Hotărârea nr. 94/2012

Hotărârea nr.94 din 27.04.2012 Hotărâre prin care se aprobă Normele privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în municipiul Bacău, reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.

HOTĂRÂRE prin care se aprobă Normele privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în municipiul Bacău, reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul și natura riscurilor locale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

 • - Prevederile art. 13, lit. „b” și lit. „c” din Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;

 • - Prevederile art. 14, lit. „b” și lit. „c” din Ordinul nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Referatul nr. 2469/ 10.04.2012 al Compartimentului Protecție Civilă;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a”, punctul 8, ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ STE

ART. 1- Se aprobă Normele privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în municipiul Bacău, reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, ce reprezintă Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Protecție Civilă care o va aduce la cunoștința tuturor direcțiîlor, scrviciilor și compartimentelor interesate.


/

/

PREȘEDINTE I)E ȘEDINȚĂ ION ROTARI; ’


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 94

DIN 27.04.2012

O.P., l.D./M.N./ Ex.1/Ds.I-A-2

ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA


LA H.C.L. NR. 94 DIN 27.04.2012


NORME

privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în municipiul Bacău, reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

1.1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Art. 1, Prezentele reguli și dispoziții au ca scop reglementarea organizării și desfășurării activității de prevenire si stingere a incendiilor pe teritoriul municipiului Bacău,

Art 2. Regulile și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor sunt aplicabile domeniului public și privat al municipiului Bacău.

Art 3. Autoritățile locale, persoanele juridice și fizice care au în administrare bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Bacău sunt obligate, conform legislației în vigoare, să ia toate măsurile necesare în scopul apărării împotriva incendiilor.

Art 4. Apărarea împotriva incendiilor, a vieții oamenilor și a bunurilor materiale, constituie o problemă de interes public, cu caracter permanent, la care trebuie să participe, în condițiile legii, autoritățile administrației publice locale precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul municipiului Bacău

Art. 5. Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.

Art 6. (1) Pentru limitarea propagării și stingerea incendiilor, precum și pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora, consiliul local și persoanele juridice au obligația să colaboreze între ele, contribuind cu forțe și mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăți.

 • (2) Organizarea acțiunilor de colaborare și procedurile necesare se stabilesc prin convenții încheiate între părți, cu avizul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău.

Art 7. Organizarea activităților de colaborare și procedurile necesare se stabilesc prin convenții, încheiate între părți, fiind avizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, care va primi un exemplar al planului de intervenție al fiecărui participant la convenție.

Art. 8. Prezentele reguli se aplică cumulativ cu celelalte acte normative de prevenire si stingere a incendiilor în vigoare.

 • 1.2. OBLIGAȚII ȘI RĂSPUNDERI

 • 1.2.1. OBLIGAȚII GENERALE

Art 9. Persoanele juridice și cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existența sau utilizarea construcțiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor și instalațiilor tehnologice pe care le dețin sau administrează; de activitatea desfășurată sau în legătură cu aceasta; de produsele care le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le comercializează.

Art 10. (1) Autoritățile administrației publice locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea și perfecționarea activității de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel local.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activitățile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în „Planul de analiză și acoperire a riscurilor” ce se întocmește la nivelul municipiului.

 • (3) Planul de analiză și acoperire a riscurilor se actualizează anual.

 • (4) Consiliul local, instituțiile publice și operatorii economici subordonați acestora, au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau un consilier cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

 • (5) Numirea și schimbarea din funcție a cadrului tehnic sau a consilierului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor se face numai cu avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău.

 • (6) Anularea avizului prevăzut la alin. (5) pentru neîndeplinirea atribuțiilor specifice, atrage după sine schimbarea din funcție a cadrului tehnic sau a consilierului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz.

 • (7) Persoanele fizice și asociațiile familiale care desfășoară activități economice autorizate pe teritoriul municipiului Bacău precum și celelalte entități legal constituite, neprevăzute la alin. (4), îndeplinesc atribuțiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al entității.

Art. 11. (1) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele, reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.

 • (2) Persoana care observă un incendiu are obligația de a anunța prin orice mijloc serviciile de urgență, primarul sau poliția și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului.

 • (3) In cazul în care anunțul de incendiu s-a făcut cu rea credință, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravențional, potrivit legii, și suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forțelor de intervenție.

Art. 12. (1) In caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau dificultate, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanților autorităților administrației publice, precum și a personalului serviciilor de urgență.

 • (2) în cazul incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe, persoanele fizice și juridice aflate în apropiere au obligația să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea și stingerea acestora.

 • (3) în cazurile de forță majoră determinate de incendii, persoanele fizice și juridice care dețin, cu orice titlu, terenuri, construcții, instalații tehnologice sau mijloace de transport, au următoarele obligații:

 • a)  să permită, necondiționat, accesul serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situații de urgență și persoanelor care acordă ajutor;

 • b)  să permită, necondiționat, utilizarea apei, materialelor și a mijloacelor proprii pentru operațiuni de salvare, de stingere și de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;

 • c)  să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenției pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcții sau a unei părți din construcție, tăierea /dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităților sau evacuarea din zona periclitată și să acorde sprijin, cu forțe și mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri.

Art. 13. La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile, precum și a contractelor de antrepriză, părțile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

Art. 14. Deținătorii și utilizatorii de construcții ori de instalații, echipamente tehnologice de producție și de transport au obligația să conlucreze cu autoritățile administrației publice și cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de intervenție în caz de incendiu.

 • 7.2.2. OBLIGA ȚIILE CONSILIULUI LOCAL

Art. 15 (1) Consiliul local are următoarele obligații principale:

 • a)  aprobă „Planul de analiză și acoperire a riscurilor”, stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia și îl transmite Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr, Constantin Ene” al județului Bacău;

 • b)  emite hotărâri, în condițiile legii, cu privire Ia organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

 • c)  instituie reguli și măsuri specifice corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;

 • d)  înființează, la propunerea primarului, cu avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, serviciul voluntar pentru situații de urgență și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;

 • e)  desemnează șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, la propunerea primarului, cu avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău;

 • f)  prevede distinct, potrivit legii, în proiectul bugetului propriu, resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciul voluntar pentru situații de urgență înființat, și exercită controlul folosirii acestora;

 • g)  stabilește cuantumul taxei speciale pentru “Situații de Urgență” destinată finanțării serviciului voluntar pentru situații de urgență, precum și pentru informarea populației asupra riscurilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • h)  include, anual, în bugetul împrumuturilor externe și interne și în bugetul fondurilor externe nerambursabile, sumele corespunzătoare pentru finanțarea programelor, proiectelor, subproiectelor, obiectivelor și altele asemenea, pentru finanțarea cheltuielilor activității serviciului voluntar pentru situații de urgență;

 • i)  cuprinde anual, în bugetul propriu, sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, cât și pentru asigurarea de persoane și răspundere civilă a personalului, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii atribuțiilor specifice;

 • j)   asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenții, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

 • k)  analizează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

 • l)  asigură imobile și spații amenajate corespunzător pentru funcționarea serviciului voluntar pentru de urgență, precum și mijloacele de comunicații necesare;

 • m) sprijină organizatoric, material și financiar organizarea și desfășurarea concursurilor serviciilor de urgență și cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor”;

 • n)  încheie în mod obligatoriu, până la asigurarea dotării la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare, contracte sau convenții de intervenții cu consiliile locale limitrofe care au constituite servicii voluntare pentru situații de urgență dotate cu autospeciale de intervenție,

 • o)  îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

(2) Dacă în localitate funcționează servicii profesioniste pentru situații de urgență, consiliul local nu are obligația constituirii formațiilor de intervenție și salvare ci doar componenta de prevenire

 • 1.2.3. OBLIGAȚIILE PRIMARULUI

Art. 16 Primarul are următoarele obligații principale:

 • a)  asigură elaborarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor” și aplicarea acestuia;

 • b)  asigură respectarea criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență și elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

 • c)  coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de incendiu la nivelul unității administrativ teritoriale, asigură participarea la intervenție a serviciului voluntar pentru situații de urgență cu mijloacele din dotare și conducerea intervenției, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău ;

 • d)  asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice;

 • e)  asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, la instituțiile publice și operatorii economici de interes local;

 • f)   dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;

 • g)  asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

 • h)  stabilește măsurile necesare acordării asistenței pentru prevenirea incendiilor la gospodăriile populației, în special în perioadele cu risc de incendiu (primăvară, toamnă); organizează și execută, prin serviciul voluntar pentru situații de urgență, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

 • i)   asigură încadrarea serviciului voluntar pentru situații de urgență cu personal atestat în condițiile legii, precum și pregătirea profesională și antrenarea acestuia;

 • j)   asigură condițiile pentru participarea la concursuri a serviciilor voluntare pentru situații de urgență și a cercurilor de elevi “Prietenii pompierilor”;

 • k)  asigură dotarea, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice, carburanți, lubrifianți și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, inclusiv hrana și antidotul pentru participanții la intervențiile de lungă durată;

 • l)  informează, de îndată, prin orice mijloc, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de trei zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;

 • m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

 • n)  comunică de îndată, în scris, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, dotarea cu autospeciale de intervenție noi, precum și scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție;

 • o)  asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

 • p)  analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

 • q)  îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunității locale.

 • 1.2.4.  OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI, CONDUCĂTORULUI INSTITUȚIEI, PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 17 Administratorul sau conducătorul instituției, după caz, are următoarele obligații principale:

 • a)  să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;

 • b)  să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să dovedească autorităților competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura și nivelul riscurilor;

 • c)  să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor sau a autorizațiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcții sau oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor respective;

 • d)  să permită, în condițiile legii, executarea controalelor pe linia apărării împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile solicitate și să nu îngreuneze sau obstrucționeze, în nici un fel, efectuarea acestora;

 • e)  să permită alimentarea cu apă, în mod gratuit, a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;

 • f)  să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim-ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • g)  să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților pe locurile de muncă;

 • h)  să verifice dacă, atât angajații, cât și persoanele din exterior care au acces în unitatea sa, cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

 • i)  să asigure constituirea, cu avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, a serviciului privat pentru situații de urgență precum și funcționarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu voluntar sau privat pentru situații de urgență, capabil să intervină operativ și eficace pentru stingerea incendiilor;

 • j)   să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • k)  să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • l)   să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • m) să asigure pregătirea și antrenarea serviciului privat pentru situații de urgență pentru intervenție și pentru participarea acestuia Ia concursurile profesionale;

 • n)  să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și antidotul și medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • o)  să stabilească și să transmită către transportatorii, distribuitorii și utilizatorii produselor sale, regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea produselor respective;

 • p)  să informeze de îndată, prin orice mijloc, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de trei zile lucrătoare să completeze și trimită acestuia raportul de intervenție;

 • q)  să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform legii;

 • r)  să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

 • 1.2.5 OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR, SALARIAȚILOR, PROIECTANȚILOR, EXECUTANȚILOR ȘI CADRELOR TEHNICE/CONSILIERILOR PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 18 (1) Persoanele fizice, asociațiile familiale sau persoanele juridice care dețin părți din același imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.

 • (2) Prin utilizator se înțelege orice persoană care folosește un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei convenții ori prin punerea acestuia la dispoziție pentru utilitatea publică, în mod gratuit.

 • (3) Utilizatorul are următoarele obligații principale:

 • a)  să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituției(entității), proprietar, producător sau importator, după caz;

 • b)  să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de administrator, conducătorul instituției(entității), proprietar, producător sau de importator;

 • c)  să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau desfășoară;

 • d)  să nu efectueze modificări în construcția, instalația, echipamentul, dispozitivul sau mijlocul de transport utilizat, neautorizate și fără acordul scris al proprietarului;

 • e)  să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituție i(entității) sau proprietarului, după caz, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

Art. 19 (l)Salariații indiferent de natura angajării, au în procesul muncii au următoarele obligații principale :

 • a)  să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse Ia cunoștință, sub orice formă, de patron, administrator sau conducătorul instituției, după caz;

 • b)  să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice și ale celor date de patron, administrator sau conducătorul instituției, după caz;

 • c)  să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;

 • d)  să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă, orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau situație stabilită de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;

 • e)  să coopereze cu salariații desemnați de administrator, după caz, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • f)   să acționeze în conformitate cu procedurile stabilite pe locul de muncă la apariția oricărui pericol iminent de incendiu;

 • g)  să furnizeze persoanelor abilitate, toate datele și informațiile de care are cunoștință referitoare la producerea incendiilor.

 • (2) Proiectanții de construcții și amenajări, de echipamente, utilaje și instalații tehnologice sunt obligați:

 • a)  să elaboreze scenarii de incendiu și să evalueze riscurile pentru construcțiile, amenajările, echipamentele, utilajele și instalațiile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • b)  să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectele proiectate;

 • c)  să prevadă în documentațiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice;

 • d)  să întocmească și să predea beneficiarilor schemele și instrucțiunile de funcționare ale mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentații, precum și regulile necesare de verificare și întreținere în exploatare a acestora;

 • e)  să asigure asistența tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cuprinse în documentații, până la punerea în funcțiune.

 • (3) Executanții lucrărilor de construcții și de montaj de echipamente și instalații sunt obligați:

 • a)  să realizeze, integral și la timp, măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în proiecte, cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute de lege;

 • b)  să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum și la organizările de șantier;

 • c)  să asigure funcționarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentațiile de execuție la parametrii proiectați, înainte de punerea în funcțiune.

 • (4) Cadrele tehnice/consilierii cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, numite/numiți la nivelul consiliului local, instituțiilor și operatorilor economici au următoarele obligații principale:

 • a)  participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale, instituției sau operatorului economic;

 • b)  controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

 • c)  propun includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice;

 • d)  îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de performanță a serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență, după caz, în unitățile și instituțiile din care fac parte;

 • e)  prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;

 • f)  răspund de pregătirea serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență, după caz, precum și de participarea acestuia la concursurile profesionale;

 • g)  acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor.

 • (5) Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a cadrelor tehnice/consilierilor prevăzuți la alin.(4) se realizează în centre de formare și evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe baza standardelor ocupaționale recunoscute la nivel național.

 • 1.2.6. OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 20 Cetățenii au următoarele obligații principale:

 • a) să respecte în orice împrejurare normele de prevenire și stingere a incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul; orice persoană care observă un incendiu are obligația de a anunța prin orice mijloc serviciul profesionist/voluntar/privat pentru situații de urgență, primarul, poliția, administratorul (conducătorul unității), după caz și să ia măsuri după posibilitățile sale pentru limitarea și stingerea incendiului;

 • b) în cazul incendiilor produse la păduri, la plantații și Ia culturi agricole, persoanele fizice și juridice aflate în apropiere au obligația să intervină cu mijloacele de care dispun fără a fi solicitate;

 • c) persoanele fizice care dețin orice titlu, terenuri, construcții sau instalații tehnologice, au obligația de a permite accesul pompierilor și persoanelor care acordă ajutor, precum și utilizarea apei, materialelor și mijloacelor proprii pentru operațiuni de salvare, stingere și limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;

 • d) să întrețină și să folosească în scopul pentru care au fost realizate mijloacele și dotările pentru apărarea împotriva incendiilor.

 • e) să permită montarea plăcuțelor indicatoare pentru hidranții stradali din zona locuințelor proprietate sau închiriate.

 • f) în caz de incendiu, orice persoană are obligația de a acorda ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau în dificultate, din proprie inițiativa ori la solicitarea victimei, a autorităților administrației publice sau a reprezentanților acestora, precum și a pompierilor.

