Hotărârea nr. 97/2012

Hotărârea nr.97 din 27.04.2012 Hotărâre privind darea în administrare către Teatrul Municipal "Bacovia" Bacău a unui bun imobil situat în incinta punctului termic nr.41 din Bacău, str. Valea Albă, precum şi abrogarea HCL nr.383/2011.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

 • - Prevederile art. 3 (4) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare și secțiunea III, punctul 4 din Anexa la aceeași lege;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Referatul nr. 78202/ 04.04.2012 al Serviciului Administrarea si Inventarierea

3

Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 383/ 2011 privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr. 41 din Bacău str. Valea Albă prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii;

 • - Adresa nr. 324/ 30.03.2012 înaintată de către Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău și înregistrată la Primăria municipiului Bacău cu nr. 24789/ 02.04.2012;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, ale alin. (5) lit. “a”, ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ STE

ART. 1 (1) -Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 5 ani, către Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău a unui bun imobil situat în incinta punctului termic nr. 41 din Bacău, str. Valea Albă, în suprafață de 100,81 mp, în vederea depozitării decorurilor și costumelor.

(2) - Spațiul la care se face referire la art. 1 (1) este delimitat conform planului de situație, anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Predarea - preluarea bunului imobil situat în incinta punctului termic nr. 41 din Bacău, se va face pe baza de protocol încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Condițiile de administrare și de folosință sunt stabilite în baza unui contract încheiat între părți, anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Cheltuielile ocazionate cu efectuarea amenajărilor, precum și de întreținere și a utilităților aferente acestora, cad în sarcina Teatrului Municipal „Bacovia” Bacău.

ART. 5 - Se abrogă HCL nr. 383/ 2011 privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr. 41 din Bacău str. Valea Albă prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, deoarece a rămas fără obiect.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice și SC CET SA Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 97

DIN 27.04.2012

O.P., I.D../M.N./ Ex.l/Ds.I-A-2


LEVEU PUNCTROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU/o,.® &■

3.


'-ZJ -> im /o 5


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

100,81

Bacău, Str. Va

ea Albă

Cartea Funciara colectiva nr.

DAT

mun. Bacau

Cod unitate individuala ( U )

20304

CF individuala


1ITOIEW CONSELWL LOCALr’O


TTffilRIEN CONSULTUL LOCAL


145

208


«N co

oo


PREȘEDINTE DfLSEDINT A ION

x. ■ .            / :>CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC AU NICOLAE-OVIDIU POP CI145

208


145

208


fi © a caNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

6

Centrala Termica

100,81

Suprafața utila = 100,81

Total suprafața = 100,81

ExecmauL

Data

/yO.uton^a jL A c geo               y

august 2007

Recepționat

—-Da^tZ/'

ZCTz3ROMÂNIA


JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

CONTRACT DE ADMINISTRARE

NR............/..............

CAP. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l.Consiliul Local al Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentat prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă,prin H.C.L. nr...................în calitate de proprietar, pe de


Teatrul Municipal tfGeorge Bacovia” Bacău, cu sediul în Bacău, str.Iernii nr.7,

cod fiscal 4278566, cont bancar

deschis la


reprezentată prin Director Adrian Găzdaru, în calitate de administrator, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:

CAP.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Proprietarul dă în administrare, în baza H.C.L. nr........./......... suprafața de

100,81 mp, situată în imobilul din str. Valea Albă, (în incinta P.T.41) Bacău, delimitat conform planului anexat, în vederea depozitării decorurilor și costumelor.

Art.3. Imobilul în care este situată suprafața ce formează obiectul prezentului contract, face parte din domeniul public al municipiului Bacău, are nr.cadastral 13919, înscris în cartea funciară a municipiului Bacău la nr.39409 .

Pentru a delimita spațiul și pentru a nu afecta activitatea P.T. nr.41, Teatrul Municipal „George Bacovia" Bacău va ridica un zid despărțitor între spațiul ce-1 are în administrare și restul centralei termice care funcționează, respectând delimitările planului de situație.

CAP. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4 Obligațiile administratorului sunt următoarele:

 • a) să îngri jească și să conserve spațiul dat în administrare ca un bun proprietar;

 • b) să folosească spațiul dat în administrare conform destinației specificate în prezentul contract;

 • c) să suporte toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate, telefon, încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilități.

 • d) să realizeze lucrările pentru utilitățile necesare, în mod independent și pe cheltuiala sa;

 • e) să restituie bunul atribuit spre folosință conform clauzelor stipulate, la expirarea termenului contractului, în caz de neprelungire;

 • f) orice îmbunătățire adusă imobilului, nu va incumba proprietarului la sfârșitul contractului, sub forma restituirii sumelor reprezentând c/val. acestora sau alte forme;

 • g) să anunțe proprietarul cu privire la orice modificare referitoare la sediul său social;

 • h) să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare funcționării conform legislației în vigoare, pe cheltuiala sa;

 • i) să nu închirieze sau să cesioneze prezentul contract decât cu acordul scris al proprietarului.

 • j)  la încetarea prezentului contract va fi obligat să aibă toate datoriile achitate către furnizori, făcând dovada achitării lor.

Art.5. Obligațiile proprietarului sunt următoarele;

 • a) să predea suprafața de 100,81 m.p., mai sus menționată, după semnarea prezentului contract, pe bază de proces-verbal de predare primire;

 • b) să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale imobilului;

CAP.4. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Părțile au convenit să încheie prezentul contract, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de...................2012.

Art.7. Predarea - primirea efectivă a suprafeței se face pe bază de proces-verbal, ce va fi anexă la contract.

CAP.5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.S. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale administratorul datorează despăgubiri proprietarului.

Art.9. Forța majoră dovedită în condițiile legii apără de răspundere partea care o invocă.

CAP. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.10. Prezentul contract încetează la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

Art.lL Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate mai sus;

Art.12. Producerea unor stricăciuni sau pierderi imobilului transmis administratorului dă dreptul proprietarului de a rezilia unilateral contractul;

Art.13. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile de la data în care încetarea urinează să-și producă efectele;

Art.14. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante;

Alt.15. Partea în culpă pentru încetarea/rezilierea contractului, nu este exonerată de răspundere.

CAP.7. LITIGII

Art.16. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art.17. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.8. CLAUZE FINALE

Art.18. Prezentul contract de comodat are la bază următoarele documente de referință:

 • a) Legea mr.2 15/2001 privind administrației publice locale, modificată și completată Legea nr.286/2006;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr.........../................ a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea dării în administrare;

 • d) prevederile codului civil în materie.

Art. 19. Este interzisă înstrăinarea sub orice formă a bunului transmis în administrare, de către proprietar.

Art.20. Orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.21. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.22 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art.23 în cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

Art.24. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care pentru comodant și unul pentru comodatar, azi.............., data semnării lui.

Art.25. Anexa 1 -planul de situație și procesul verbal de predare primire suprafeței respective, fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR,

Municipiul Bacău Prin

PRIMAR


ADMINISTRATOR

Teatrul Municipal „George Bacovia” Bacău

Prin

DIRECTOR

Ing.ROMEO STAVARACHE

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

Ec. BOGDAN NESTIAN

SEF SERVICIU S.A.P.F.L.I.A.P.

Ing.GAVRIL PIRCU

VIZAT JURIDIC

............x**-"":" v .....

/ x

PRESEDINȚ^DE ȘEDINȚA \ ION ROTARU. \  \

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI