Proces verbal din 27.09.2012

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 27 septembrie 2012

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 27.09.2012, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 1551 din 20.09.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 22 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsește dl.consilier Timofte Paul-Valerian (absent motivat-concediu medical).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 6491 din 20.09.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 6492 din 20.09.2012.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.08.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARJA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

22

-

Cu 22 voturi „pentru" , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din

29.08.2012, a fost aprobat

DL Președinte de sedintă-Domnilor consilieri-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.l și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.     Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.     Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Bazei Sportive “Letea” din Bacău str. Letea nr.17, în Complex Sportiv “Profesor Constantin Anghelache”.

Inițiatori - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CONSILIERI LOCALI: DL. BOGATU GEORGE, DL. NECHITA NECULAI

 • 4.     Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” la finalizarea proiectului „Școala Internațională de Vară” cu titlul „ Valea Bistriței -Materia ce naște energie”, ediția a Ii-a.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 5-7 octombrie 2012, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2 500 lei pentru familii sau persoane singure domiciliate în Municipiul Bacău, pentru cheltuielile cu schimbarea sursei de căldură, acolo unde S.C.CET S.A. Bacău se află în imposibilitatea tehnică de a furniza energie termică conform adresei emise de S.C. CET S.A Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.     Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții - Anexa nr.2 la H.C.L nr.11/31.01.2011 privind organizarea si funcționarea Politiei Locale a Municipiului Bacau, ca urmare a promovării in grad a d-lui Podoleanu Florin Costel.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Bacău și Liceul cu Program Sportiv Bacău, în vederea finanțării unor activități sportive.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru desfășurarea în bune condiții a activității de achiziții publice.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău beneficiare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.198/2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Tribunalul Bacău în scopul amenajării unei arhive.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.    Proiect de hotărâre privind alocarea suprafeței de 159.463 m.p. teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei nr.l, pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău”.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.    Proiect de hotărâre privind acordarea în mod gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sarata I (fost Cimitir Nou), domnului Grigore Alecsandru din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ REALIZAREA DE NOI SISTEME DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A CONSUMATORILOR RACORDAȚI LA 6 CT EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL BACĂU”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza S.F.), a proiectului “ Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău” - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Orașelor - Poli Urbani de Creștere”; Domeniul de Intervenție 1.1. “Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană”; sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană - și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 4,5 m.p. din municipiul Bacău, str. Emest Târțescu, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr.32 din Bacău, str. Cornișa Bistrița prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii și abrogarea H.C.L. nr.172 din 26.07.2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui spațiu de 7 m2 situat in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.    Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România -Filiala Bacău, a spațiului cu o suprafață de 163 m.p., aferent unei părți din imobilul P.T. nr.58 din Bacău, str. Ștefan cel Mare.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 148/2012 prin care a fost aprobată trecerea în administrarea Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2012 a spațiilor comerciale din Bacău str. Mărășești nr.80 și din str. Pieții nr.l.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pentru un an a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale, ca urmare a expirării contractului de concesionare. Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.    Proiect de hotărâre privind completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. BAHRIM DANUT-GHEORGHE, situat in Bacau, Str. Mioriței, nr. 78, conform contractului de concesionare nr. 2199/21.02.2008.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului cu “ destinația de uscător “ de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/B din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.135/2012 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Școlar “Petru Rareș” din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28.    Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie-noiembrie 2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.    Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte. ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

30.    Diverse.

30.A. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentanții Municipiului Bacău în organele de conducere ale societăților comerciale la care municipiul Bacău este acționar/asociat își vor desfășura activitatea.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -Peste ordinea de zi avem un proiect, respectiv 30A, proiect aprobarea “Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentanții Municipiului Bacău în organele de conducere ale societăților comerciale la care municipiul Bacău este acționar/asociat își vor desfășura activitatea.

După ce am stabilit care sunt membrii în A.G.A. la toate societățile comerciale noi trebuie să le aprobăm mandatul de reprezentare cu care ei vor merge în societățile respective și vor vota.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată?

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare . și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNE CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Dl.consilier Bîrzu Uie- nu o să pot să votez la punctul 19, sunt în incompatibilitate. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dar spuneți motivația.

Dl.consilier Bîrzu Ilie-este un proiect legat de Crucea Roșie și sunt Vicepreședinte la Crucea Roșie Bacău.

l.Se trece ia punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Roineo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule președinte, înainte de a trece la ordinea de zi, aș vrea să ne oprim puțin și să dăm curs solicitării de la S.C.Transport Public-S.A și să vă aduc la cunoștinșă și răspunsul pe care ni l-au dat cei de la Ministerul Finanțelor.

Societatea Transport Public S. A. ne-a făcut o solicitare prin care ne-a adus la cunoștință că nu mai vor să compenseze acel 50 % din prețul biletului pentru elevi și studenți, conform legii, care este conform legii și au solicitat să li se aloce bani pentru acest lucru.

Am pus această întrebare, motivând și legea care stă la bază, Legea 1, Legea învățământului, Ministerului Finanțelor și am primit următorul răspuns, pe care îl dau publicității. Noi știam acest lucru, odată cu modificarea legii de anul trecut, toată finanțarea învățământului din România, în urma realocării sumelor din impozitul pe venit de la 44 % cât primea primăria am ajuns la 41 %, deci ni s-au luat peste 15 milioane de roni și practic a întors înapoi Ministerul 9,5 milioane roni pentru cheltuieli. Practic, avem un deficit de peste 7 milioane de roni. Dar asta este altă problemă, problema este că orice finanțare pe buget pentru activitățile conform Legii 1, se face conform acestei legi.

Și vreau să dau citire acestui răspuns ca să nu mai existe niciun fel de discuții sau dubiu pe această temă.