 • g) în cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagării incendiilor și evitarea producerii unui dezastru, persoanele fizice trebuie să accepte și alte măsuri stabilite de conducătorul intervenției, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei construcții sau a unei părți din construcție; oprirea temporară a activităților, evacuarea din zona periclitată, după caz;

 • h) la încheierea contractelor de concesionare, de închiriere și de antrepriză părțile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce privește asigurarea apărării împotriva incendiilor;

 • i) pentru limitarea propagării și stingerea incendiilor, precum și pentru limitarea și înlăturarea efectele acestora, persoanele fizice au obligația să colaboreze cu consiliile județene, consiliile locale și persoanele juridice, fiecare contribuind cu forțe și mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăți;

 • j) deținătorii și utilizatorii de construcții ori de instalații și echipamente tehnologice de producție au obligația să conlucreze cu autoritățile administrației publice și cu organele de specialitate ale acestora pentru organizarea, pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de intervenție în caz de urgență publică de incendiu;

 • 1.2.7. OBLIGAȚIILE CONDUCERILOR ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI Art. 21 (1) Conducerea oricărei asociații de proprietari/locatari a imobilelor de locuit are următoarele obligații:

 • a) să numească din rândul membrilor comitetului executiv un responsabil cu probleme de P.S.I și să desfășoare în rândul locatarilor activități de instruire privind cunoașterea și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • b) să asigure executarea controalelor P.S.I. de către o comisie numită în acest sens luând măsuri de înlăturare a neregulilor constatate și să analizeze semestrial activitatea de P.S.I. luând măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

 • c) să desfășoare în rândul locatarilor activități de informare, instruire și educare privind cunoașterea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor precum și a modului de acțiune în caz de incendiu, folosind pe lângă mijloace de informare în masă și exemple din articolele publicate în revistele "Pompierii Români” și „Pompierii Băcăuani”, In acest sens se vor afișa la fiecare scară sarcinile ce revin locatarilor în caz de incendiu;

 • d) să stabilească necesarul de mijloace de primă intervenție pe baza normelor, să asigure dotarea, să verifice starea de păstrare a acestora și funcționarea lor și să asigure verificarea mijloacelor p.s.i. din dotare, conform legii;

 • e) să dispună măsuri imediate pentru remedierea urgentă a tuturor deficiențelor constatate la clădiri sau la instalațiile aferente acestora, de natură să genereze incendii, a căror remediere intră în obligațiile asociației de proprietari/locatari;

 • f)  să permită montarea plăcuțelor indicatoare pentru hidranții stradali din zonă și să supravegheze și întrețină hidranții subterani și supraterani din zona asociației de proprietari/locatari;

 • g) să primească, să rezolve, sau să înainteze sesizările locatarilor privind P.S.I. la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene„ al județului Bacău și să mobilizeze cetățenii (locatarii) la stingerea incendiilor, cu mijloacele care le au la îndemână;

(2) Conducerea asociației de proprietari /locatari interzice:

 • a) , blocarea sau îngustarea căilor de acces, evacuare și intervenție cu orice fel de materiale sau amenajarea unor spații de lucru, depozitare ori cu alte destinații (în afară de circulație);

 • b) . depozitarea materialelor combustibile în poduri, case de scări, subsoluri;

 • c) . depozitarea substanțelor inflamabile în locuințe, garaje peste cantitatea de 25 litri (păstrarea acestei cantități se face numai în recipiente metalice închise etanș);

 • d) . exploatarea instalațiilor de încălzire, electrice, cu improvizații sau contrar normelor în vigoare;

 • e) . executarea de modificări, schimbări de destinație care ar periclita siguranța la foc a clădirii;

 • f) . blocarea hidranților de incendiu interiori, stradali sau a conductelor uscate;

 • g) . realizarea de compartimentări și amenajarea de boxe, de magazii, ateliere în poduri, casele de scări sau subsol;

 • h) . fumatul și focul deschis în pod, balcoane și subsol;

 • i) . amenajarea de parcări, garaje pe căile de acces și de intervenție;

 • j) . utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizată sau neautorizată a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul și verificarea etanșeității cu flacără deschisă.

(3) Proprietarii sau locatarii imobilelor de locuit au următoarele obligații:

 • a) să ceară autorizație de construire de la organele în drept pentru orice construcție nouă, extinderi, modificări sau reparații capitale;

 • b) să urmărească ca instalațiile de încălzire, iluminat sau de alimentare cu apă să se realizeze în conformitate cu normativele în vigoare ;

 • c) să ia măsuri ca depozitarea diverselor materiale combustibile în apropierea construcțiilor sau chiar în construcții să se facă cu respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • d) să folosească corect instalațiile și aparatele de uz casnic ce funcționează cu energie electrică, gaz metan, sau gaz petrolier lichefiat(GPL);

 • e) să instruiască copii în folosirea focului deschis, manipularea produselor inflamabile, a instalațiilor de uz casnic, în mod corect pentru a nu produce incendii;

 • f) în fiecare gospodărie (locuință) să se afle la dispoziție anumite mijloace care, în caz de nevoie, să poată fi folosite la stingerea incendiilor;

 • g) fiecare cetățean este obligat să dea concursul necesar în orice împrejurare pentru prevenirea și stingerea incendiilor cu mijloacele pe care le are la îndemână. în acest scop trebuie să-și însușească minimum de cunoștințe în acest domeniu. De asemenea, este obligat să sesizeze organele în drept despre orice neregulă, care neînlăturată la timp ar putea duce la izbucnirea incendiilor sau la îngreunarea acțiunilor de intervenție pentru stingere.

 • h) să utilizeze maximum 2 butelii STAS într-o încăpere.

 • i) să amplaseze buteliile la distanțe de minimum 1 m. față de aparatul de gătit pe care-1 alimentează și de alte surse de căldură.

1.3 ACTIVITATEA DE INFORMARE, INSTRUIRE ȘI EDUCARE PREVENTIVĂ ANTIINCENDIU

Art. 22 Conducătorii instituțiilor (entităților) vor stabili prin dispoziții scrise responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitățile lor și le vor aduce la cunoștința salariaților. Pentru acestea vor elabora instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor stabilind sarcinile ce revin salariaților pentru fiecare loc de muncă.

Art 23 Persoanelor încadrate în muncă li se va face un instructaj pe baza unei tematici elaborate de către conducerea locului de muncă și care se va consemna în fișele individuale conform prevederilor Dispozițiilor Generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 712/2005, completat și modificat cu O.M.A.I, nr. 786/2005.

Art 24 în fiecare unitate se va întocmi un program de instruire anual sau semestrial, care va cuprinde întregul personal. Tematica de instruire trebuie să fie diferențiată atât în raport cu atribuțiile de serviciu, profesie și nivel de pregătire cât și ca durată și frecvență a instruirii, asigurându-se în funcție de complexitatea și vulnerabilitatea locurilor de muncă, cuprinderea tuturor problemelor de prevenire și stingere a incendiilor pe care trebuie să le cunoască personalul respectiv.

Art. 25 Cabinetele de p.s.i. vor fi dotate cu mijloacele necesare activității de informare, instruire și educare preventivă antiincendiu, după cum urmează:

 • a) mijloace vizuale : afișe, panouri, pliante, broșuri, inscripții, indicatoare;

 • b) mijloace audio-vizuale: filme, video, stații de radioamplificare și radioficare;

 • c) alte mijloace: instructaje, expuneri, conferințe, etc.

Art. 26 în locurile unde există pericol de incendiu sau de explozie este obligatorie utilizarea indicatoarelor de securitte, conform STAS 297/2 și ISO 9002.

Art. 27 în planurile de intervenție în caz de incendiu se vor stabili, de asemenea, măsurile specifice activității de informare, instruire și educare preventivă antiincendiu.

Art. 28 Amenajarea unui fișier în fața sediului primăriei și serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență, precum și actualizarea permanentă a acestuia, prin grija primarului și a șefului serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență.

Art. 29 Localitățile care beneficiază de presă locală, radioficare și televiziune prin cablu vor folosi cu prioritate aceste mijloace pentru mediatizarea regulilor și măsurilor de p.s.i..

Art 30 Se vor inscripționa și afișa vizibil în toate locurile publice (sediul primăriei și a altor instituții publice, școli, grădinițe, spații comerciale, piețe, târguri, oboare, etc.) reguli de prevenire și stingere a incendiilor privind fumatul, focul deschis, jocul copiilor cu focul, exploatarea sobelor, a coșurilor de fum și instalațiilor electrice, numărul de telefon al serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență de urgență pentru apelare în caz de incendiu, etc. (indicatoare de interzicere, avertizare sau informare, după caz).

Pag 7/81

IO

Art 31 Prin grija Consiliului Local se vor realiza și distribui în municipiu materiale de informare publică și educație preventivă antiincendiu (culegere de acte normative privind p.s.i,, registre de control la gospodăriile cetățenești, formulare și documente pentru serviciul de urgență voluntar/privat, reviste, pliante, foi volante, etc.).

Art. 32 Prin grija Consiliului Local se vor organiza întâlniri și activități în școli și grădinițe pentru educarea antiincendiu a preșcolarilor și școlarilor, precum și pentru susținerea activității cercului de elevi "Prietenii pompierilor''.

Art. 33 Prin grija Consiliului Local se va asigura realizarea de abonamente la revista “Pompierii Români” și „Pompierii Băcăuani”, câte unul la primărie, la fiecare școală sau o altă instituie publică de sub autoritatea primăriei și tot câte un abonament pentru fiecare grupă/echipaj de intervenție/echîpă specializată constituită.

 • 1.4. INVESTIGAREA CONTEXTULUI PRODUCERII INCENDIILOR

 • 1.4,1. ANUNȚAREA PRODUCERII INCENDIILOR

Art. 34 In localizarea și lichidarea rapidă și fără pierderi a incendiilor, un rol deosebit îl are anunțarea operativă a acestora, în primul rând la serviciul voluntar pentru situații de urgență propriu și în al doilea rând la serviciul profesionist pentru situații de urgență. Rapiditatea și eficiența intervențiilor depinde nemijlocit de cunoașterea de către toți cetățenii a modului de anunțare a incendiului.


Art. 35 Anunțarea se poate face prin telefon, clopot, toacă, sirenă sau chiar verbal de către o persoană care a observat incendiul, în situația în care mijloacele menționate anterior nu pot fi folosite. Persoana va alerta în cel mai scurt timp serviciul voluntar/privat pentru situații de urgență din localitate, primarul, poliția, serviciul profesionist pentru situații de urgență sau concetățenii din imediata apropiere, după caz, și va lua măsuri după posibilitățile sale pentru limitarea și stingerea incendiului.

Art. 36 Pentru anunțarea incendiilor se vor instala mijloace de semnalizare acustică sau optică, în localități asigurându-se posibilități de anunțare în cel mai scurt timp a celui mai apropiat serviciu profesionist pentru situații de urgență, a conducerii primăriei și a serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență.

Art. 37 Personalul încadrat în muncă va fi instruit pentru a cunoaște mijloacele de alarmare și semnalizare în caz de incendiu, precum și codul de semnale stabilite și modul în care se desfășoară operațiunile de alarmare.

Art. 38 Se interzice ca posturile telefonice de la care se anunță serviciul profesionist pentru situații de urgență în caz de incendiu să fie închise sau încuiate astfel încât să nu se poată realiza legătura.

Art. 39 Personalul de serviciu din primărie, va avea atribuțiuni precise pe linia prevenirii și stingerii a incendiilor și va fi instruit și verificat asupra modului în care cunoaște și își îndeplinește această obligație de serviciu.

Art. 40 în zonele împădurite și la suprafețele cultivate cu păioase și grosiere se vor instala puncte de observare dotate cu binoclu și mijloace de transport (cal, bicicletă, etc.) pentru deplasare urgentă la primul post telefonic în vederea anunțării operative a evenimentului.

Art. 41 Observarea incendiului se realizează de către :

 • a) membrii serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență din posturile fixe;

 • b) personalul muncitor de pe locul de muncă;


 • c) voluntarii din serviciul voluntar/privat pentru situații de urgență componenta preventivă sau cetățeni ai localității și trecători;

 • d) personalul special destinat pentru verificarea și întreținerea instalațiilor din obiective și localități;

 • e) personalul de pază;

 • f) instalații de detectare și semnalizare, după caz.

Art. 42 Toate aceste categorii de personal vor fi instruite asupra atribuțiilor cele revin în acest scop, pe timpul serviciului de observare și anunțare a incendiilor (inclusiv prin exerciții practice).

Art. 43 La anunțarea incendiului se vor comunica obligatoriu următoarele :

 • a) denumirea obiectivului incendiat;

 • b) ce arde (felul materialelor, obiectivelor);

 • c) locul izbucnirii incendiului;

 • d) adresa exactă (echipajele de intervenție vor fi întâmpinate pentru dirijare);

 • e) cine anunță incendiul, numele și prenumele, funcția și numărul de telefon de la care face anunțarea;

 • f) după anunțarea acestor date închide telefonul și așteaptă pentru confirmare;

 • g) anunțarea subunităților de intervenție ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău se va face prin numărul de apel netaxabil 981/112.

Art 44 Comunicarea incendiilor se va face la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău de către conducerile primăriilor sau a obiectivelor și pentru evenimentele la care nu au participat la stingere subunități ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, acestea fiind lichidate cu forțe proprii.

 • 1.4.2 INVESTIGAREA PRODUCERII INCENDIILOR

Art. 45 Persoanele fizice, autoritățile locale și persoanele juridice au obligația să stabilească, împreună cu organele abilitate, cauzele probabile ale incendiului, în situația când nu participă la intervenție subunitățile de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău.

Art 46 în scopul celor arătate mai sus vor stabili:

 • a) identificarea elementelor caracteristice ale incendiului produs funcție de zona cea mai intensă de ardere, manifestarea sursei de inițiere, materialelor combustibile prezente la locul focarului și împrejurările favorizante;

 • b) stabilirea cauzelor probabile ale producerii incendiului se va efectua prin eliminarea ipotezelor nesusținute de argumente tehnice și corelarea elementelor caracteristice ale incendiului cu împrejurările favorizante;

 • c) concluziile privind incendiul se stabilesc prin evaluarea modului de îndeplinire a atribuțiilor de către personalul cu responsabilități de p.s.i. și a celui de a realiza intervenția de stingere;

 • d) condiții specifice care ar fi putut constitui cauza incendiului sunt: prezența oamenilor care ar fl putut da foc din neglijență sau intenționat, prezența copiilor și jocul lor cu focul, existența unor aparate electrice sub tensiune, posibilitatea manipulării și/sau utilizării neglijente a unor lichide combustibile sau gaze inflamabile, prezența unor substanțe predispuse la autoaprindere și altele;

 • e) condițiile specifice favorizante izbucnirii incendiului care ar fi putut provoca inițierea acestuia: trăsnet, scântei sub diferite forme din apropiere, efectul razelor solare, etc.;

 • f) stabilirea unor măsuri pentru prevenirea unui eveniment similar în viitor, prin abordarea tuturor încălcărilor normelor specifice de p.s.i. în corelație cu cauza izbucnirii incendiului;

 • g) condițiile exterioare locului de izbucnire a incendiului care ar fi putu provoca aprinderea inițială : trăsnet, scântei din apropiere, efectul razelor solare, alte cauze.

Art. 47 Concluziile desprinse vor fi completate cu noi date rezultate din audierea martorilor aflați la locul intervenției.

Art. 48 După completarea documentului, acesta se va înainta, în termen de 3 zile, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău.

1.5 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

 • 1.5,1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 49 Structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor specifică unităților administrativ-teritoriale este serviciul voluntar pentru situații de urgență, ca serviciu public comunitar voluntar pentru situații de urgență, constituit prin unificarea serviciului public de pompieri civili și a formațiunilor de protecție civilă din subordinea acestora.

Art. 50 Constituirea, organizarea, funcționarea și structura serviciului de urgență voluntar se stabilesc în conformitate cu prevederile “Criteriilor de performanță' privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență aprobate prin OMAI nr. 718/30.06.2005.

Art. 51 (1) Cadrul tehnic/consilierul cu atribuții de îndrumare, control și de constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, de la nivelul unității administrativ-teritoriale se desemnează de consiliul local și poate fi după caz:

 • a) viceprimarul;

 • b) secretarul;

 • c) orice altă persoană angajată în cadrul primăriei, aptă și atestată în condițiile legii să îndeplinească aceste atribuții;

(2) Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a cadrelor tehnice/consilierilor prevăzuți la alin.

