Proces verbal din 23.11.2012

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 23 noiembrie 2012

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

A

încheiat în data 23.11.2012, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 1924 din

 • 16.11.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsește dl.consilier Ababei Radu, doamna consilier Florea Irina-Daniela și dl.Consilier Lazăr Florin.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 7803 din 16.11.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 7804 din 16.11.2012.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de

 • 12.11.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

_____________________2_________________________________________________________________________

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru“ , procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 12.11.2012, a fost aprobat.

Dl. Președinte de ședință-Domnilor consilieri-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2.

Proiect de hotărâre privind premierea elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obtinut rezultate deosebite în anul școlar 2011— 2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2011-2012. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4.

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău. în calitate de partener, la organizarea unui spectacol de binefacere pentru copii și tineri adulți până în 25 de ani, diagnosticați cu o boală incurabilă, care va avea loc în data de 05 decembrie 2012, în Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

_______________7                                                                     ------------------ ■

6.

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existentei spațiului verde, Parohiei Ortodoxe “Sf. Nicolae”, a terenului în suprafață de 115 m.p. situat în vecinătatea bisericii din B-dul Unirii, potrivit planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, bun aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 252/25.10.2012 respectiv a listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure -domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgență de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr.214 din 27.09.2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 2000 de unități de compostare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9.

Proiect de hotărâre privind modificarea destinației stabilită pentru construcția realizată pe terenul concesionat către d-na Lupu Valeria, situat în Bacău, str. Miron Costin, nr.36, conform contractului de concesionare nr.100338/29.09.2008.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

10.

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii strecurată în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 171/ 2012 prin care s-a închiriat spațiul aflat în incinta PT nr. 4, situat în Bacău, str. Cremenea, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

11.

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru Ioan.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

12.

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU   CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE ȘI

ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PLOPILOR, NR.18, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C. ANCA-ROM S.R.L., din Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

14.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

15.

Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2012-ianuarie 2013.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

16.

Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

17.

Evaluarea activităților executate de către lucrătorii Politiei Municipiului Bacău în primele 9 luni ale anului 2012.

ȘEFUL POLIȚIEI MUNICIPIULUI BACĂU - COMISAR ȘEF PUȘCAȘU VASILE

18.

Diverse.

18. A.

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.189/30.06.2010 prin care S-A APROBAT PARTICIPAREA Agenției de Dezvoltare Locală Bacău la proiectul “Sustenabilitate printr-un management integrat al patrimoniului cultural” - “ Achieving SUSTainability trough an integrated approach to the management of CULTural heritage”, modificată prin HCL 197/30.06.2011.. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18.B.

Proiect de hotărâre privind acordarea “Diplomei de onoare” si plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 64 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 12.11.2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18.C.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 250-300 m.p. pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18.D.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de dl. Cucu Ioan din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău.

Inițiator - CONSILIER LOCAL DL. BÎRZUILIE

18.E.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgent în valoare de 16.500 lei d-nei DULHĂSCU AURICA domiciliată în Municipiul Bacău, str.22 Decembrie, nr.l, sc.C, ap.8

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache -ați avut materialele la mapă, peste ordinea de zi avem 5 proiecte, pe care le-ați avut transmise, trecem la ordinea de zi.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată : „ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art43.

Dl.Consilier Scripăț Constantin-vreau să știu dacă domnul Primar rămâne până la sfârșitul ședinței, că dacă nu, aș propune o mică modificare. S-a întâmplat la două ședințe că a plecat și vorbeam singur.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-e posibil să rămân.

DLConsilier Scripăț Constantin-mulțumesc, domnule Primar.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

> »

Dl.Consilier Bîrzu Ilie -la punctul nr.2 mă abțin.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing,Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-este vorba de Decizia Ministerului Finanțelor Publice nr.912, 913, 914 din 12 noiembrie, Decizia 918 din 13 noiembrie 2012 și Decizia 919 din 14 noiembrie 2012, bugetul Municipiului Bacău a fost majorat cu suma de 28.791,15 lei din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în scopul achitării plăților restante rezultate din relațiile cu operatorii economici.

Mai mult, potrivit cu prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului, privind rectificarea bugetului pe anul 2012, bugetului Municipiului Bacău i s-au alocat prin Inspectoratul Județean de învățământ suma de 1250 mii lei pentru reabilitarea unui număr de școli și grădinițe. Este vorba de situația de urgență apărută în vară.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr. 1 dă aviz favorabil, cu un amendament și anume se majorează bugetul cu suma de 65.579 lei, reprezentând sume încasate de la bugetul de stat, în scopul achitării plății restante din relațiile cu operatorii economici.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi« pentru » a fost adoptat amenc

amentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.


NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Dragoș-Daniel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2011 -2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache -am înțeles că sunt câteva amendamente, au scăpat... DLViceprimar Luchian Dragoș-da sunt 2 amendamente. Un prim amendament la Școala A.I.Cuza, au fost omise două persoane, eleva Năiță Marta din clasa a Vl-a, și a fost premiată Locul II la Olimpiada de religie și evident și profesorul coordonator Bejenariu Maricica. De asemenea și cel mai bun proiect trebuie premiat și doamna profesor coordonator Mirela Spița.

Un alt amendament ar fi la Liceul George Apostu, unde au fost omiși elevii, am aici lista, care fac parte din corul „Animosi” și care au obținut Locul I la Olimpiada Națională Corală, la Petroșani.

Bineînțeles mai supun aprobării dumneavoastră creșterea cuantumului de la 2.400 cu încă 1.500 în total 3.900 lei.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentele formulate de dl.Viceprimar Dragoș Luchian.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARJA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

»

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TÎMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » au fost adoptate amendamentele formulate de dl.Viceprimar Luchian Dragoș.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2011 -2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA 1 NULE

1.

Art.1. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău . a sumei de 370.400 lei în vederea premierii elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2011-2012, precum si pentru plata impozitelor si contribuțiilor aferente acestor premii si organizarea festivităților de premiere, structurate astfel:

S-a adoptat

19

0

0

2.

1. - suma de 119.200 lei în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători care au obținut premii,mențiuni si medalii la Olimpiadele Naționale și Internaționale, în anul școlar 2011-2012.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

19

0

0

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Elev/Profesor coordonator

Clasa

Olimpiada/ Concurs

Premiu

Suma

3.

1.

C. N. "Ferdinand I"

Covaci Vlad

S-a adoptat

VIII A

Religie Catolică

III

1000

18

0

1

4.

2.

C.N. "Ferdinand I"

Mocanu Alexandru S-a adoptat

XE

Matematică

Mențiune

500

18

0

1

5.

3.

C. N. "Ferdinand I"

Marcoci Alexandra S-a adoptat

XE

Limba Franceză

Mențiune

500

18

0

1

6.

4.

C. N. "Ferdinand I"

Fânaru Andrei-Emanuel S-a adoptat

XI

Informatică

Medalie de argint

400

18

0

1

7.

5.

C. N. "Ferdinand I"

Popa Ștefan-Adrian

S-a adoptat

X

Informatică

Medalie de bronz

300

18

0

1

8.

6.

C. N. "Ferdinand I"

Prof. Bejenariu Mari cică

S-a adoptat

Religie Catolică

III

1000

18

0

1

9.

7.

C. N. "Ferdinand I"

Prof. Manoliu Cristina

S-a adoptat

Matematică

Mențiune

500

18

0

1

10.

8.

C. N. "Ferdinand I”

Prof. Grozav Nicoleta

S-a adoptat

Limba Franceză

Mențiune

500

18

0

1

11.

9.

C. N. "Ferdinand I"

Prof. Sichim Cristina

S-a adoptat

Informatică

Medalie de argint

400

18

0

1

12.

10.

C. N. "Ferdinand I"

Prof. Muraru

Crina

S-a adoptat

Informatică

Medalie de bronz

300

18

0

1

13.

11.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Rujan Anca S-a adoptat

XI

Internațională -Limba Latină

III

2000

18

0

1

14.

12.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Stoian Marius-Constantin

S-a adoptat

X

Internațională -

J Chimie

III

2000

18

0

1

15.

13.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Mare Ioana S-a adoptat

X

Istorie

1

1500

18

0

1

16.

14.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Mazăre Alexandru S-a adoptat

X

Limba Germană

1

1500

18

0

1

17.

15.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Ghervase Irina S-a adoptat

IX

Religie Catolică

1

1500

18

0

1

18.

16.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Vîrlan Alexandra S-a adoptat

XI

Limba Latină

II

1200

18

0

1

19.

17.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Andrei Raluca S-a adoptat

XII

Limba Engleză

III

1000

18

0

1

20.

18.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Anghel Cătălin S-a adoptat

XII

Chimie

Mențiune

500

18

0

1

21.

19.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Stoleru Alina S-a adoptat

IX

Religie Ortodoxă

Mențiune

500

18

0

1

V

22.

20.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Zavorodnic Diana S-a adoptat

IX

Limba Germană

Mențiune

J

500

18

0

1

23.

21.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Costea Teodora S-a adoptat

X

Chimie

Mențiune sp.

500

18

0

1

24.

22.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Bâldigău Karina Diana

S-a adoptat

IX

Chimie

Mențiune sp.

500

18

0

1

25.

23.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Dobraniș Andreea-Anca S-a adoptat

XI

Chimie

Premiu sp.

500

18

0

1

26.

24.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Bujor Ioana S-a adoptat

Limba Latină

Premiu sp.

500

18

0

1

27.

25.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Munteanu Petre-

Virgil

S-a adoptat

XII

Matematică

Medalie de argint

400

18

0

1

28.

26.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Sârbu Iustin S-a adoptat

IX

Matematică

Medalie de bronz

300

18

0

1

29.

27.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Cancel Radu-Constantin S-a adoptat

XII

Informatică

Medalie de bronz

300

18

0

1

30.

28.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Brânzea Răzvan S-a adoptat

X

Informatică

Medalie de bronz

300

18

0

1

31.

29.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Neculau Florentina

S-a adoptat

Internațională -Limba Latină

III

2000

18

0

1

32.

30.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Rosenschein Mariana

S-a adoptat

Internațională -Chimie

IEI

2000

18

0

1

33.

31.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Berceanu Maria

S-a adoptat

Istorie

1

1500

18

0

1

34.

32.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Herciu Oana S-a adoptat

Limba Germană

1

1500

18

0

1

35.

33.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Budău Angela S-a adoptat

Religie Catolică

1

1500

18

0

1

36.

34.

C.N. "Gh. Vrânceanu”

Prof. Rafiroiu Anca S-a adoptat

Limba Engleză

III

500

18

0

1

37.

35.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Popa Diana S-a adoptat

Limba Engleză

III

500

18

0

1

38.

36.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Leonte Constantin S-a adoptat

Religie Ortodoxă

Mențiune

500

18

0

1

39.

37.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Onică Stela S-a adoptat

Chimie

Mențiune sp.

500

18

0

1

40.

38.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Lazăr Lucian S-a adoptat

Matematică

Medalie de argint

400

18

0

1

41.

39.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Mărgineanu Lăcrămioara

S-a adoptat

Informatică

Medalie de bronz

300

18

0

1

42.

40.

C.N. “Gh. Vrânceanu”

Prof. Tarasă Daniela

S-a adoptat

Informatică

Medalie de bronz

300

18

0

1

43.

41.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Cancel Sorana S-a adoptat

XI B

Intenațională - Limba Română

Mențiune

1500

18

0

1

44.

42.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Vieru Andreea S-a adoptat

XF

Astronomie și Astrofizică

1

1500

18

0

1

45.

43.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Nuțu Georgiana S-a adoptat

XI B

Limba Latină

II

1200

18

0

1

46.

44.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Panaite Silvia-Cristina

S-a adoptat

IX G

Limba Engleză

Mențiune

500

18

0

1

47.

45.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Biliuță Anca Maria S-a adoptat

XI E

Geografie

Mențiune sp.

500

18

0

1

48.

46.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Alexandru Bianca S-a adoptat

XI C

Sociologie

Premiu

_

500

18

0

1

49.

47.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Câdă Anca-loana S-a adoptat

XA

Limba Latină

Mențiune

500

18

0

1

50.

48.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Bostan Ștefana S-a adoptat

Limba Latină

Premiu sp.

500

18

0

1

51.

49.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Dănilă Constantin-Bogdan

S-a adoptat

Limba Latină

Premiu

sp.

500

18

0

1

52.

50.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Sârbu Alexandra S-a adoptat

Limba Latină

Premiu

sp.

500

18

0

1

53.

51.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Prof. Mocan u Ramona S-a adoptat

Intenatională

J

- Limba Română

Mențiune

750

18

0

1

54.

52.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Prof. Plăeșu Teodora

S-a adoptat

Intenațională - Limba Română

Mențiune

750

18

0

1

55.

53.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Prof. Gireadă Anamia

S-a adoptat

Astronomie și Astrofizică

1

1500

18

0

1

56.

54.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Prof. Ifrim Adrian S-a adoptat

Limba Latină

II

1200

18

0

1

57.

55.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Prof. Popa Florența Olga S-a adoptat

Limba Engleză

Mențiune

500

18

0

1

58.

56.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Prof. Badiu Măricel

S-a adoptat

Geografie

Mențiune sp.

500

18

0

1

59.

57.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Prof. Boambă Călin

S-a adoptat

Sociologie

Premiu sp-

500

18

0

1

60.

58.

C.T. “Anghel Saligny”

Rotaru Alina S-a adoptat

VIII

Religie Catolică

1

1500

18

0

1

61.

59.

C.T. “Anghel Saligny”

Bej an Paul-Marian

S-a adoptat

xm

Discipline Tehnice

1

1500

18

0

1

62.

60.

C.T. “Anghel Saligny”

Prof. Pavel Ana S-a adoptat

Religie Catolică

1

1500

18

0

1

63.

61.

C.T. “Anghel Saligny”

Prof. Croitoru Dorina S-a adoptat

Discipline Tehnice

1

375

18

0

1

64.

62.