„La adresa dumneavoastră nr.6582/24.09.2012

Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011 și a adresei Ministerului Finanțelor Publice nr.353884/23.12.2011, Primăriei Municipiului Bacău prin adresa noastră nr.R 2267/3.01.2012 i s-a repartizat pentru anul bugetar 2012 suma de 9.515 mii lei, la sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea de bază a cheltuielilor prevăzute la art.104 alin 2 lit b)-e) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 care este destinată în exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuielilor cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielilor materiale și pentru servicii, cheltuielilor cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielilor materiale și pentru servicii, cheltuielilor cu întreținerea curentă.

Conform art.105 din Legea educației naționale nr. 1/2011 finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat și care conform alin.(3) se aprobă anual prin Legea bugetului de stat.

Prin urmare, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nu s-au repartizat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuililor prevăzute la art.105 alin (2), lit e) pentru transportul elevilor, conform prevederilor art.84 alin (1).”

Deci, în concluzie, nu există finanțare din Legea Bugetului de stat, alte sume nefiind posibil să fie alocate, deoarece ați văzut aceste sume nu pot fi alocate decât din cote defalcate de TVA, pe care le încasează numai bugetul statului. Alte sume alocate din impozitul pe venit sau taxe și impozite locale, înseamnă deturnare de fonduri și nu se pot aloca, conform Legii 1, art 105, aceea este finanțare complementară care se face conform legii.

Și domnul consilier Lazăr poate să confirme acest lucru, pentru că noi am avut discuții pe această temă foarte multe.

Dl.consilier Lazăr Florin-oricum ceea ce s-a făcut pe situații de urgență, am dat drumul la lucrări și m-am și interesat la toate unitățile școlare, sperăm ca vremea să țină cu noi și să nu mai avem asemenea probleme.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-multumesc și eu și oricum am înțeles că de la bugetul de stat ni s-a acordat o sumă de 1.200.000 lei, nu este mult, nu este nici puțin și sperăm să ne facem treaba cu acești bani.

Deci, rețineți, aceasta este calea legală. Nu putem să ieșim din calea legală. Suma pe care am cerut-o de la Ministerul învățământului pentru situații de urgență a fost de 3.600.000 lei, dar au fost alocați doar 1.200.000 lei. Ne facem treaba cu acești bani și vom vedea pe urmă ce mai trebuie făcut. Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZAR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPAȚ CONSTANTIN

X

18.

S TANC IU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TEMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

22

*

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale

Consiliului Local al Municipiului Bacău

Din sală iese doamna consilier Florea Irina-Daniela.


 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghedă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă, am văzut că există o solicitare de la Comisia de Urbanism. Dar, din discuțiile pe care le-am avut cu membrii comisiei, vreau să vă spun ca sunt de acord în principiu cu propunerea, am făcut solicitarea către Ordinul Arhitecților, am primit niște propuneri. Eu cred că ar trebui ca la următoarea ședință a comisiei să facem o solicitare către Ordinul Arhitecților, să discutăm pe această temă și dacă mai sunt de văzut alte propuneri pe care comisia le are, să le analizăm împreună cu Ordinul Arhitecților, să nu discutăm în contradictoriu cu propunerea dânșilor, că nu este corect să fie așa și atunci eu vă propun să votăm așa cum este această comisie și să mai punem o dată pe ordinea de zi, ca o completare, în urma discuțiilor cu Ordinul Arhitecților. Pentru că nu este normal să intrăm în discuții contradictorii pe această temă, pentru că vrem ca această comisie să lucreze, dacă sunteți de acord.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescq Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. - Se aorobă constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism, pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții, în concordanță cu Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, al Regulamentului de Urbanism și a legislației în vigoare, în următoarea componență:

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ing. ROMEO STAVARACHE - Primarul Municipiului Bacău

  S-a adoptat

  Președinte

  21

  0

  0

  3.

  cons. jr. POPOVICI OVIDIU NICOLAE -

  Secretarul Mun. Bacău

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  4.

  arii. VASLLE ALEXANDRU GELIMAN -

  Arhitect Sef al Mun. Bacau

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  5.

  arh. GELU TUDORACHE supleant arii. PETRUSCA DAN

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  6.

  arh. VIOREL ȘTEFAN BOICIUC supleant arh. BARGULILIANA

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  7.

  ec. LEONARD PADUREANU -Administrator

  Public al Mun.. Bacău

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  8.

  ing. MATEUTA FLORIN- dir. Direcția Drumuri Publice

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  9.

  ing. CĂTĂLIN IONESCU - Sef Serviciu Poliția Locala a Mun. Bacău

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  10.

  ing. MIHAELA IONESI - consilier Serviciul Investiții

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  11.

  ing. IRINEL ASAFTEI - Serv.l juridic si aplicarea legilor proprietății

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  12.

  dr. DOBREANU ANTOANETA - Sef. Serv. Evaluare Factori de risc, de mediu din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Jud. Bacău

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  13.

  CORINA PRICOPE - consilier superior in cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Bacau.

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  14.

  GABRIEL SOLOMON- ofițer în cadrul Biroului Rutier Bacău din cadrul IPJ Bacău

  S-a adoptat

  membru

  21

  0

  0

  15.

  Secretar al comisiei va fi Nicoleta Lăcrămioara Ciobanu -consilier al Biroului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  16.

  Art2. - Comisia prevăzută la art.l. are rol consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnica si consultanta si își va incepe mandatul cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dată la care se va abroga HCL nr.79/25.03.2010.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  17.

  Art.3, - Hotararea va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Arhitectului Șef al Municipiului Bacău precum si membrilor comisiei prevăzute la art.l.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghedă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Bazei Sportive “Letea” din Bacău str. Letea nr.17, în Complexul Sportiv “Profesor Constantin Anghelache”.