(1) se realizează în centre de formare și evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe baza standardelor ocupaționale recunoscute la nivel național.

Art. 52 Primarul va nominaliza persoane din rândul cetățenilor, care constituite în grupe, vor efectua pe bază de voluntariat, activități de prevenire și stingere a incendiilor, cum sunt:

 • a) atenționarea cetățenilor asupra măsurilor preventive specifice în sezoanele de primăvară și toamnă, în perioadele caniculare și cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;

 • b) supravegherea unor activități cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiționale și altele.

Art. 53 Actele de autoritate specifice activității de apărarea împotriva incendiilor la unităților administrativ-teritoriale, se referă la:

 • a) constituirea serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență;

 • b) asocierea sau stabilirea relațiilor de colaborare, după caz, cu alte consilii locale ori operatori economici, dacă nu se poate constitui un serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență propriu având în structură un compartiment sau specialiști pentru prevenire, formații de intervenție, salvare și prim ajutor și ateliere de reparații și întreținere, după caz;

 • c)  stabilirea cuantumului taxei speciale pentru finanțarea serviciului voluntar pentru situații de urgență(conform prevederilor Legii nr. 481/2004) și pentru desfășurarea de activități de informare a cetățenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile;

 • d) componența compartimentului de prevenire și sectoarele de competență a acestora;

 • e) construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • f) reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis;

 • g) reglementarea fumatului în spațiile prevăzute la lit.”e”;

 • h) reglementarea modului de gestionare a deșeurilor, reziduurilor și a ambalajelor specifice activității;

 • i) măsurile speciale din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, care se contracareze efectele perioadelor caniculare și secetoase și pentru sezonul rece;

 • j) sistemul de măsuri tehnice și organizatorice referitoare la instruirea în domeniul situațiilor de urgență;

 • k) răspunderile ce revin părților în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cazul concesionării, închirierii și antreprizei;

 • l) reglementarea circulației pe teritoriul unității administrativ-teritoriale a mijloacelor care transportă materiale periculoase, clasificate astfel conform legii (rute, staționare, oprire și parcare);

 • m) contractul sau convenția privind asigurarea intervenției de stingere a incendiului de către alt serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, în condiții de operativitate și eficiență potrivit criteriilor de performanță, aprobate prin OMAI nr. 718/2005 și a hărții privind organizarea sectoarelor de competență;

 • n) completarea numărului de servanți voluntari în grupele/echipajele de intervenție Ia autospecialele de intervenție ale altui serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, stabilit să intervină conform contractelor sau convențiilor încheiate în baza prevederilor lit. m.

Art. 54 (l)Documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor, cuprind de regulă informații referitoare la:

 • a) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, inclusiv cele privind calificarea și atestarea;

 • b) operatori economici cu care primăria a încheiat contracte de închiriere, locație și altele, cu specificarea obiectului de activitate ;

 • c) alimentarea cu apă a unității administrativ-teritoriale pentru stingerea incendiilor (rezervoare, pompe, rețele de hidranți de incendiu, rampe de alimentare cu apă amenajate la râuri și lacuri);

 • d) sistemul de anunțare și alarmare în caz de incendiu;

 • e) zilele în care se organizează activități tradiționale, cu participarea unui număr mare de persoane pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;

 • f) zonele din unitatea administrativ-teritorială în care intervenția se poate realiza numai cu dispozitive de la distanță din cauza străzilor înguste, drumurilor în pantă, caselor izolate, podurilor sub capacitate și altor asemenea situații;

 • g) fișele de incendiu completate pentru evenimentele la care nu au participat pentru stingere subunități ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, conform modelului din Dispozițiile Generale de PSI 005 aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne Nr. 138/2001 , anexa nr.5;

 • h) aplicațiile și exercițiile de intervenție desfășurate cu serviciul voluntar pentru situații de urgență;

 • i) utilaje și autospecialele din dotare și stocurile de agenți de stingere;

 • j) echipamentul de protecție a personalului de intervenție, în funcție de riscurile și efectele negative ale agenților termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni în caz de incendiu, stabiliți conform “ Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor”, aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr.775/1998 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.384 din 9 octombrie 1998;

 • k) procedurile de instruire pe categorii de instructaje specifice, conform Dispozițiilor Generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 712/2005, completat și modificat prin OMAI nr. 786/2005 și fișele de instruire aferente;

 • l) „Planul de analiză și acoperire a riscurilor” și planul de intervenție al localității, avizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău;

 • m) avizele și autorizațiile P.S.I. obținute pentru construcțiile, instalațiile tehnologice și alte amenajări din patrimoniul propriu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

 • n) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate, procesele verbale de verificare a elementelor de construcție, instalațiilor utilitare și a mijloacelor tehnice P.S.I.;

 • o) notele de activități preventive organizate și desfășurate în cadrul unității administrativ-teritoriale;

 • p) regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență;

 • q) alte documente care se apreciază ca oportune.

(2) Documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor se actualizează periodic.

Art 55 (1) Activitățile de prevenire desfășurate se finalizează prin întocmirea unor note de activitate în care fiecare participant menționează, de regulă:

 • a) locurile în care s-a desfășurat activitatea;

 • b) aspecte constatate;

 • c) măsuri luate.

 • (2) Notele de activități se centralizează, se analizează și se păstrează la sediul primăriei într-un dosar special constituit.

 • (3) Pentru situațiile deosebite constatate primarul va dispune măsurile care se impun pentru înlăturarea acestora.


Art 56 Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice se face de către personalul serviciului voluntar /privat pentru situații de urgență sau de alte persoane desemnate de primar și are în vedere următoarele:

 • a) supravegherea respectării interdicțiilor privind fumatul și folosirea focului deschis;

 • b) asigurarea căilor de acces pentru intervenție și evacuare de persoane;

 • c) interzicerea accesului cu materiale și substanțe periculoase;

 • d) evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone;

 • e) menținerea integrității indicatoarelor de securitate și de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;

 • f) verificarea asigurării mijloacelor de stingere și a stării de funcționare a celorlalte dotări de prevenire și stingere a incendiilor;

 • g) anunțarea cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat;

 • h) efectuarea primei intervenții și coordonarea activității forțelor și mijloacelor participante la acestea.

Art. 57 Organizarea activității de instruire în domeniul situațiilor de urgență la nivelul unităților administrativ -teritoriale presupune:

 • a) organizarea activității de instruire a salariaților din primărie și ai operatorilor economici din subordinea primăriei conform prevederilor Dispozițiilor Generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 712/2005, completat și modificat prin OMAI nr. 786/2005;

 • b) stabilirea unei tematici orientative anuale pentru a aduce la cunoștință locuitorilor actele normative, reglementările specifice și regulile de prevenire și stingere a incendiilor,

Art.58 Tematica orientativă anuală se structurează pe următoarele probleme:

 • a) obligații, răspunderi și sarcini care revin cetățenilor din actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

 • b) cauzele, regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor specifice gospodăriilor populației sau ansamblurilor de locuit în comun;

 • c) supravegherea și educarea copiilor pentru a nu fi implicați în producerea de incendii ca urmare a jocului acestora cu focul;

 • d) apărarea împotriva incendiilor a culturilor agricole și fondul forestier;

 • e) analiza unor incendii înregistrate în alte localități și cunoscute din materialele publicate de mass-media. Art. 59 Aducerea la cunoștință cetățenilor a materialelor cuprinse în tematica orientativă anuală se realizează prin:

 • a) materiale tipărite și afișate la sediul primăriei și în alte locuri frecventate de locuitori;

 • b) intervenții la posturile locale de radio sau televiziune ori prin publicare în presa locală;

 • c) prezentarea lor în cadrul unor adunări locale.


 • 1.5.2 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA OPERA TORT ECONOMICI ȘI INSTITUȚII(ENTITĂȚI)

Art 60 în cadrul operatorilor economici și instituțiilor vizate de prevederile prezentelor dispoziții, în funcție de nivelul riscului de incendiu și de specificul activității, se constituie una dintre următoarele structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor:

 • a) compartiment, serviciu, secție sau birou, de regulă la operatori economici cu risc mare și foarte mare de incendiu, clădiri înalte și foarte înalte, clădiri civile cu săli aglomerate cu peste 600 de persoane și scenă amenajată;

 • b) cadre tehnice/consilieri cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor, numite exclusiv pentru această activitate la societăți și regii naționale, agenți economici și instituții cu risc mediu de incendiu, clădiri civile cu săli aglomerate care nu se încadrează în prevederile de la lit. a), precum și la autorități ale administrației publice centrale de specialitate;

 • c) cadre tehnice/consilieri cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor sau persoane care îndeplinesc prin cumul atribuții privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în alte situații decât cele menționate la lit, a) și b).

Art. 61 Organizarea apărării împotriva incendiilor în cadrul operatorilor economici și instituțiilor se realizează printr-un ansamblu de măsuri tehnic o-organizatorice, constând în principal din:

 • a) desemnarea cadrelor tehnice sau a specialiștilor cu atribuții de coordonare, control și constatare a încălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor și stabilirea sarcinilor concrete ce la revin astfel încât să fie îndeplinite obligațiile prevăzute de lege pentru organele de conducere, privind organizarea, dotarea, încadrarea și instruirea specifică;

 • b) instruirea periodică a salariaților privind cunoașterea și respectarea instrucțiunilor de lucru, a regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților curente, precum și a celor care trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor periculoase;

 • c) organizarea echipelor de intervenție în caz de incendiu, cu precizarea nominală a sarcinilor ce revin membrilor acestora în legătură cu :

alarmarea și anunțarea incendiilor

alertarea forțelor de intervenție proprii

Pag 11 / 81

AU


alertarea forțelor cu care cooperează

efectuarea operațiilor și manevrelor de acționare a funcționării sau întreruperii, după caz, a alimentării cu electricitate, gaze sau energie termică aferente și de punere în funcțiune a instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • d) dotarea și echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor și menținerea acestora în stare de funcționare la parametrii proiectați;

 • e) asigurarea mijloacelor financiare necesare desfășurării activității.

Art. 62 Actele emise de conducătorii de unități (decizie, dispoziție, etc.) privind apărarea împotriva incendiilor, se referă la:

 • a) stabilirea modului de organizare și responsabilitățile privind apărarea împotriva incendiilor;

 • b) constituirea serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență;

 • c) modul de executare a lucrărilor cu foc deschis;

 • d) reglementarea fumatului;

 • e) modul de gestionare a deșeurilor, reziduurilor și a ambalajelor specifice activității;

 • f) măsuri speciale din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor , care să contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase sau sezonul rece;

 • g) sistemul de măsuri tehnice și organizatorice referitoare la instruirea în domeniul situațiilor de urgență;

 • h) răspunderile ce revin părților în ceea ce privește asigurarea apărării împotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, închiriere și antrepriză;

 • i) aplicarea în cadrul operatorului economic sau al instituției a prevederilor unor reglementări din alte sectoare de activitate pentru cazurile sau situațiile în care reglementările de nivel general nu detaliază toate aspectele, iar cele specifice sunt insuficiente;

 • j) contractul, înțelegerea, angajamentul sau convenția privind asigurarea intervenției în caz de urgență, a forțelor specializate, precum și de pregătire a acestora;

 • k) reglementarea modului de întreținere, verificare a instalațiilor speciale de semnalizare și stingere a incendiilor din dotare;

 • l) stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul operatorului economic sau instituției.

Art 63 Documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor cuprind, de regulă, informații privind:

 • a) substanțele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea operatorului economic sau instituției;

 • b) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență, inclusiv date referitoare la pregătire, calificare și atestare;

 • c) operatori economici care au contracte de închiriere, locație și altele asemenea, cu specificarea clădirilor utilizate și a profilului de activitate;

 • d) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la construcții (cantități de rezervă, pompe, hidranți exteriori și interiori, etc.);

 • e) instalațiile speciale de stingere (tip, locuri deservite, număr de capete de debitare, agent stingător, rezerve);

 • f) instalațiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, număr de linii și componente de declanșare sau acționare, rezerve);

 • g) exerciții și aplicații de intervenție efectuate, având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora;

 • h) sistemele, instalațiile și dispozitivele de limitare a propagării incendiilor pe locurile de amplasare: pereți, planșee, sisteme de ventilație, climatizare, etc.;

 • i) zonele cu pericol de explozie, dacă este cazul;

 • j) utilajele și autospecialele de intervenție din dotarea serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență și stocurile de agenți stingători sau neutralizatori;

 • k) echipamentul de protecție a personalului de intervenție, în funcție de riscurile și efectele negative ale agenților termici, chimici, electromagnetici sau biologici, care pot interveni în caz de incendiu, stabiliți conform Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr.775/98;

 • l) instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de muncă, instalațiile utilitare, efectuarea lucrărilor de risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire, etc.);

 • m) procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform Dispozițiile Generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 712/2005 completat și modificat prin OMAI 786/2005și fișele de instruire aferente;

 • n) graficele de întreținere și verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalații, sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

 • o) planurile de evacuare în caz de incendiu (de nivel și încăperi), de depozitare a materialelor periculoase și de intervenție;

 • p) avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, inclusiv documentațiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse în opis;

 • r) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate și procesele verbale de verificare a elementelor de construcție, a mijloacelor tehnice P.S.I. sau a instalațiilor;

 • s) programele, planurile sau alte documente similare cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru îmbunătățirea capacității de apărare împotriva incendiilor;

 • t) registrele pentru evidența permiselor de lucru cu foc, a instalațiilor speciale de semnalizare și stingere a incendiilor, a exercițiilor și aplicațiilor executate și a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu;

 • u) alte documente specifice (scenarii de siguranță la foc, identificarea și evaluarea riscului la incendiu, analiza capacității de apărare împotriva incendiilor, extrase din publicații privind incendiile în sectoare de activitate asemănătoare, etc.).

Art. 64 Documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor se reactualizează de cei care le-au întocmit și aprobat, dacă:

 • a) s-au produs modificări ale actelor normative și ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

 • b) s-au produs modificări de personal;

 • c) s-au produs schimbări referitoare la construcții, instalații sau la specificul activității;

 • d) au expirat termenele de valabilitate sau garanție specificate.

Art. 65 Preîntâmpinarea situațiilor generatoare de incendii în cadrul operatorilor economici și instituțiilor se realizează prin:

 • a)  organizarea controlului de prevenire;

 • b)  efectuarea, conform reglementărilor tehnice de exploatare, a lucrărilor de întreținere și verificare la instalațiile utilitare și la mijloacele tehnice de producție;

 • c)  organizarea apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă;

 • d)  executarea la termenele scadente a încercărilor și testelor prevăzute de reglementările în vigoare.

Art 66 Controlul respectării normelor, dispozițiilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor se efectuează de:

 • a) structurile cu atribuții de apărare împotriva incendiilor constituie (desemnate) în cadrul operatorului economic sau instituției pe baza unui grafic (anual, trimestrial, lunar, zilnic);

 • b) șefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz;

 • c) serviciile voluntare/private pentru situații de urgență;

 • d) patroni.

Art 67 (1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art. 66 lit. a) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

 • a) construcțiile și instalațiile care au fost cuprinse în control;

 • b) constatările rezultate din teren și documente;

 • c) propunerile de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității.

(2) Periodic se efectuează un control de verificare privind respectarea obligațiilor contractuale din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și a normelor specifice activității de prevenire și stingere a incendiilor la persoanele juridice care desfășoară activități în construcțiile și instalațiile din patrimoniul operatorului economic sau al instituției. Concluziile rezultate se analizează și se iau în vedere la încheierea unor contracte viitoare.

Art. 68 Controlul efectuat de persoanele prevăzute la art. 66 lit. b) trebuie să aibă în vedere:

 • a) existența, integritatea și funcționalitatea mijloacelor tehnice P.S.I. din dotare;

 • b) respectarea cantităților și naturii materialelor combustibile folosite;

 • c) asigurarea intervenției în caz de incendiu;

 • d) înlăturarea surselor posibile de inițiere a focului.

Art. 69 Deciziile luate pe baza constatărilor din controale se aduc la cunoștință prin documente scrise tuturor persoanelor implicate.

