONESCU ROXANA-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comelin-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari),

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2010.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

Ieșit din sală

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN 1

X

7.

DRĂGĂNUȚA constantin

X

8.

ENĂȘEL MARJA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

11.

FLOROIU IONEL

Ieșit din sală

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2010.

D-na Președintă de Ședintă-Păduraru Ileana -dacă nu mai sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PĂDURARU ILEANA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.M7 DsJ-A-4/Ex.l