Inițiatori - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CONSILIERI LOCALI: DL. BOGATU GEORGE, DL. NECHITA NECULAI

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-Dragi colegi, după cum știți, anul trecut această bază a intrat în reparații capitale, în renovare. Am reabilitat și această bază și vrem să vă propunem ca numele acestei baze să fie practic dat celui care a pus bazele acestui complex sportiv la acea dată.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Sport, Cultură, Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-e o idee foarte buna, subscriu la ea în totalitate, voiam să spun că mai este o propunere din legislatura trecută, cu Stadionul Municipal, cu Emeric Dembrovschi, discutam cu dl.primar, după ce vom reabilita cumva stadionul, poate dăm denumirea de Emeric Dembrovschi, știți că este cel mai mare fotbalist pe care l-a avut Bacăul, cu statuie în Mexic.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-sunt de acord întrutotul, dar vreau să fac o remarcă-după ce vom face reabilitarea sau construcția altui stadion, atunci ne gândim, dar bine că nu ai spus Ilie Bîrzu....Am avut emoții, să știi...

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Bazei Sportive “Letea” din Bacău str. Letea nr.17, în Complexul Sportiv “Profesor Constantin Anghelache”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Bazei Sportive “Letea” din Bacău str. Letea nr.17, în Complexul Sportiv “Profesor Constantin Anghelache”.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si dl» Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-Iui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” la finalizarea proiectului „Școala Internațională de Vară” cu titlul „ Valea Bistriței - Materia ce naște energie”, ediția a Ii-a. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasiie Alecsandri” la finalizarea proiectului „Școala Internațională de Vară” cu titlul „ Valea Bistriței - Materia ce naște energie”, ediția a Ii-a.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRIN A DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasiie Alecsandri” la finalizarea proiectului „Școala Internațională de Vară” cu titlul „ Valea Bistriței - Materia ce naște energie”, ediția a II-a.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 5-7 octombrie 2012, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi am găsit de cuviință că trebuie să continuăm tradiția și chiar dacă e criză să găsim soluții de finanțare așa cum am găsit în fiecare an și să sărbătorim zilele Bacăului.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 5-7 octombrie 2012, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9,

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 5-7 octombrie 2012, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale.

 • 6, Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghedă cuvântul d-lui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2 500 lei pentru familii sau persoane singure domiciliate în Municipiul Bacău, pentru cheltuielile cu schimbarea sursei de căldură, acolo unde S.C.CET S.A. Bacău se află în imposibilitatea tehnică de a furniza energie termică conform adresei emise de S.C. CET S.A Bacău. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-noi am avut și anul trecut un asemenea proiect, o hotărâre de consiliu. Este vorba de familiile care sunt practic singure în bloc, pe scara blocului și atunci cheltuielile sunt foarte mari, sau care nu mai pot primi de la CET pentru că nu este rentabil să se mai asigure furnizarea de energie termică și atunci am găsit de cuviință să prelungim această hotărâre și pentru aceste familii și să găsim soluții pe buget astfel încât în această iarnă să aibă sursă de căldură.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavriiescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.gtefan Daniel-Dragos-dacă avem o listă nominală, o inventariere, cu cei care vor primi acest ajutor, ca să știm cuantumul...

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache-este lista nominala, unde este lista? Dl.gtefan Daniel-Dragos-nu este la proiect lista nominală..

D-na Fifîrig Carmen-din corespondența purtată cu S.C.CET sunt maxim 46 de beneficiari, dar vom vedea câte cereri vom primi, pentru că ajutoarele se acordă la cerere și în final cine depune cerere și care dorește, poate că sunt care s-au descurcat din surse proprii.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-problema se pune în felul următor. Noi am fi dat lista nominală, dar este posibil ca din cei 46 să nu depună toți cerere de solicitare. Noi avem lista cu cei care pot primi acest ajutor. Noi avem alocarea de la buget pentru 46 care se încadrează. Dacă solicitarea nu este făcută, pentru că s-ar putea să-și fi pus singuri, nu pot eu să merg și să spun „îți schimb centrala”. Ei trebuie să facă solicitarea, conform legii, au fost informați că nu vor mai primi, dar s-ar putea ca unii să aibă veniturile foarte mari și să nu poată, că și aceste ajutoare se dau conform legii. Și dacă nu face solicitarea nu-i dăm cuantumul și își pun singuri.

DLStefan Daniel-Dragos-am discutat la CET și sunt urgențele de la capăt de coloană și care au prioritate.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-despre asta este vorba, astea sunt urgențele, cele 46 de persoane.

Dl.Stefan Daniel-Dragos-pentru că vor veni și alte persoane care au venituri mici și care nu sunt la capăt de coloană și vor solicita aceste ajutoare....

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-nu. este vorba de acele persoane care nu mai primesc agent termic.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-asemenea facilități s-au Scut și anul trecut, ne puteți face o informare dacă într-adevăr banii ajunși la acele persoane și au solicitat schimbarea sursei de căldură s-au făcut, concret?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-noi nu am decontat decât efectiv factura, centrala....

Dl.Consilier Scripăt Constantin-poate nu m-ați înțeles, în totalitate cei 25 milioane lei s-au folosit, materializat în schimbarea sursei de căldură, da sau nu?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-da. sigur că da, dar o să vă facem o informare luna viitoare, câți, cum, ce au făcut.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-da. mulțumesc.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dar banii, repet, dar banii nu se decontează decât în urma achiziționării respectivului bun.

Doamna Carmen Fifirig-dar cerem acte doveditoare, este dosar pentru fiecare. Dl.Consilier Scripăt Constantin-eu doresc o informare, iar banii în mod sigur i-am dat. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-noi i-am dat doar la cei care, sau mai bine spus pe baza facturii.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2 500 lei pentru familii sau persoane singure domiciliate în Municipiul Bacău, pentru cheltuielile cu schimbarea sursei de căldură, acolo unde S.C.CET S.A. Bacău se află în imposibilitatea tehnică de a furniza energie termică conform adresei emise de S.C. CET S.A Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRÂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENT1U

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2 500 lei pentru familii sau persoane singure domiciliate în Municipiul Bacău, pentru cheltuielile cu schimbarea sursei de căldură, acolo unde S.C.CET S.A. Bacău se află în imposibilitatea tehnică de a furniza energie termică conform adresei emise de S.C. CET S.A Bacău.