Art. 70 Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă (noaptea, îh zilele nelucrătoare, sărbătorile legale sau alte situații) organizarea activității de apărare împotriva incendiilor se face în funcție de posibilitățile concrete, urmându-se asigurarea:

 • a) verificării periodice a construcțiilor, instalațiilor sau a amenajărilor aflate în patrimoniu;

 • b) supravegherii centrelor automate de semnalizare a incendiilor;

 • c) posibilităților de anunțare a incendiului la forțele specializate de intervenție;

 • d) realizării primei intervenții și după caz punerii în funcțiune a instalațiilor sau a sistemelor care nu intră automat în funcțiune datorită unor defecțiuni;

 • e) accesul forțelor de intervenție în situații de urgență.

CAPITOLUL II

SERVICIILE VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

2.1. PREVEDERI GENERALE

Art 71 Serviciul voluntar pentru situații de urgență se organizează în subordinea Consiliului Local (prin unificarea serviciilor de pompieri civili și a formațiunilor de protecție civilă din subordinea sa), prin Hotărârea acestuia.

2.2. ORGANIZAREA ÎNCADRAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Art 72 Serviciile voluntare/private pentru situații de urgență de la operatorii economici din municipiu/oraș, au obligatoriu în structură compartimentul de prevenire.

Art73 (l)Municipiul Bacău fiind cuprins în raionul de intervenție de bază a subunităților Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, va constitui serviciul de categoria La având numai compartiment sau specialiști de prevenire și/sau echipe specializate de intervenție.

(2) Structura de încadrare cu personal a serviciului voluntar pentru situații de urgență de categoria I-a este prezentată în “Criteriile de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență’*, aprobate prin OMAI nr. 718/2005 la art. 12 -14.

Art 74 Consiliul local va asigura atestarea personalului pentru prevenirea incendiilor din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență prin cursuri organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Art 75 Primarul municipiului Bacău asigură:

pregătirea profesională, antrenarea și perfecționarea personalului din structurile de specialitate precum și elaborarea și actualizarea planurilor de intervenție;

înaintarea Planurilor de intervenție în două exemplare la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene’’ al județului Bacău pentru avizare;

măsurile necesare acordării asistenței pentru prevenirea incendiilor la gospodăriile populației și organizează controlul la acestea de cel puțin două ori pe an de către membrii serviciului voluntar pentru situații de urgență ■ compartimentul sau specialiștii pentru prevenire;

participarea șefilor de servicii la instruirile organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău sau de alte organe abilitate;

întreținerea și repararea la timp a utilajelor, instalațiilor, mijloacelor de intervenție și menținerea acestora permanent în stare de funcționare.

Art 76 Serviciile voluntare/private pentru situații de urgență se organizează de către operatori economici la instituțiile publice din municipiu/oraș în conformitate cu legile în vigoare.

Art 77 Organizarea, încadrarea și funcționarea serviciilor private pentru situații de urgență de la operatorii economici și instituțiile municipiului/orașului se face în conformitate cu „Criteriile de performanță privind organizarea și funcționarea serviciilor private pentru situații de urgență”, elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobate prin O.M.A.I.

Art 78 Pentru organizarea și desfășurarea activității serviciilor private pentru situații de urgență conducerile operatorilor economici și instituțiilor publice din municipiu/oraș, vor stabili sectoare de competență pe care le vor supune aprobării consiliilor locale,

Art 79 Primarul municipiului Bacău, va lua măsuri pentru amenajarea surselor naturale și artificiale de apă în vederea asigurării alimentării cu apă și a creerii unei rezerve de apă de incendiu.

Art 80 Se vor lua măsuri pentru amenajarea unor rampe pentru alimentarea autospecialelor de intervenție ținându-se cont de următoarele aspecte:

 • a) rampa să fie amenajată pe un teren solid iar diferența de nivel față de drumul public nu va fi mai mare de 6 m;

 • b) adâncimea minimă a apei la locul ales să fie de cel puțin 50cm. pentru acoperirea sorbului;

 • c) fundul apei să fie pietros;

 • d) rampa să fie la cel puțin 2 m de marginea albiei râului ori malul lacului în plan orizontal.

Art 81 La instituții și operatori economici, unde există instalații de stingere exterioare sau interioare, factorii de conducere vor asigura întreținerea și buna funcționare a acestora la debitele și presiunile necesare pentru stingerea incendiilor. De asemenea, vor asigura și dotarea corespunzătoare cu accesorii de intervenții în caz de incendiu.

Art 82 Pentru întreținerea în bune condiții a resurselor de apă, instalațiilor de stingere din municipiu/oraș, operator economic sau instituție publică, factorii de conducere numesc persoane care să Ie verifice periodic conform unor grafice dinainte stabilite și atunci când este cazul să le repare pentru a le menține permanent în stare de funcționare.

Art 83 Se va asigura în permanență accesul la sursele de alimentare cu apă (stație, rampe, rezervoare, instalații de stingere a incendiilor). Locul acestora va fi marcat conform STAS.

Art 84 în timpul iernii, la punctele de alimentare cu apă din râuri, lacuri, iazuri, bazine descoperite, se vor amenaja copci. Ele vor fi verificate periodic și menținute în stare corespunzătoare.

Art 85 Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor care se păstrează în rezervoare, castele de apă, cât și instalațiile, utilajele, mijloacele și materialele pentru stingerea incendiilor nu vor fi utilizate în alte scopuri;

Art 86 Pompele și hidrofoarele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor precum și agregatele de acționare (electromotoare, motoare cu ardere internă etc.) vor fi întreținute în perfectă stare de funcționare, având asigurate alimentarea continuă cu energie și carburanți cât și protejare pe timp de iarnă.

Art. 87 Se vor întocmi instrucțiuni și scheme cu privire la modul de funcționare, utilizare și întreținere a instalațiilor și a materialelor de stingere a incendiilor.

Art 88 Accesul la hidranți nu va fi blocat cu materiale sau autovehicule. Lângă hidranții stradali se va marca cu vopsea albă, spațiul de amplasare a autospecialelor de intervenție la incendiu și interdicția opririi autovehiculelor în acest loc.

Art. 89 Pentru anunțarea incendiilor pe întreg teritoriul municipiului, operatorilor economici sau al instituțiilor se vor instala mijloace de semnalizare (acustică și optică) care să asigure mobilizarea personalului și formației de intervenție, salvare și prim ajutor în caz de incendiu.

Art. 90 Pentru anunțarea și alarmarea incendiilor la forțele de cooperare se vor amplasa telefoane și instalații de semnalizare la sediul formației de intervenție.

Art. 91 Semestrial, conducerea primăriei Bacău ,va executa exerciții practice de alarmare a populației în vederea antrenării și cunoașterii modalităților de intervenție în caz de urgență publică.

Art. 92 La posturile telefonice stabilite pentru a se anunța serviciile profesioniste, voluntare/private pentru situații de urgență se va asigura posibilitatea realizării unei legături permanente.

Art. 93 Pentru accesul autospecialelor de intervenție la bazine, rampe, castele, conducte uscate, rezervoare și hidranți exteriori, în vederea alimentarii, se vor asigura drumuri și platforme de acces practicabile pe tot timpul anului.

Art. 94 Primarul municipiului Bacău va urmări și va interzice blocarea sub orice formă a drumurilor și căilor de acces și de intervenție din sectoarele municipiului.

Art. 95 La elaborarea Regulamentului local de urbanism și amenajare a teritoriului cât și la eliberarea de certificate de urbanism, primarul va stabili măsuri pentru asigurarea căilor de acces, întreținerea drumurilor, amplasarea construcțiilor, anexelor gospodărești și depozitarea furajelor, astfel încât să nu se creeze posibilități de blocare sau pericol de incendiu.

Art. 96 Pentru stingerea incendiilor pe timp de noapte se vor lua următoarele măsuri:

 • a) asigurarea iluminatului căilor de acces, de evacuare, de lucru a șefilor de țeavă și servanților, a surselor de alimentare cu apă.

 • b) realizarea unei permanente legături între servanți și asigurarea securității acestora folosind mijloacele individuale de protecție, corzi, cordițe de salvare.

 • c) asigurarea iluminatului permanent a golurilor din planșee și a locurilor unde se demolează elemente de construcție.

 • d) solicitarea specialiștilor pentru repunerea și menținerea în funcțiune a unor instalații care ar putea afecta securitatea întregii operațiuni.

 • e) informarea permanentă asupra numărului de persoane care se află în locurile incendiate și luarea de măsuri pentru evacuarea și acordarea primului ajutor.

 • f) efectuarea pazei bunurilor evacuate de la locul incendiului.

 • g) executarea din timp a recunoașterilor la obiectivele de importanță deosebită cu risc de incendiu și cu aglomerări de persoane.

 • h) se vor menține permanent în stare de funcționare mijloacele de iluminat din dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență.

 • i) lucru la stingerea incendiului se face în echipe de 2-3 persoane (servanți).

Art. 97 Pentru stingerea incendiilor pe vânt puternic se vor lua următoarele măsuri:

 • a) se vor mobiliza suficiente forțe pentru intervenție;

 • b) organizarea apărării obiectivelor și construcțiilor dispuse pe direcția vântului prin posturi fixe și patrule de intervenție dotate corespunzător, realizate de cetățenii din rezerva formației de intervenție.

 • c) se va asigura atacul focarului cu jeturi puternice, șefii de țeavă fiind amplasați cu fața spre direcția vântului;

 • d) folosirea tuturor forțelor pentru lichidarea unor focare mici ce pot apărea în timpul intervenției;

 • e) organizarea patrulei pentru descoperirea unor noi focare și lichidarea acestora.

Art. 98 Pentru stingerea incendiilor pe timp de iarnă se vor lua următoare măsuri :

 • a) se vor utiliza țevi de refulare tip B cu ajutaje mari când incendiile sunt în exterior;

 • b) se vor proteja împotriva înghețului liniile de furtun prin acoperirea cu un strat de zăpadă, cu deosebire la racorduri;

 • c) se vor întinde linii de furtunuri de rezervă pe direcțiile principale pentru a se înlocui pe cele care îngheață;

 • d) se va evita stropirea cu apă a scărilor;

 • e) când incendiul este în exterior, distribuitorul se amplasează pe cât posibil într-o încăpere;

 • f) se interzice întreruperea refulării apei, micșorându-se doar presiunea inclusiv când se înlocuiesc furtunurile, Art. 99 Pentru acordarea primului ajutor formația de intervenție salvare și prim ajutor din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, va avea organizată echipa de salvare și prim ajutor.

Art. 100 Se numește prim ajutor, îngrijirea atentă a unui rănit sau vătămat (cu arsuri, intoxicații, fracturi etc.) înainte de acordarea unei asistențe medicale calificate.

Art. 101 La acordarea primului ajutor trebuiesc respectate următoarele reguli:

 • a) se examinează rapid și complet victima;

 • b) se va urmări să nu se agraveze starea victimei sau să se producă starea de șoc;

 • c) victima se va menține îh condiție de repaus cu capul ceva mai jos decât restul corpului;

 • d) în anotimp rece, victima va fi acoperită cu o pătură;

 • e) se interzice dezinfectarea rănilor victimei utilizând alcool;

 • f) primul ajutor se acordă chiar în locul unde a fost descoperită victima numai dacă sunt condiții, în caz contrar, victima se va transporta cu foarte mare atenție într-un loc corespunzător;

 • g) în cazul în care sunt mai multe victime, se va aprecia urgența primului ajutor și a transportului.

Art. 102 Primul ajutor acordat victimelor chiar la locul incendiului constă în :

 • a) toaletarea sumară a plăgilor și arsurilor;

 • b) oprirea provizorie a hemoragiilor;

 • c) imobilizarea fracturilor;

 • d) combaterea șocului;

 • e) transportul victimei.

Art 103 Serviciul voluntar/privat pentru situații de urgență va avea în dotare trusa medicală de prim ajutor și alte instrumente necesare acordării primului ajutor în caz de urgență publică,

Art 104 Ca tip de dezastre din categoria celor cu urmări deosebit de grave asupra mediului înconjurător, provocate de accidente, incendiul în masă este definit ca incendiu de mari proporții care poate genera consecințe negative asupra desfășurării normale a activității social economice, precum și asupra mediului înconjurător și care nu poate fi controlat și lichidat numai prin intervenția serviciilor de urgență constituite conform legii.

Art 105 Conducerea tuturor operațiunilor de intervenție în situație de urgență publică de incendii în masă se realizează de către autoritățile legal investite și care au atribuții și responsabilități privind concepția, planificarea, organizarea și controlul în domeniu, respectiv primarii și conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici și instituțiilor.

Art 106 Situația creată din momentul luării la cunoștință despre existența unui incendiu, până la terminarea acțiunii de intervenție trebuie să constituie pentru toate forțele prevăzute în planurile de apărare, situația de urgență publică, persoanele autorizate să declare și să instituie situațiile de urgență fiind primarul localității sau administratorul, în raport cu locul, limitele și prognozele în evoluția evenimentului.

Art 107 Consiliile locale și primarii localităților vor asigura stabilirea numărului de mijloace de primă intervenție și dotarea pentru diferite categorii de construcții precum și principalele tipuri de materiale și accesorii pentru dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Art 108 Lucrările de verificare, întreținere și reparare a mijloacelor tehnice p.s.i. se execută numai de persoane juridice și după caz fizice atestate conform prevederilor legale.

2.3. PLAN TEMATIC DE PREGĂTIRE A SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Art. 109 Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.

Obiective:

 • - asigurarea organizării activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială în condiții de operativitate și eficiență;

 • - depistarea și înlăturarea operativă a stărilor de pericol, cauzelor de incendiu și a altor nereguli în domeniul p.s.i.

 • - creșterea pregătirii profesionale, antrenarea și perfecționarea personalului serviciului voluntar pentru situații de urgență;

 • - preîntâmpinarea apariției stărilor negative care ar diminua securitatea la incendii în localități;

 • - stingerea promptă și în condiții de eficiență;

Scop:

 • - aplicarea principiului autoapărării împotriva incendiilor sub toate aspectele (prevenire-intervenție), de către toate forțele de care dispune unitatea administrativ-teritorială, indiferent de forma de proprietate;

 • - stabilirea măsurilor necesare acordării asistenței tehnice pentru prevenirea incendiilor la gospodăriile cetățenești;

 • - organizarea și controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor potrivit legii;

 • - asigurarea elaborării și actualizării planurilor de intervenție, precum și realizarea unor intervenții operative și eficiente;

 • - menținerea în stare de funcționare a mijloacelor p.s.i. necesare;

 • - realizarea sistemelor de anunțare, alarmare și alimentare cu apă în caz de incendiu, precum și a căilor de acces pentru intervenții în caz de urgență publică de incendiu.

Art 110 Pregătirea tuturor membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență se desfășoară neîntrerupt, sub conducerea șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență. Ședințele de prevenire a incendiilor și instrucție tactică de specialitate se execută de regulă, în obiectivele din sectorul de competență al serviciului voluntar pentru situații de urgență, cel puțin trimestrial.

Cunoașterea tehnicii de intervenție, a accesoriilor și mijloacelor de stingere se execută cu toți servanții și conducătorii auto, pentru toate tipurile de tehnică de intervenție (utilaje și autospeciale p.s.i.) existente în dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență.

Temele de pregătire fizică generală și de specialitate se desfășoară practic, prin studiul individual, antrenament și verificare sub conducerea șefului serviciului. Pompierii angajați vor executa temele de pregătire fizică generală, urmând ca pregătirea fizică de specialitate să se desfășoare în comun cu pompierii voluntari în perioada premergătoare concursurilor profesionale.

Art 111 Atunci când timpul de răspuns al serviciului voluntar pentru situații de urgență depășește 10 minute, primarul localității va asigura prima intervenție pentru stingerea incendiilor, cu cetățenii din zona afectată. în acest scop, în localitățile respective, vor fi asigurate la grupuri de 100 gospodării cetățenești și în zonele izolate pichete transportabile dotate cu următoarele mijloace de primă intervenție:

2 cazmale;

10 lopeți;

10 sape;

1 cange cu coadă cu lungimea de 4 m.;

 • 4 furci;

 • 5 topoare;

4 stingătoare portabile;

20 găleți de tablă a 10 litri;

20 de mături din nuiele cu coadă lungă;

1 scară;

1 toacă (clopot) sau alt mijloc de alarmare.