C.T. “Anghel Saligny”

Prof. Pădure-Todirită Gabriela

J

S-a adoptat

Discipline Tehnice

1

375

18

0

1

65.

63.

C.T. “Anghel Saligny”

Prof. Bej an Georgeta

S-a adoptat

Discipline Tehnice

1

375

18

0

1

66.

64.

C.T. “Anghel Saligny”

Prof. Durac Lucia S-a adoptat

Discipline Tehnice

1

375

18

0

1

67.

65.

C. N. Ped. "Ștefan cel Mare"

Clopoțel lolanda S-a adoptat

VII A

Religie Catolică

II

1200

18

0

1

68.

66.

C. N. Ped. "Ștefan cel Mare"

Budăeș Bianca-Maria

S-a adoptat

XII c

Educație Fizică

II

1200

18

0

1

69.

67.

C. N. Ped. "Ștefan cel Mare"

Bursuc Diana S-a adoptat

XII G

Educație Fizică

III

1000

18

0

1

70.

68.

C. N. Ped. "Ștefan cel Mare"

Dolineanu Mircea S-a adoptat

VIII

A

Fizică

Mențiune sp.

500

18

0

1

71.

69.

C. N. Ped. "Ștefan cel Mare"

Prof. Ciuraru Marius S-a adoptat

Religie Catolică

II

1200

18

0

1

72.

70.

C. N. Ped. "Ștefan cel Mare"

Prof. Papi Gabriela S-a adoptat

Educație Fizică

11

1200

18

0

1

73.

71.

C.N. Ped. "Ștefan cel Mare"

Prof. Tutu Izabela S-a adoptat

Educație Fizică

III

1000

18

0

1

74.

72.

C. N. Ped. "Ștefan cel

Mare11

Prof. Bușteagă Marinela

S-a adoptat

Fizică

Mențiune sp.

500

18

0

1

75.

73.

C.N. de Artă “George Apostu”

Caloianu Mihail S-a adoptat

VIII

Pian

1

1500

18

0

1

76.

74.

C.N. de Artă “George Apostu”

Cojan Rebecca S-a adoptat

VI

Pian

1

1500

18

0

1

77.

75.

C.N. de Artă “George Apostu”

Corul "Animosi"

S-a adoptat

IV-IX

Cor

1

1500

18

0

1

78.

76.

C.N. de Artă “George Apostu”

Brunhuber Quirin S-a adoptat

VII

Coregrafie

II

1200

18

0

1

79.

77.

C.N. de Artă “George Apostu”

Chirilă Octavian S-a adoptat

IX

Flaut

II

1200

18

0

1

80.

78.

C.N. de Artă “George Apostu”

Felegeanu Eduard

S-a adoptat

XI

Grafică

11

1200

18

0

1

81.

79.

C.N. de Artă “George Apostu”

lorga Doris S-a adoptat

IX

Oboi

II

1200

18

0

1

82.

80.

C.N. de Artă “George Apostu”

Brunhuber Severi n S-a adoptat

VII

Coregrafie

III

1000

18

0

1

83.

81.

C.N. de Artă “George Apostu”

Drăgoi Eliza S-a adoptat

IX

percuție

III

1000

18

0

1

84.

82.

C.N. de Artă “George Apostu”

Balan Alexandra S-a adoptat

XI

Artă monumentală

Mențiune

500

18

0

1

85.

83.

C.N. de Artă “George Apostu”

Cobuz Mădălin S-a adoptat

XII

Sculptură

Premiu sp-

500

18

0

1

86.

84.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Vasiliu Olaru Ștefan ia

S-a adoptat

Pian

1

1500

18

0

1

87.

85.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Pascu

Angela S-a adoptat

Pian

1

1500

18

0

1

88.

86.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Pândaru

Silvia

S-a adoptat

Cor

1

750

18

0

1

89.

87.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Erhan Conelia S-a adoptat

Cor

1

750

18

0

1

90.

88.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Baicu Simona S-a adoptat

Coregrafie

II

1200

18

0

1

91.

89.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Baicu Dorel S-a adoptat

Flaut

II

600

18

0

1

92.

90.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Condrea

Elvis

S-a adoptat

Flaut

II

600

18

0

1

93.

91.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Marciuc Ovidiu

S-a adoptat

Grafică

II

1200

18

0

1

94.

92.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Stancu Emil S-a adoptat

Oboi

II

600

18

0

1

95.

93.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Sofian Sorin S-a adoptat

Percuție

III

500

18

0

1

96.

94.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Andrieș Katy-Lăcrămioara S-a adoptat

Artă Monumentală

Mențiune

500

18

0

1

97.

95.

C.N. de Artă “George Apostu”

Prof.Lâzureanu Ionela

S-a adoptat

Sculptură

Premiu Sp.

500

18

0

1

98.

96.

Liceul cu Program Sportiv

Marin Adelina S-a adoptat

VII

Educație Fizică -Badminton

1

1500

18

0

1

99.

97.

Liceul cu Program Sportiv

Mîță Raluca-

Elena S-a adoptat

XII

Pregătire Sportivă Teoretică

III

1000

18

0

1

100.

98.

Liceul cu Program Sportiv

Prof.Mihai Ion S-a adoptat

Educație Fizică -Badminton

1

1500

18

0

1

101.

99.

Liceul cu Program Sportiv

Prof.Mihalcea Mihai

S-a adoptat

Pregătire Sportivă Teoretică

III

1000

18

0

1

102.

100

C.T. “N.V. Karpen”

Lazăr Răzvan-Gabriel

S-a adoptat

XI

Discipline Tehnice

Mențiune

500

18

0

1

103.

101

C.T. “N.V. Karpen”

Prof. Bujor

Gabriela S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

200

18

0

1

104.

102

C.T. “N.V. Karpen”

Prof.Popa Virgil S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

200

18

0

1

105.

103

C.T. “N.V. Karpen”

Prof.Vrînceanu Greta

S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

J

200

18

0

1

106.

104

C.T. “N.V. Karpen”

Prof.Balan Lidia S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

200

18

0

1

107.

105

C.T. “N.V. Karpen”

Prof.Frigioiu Dănuț S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

200

18

0

1

108.

106

C.T. “N.V. Karpen”

Prof. Baci u Gheorghiță S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

200

18

0

1

109.

107

C.T. “N.V. Karpen”

Prof.Cioroianu Lixandrina S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

200

18

0

1

110.

108

C.T. “Dumitru Mangeron”

Obreja Emilian S-a adoptat

XIE

Discipline Tehnice

Mențiune

500

18

0

1

111.

109

C.T. “Dumitru

Mangeron”

Prof.Bușcă Lavinia

S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

200

18

0

1

112.

110

C.T. “Dumitru Mangeron”

Prof.Cristea Carmen

S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

200

18

0

1

113.

111

C.T. “Dumitru Mangeron”

Prof.Bârgu Maria S-a adoptat

Discipline Tehnice

Mențiune

»

200

18

0

1

114.

112

C.N. Catolic “Sf. Iosif’

David Eduard-Cristian

S-a adoptat

XD

Religie Catolică

II

1200

18

0

1

115.

113

C.N. Catolic “Sf. Iosif’

Neted u Alexandru-Mircea S-a adoptat

IX E

Religie Catolică

II

1200

18

0

1

116.

114

C.N. Catolic “Sf. Iosif’

Albert Fabian-Costel

S-a adoptat

XI D

Religie Catolică

III

1000

18

0

1

117.

115

C.N. Catolic “Sf. Iosif ’

Cochiorca Gabriel

S-a adoptat

XII D

Religie Catolică

III

1000

18

0

1

118.

116

C.N. Catolic “Sf. Iosif’

Prof. Ignat Cristian

S-a adoptat

Religie Catolică

II

1200

18

0

1

119.

117

C.N. Catolic “Sf. Iosif’

Prof. Săboanu Anton

S-a adoptat

Religie Catolică

II

1200

18

0

1

120.

118

C.N. Catolic “Sf. Iosif’

Prof. Balan loan S-a adoptat

Religie Catolică

III

1000

18

0

1

121.

119

Șc. “Constantin Platon”

Hanțâru Dragoș S-a adoptat

VIII B

Educație Fizică

1

200

18

0

1

122.

120

Șc. “Constantin Platon”

Doboș Bogdan S-a adoptat

VIII B

Educație Fizică

1

200

18

0

1

123.

121

Șc. “Constantin Platon”

Rusu Vlad S-a adoptat

VIII B

Educație Fizică

1

200

18

0

1

124.

122

Șc. “Constantin Platon”

Atănăsoaei loan S-a adoptat

VIII B

Educație Fizică

1

200

18

0

1

125.

123

Șc. “Constantin Platon”

Irimia Adelin

Ș-a adoptat

VIII B

Educație Fizică

1

200

18

0

1

126.

124

Șc. “Constantin Plafon”

Găman Claudiu S-a adoptat

VIII B

Educație Fizică

1

200

18

0

1

127.

125

Șc. “Constantin Plafon”

Cernat Ștefan S-a adoptat

VIII A

Educație Fizică

1

200

18

0

1

128.

126

Șc. “Constantin Plafon”

Suciu Laurențiu S-a adoptat

VIII A

Educație Fizică

1

200

18

0

1

129.

127

Șc. “Constantin Plafon”

Broască lonuț S-a adoptat

VIII A

Educație Fizică

1

200

18

0

1

130.

128

Șc. “Constantin Plafon”

lonescu Alexandru S-a adoptat

VIII C

Educație Fizică

1

200

18

0

1

131.

129

Șc. “Constantin Plafon”

Târâș Mihail S-a adoptat

VIII c

Educație Fizică

1

200

18

0

1

132.

130

Șc. “Constantin Plafon”

Oancea Maxim S-a adoptat

VIII c

Educație Fizică

1

200

18

0

1

133.

131

Șc. “Constantin Plafon”

Prof. Bostan Mircea

S-a adoptat

Educație Fizică

1

1500

18

0

1

134.

132

Șc. Gimnazială nr.10

Bîra lulia S-a adoptat

VB

Limba Română

Mențiune

500

18

0

1

135.

133

Șc. Gimnazială nr.10

Dumitru Alexandru S-a adoptat

VII

C

Limba Română

Premiu sp.

500

18

0

1

136.

134

Șc. Gimnazială nr.10

Pascu Medeea S-a adoptat

VII B

Limba Română

Premiu sp-

500

18

0

1

137.

135

Șc. Gimnazială nr.10

Prof. Manolachi Ionela

S-a adoptat

Limba Română

Mențiune

500

18

0

1

138.

136

Șc. Gimnazială nr.10

Prof. Jicu lulia S-a adoptat

Limba Română

Premiu sp-

500

18

0

1

139.

137

Șc. “Mihai Drăgan”

Popescu Olga S-a adoptat

VII B

Religie Catolică

1

1500

18

0

1

140.

138

Șc. “Mihai Drăgan”

Păun Bianca S-a adoptat

VB

Limba Română

Mențiune

500

18

0

1

141.

139

Șc. “Mihai Drăgan”

Prof. Ciuraru Liviu

S-a adoptat

Religie Catolică

1

1500

18

0

1

142.

140

Șc. “Mihai Drăgan”

Prof.Oboroceanu Carmen

S-a adoptat

Limba Română

Mențiune

500

18

0

1

143.

141

Șc. “Mihail Sadoveanu”

Silion Andra S-a adoptat

VB

Religie Catolică

1

1500

18

0

1

144.

142

Șc. “Mihail Sadoveanu”

Prof. Du mea Danisia

S-a adoptat

Religie Catolică

1

1500

18

0

1

145.

143

Șc. Gimnazială “Ion Creangă”

Țifrea Ștefan S-a adoptat

VI B

Fizică

Medalie de argint

400

18

0

1

146.

144

Șc. Gimnazială “Ion Creangă”

Prof. Anton Ștefan-Cătălin S-a adoptat

Fizică

Medalie de argint

400

18

0

1

147.

145

Șc. Gimnazială “Ion Creangă”

Prof. Asiminoaei Petrică

S-a adoptat

Matematică

Medalie de bronz

300

18

0

1

148.

146

Șc. Gimnazială “Al. I. Cuza”

Dărăuță Raluca S-a adoptat

VIII A

Internațională - Matematică

El

2500

18

0

1

149.

147

Șc. Gimnazială “Al. I. Cuza”

Spiță Mateea

S-a adoptat

VI B

Educație Tehnologică

Mențiune

500

18

0

1

150.

148

Șc. Gimnazială “Al. I. Cuza”

Grosu Iustina S-a adoptat

VIII E

Matematică

Medalie de argint

400

18

0

1

151.

149

Șc. Gimnazială “Al. I. Cuza”

Prof. Vlad Ida S-a adoptat

Internațională - Matematică

El

2500

18

0

1

152.

150

Șc. Gimnazială “Al. I. Cuza”

Prof. Manea Elena S-a adoptat

Educație Tehnologică

Mențiune

500

18

0

1

153.

151

Șc. Gimnazială “Al. I. Cuza”

Prof. Popica

Elena S-a adoptat

Matematică

Medalie de argint

400

18

0

1

154.

2. - suma de 2011 -2012

Tabelul

S-a adoptat

j 37.000 lei în vederea premierii elevilor absolvenți ai clasei a VIII- a care au terminat anul școlar cu media generală 10 ( zece).

nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

18

0

1

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Suma

155.

1.

C. N. "Ferdinand I”

Ciceu Andreea-Diana S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

156.

2.

C. N. "Ferdinand I"

Ceunaș Maria-Georgiana S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

157.

3.

C. N. "Ferdinand I"

Ghența Mara-Elena S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

158.

4.

C.N. "Ferdinand I”

Pârâiac Alexandra-loana

S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

159.

5.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Flenchia Anamaria-Georgiana S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

160.

6.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Vlad Letitia

J

S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

161.

7.

C. N. "Vasile Alecsandri"

Constandoiu Georgiana S-a adoptat

VIU B

500

18

0

1

162.

8.

C. N. Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Popa Lari sa S-a adoptat

VIII

500

18

0

1

163.

9.