 • 7. Se trece la punctul 7 ai ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții - Anexa nr.2 la H.C.L nr.l 1/31.01.2011 privind organizarea si funcționarea Politiei Locale a Municipiului Bacau, ca urmare a promovării in grad a d-lui Podoleanu Florin Costel.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicoiae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Poliția Locală a Municipiului Bacău). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții - Anexa nr.2 la H.C.L nr. 11/31.01.2011 privind organizarea si funcționarea Politiei Locale a Municipiului Bacau, ca urmare a promovării in grad a d-lui Podoleanu Florin Costel.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VC

  1TURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. - Se aproba modificarea Statului de Funcții - Anexa nr.2 la H.CJLBacau nr. 11/2011 privind organizarea si funcționarea Politiei Locale a Municipiului Bacau, modificata si completata prin H.C.L. Bacau nr.238/29.07.2011, H.C.L Bacau nr.301/30.09.2011     si     H.C.L.     Bacau

  nr.43/29.02.2012 in sensul înlocuirii acesteia cu o Anexa noua, parte integranta din prezenta hotarare, ca urmare a promovării in grad a d-lui Podoleanu Florin Costel.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art.2. - Prezenta hotarare se comunica Direcției economice si Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru ducerea la indeplinire.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 8, Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Bacău și Liceul cu Program Sportiv Bacău, în vederea finanțării unor activități sportive.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Sport, Cultură, Sănătate.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Bacău și Liceul cu Program Sportiv Bacău, în vederea finanțării unor activități sportive.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUDLIE————

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASELE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASELE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Bacău și Liceul cu Program Sportiv Bacău, în vederea finanțării unor activități sportive.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghedă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru desfășurarea în bune condiții a activității de achiziții publice.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Luchian Dragos-stiti prea bine că Serviciul Juridic este subdimensionat ca și personal. In litigiile pe care le avem cu operatorii economici, aceștia își angajează case de avocatură specializate în achiziții. De aceea avem și noi nevoie de oameni specializați în acest gen de litigii.

Dl.Viceprimar Suștac Mihai-vreau să fac un amendament, deoarece în proiect nu s-a precizat suma necesară în astfel de achiziții, apreciem suma de 150.000 pe an, în funcție de necesarul pe acest an vom discuta ulterior. Aș vrea să se supună la vot și acest amendament.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-să înțeleg că suma totală prevăzută pentru asemenea activități și pentru achiziții, pe contractele care vor fi, este de 150.000, maxim.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș-vreau să vă pun o întrebare, la proiect nu am văzut perioada contractului, nu este stipulată perioada contractului.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-suma este anuală, că avem un an bugetar. Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragos-de asemenea și persoana mandatată să semneze contractul, iar nu este la proiect.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-executivul. primar, viceprimari sau administratorul public.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș-pe anul acesta este băgată această sumă, sau de acum...

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-pe anul viitor, o s-o prindem în buget. Noi toate hotărârile pe care le dăm, pentru alocări bugetare, urmează să alocăm pentru exercițiul bugetar pentru anul viitor.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl. Viceprimar Șuștac Mihai.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat amendamentul formulat de dl. Viceprimar Șuștac Mihai.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Serviciul Achiziții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru desfășurarea în bune condiții a activității de achiziții publice, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRIN A DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

**

*

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru desfășurarea în bune condiții a activității de achiziții publice, cu amendamentul deja adoptat.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău beneficiare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.198/2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trec la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău beneficiare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 198/2012.

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă listele nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău beneficiare a prevederilor art. 7 din Regulamentul cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termică, Anexă a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 198/ 2012, ce constituie Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  Numele și Prenumele

  Adresa

  Veniturile pe membru de familie conform declarației pe proprie răspundere

  2.

  PAR VU ILEANA S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5,

  Sc.A, Ap.l

  416,68 lei

  21

  0

  0

  3.

  PAPUC MARIA

  S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5,

  Sc.A, Ap.2

  763,00 lei

  21

  0

  0

  4.

  LUPUMARIEA S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5,

  Sc.A, Ap.3

  883,00 lei

  21

  0

  0

  5.

  BALTATESCU ION S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5,

  Sc.A, Ap.5

  313,75 lei

  21

  0

  0

  6.

  CIOBANU PETRU

  S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5, Sc.A, Ap .6

  973,33 Iei

  21

  0

  0

  7.

  TOLICA EMILIA S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5,

  Sc.B, Ap.7

  736,00 lei

  21

  0

  0

  8.

  BARBU NECULAI

  S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5,

  Sc.B, Ap.8

  862,50 lei

  21

  0

  0

  9.

  BIGHESCU DANIEL S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5,

  Sc.B, Ap.9

  556,50 lei

  21

  0

  0

  10.

  DRAGOMIR ANICA S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5, Sc.B,

  Ap.10

  1100,00 lei

  21

  0

  0

  11.

  NEGULESCU MARGARETA S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5, Sc.B,

  Ap. 11

  1000,00 lei

  21

  0

  0

  12.

  CHERCIU EMITĂ

  S-a adoptat

  Str.Aviatori nr.5, Sc.B, Ap. 12

  1521,00 lei

  21

  0

  0

  13.

  DABIJA COTEA MARIA S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6, Sc.A, Ap.l

  620,00 lei

  21

  0

  0

  14.

  MAGDAS VASILE S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6, Sc.A, Ap.2

  603,40 lei

  21

  0

  0

  15.

  TOFANPUIU S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6,

  Sc.A, Ap.3

  900,00 lei

  21

  0

  0

  16.

  BLEOJU MARIA S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6,

  Sc.A, Ap .4

  1381,00 lei

  21

  0

  0

  17.