Mijloacele de primă intervenție prevăzute la alin. (1), vor fi predate ca inventar cetățenilor, care vor marca vizibil, cu vopsea roșie, pe poartă, gard sau peretele unei construcții, semnul uneltei cu care este dotat, având obligația de a o menține în stare de utilizare și de a o prezenta organelor de control.

CAPITOLUL III

SISTEME ȘI SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ

Art 112 Sistemele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, trebuie să asigure obținerea apei din surse naturale, colectarea și transportul acesteia în cantități suficiente la locul incendiului.

Art 113 Sistemele de alimentare cu apă trebuie să asigure cerințele de debit pe toată durata incendiului, indiferent de locul sau timpul când ar izbucni.

Art. 114 Pot fi realizate următoarele sisteme de alimentare cu apă:

 • a)  Alimentarea cu apă direct din surse naturale (râuri, iazuri, lacuri, etc.);

 • b)  Alimentarea cu apă direct din bazine, rezervoare sau fântâni;

 • c)  Alimentarea centrală cu apă.

Art 115 Pentru primele două sisteme, este necesar asigurarea accesului la sursele de apă pe perioada întregului an calendaristic, a pompelor de incendiu, motopompelor sau autospecialelor pentru stins incendii.

Art 116 în cazul alimentării centrale, apa este transportată la locul incendiului prin conducte fixe, prin racordarea furtunurilor direct Ia gurile de incendiu ale rețelelor sau prin intermediul pompelor manuale, motopompelor sau autospecialelor de stins incendii.

Art 117 în zonele în care nu se poate asigura alimentarea centrală cu apă este obligatorie amenajarea surselor naturale de apă, în scopul asigurării intervenției pentru stingerea incendiilor prin intermediul pompelor manuale, motopompelor sau autospecialelor pentru stins incendii.

Art 118 Sistemele centrale de alimentare cu apă, pot cuprinde următoarele elemente:

 • a)  Construcții de captare cu ajutorul cărora se obține apa din surse naturale;

 • b)  Stații de pompare;

 • c)  Instalații pentru corectarea calității apei (decantare, filtre, stații de dedurizare, etc.);

 • d)  Construcții pentru înmagazinarea apei;

 • e)  Conducte de aducțiune;

 • f)   Rețea de distribuție.

Art 119 Funcționarea sistemelor de alimentare cu apă trebuie urmărită de personalul special pregătit în acest sens, pe baza instrucțiunilor date de proiectant și a prevederilor normative în vigoare.

Art 120 Pentru instalațiile din cadrul construcțiilor de captare a apei, stații de pompare, construcții de înmagazinare a apei, se vor afișa instrucțiuni de exploatare și de marcare a punctelor de comandă și control. Art 121 Rețelele de distribuție a apei pot fi de tipul ramificat, ramificat cu distribuție inelară și inelar.

Sistemul ramificat este indicat numai pentru localități mici, fiecare punct fiind alimentat numai dintr-o singură parte;

Sistemul inelar permite alimentarea fiecărui punct din două sau mai multe direcții și este cel mai indicat sistem pentru centre de mare consum de apă;

Rețeaua de distribuție va fi compusă din conducte principale (artere), care transportă apa până la punctele de branșament, diametrul lor fiind mai mare de 250 mm. și din conducte de serviciu cu diametrul cuprins între 80-200 mm.;

Debitul conductelor și arterelor, în funcție de diametrul și de viteza uzuală de circulație, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 2

Felul conductei

Diametrul mm.

Viteza normală a apei m/s

Debitul normal

1/min.

Viteza maximă economi-că m/s

Debitul economic

1/min

Observații

Conducte

80

0,60

180

1

300

Numărul de mașini de incendiu

100

0,75

360

1,2

600

care se pot alimenta de la fiecare

150

0,85

900

1,37

1400

conductă sau arteră, se stabilește

200

0,90

1700

1,44

2700

în funcție de debit.

Artere

250

1

3000

1,6

4800

Se consideră pentru fiecare

300

1,1

4000

1,76

6400

mașină un debit de aproximativ

400

1,25

10000

2

16000

600-800 1/min.

500

1,5

17000

2,4

27000

600

1,6

27000

2,56

43000

650

1,7

32000

2,7

51000

700

1,7

38000

2,7

800

1,8

53000

2,9

900

1,9

74000

3

118000

Art. 122 Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în municipiu/oraș, trebuie să asigure un debit de 5 - 100 1/s, conform STAS 1343/1, în funcție de numărul de locuitori, de numărul de niveluri ale clădirilor, precum și de numărul de incendii simultane;

Art. 123 Dacă rețelele de hidranți exteriori asigură presiunea și debitul de calcul pentru stingere, acestea se dotează cu accesoriile pentru trecerea apei și se asigură personalul de intervenție necesar, în funcție de scenariul de securitate ia incendiu prevăzut în proiect.

La rețelele la care presiunea disponibilă la hidranți exteriori nu poate asigura stingerea directă, se folosesc pentru intervenție, pompe mobile.

Art. 124 Conductele pe care se amplasează hidranțiî exteriori de incendiu (hidranți subterani - STAS 695, hidranți de suprafață - STAS 3479), vor avea următoarele diametre:

100 mm. pentru hidranți Dn 65 mm. sau Dn 80 mm;

150 mm. pentru hidranți Dn 100 mm.;

250 mm. pentru hidranți Dn 150 mm.

Art. 125 Hidranții exteriori trebuie să permită servirea tuturor punctelor sau obiectivelor ce trebuie protejate, considerând raza de acțiune a hidranților în raport cu lungimea furtunului:

max. 120 m. Ia rețelele la care presiunea asigură lucrul direct de la hidranți;

150 m. în cazul folosirii motopompelor și 200 m. în cazul folosirii autopompelor.

Art. 126 Hidranții se amplasează la o distanță de minim 5 m. de zidul clădirilor pe care le deservesc și la minim 15 m. de obiective care radiază intens căldura în caz de incendiu.

Art. 127 Hidranții de pe rețelele la care presiunea se asigură cu ajutorul pompelor mobile se vor amplasa la o distanță de maxim 6 m. de Ia marginea căii de circulație;

Hidranții de pe rețelele de serviciu, ce se montează în spațiile verzi ale ansamblurilor de locuințe, vor fi amplasați la o distanță de maximum 6 m. de la marginea căii de circulație;

Hidranții de pe rețelele care au presiune suficientă pentru asigurarea intervenției directe (fără ajutorul pompelor mobile), pot fi montați și la distanțe mai mari față de calea de circulație.

Art. 128 Hidranții subterani, care nu sunt montați pe străzi sau pe trotuare pavate, se fixează în blocuri de beton. Poziția hidranților exteriori și a căminelor de vane pentru instalații de incendiu, se marchează prin indicatoare de securitate, conform STAS 297.

Art. 129 Hidranții exteriori de incendiu, se dotează cu accesorii pentru trecerea apei, în funcție de scenariile de securitate la incendiu cele mai defavorabile, adoptate în proiect și menționate în instrucțiuni (la clădirea cu debitul cel mai mare, intervenție la nivelul cel mai înalt);

Utilajul, accesoriile și materialul de intervenție pentru rețelele a căror presiune nu poate asigura intervenția directă, se păstrează la serviciul voluntar pentru situații de urgență sau la pichetul p.s.i.

Art. 130 Rețelele exterioare la care debitul și presiunea asigură posibilitatea intervenției directe de la hidranți, se dotează cu accesorii, în conformitate cu normele de dotare. Aceste accesorii vor fi păstrate în cutii fixate pe pereții construcțiilor sau pe cărucioare mobile adăpostite în încăperile serviciul voluntar pentru situații de urgență sau ale pichetelor p.s.i.

Art. 131 Hidranții de incendiu, interiori și exteriori, vor fi menținuți permanent în stare de funcționare.

în acest scop, se verifică periodic:

modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă ușor și complet;

starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei;

accesul la hidranți să fie permanent liber, în care scop nu se vor depozita materiale în fața hidranților sau pe hidranți.

La hidranții exteriori, se va verifica în plus:

starea tehnică a cutiilor de protecție, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulației autovehiculelor sau a unor intervenții necorespunzătoare;

gradul de etanșeitate a garniturilor, pentru a evita înghețarea apei în hidrant, pe timpul sezonului rece; existența indicatoarelor de marcare a hidranților.

Art. 132 De pe hidranții amplasați pe spațiile verzi, se va înlătura pământul și iarba, astfel încât poziția lor să fie ușor de identificat în orice moment. în același scop, pe timpul iernii, după fiecare ninsoare, se va înlătura zăpada de pe cutiile hidranților.

Art. 133 în cazul efectuării unor lucrări (ex. modernizarea unor căi de acces, săpături la diverse rețele, etc.), se va urmări permanent ca hidranții subterani să nu fie acoperiți cu beton, asfalt, etc., sau să fie blocați prin parcare. Art. 134 Toate instalațiile pentru stingerea cu apă, spumă, abur, bioxid de carbon, etc., vor fi întreținute în perfectă stare de funcționare, asigurându-se în mod permanent debitele și presiunile necesare pentru stingere și dotarea cu accesorii de intervenție în caz de incendiu.

Art. 135 întreținerea și repararea instalațiilor speciale de stingere a incendiilor, se va face de către echipele de revizie specializate, care vor face verificările periodice pe baza unui grafic stabilit, consemnând într-un registru toate defecțiunile ivite și remediile efectuate.

Art. 136 Autospecialele, utilajele și materialele din dotare, vor fi menținute permanent în stare de intervenție și vor fi echipate cu accesoriile necesare;

Este interzisă utilizarea în alte scopuri, a utilajelor, instalațiilor, mijloacelor și materialelor pentru stingerea incendiilor.

Art. 137 La sursele naturale de apă (râuri, iazuri, fântâni, etc.) din apropierea operatorilor economici și în perimetrul municipiului/orașului se vor amenaja rampe pentru alimentarea cu apă a autospecialelor și utilajelor de intervenție împotriva incendiilor.

Art. 138 în timpul iernii, la rampele de alimentare cu apă din râuri, lacuri, iazuri, bazine descoperite, se vor amenaja copci, care vor fi verificate periodic și menținute în stare corespunzătoare.

Art, 139 Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor, care se păstrează în rezervoare și castele de apă, nu va fi utilizată în alte scopuri. Rezervoarele și castelele de apă trebuie să fie prevăzute cu indicatoare de nivel și cu posibilități de racordare a autospecialelor și utilajelor de intervenție împotriva incendiilor.

Art. 140 Sursele și instalațiile de alimentare cu apă și de stingere, trebuie astfel întreținute și exploatate, încât să fie ferite de îngheț, iar reviziile și eventualele reparații să se facă cu ușurință și în cel mai scurt timp, fără a scoate din funcțiune întreaga instalație.

Art. 141 Elementele instalațiilor de apă de incendiu, cu guri de apă, hidranți, etc., care conțin apă și care sunt expuse înghețului în timpul iernii și care nu sunt prevăzute cu posibilitate de încălzire, vor fi protejate contra înghețului prin acoperirea lor cu materiale izolatoare, așezate în cutii special amenajate pentru acest scop.

Art. 142 Căminele în care sunt montate robinetele de închidere de la instalațiile de apă, vor fi umplute de asemeni, cu materiale izolatoare termic.

Art 143 Pompele și hidrofoarele instalațiilor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, precum și agregatele de acționare (electromotoare, motoare cu ardere internă, etc.), vor fi întreținute în perfectă stare de funcționare, având asigurată atât alimentarea continuă cu energie sau carburanți, cât și încălzirea încăperilor în care sunt adăpostite pe timp de iarnă.

Art 144 Se vor întocmi instrucțiuni cu privire Ia modul de funcționare, utilizare și întreținere a instalațiilor, aparatelor, materialelor, etc. pentru stingerea incendiilor, din dotarea operatorilor economici. în instrucțiuni se va include și schema de funcționare a diverselor instalații de intervenție în caz de incendiu, pe secții și instalații tehnologice, care vor fi cunoscute de personalul de întreținere a instalației și a serviciului voluntar pentru situații de urgență.

CAPITOLUL IV REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

 • 4.1 MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

 • 4.1.1 REGULI ȘI MĂSURI PENTRU INCINTE, CONSTRUCȚII, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE, UTILAJE ȘI AMENAJĂRIArt 145 în instalațiile operatorilor economici din domeniul public și privat se respectă reguli și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor stabilite prin reglementările cu caracter național (norme, normative, prescripții, dispoziții, etc.) emise potrivit legii, precum și măsurile comune precizate în prezentul capitol. în incinta unităților și în interiorul construcțiilor se organizează și asigură controlul și supravegherea măsurilor comune și specifice de prevenire și stingere a incendiilor stabilite în norme, în scopul reducerii riscurilor de incendiu la minimum posibil.

Este interzisă depășirea nivelului riscului de incendiu și al densității sarcinii termice stabilite prin documentațiile tehnice de realizare a construcțiilor și/sau prin scenariile de securitate la incendiu aprobate. Fac excepție cazurile prevăzute de lege când se asigură măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.

Se va preciza de asemenea și clasa de periculozitate a materialelor și substanțelor utilizate și/sau depozitate.

Art 146 Instalațiile (electrice, încălzire spațială și tehnologică, ventilare, condiționare, transport pneumatic, de apă, canalizare, paratrăsnet, curenți slabi, etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și a măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor și/sau de propagare a incendiului.

Art 147 Periodic se verifică, reface și menținere în bună stare, etanșarea golurilor din jurul canalelor, conductelor sau cablurilor, la trecerea acestora prin elementele de construcție (pereți și planșee) care au rol de protecție la foc.

Art 148 (1) La termenele stabilite prin agrementele tehnice ale produselor sau prin reglementările tehnice se va verifica integritatea și după caz, eficacitatea lucrărilor de protecție la foc a elementelor și materialelor de construcție prin placare, tencuire, igni fugare sau tratarea cu substanțe termospumante.

(2) Lucrările de termoprotecție, ignifugare, verificare, întreținere și reparare se fac de persoane juridice atestate conform reglementărilor în vigoare.

Art 149 Pentru reducerea riscului de incendiu sistemele, instalațiile, dispozitivele, aparatele, mașinile și utilajele cu care sunt echipate și dotate construcțiile se vor utiliza, exploata și întreține în conformitate cu prevederile instrucțiunilor de funcționare și a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor specifice acestora.

Art 150 Exploatarea sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor, de orice categorie, cu defecțiuni, improvizații sau fără protecția corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate, este interzisă.

Art 151 Pe timpul exploatării instalațiilor aferente construcțiilor și instalațiilor tehnologice sunt interzise :

 • a) utilizarea necorespunzătoare a sistemelor, instalațiilor, aparatelor și echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisă;

 • b) funcționarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instrucțiunilor de funcționare;

 • c) funcționarea fără sisteme, aparate și echipamente necesare controlului și menținerii parametrilor privind siguranța în funcționare sau înlocuirea acestora cu altele necorespunzătoare ori supradimensionate;

 • d) neîntreținerea corespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolarea termică sau electrică, ori pentru separare;

 • e) depășirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreținere și reparații, precum și executarea necorespunzătoare a acestora;

 • f) executarea oricărei lucrări de verificare, întreținere și reparații de către personal necalificat sau neautorizat pentru lucrările respective.

Art. 152 Este obligatorie menținerea în bună stare de funcționare a sistemelor și instalațiilor de captare și scurgere Ia pământ a curenților de descărcare atmosferică (paratrăsnet) și a sarcinilor electrostatice, conform prevederilor normativelor și instrucțiunilor specifice.

Art. 153 Se interzice utilizarea recipientelor (buteliilor) neomologate, neverificate sau cu defecțiuni. Recipientele (buteliile) cu gaze petroliere lichefiate sau compartimente utilizate pentru necesități funcționale, se amplasează, păstrează și utilizează numai în condițiile stabilite prin instrucțiunile tehnice specifice.

