Proces verbal din 12.11.2012

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 12 noiembrie 2012

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCESVERBAL

încheiat în data 12.11.2012, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl» Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată s-a convocat prin Dispoziția nr. 1845 din 09.11.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 22 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsește dl.Consilier Nechita Neculai, care a venitîn sală ulterior.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 7794 din 09.11.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 7795 din 09.11.2012.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25.10.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

absent

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

«•

-

Cu 22 voturi „pentru" , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din


25.10.2012, a fost aprobat

DL Președinte de ședință Ștefan Daniel-Dragos-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl.Pădureanu Leonard-săptămâna trecută, a avut loc o gală a administrației publice, numită „Administrația Locală la înălțime” -Ediția 2012, o continuare a edițiilor din anii trecuți. Timp de 3 zile s-au prezentat proiectele administrațiilor locale și la sfârșitul acestei gale s-au acordat premii, având ca și criteriu de acordare volumul investițiilor publice și diversitatea investițiilor publice promovate și implementate de autoritățile publice locale.

La această gală au fost doar 4 premii la nivel de țară, cel mai bun primar al municipiului reședință de județ, cel mai bun primar de municiu, cel mai bun primar de oraș și cel mai bun primar de comună. Au fost doar 4 premii, iar Municipiul Bacău și dl.Primar Stavarache a primit distincția de cel mai bun primar de municipiu reședință de județ din România. Nu a putut fi prezent, am fost eu acolo și m-am bucurat că, între atâția primari, ( că era o sală plină acolo la Brașov ), am fost distinși, onorați cu această distincție - de cea mai bună administrație publică locală de municipiu reședință de județ. La categoria noastră nu a mai fost niciun alt municipiu premiat. Asta m-a mirat, că mai sunt și alte administrații publice locale, nu spun că numai noi facem, dar dintre toți am fost distinși cu acest premiu, atât de important pentru noi. Mulțumesc.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi, vă spun sincer, că în afară de faptul că am fost foarte ocupat în ultima vreme, nu am putut participa la acest forum al administrației publice locale din România ca la sfârșitul fiecărui an, de regulă în luna noiembrie, fiind ținut în municipiul Bacău de probleme administrative foarte importante. Acum, la sfîrșit de an, am avut discuțiile cu EON GAZ pentru contractul de anul viitor și alte probleme.

Vreau să vă spun, sincer, că nu mă așteptam ca și anul acesta, al doilea an consecutiv, să fie declarată administrația publică locală a anului în România și vreau să vă spun că îmi doresc foarte mult să conștientizăm toți că acest premiu este al administrației publice locale, al consiliului local care a participat împreună cu noi în acești ani la luarea deciziilor și mai ales la punerea în practică a proiectelor care din punctul nostru de vedere aduc un plus de confort în Municipiul Bacău. îmi doresc ca și consiliul care este acum, să fie anul viitor, la fel de performant și sunt convins că așa va fi și la fel ca și în ultimii 2 ani de zile, administrația publică băcăuană să fie în fruntea administrațiilor publice locale din România.

Eu mulțumesc tuturor colaboratorilor, echipei pe care am avut-o, viceprimarilor pe care i-am avut, directorilor și consiliului local, consilierilor care au fost și care mai sunt și cred că împreună cu Oficiul Juridic, cu Secretarul Primăriei ,vom face la fel treabă bună, pentru cetățenii Municipiului Bacău.

Vă mulțumesc încă o dată și decar că sunt foarte bucuros, că iată Municipiul Bacău este perceput, așa cum ne dorim toți, la adevărata valoare a administrației publice locale din România.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-domnule primar, vă felicit pentru această realizare, însă pun și eu o întrebare, tot firma Elsaco din Botoșani a finanțat această activitate a administrației publice locale, sau mai sunt și alte firme?

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-domnule Scripăț, eu nu știu, că nu am fost acolo. Ceea ce pot să vă spun, este că anul trecut nu a fost finanțată nici într-un fel această activitate a forumului. Și dacă dumneavoastră jigniți întreaga administrație locală din România, este problema dumneavoastră.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-pot să vă spun că și eu, anul trecut, în calitate de prefect, am primit o asemenea distincție și finanțatorul era firma Elsaco și m-a bucurat. DLPrimar Ing.Romeo Stavarache « nu cred că Forumul Administrațiilor publice din România, care are după cum știți peste 3000 de primari... Dumneavoastră ați fost 40 de prefecți. Și probabil că ați primit toți...

