Hotărârea nr. 98/2012

Hotărârea nr.98 din 27.04.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei capacităţilor energetice a unor terenuri din municipiul  Bacău, către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A.

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a unor terenuri din municipiul Bacău, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE SA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • •        Prevederile art. 16 alin. (1) și (4), art. 19 alin. (3) lit. “b” și ale art. 21 (1) din Legea nr. 13/ 2007 a energiei electrice;

  • •      Prevederile HGR nr. 1048/ 2004 pentru aprobarea conținutului cadru al caietului de sarcini, a contractului cadru de concesiune și a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice;

  • •      Referatele comune nr. 78212 din 10.04.2012, nr. 78213 din 11.04.2012 si nr. 78220/ 20.04.2012 ale Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond

A

Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat;

  • •       Solicitările EON Moldova Distribuție depuse la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 25256/ 05.04.2012, nr. 24196/ 28.03.2012 și nr. 26403/ 20.04.2012;

  • •       Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • •      Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau.

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a”, ale art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței capacităților energetice, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A., a terenului ce aparține domeniului public, în suprafață totală de 192 mp, împărțită astfel:

  • - 2 mp, situat în Bacău, str. Col Ion Zămescu, pentru amplasarea a doi stâlpi, ocupat definitiv și delimitat conform planului de situație, anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - 190 mp situat în municipiul Bacău, str. Col. Ion Zămescu, str. G-ral Grigore Cantili și str. Triumfului, pentru pozarea LES de 20 KV de racordare a PTAv la LE A 20 KV și delimitat conform planului de situație, anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței capacităților energetice, a terenului ce aparține domeniului public, în suprafață de 11 mp, situat în municipiul Bacău, str. Milcov nr. 2-4, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A., delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru reamplasarea postului de transformare PTCZ 43 Bacău.

ART. 3 - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței capacităților energetice, a terenului ce aparține domeniului public, în suprafață de 10,5 mp, situat în municipiul Bacău, str. Lalelelor, către EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A., delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru amplasarea unui punct de conexiune 20 KV.

ART. 4 - Predarea - Primirea efectivă a terenurilor va fi făcută în baza unui proces verbal încheiat între părți, în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat, EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A. IAȘI.

5                                    *


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 98

DIN 27.04.2012

O.P.,I.D./M.N./ Ex.I/Ds.I-A-2


ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


PREȘEDINTEDES


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


©    - îiî/p

LEA 0.4 kV existenta +TC+CATV

LEA

LEA

PTA

LES

LEA

PTAV 20/0.4 kV 400 kVA proiectat


țtvclicrtS.C. ELECTROPREST S.R.L,

Numele

Sef proiect

Ing. Magda Popa

Proiectat

ing. M.Dospinescu

|V'<

Desenat

ing. M.Oospinescu


S*C. FIALD IMOBILIARE S.R.L AmpUiktncnt: CsIm BcrUduM, nr. 77. rrwn. Btciu Tltfu proUct:

A Im MtK» cu «ncTote ctocMc*

Qrtțf a# toCMțna          ccfw'ROMANIA            __

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU .


ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. DIN 27.04.2U1Z


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan) Scara 1:500

prese6inte de sedinTa

ION ROTARU


158.59,


ȘANTIER IN LUCRU


158,53


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

POPOVICI

15^52•T PLAN NU

!2AT În vederea RH autoriza tiei '±NSTRU|RE-

nr.cad. 67875

S.C. BACAU ESTATE S.R.LK'Miciul de Cadastru și PuoUcilate

^re/data)

. de înregisirare/data)-----LES « kV PROIECTATA

IES 6 kV EXISTENTA LES 1 kV EXISTENTA .LES 1 kV PROIECTATA

\x$.C.GEOCADEXS.R.LXX. nO-»'’ sena*țJ.„


FORMATA4

INTOCMIT

ing, M.Dospinescu

BENEFICIAR: EON

MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.

jaeesNAT

ing. M.Dospinescu

DEVIERE REȚELE ELECTRICE PTCZ 43 &V.4 KV 400 KVA

VERIFICAT

ing. M.Popa

AMPLASAMENT: BACAU, STR. MfLCOV, NR. 2-4

APROBAT

dir.Petru Istoc

PLAN DE SITUARE

S.C. ELECTROPREST SRL - Biroul da proiectare

Nr. proiect

Faza

Nr. plan

Fila

9 Mai, nr.15

sc. A, ap. 2, tel: 0234.510.643, fax: 0234.544.761

5/2012

C.U.

2PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

(intravilan)

Scara 1:5000


L-35-54-B-d-l-II L-35-54-B-d-l-IV


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVTDIU POPOVICI


HMLES 20KV EXISTENTA i

I ■■■■■* LSS ZffKV pcvfccfa&l MQAxJ - Modul cohexu/iu'Zoky

Prooi - wlOih m tn>oz.         Kv (6ooKVA-HtxW

1MD


A ;

ÎNTOCMIT

ing. M. DOSPINESg^f :

DESEMAT

ing. M. DOSPR^tSj

VERIFICAT

ing. M. POPA

Vs /

APROBAT

dir. P.ISTOC tA-V

----—-—


Format A5
biroul proiectare

str. 9 MAI nr. 15, tel: 0234.510643; fax: 0234.544761


S.C. ELECTROPREST S.R.L:


Mț Beneficiar: S.C. BACAU ESTATE SRL

1        iAlimentare cu energie electrica

Complex Multifuncțional Cora - Bacau, jud. BACAU PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Situația              -

Faza


Nr. proiect


4 /2012-A-