Art. 154 La lipirea covoarelor de P.V.C., a tapetelor sau a altor materiale plastice la care se folosesc adezivi inflamabili, este obligatorie respectarea următoarelor reguli:

 • a) interzicerea efectuării oricăror lucrări cu flacără deschisă sau care pot produce scântei;

 • b) supravegherea permanentă a efectuării lucrărilor și limitarea accesului persoanelor neautorizate în zona de lucru;

 • c) limitarea cantităților de adezivi adusă în încăperea respectivă numai la strictul necesar desfășurării operațiunilor din spațiul unde se lucrează;

 • d) montarea de indicatoare și inscripții la intrarea în încăperi privind interzicerea fumatului și a focului deschis;

 • e) asigurarea ventilației corespunzătoare a spațiilor de lucru pentru împiedicarea acumulărilor periculoase de vapori și gaze.

Art 155 Curățarea pardoselilor (parchet, dușumea din lemn, mozaic, etc.) cu benzină ori alte lichide inflamabile nu este admisă decât în cazuri justificate.

Atunci când este strict necesară, această operație se poate face utilizând materiale adecvate, cu respectarea următoarelor reguli principale :


 • a) numai la lumina zilei;

 • b) scoaterea de sub tensiune a tuturor instalațiilor, utilajelor, mașinilor, dispozitivelor și aparatelor electrice din încăperea respectivă;

 • c) stingerea tuturor surselor de foc deschis (lămpi, felinare, sobe, etc.);

 • d) asigurarea unei bunei ventilări a încăperilor respective prin deschiderea ferestrelor și ușilor care dau în exteriorul clădirii;

 • e) interzicerea folosirii sculelor și ustensilelor (găleată, lighean, perie, etc.) din materiale plastice, precum și a cârpelor din fibre sintetice;

 • f) interzicerea fumatului în încăpere și în zona adiacentă;

 • g) aerisirea încăperii și după operație cel puțin 1 - 2 ore fără a se cupla instalațiile electrice sau altor surse de căldură;

 • h) parchetinul să nu fie amestecat cu benzină sau alte lichide combustibile.

Art. 156 Pulverizare insecticidelor inflamabile se va efectua numai la lumina zilei și după întreruperea de la sistemul de alimentare a rețelei electrice existente în încăperile respective și după înlăturarea altor surse de foc sau scântei. După terminarea pulverizării se interzice utilizarea iluminatului artificial sau a aparatelor care produc flacără sau scântei pe toată durata aerisirii încăperii până când în aer nu mai este o concentrație explozivă din substanțe pulverizate.

Art 157 Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile, a cârpelor de șters din bumbac îmbibate cu ulei, lac, ceară și alte substanțe similare.

Art 158 (l)Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, feștile, facle, etc.), în poduri, magazii, depozite, cămine de vizitare, canale precum și în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu sau de existența unor gaze combustibile.

(2)în clădirile administrative lichidele combustibile necesare pentru curățenie nu vor depăși cantitatea de 251itri acestea vor fi păstrate în recipiente metalice, ermetic închise și amplasate la distanță față de sursele de căldură și foc.

Art 159 In sălile aglomerate și în general, în incintele amenajate pentru activități cu public, se interzic :

accesul cu produse și/sau substanțe inflamabile ori cu mijloace care pot produce incendii sau explozii;

accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă stabilită și declarată;

Art 160 Dispozitivele pentru evacuarea fumului (desfumare) și a gazelor fierbinți existente în construcții, se mențin în stare de funcționare la parametrii proiectați.

Art 161 Urmărirea comportării în timp a construcțiilor, instalațiilor și dotărilor tehnologice industriale se face conform reglementărilor în vigoare.

Art 162 în caz de izbucnire a unui incendiu este necesar :

să se ia măsuri de întrerupere a fluxului tehnologic și a sistemului de ventilație din spațiul incendiat;

să se realizeze stingerea, folosind spumă, apa pulverizată, pulberi stingătoare sau gaze inerte; concomitent se vor proteja prin răcire cu apă, deschiderile, instalațiile și elementele de construcție.

 • 4.1.2. REGULI PRIVIND FUMATUL

Art 163 Regulile privind fumatul sunt cuprinse în O.M.I.R.A Nr. 163 din 28 februarie 2007pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Art 164 Este interzis fumatul în locurile cu risc de incendiu și/sau pericol de explozie.

Art. 165 Fumatul este strict interzis în :

birouri, săli aglomerate;

depozite de materiale combustibile (solide, lichide, gazoase);

alte spații stabilite de structura de prevenirea și stingerea incendiilor din fiecare unitate;

alte locuri unde nu se admite folosirea focului deschis prevăzute în D.G.P.S.I. - 001 precum și în :

 • V  spații de cazare comună;

 • V  încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură și automatizare;

J încăperile centralelor termice;

locurile cu schele, coffaje și eșafodaje realizate din materiale combustibile;

 • V  în alte locuri în care conducerea unității consideră necesar.

Art 166 în incintele care prezintă prin activitatea desfășurată pericole mari de incendiu sau explozie (depozite de materiale inflamabile, depozite de recipiente cu gaze inflamabile, secții de finisare,etc.) va fi interzis accesul persoanelor care au asupra lor chibrituri sau cu alte dispozitive de aprindere a focului. Accesul va fi permis numai după reținerea acestor obiecte și a țigărilor.

Art 167 Fumatul va fi permis numai în locurile special amenajate, amplasate în zonele bine protejate, prevăzute cu dotări corespunzătoare preîntâmpinării apariției și propagării unui focar de incendiu, precum și în birouri, dacă acestea nu se găsesc în proximitatea spațiilor de producție și depozitare cu grad mare de pericol de incendiu sau explozie. Amplasarea locurilor de fumat amenajate și a locurilor din clădirile administrative unde fumatul Pag 21 / 81 este permis se stabilește prin dispoziție scrisă de către primar/patron sau conducătorul instituției/operatorului economic.

Art. 168 Locurile de fumat vor fi dotate cu minim o ladă de nisip pentru stingerea și aruncarea țigărilor consumate și a chibriturilor, sursă de apă sau un rezervor de apă (minim o găleată) și vor fî amplasate la distanță de zonele de pericol de incendiu, în zonele ferite de curenți de aer și protejate cu panouri (când sunt organizate în aer liber), cu ziduri și uși.

Art 169 în locurile unde fumatul este permis, fumătorul nu va părăsi locul decât după ce se va convinge că țigara sau chibritul au fost stinse complet și aruncate în locul special destinat acumulării resturilor de țigări și chibrituri arse. Locurile unde fumatul este permis vor fi supravegheate periodic pentru a verifica dacă instrucțiunile de comportament al fumătorilor au fost respectate.

Art. 170 Este indicat ca pentru depozitele de materiale inflamabile și explozive și în zonele de finisaj să fie preferate pentru angajare persoane nefumătoare.

 • 4.1.3 REGULI PRIVIND FOCUL DESCHIS

 • 4.1.3.1 ATELIERE

 • 4.1.3.1.1 A teliere de sudare și tăiere a materialelor

Art. 171 Ateliere de sudare și tăiere a materialelor vor fi amenajate și exploatate conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 172 Depozitarea, transportul și manipularea recipientelor (buteliilor) pentru gaze comprimate și / sau lichefiate, precum și amenajarea stațiilor de distribuție a acestora se realizează conform prescripțiilor tehnice C.5.

Art. 173 în încăperile destinate amplasării generatorului de acetilenă și respectiv recipientului de oxigen nu se vor depozita nici un fel de materiale combustibile.

Art. 174 Ușile generatorului sau ale stațiilor de acetilenă vor fi marcate cu inscripții de securitate și cu indicatoare de avertizare a pericolului de explozie, conform prevederilor normativelor în vigoare.

Art. 175 La sudarea oxiacetilenică, generatoarele de acetilenă transportabile se vor instala în aer liber, în afara încăperii unde se sudează și ferite de razele solare și de sursele de foc deschis.

Art. 176 în cazuri justificate tehnic se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil cu debit maxim de 3,2 mc/h numai în încăperi în care se execută lucrări de reparații, montaj, sau de întreținere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) generatorul să fie verificat și să posede placa de timbru;

 • b) încărcătura de carbid să nu depășească 4 kg, iar încăperea să aibă un volum de minimum 300 mc și să fie bine ventilată;

 • c) utilizarea și supravegherea generatorului să fie asigurată de personal calificat în acest scop;

 • d) distanța de la generator și recipientul (butelia) de oxigen până la flacăra de sudură sau la orice sursă de căldură cu peste 500 grade C, să fie de minim 10 m, iar între generator și butelia de oxigen de minimum 5 m;

 • e) utilajele la care se lucrează cu flacără sau produc scântei în timpul funcționării să fie oprite în perioada cât este amplasat generatorul în încăpere.

Art 177 Se interzice instalarea generatoarelor de acetilenă transportabile în locuri unde există surse de căldură și foc deschis.

Art 178 Atelierele de sudare vor fi dotate cu dispozitive de aprindere, vase cu apă rece curată pentru răcirea becului arzătorului în caz de supraîncălzire, precum și cu suporți cu cârlig pentru agățarea arzătorului în timpul întreruperii lucrului.

Art 179 Nu sunt admise în atelierele de sudare și de tăiere a metalelor recipiente sau vase care conțin substanțe combustibile.

Art. 180 Arzătoarele (suflaiurile) de sudare se vor controla înainte de începerea și de terminarea lucrului, pentru ca robinetele de oxigen și acetilenă să se închidă perfect.

Art. 181 Este interzisă agățarea arzătoarelor (fie chiar stinse) de recipiente (butelii) sau de generatoarele de acetilenă.

Art. 182 Este strict interzisă deplasarea cu arzătorul aprins în afara zonei de lucru, precum și urcarea pe scări, schele, etc.

Art. 183 Se vor închide robinetele de oxigen și ale generatorului de acetilenă la întreruperi ale lucrului care depășesc 10 minute. Dacă alimentarea cu gaz se face de la conducte, se închid robinetele de la punctele de distribuție. Generatorul încărcat nu va fi lăsat fără supraveghere.

Art. 184 în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată (o noapte sau o zi de repaus) se va evacua carbidul din generator.

Art. 185 în cazul șocurilor produse de întoarcerea flăcării se vor lua următoarele măsuri:

J se mchid imediat robinetele pentru acetilenă și oxigen;

 • V  se introduce becul într-un vas cu apă rece curată;

S se purjează furtunul pentru acetilenă;

 • V  se desfundă becul cu sârmă din metal moale sau se schimbă;

J se controlează dacă nivelul apei din supapa de siguranță este la înălțimea robinetului de control. Art 186 Lucrările de sudare la instalații, rezervoare, recipientele sau conductele prin care s-au vehiculat sau în care s-au depozitat substanțele combustibile ori vapori inflamabili, nu se vor efectua decât după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, precum și izolarea acestora prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și numai după efectuarea analizelor de laborator.

Art 187 Dacă pardoseala atelierului este din material combustibil se vor lua măsuri de protejare al acesteia, prin întinderea unui strat de nisip cu grosimea de 2 cm sau plăci izolatoare și tablă metalică.

Art 188 în spațiile unde se sudează, materialele și substanțele combustibile transportabile vor fi îndepărtate la o distanță de cel puțin 10 m de la locul sudării,

Art. 189 Materialele care nu pot fi îndepărtate de locul sudării ca și elementele de construcție combustibile, vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile, pentru a fi ferite de acțiunea scânteilor, flăcării și particulelor de material incandescent.

Art 190 Se vor verifica și lua măsuri ca sursele de foc (scântei, granule incandescente) să nu poată pătrunde prin deschiderile existente în pereți sau pardoseală, la materialele combustibile ce se pot afla în încăperile alăturate sau în cele aflate la o cotă inferioară.

Art 191 Periodic și după terminarea lucrului se va cerceta cu atenție dacă nu s-au creat focare de incendiu. în acest sens, toate materialele și elementele ce au fost protejate împotriva aprinderii se vor verifica dacă sunt în stare intactă, luându-se măsuri în consecință.

Art 192 Este interzisă efectuarea lucrărilor de sudare pe mese improvizate din butoaie goale de carbid sau de lichide combustibile, pe lăzi sau pe alte obiecte combustibile.

Art 193 La sudarea conductelor sau a profilelor închise se va verifica permanent ca la capetele acestora să nu apară amestecuri de gaze combustibile.

Art. 194 în cazul executării lucrărilor de sudare și de tăiere pe schelele sau platformele toate elementele de construcție (coffaje sau alte materiale combustibile) din apropiere vor fi protejate împotriva arderii prin stropire cu apă, paravane combustibile, etc,

Art 195 Lucrările de sudare și de tăiere în spațiile închise (tuneluri, puțuri), nu se vor executa decât după asigurarea ventilării acestor spații de lucru și analiza explozimetrică a mediului în care urmează să se sudeze.

Art 196 La executarea lucrărilor de sudare sau tăiere oxiacetilenică a pieselor vopsite, acestea vor fi curățate de vopsea pe o porțiune de cel puțin 0,10 m a punctelor de lucru.

Art 197 Operațiile de sudare și/sau tăiere oxiacetilenică la instalațiile electrice se execută numai după scoaterea de sub tensiune a acestora și luarea măsurilor împotriva conectării lor accidentale la rețea.

Art 198 Piesele, instalațiile, etc. la care se vor efectua operațiile de sudare sau tăiere, se vor curăța în prealabil de urme de uleiuri, rămășițe de bumbac, câlți, etc.

Art, 199 Generatorul de acetilenă transportabil și recipientul buteliei de oxigen se amplasează la distanțele prevăzute în DG PSI 001/1999. în atelierele de sudare este interzisă executarea concomitentă a lucrărilor de sudare electrică și de sudare sau tăiere cu flacără oxiacetilenică.

Art 200 La sudarea și tăierea materialelor cu aparate și instalații speciale, altele decât cele electrice sau oxiacetilenice, vor fi respectate prevederile de mai sus, cât și cele stabilite de unitatea producătoare.

Art 201 Recipientele de oxigen sau acetilenă vor fi date în folosință numai în condițiile respectării prescripțiilor tehnice elaborate de inspectoratul de stat pentru cazane și instalații de ridicat.

Art 202 Atelierele de sudare vor primi spre utilizare numai recipiente care au capacele sigilate de producător. Art 203 Scoaterea capacului și montarea reductorului de presiune la recipientele (buteliile) cu oxigen se realizează numai în momentul începerii lucrului.

Art 204 Este interzisă folosirea sau depozitarea recipientelor (buteliilor) în condiții în care se pot produce loviri, șocuri mecanice sau supraîncălzirea acestora.

Art. 205 Recipientele încărcate se vor amplasa Ia distanță de cel puțin 1,00 m de corpurile de încălzire ale instalațiilor de încălzire centrală. Față de sobe sau alte surse de foc deschis, scântei, etc., recipientele vor fi amplasate la cel puțin 10,00 m distanță.

Art. 206 Se interzice introducerea recipientelor ce conțin oxigen în încăperi în care se lucrează cu ulei sau cu grăsimi.

Art. 207 Recipientele de oxigen vor fi utilizate numai de personal îmbrăcat cu echipament adecvat, curat, fără pete de ulei sau unsoare și cu mâinile curate.

Art. 208 în timpul depozitării cât și al transportului, recipientele vor fi asigurate cu inele de cauciuc și cu capace de protecție.

Art 209 Se interzice depozitarea recipientelor în aer liber sau acțiunea directă a razelor solare, sau în locuri umede și cu acțiune corosivă.

Art. 210 Transportul recipientelor pline sau goale pe distanțe mici se va efectua cu ajutorul unui cărucior construit pentru acest scop, având bandajul roților din cauciuc. Pentru alimentarea posturilor fixe de sudare, buteliile de oxigen se vor așeza în poziție verticală, fixate în brățări speciale.

Art. 211 Nu este permisă manevrarea rozetei robinetului recipientului cu chei, clești sau alte obiecte care pot produce lovirea și deteriorarea acestuia.