C. N. Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Filip Cristina S-a adoptat

VIII

500

18

0

1

164.

10.

C. N. Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Melinte Livia-loana S-a adoptat

VIII

500

18

0

1

165.

11.

C. N. Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Melinte Diana-Maria S-a adoptat

VIII

500

18

0

1

166.

12.

C. N. de Artă "G. Apostu"

Balaban Aida-Nicoleta S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

167.

13.

Șc.. "Constantin Platon"

loniță Ioana S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

168.

14.

Șc."G.M. Cancicov"

Hrib Mihaela-Alice

S-a adoptat

VIII

500

18

0

1

169.

15.

Șc."Alexandru cel Bun"

Stamate Octavian-

Mihai

S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

170.

16.

Școala gimnazială Nr. 10

David Matei S-a adoptat

VIII c

500

18

0

1

171.

17.

Școala gimnazială Nr. 10

Hartman Thea S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

172.

18.

Școala gimnazială Nr. 10

Hurgheș Andrei

S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

173.

19.

Școala gimnazială Nr. 10

Mocanu Raluca

S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

174.

20.

Școala gimnazială Nr. 10

Pavel Cristian S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

175.

21.

Șc. ."Mihai Drăgan"

Florescu Arina S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

176.

22.

Șc. ."Mihai Drăgan"

Mazilu Ruxandra

S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

177.

23.

Șc. ."Mihai Drăgan"

Paladi Mădălina S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

178.

24.

Șc. ."Mihai Drăgan"

Olaru Bogdan

S-a adoptat

VIII C

500

18

0

1

179.

25.

Șc. ."Mihai Drăgan"

Tiron Ioana S-a adoptat

VIII C

500

18

0

1

180.

26.

Șc. ."Mihai Drăgan"

Tănase Andreea S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

181.

27.

Șc."Mihail Sadoveanu"

Plotogea Laura-Diana S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

182.

28.

Șc."Mihail Sadoveanu"

Stan Adelina S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

183.

29.

Școala "Ion Creangă"

Apostol Codrina-Teodora

S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

184.

30.

Școala "Ion Creangă"

Dorobăț Elena S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

185.

31.

Școala "Ion Creangă"

Filip Beatrice-Gabriela S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

186.

32.

Școala "Ion Creangă"

Geangu Călîn-Teodor S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

187.

33.

Școala "Ion Creangă"

Matasă Alexandra-loana

S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

188.

34.

Școala "Ion Creangă"

Obreja Diana-loana S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

189.

35.

Școala "Miron Costin"

Fânu Laura-Raluca S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

190.

36.

Școala "Miron Costin"

Farcaș Isabela S-a adoptat

VIII C

500

18

0

1

191.

37.

Școala "George Bacovia"

Epure Antoanela S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

192.

38.

Școala "Spiru Haret"

Baciu Diana-Maria S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

193.

39.

Școala "Spiru Haret"

Camber Smaranda-loana

S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

194.

40.

Școala "Spiru Haret"

Măriută Ivona

J

S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

195.

41.

Școala "Spiru Haret"

Moldovanu Tudor S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

196.

42.

Școala "Spiru Haret"

Coman Mălina-Andreea

S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

197.

43.

Școala "Spiru Haret"

Donici Raluca-Andreea S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

198.

44.

Școala "Spiru Haret"

Onea-loniche Gabriel-lustinian

S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

199.

45.

Școala "Spiru Haret"

Panaite Octavian-Ga briei

S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

200.

46.

Școala "Spiru Haret"

Pricopi Alexandra-loana

S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

201.

47.

Școala "Spiru Haret"

Vacaru Alin-Alexandru S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

202.

48.

Școala "Spiru Haret"

Balan Mădălina-Elena S-a adoptat

VIII C

500

18

0

1

203.

49.

Școala "Spiru Haret"

Crîșmaru Valentin S-a adoptat

VIII C

500

18

0

1

204.

50.

Școala "Spiru Haret"

Hodoroabă Amalia-Andreea

S-a adoptat

VIII C

500

18

0

1

205.

51.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Dărăuță Raluca S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

206.

52.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Mihăilă Bianca-Maria S-a adoptat

VIII A

500

18

0

1

207.

53.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Berzunțanu luliana S-a adoptat

VIII D

500

18

0

1

208.

54.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Radu Ștefana S-a adoptat

VIII D

500

18

0

1

209.

55.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Baidac Alexandra-Crina

S-a adoptat

VIII E

500

18

0

1

210.

56.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Bălănescu Alin S-a adoptat

VIII E

500

18

0

1

211.

57.

Șc. "Alexandru Io an Cuza"

Bălănescu Răzvan S-a adoptat

VIII E

500

18

0

1

212.

58.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Ceparu Ștefan S-a adoptat

VIII E

500

18

0

1

213.

59.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Grosu Iustina S-a adoptat

VIII E

500

18

0

1

214.

60.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Hrebenctuc Irina S-a adoptat

VIII E

500

18

0

1

215.

61.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Săndulache Ruxandra-loana S-a adoptat

VIII E

500

18

0

1

216.

62.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Tudose Bogdan S-a adoptat

VIII E

500

18

0

1

217.

63.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Umbrărescu George S-a adoptat

VIII E

500

18

0

1

218.

64.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Boronea Anna Elisa S-a adoptat

VIII F

500

18

0

1

219.

65.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Chiticaru Oana S-a adoptat

VIII F

500

18

0

1

220.

66.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Loghină Octav George

S-a adoptat

VIII F

500

18

0

1

221.

67.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Păduraru Ambra Miruna

S-a adoptat

VIII F

500

18

0

1

222.

68.

Șc. "Alexandru Ioan Cuza"

Șova 1 linca S-a adoptat

VIII F

500

18

0

1

223.

69.

Școala "Nicolae lorga"

Coteanu Sebastian S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

224.

70.

Școala "Nicolae lorga"

Coteanu Vlad S-a adoptat

VIII B

500

18

0

1

225.

71.

Școala "Nicolae lorga"

Matei Gabriel-Dănut S-a adoptat

VIII C

500

18

0

1

226.

72.

Școala "Nicolae Iorga"

Nechita Andreea-Sânziana

S-a adoptat

VIII C

500

18

0

1

227.

73.

Școala "Nicolae Iorga"

Tasie Ioana S-a adoptat

VIII c

500

18

0

1

228.

74.

Școala "Nicolae Iorga"

Tudosă Elena-Diana S-a adoptat

VIII c

500

18

0

1

229.

3. - suma de colegiu din Tabelul

S-a adoptai

15.700 lei în vederea premierii celor mai buni elevi în anul școlar 20 municipiul Bacău.

nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.3 parte integrantă din ]

1 -2012 dinf

prezenta hotăr

îecare liceu -

âre

18

0

1

Nr. ort.

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Suma

230.

1.

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu"

Rujan Anca S-a adoptat

XI H

750

18

0

1

231.

2.

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu"

Stoian Marius-Constantin

S-a adoptat

XC

750

18

0

1

232.

3.

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Ignat Mihail Cezar

S-a adoptat

XII B

1400

18

0

1

233.

4.

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Marian Oana S-a adoptat

X B

1300

18

0

1

234.

5.

Colegiul National Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Toma Adina-lonela

S-a adoptat

XII C

1200

18

0

1

235.

6.

Colegiul Național "Ferdinand 1"

Tărăboanțe Ioana S-a adoptat

XII D

1100

18

0

1

236.

7.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Mocan u Alexandra S-a adoptat

XII

500

18

0

1

237.

8.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Cernat Bianca S-a adoptat

V

500

18

0

1

238.

9.

Colegiul Național Catolic "Sf. losif"

Cretu Cristina

1

S-a adoptat

XII A

1000

18

0

1

239.

10.

Liceul cu Program Sportiv

Ciorîțâ Alexandra

S-a adoptat

XII

1000

18

0

1

240.

11.

Colegiul "Henri Coandă"

Chiricheș Dragoș Iulian

S-a adoptat

XI H

1000

18

0

1

241.

12.

Colegiul "Mihai Eminescu"

Moisă Andrei S-a adoptat

IX E

1000

18

0

1

242.

13.

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Hermeziu Oana S-a adoptat

XII l

700

18

0

1

243.

14.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Mereutâ Alexandra-loana S-a adoptat

XI

700

18

0

1

244.

15.

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Paraschiv Nicoleta S-a adoptat

XB

700

18

0

1

245.

16.

Liceul Tehnologic "Petru Rareș"

Gurău Bianca S-a adoptat

IX A

350

18

0

1

246.

17.

Liceul Tehnologic "Petru Rareș"

Ocheană Ionel S-a adoptat

XII B

350

18

0

1

247.

18.

Colegiul "Grigore Antipa"

Țugui Carmen S-a adoptat

XI B

700

18

0

1

248.

19.

Colegiul Tehnic "Letea"

Țugui Alina S-a adoptat

XI C

700

18

0

1

249.

4. - suma de 23.100 lei în vederea premierii directorilor si directorilor adjuncti / profesori de co municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltarea instituțională 2011-2012.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.4, parte integranta din prezenta hotărâr S-a adoptat

egii/licee din

In anul școlar

e.

18

0

I

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Director

Suma

250.

1.

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu"

Andrei Gabriel S-a adoptat

1500

18

0

1

251.

2.

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu"

Doina Marinov S-a adoptat

500

18

0

1

252.

3.

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Cautiș Vasile

S-a adoptat

1400

18

0

1

253.

4.

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Aflorei Liliana S-a adoptat

500

18

0

1

254.

5.

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Bîrzu Daniela-Silvia S-a adoptat

1300

18

0

1

255.

6.

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Leahu Antonela S-a adoptat

500

18

0

1

256.

7.

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Bejan Daniela S-a adoptat

1200

18

0

1

257.

8.

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Enache Ofelia S-a adoptat

500

18

0

1

258.

9.

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Nechita Cora-Mariana S-a adoptat

500

18

0

1

259.

10.

Colegiul Național "Ferdinand I"

Mariana Gigliola Ceunaș S-a adoptat

1100

18

0

1

260.

11.

Colegiul Național "Ferdinand I"

Dragoș Decebal Florescu S-a adoptat

500

18

0

1

261.

12.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Adrian Fuioagă S-a adoptat

1000

18

0

1

262.

13.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Irimia Crisalinda-Nona S-a adoptat

400

18

0

1

263.

14.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Popa Carmen-Elena S-a adoptat

400

18

0

1

264.

15.

Colegiul Național Catolic "Sf. losif"

Săboanu Anton S-a adoptat

1000

18

0

1

265.

16.

Liceul cu Program Sportiv

Mihai Ion S-a adoptat

1000

18

0

1

266.

17.

Liceul cu Program Sportiv

David Diana-Roxana S-a adoptat

400

18

0

1

267.

18.

Colegiul "Henri Coandă"

Popa Carmen S-a adoptat

1000

18

0

1

268.

19.

Colegiul "Henri Coandă"

Nămoloșanu Tatiana S-a adoptat

400

18

0

1

269.

20.

Colegiul "Mihai Eminescu"

Hulea Constantina

S-a adoptat

1000

18

0

1

270.

21.

Colegiul "Mihai Eminescu"

Andrioaie Ana-Maria S-a adoptat

400

18

0

1

271.

22.

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Terente Neculai S-a adoptat

700

18

0

1

272.

23.

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Chiticaru Benone S-a adoptat

300

18

0

1

273.

24.

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Pruteanu Mioara S-a adoptat

300

18

0

1

274.

25.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Cazacu Emanoil Remus S-a adoptat

700

18

0

1

275.

26.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

llcoș Gheorghe S-a adoptat

300

18

0

1

276.

27.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Mojzi Mihai Atila S-a adoptat

300

18

0

1

277.

28.

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Balcan Ion S-a adoptat

700

18

0

1

278.

29.

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Gurămultă Mihai S-a adoptat

300

18

0

1

279.

30.

Liceul Tehnologic "Petru Rareș"

Vieru Costică

S-a adoptat

700

18

0

1

280.

31.

Liceul Tehnologic "Petru Rareș"

Stan loan S-a adoptat

300

18

0

1

281.

32.

Colegiul "Grigore Antipa"

Larger Mircea S-a adoptat

700

18

0

1

282.

33.

Colegiul "Grigore Antipa"

Cociorvă Georgeta S-a adoptat

300

18

0

1

283.

34.

Colegiul Tehnic "Letea"

Viorel Coșeraru S-a adoptat

700

18

0

1

284.

35.

Colegiul Tehnic "Letea"

Tania Radu S-a adoptat

300

18

0

1

285.

5, - suma de 15.000 lei în vederea premierii directorilor de scoli cu clasele I-VIII din municipiul Bacau care s-au evidențiat in managementul educațional si dezvoltare instituționala în anul școlar 2011- 2012.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.5 parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

18

0

1

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Director

Suma

286.

1.

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza"

Sîrbu Doinița

S-a adoptat

1000

18

0

1

287.

2.

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza"

Păduraru Costel S-a adoptat

400

18

0

1

288.

3.

Școala gimnazială Nr. 10

Neagu Nicoleta S-a adoptat

900

18

0

1

289.

4.

Școala gimnazială Nr. 10

Rotariu Elena S-a adoptat

400

18

0

1

290.

5.

Școala gimnazială "Mihai Drăgan"

Nedită Victor

J

S-a adoptat

800

18

0

1

291.

6.

Școala gimnazială "Mihai Drăgan"

Toma Magdalena S-a adoptat

400

18

0

1

292.

7.

Școala gimnazială "Constantin Platon"

Bostan Mircea S-a adoptat

700

18

0

1

293.

8.

Școala gimnazială "Constantin Platon"

Neculcea Maria Manuela S-a adoptat

400

18

0

1

294.

9.

Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu"

Dumea Danisia

S-a adoptat

600

18

0

1

295.

10.

Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu"

Potîrniche Marinela S-a adoptat

200

18

0

1

296.

11.

Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu"

Hahui Mihaela S-a adoptat

200

18

0

1

297.

12.

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Vieru Florentina S-a adoptat

500

18

0

1

298.