  PRICOPEILIE S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6, Sc.A, Ap.5

  636,20 lei

  21

  0

  0

  18.

  RUSU VASILE S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6,

  Sc.B, Ap.6

  1514,00 lei

  21

  0

  0

  19.

  GHICEA ANA

  S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6, Sc.B, Ap.7

  365,00 lei

  21

  0

  0

  20.

  CRIVAT VASILICA

  S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6,

  Sc.B, Ap.8

  939,00 lei

  21

  0

  0

  21.

  CHELARUIOJA S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6,

  Sc.B, Ap.9

  772,00 lei

  21

  0

  0

  22.

  ARHIPDAMIANU

  S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6,

  Sc.B, Ap. 10

  704,00 lei

  21

  0

  0

  23.

  OLTEANU CONSTANTIN S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6,

  Sc.B, Ap. 11

  596,30 lei

  21

  0

  0

  24.

  CH1RIAC VALERIA S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.6,

  Sc.B, Ap. 12

  832,00 lei

  21

  0

  0

  25.

  AVRAMUT VERONICA S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.l

  720,00 lei

  21

  0

  0

  26.

  MORARASUIOAN

  S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.Cl,

  Sc.A, Ap.2

  961,00 lei

  21

  0

  0

  27.

  CUTEDOMNICA

  S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.Cl,

  Sc.A, Ap.3

  783,00 lei

  21

  0

  0

  28.

  PRUTEANU COCA

  S-a adoptat

  Str. Aviatori nr.Cl, 5c.A, Ap.4

  945,00 lei

  21

  0

  0

  29.

  SAMOILA FLORIN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl

  Sc.A, Ap.5

  935,50 lei

  21

  0

  0

  30.

  BOLDEANU DANIEL S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, >c.A, Ap.6

  1014,00 lei

  21

  0

  0

  31.

  CUCULIDIA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl,

  Sc.A, Ap.7

  875,00 lei

  21

  0

  0

  32.

  COMARLA PROFIRA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, >c.A, Ap.8

  500,00 lei

  21

  0

  0

  33.

  STOICA CLAUDIA

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl,

  Jc.A, Ap.9

  Fara venituri

  21

  0

  0

  34.

  MORARUIOAN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, Jc.A,Ap.lO

  1195,50 lei

  21

  0

  0

  35.

  PAIU VÂND A CARMEN S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, Jc. A, Ap. 11

  1230,00 lei

  21

  0

  0

  36.

  CURPAN CONSTANTIN S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, Jc.A,Ap.l3

  945,00 lei

  21

  0

  0

  37.

  DINU CONSTANTIN S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, Sc.A,Ap.l4

  1229,50 lei

  21

  0

  0

  38.

  MUNTEANUIOAN S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl,

  3c. A, Ap. 15

  1468,00 lei

  21

  0

  0

  39.

  STOICA COSTACHE

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, Jc.A,Ap.l6

  1293,50 lei

  21

  0

  0

  40.

  COSA MffiLAI

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, Jc.A,Ap.l7

  850,50 lei

  21

  0

  0

  41.

  BRUMEA CATRINA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl,

  Jc.A,Ap.l8

  740,00 lei

  21

  0

  0

  42.

  FLOARIA MARIA

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, Jc.A,Ap.l9

  875,00 lei

  21

  0

  0

  43.

  LUNGU TEODORA

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.Cl, 5c.A,Ap.2O

  Fără venituri

  21

  0

  0

  44.

  LACATUSU IOAN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2, Jc.A, Ap.l

  1122,00 lei

  21

  0

  0

  45.

  BOIAN MARIA

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A, Ap.2

  826,00 lei

  21

  0

  0

  46.

  PRUTEANU CONSTANTIN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A, Ap.3

  1184,50 lei

  21

  0

  0

  47.

  COMANANA

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A, Ap.4

  580,00 lei

  21

  0

  0

  48.

  MILITARU VIRGINIA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2

  Jc.A, Ap.5

  883,00 lei

  21

  0

  0

  49.

  CHIPĂRUȘ LENUTA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2, >c.A, Ap.6

  144,66 lei

  21

  0

  0

  50.

  POPA IOAN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A, Ap.7

  1533,50 lei

  21

  0

  0

  51.

  MACARU GHEORGHE S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A, Ap.8

  1061,50 lei

  21

  0

  0

  52.

  MARIN NECULAI S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A, Ap.9

  1239,00 lei

  21

  0

  0

  53.

  FER ARU MULAI

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A, Ap. 10

  1277,00 lei

  21

  0

  0

  54.

  LUPU STANA

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  1073,00 lei

  21

  0

  0

  S-a adoptat

  Sc.A,Ap.ll

  55.

  GHERGHELESCU CONSTANTIN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A, Ap. 12

  971,50 lei

  21

  0

  0

  56.

  NEAGUNATALIA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2

  Jc.A, Ap. 13

  1148,00 lei

  21

  0

  0

  57.

  CANDEA COZMIN S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A, Ap. 14

  84,00 lei

  21

  0

  0

  58.

  CICEU ANTAL

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2, Jc.A,Ap.l5

  910,00 lei

  21

  0

  0

  59.

  CIOBANU VASILE S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2, Jc.A,Ap.l6

  1332,00 lei

  21

  0

  0

  60.

  DASCALUIOSIF S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2, Jc.A,Ap.l7

  1282,00 lei

  21

  0

  0

  61.

  CIURARU TEODORA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A,Ap.l8

  604,00 lei

  21

  0

  0

  62.

  RAELEANU VASILICA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2, Jc.A,Ap.l9

  505,00 lei

  21

  0

  0

  63.

  ZLAVOG MIHAI S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C2,

  Jc.A,Ap.2O

  1110,50 lei

  21

  0

  0

  64.

  FARCAS CORNEL

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3, Jc.A, Ap.l

  350,00 lei

  21

  0

  0

  65.

  BUDAU CĂTĂLIN MARCELIN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A, Ap.2

  1212,00 lei

  21

  0

  0

  66.

  AXINLE ȘTEFAN RADU S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A, Ap.4

  Fara venituri

  21

  0

  0

  67.

  SANDU COSTACHE S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3, 5c.A, Ap.5

  950,00 lei

  21

  0

  0

  68.

  AGACHE EMANUEL C-TIN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A, Ap.6

  1500,00 lei

  21

  0

  0

  69.

  SOSU LACRAMIOARA

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A, Ap.7

  1001,00 lei

  21

  0

  0

  70.

  HONEA VASILE S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A, Ap. 8

  446,00 lei

  21

  0

  0

  71.

  NEGREA COSTICA

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A, Ap.9

  1135,50 lei

  21

  0

  0

  72.

  MOTORGA DANIEL S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3, Jc.A,Ap.lO

  1247,00 lei

  21

  0

  0

  73.

  BLEORT TAVINEL S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A,Ap.l 1

  507,66 lei

  21

  0

  0

  74.

  PETRACHE MARIA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3

  Jc.A, Ap. 13

  645,50 lei

  21

  0

  0

  75.

  TATARU ADRIAN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A,Ap. 14

  560,00 lei

  21

  0

  0

  76.

  ENEEUGEN S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3, Jc.A,Ap.l5

  637,00 lei

  21

  0

  0

  77.

  CURELARU ELENA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3, 5c.A,Ap.l6

  1045,00 lei

  21

  0

  0

  78.

  NEATU CARMEN

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  1070,00 lei

  21

  0

  0

  MARIOARA S-a adoptat

  Jc.A,Ap.l7

  79.

  ICHIM PETRU S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A,Ap.l8

  474,00 lei

  21

  0

  0

  80.

  NASTAC DANIEL OCTAVIAN

  S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3,

  Jc.A,Ap.l9

  770,00 lei

  21

  0

  0

  81.

  IORGA ELENA S-a adoptat

  Jtr. Aviatori nr.C3, Jc.A,Ap.2O

  338,50 lei

  21

  0

  0

  82.

  ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice și Asociațiilor de Proprietari beneficiare.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Tribunalul Bacău în scopul amenajării unei arhive.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Tribunalul Bacău în scopul amenajării unei arhive.

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - (1) Se aprobă darea în administrare a unui bun -imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Tribunalul Bacău in scopul amenajării unei arhive, conform prevederilor legale în vigoare.

  • (2) Bunul-imobil este un spațiu in suprafața de 61,55 mp aflat la subsolul Colegiului National Ferdinand I din Bacau, conform schiței anexa la prezenta hotarare.

  • (3) Termenul de dare in administrare este de 5 ani de zile, condiționat de respectarea prevederilor art.45 alin.(6)(7) din Legea Protecției Civile nr.481/2004.

  • (4) Predarea bunului prevăzut la art.l se va face pe baza unui protocol de predare - primire, încheiat între Primăria Municipiului Bacău și Tribunalul Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art.2. - Se aprobă ca suprafața de 11.58 mp aferenta cailor de acces sa fie folosita in comun cu, Compartimentul Protecție Civila din Primăria Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  Art3. - Cheltuielile privind amenaiarea spațiului conform destinației prezentei hotarari, cheltuielile pentru utilități, întreținere și reparații pentru bunul-imobil prevăzut la art.l, cad în sarcina Tribunalului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  4.

  Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice. Serviciului Administrare si Inventariere Patrimoniu, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Compartimentului Protecție Civila din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și Tribunalului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 12. Se trece la poneiul 12 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea suprafeței de 159.463 m.p. teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei nr.l, pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău”.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Luchian Dragos-stiti prea bine că pentru faptul că am depus cererea de finanțare mai trebuie să depunem niște documente privind proprietatea terenului și faptul că-1 punem la dispoziția proiectului. Dacă mai aveți întrebări, vă rog.

Dl.Secretar Nicolae -Oviditi Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alocarea suprafeței de 159.463 m.p. teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei nr.l, pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMAELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

«a

*

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea suprafeței de 159.463 m.p. teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei nr.l, pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău”.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea în mod gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sarata I (fost Cimitir Nou), domnului Grigore Alecsandru din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea în mod gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sarata I (fost Cimitir Nou), domnului Grigore Alecsandru din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată.

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se acordă, în mod gratuit, un loc de veci în Cimitirul Sărata 1 (fost Cimitir Nou), d-lui Grigore Alecsandru din Bacău ca beneficiar al Legii nr. 44/ 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată, parcela 3 B, categoria H, rândul 3, poziția 2 B.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

2.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, SC Luvis SRL și d-lui Grigore Alecsandru, cu domiciliul în Bacău, str. Bradului, bl. 11, sc. A, ap. 2.

S-a adoptat

21

0

0

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ REALIZAREA DE NOI SISTEME DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A CONSUMATORILOR RACORDAȚI LA 6 CT EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL BACĂU”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă, face parte din proiectul mare pe fonduri europene.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ REALIZAREA DE NOI SISTEME DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A CONSUMATORILOR RACORDAȚI LA 6 CT EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL BACĂU”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

J1TARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ REALIZAREA DE NOI SISTEME DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A CONSUMATORILOR RACORDAȚI LA 6 CT EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL BACĂU”.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privindaprobarea documentației tehnico -economice (faza S.F.), a proiectului “ Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău” - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Orașelor-Poli Urbani de Creștere”; Domeniul de Intervenție 1.1. “Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană”; sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană - și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi, este vorba de un proiect de dezvoltare urbană a municipiului Bacău, un proiect care va intra după această fază de Studiu de fezabilitate, în proiectare și de achiziții.

Vreau să vă spun că avem banii europeni în valoare de 11.939.000 fără TVA, deci cca.3 milioane de euro, pentru reabilitarea spațiilor verzi din municipiul Bacău. M-am bătut foarte tare pentru acest proiect, pentru că este necesar să reabilităm spațiile verzi, mai ales cele dintre blocuri, parcările ecologice și iată că putem face acest lucru.