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 152/26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul ,Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”, din municipiul Bacau str. Chimiei nr. 1 Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/ 29.12.2011 in sensul aprobării noii denumiri a proiectului ,Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau” si aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, modificata si

completata prin HCL nr.73/07.03.2011.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind stabilirea provizorie a modalității de gestiune directă pentru activitatea de “înființare a depozitelor de deșeuri și administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Preacordului de finanțare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Județean Bacau si S.C. CRAB S.A.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 257/25.10.2012 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, STAND DE VÂNZAREINBISS, ORGANIZARE DE ȘANTIER, STR. MILCOV NR.3-5 . Inițiator - Dl. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea nr. 185/ 29.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.  Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Liga Studențească din Universitatea Bacău la organizarea Festivalului Național „Studențiada 2012”, care se va desfășura în perioada 5-25 noiembrie 2012, în Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Supun la vot ordinea de zi a ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1-

ABABEIRADU

X

2,

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

absent

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

A

In


sală intră domnul consilier Nechita Neculai - prezenți 23 de consilieri.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi $i dl. Președinte de ședință -Ștefan Pragos-Daniel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Pl.Primar Ing.Romeo Stavarache-prezintă Expunerea de motive așa cum este anexată la mapa de ședință.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică, Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.


NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRÂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREADUNA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MUTAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERT AN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul

 • 2, Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Ștefan Daniel-Dragos, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 152/26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”, din municipiul Bacau str. Chimiei nr. 1

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-prezintă expunerea de motive așa cum este anexată la mapa de ședință.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Compartimentul Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 152/26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul .Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”, din municipiul Bacau str. Chimiei nr. 1

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-23

2. Numărul consilierilor care au votat-23

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART.l. - Se aproba modificarea Protocolului de Colaborare Anexa nr.l la HCL nr. 152/26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul,Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”, in sensul modificării punctelor 2,4 si 5 care vor avea următorul conținut:

.. nunctul 2: SC AMURCO SRL se obli ea sa susțină realizarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii locale, in valoare totala de 909298 euro (in preturi curente).

punctul 4: Plata sumei de 909298 euro va fi garantata de către SC AMURCO SRL cu o scrisoare de garanție bancara sau alte forme de garanție emise in favoarea Municipiului BACAU.

punctul 5: Suma de 909298 euro reprezintă suma maxima stabilita înaintea aprobării Cererii de finanțare, urmând a fi recalculata si cheltuita proporțional cu valorile stipulate in contractele de achiziții publice derulate de Municipiul Bacau.

S-a adoptat

23

0

0

2.

ART.2. - Hotararea va fi comunicata Administratorului nublic. Direcției Economice, Unitatii de Implementare a Proiectului Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips Sofert Bacau” din cadrul Primăriei Municipiului Bacau precum si SC AMURCO SRL. S-a adoptat

23

0

0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Ștefan Daniel-Dragos. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/ 29.12.2011 in sensul aprobării noii denumiri a proiectului Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau” si aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă, practic acum se votează proiectul și se depune la Ministerul Mediului, respectiv la Comisia Europeană.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică, Serviciul Tehnic Investiții și Compartimentul Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-mai am eu de spus o singură frază și anume că după ce s-a finalizat proiectul, care a avut și observațiile de la Ministerul Mediului și Comisia Europeană, deci proiectul este de 32 milioane de euro, nerambursabili, partea de cofinanțare fiind în totalitate de la SOFERT. Implementarea va fi făcută de către Primăria Bacău. Iată, încă un proiect foarte important pentru municipalitate.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/29.12.2011 in sensul aprobării noii denumiri a proiectului Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau” si aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10,

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13,

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16,

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/ 29.12.2011 in sensul aprobării noii denumiri a proiectului „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau” si aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

 • 4. Se trece Ia punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Ștefan Daniel-Dragos, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARJĂ

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011.

 • 5, Se trece Ia punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea provizorie a modalității de gestiune directă pentru activitatea de ‘Înființare a depozitelor de deșeuri și administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea provizorie a modalității de gestiune directă pentru activitatea de “înființare a depozitelor de deșeuri și administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea provizorie a modalității de gestiune directă pentru activitatea de “înființare a depozitelor de deșeuri și administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati 6* Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Preacordului de finanțare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Județean Bacau si S.C. CRAB S.A.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Drăgusanu Vasile-as vrea să îl rog pe dl. Administrator Public, pe domnul Pădureanu, să ne clarifice ca să putem vota în cunoștință de cauză, care sunt asumările din partea consiliului local și consiliului județean asupra garanției care trebuie acordată, în ce cuantum, se folosește la garanție cunatumul participației la capital sau există altă înțelegere și dacă nu, după explicație, dacă cuantumul contribuției asumată de ficare din părți nu se poate trece în preacordul acesta. Mulțumesc.