13.

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Becheanu Maria S-a adoptat

300

18

0

1

299.

14.

Școala gimnazială "Spiru Haret"

Livia Liliana Sibișteanu S-a adoptat

500

18

0

1

300.

15.

Școala gimnazială "Spiru Haret"

Constantin Codrin Ciuchi S-a adoptat

300

18

0

1

301.

16.

Școala gimnazială "Nicolae lorga"

Mariana Umbrărescu S-a adoptat

500

18

0

1

302.

17.

Școala gimnazială "Nicolae lorga"

Costea Cristina-Oltea S-a adoptat

300

18

0

1

303.

18.

Școala gimnazială "Domnița Maria"

Deaconu Elisabeta-Cecilia S-a adoptat

500

18

0

1

304.

19.

Școala gimnazială "Domnița Maria"

Gora Maria-Narcisa S-a adoptat

300

18

0

1

305.

20.

Școala gimnazială "Nicu Enea"

Mariana Ifrim S-a adoptat

500

18

0

1

306.

21.

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Creangă Maria S-a adoptat

250

18

0

1

307.

22.

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Vrînceanu Irina S-a adoptat

250

18

0

1

308.

23.

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Bărbuț Oana Andreea

S-a adoptat

200

18

0

1

309.

24.

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Bulgaru Luminița-Doinița S-a adoptat

200

18

0

1

310.

25.

Școala gimnazială "Ion Luca"

Lucretia-Cornelia Târâlă

>

S-a adoptat

500

18

0

1

311.

26.

Școala gimnazială "Alecu Russo"

Savin Mihaela S-a adoptat

500

18

0

1

312.

27.

Școala gimnazială "Miron Costin"

Herghea Anca Ștefania S-a adoptat

500

18

0

1

313.

28.

Școala gimnazială "Miron Costin"

Patriche Nicolaie S-a adoptat

300

18

0

1

314.

29.

Școala gimnazială "George Bacovia"

Juncu Constantin

S-a adoptat

500

18

0

1

315.

30.

Școala gimnazială "Alexandru cel Bun"

Stamate Camelia S-a adoptat

500

18

0

1

316.

31.

Școala gimnazială "Alexandru cel Bun"

lancu Eugenia S-a adoptat

300

18

0

1

317.

32.

Școala gimnazială "Octavian Voicu"

Vrabie Adriana S-a adoptat

500

18

0

1

318.

33.

Școala gimnazială "Octavian Voicu"

Dincă Ștefan S-a adoptat

300

18

0

1

319.

34.

Școala gimnazială "G.M. Cancicov"

Melincianu Gabriela S-a adoptat

250

18

0

1

320.

35.

Școala gimnazială "G.M. Cancicov"

Mitrofan-Onel Alioșa S-a adoptat

250

18

0

1

321.

6. - suma de 6 500 RON în vederea premierii directori evidențiat in managementul educațional si dezvoltare institutio Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr/ S-a adoptat

or de grădinițe din municipiul B nala în anul școlar 2011-2012.

> parte integrantă din prezenta hotăi

acau care s-au

•âre.

18

0

1

Unitatea de învățământ

Director

Suma

322.

1.

Grădinița cu program săptămânal "Agricola"

Ciurea Eliza Marga S-a adoptat

500

18

0

1

323.

2.

Grădinița cu program prelungit nr. 12

Chiriac Doina S-a adoptat

500

18

0

1

324.

3.

Grădinița cu program prelungit nr. 17

Roșea Elena S-a adoptat

500

18

0

1

325.

4.

Grădinița cu program prelungit nr. 18

Mihăilă Cecilia

S-a adoptat

500

18

0

1

326.

5.

Grădinița cu program prelungit nr. 21

Bostan Elena-Mihaela S-a adoptat

500

18

0

1

327.

6.

Grădinița cu program prelungit nr. 24

Zătu Maria S-a adoptat

500

18

0

1

328.

7.

Grădinița cu program prelungit nr 28

Vițălaru Lăcrămioara-Nicoleta

S-a adoptat

500

18

0

1

329.

8.

Grădinița cu program prelungit nr. 29

Mariana Ștefan S-a adoptat

500

18

0

1

330.

9.

Grădinița cu program prelungit "Dumbrava Minunată"

Lefter lulia S-a adoptat

500

18

0

1

331.

10.

Grădinița cu program prelungit nr. 33

Maftei Veluta S-a adoptat

500

18

0

1

332.

11.

Grădinița cu program prelungit "Rază de Soare"

Florentina Mănăilă S-a adoptat

500

18

0

1

333.

12.

Grădinița cu program prelungit "Lizuca"

Moraru Petronela S-a adoptat

500

18

0

1

334.

13.

Grădinița cu program prelungit "Crai Nou"

Mitruț Mariana S-a adoptat

500

18

0

1

335.

7. - suma d cele mai bu în anul școli

Tabelul i S-a adoptai

e 8.100 lei în vederea premierii profesorilor de co ne rezultate in promovarea proiectelor si parteneriate ar 2011-2012.

îominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.7 p

egii/licee din municipiul Bacau care au obtinut lor educaționale in folosul comunității bacauane

arte integrantă din prezenta hotărâre.

18

0

1

Unitatea de învățământ

Profesor

Suma

336.

1.

Colegiul "Ferdinand 1"

Chiribău-Albu Mihaela Alina S-a adoptat

500

18

0

1

337.

2.

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu"

Popa Diana S-a adoptat

500

18

0

1

338.

3.

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Cucu Oana Maria S-a adoptat

250

18

0

1

339.

4.

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Cretu Maria

f

S-a adoptat

250

18

0

1

340.

5.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Pădure-Todiriță Gabriela S-a adoptat

250

18

0

1

341.

6.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Ciobanu Doinița S-a adoptat

250

18

0

1

342.

7.

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Coșeraru Tatiana S-a adoptat

500

18

0

1

343.

8.

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Șerban Elena-Adina S-a adoptat

500

18

0

1

344.

9.

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Andrieș Katy-Lăcrămioara S-a adoptat

500

18

0

1

345.

10.

Liceul cu Program Sportiv

Solomon Cornelia

S-a adoptat

500

18

0

1

346.

11.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Cucu Paul S-a adoptat

200

18

0

1

347.

12.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Șova Simona

S-a adoptat

200

18

0

1

348.

13.

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Stamatachi Anca S-a adoptat

200

18

0

1

349.

14.

Colegiul "Henri Coandă"

Rotilă Maria S-a adoptat

500

18

0

1

350.

15.

Colegiul Tehnic "Letea"

Toderită Maria

»

S-a adoptat

500

18

0

1

351.

16.

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Cristea Carmen S-a adoptat

500

18

0

1

352.

17.

Colegiul "Grigore Antipa"

Vătămănescu Elena S-a adoptat

500

18

0

1

353.

18.

Colegiul "Mihai Eminescu"

Andrioaie Ana-Maria S-a adoptat

500

18

0

1

354.

19.

Colegiul Național Catolic "Sf. losif’

Irina Ștefură S-a adoptat

250

18

0

1

355.

20.

Colegiul Național Catolic "Sf. losif'

Săboanu Anton S-a adoptat

250

18

0

1

356.

21.

Liceul Tehnologic "Petru Rareș"

Voicu Viorica S-a adoptat

250

18

0

1

357.

22.

Liceul Tehnologic "Petru Rareș"

Stan Gabriela S-a adoptat

250

18

0

1

358.

8. - suma de 9.600 lei în vederea premierii profesorilor din sco au obținut cele mai bune rezultate in promovarea proiecte comunității bacauane, în anul școlar 2011- 2012.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.J S-a adoptat

ile cu clasele I-VUI din municipiul Bacău, care lor si parteneriatelor educaționale in folosul

parte integrantă din prezenta hotărâre.

18

0

1

Unitatea de învățământ

Profesor

Suma

359.

1.

Școala gimnazială "Octavian Voicu

Toma Rada S-a adoptat

250

18

0

1

360.

2.

Școala gimnazială "Octavian Voicu

Stan Ionela S-a adoptat

250

18

0

1

361.

3.

Școala gimnazială "Constantin Plafon"

Damian lulia S-a adoptat

200

18

0

1

362.

4.

Școala gimnazială "Constantin Plafon"

Neculcea Maria-Manuela S-a adoptat

200

18

0

1

363.

5.

Școala gimnazială "Constantin Plafon"

Bostan Mircea S-a adoptat

200

18

0

1

364.

6.

Școala gimnazială "G.M. Cancicov"

Moroi Grety-lrina

S-a adoptat

500

18

0

1

365.

7.

Școala gimnazială "Alexandru cel Bun"

Alexoae Mădălina S-a adoptat

250

18

0

1

366.

8.

Școala gimnazială "Alexandru cel Bun"

lancu Eugenia S-a adoptat

250

18

0

1

367.

9.

Școala gimnazială "Nicu Enea"

Roșu Lucia S-a adoptat

500

18

0

1

368.

10.

Școala gimnazială "Domnița Maria"

Soțu Roxana S-a adoptat

200

18

0

1

369.

11.

Școala gimnazială "Domnița Maria"

Deaconu Elisabeta-Cecilia S-a adoptat

200

18

0

1

370.

12.

Școala gimnazială "Domnița Maria"

Hărătău Elena S-a adoptat

200

18

0

1

371.

13.

Școala gimnazială Nr. 10

Boca Luminița S-a adoptat

200

18

0

1

372.

14.

Școala gimnazială Nr. 10

Bîra Corina S-a adoptat

200

18

0

1

373.

15.

Școala gimnazială Nr. 10

Muscalu Lăcrămioara S-a adoptat

200

18

0

1

374.

16.

Școala gimnazială Nr. 10

Popovici Luminița S-a adoptat

200

18

0

1

375.

17.

Școala gimnazială "Mihai Drăgan"

Ouatu Ana-Maria S-a adoptat

500

18

0

1

376.

18.

Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu"

Hahui Mihaela S-a adoptat

250

18

0

1

377.

19.

Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu"

Morărescu Narcisa S-a adoptat

250

18

0

1

378.

20.

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Petrescu Daniela S-a adoptat

500

18

0

1

379.

21.

Școala gimnazială "Miron Costin"

Bârgăuanu Maria S-a adoptat

200

18

0

1

380.

22.

Școala gimnazială "Miron Costin"

Cărneală Fernanda S-a adoptat

200

18

0

1

381.

23.

Școala gimnazială "Miron Costin"

Grosu Ligia S-a adoptat

200

18

0

1

382.

24.

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Vrinceanu Irina S-a adoptat

500

18

0

1

383.

25.

Școala gimnazială "Alecu Russo"

Perju Loredana-Mihaela S-a adoptat

500

18

0

1

384.

26.

Școala gimnazială "George Bacovia"

Sturzu Dana-Elena S-a adoptat

500

18

0

1

385.

27.

Școala gimnazială "Spiru Haret"

Plăeșu Teodora S-a adoptat

500

18

0

1

386.

28.

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza"

Popa Floarea S-a adoptat

250

18

0

1

387.

29.

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza"

Sărbu Doinita

*

S-a adoptat

250

18

0

1

388.

30.

Școala gimnazială "Ion Luca"

Gălbează Carmina Adriana S-a adoptat

500

18

0

1

389.

31.

Școala gimnazială "Nicolae lorga"

Chindruș Daniela S-a adoptat

500

18

0

1

390.

9. - suma de 10.200 lei în vederea premierii elevilor și profesori au obținut premii la nivel național și internațional în anul școlar Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.ț S-a adoptat

or îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău care 2011-2012.

) parte integrantă din prezenta hotărâre.

18

0

1

Nr. Crt 1    Elev/Profesor     Premiu      Denumire concurs         Disciplina

|     coordonator          1

Suma

391.

1.

Ștefan Liche S-a adoptat

1

Festivalul "Ghiocelul de argint"

Muzică folk

300

18

0

1

392.

2.

Prof. Filip Claudiu S-a adoptat

1

Festivalul "Ghiocelul de argint"

Muzică folk

300

18

0

1

393.

3.

Ifrim Maria-Mădălina S-a adoptat

1

Concursul National

J

"Vacanța mea europeană

Design Vestimentar

300

18

0

1

394.

4,

Prof. Gârbea Oana S-a adoptat

1

Concursul Național "Vacanța mea europeană

Design Vestimentar

300

18

0

1

395.

5.

Băișanu Nicoleta S-a adoptat

1

Concursul Național "Arta dincolo de timp și spațiu"

Design Vestimentar

300

18

0

1

396.

6.

Spătaru Alexandra S-a adoptat

1

Concursul Național "Amfiteatru"

Teatru

300

18

0

1

397.

7.

Prof. Balint Gheorghe S-a adoptat

1

Concursul Național "Amfiteatru"

Teatru

300

18

0

1

398.

8.

Cristea Bogdan S-a adoptat

1

Concursul Internațional "Nicolaie Tonitza"

Pictură pe șevalet

300

18

0

1

399.

9.

Prof. Făcăuaru Dorel

S-a adoptat

1

Concursul Internațional "Nicolaie Tonitza"

Pictură pe șevalet

300

18

0

1

400.

10.

Preser Alexandra S-a adoptat

1

Concursul Național de Dans și Muzică "Batea"

Muzică populară

300

18

0

1

401.

11.

Prof. Bârjoveanu Mihai

S-a adoptat

1

Concursul Național de Dans și Muzică "Batea"

Muzică populară

300

18

0

1

402.

12.

Rotaru Miruna S-a adoptat

1

Concursul Național de Dans și Muzică "E ziua noastră"

Muzică populară

300

18

0

1

403.

13.

Andone Cristina S-a adoptat

1

Concursul Național "Primăvara virtuală"

Protecția mediului / Ecologie

300

18

0

1

404.

14.

Prof. Dumea Nela S-a adoptat

1

Concursul Național "Primăvara virtuală"

Protecția

J mediului / Ecologie

300

18

0

1

405.

15.

Bibire Mădălina S-a adoptat

1

Concursul Național "E ziua noastră

Dans modern

300

18

0

1

406.

