Proces verbal din 10.12.2012

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 10 dec. 2012

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 10.12.2012, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D1. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată s-a convocat prin Dispoziția nr. 2010 din 07.12.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: dl.Consilier Jitariu Comeliu-Dan, dl.consilier Scripăț Constantin și doamna consilier Florea Irina-Daniela.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 8499 din 07.12.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 8500 din 07.12.2012.

DL Președinte de ședință Bogatu George-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2.

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.269/23.11.2012 si HCL nr.270/23.11.2012 prin care a fost aprobata premierea unor elevi, studenti, cadre didactice, sportivi și antrenori din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute în anul scolar/competitional 2011-2012

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3.

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău. în calitate de partener, împreună cu Asociația Eminenta Pro Vranceanu Bacau, la organizarea unui spectacol de binefacere, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2012, la Teatrul de Vară «Radu Beligan « din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Supun la vot ordinea de zi a ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3,

BÎRZU 1L1E

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

î                                       *

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bogatu George, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-prezintă expunerea de motive așa cum este anexată la mapa de ședință.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică, Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARI A

X

9.

FLOREA IR1NA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

ÎL

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bogatu Georgedă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.269/23.11.2012 si HCL nr.270/23.11.2012 prin care a fost aprobata premierea unor elevi, studenti, cadre didactice, sportivi și antrenori din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute în anul scolar/competitional 2011-2012

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-s-au omis câteva nume, am primit lista de la autorități și vă rog să votați.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția Sport, Cultură, Sănătate și Serviciul Cabinet Primar ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.269/23.11.2012 si HCL nr.270/23.11.2012 prin care a fost aprobata premierea unor elevi, studenti, cadre didactice, sportivi și antrenori din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute în anul scolar/competitional 2011-2012

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 1. Consilieri prezenți-20

  • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

Nr.

crt.

PREVEDEREA CARE SE

VOTEAZĂ

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

Art.l. - (1) Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a sumei de 5.000 lei pentru premierea si pentru plata impozitelor si contribuțiilor aferente, elevilor si profesorilor omisi din HCL nr.269/23.11.2012 si care sunt prezentați in Anexa nr.l parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aproba completarea in mod corespunzător a HCL nr.269/23.11.2012 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2011 - 2012, cu Anexa nr.l parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat

20

0

0

2

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Elev

Olimpiada

Premiul

Profesor

Coordonator

Suma elev(lei)

Suma Profesor (lei)

19

0

1

3

1.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Dragomir

Miruna

S-a adoptat

Olimpiad a Școlară de

Majore te

I

Olteanu Marcela

100

1.500

19

0

1

4

2.

Colegiul Național Ferdinand 1 Bacau

Brașoveanu Sorina

S-a adoptat

100

19

0

1

5

3.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Nour

Georgiana

S-a adoptat

100

19

0

1

6

4.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Ioniță Casandra

Șza adoptat

100

19

0

1

7

5.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Nucu Roxana

Ș^a adoptat

100

19

0

1

8

6.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Popa Anca

S-a adoptat

100

19

0

1

9

7.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Mateiu Alexandra

Șz3 adoptat

100

19

0

1

Colegiul Național Ferdinand 1 Bacau

Pârlog Miruna

S-a adoptat

100

19

0

1

100

19

0

1

11

9.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Paraschiv Teodora S-a adoptat

100

19

0

1

12

10.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Bărboi u Ruxandra-Maria

S-a adoptat

100

19

0

1

13

11.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Stan Adelina

ȘLa adoptat

100

19

0

1

14

12.

Colegiul Național Ferdinand 1

Bacau

Dabija

Luiza

S-a adoptat

100

19

0

1

15

13.

Colegiul Național Ferdinand 1

Bacau

Fulga Elena

Ș=a adoptat

100

19

0

1

16

14.

Colegiul Național Ferdinand 1

Bacau

Mare Maria

S-a adoptat

100

19

0

1

17

15.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Vârlan Alina

S-a adoptat

100

19

0

1

18

16.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Pravăț Alina

S-a adoptat

100

19

0

1

19

17.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Pușcașu

Andreea

S-a adoptat

100

19

0

1

20

18.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Doboș

Georgiana Alexandra

S-a adoptat

100

19

0

1

21

19.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Benedic Mădălina

S-a adoptat

100

19

0

1

22

20.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Neagu Mădălina

S-a adoptat

100

19

0

1

23

21.

Colegiul Național Ferdinand I Bacau

Pradaiaș Ana-Maria

Șzâ adoptat

100

19

0

1

24

22.