DLPădureanu Leonard-au fost câteva runde de negocieri cu BERD. După cum știți că BERD a acordat un prim credit Companiei de Apă, atunci când ea figura cu numele de R.A.G.C. Bacău. A acordat un credit în sumă de 13 milioane de EURO pentru cofînanțarea proiectului ISPA. în faza a doua a proiectului, în proiectul regional, așa cum ați văzut în preacord, Compania de Apă are nevoie să cofinanțeze acest proiect cu 10 milioane de EURO. Din primul credit au mai rămas 7 milioane de euro de rambursat, din cei 13 milioane. Și atunci, am convenit cu reprezentanții BERD, să cumulăm cele două credite și partea de 7 milioane să refinanțeze creditul trecut, care avea o dobândă mai mărișoară, după cum ați văzut la costuri, dobânda este foarte bună pentru timpurile de acuma, iar partea de 10 milioane de euro să cofinanțeze proiectul.

în ceea ce privește garantarea, nu este prevăzută pe acordul de finanțare, cuprinde numai elementele negociate privind costurile, coeficient, comisioane, respectiv dobânzi. în ceea ce privește garantarea, se va face doar pe venituri proprii, deci fără conturi Escrow, se va face o garantare de către consiliul județean și consiliul local în cuantum de jumătate și jumătate. BERD-ul vrea să aducă la masa discuției doar pe cele două mari autorități publice locale. Având în vedere că avem 7 milioane care privesc doar Municipiul Bacău, eu spun că nu este defavorabil, chiar este favorabil prin faptul că mai scad cheltuielile cu dobânda.

DLConsilier Scripăt Constantin-este lăudabilă seria de investiții în ceea ce privește apa din Bacău, în ultima perioadă, chiar au fost unele demarări de programe și investiții. Pun o întrebare. Când capii administrației publice locale, domnul primar împreună cu Direcția de Sănătate Publică și Protecția Consumatorului au curajul să iasă în spațiul public și să spună - băcăuani consumați apă de la robinet, este potabilă și fără nici o reținere. Mulțumesc.

DLPădureanu Leonard- lucrul acesta era valabil și mai înainte. După ce s-a pus în funcțiune Stația de tratare a apei potabile de la Barați, care tratează apa din aducțiunea de la Uz, parametrii de ieșire din Stația de Tratare îndeplinesc condițiile europene de apă potabilă. Am văzut că unii preferă să ia apă de pe la izvoare, e mult mai riscant după părerea noastră să ia apă din alte surse, decât sursa de apă de la Compania de Apă. Dumneavoastră probabil vă referiți la unele conducte care sunt mai vechi, e posibil să mai existe depuneri pe ele și să fie probleme. Dacă se păstrează debitul pe acele conducte, depunerile rămân din fericire la locul lor, nu intră în apă. Și pentru asta am declanșat încă o investiție, o conductă de pe strada Frunzei, care duce de la vechile fronturi de captare, în DN 500 parcă, care duce apa sus în Stația de Tratare de la Barați, ca în cazul în care există o avarie pe aducțiunea de la Uz, intră apa din fronturile de captare, din fronturile de rezervă, în Stația de Tratare și din Stația de Tratare vine apa înapoi în circuit, în conductele magistrale, fără să schimbe sensul. Fenomenul acela de apă neagră se produce atunci când oprești și repomești, schimbând sensul de curgere prin conductă. Apa care iese din Stația de Tratare este cu totul în regulă, condiția este să menținem debitul constant și sensul de conducere pe conductă. în câțiva ani de zile, pentru că proiectele europenede acum se referă mai mult la canalizare, decât la aducțiunile de apă, în schimb există obligația pentru autoritățile publice locale să-ți reabiliteze și conductele de apă.

DLConsilier Scripăt Constantin- da, sunt mulțumit de răspuns și cred că asta este soluția tehnică. Apa are impurități sau este murdară când se schimbă sensul de curgere. Deci, eu nu accept și nici nu pot să lămuresc cetățenii pe care îi cunosc să accepte noțiunea de apă murdară potabilă, cum se vehiculează acum.

într-adevăr, acea investiție cu cât se face mai repede, va fi benefică. în toate orașele din România sau din lume se fac lucrări, se fac racordări, se fac intervenții, dar chiar dacă mai târziu, se pare că asta este soluția, pentru că atunci când se schimbă sensul de pompare, atunci se stârnesc impurități, depunerile și atunci apa este murdară. Mulțumesc.