Vreau să vă mai aduc la cunoștință încă un lucru, pe lângă banii alocați pe Planul de Dezvoltare Urbană, cei cca. 24.000.000 Euro, ne-au mai fost alocați încă 3 milioane euro din economiile Ministerului pentru reabilitarea în totalitate și vă spun asta în premieră, deci pentru reabilitarea în totalitate a bulevardului, a străzii Ștefan cel Mare și Calea Moldovei. Este vorba de rețeaua de apă, asfaltare, trotuare, iluminat, spații verzi și parcări. A fost aprobat și Centrul de Cazare temporară. Aceste 3 proiecte, sunt proiecte care însumează cca. 7 milioane de euro, sunt proiecte în plus față de banii pe care i-am avut.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza S.F.), a proiectului “ Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău” - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 ‘‘Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Orașelor - Poli Urbani de Creștere”; Domeniul de Intervenție 1.1. “Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană”; sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană - și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREA IRIN A DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza S.F.), a proiectului “ Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău” - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Orașelor - Poli Urbani de Creștere”; Domeniul de Intervenție 1.1. “Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană”; sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană - și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 4,5 m.p. din municipiul Bacău, str. Emest Târțescu, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Rețele, Avize și Iluminat.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 4,5 m.p. din municipiul Bacău, str. Emest Târțescu, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 4,5 mp din municipiul Bacău, str. Emest Târțescu, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE SA, conform planului de situație anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri, pentru montarea a trei stâlpi TC 15014.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Predarea - Primirea efectivă a terenurilor va fi făcută în baza unui proces verbal încheiat între părți, în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat, EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A. IAȘI.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr.32 din Bacău, str. Cornișa Bistrița prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii și abrogarea H.C.L. nr.173 din 26.07.2012.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul^ favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr.32 din Bacău, str. Cornișa Bistrița prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii și abrogarea H.C.L. nr.173 din 26.07.2012.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

absent

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr.32 din Bacău, str. Cornișa Bistrița prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii și abrogarea H.C.L. nr.173 din 26.07.2012.

 • 18. Se trece Ia punctul 18 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive ia proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui spațiu de 7 m2 situat in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Sport, Cultură, Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui spațiu de 7 m2 situat in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRÂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASELE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASELE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui spațiu de 7 m2 situat in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău, a spațiului cu o suprafață de 163 m.p., aferent unei părți din imobilul P.T. nr.58 din Bacău, str. Ștefan cel Mare.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie se abține de la vot, fiind în incompatibilitate.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău, a spațiului cu o suprafață de 163 m.p„ aferent unei părți din imobilul P.T. nr.58 din Bacău, str. Ștefan cel Mare.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. (1) Se aprobă prelungirea termenului de atribuire in folosința gratuita, cu o perioada de 2 ani, a spațiului cu o suprafață construită de 163 mp (151 mp utili), compus din centrală termică - 147 mp si wc - 4 mp, aferent unei părți din imobilul - clădirea -Punctului Termic nr.58 din Bacău str. Ștefan cel Mare, către Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania - Filiala Bacău

  (2) Spațiul a fost dat în folosință gratuită pe o durata inițiala de 2 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania - Filiala Bacău ca spațiu pentru birouri și depozit, prin HCL Bacau nr.248/2010.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art.2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de Comodat ce se va încheia cu Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania - Filiala Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală Bacău si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și Societarii Naționale de Cruce Roșie din Romania - Filiala Bacău, cu sediul în Bacău str. Oituz nr.61 S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Huluță Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 148/2012 prin care a fost aprobată trecerea în administrarea Municipiului Bacău, începând cu data de 01 *06.2012 a spațiilor comerciale din Bacău str. Mărășești nr.80 și din str. Pieții nr.l. Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLViceprimar Luchian Dragos-ati avut materialul la mapă. Este vorba de o eroare materială privind suprafețele. Suprafața din strada Pieții nr.l a fost atribuită spațiului din Mărărșești și viceversa.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.148/2012 prin care a fost aprobată trecerea în administrarea Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2012 a spațiilor comerciale din Bacău str. Mărășești nr.80 și din str. Pieții nr.l.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE—————

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.148/2012 prin care a fost aprobată trecerea în administrarea Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2012 a spațiilor comerciale din Bacău str. Mărășești nr.80 și din str. Pieții nr.l.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pentru un an a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale, ca urmare a expirării contractului de concesionare.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Compartiment Evidență Contracte și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilîer Bîrzu Iile- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pentru un an a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale, ca urmare a expirării contractului de concesionare.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NU

  MAR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aerobă închirierea nentru o nerioada de un an a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale, ca urmare a expirării contractului de concesionare, prin incheierea de contract de închiriere anual cu beneficiarul construcției pentru terenul aferent acesteia, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adontat

  21

  0

  0

  TITULARUL CONTRACTU LUI DE CONCESIONARE

  NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE SI AL ACTULUI ADIȚIONAL

  SUPR A-FATA (m.p.)

  DESTINAȚIA

  ADRESA TERENULU I

  2.

  S.C. EGRETA S.RLt«

  S-a adoutat

  16177/15.05.2000 cu actul adițional nr.

