Hotărârea nr. 99/2012

Hotărârea nr.99 din 27.04.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

 • - Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Referatul nr. 78123/ 20.04.2012 al Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - Extras de cărțile funciare nr. 66526 si 68566;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ ȘTE

ART. 1. - Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii a zece terenuri, după cum urmează:

 • 1. teren în suprafață de 3 72.45mp situat în Bacău, str. Milcov nr.55:

 • 2. teren în suprafață de 10,3mp situat în Bacău, str.Digu Bîrnat nr.5/B/3, teren ce face obiectul contractului de închiriere nr. 6363/146380708.12.2010, cu destinația balcon locuință;

 • 3. teren în suprafață de 23mp, situat în Bacău, str. Ștefan Cel Mare nr.23/A/l, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 6353/146370/08.12.2010, cu destinația balcon locuință;

 • 4. teren în suprafață de 186mp, situat în Bacău, str. 13 Septembrie nr.27, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 767/17.05.2011;

 • 5. teren în suprafață de 176,80mp situat în str.Hoitului nr.4, ce face obiectul contractului de închiriere nr.751/03.03.2010;

 • 6. teren în suprafață de 152mp, situat în Bacău, Calea Moldovei nr.45, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 770/08.12.2011;

 • 7. teren în suprafață de 397mp situat în Bacău, str. Hoitului nr.129, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 762/04.08.2010;

 • 8. teren în suprafață de 124mp situat în Bacău, str. Calea Moldovei nr.258, ce face obiectul contractului de închiriere nr.421/01.05.2006;

 • 9. teren în suprafață de 384mp, situat în Bacău, str. Siliștei nr.5, ce face obiectul contractului de închiriere nr.16441/18.05.2001;

 • 10. teren în suprafață de 620mp, situat în Bacău, str. Vadul Bistriței, delimitat conform planului de situație anexat și înscris în C.F. nr. 66526 a municipiului Bacău.

ART. 2. - Se aprobă modificarea inventarului în sensul scoaterii din inventarul domeniului privat al municipiului Bacău a terenului în suprafață de 1050 mp, situat în Bacău, str. Ctin Ene, doc.cad.nr.6628, deoarece acesta nu mai aparține Municipiului Bacău, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru informare nr. 463/ 09.01.2012.

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPQVICI

POPQVICI


NR. 99

DIN 27.04.2012

O.P., .I.D/M.N./ I.x.l/Ds.I-A-2