16.

Prof. Radu Petrică

S-a adoptat

1

Concursul National "E

J

ziua noastră

Dans modern

300

18

0

1

407.

17.

Paiu Alina S-a adoptat

1

Concursul Național "Parada costumelor de Halloween"

Artă textilă

300

18

0

1

408.

18.

Praf. Emma Camelia Grecia S-a adoptat

1

Concursul Național "Parada costumelor de Halloween"

Artă textilă

300

18

0

1

409.

19.

Costin Dragoș-lonel S-a adoptat

1

Memorialul "Codruț Morar și Jani Ferenc"

Educație rutieră

»

300

18

0

1

410.

20.

Prof. Diac Eugen S-a adoptat

1

Memorialul "Codruț Morar și Jani Ferenc"

Educație rutieră

300

18

0

1

411.

21.

Cărăușu Andreea S-a adoptat

1

Festivalul Național "Săptămâna creației artistice"

Pictură / Desen

300

18

0

1

412.

22.

Prof. Busuioc Adriana-C riști na

S-a adoptat

1

Festivalul Național "Săptămâna creației artistice"

Pictură / Desen

300

18

0

1

413.

23.

Doroftei Andreea S-a adoptat

1

Festivalul Internațional "Am fost ș-om fi"

Pictură / Desen

300

18

0

1

414.

24.

Pătlăgică Bianca S-a adoptat

1

Concursul Național "Tudor Mușatescu"

Sanitarii pricepuți

300

18

0

1

415.

25.

Prof Ghinea Laura-Magdalena S-a adoptat

1

Concursul National

>

"Tudor Mușatescu"

Sanitarii pricepuți

300

18

0

1

416.

26.

Ciobanu Simona

S-a adoptat

1

Concursul Național "Tudor Mușatescu"

Sanitarii pricepuți

300

18

0

1

417.

27.

Măgdălin Maurițio-Daniel

S-a adoptat

1

Concursul National de

*

Informatică Aplicată "Cip-2012"

Informatică

300

18

0

I

418.

28.

Prof. Zaharia Cicerone-Gabriel S-a adoptat

I

Concursul National de

*

Informatică Aplicată "Cip-2012"

Informatică

300

18

0

1

419.

29.

Micodan Alin S-a adoptat

I

Campionatul Național de Judo ne waza

Judo

300

18

0

1

420.

30.

Prof. Manole Constantin S-a adoptat

I

Campionatul Național de Judo ne waza

Judo

300

18

0

1

421.

31.

Kerekeș Tiberiu S-a adoptat

I

Campionatul National de JudoU17

Judo

300

18

0

I

422.

32.

Tancău Matei S-a adoptat

I

Campionatul Național de Handbal pentru copii

Handbal

300

18

0

1

423.

33.

Prof. Ghiciușcă Radu

S-a adoptat

I

Campionatul Național de Handbal pentru copii

Handbal

300

18

0

1

424.

34.

Iștoc George S-a adoptat

I

Campionatul Național de Handbal pentru copii

Handbal

300

18

0

1

425.

10. - suma de 6 000 RON în vederea premierii celor mai buni studenți în anul universitar 2011-2012 de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea “ George Bacovia” din Bacău.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 10 parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

18

0

1

Nr. Crt.

Numele și prenumele studentului și performanța obținută

Facultatea

Suma

426.

1.

Belciu   Mihai-Cosmin,   Facultate de

Inginerie,     programul    de    masterat

Managementul protecției mediului industrial, media generală 10 (zece)

S-a adoptat

U n iversitatea     "Vasi le

Alecsandri" din Bacău

1.500 lei

18

0

1

427.

2.

Dragomir-Șvet-Huțuleanu    Annaymone,

Facultatea de Litere, programul de masterat Cultură și literatură română, media generală 10 (zece)

S-a adoptat

Universitatea     "Vasile

Alecsandri" din Bacău

1.500 lei

18

0

1

428.

3.

Balaban    Diana-Elena,    Specializarea

Economia comerțului, turismului și serviciilor, anul III

S-a adoptat

Universitatea "George Bacovia" din Bacău

1.500 lei

18

0

1

429.

4.

Gherghel Giorgîana, Specializarea Drept, anul IV

S-a adoptat

Universitatea "George Bacovia" din Bacău

1.500 lei

18

0

1

430.

Art.2 - Suma va fi suportată de la Capitolul „învățământ S-a adoptat

18

0

1

431.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Universității „George Bacovia” din Bacău, Universitarii „Vasile Alecsandrf’Bacău precum si tuturor persoanelor interesate si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.

S-a adoptat

18

0

1

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2011-2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-am înțeles că sunt și amendamente.

Dl.Consilier Huluță Ghiorghe-ca să nu mai lungim discuțiile, am un amendament și anume în prima anexă, locul I, de la Campionatul Național Gimnastică suma de 200 EURO și bineînțeles și antrenorilor Agop Comeliu și Agop Vasilica suma de 100 de euro, am văzut că e suma cea mai mică și prin comparație aș face acest amendament.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-am înțeles, este în regulă.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-la Clubul Sportiv Școlar Bacău apare Cojocaru Andra și apare și la Sport Club și rămâne numai la Sport Club Bacău și completăm cu Droancă Matei, care a luat Locul I la Campionatul Național U 17, Badminton și a fost omis, cu 75 euro și apar și antrenorii lui Droancă Matei, respectiv Bogdan Constantin și la Sava Costel cu suma de 75 euro.

De asemenea la Clubul Sportiv Știința Bacău, la domnul Zaizan Ioan se modifică suma de la 300 la 200 euro, la Comenschi Alexandru de la 300 la 150 euro și la Onofrei Andrei de la 150 la 100 de euro.

De asemenea tot la Clubul Sportiv Știința la poziția Palma Alexandru, în loc de 200 să fie 100 de euro și se completează că au fost omiși Giurgea Robert, Campion Mondial la Karate Seniori cu 200 eoro și Nica Dan-Alexandru, de asemenea Campion Mondial Karate Seniori cu suma de 200 euro.

Deci astea au fost propunerile care au fost convenite ca amendamente.

Dl.Director Lupu Gabriel-Stănică-as face mențiunea că cele propuse de dl.consilier Bîrzu nu modifică suma inițială ci doar se completează la cei 2 sportivi și 2 antrenori.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentele propuse de dl.consilier Huluță Ghiorghe și dl.consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi« pentru » au fost adoptate amendamentele formulate de dl.consilier Huluță Ghiorghe și dl.consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DI.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Sport, Cultură, Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2011-2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-20

2. Numărul consilierilor care au votat-20

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 198.326 lei, în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2011-2012, precum si a decontării cheltuielilor privind organizarea festivității de premiere.

(2) - Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

19

0

1

Nr. crt

Club

Sportiv/Antrenor

Performanță obținută

Suma propusă (euro)

2.

1.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Marin Terinte Adelina S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național U17 Juniori - Badminton

150

19

0

1

3.

2.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Panfil Eugen-Cosmin S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național U17 Juniori - Badminton

150

19

0

1

4.

3.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Simionescu Cătălina

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național UI7 Juniori - Badminton

150

19

0

1

5.

4.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Antrenor Milon Bogdan Traian

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național UI7 Juniori - Badminton

75

19

0

1

6.

5.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Melnicescu Andrei

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori -Atletism

150

19

0

1

7.

6.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Samoilă Mădălina

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori -Atletism

150

19

0

1

8.

7.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Cojocaru Andra

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori -Atletism

150

19

0

1

9.

8.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Antrenor Balaban Andra Petronela S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori -Atletism

75

19

0

1

10.

9.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Botez Irinel S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori -Lupte greco-romane

150

19

0

1

11.

10.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Kati Vlad S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori -Lupte greco-romane

150

19

0

1

12.

11.

Clubul Sportiv Școlar Bacău

Antrenor Harasemiuc Daniel S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori -Lupte greco-romane

75

19

0

1

13.

12.

Club Sportiv "Știința” Bacău

Soare Alexandru

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Seniori - Atletism

300

19

0

1

14.

13.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Zaizan Ioan S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Seniori - Atletism

300

19

0

1

15.

14.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Comeschi Alexandru S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Seniori - Atletism

300

19

0

1

16.

15.

Club Sportiv "Știința” Bacău

Onofrei Andrei

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Tineret -Atletism

150

19

0

1

17.

16.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Antrenor Alexe Cristina S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Seniori -Atletism

Locul I - Campionatul Național Tineret -Atletism

150

19

0

1

18.

17.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Ciobotaru Robert S-a adoptat

Locul I - Campionat National - Badminton Seniori

200

19

0

1

19.

18.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Cojocaru Daniel

S-a adoptat

Locul I - Campionat National - Badminton Seniori

200

19

0

1

20.

19.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Milon Alexandra

S-a adoptat

Locul I - Campionat National - Badminton Seniori

200

19

0

1

21.

20.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Antrenor Milon Bogdan Traian

S-a adoptat

Locul I - Campionat National - Badminton Seniori

100

19

0

1

22.

21.

Club Sportiv "Știința” Bacău

Hoborici Alexandru

S-a adoptat

Locul II - Campionatul Mondial - Karate

150

19

0

1

23.

22.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Antrenor Moraru Florin S-a adoptat

Locul II - Campionatul Mondial - Karate

100

19

0

1

24.

23.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Palma Alexandru

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Mondial Juniori -Karate

200

19

0

1

25.

24.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Antrenor Loghin Adrian

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Mondial Juniori -Karate

100

19

0

1

26.

25.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Ciupercă Alexandra

S-a adoptat

Locul III - Campionatul Mondial - Karate

120

19

0

1

27.

26.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Ciosu Elena

S-a adoptat

Locul II - Campionatul Mondial Tineret - Karate

150

19

0

1

28.

27.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Panfil Mădălina

S-a adoptat

Locul HI - Campionatul Mondial Tineret - Karate

120

19

0

1

29.

28.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Popescu Cristian S-a adoptat

Locul III - Campionatul Mondial Juniori - Karate

100

19

0

1

30.

29.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Mazere Romeo S-a adoptat

Locul III - Campionatul Mondial Juniori - Karate

100

19

0

1

31.

30.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Morcov Alexandra

S-a adoptat

Locul III - Campionatul Mondial Juniori - Karate

100

19

0

1

32.

31.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Chiper Rodica

S-a adoptat

Locul III - Campionatul Mondial Juniori I - Karate

100

19

0

1

33.

32.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Chiper Mario

S-a adoptat

Locul I - Campionatul European -Karate

150

19

0

1

34.

33.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Bondar Marius

S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

35.

34.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Bujor Gabriel S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

440

19

0

1

36.

35.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Dospinescu Florin S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

37.

36.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Ghiță Radu

S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

38.

37.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Iancu Dragoș

S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

39.

38.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Manea Coste 1 S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

660

19

0

1

40.

39.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Păunică Rareș S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

41.

40.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Ramba Ionuț

S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

42.

41.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Rotaru lonuț S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

43.

42.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Sipoș Adrian

S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

660

19

0

1

44.

43.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Tamaș Răducu S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

45.

44.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Tevzade Shota

S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

46.

45.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Voica Bogdan S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

770

19

0

1

47.

46.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Antrenor Voica Eliodor S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

1300

19

0

1

48.

47.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Antrenor Bursuc Stelian S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

540

19

0

1

49.

48.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Antrenor Barza Sorin S-a adoptat

Locul II - Liga Națională - Handbal masculin

540

19

0

1

50.

49.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Herlea Mihaela

S-a adoptat

Locul II - Divizia Al - Volei feminin

770

19

0

1

51.

50.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Bălțatu Crina S-a adoptat

Locul II - Divizia Al - Volei feminin

770

19

0

1

52.

51.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Breban Ramona

S-a adoptat

Locul II - Divizia Al - Volei feminin

770

19

0

1

53.

52.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Faleș Georgiana S-a adoptat

Locul II - Divizia Al - Volei feminin

770

19

0

1

54.

53.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Truță Mihaela

S-a adoptat

Locul II - Divizia Al - Volei feminin

770

19

0

1

55.

54.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Miclea Grigoruța

S-a adoptat

Locul II - Divizia Al - Volei feminin

770

19

0

1

56.

55.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Sobo Alexandra

S-a adoptat

Locul II - Divizia Al - Volei feminin

770

19

0

1

57.

56.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Antrenor Grapă Florin S-a adoptat

Locul II - Divizia Al - Volei feminin

1300

19

0

1

58.

57.

Club Sportiv "Știința" Bacău

Antrenor Manta Melu S-a adoptat

Locul II - Divizia Al - Volei feminin

540

19

0

1

59.

58.

Bronx Powerlifting Club

Bacău

Motoca Anamaria

S-a adoptat

Locul II - Campionatul European Juniori - Powerlifting

200

19

0

1

60.

59.

Bronx Powerlifting Club

Bacău

Bulai Emilia S-a adoptat

Locul III - Campionatul European Juniori - Powerlifting

150

19

0

1

61.

60.

Bronx Powerlifting Club Bacău

Andrei Andreea S-a adoptat

Locul III - Campionatul European Juniori - Powerlifting

150

19

0

1

62.

61.

Bronx Powerlifting Club Bacău

Metehau Loredana S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Powerlifting

200

19

0

1

63.

62.

Bronx Powerlifting Club Bacău

Mișca La ura S-a adoptat

Locul l - Campionatul Național Seniori - Powerlifting

170

19

0

1

64.

63.

Bronx Powerlifting Club

Bacău

Andrei Ioana S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Powerlifting

130

19

0

1

65.

64.

Bronx Powerlifting Club

Bacău

Onolev Bogdan S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Powerlifting

170

19

0

1

66.

65.

Bronx Powerlifting Club Bacău

Panazan Ovidiu S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Powerlifting

170

19

0

1

67.

66.

Bronx Powerlifting Club Bacău

Antrenor Zodian Daniel S-a adoptat

Powerlifting

100

19

0

1

68.

67.

Sport Club Municipal Bacău

Țurcanu Aurel

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori - Box

180

19

0

1

69.