Colegiul Național Ferdinand 1 Bacau

Rotam Caro li na

S-a adoptat

100

19

0

1

25

Art.2. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a sumei de 2038 lei pentru premierea unor sportivi legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, ce au fost omisi din HCL nr.270/23.11.2012 si care sunt prezentați in Anexa nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) - Se aproba completarea in mod corespunzător a HCL nr.270/23.11.2012 prin care s-a aprobat alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2011-2012;

S-a adoptat

19

0

1

Nr Crt

CLUB

SPORTIV

PERFORMANȚA

OBȚINUTĂ

SUMA PROPUSĂ (EURO)

19

0

1

1.

CSM BACAU 2010

Trofin Andrei S-a adoptat

Campion Național de T ineret-Atleti sm

100

Mutu Adrian S-a adoptat

Campion Național de Tineret-Atletism

100

Crăiescu Alexandru S-a adoptat

Campion Național de Seniori-Atletism

150

2

SCM BACAU

Botez   Marius

Alin

S-a adoptat

Campion Național de Juniori-Lupte     Greco-

romane

100

26

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Sport Cultura Sanatate si Serviciului Cabinet Primar.

S-a adoptat

20

0

0

  • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bogatu Georgedă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Eminenta Pro Vranceanu Bacau, la organizarea unui spectacol de binefacere, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2012, la Teatrul de Vară «Radu Beligan « din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Eminenta Pro Vranceanu Bacau, la organizarea unui spectacol de binefacere, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2012, la Teatrul de Vară «Radu Beligan « din municipiul Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Eminenta Pro Vranceanu Bacau, la organizarea unui spectacol de binefacere, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2012, la Teatrul de Vară «Radu Beligan « din municipiul Bacău

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vreau să vă anunț că ședința ordinară din luna aceasta este pe data de 27.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-vreau să vă spun că nu avem ce face, că restul zilelor sunt libere. Zilele de 27 și de 28 sunt singurele zile în care se poate face ședința și am zis că e mai bine 27.

Dragi colegi, până dă dl.Bîrzu rezultatul la vot, vreau să vă spun și să vă anunț că ieri în urma alegerilor naționale, parlamentare, în județul Bacău, vă informez strict ce ne interesează, din consiliul nostru local a fost ales senator, probabil cu toții știți, cu unul dintre cel mai mare număr de voturi din România, 40.194 , domnul Viceprimar Dragoș Luchian.

Sunt convins că aplauzele dumneavoastră au însemnat și voturile din partea dumneavoastră, așa că vă mulțumesc.

Vreau să vă mulțumesc încă o dată, dumneavoastră consiliului local actual, cât și celui din mandatul trecut, domnului Viceprimar Luchian Dragoș, care în acești 5 ani de zile a lucrat pentru comunitatea băcăuană, 4 ani de zile ca viceprimar, într-un mod foarte corect și în acești ani administrația publică locală a avut numai de câștigat.

Eu sunt convins că prin funcția pe care o va îndeplini la București, în Parlamentul României, cea de senator, va aduce un plus de valoare administrației centrale, dar mai ales Municipiului Bacău și administrației pe care noi o conducem aici la Bacău. E clar că indiferent la ce partid politic suntem, fie el P.N.L., P.S.D, P.E.R, P.P-D.D., P.D.L. etc. sunt convins că cel mai important lucru, noi toți facem pentru băcăuani, pentru cetățenii care ne-au dat votul și este foarte important ca noi în continuare în consiliul local, să lucrăm și să mergem pe aceiași linie, ajutați bineînțeles de cei pe care i-am trimis în Parlament și sunt convins că dl. Senator, putem să-1 numim așa, dl.Dragoș Luchian, va fi un sprijin pentru administrația publică locală băcăuană și în acești 4 ani de zile. Dl.senator dacă aveți ceva de spus.

Dl.Viceprimar Luchian Dragoș-multumesc mult, domnule primar. Nu vreau să fiu patetic, dar mă încearcă și un sentiment de tristețe. Și sincer vă spun acest lucru, au fost 4 ani și jumătate în care am colaborat foarte bine cu executivul primăriei și le mulțumesc tuturor pentru modul în care m-au primit, au colaborat și ne-am respectat reciproc. Le mulțumesc în egală măsură tuturor consilierilor locali și din acest mandat și celor din mandatul trecut.

Mulțumesc și actualilor consilieri și sincer vă apreciez pe fiecare dintre dumneavoastră.

Mai departe, din Senat, sper să pot ajuta administrația locală, să vă pot ajuta pe fiecare dintre dumneavoastră și în continuare să reprezint interesele cetățenilor din Municipiul Bacău. Vă mulțumesc încă odată și cred că este ultima ședință de consiliu local la care particip. Vă doresc mult succes dumneavoastră, cetățenilor și un călduros „La mulți ani”.

DL Președinte de Ședință-Bogatu George -dacă nu mai sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BOGATU GEORGE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.M./ Ds.l-A-4/ Ex.l