Proces verbal din 05.07.2012

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 5 iulie 2012

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 05.07.2012, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată s-a convocat prin Dispoziția nr. 1122 din 02.07.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară, în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: dl consilier Bogatu George (absent motivat - concediu de odihnă), dl.consilier Bujor Costel (absent motivat - internat în spital), dl.Consilier Manolache Cristinel, dl.consilier Nechita Neculai (absent motivat - concediu de odihnă), dl. consilier Timofte Paul Valerian (absent motivat - concediu de odihnă) și dl.consilier Stoican Iulian (care a venit ulterior).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 4452 din 02.07.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 4453 din 02.07.2012.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.05.2012. Nefiind discuții cu privire Ia acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRÂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREA IR IN A DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

ABSENT

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

17

M

Cu

7 voturi „pentru“ , procesul verbal al ședinței ord

inare a consiliului local, di

31.05.2012, a fost aprobat

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 05.06.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘEL MARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

ABSENT

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu

17 voturi „pentru“ , procesul verbal

al ședinței extraordinare a consiliului loca

din 05.06.2012, a fost aprobat.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței de constituire din data de 18.06.2012. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

din 18.06.2012, a fost aprobat.

DL Președinte de ședință Bîrzu Ilie-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:


NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AB ABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

ABSENT

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

ABSENT

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

17

*•

*

Cu 17 voturi „pentru“ , procesul verbal al ședinței de constituire a consiliului local,

  • 1   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2   Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Parohia Romano Catolică „Sf. Nicolae” din Bacău, în vederea organizării unui campus formativ și recreativ pentru tinerii din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

1 Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Asociația Surf the Earth Project (S.T.E.P.) din Bacău, în vederea organizării proiectului „Streetball Challenge 2012” ce va avea loc la Bacău în perioada 14-15.07.2012.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? In sală intră dl.consilier Stoican Iulian - prezenți 18 consilieri.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Supun la vot ordinea de zi a ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREA [RINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

ABSENT

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

18

*

Cu 18 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bîrzu Ilie,cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-după cum știți, până pe 30 iunie nu se pot face rectificări, este prima rectificare făcută pe acest buget. Ăvând în vedere Ordinul Comun al Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Finanțelor nr. 130/777 din iunie 2012 plafonul maxim al cheltuielilor de personal aprobat inițial, a fost majorat cu suma de 600.000 lei.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-avînd în vedere caracterul de ședință extraordinară, l-aș ruga pe dl.Pădureanu, administratorul public, să ne facă o mică prezentare la această rectificare, foarte pe scurt.

Dl.Pădureanu Leonard-foarte pe scurt, o rectificare înseamnă foarte multe operațiuni, pe multe capitole și alineate. Pentru că e un consiliu nou, trebuie să explicăm că în conformitate cu Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, bugetele pot fi rectificate începând cu trimestrul al treilea.

Avînd în vedere derularea investițiilor și consumul cu cheltuielile materiale de până acum, s-au făcut câteva suplimentări așa cum se spune în raport, în primul rând suplimentarea plafonului cu cheltuieli de personal, datorită alegerilor, așa cum spune Ordinul comun al Ministerului Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor. Am mai făcut câteva suplimentări la reparații străzi, pentru a completa lucrările începute cu încă 1 milion lei, câteva sume la Serviciul de Asistență socială, pe investiții s-a mai suplimentat cu 1 milion lei pe programul de reabilitări străzi, pe fiecare stradă în parte, (nu aș putea să le rețin pe toate) și la Spitalul Municipal.

în ceea ce privește cheltuielile, am suplimentat la străzi și am redus la cheltuielile de la autorități executive. Cam atât, în mare.

Dl.Președinte de ședință Bîrzu Ilie-multumesc domnule administrator. Dacă mai sunt discuții?

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl, Secretar Nicolae-Ovidin Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

X

8.

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

ABSENT

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bîrzu Ilie,cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, iii calitate de partener împreună cu Parohia Romano Catolică „Sf. Nicolae” din Bacău, în vederea organizării unui campus formativ și recreativ pentru tinerii din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ȘUȘT AC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Parohia Romano Catolică „Sf. Nicolae” din Bacău, în vederea organizării unui campus formativ și recreativ pentru tinerii din municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRAGUȘANU VASILE

X

8.

ENĂȘELMARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

ABSENT

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Parohia Romano Catolică „Sf. Nicolae” din Bacău, în vederea organizării unui campus formativ și recreativ pentru tinerii din municipiul Bacău.

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bîrzu Ilie. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Asociația Surf the Earth Project (S.T.E.P.) din Bacău, în vederea organizării proiectului „Streetball Challenge 2012” ce va avea loc la Bacău în perioada 14-15.07.2012.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică, Direcția Sport, Cultură, Sănătate și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Asociația Surf the Earth Project (S.T.E.P.) din Bacău, în vederea organizării proiectului „Streetball Challenge 2012” ce va avea loc la Bacău în perioada 14-15.07.2012.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRÂGUȘANU VASILE

X

8,

ENÂȘELMARIA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNEL

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

ABSENT

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ABSENT

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Asociația Surf the Earth Project (S.T.E.P.) din Bacău, în vederea organizării proiectului „Streetball Challenge 2012” ce va avea loc la Bacău în perioada 14-15.07.2012.

DL Președinte de Ședintă-Bîrzu Ilie -dacă nu mai sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise. Vreau să vă mai anunț că astăzi și mâine sunt două activități, finanțate și de Primăria Municipiului Bacău, astăzi la ora 16 „Saloanele Moldovei”, iar astăzi și mâine la ora 19 avem „Bobocel de la Bacău”, pentru cine dorește să vină. Sunteți invitați la aceste manifestări. Vă mulțumesc pentru atenție. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BÎRZUILIE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MV Ds.I-A-4/ Ex.l