68.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Ghiorghiță Ioan

S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori - Box

90

19

0

1

70.

69.

Sport Club Municipal Bacău

Ciobanu Nicușor S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Box

180

19

0

1

71.

70.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Ouatu Marin S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Box

90

19

0

1

72.

71.

Sport Club Municipal Bacău

Perie Bianca S-a adoptat

Participare la Olimpiadă - Atletism

700

19

0

1

73.

72.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Cucoș Lucian S-a adoptat

Participare la Olimpiadă - Atletism

350

19

0

1

74.

73.

Sport Club Municipal Bacău

Feniuc Ionuț S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Atletism

200

19

0

1

75.

74.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Balaban Laura S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Atletism

100

19

0

1

76.

75.

Sport Club Municipal Bacău

Vrânceanu Vlad

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Tineret - Atletism

160

19

0

1

77.

76.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Nemțeanu Cristi

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Tineret - Atletism

80

19

0

1

78.

77.

Sport Club Municipal Bacău

Măriuță Andrei

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Tineret - Atletism

160

19

0

1

79.

78.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Hagimă Maria S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Tineret - Atletism

80

19

0

1

80.

79.

Sport Club Municipal Bacău

Cojocaru Andra S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Atletism

160

19

0

1

81.

80.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Balaban Andra

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Atletism

80

19

0

1

82.

81.

Sport Club Municipal Bacău

Teodora Teodora

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Tineret - Gimnastică

120

19

0

1

83.

82.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Agop Comeliu

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Tineret - Gimnastică

60

19

0

1

84.

83.

Sport Club Municipal Bacău

Teodora Diana

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Tineret - Gimnastică

120

19

0

1

85.

84.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Agop Vasilica S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Tineret - Gimnastică

60

19

0

1

86.

85.

Sport Club Municipal Bacău

Botez Alexandru S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Lupte greco-romane

150

19

0

1

87.

86.

Sport Club Municipal Bacău

Botez Irinel S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Lupte greco-romane

150

19

0

1

88.

87.

Sport Club Municipal Bacău

Cati Vlad S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Lupte greco-romane

150

19

0

1

89.

88.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Butucaru Ioan S-a adoptat

Locul l - Campionatul Național Juniori - Lupte greco-romane

75

19

0

1

90.

89.

Sport Club Municipal Bacău

Bitere Răzvan

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Lupte greco-romane

150

19

0

1

91.

90.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Tașcă Sorin S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Lupte greco-romane

75

19

0

1

92.

91.

Sport Club Municipal Bacău

Ardeleanu Cornel

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Sărituri în apă

200

19

0

1

93.

92.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Șufariu

Anișoara

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Sărituri în apă

100

19

0

1

94.

93.

Sport Club Municipal Bacău

Aiacoboaie Mara S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Sărituri în apă

200

19

0

1

95.

94.

Sport Club Municipal Bacău

Munteanu Ruxandra S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori - Sărituri în apă

150

19

0

1

96.

95.

Sport Club Municipal Bacău

Helciug Alexandru S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori - Sărituri în apă

150

19

0

1

97.

96.

Sport Club Municipal Bacău

LazărTiberiu S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Sărituri în apă

150

19

0

1

98.

97.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Neagu Mihaela

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Sărituri în apă

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Sărituri în apă

100

19

0

1

99.

98.

Sport Club Municipal Bacău

Cozma Cătălin S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Sărituri în apă

200

19

0

1

100.

99.

Sport Club Municipal Bacău

Rontu Alin S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Sărituri în apă

200

19

0

1

101.

100.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Gavriliu Adrian

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Sărituri în apă

100

19

0

1

102.

101.

Sport Club Municipal Bacău

Grosu Daniel S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori - înot

150

19

0

1

103.

102.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Matei Iulian S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori - înot

75

19

0

1

104.

103.

Sport Club Municipal Bacău

Chilianu Margareta S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori - înot

150

19

0

1

105.

104.

Sport Club Municipal Bacău

Rinzescu Alexandra S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori - înot

150

19

0

1

106.

105.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Negru Adrian S-a adoptat

Locul I - Campionatul Național Juniori - înot

75

19

0

1

107.

106.

Sport Club Municipal Bacău

Manole Alexandru

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Tenis

150

19

0

1

108.

107.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Ciuntea Mihai S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Tenis

75

19

0

1

109.

108.

Sport Club Municipal Bacău

Neagu Cosmin

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Mondial Seniori - Karate

150

19

0

1

110.

109.

Sport Club Municipal Bacău

Sitaru Cristian S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Mondial Seniori - Karate

150

19

0

1

111.

110.

Sport Club Municipal Bacău

Voicu Marian S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Mondial Seniori - Karate

150

19

0

1

112.

111.

Sport Club Municipal Bacău

Silianu Cristina S-a adoptat

Locul II - Campionatul European Seniori - Karate

150

19

0

1

113.

112.

Sport Club Municipal Bacău

Drăgoi Andrei S-a adoptat

Locul II - Campionatul European Seniori - Karate

150

19

0

1

114.

113.

Sport Club Municipal Bacău

Dobre Cristina S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Karate

100

19

0

1

115.

114.

Sport Club Municipal Bacău

Dascălu Eduard S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Karate

100

19

0

1

116.

115.

Sport Club Municipal Bacău

Silicu Adrian

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Modelism

200

19

0

1

117.

116.

Sport Club Municipal Bacău

Chescu Andreea S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Modelism

200

19

0

1

118.

117.

Sport Club Municipal Bacău

Antrenor Zaharioaia Petrea

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Modelism

100

19

0

1

119.

118.

Sport Club Municipal Bacău

Ionel Alexandru S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Kick Box

150

19

0

1

120.

119.

Club Sportiv Municipal Bacău 2010

Vorovenci Cristian S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Atletism

200

19

0

1

121.

120.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Antrenor Gorgan Carmina

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Atletism

100

19

0

1

122.

121.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Scurtu Lavinia S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Atletism

200

19

0

1

123.

122.

Club Sportiv Municipal Bacău 2010

Trandafir Norbert S-a adoptat

Participare Olimpiadă - înot

1500

19

0

1

124.

123.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Antrenor Galeriu Ovidiu

S-a adoptat

Participare Olimpiadă - înot

750

19

0

1

125.

124.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Dospin Ștefania S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - înot

200

19

0

1

126.

125.

Club Sportiv Municipal Bacău 2010

Antrenor Șalgău Silviu

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - înot

100

19

0

1

127.

126.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Litcanu llinca

1

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Tir cu arcul

150

19

0

1

128.

127.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Maria Vlad S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național

Juniori - Tir cu arcul

150

19

0

1

129.

128.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Antrenor Ivu Vlad Geanina

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Tir cu arcul

75

19

0

1

130.

129.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Paraschiveanu Cătălin

S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Box

400

19

0

1

131.

130.

Club Sportiv Municipal Bacău 2010

Antrenor Relu Auraș S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Box

300

19

0

1

132.

131.

Club Sportiv Municipal Bacău 2010

Cuciureanu Alexandru S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Box

500

19

0

1

133.

132.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Antrenor Oara Neculai S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Box

300

19

0

1

134.

133.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Ciobanu Petru S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Box

400

19

0

1

135.

134.

Club Sportiv Municipal

Bacău 2010

Nistor Mihai S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Box

600

19

0

1

136.

135.

Asociația Club Sportiv Arena 2011 Bacău

llie lonuț S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Haltere

300

19

0

1

137.

136.

Asociația Club Sportiv Arena 2011 Bacău

Antrenor Călin George S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Haltere

150

19

0

1

138.

137.

Asociația Clubul Sportiv SAGA Bacău

Silviu Gabriel Cadar S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Tir cu Arcul

150

19

0

1

139.

138.

Asociația Clubul Sportiv SAGA Bacău

Antrenor Geanina iustina Vlad S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Juniori - Tir cu Arcul

75

19

0

1

140.

139.

Asociația Clubul Sportiv SAGA Bacău

Geanina Iustina Vlad S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național

Seniori - Tir cu Arcul

200

19

0

1

141.

140.

Asociația Clubul Sportiv SAGA Bacău

Antrenor Vlad Marius S-a adoptat

Locul 1 - Campionatul Național Seniori - Tir cu Arcul

100

19

0

1

142.

141.

Club Sportiv "Dan Botezatu" Bacău

Margaș Andreea S-a adoptat

Locul 1 -Campionatul Mondial -Karate SKDUN

200

19

0

1

143.

142.

Club Sportiv "Dan Botezatu" Bacău

Cășeru lonuț S-a adoptat

Locul III- Campionatul Mondial Seniori - Karate

200

19

0

I

144.

143.

Club Sportiv "Dan Botezatu" Bacău

Tampu Ana S-a adoptat

Locul II - Campionatul European Tineret - Karate

150

19

0

1

145.

Art.2. - Hotărârea va fî comunicată Direcției Economice, Direcției Sport Cultura Sanatate si Serviciului Cabinet Primar.

S-a adoptat

19

0

1

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea unui spectacol de binefacere pentru copii și tineri adulți până în 25 de ani, diagnosticați cu o boală incurabilă, care va avea loc în data de 05 decembrie 2012, în Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își da acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea unui spectacol de binefacere pentru copii și tineri adulți până în 25 de ani, diagnosticați cu o boală incurabilă, care va avea loc în data de 05 decembrie 2012, în Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARI A

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea unui spectacol de binefacere pentru copii și tineri adulți până în 25 de ani, diagnosticați cu o boală incurabilă, care va avea loc în data de 05 decembrie 2012, în Bacău

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Viceprimar Luchian Dragoș-propun un amendament și anume să desemnăm reprezentanții și pentru Palatul Copiilor, din partea consiliului local pe domnul Bîrzu Ilie și din partea primăriei pe doamna Daniela Pozînarea.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentul formulat de dl.Viceprimar Luchian Dragoș.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARJA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat DL.Viceprimar Luchian Dragoș.

Se trece la procedura de vot secret.

DL consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


 • 1. Consilieri prezenti-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău, în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău, conform Anexei nr.l parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  Nr. crt.

  Unitatea de învățământ

  Consilier      local      /

  Reprezentant          al

  Primarului Municipiului Bacău

  2.

  1.

  Grădinița cu program săptămânal „Agricola”, str. Calea Moldovei, nr. 53

  BÎRZUILEE

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  3.

  2.

  Grădinița cu program săptămânal „Agricola”, str. Calea Moldovei, nr. 53

  POPOVICIOVIDIU-NICOLAE Secretarul Municipiului Bacău S-a adoptat

  19

  0

  1

  4.

  3.

  Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”, str. I. S. Sturza, nr. 80

  ABABEIRADU

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  5.

  4.

  Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”, str. I. S. Sturza, nr. 80

  GRIȚCU GABRIEL Inspector de specialitate S-a adoptat

  19

  0

  1

  6.

  5.

  Școala gimnazială „Al. I. Cuza”, str. Oituz, nr. 14

  STOICAN IULIAN

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  7.

  6.

  Școala gimnazială „Al. I. Cuza”, str. Oituz, nr. 14

  PĂDUREANU LEONARD Administrator Public S-a adoptat

  19

  0

  1

  8.

  7.

  Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1

  COSMA ELENA

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  9.

  8.

  Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1

  LUPU GABRIEL Director Direcția Sport, Cultură, Sănătate S-a adoptat

  19

  0

  1

  10.

  9.

  Școala gimnazială „Dr. Alexandru Șafran”, Str. Henri Coandă, nr. 1

  ȘUȘTAC MIHAI Viceprimar S-a adoptat

  19

  0

  1

  11.

  10.

  Școala gimnazială „Dr. Alexandru Șafran”, Str. Henri Coandă, nr. 1

  MARCU VIORICA Director Direcția Servicii Publice

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  12.

  11.

  Școala gimnazială „George

  Bacovia”, str. Carpați, nr. 12

  ABABEI RADU

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  13.

  12.

  Școala gimnazială „George

  Bacovia”, str. Carpați, nr. 12

  REMUS DEDU Consilier Corp Control S-a adoptat

  19

  0

  1

  14.

  13.

  Școala gimnazială „Alecu Russo", str. Alecu Russo nr.

  MANOLACHE CRISTINEL

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  15.

  14.

  Școala gimnazială „Alecu Russo", str. Alecu Russo nr.

  ANCAANTI

  Inspector de specialitate

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  16.

  15.

  Școala gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov", mun. Bacău, str. Prieteniei nr. 73

  UMOFTE PAUL-VALERIAN S-a adoptat

  20

  0

  0

  17.

  16.

  Școala gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov", mun. Bacău, str. Prieteniei nr. 73

  CORINA NEAGA Șef Serviciu Achiziții S-a adoptat

  19

  0

  1

  18.

  17.

  Școala gimnazială „Octavian Voicu",mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17

  FLOREAIRINA-DANIELA S-a adoptat

  19

  0

  1

  19.

  18.

  Școala gimnazială „Octavian Voicu",mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17

  BUSUIOC VASILICĂ Director Direcția Administrar S-a adoptat

  19

  0

  1

  20.

  19.

  Școala gimnazială „Nicolae lorga", str. Bicaz, nr. 3

  LAZĂR FLORIN

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  21.

  20.

  Școala gimnazială „Nicolae

  lorga", str. Bicaz, nr. 3

  CHINDRUȘ ROMICĂ Șef Serviciu Tehnic Investiții S-a adoptat

  19

  0

  1

  4

  22.

  21.

  Școala gimnazială „Constantin

  Platon", str. 9 Mai, nr. 64

  BUJOR COSTEL

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  23.

  22.

  Școala gimnazială „Constantin

  Platon", str. 9 Mai, nr. 64

  ROCA ECATERINA Șef Serviciu Resurse Umane S-a adoptat

  19

  0

  1

  24.

  23.

  Școala gimnazială „Miron

  Costin", str. Miron Costin, nr. 64

  ENAȘEL MARIA

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  25.

  24.

