Proces verbal din 13.04.2012

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 13 Aprilie 2012

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 13.04.2012, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 681 din 10.04.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezență un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: dl consilier Curcă Liviu Constantin, dl.consilier Hîrțescu Vasilică, dl.Consilier Fechet Mircea (absent motivat-C.O.) și dl.consilier Drăgănuță Constantin.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 2472 din 10.04.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 2473 din 10.04.2012.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consi

ierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE G ABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

ABSENT

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

ÎL

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru“ , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din 30.03.2012, a fost aprobat

DL Președinte de ședință - Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2.  Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Supun la vot ordinea de zi a ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚĂ constantin

ABSENT

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

ÎL

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- prezintă expunerea de motive așa cum este anexată la mapa ședinței.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu - prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidîu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCE A

ABSENT

10.

FLOREÂIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău .

2. Se trece Ia punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Rotaru Ion, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- prezintă expunerea de motive așa cum este anexată la mapa ședinței.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Comeliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Servicii Publice și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Pl.Consilier Bîrzu Ilie-Comisia nr.l dă aviz favorabil cu un amendament prin care propunem la Regulamentul Local de Urbanism ca Planurile de Urbanism Zonale care au fost adoptate de consiliul local și au fost introduse în noul P.U.G. și care nu obțin autorizația de construire în 18 luni își pierd valabilitatea, la fel și cele care vor fi aprobate ulterior, P.U.Z-urile, și să se revină la forma inițială a terenurilor. Acesta este amendamentul comisiei.

DLprimar Ing.Romeo Stavarache-deci. practic să fie adoptată acea prevedere care a fost aprobată ulterior, să fie introdusă și în noul Regulament de Urbanism. Este în regulă. Dl.Viceprimar Luchian Dragoș - vin cu o completare, terenul să revină la funcționalitatea inițială, care a fost înainte de aprobare.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FECHET MIRCEA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PÂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Consilier Munteanu Dumitru-Dori - de fapt nu vreau să fac nici o referire la proiectul de hotărâre în cauză. Fac o referire la faptul că în cartierul Șerbănești, zona dintre Calea Romanului și Calea Bârladului, după cum știți, este o zonă unde s-a construit foarte mult în perioada care a trecut și aș dori, sau vin cu propunerea, să se întocmească un P.U.Z., având în vedere că sunt străzi înfundate, iar numărul de case pe străzile respective sunt mai mult de 3, ceea ce este în afara legii. Am avut o discuție cu dl. Arhitect Șef Geliman și am înțeles de la dânsul că va fi întocmit un P.U.Z. și la următoarea ședință va fi dat spre aprobare consiliului local. Deci, rugămintea mea este să se urgenteze acest P.U.Z pentru că riscul este de următorul ordin: se pot întâmpla incendii, se pot întâmpla lucruri neplăcute și nu se poate interveni la casele respective. Chiar dacă colegii mei de la P.N.L. mai zâmbesc, își mai fac semne, nu are nici un fel de importanță, eu sunt obișnuit. Rugămintea mea este să avem în vedere să se întocmească cât mai urgent acest P.U.Z., în așa fel încât să se reglementeze situația în acest cartier, cartier care este tot al Municipiului Bacău.

Dl.Viceprimar Luchian Dragos-domnule consilier, mă bucur că ați deschis subiectul. Acum, conform legislației în vigoare, cei care inițiază un P.U.Z. lărgit sunt administrațiile locale, municipalitatea. Dacă vedeți, pe planșă am sistematizat foarte bine cartierul Șerbănești, l-ați studiat? Și într-un nou P.U.Z. inițiat de noi, administrația locală, vom stabili toate detaliile urbanistice ale zonei, inclusiv locuri dejoacă, de agrement.

Dl.Consilier Munteanu Dumitru-Dori - era vorba doar de a urgenta. Am avut o discuție cu dl. Aihitect Șef pe tema aceasta ieri, în cadrul comisiei și rugămintea mea pentru executiv este să se urgenteze această situație. Mulțumesc.

Dl.Consilier Zaharia Nicolae-multumesc. Trebuie să vă spun că, din punctul meu de vedere, P.U.G.-ul propus nu are o viziune de ansamblu pentru viitorul mediu al orașului Bacău. Iar pentru faptul că toate procedurile de până acum, în care s-au făcut anumite dezbateri, întâlniri cu firma de consultanță, nu au beneficiat de transparență, am sesizat lipsa de transparență în discuțiile care au fost vis-a-vis de acest P.U.G. și îmi rezerv dreptul să mă abțin la votul cu P.U.G.-ul Bacăului, de astăzi. Mulțumesc.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚÂ constantin

ABSENT

8.

ENĂȘEL M ARIA

X

9.

FECHETMIRCEA

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICÂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNA VA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

-

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTE ANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

18

-

1

Cu 18 voturi « pentru » și o „abținere”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism, cu amendamentul deja adoptat.

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Rotaru Ion,cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-prezintă avizul de legalitate al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Cabinet Primar și Compartimentul Evidență Contracte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori material din HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGÂNUȚÂ CONSTANTIN

ABSENT

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FECHET MIRCEĂ

ABSENT

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARU ION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOIC AN IULIAN

X

23.

MUNTE ANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori material din HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache - vreau dragi colegi, acum, înainte de sărbătorile pascale, să vă urez Paște Fericit, Sărbători Fericite și să dea Dumnezeu să fiți sănătoși și să vă îndepliniți toate dorințele pe care le aveți și să vă dea Dumnezeu numai gânduri bune și sănătate.

DI. Președinte de Ședintă-Rotaru Ion -dacă nu mai sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ROTARU ION


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-4/ Ex.l