Art. 212 Nu se admite repararea robinetului cu ventil și a reductoarelor de presiune de către persoane fără autorizație pentru acest lucru. La robinetele cu ventil defecte ale recipientului, se vor înșuruba capacele de protecție, se va scrie pe capacul recipientului “DEFECT”, urmând a se trimite la reparat.

Art. 213 încercarea etanșeității robinetelor cu ventil se va efectua la unitățile de încărcare.

Art. 214 Robinetele înghețate ale buteliilor de oxigen se vor dezgheța cu cârpe curate udate cu apă fierbinte sau săculețe cu nisip încălzit, fiind interzisă utilizarea surselor de foc.

Art. 215 Reductoarele de presiune vor fi verificate înainte de folosire. Ele trebuie să fie etanșe. Nu se va admite folosirea reductoarelor de presiune dacă:

J prezintă urme de uleiuri sau grăsimi;

J au garnitura de etanșare defectă;

J filetul piuliței olandeze de racordare este deteriorat;

J manometrele lipsesc sau sunt defecte.

Art. 216 Manometrele vor fi verificate de către organele autorizate și vor avea sigiliile intacte.

Art. 217 Nu este permisă strângerea piuliței de racordare a reductorului de presiune când robinetul cu ventil este deschis.

Art. 218 Se interzice folosirea alternativă a aceluiași reductor de presiune pentru gaze diferite.

Art. 219 Se interzice folosirea recipientelor fără reductoare de presiune.

Art. 220 în cazul unei întreruperi mai îndelungate a lucrului, reductoarele de presiune trebuie păstrate sub cheie în locuri uscate, ferite de praf și izolate de substanțele uleioase sau grase.

Art. 221 Se interzice folosirea reductoarelor de presiune de la recipientele de gaze combustibile la cele cu oxigen și invers.

Art. 222 Furtunurile de cauciuc se vor utiliza în conformitate cu destinațiilor pentru care au fost confecționate, cu respectarea strictă a prevederilor standardelor în vigoare.

Art. 223 Este interzisă folosirea furtunurilor defecte, cu înfășurări de bandă izolatoare sau cu alte materiale, precum și a celor deformate, răsucite sau înnădite.

Art. 224. Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudură se face etanș prin coliere metalice bine strânse. Art. 225 La supapele hidraulice de siguranță, furtunurile vor fi racordate cât mai strâns, fără a se fixa în coliere. Art. 226 Controlul etanșeității la furtunurile pentru acetilenă este obligatoriu și se va face cu apă și săpun. Se interzice folosirea flăcării pentru asemenea verificări.

Art. 227 Se interzice folosirea furtunului de cauciuc de la recipientele (buteliile) de oxigen la acetilenă și invers.

Art. 228 Se interzice folosirea furtunurilor murdare de ulei sau de grăsimi.

Art. 229 Nu se permite să se racordeze la un furtun derivații pentru alimentarea mai multor arzătoare.

Art. 230 Corpurile agregatelor pentru sudare electrică și transformatoarelor, carcasele tablourilor de distribuție, mesele pentru sudare piesele supuse sudării, trebuie legate electric la pământ.

Art. 231 Punerea la pământ a instalațiilor transportabile de sudare electrică se execută înainte de începerea lucrului, iar contactul la locul de fixare trebuie bine realizat.

Art. 232 Se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice și cleștele portelectrod defecte sau cu izolație deteriorată.

Art. 233 Sursele de curent pentru sudarea electrică nu vor fi instalate în raza de acțiune a utilajelor destinate ridicării sau transportului.

Art. 234 Capetele electrozilor în stare caldă se vor depune în vase metalice sau pe platforme incombustibile. în cazul sudării efectuate la înălțime se vor lua măsuri ca aceste capete să nu cadă pe materiale combustibile.

Art. 235 La sudarea electrică cu arc deschis se va lua măsuri ca scânteile să nu ajungă pe materiale combustibile, acestea protejându-se pe o distanță de 10,00 m.

Art. 236. La întreruperea operației de sudare, aparatele se scot de sub tensiune.

 • 4.1.3.1.2   Ateliere de vulcanizare

Art. 237 în atelierele de vulcanizare se va urmării ca instalațiile de ventilație să funcționeze corespunzător, iar acolo unde se lucrează cu solvenți ce emană vapori inflamabili, aceste instalații vor fi de tip antiexploziv. Cazanul de abur va fi montat într-o încăpere separată de atelierul de lucru.

Art. 238 încălzirea atelierelor de vulcanizare se va face cu instalații cu apă caldă sau cu abur de joasă presiune. Radiatoarele și conductele instalației de încălzire vor fi curățate de praf, scame sau alte corpuri combustibile, în fiecare zi, după terminarea programului de lucru.

Art 239 Tablourile de distribuție a curentului electric trebuie să fie amplasate în exteriorul atelierului de vulcanizare, dacă nu sunt în construcție antiexplozivă.

Art. 240 Dacă în încăperile unde se execută operații de vulcanizare se degajă praf, instalațiile electrice de iluminat și de forță trebuie să fie de construcție etanșă la praf, iar în cele în care se produc emanații de vapori inflamabili, instalația electrică trebuie să fie de tip antiexploziv.

Art. 241 Materialele combustibile necesare procesului tehnologic vor fi aduse în atelier numai în cantități necesare unui schimb de lucru. Acestea se vor depozita la o distanță de minimum 1 m de instalația de încălzire sau de tratament termic. Depozitarea camerelor auto sau a anvelopelor în atelierele de vulcanizare este interzisă.

 • 4.1.3.1.3 Ateliere mecanice

Art. 242 La încălzirea materialelor, în atelierele de forță, exploatarea cuptorului de încălzire cu combustibil lichid sau gaze se va face cu respectarea normelor de ardere a combustibililor în focarele instalațiilor industriale, Art 243 Răcirea și depozitarea pieselor și depozitarea pieselor calde trebuie să se efectueze în spații special amenajate, la sol, în gropi sau containere. Este interzisă circulația prin aceste spații, care trebuie amenajate în așa fel încât materialele calde depozitate să nu se rostogolească în afara lor. între aceste spații și utilajele sau căile de acces se cere o distanță de minimum 1 metru.

Art 244 în atelierele de foraj și de tratamente termice nu este permisă introducerea de materiale inflamabile sau scurgeri de uleiuri, păcură, gaze sau apă în interiorul spațiilor de depozitare sau răcire.

Art 245 Se interzice depozitarea sau răcirea pieselor calde (peste 300 grade C) în afara spațiilor special amenajate.

Art 246 Utilajele pentru prelucrarea materialelor în stare caldă vor fi verificate în ceea ce privește scurgerile de ulei în zona de încălzire sau împrăștierea de particule calde de metal, care vor fi oprite prin paravane construite din materiale rezistente la foc. Este interzis a se lucra fără aceste paravane și a se așeza materiale combustibile în zonele în care cad particule incandescente.

Art. 247 Este interzisă repararea utilajelor care lucrează la cald în timpul funcționării lor.

Art, 248 Reparațiile se vor executa numai după ce utilajele au fost oprite, răcite și aerisite (cuptoarele).

Art 249 în toate secțiile de tratament termic amplasate și construite conform regulilor tehnice, locurile de muncă cu pericol datorită gazelor trebuie să fie puse sub observație continuă, asigurându-se executarea corectă a proceselor tehnologice, manipularea corectă și funcționarea sigură a instalației mecanice de ventilație și a ventilației naturale.

Art 250 Distanța cuptoarelor de căile față de rezervoarele de ulei trebuie să fie de minim 1 metru.

Art 251 Distanța dintre rezervor și cuptor va fi de minim 2 m dacă acestea se amplasează unul în fața celuilalt și de 1,5 m, dacă rezervorul se găsește în spatele cuptorului sau de 0,6 m dacă este așezat lateral față de cuptor.

Art 252 Se va controla periodic dacă nu există apă acumulată în fundul rezervorului, știind că la călirea de piese lungi acestea pot veni în contact cu apa, pot provoca vaporizarea intensă și chiar disocierea acesteia și, în consecință, împroșcarea sau chiar aprinderea uleiului.

Art 253 Rezervorul trebuie să fie prevăzut cu robinete de purjare a apei la partea lui inferioară.

Art 254 Băile de ulei cu volum peste 2 m c. vor fi prevăzute cu sistem de golire rapidă a uleiului în afara halei.

Art 255 Atunci când băile sunt montate deasupra solului, și, în caz de avarie, există pericol de împrăștiere a uleiului pe suprafața halei, în jurul lor se vor prevedea canale colectoare acoperite, cu scurgerea la un rezervor exterior,

Art 256 La călirea cu ulei nu se va folosi decât ulei deshidratat la temperatura de +120 grade C, cu temperatura de inflamabilitate de minimum +180 grade C - +200 grade C. Orice furnitură de ulei de călire va fi analizată înainte de darea în folosință.

Art 257 Se va evita încălzirea uleiului peste +80 grade C - +85 grade C, pentru a împiedica aprinderea sa la introducerea pieselor calde. Atunci când condițiile de lucru o impun, uleiul trebuie răcit (cu apă prin serpentină, la fundul sau prin mantaua rezervorului sau prin răcire exterioară în răcitor special).

Art. 258 Se interzice răcirea cu apă a băilor de ulei care lucrează peste temperatura de spumare a uleiului.

Art 259 Rezervoarele de călire trebuie să fie prevăzute cu mijloacele inițiale necesare pentru stingere (cu spumă sau CO2).

Art 260 Locul de muncă trebuie să fie păstrat permanent curat.

Art 261 Se interzice încălzirea băilor de ulei cu flacără deschisă.

Art. 262 Aceste băi se vor încălzi fie cu serpentine de abur fie cu rezistențe electrice capsulate sau prin alt sistem care să nu producă aprinderea băii prin contact.

Art. 263 Hotele de ventilație de deasupra băilor vor fi periodic curățate de depuneri.

Art. 264. La cementarea cu mediu de carburare solid, nu se va folosi în general decât mediu de carburare gata pregătit, preparat în întreprinderea de specialitate.

Art. 265 Dacă în cazuri excepționale, justificate, mediul de carburare se prepară în întreprinderea consumatoare, secția de preparate trebuie amplasată într-o încăpere separată, rezistentă la foc și prevăzută cu sistem propriu de ventilație.

Art. 266 Mediul solid va fi bine uscat înainte de folosire. în cazul în care acesta este combustibil se vor lua aceleași măsuri ca la combustibilii gazoși.

Art 267 Utilajul din încăperile de prepararea prafului, trebuie să fie astfel amplasat încât în caz de accident să permită accesul liber spre toate scările de ieșire, în scopul evacuării oamenilor.

Art 268 în încăperile de preparare se vor instala numai motoare electrice și corpuri de iluminat protejate contra exploziei.

Art 269 Pentru evitarea scânteilor de descărcare a electricității statice, utilajele vor fi puse Ia pământ.

Art. 270 Depozitarea pulberilor metalice se va face în ambalaje speciale și în încăperi special destinate. Se vor lua măsuri speciale ca pulberile metalice neferoase care pot produce amestecuri detonante sau pot arde (aluminiu, magneziu, etc.) să nu vină în contact cu scântei, corpuri incandescente, flăcări sau alte corpuri cu temperaturi mai ridicate decât temperatura lor de aprindere.

Art. 271. în secțiile de degresare - decapare, în cazul degresării în benzină se vor folosi numai băi cu închidere automată și sisteme de golire rapidă a solvenților în cuve.

Art. 272 Construcția în care se amplasează aceste băi conform normelor în vigoare va trebui să fie rezistentă la foc.

Art. 273 Se interzice spălarea pieselor cu benzină, petrol, motorină, etc., în tăvi deschise, în încăperi în care se lucrează cu foc deschis sau unde se produc scântei electrice.

Art. 274 Se admit spălări numai în cazul în care cantitatea de solvent este mică (1 - 2 litri), halele sunt mari, focul deschis este îndepărtat (40 - 50 m) și concentrația vaporilor este mult sub limita de explozie.

Art 275 La folosirea degresărilor electronice care provoacă degajări de hidrogen și oxigen se vor lua măsuri de ventilație forțată pentru evacuarea gazelor.

Art. 276 Decaparea pieselor din materiale neferoase în acid azotic se va face numai în nișe de decapare cu ventilație forțată,

Art. 277 Se vor ventila forțat toate băile de decapare pentru metale neferoase spre a elimina hidrogenul care se formează.

Art. 278 Manipularea, depozitarea și lucrul cu acizi concentrați ca și prepararea soluțiilor diluate pornind de la acizi concentrați se face numai de către personal calificat, evîtându-se contactul acizilor concentrați cu materiale combustibile care se pot aprinde.

Art. 279 La diluarea acidului sulfuric trebuie să se toarne acid în apă, nu invers.

Art. 280 Vasele cu acizi trebuie umplute până la max. 90% și așezate la distanță față de sursele de căldură.

Art. 281 Pardoseala depozitelor de acizi va fi realizată din material antiacid.

Art. 282 Nu este permisă depozitarea acidului sulfuric în aceeași încăpere cu acidul azotic, cu substanțe oxidante, cu substanțe lichide periculoase, cu tendință de autoaprindere.

Art. 283 în secțiile de șlefuire, în cazul șlefuirii cu șaibe de câlți sau cârpă, se produc scame, praf, etc. Se vor lua măsuri pentru colectarea acestora în cutii de tablă. Toate polizoarele vor trebui prevăzute cu ventilație de exhaustare.

Art 284 Dacă în aceeași încăpere se folosesc și șaibe de cârpe și pietre de polizat, se vor lua măsuri de evitare a aprinderii scamelor de la scânteile pietrelor de polizat.

Art. 285 La prelucrarea aliajelor cu un conținut de magneziu de peste 80%, se va ține seama că praful și șpanul acestora este combustibil și prezintă pericol de incendiu și explozie.

Art. 286 Ascuțitorile unde se lucrează cu astfel de aliaje sunt spații cu pericol de incendiu și trebuie marcate la intrare ca atare.

Art 287 Pereții, ușile, ferestrele și pardoselile vor fi realizate din materiale necombustibile și astfel executate încât praful să nu se poată depune și să se poată curăța ușor.

Art 289 Muncitorii din aceste secții vor purta îmbrăcăminte de protecție fără buzunare, cordoanele și manșetele pe care se poate depune praful de magneziu. îmbrăcămintea va fi impregnată după fiecare spălare cu o substanță ignifugă corespunzătoare.

Art 290 La operațiile de așchiere, găurire, frezare, etc. a aliajelor cu conținut de magneziu cu peste 80% se va avea grijă ca sculele să nu se încălzească prea tare.

Art. 291 Șpanurile și praful rezultat vor fi imediat îndepărtate. în apropiere (până la minimum 3 m) nu se va lucra cu foc deschis (scântei, flăcări, corpuri incandescente).

Art. 292 Deșeurile rezultate și destinate refolosirii se vor colecta în recipiente închise care se vor păstra într-o încăpere separată.

Art. 293 Deșeurile nerecuperabile se pot distruge prin ardere, în regim ecologic, în locurile special destinate pentru aceasta sau dacă se amestecă bine cu nisip (în proporție de 5 părți nisip la 1 parte praf) se pot depune la halda de deșeuri conform contractului.

Art. 294 Echipamentele de separare aer - material aferente instalațiilor de exhaustare vor fi de tipul cu captare umedă a materialului.

Art. 295 Dispozitivele de polizare folosite pentru aliajele de magneziu nu trebuie folosite pentru materiale feroase.

 • 4.1.3.L4 Ateliere electrice și pentru bobina}

Art. 296 în atelierele electrice de întreținere nu se vor executa improvizații la instalațiile electrice și nu se vor folosi aparate și receptoare supradimensionate sau necorespunzătoare.

Art. 297 Impregnarea bobinajelor, motoarelor sau transformatoarelor care se fac în atelierele de bobinaj se va face în camere separate, bine aerisite, cu hote, sau mecanic, cu instalații de forță și iluminat antiexplozive.