  Școala gimnazială „Miron

  Costin", str. Miron Costin, nr. 64

  PĂDUREANU LEONARD Administrator Public S-a adoptat

  19

  0

  1

  26.

  25.

  Școala gimnazială „Mihai

  Drăgan", str. Logofăt Tăutu, nr. 7

  NOVAC DIACONU LAURENȚIU S-a adoptat

  19

  0

  I

  27.

  26.

  Școala gimnazială „Mihai

  Drăgan", str. Logofăt Tăutu, nr. 7

  MIHĂILĂ DANIELA Șef Cabinet Primar S-a adoptat

  19

  0

  1

  28.

  27.

  Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr. 11

  BÎRZUILIE

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  29.

  28.

  Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr. 11

  POZINĂREA DANIELA

  Director S.P.A.S.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  30.

  29.

  Școala gimnazială „Mihail

  Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

  TESCARU VASILE

  S-a adoptat

  18

  0

  2

  -

  31.

  30.

  Școala gimnazială „Mihail

  Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

  MARȚUNEAC ROXANA-GEORGIANA Consilier Juridic

  S-a adoptat

  18

  0

  2

  32.

  31.

  Școala gimnazială „Nicu Enea", str. Calea Romanului, nr. 144

  ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

  S-a adoptat

  18

  0

  2

  33.

  32.

  Școala gimnazială „Nicu Enea", str. Calea Romanului, nr. 144

  BARDAȘU CRISTINA

  Consilier S.A.I.P.I.L.I.A.P.

  S-a adoptat

  18

  0

  2

  34.

  33.

  Școala gimnazială „Domnița

  Maria", str. Bicaz, nr. 126

  ADAM ISABELA

  S-a adoptat

  18

  0

  2

  35.

  34.

  Școala gimnazială „Domnița

  Maria", str. Bicaz, nr. 126

  JÂMBU VASILE Consilier Corp Control S-a adoptat

  18

  0

  2

  36.

  35.

  Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V. Alecsandri, nr. 1

  NECHITA NECULAI

  S-a adoptat

  18

  0

  2

  37.

  36.

  Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V. Alecsandri, nr. 1

  VINERICĂ CLEMENTINA

  Director Direcția Economică

  S-a adoptat

  18

  0

  2

  38.

  37.

  Liceu Tehnologic „Petru Rareș", str. Tecuciului, nr. 17

  SCRIPĂȚ CONSTANTIN S-a adoptat

  18

  0

  2

  39.

  38.

  Liceu Tehnologic „Petru Rareș”, str. Tecuciului, nr. 17

  FIFIRIG CARMEN

  Șef Serviciu Asistență Socială S-a adoptat

  18

  0

  2

  40.

  39.

  Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

  BOGATU GEORGE

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  41.

  40.

  Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

  DUȚĂ GEORGE-BOGDAN Inspector de specialitate S-a adoptat

  19

  0

  1

  42.

  41.

  Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str. Spiru Haret, nr. 6

  ADAMISABELA

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  43.

  42.

  Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str. Spiru Haret, nr. 6

  POPOVICIOVIDIU-NICOLAE Secretarul Municipiului Bacău S-a adoptat

  19

  0

  1

  44.

  43.

  Colegiul Național „Ferdinand I”, str. George Bacovia, nr. 45

  LUCHIAN DRAGOȘ Viceprimar S-a adoptat

  19

  0

  1

  45.

  44.

  Colegiul Național „Ferdinand I”, str. George Bacovia, nr. 45

  ROMEO STAVARACHE Primarul Municipiului Bacău S-a adoptat

  19

  0

  1

  46.

  45.

  Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, str. V. Alecsandri, nr. 37

  BUJOR COSTEL

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  47.

  46.

  Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, str. V. Alecsandri, nr. 37

  ROMEO STAVARACHE

  Primarul Municipiului Bacău

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  48.

  47.

  Colegiul Național de Artă „George Apostu”, str. Războieni, nr. 24

  LUCHIAN DRAGOȘ Viceprimar S-a adoptat

  19

  0

  1

  49.

  48.

  Colegiul Național de Artă „George Apostu", str. Războieni, nr. 24

  Buzdugan Cristina Director Direcția Tehnică S-a adoptat

  19.

  0

  1

  50.

  49.

  Colegiul Național „Gh. Vrănceanu”, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 30

  ȘUȘTAC MIHAI Viceprimar S-a adoptat

  19

  0

  1

  51.

  50.

  Colegiul Național „Gh. Vrănceanu”, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 30

  ROMEO STAVARACHE Primarul Municipiului Bacău S-a adoptat

  19

  0

  1

  52.

  51.

  Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, str. Aeroportului, nr. 5

  STANCIU ȘTEFAN

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  53.

  52.

  Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, str. Aeroportului, nr. 5

  SCARLATLIVIU Director A.D.L.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  54.

  53.

  Colegiul „Henri Coandă", str. Henri Coandă, nr. 8

  HULUȚĂ GHIORGHE

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  55.

  54.

  Colegiul „Henri Coandă", str. Henri Coandă, nr. 8

  SCARLATLIVIU Director A.D.L.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  56.

  55.

  Colegiul Economic "Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104

  TESCARU VASILE

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  57.

  56.

  Colegiul Economic "Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104

  PRICOPE CORNELIU Director C.A.Ex

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  58.

  57.

  Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

  NECHITA NECULAI

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  59.

  58.

  Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

  MIHĂILĂ DANIELA Șef Cabinet Primar S-a adoptat

  19

  0

  1

  60.

  59.

  Colegiul „Grigore Antipa", str.

  H. Coandă, nr. 7

  DRĂGUȘANU VASILE

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  61.

  60.

  Colegiul „Grigore Antipa", str.

  H. Coandă, nr. 7

  GELIMAN ALEXANDRU Arhitect Șef

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  62.

  61.

  Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str.

  Mioriței, nr. 76

  BÎRZUILIE

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  63.

  62.

  Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str.

  Mioriței, nr. 76

  POZINĂREA DANIELA Director S.P.A.S.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  64.

  63.

  Colegiul Tehnic „Letea", str. Letea, nr. 24

  FLOREA IRINA-DANIELA S-a adoptat

  19

  0

  1

  65.

  64.

  Colegiul Tehnic „Letea", str. Letea, nr. 24

  JÂMBU VASILE Consilier Corp Control S-a adoptat

  19

  0

  1

  66.

  65.

  Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif', str. Calea Moldovei, nr.

  233

  ENĂȘEL MARIA

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  67.

  66.

  Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif1, str. Calea Moldovei, nr.

  233

  VÂTĂMĂNESCU GHIORGHIȚĂ Inspector de specialitate S-a adoptat

  19

  0

  1

  68.

  67.

  Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35

  STOICAN IULIAN

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  69.

  68.

  Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35

  TOMESCU ION Inspector Cabinet Primar S-a adoptat

  19

  0

  1

  70.

  69.

  Clubul Sportiv Școlar Bacău, str. Oituz, nr. 15

  STANCIU ȘTEFAN S-a adoptat

  19

  0

  1

  71.

  70.

  Clubul Sportiv Școlar Bacău, str. Oituz, nr. 15

  JÂMBU VASILE Consilier Corp Control S-a adoptat

  19

  0

  1

  72.

  Art.2. - Persoana desemnată ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău, va face parte, potrivit legii, atât din Consiliul de administrație al unității de învățământ, cât și din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității invatamantului.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  73.

  Art.3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 316/29.09.2010.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  74.

  Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum si tuturor persoanelor si instituțiilor prevăzute in Anexa la prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței spațiului verde, Parohiei Ortodoxe “Sf. Nicolae” a terenului în suprafață de 115 m.p. situat în vecinătatea bisericii din B-dul Unirii, potrivit planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, bun aflat în domeniul privat al municipiului Bacău. Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintâ avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței spațiului verde, Parohiei Ortodoxe “Sf. Nicolae”, a terenului în suprafață de 115 m.p. situat în vecinătatea bisericii din B-dul Unirii, potrivit planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, bun aflat în domeniul privat al municipiului Bacău. Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULg,

  1.

  ART. 1. - Se aprobă, darea în folosință gratuită, pe durata existenței spațiului verde, Parohiei Ortodoxe „Sf. Nicolae”, a terenului în suprafață de 115 mp situat în vecinătatea bisericii din B-dul Unirii, potrivit planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, bun aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, conform Planului de situație, anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  20

  0

  0"

  2.

  ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Parohiei „Sfântul Nicolae” din Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 252/25.10.2012 respectiv a listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure - domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgență de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr.214 din 27.09.2012 .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 252/25.10.2012 respectiv a listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure - domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgență de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr.214 din 27.09.2012 .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULt

  1.

  Art. 1. Se aprobă completarea HCL nr. 252/25.10.2012, respectiv a listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure-domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgență de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 214 din 27.09.2012, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  Nr. crt.

  NUME, PRENUME

  ADRESA

  2.

  1.

  PRENȚU LUCICA

  PRENȚU JĂNICĂ

  S-a adoptat

  ȘTEFAN CEL MARE

  6/C/10

  20

  0

  0

  3.

  2.

  CĂLUGĂR GEORGETA S-a adoptat

  EMILRACOVIȚĂ

  l/B/18

  20

  0

  0 ”

  4.

  3.

  LAZĂRION LAZĂRMARIA

  S-a adoptat

  CREMENEA 16/3

  20

  0

  0

  5.

  Art.2. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pentru aducerea ei la îndeplinire.

  S-a adoptat

  20

  0

  0 ’

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 2000 de unități de compostare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Serviciul Implementare Proiecte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 2000 de unități de compostare.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 2000 de unități de compostare.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilită pentru construcția realizată pe terenul concesionat către d-na Lupu Valeria, situat în Bacău, str. Miron Costin, nr.36, conform contractului de concesionare nr. 100338/29.09.2008.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl,Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilită pentru construcția realizată pe terenul concesionat către d-na Lupu Valeria, situat în Bacău, str. Miron Costin, nr.36, conform contractului de concesionare nr. 100338/29.09.2008.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. Crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE.

  1.

  Art. 1 - Se aproba modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul in suprafața de 176,00 m.p. concesionat către D-NA LUPU VALERIA, situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. MIRON COSTIN, NR. 36, din SEDIU FIRMA - CABINET DE AVOCATURA SI ALIMENTAȚIE PUBLICA in LOCUINȚA.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Taxa de concesionare anuala/m.p., prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 100338/29.09.2008, se stabilește conform obiectului de activitate prevăzut la ART 1, la suma de 5.151 leiRON/an, indexata la nivelul anului fiscal 2012.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de concesionare nr. 100338/29.09.2008, sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  Art 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului. Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite din cadrul Direcției Economice.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 10. Se trece Ia punctul 10 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii strecurată în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 171/2012 prin care s-a închiriat spațiul aflat în incinta PT nr. 4, situat în Bacău, str. Cremenea, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VTCEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii strecurată în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 171/ 2012 prin care s-a închiriat spațiul aflat în incinta PT nr. 4, situat în Bacău, str. Cremenea, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii strecurată în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 171/ 2012 prin care s-a închiriat spațiul aflat în incinta PT nr. 4, situat în Bacău, str. Cremenea, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru Ioan.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru Ioan.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  I Nr. |


  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT


  NUMĂR VOTURI


  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULfc

  1.

  ART. 1 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012, în sensul adăugării a două noi articole care vor avea următorul conținut:

  „ART. 8 - Se aprobă amplasamentul locației parcare din cadrul obiectivului de investiție „Spitalul Municipal Bacău”, clasificat drept drum de interes local, identificat conform planului de situație întocmit de SC Topo Geo Technics SRL, recepționat și avizat de OCPI Bacău, ce reprezintă Anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.”

  „ART. 9 - Coridorul de expropriere este identificat și stabilit conform planului de situație menționat la articolul anterior.”

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012, completată prin HCL nr. 200/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Direcției Drumuri Publice și Serviciului Implementare Proiecte.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARI A

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr.


199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PLOPILOR, NR.18, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C. ANCA-ROM S.R.L., din Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU


Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.


DLGavrilescii Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Drumuri Publice și Serviciul Drumuri, Rețele și Avize).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PLOPILOR, NR.18, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C. ANCA-ROM S.R.L., din Bacău.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. Crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SHOWROOM TEXTILE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PLOPILOR, NR. 18, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotar are. BENEFICIAR: S.C. ANCA - ROM S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fî comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  _

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -ȘtefanDaniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/2001.

Inițiator - DL. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Huluță Ghiorghe-eu propun să votăm acest proiect din două motive. în primul rând respectăm o hotărâre judecătorească și suntem în întârziere cu punerea ei în aplicare și e caz penal dacă nu o respectăm și în al doilea rând atât pentru liniștea sufletească a enoriașilor de la Biserica Sf. Dumitru cât și pentru liniștea sufletească a inimosului nostru preot Pleșcău și vreau să-1 felicit pentru tot ce a făcut acolo și că Bacăul are o biserică atât de frumoasă și mai ales te întâmpină la intrarea dinspre București. Felicitări părintelui. Vă mulțumesc.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2012-ianuarie 2013.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-asa cum se procedează prin rotație, cred că a venit rândul P.S.D.-ului, dl.Bogatu.

Dl.Președinte de Ședință-eu vreau să-i predau mandatul domnului Bogatu.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2012-ianuarie 2013, în persoana domnului Bogatu George.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

lunile decembrie 2012-ianuarie 2013, în persoana domnului Bogatu George.


NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din

16.Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ați avut la mapă Evaluarea activităților executate de către lucrătorii Poliției Municipiului Bacău în primele 9 luni ale anului 2012 și Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Nu sunt discuții.

 • 17. Se trece la punctul 18A al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.l 89/30.06.2010 prin care S-A APROBAT PARTICIPAREA Agenției de Dezvoltare Locală Bacău la proiectul “Sustenabilitate printr-un management integrat al patrimoniului cultural” - “ Achieving SUSTainability trough an integrated approach to the management of CULTural heritage”, modificată prin HCL 197/30.06.2011..