  68787/08.05.2012

  17,50

  ACTIVITATI DE COMERȚ

  STR. BUCIUM (PIAȚA MIORIȚA)

  21

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Se imoutemiceste Viceorimarul Municioiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractul de închiriere cu beneficiarii construcției prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulutâ Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. BAHRIM DANUT-GHEORGHE, situat in Bacau, Str. Mioriței, nr. 78, conform contractului de concesionare nr. 2199/21.02.2008.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DI. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. BAHRIM DANUT-GHEORGHE, situat in Bacau, Str. Mioriței, nr. 78, conform contractului de concesionare nr. 2199/21.02.2008.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se aproba completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. BAHRIM DANUT-GHEORGHE, situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. MIORIȚEI, NR. 78, cu activitatea de COMERȚ. S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Taxa de concesionare anuala/m.p.. prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 2199/21.02.2008, se stabilește conform obiectului de activitate prevăzut la ART 1, la suma de 67,311 leiRON/m.p./an, indexata la nivelul anului fiscal 2012.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de concesionare nr. 2199/21.02.2008, sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  4.

  Art. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta încasați Debite din cadrul Direcției Economice.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-iui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010. Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DI. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba modificarea poziției nr. 11. Art. 2 din Protocolul anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se înlocuiește titularul cabinetului medical din str. Bicaz, nr. 7 - 9, d-na Maier Veronica cu d-na Emandache Antonela-Maria.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68730/14.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Maier Veronica către d-na Emandache Antonela-Maria.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Durata concesiunii este începând cu data de 01.09.2012 pana la data de 31.10.2036, celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Se împuternicește Viceorimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractul de concesionare, încheiat intre Municipiul Bacau si D-na Emandache Antonela - Maria, reprezentant legal CMIDR. Emandache Antonela- Maria.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 24. Se trece la punctul 24 a! ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului cu “ destinația de uscător “ de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/B din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul ~ favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului cu “ destinația de uscător “ de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/B din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂ

  R VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aprobă închirierea spațiilor cu „ destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acestea, în blocul A.N.L. din str.Depoului nr.86/B din municipiul Bacău, conform Listei - Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  NUMELE și PRENUMELE

  ADRESA

  Nr. cerere

  2.

  GRADINARU ADRIAN S-a adoptat

  Str. Depoului nr.86/B/12

  34749/

  01.08.201

  2

  21

  0

  0

  3.

  NACU CLAUDIA S-a adoptat

  Str. Depoului nr.86/B/7

  32579/

  05.07.2012

  21

  0

  0

  4.

  Art.2. - Se aprobă ca inchirierea suprafețelor locative ale garsonierelor care se învecinează cu spațiile ce au „destinația de uscător”, sa fie făcute in baza Regulamentului aprobat prin HCL nr.121/29.04.2010.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  5.

  Art3, - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Compartimentului Contracte Evidențe și încasări Debite, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-Iui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/2001.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU DLViceprimar Luchian Dragos-ati avut materialul la mapă, cunoașteți situația, cunoașteți decizia definitivă a instanței, vă rog să votați în cunoștință de cauză.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN V ASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

3

-

18

Cu 3 voturi « pentru » și 18 „abțineri”, NU a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-Iui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 135/2012 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public ta domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Școlar “Petru Rareș” din municipiul Bacău, ta scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 ta vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 135/2012 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public ta domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Școlar “Petru Rareș” din municipiul Bacău, ta scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILEE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE       1

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 135/2012 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Școlar “Petru Rareș” din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, nefavorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARJA

X

9-

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare.

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe. dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință’* al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie-noiembrie 2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Președinte de Sedință-vă rugăm să faceți propuneri.

Dl.consilier Manolache Cristinel-îl propun pe dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragoș.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D1. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie-noiembrie 2012.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din

sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

*•

*

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie-noiembrie 2012.

 • 29. Nu au fost discuții în legătură cu Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

 • 30. Se trece la punctul 30.A. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Hulută Ghiorghe, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea “Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentanții Municipiului Bacău în organele de conducere ale societăților comerciale la care municipiul Bacău este acționar/asociat își vor desfășura activitatea. Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Suștac Mihai- vreau să fac un amendament aici, se va scoate punctul 3.1 lit.i din Anexa de la proiect. Aș vrea să se supună la vot acest amendament.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl. Viceprimar Șuștac Mihai,

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGĂTU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHI AN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru », a fost adoptat amendamentul formulat de dl.Viceprimar Șuștac Mihai.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea “Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentanții Municipiului Bacău în organele de conducere ale societăților comerciale la care municipiul Bacău este acționar/asociat își vor desfășura activitatea, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLORE AIRIN A DANIELA

Ieșită din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

21

*

-

Cu 21 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea “Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentanții Municipiului Bacău în organele de conducere ale societăților comerciale la care municipiul Bacău este acționar/asociat își vor desfășura activitatea, cu amendamentul deja adoptat.

DI. Președinte de Sedință-Hulută Ghiorghe -dacă sunt discuții, întrebări și interpelări. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier Novac, am înțeles că la comisie ați făcut o propunere ca materialele pentru ședință să fie trimise pe e-mail, pentru ușurință, întreb pe toți domnii consilieri dacă ar fi de acord ca toate materialele de la ședințele viitoare să le primiți pe e-mailuri, pe care ni le veți comunica personal. Propunerea este bună, atât pentru rapiditatea circulației informației și am face și o economie cu CD-urile, nu am mai cheltui, ar fi o reducere oarecum.

Dacă sunteți de acord dumneavoastră, aș vrea să supunem la vot în ședința următoare.

DLPresedinte de Sedintă-domnule Bîrzu vă rugăm să păstrați liniștea la sfârșit de mandat, al meu...

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-as vrea să știu și părerea dumneavoastră. Nu o să fie un singur fișier, ci mai multe sau pentru fiecare proiect în parte.

DLConsiHer Ababei Radu-dacă este posibil, din punct de vedere tehnic, nu cred că este o problemă.

DLConsiHer Bîrzu Ilie-rămâne varianta pe e-mail.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. v-ați consultat, la ce concluzie ați ajuns?

Deci pentru o lună vom face ambele variante.

Dl. Președinte de Sedință-Huluță Ghiorghe -deci pentru o lună vom primi și pe CD și pe e-mail și dacă nu mai sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, HULUȚÂ GHIORGHE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-4/Ex.l