DLConsilier Bîrzu Ilie - referitor la acest subiect, vreau să vă spun, că chiar săptămâna trecută au fost persoane cu analiza apei de la izvoare și analiza apei de la chiuvetă. Și s-a dovedit că apa și chiar recomandarea celor de la Direcția de Sănătate Publică a fost să consume apă de la chiuvetă. Apa pe care o furnizăm noi era în parametri mai buni decât apa de la anumite izvoare. Cred că demersul acesta o să îl facă și public. Domnule Scripăț, chiar vă sugerez să luați o apă de la chiuvetă și să mergeți la analiză. Dl.Consilier Scripăț Constantin-domnule Bîrzu, dacă nu știți, zilnic se recoltează apă din oraș, din 11 puncte diferite, se face analiză de laborator , de impurități, o analiză la 24 de ore și una la 72 de ore și ceea ce spuneți dumneavoastră, să spuneți unde vreți.

Și poate e bine, ca recomandare, întrucât cca. 80 % din populația Bacăului nu consumă apă de la chiuvetă, să avem grijă ca și izvoarelor limitrofe Bacăului să le facem o analiză. Că s-ar putea, într-adevăr, să fie o apă neautorizată și să ne trezim cu o epidemie. Este riscant și de acolo, dar trebuie să fie ținute sub supraveghere.

Dl.Consilier Bîrzu llie-asta este recomandarea Direcției de Sănătate, apa care vine în Bacău este o apă tratată.

Dl.Consilier Scripăț Constantin-asta este problema domnule Bîrzu, că nimeni nu spune adevărul.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Preacordului de finanțare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Județean Bacau si S.C. CRAB S.A.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Preacordului de finanțare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Județean Bacau si S.C. CRAB S.A.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Ștefan Daniel-Dragos, dă cuvântul d-lui Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 257/25.10.2012 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, STAND DE VANZAREINBISS, ORGANIZARE DE ȘANTIER, STR. MILCOV NR.3-5 .

Inițiator - DL LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLViceprimar Luchian Dragoș - este vorba de îndreptarea unei erori materiale, în sensul că pe site a fost publicată altă planșă decât cea care a fost publicată în ședința de urbanism.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 257/25.10.2012 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE ȘANTIER, STR. MILCOV NR.3-5 .

Inițiator - Dl. LUCHIAN DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aoroba modificarea H.C.L. nr. 257/25.10.2012 Drin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE ȘANTIER, GARD DE ÎMPREJMUIRE, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCES PARCARI, DRUMURI DE CIRCULAȚIE INCINTA, PILON PUBLICITAR, PANOURI PUBLICITARE DE INCINTA SI FAȚADE, STR. MILCOV, NR. 3 - 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. SUBEX S.A., din Bacau, in sensul inlocuirii ANEXEI NR. 1 la H.C.L. NR. 257/25.10.2012 cu noua ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  17

  6

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. NR. 257/25.10.2012 sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  17

  6

  3.

  ART.3- Prezenta Hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizării in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  17

  6

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Ștefan Daniel-Dragos, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea nr. 185/ 29.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din Municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea nr. 185/ 29.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din Municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRÂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MJHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea nr. 185/ 29.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din Municipiul Bacău.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Ștefan Daniel-Dragoș, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Liga Studențească din Universitatea Bacău la organizarea Festivalului Național „Studențiada 2012”, care se va desfășură în perioada 5-25 noiembrie 2012, în Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-la punctul acesta este vorba de 2500 lei din 9000 cât au cerut, dar dintr-o discuție pe care am avut-o eu cu dânșii, fiind inițiator, vă propun să le mai dăm 500 lei, să fie 3.000 lei.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot modificarea propusă de domnul primar.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAERINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi« pentru » a fost adoptată modificarea propusă de dl.primar.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Ababei Radu-dacă se poate modificarea textului pentru că este „ împreună cu Liga Studențească din Universitatea Bacău”. Ori Universitatea Bacău nu există, nu există o așa instituție, ori Universitatea „Vasile Alecsandri”, ori Universitatea „George Bacovia”. Din câte știu eu este vorba de Universitatea „Vasile Alecsandri”.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D1. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.Consilier Ababei Radu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHI AN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

**

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl.Consilier Ababei Radu.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Liga Studențească din Universitatea Vasile Alecsandri Bacău la organizarea Festivalului Național „Studențiada 2012”, care se va desfășura în perioada 5-25 noiembrie 2012, în Bacău, cu amendamentele deja adoptate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚA GfflORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRJPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Liga Studențească din Universitatea «Vasile Alecsandri» Bacău la organizarea Festivalului Național „Studențiada 2012”, care se va desfășura în perioada 5-25 noiembrie 2012, în Bacău, cu amendamentele deja adoptate.

DL Președinte de Sedință-Ștefan Daniel-Dragos -dacă nu mai sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-4/ Ex.l