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.189/30.06.2010 prin care S-A APROBAT PARTICIPAREA Agenției de Dezvoltare Locală Bacău la proiectul “Sustenabilitate printr-un management integrat al patrimoniului cultural” - “ Achieving SUSTainability trough an integrated approach to the management of CULTural heritage”, modificată prin HCL 197/30.06.2011..

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AB ABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREA DUNA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARTU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 189/30.06.2010 prin care S-A APROBAT PARTICIPAREA Agenției de Dezvoltare Locală Bacău la proiectul “Sustcnabilitate printr-un management integrat al patrimoniului cultural” - “ Achieving SUSTainability trough an integrated approach to the management of CULTural heritage”, modificată prin HCL 197/30.06.2011.

 • 18. Se trece la punctul 18B al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea “Diplomei de onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 64 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de

 • 12.11.2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 1, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 64 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 12.11.2012 Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-20

2. Numărul consilierilor care au votat-20

Nr.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

crt

PENTRU

CONTRA

NULg

1.

Artl. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 64 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 12.11.2012, conform Listei Anexa nr.l parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat

20

0

0

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA CĂSĂTORIEI

2.

DASCĂLU ION și ELENA

S-a adoptat

23.08.1962

19

0

1

3.

NECHITA GHEORGHE și GEORGETA S-a adoptat

03.08.1962

19

0

1

4.

CHIRIAC IOACHIM și MARIA

S-a adoptat

25.08.1962

19

0

1

5.

OLARU IOAN și EMILIA

S-a adoptat

08.08.1962

19

0

1

6.

COCEAN VICTOR și VIORICA

S-a adoptat

26.08.1962

19

0

1

7.

NANU VASILE și ANIȚA

S-a adoptat

15.08.1962

19

0

1

8.

OLARU AUREL și ILEANA

S-a adoptat

16.08.1962

19

0

1

9.

BRANEA DIMITRIE și GEORGETA

S-a adoptat

11.08.1962

19

0

1

10.

BOLOȘ ȘTEFAN și GHEORGHINA

S-a adoptat

11.08.1962

19

0

1

11.

BIBIRE NECULAI și MARIA

S-a adoptat

25.08.1962

19

0

1

12.

IRIMIEA IOAN și CONSTANȚA

S-a adoptat

03.09.1962

19

0

1

13.

MACOVEI MIHAI și SUSANA

S-a adoptat

01.09.1962

19

0

1

14.

PALOȘANU DUMITRU și CORNELIA

S-a adoptat

27.07.1962

19

0

1

15.

MUNTEANU CONSTANTIN și EUGENIA

S-a adoptat

25.08.1962

19

0

1

16.

GHEORGHE AUREL și GEORGETA

S-a adoptat

30.08.1962

19

0

1

17.

MIRON COSTACHI și MARIA

S-a adoptat

29.09.1962

19

0

1

18.

CIOBANU VASILE și ANTOANETA

S-a adoptat

08.09.1962

19

0

1

19.

PATRICHI VASILE și REASILVIA

S-a adoptat

25.08.1962

19

0

1

20.

ANIȚEI MIHAI și GETA

S-a adoptat

01.09.1962

19

0

1

21.

POPA VASILE și IORDANA

S-a adoptat

10.09.1962

19

0

1

22.

RUGINĂ IOAN și VERONICA

S-a adoptat

17.09.1962

19

0

1

23.

GHERLA GHEORGHE și ELENA

S-a adoptat

12.10.1962

19

0

1

24.

MIHALAȘ MIHAIL și LIDIA

S-a adoptat

08.09.1962

19

0

1

25.

CENUȘERU GRIGORE și ZENOVIA

S-a adoptat

06.09.1962

19

0

1

26.

IOSUB VASILE și NINA

S-a adoptat

01.10.1962

19

0

1

27.

MITREA IOAN și ELISABETA

S-a adoptat

15.09.1962

19

0

1

28.

DĂMĂTÂRCĂ GHEORGHE și ELIONORA

S-a adoptat

09.09.1960

19

0

1

29.

CHIRILĂ JÂNICĂ și PAULINA

S-a adoptat

02.07.1962

19

0

1

30.

CHILAT IOAN și MARIA

S-a adoptat

22.09.1962

19

0

1

31.

TRIF VASILE și VALEREA

S-a adoptat

04.10.1962

19

0

1

32.

OSTAFI GHEORGHI și CRISTINA FLORINA

S-a adoptat

15.08.1962

19

0

1

33.

PLUGARIU NECULAI și CONSTANȚA S-a adoptat

19.02.1961

19

0

1

34.

CREMENE IOAN și MARIA

S-a adoptat

09.10.1962

19

0

1

35.

PALADE CONSTANTIN și OLIMPIA S-a adoptat

10.11.1962

19

0

1

36.

PILAT VALENTIN și CONSTANȚA S-a adoptat

26.10.1962

19

0

1

37.

DUMITRU GHEORGHE și MARIA S-a adoptat

20.10.1962

19

0

1

38.

POPA VALERIU și MARIA

S-a adoptat

07.08.1962

19

0

1

39.

MOCANU IOAN și ELENA

S-a adoptat

27.10.1962

19

0

1

40.

STAN VASILE și ELENA

S-a adoptat

21.10.1962

19

0

1

41.

SUDITU VASILE și VALENTINA

S-a adoptat

01.10.1962

19

0

1

42.

CIOBANU CONSTANTIN și AURICA

S-a adoptat

05.10.1962

19

0

1

43.

LĂZĂRESCU GHEORGHE și ANICA

S-a adoptat

04.10.1962

19

0

1

44.

FLOREA CONSTANTIN și ELENA

S-a adoptat

27.10.1962

19

0

1

45.

PORCARU GHEORGHE și ALEXANDRA

S-a adoptat

20.11.1961

19

0

1

46.

URBAN VASILE și ANICA

S-a adoptat

11.11.1960

19

0

1

47.

SARCA IOSIF și ELENA

S-a adoptat

02.07.1962

19

0

1

48.

BODEA MIHAI și NICULINA

S-a adoptat

28.09.1962

19

0

1

49.

RICIU ION și DIANA

S-a adoptat

13.10.1962

19

0

1

50.

PASCAL EUGEN și DORINA

S-a adoptat

03.10.1962

19

0

1

51.

ZELISCU PETREA și EUGENIA

S-a adoptat

08.11.1962

19

0

1

52.

HAIDĂU NECULAI și MARIA

S-a adoptat

10.11.1962

19

0

1

53.

ABRAHAMIOAN și ANICA

S-a adoptat

13.11.1962

19

0

1

54.

PASCAL IONEL și ELENA

08.07.1961

19

0

1

S-a adoptat

55.

BERILĂ EMIL și MARIA

S-a adoptat

06.11.1962

19

0

1

56.

DOBRANIȘ MARIA și IOAN

S-a adoptat

18.10.1962

19

0

1

57.

CÂRLAN IOAN și GETA

S-a adoptat

26.10.1962

19

0

1

58.

BOCA VICTOR și CRISTINA

S-a adoptat

27.10.1962

19

0

1

59.

MINEA PA VEL și ESTERA

S-a adoptat

09.10.1962

19

0

1

60.

GRIGORAȘ PAVEL și EANULA

S-a adoptat

03.11.1962

19

0

1

61.

BARABOIGHEORGHE și ANA

S-a adoptat

06.11.1962

19

0

1

62.

POGÂNGEANU EMIL și RODICA ANGELA

S-a adoptat

03.11.1962

19

0

1

63.

IACOB VASILE și MARIA

S-a adoptat

26.09.1962

19

0

1

64.

MOROZ-DUBENCO ION și IOANA

S-a adoptat

12.02.1962

19

0

1

65.

SARGHIUȚA GHEORGHE și ELENA S-a adoptat

06.11.1962

19

0

1

66.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art. 1.

S-a adoptat

19

0

1

67.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege.

S-a adoptat

19

0

1

 • 19. Se trece la punctul 18C al ordinii de zi și dl Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 250-300 m.p. pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 1, 2, 3,4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 250-300 m.p. pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARJA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARRJ CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

ABSENT

13.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DLACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 250-300 m.p. pentru desfășurarea activității de stabilire și

încasare a impozitelor și taxelor locale.


 • 20. Se trece la punctul 18D al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Consilier Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de dl. Cucu Ioan din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău.

Inițiator - CONSILIER LOCAL DL. BÎRZU ILIE

*

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Juridic și Aplicarea legilor Proprietății și Serviciul Administrarea și inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de d-1 Cucu Ioan din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău

INITIATOR-CONSILIER LOCAL-BÎRZU ILIE

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20


PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

Ț

NULE


NUMĂR VOTURI PENTRUlCONTRA


ART. 1 - Se aprobă schimbul de teren solicitat de d-1 Cucu Ioan din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău, după cum urmeaza:

 • -  DL Cucu Ioan oferă la schimb Municipiului Bacau un teren in suprafața de 651 mp situat in intravilanul Municipiului Bacau pe Calea Republicii nr.2 cu o valoare de 321.800 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 326/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.l parte intergranta din prezenta hotarare.

 • -  Municipiul Bacau oferă la schimb 16 loturi de teren in suprafața cumulata de 620,47 mp, cu o valoare totata de 297.350 lei după cum urmeaza:

1- 79,15 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr.94, cu o valoare de 44.400 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 313/06.09.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2A parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 2. - 43,55 mp situat în Bacău, str,Valea Albă nr.5 cu o valoare de 26.400 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 314/06.09.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2B parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 3. - 42,90 mp situat în Bacău, str.Mioriței nr.74, cu o valoare de 19.300 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 315/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2C parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 4. - 46,14 mp situat în Bacău, str.Milcov nr.53, cu o valoare de 16.600 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 316/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 D parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 5. - 63,62 mp situat în Bacău, str.Alecu Russo nr.48, cu o valoare de 22.900 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 317/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 E parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 6. - 12,47 mp situat în Bacău, str.Mihai Viteazu nr.3, cu o valoare de 10.100 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 318/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 F parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 7. - 39 mp situat în Bacău, B-dul Unirii nr.2, cu o valoare de 23.700 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 319/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2G parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 8. - 45 mp situat în Bacău, str.22 Decembrie nr.15, cu o valoare de 20.200 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 320/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 H parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 9. - 50,13 mp situat în Bacău, str.M.Eminescu nr.l, bl. A2, cu o valoare de 27.100 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 321/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.21 parte intergranta din prezenta hotarare.


  • 10. - 18,40 mp situat în Bacău, str.Bucium nr.4 poz.4 cu o valoare de

  6.600    lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG

  322/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 J parte intergranta din prezenta hotarare.

  • 11. -19 mp situat în Bacău, str.Bucium nr.4 poz.3 cu o valoare de 6.800 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 323/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 K parte intergranta din prezenta hotarare.

  • 12. - 43,11 mp situat în Bacău, str.Alecu Russo nr.48 garajele 569 si 570, cu o valoare de 15.500 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 325/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 L parte intergranta din prezenta hotarare.

  • 13. -21 mp situat în Bacău, str.Alecu Russo nr.48 garaj 571, cu o valoare de 7.550 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 326/06.04.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 M parte intergranta din prezenta hotarare.

  • 14. -12 mp situat în Bacău, str.Carpați nr.13, cu o valoare de 5.800 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 412/19.10.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 N parte intergranta din prezenta hotarare.

  • 15. - 50 mp situat în Bacău, str.Aprodu Purice nr.ll, cu o valoare de

  22.900    lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG

  413/19.10.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 O parte intergranta din prezenta hotarare.

  • 16. - 35 mp situat în Bacău, B-dul Unirii nr.2 cu o valoare de 21.500 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 442/31.09.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 P parte intergranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  1

  i

  2.

  ART. 2 - Se însușeșc Rapoartele de evaluare întocmite de către SC Sierra Quadrant Consulting Grup SA, prin care se estimează un schimb corect între cele două suprafețe de teren, cu valoare aproximativ egală, ce reprezintă Anexa nr.l si Anexele 2A-2P, parti integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  18

  1

  1

  3.

  Art.3. - Se împuternicește, în baza acestei hotărâri, domnul Pădureanu Leonard Stelian-Administratorul Public al Municipiului Bacău, să reprezinte Municipiul Bacău la Notarul Public, în vederea semnării contractului de schimb.

  S-a adoptat

  18

  1

  1

  4.

  Art.4. - Serviciul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, în baza contractului de schimb, autentificat, va proceda la predarea-primirea terenurilor, cu proces-verbal, după care va efectua operațiunile de actualizare a datelor privind domeniul privat al municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  18

  1

  1

  5.

  Art.5. Hotărârea va fi comunicată, Primarului Municipiului Bacau, Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari si Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății

  18

  1

  1

  din cadrul Primăriei Municipiului Bacau, precum și d-lui Cucu Ioan cu domiciliul in Bacau str.Lalelelor nr.lO/A/14.

  S-a adoptat

 • 21. Se trece la punctul 18E al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenț în valoare de 16.500 lei d-nei DULHĂSCU AURICA domiciliată în Municipiul Bacău, str.22 Decembrie, nr.l, sc.C, ap.8

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DE Consilier Bîrzu Uie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 16.500 lei d-nei DULHĂSCU AURICA domiciliată în Municipiul Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 1, sc. C, ap.8

INITIATOR-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  nulE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 16.500 lei d-nei DULHĂSCU AURICA domiciliată în Municipiul Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 1, sc. C, ap.8, întrucât aceasta se găsește într-o situație de necesitate ca urmare a incendiului produs la data de 27.10.2012, conform procesului verbal de intervenție nr. 531/29.10.2012 eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art.2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat în vederea acoperirii cheltuielilor de reparație a imobilului afectat.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art.3. Ajutorul de urgență, prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău, pe anul 2012, Titlul VIII “Asistență Socială”, cu suma menționată la art. 1.

  20

  0

  0

  S-a adoptat

Dl. Președinte de Ședință-Ștefan Daniel-Dragoș -dacă nu sunt discuții, întrebări și interpelări mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.M./ Ds.I-A-4/ Eî.l