Art. 298 Pentru uscarea bobinajelor motoarelor sau a transformatoarelor care se confecționează în atelierele electrice, nu se vor utiliza radiatoare sau becuri cu puteri mari, suprasolicitând instalația electrică.

Art 299 în atelierele de bobinat motoare, uscarea se va face în cuptoare special amenajate în acest scop, cu încălzire indirectă și cu suficientă aerisire.

Art. 300 Ciocanele electrice pentru lipit, care se utilizează în atelierele de bobinaj, când sunt în stare incandescentă se vor păstra pe suporturi necombustibile.

Art. 301 în ateliere nu vor fi lăsate în funcțiune, nesupravegheate, lămpi de benzină, reșouri sau alte aparate cu foc deschis, care ar putea provoca incendii.

 • 4.1.3.1.5 Atelierele pentru prelucrat metale prin electroeroziune

Art 302 La mașina pentru prelucrat metale prin electroeroziune se va urmării buna funcționare a dispozitivelor automate pentru descărcarea condensatoarelor, în același timp cu deconectarea mașinii de la rețeaua de alimentare.

Art. 303 La mașină se va urmării funcționarea în stare perfectă a instalației de ventilație locală, pentru aspirația gazelor și a aerosolilor care se produc deasupra băii cu lichid dielectric.

Art. 304 Protejarea băii cu petrol sau cu ulei, unde se produc scânteile, nu trebuie să permită ca vaporii degajați în timpul prelucrării să producă explozii sau incendii.

Art. 305 Pornirea și exploatarea mașinii sunt permise numai muncitorilor instruiți special în acest sens.

Art. 306 Nivelul dielectricului în timpul prelucrării prin erodare va fi cel puțin cu 5 cm deasupra piesei.

Art. 307 La sfârșitul lucrului, instalația se va opri obligatoriu, de la întrerupătorul general.

 • 4,1.3.2 SPA ȚII DE DEPOZITARE

Reguli fi măsuri generale pentru toate spațiile destinate depozitării materialelor combustibile

Art. 308 Depozitarea materialelor combustibile se face în funcție de natura, forma, dimensiunea, greutatea, modul de ambalare și proprietățile fizico - chimice ale acestora sub aspectul prevenirii și stingerii incendiilor (clasa de periculozitate sau clasa de combustibilitate, tendința de autoaprindere, autoinflamare sau explozie, comportamentul în contactul sau în prezența altor substanțe de stingere și eficiența acestora la stingerea incendiului, etc.), cu respectarea instrucțiunilor fabricantului, ale proiectantului și ale utilizatorului, după caz.

Art. 309 Pentru fiecare spațiu de depozitare, compartiment sau anexă a acestuia, pe baza normelor în vigoare, se vor întocmi detaliat norme sau instrucțiuni specifice, planuri de depozitare și evacuare și se vor stabili măsuri concrete în diverse ipoteze de situații de urgență (incendiu, explozii, inundații, cutremur, etc.) care vor fi afișate în locuri vizibile și vor fi aduse la cunoștința personalului de deservire pentru însușire și aplicare.

Art. 310 Materialele cu caracteristici diferite se vor depozita în compartimente sau spații de depozitare separate, în funcție de compatibilități și de riscul/pericolul de incendiu sau explozie pe care îl prezintă.

Art. 311 Este interzisă depozitarea în același spațiu de depozitare sau compartiment a materialelor care aflându-se în imediata vecinătate pot da naștere Ia reacții periculoase în caz de incendiu sau explozie, cum sunt:

recipiente de: gaze sub presiune, substanțe care degajă gaze toxice, substanțe corosive, materiale radioactive, în același loc cu materiale combustibile;

substanțe care degajă gaze corosive, împreună cu materiale sensibile la coroziune, chiar dacă reprezintă ambalaje;

materiale care reacționează periculos în contact cu substanțe stingătoare specifice altor materiale aflate în același spațiu de depozitare,

Art. 312 Este indicat ca materiale de mare valoare de utilizare și care condiționează esențial buna desfășurare a procesului de producție, precum și cele care prezintă un pericol mare de incendiu, autoaprindere, explozie, să fie depozitate separat de celelalte materiale din aceeași categorie, luându-se tot odată măsuri sporite de protecție.

Art. 313 Materialele compatibile aflate în aceeași clasă de combustibilitate și care prin forma geometrică permit depozitarea prin suprapunere pot forma stive, grupe de stive și sectoare, cu respectarea distanțelor de siguranță între ele și față de vecinătăți și a cantităților ori a suprafețelor maxime admise.

Art 314 în cazul utilizărilor rafturilor pentru depozitare este indicat ca acestea să fie executate din materiale incombustibile sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie ignifugate.

Art. 315 Dimensiunile stivelor și amplasarea lor și a rafturilor trebuie să permită asigurarea culoarelor de acces pentru mijloacele de transport, pentru intervenție și evacuare în caz de incendiu, cu respectarea următoarelor precizări:

menținerea liberă a culoarelor de acces la instalațiile de stins incendiu, la ușile de acces, Ia tablourile electrice;

distanța între partea superioară a stivelor sau a materialelor depozitate pe rafturi și plafonul sau grinzile depozitului trebuie să fie minimum 35 -40 cm. ca să permită pătrunderea jeturilor de apă sau altor substanțe de stingere;

se vor respecta instrucțiunile furnizorului, proiectantului sau utilizatorului și prescripțiile tehnice referitoare la distanțe față de :

 • •   instalațiile de încălzire, utilajele și instalațiile care funcționează la o temperatură mai mare decât cea a mediului ambiant;

 • •   capetele de sprinklere și drencere, pentru a asigura funcționarea eficientă a acestora;

 • •   avertizoare și detectoare de incendiu, pentru a nu le reduce raza de acțiune;

• corpurile de iluminat, pentru a nu produce aprinderea materialelor depozitate.

Art 316 Ambalajele goale, paleții și alte materiale utilizate vor fi în permanență înlăturate de pe culoarele de acces, pentru a se evita blocarea culoarelor și se vor depozita în locuri speciale amenajate acestui scop.

Art 317 Este interzisă depozitarea de materiale în cantități mai mari decât cele stabilite pentru spațiile respective prin proiect sau prin instrucțiunile de depozitare.

Art. 318 Cantitatea de materiale și de substanțe combustibile utilizate în construcțiile civile (publice) și cele de producție nu trebuie să conducă la depășirea densității termice stabilite prim reglementările tehnice sau prin documentațiile tehnice de proiectare de construcții.

Art 319 Este interzisă depozitarea materialelor sau a ambalajelor în alte locuri decât cele special destinate și amenajate în acest scop pentru a evita ocuparea spațiilor de siguranță între construcții, blocarea căilor de circulație, supraîncărcarea planșeelor.

Art. 320 Este interzisă depozitarea materialelor combustibile în subsolurile sau podurile spațiilor de producție.

Art 321 în spațiile de depozitare închise este interzisă desfășurarea de activități de prelucrare sau finisare de orice natură, organizarea de birouri în afara celor strict legate de activitatea de gestiune a materialelor din depozit.

Art. 322 în situațiile în care în cadrul depozitelor deschise, din rațiuni tehnologice, sunt montate utilaje de transport sau prelucrare acționate electric se va verifica integritatea și buna funcționare a instalațiilor electrice și legarea lor la pământ. De asemenea se vor înlătura toate defecțiunile care pot provoca supraîncălziri, scurtcircuite, scântei, ș.a. Exploatarea și întreținerea acestora se va face cu respectarea normelor specifice de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a muncii.

Art. 323 Spațiile de depozitare vor fi delimitate de cele de recepție - expediție, astfel încât să fie împiedicat accesul în depozit a persoanelor străine de activitatea acestuia.

Art. 324 Compartimentarea spațiului de depozitare pe diverse gestiuni se va face numai în cazuri de strictă necesitate și numai cu materiale incombustibile (ex. plase de sârmă, grilaje metalice ș.a.) astfel amplasate încât să nu împiedice accesul la mijloacele de intervenție în caz de incendiu.

Art. 325 Spațiile închise în care se depozitează lichidele volatile sau gazele trebuie ventilate permanent pentru a împiedica formarea de concentrații sau amestecuri de gaze explozibile.

Art. 326 Instalațiile din dotarea depozitului (instalații electrice, instalații de încălzire, instalații de ventilație etc.) vor fi verificate periodic și vor fi întreținute de personal de specialitate.

Art. 327 încălzirea spațiilor de depozitare se va face de regulă cu sisteme având sursă exterioară de căldură cu respectarea prevederilor de la capitolul pentru încălzire locală.

Art. 328 în spațiile de depozitare este interzisă utilizarea altui sistem de iluminat (lumânări, chibrituri, felinare, flăcări, etc.) în afara celui electric. în caz de strictă necesitate se poate utiliza pentru iluminat în spațiile de depozitare, cu excepția depozitelor de materiale inflamabile și explozibile, lămpi electrice portative, prevăzute cu glob de sticlă și grătar de protecție, alimentate electric cu cablu având înveliș de protecție cauciucat nedeteriorat.

Art. 329 Corpurile electrice de iluminat echipate cu lămpi incandescente sau fluorescente trebuie să fie prevăzute cu glob de protecție, respectiv cu difuzor, iar cele expuse la șocuri mecanice și cu grătar de protecție.

Art. 330 Culoarele de circulație din spațiile de depozitare vor fi marcate pe pardoseală cu benzi de vopsea de culoare deschisă (de preferință alb sau galben).

Art. 331 înaintea descărcării și/sau introducerii în depozit, pe rampele sau zonele de recepție, materialele achiziționate vor fi verificate în vederea:

depistării unor eventuale focare de incendiu ascunse;

certificării corespondenței între materialele și documentele de însoțire prin verificarea existenței pe acestea a inscripțiilor, etichetelor, plăcilor indicatoare și semnelor distinctive privind manipularea și depozitarea sub aspectul păstrării integrității și a protecției împotriva incendiilor, funcție de care se va proceda în consecință;

certificării existenței instrucțiunilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor specifice materialelor respective.

Art. 332 Se interzice introducerea în spațiile de depozitare a materialelor, la care nu se cunosc caracteristicile din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, al pericolului pe care îl reprezintă și al reacțiilor pe care acestea le au în contact cu substanțele și agenții de stingere, etc.

Art. 333 Manipularea materialelor în vederea depozitării sau evacuării din depozit se va face cu deosebită atenție, astfel încât să nu se producă lovituri ale materialelor sau obstacole, deteriorări ale integrității ambalajelor sau recipientelor, vărsarea conținutului, etc. susceptibile de a cauza sau contribui la izbucnirea unui incendiu, la întreținerea și propagarea acestuia sau la explozii.

Art. 334 Dezambalarea materialelor se va face, pe cât posibil, în zone separate, evitând culoarele de circulație, iar ambalajele sau resturile acestora vor fi imediat evacuate din spațiul de depozitare.

Art. 335 în depozitele de materiale cu risc mare de incendiu și explozii, ori de materiale care prin degradare în timp prezintă pericol de izbucnire a incendiilor sau de explozie, se vor face obligatoriu controale periodice pentru a verifica starea materialelor depozitate în raport cu instrucțiunile furnizorului sau cu prescripțiile utilizatorului.

Art. 336 în spațiile de depozitare și în apropierea acestora este interzisă utilizarea focului deschis.

Art. 337 Lucrul cu focul deschis poate fi admis numai pe baza permisului de lucru cu foc și va fi executat numai de persoane instruite și după ce s-au luat toate măsurile de protecție pentru împiedicarea producerii unui incendiu și limitarea propagării acestuia (stabilirea razei de lucru, asigurarea locului respectiv cu mijloace de stingere, instruirea lucrătorilor, supravegherea lucrului, controlul la terminarea lucrărilor, etc.).

Art. 338 în caz de necesitate pregătirea cererii pentru sigilare se face în locuri special amenajate și fără pericol de incendiu.

Art. 339 Manevrarea vagoanelor în spațiile de depozitare și la rampele de acces Ia acestea se va face de preferință cu locomotive acționate de motoare Diesel și electrice, cu troliu sau alte mijloace adecvate. Aceste mijloace vor avea asigurate protecțiile necesare (parascântei sau izolații) la părțile care ar putea produce incendii (coșuri de evacuare a gazelor sau fumului, tobe de eșapament, conductori electrici, ș.a.). în caz în care manevrarea se face cu locomotive cu abur se vor lua următoarele măsuri:

coșurile locomotivelor vor fi prevăzute cu dispozitive parascântei;

pe teritoriul unităților se interzice utilizarea suflătorului locomotivei care va circula numai cu cenușarele închise;

în cuprinsul depozitelor nu se va proceda la descărcarea cenușii sau curățirea grătarelor decât în afara acestora, în locuri special amenajate.


Art. 340 Nu se va admite intrarea și utilizarea în depozit a mijloacelor de transport de orice natură care prezintă defecțiuni tehnice care pot conduce la incendii sau explozii (scurgeri de carburanți sau lubrifianți, siguranțe electrice supradimensionate, tobe de eșapament defecte, lipsă sau montate necorespunzător, lipsa sistemelor de protecție parascântei, legături electrice defecte sau improvizate, defecțiuni la sistemele de direcție sau frânare, etc.).

Art, 341 în spațiile de depozitare este interzisă parcarea și remedierea defecțiunilor mijloacelor de transport.

Art. 342 în timpul operațiunilor de descărcare/încărcare motoarele mijloacelor de transport auto vor fi oprite.

Art. 343 Personalul de conducere și însoțire a mijloacelor de transport trebuie să fie instruit, să cunoască și să respecte normele, măsurile și regulile de prevenire și stingere a incendiilor. La fel, vor fi inscripționate corespunzător mijloacele de transport utilizate pentru transportul acestor materiale.

Art. 344 Se va avea în vedere ca materialele care prezintă pericol de incendiu sau explozie sau ambalajele acestora să fie inscripționate de furnizor cu indicatoare și instrucțiuni privind prevenirea și stingerea incendiilor. La fel vor fi inscripționate corespunzător mijloacele de transport ale acestor materiale.

Art. 345 în spațiile de depozitare fumatul este strict interzis. Pentru fumat se vor amenaja locuri speciale situate în afara depozitelor.

Art. 346 Terenul depozitului și, pe cât posibil, cel situat pe o distanță de minim 25 m. în jurul acestuia vor fi în permanență curățate și eliberate de vegetație uscată, rămășițe lemnoase, sau alte materiale combustibile.

Art. 347 în incinta depozitelor se va limita accesul persoanelor care nu fac parte din personalul de deservire al depozitului.

Art. 348 Teritoriul depozitelor amenajate în aer liber va fi delimitat prin îngrădire și va fi prevăzut cu panouri de avertizare privind interdicția fumatului pe teritoriul depozitului, a lucrului cu foc deschis și a accesului persoanelor străine.


Art. 349 Se va verifica periodic dacă în vecinătatea depozitului nu există surse potențiale de incendiu care să se propage în interiorul depozitului (focuri deschise, crematorii sau cuptoare necorespunzător amplasate, amenajate sau utilizate, gropi pentru cenușă, etc.) fiind impuse măsuri pentru îndepărtarea acestor pericole potențiale.

Art 350 în caz de incendiu, concomitent cu operațiunile de stingere a acestuia, se vor evacua materialele aflate în apropiere, iar în depozitele amenajate în spații închise se va asigura evacuarea fumului și a gazelor fierbinți. în toate cazurile se vor lua măsuri de protecție împotriva propagării incendiului în zonele învecinate depozitului, iar după lichidarea incendiului, zona respectivă cât și cele învecinate vor fi supravegheate atâta timp cât este necesar pentru a avea certitudinea că nu mai este posibilă reaprinderea focului.

Art. 351 Personalul care asigură intervenția în caz de incendiu va fi echipat cu mijloacele necesare protecției căilor respiratorii și împotriva temperaturilor înalte.

Art, 352 Depozitele organizate în are liber vor fi în permanență păzite de personal dimensionat numeric funcție de mărimea depozitului, iar cele organizate în spații închise vor fi supravegheate în timpul lucrului și închise la terminarea acestuia.

Art. 353 înaintea închiderii depozitelor organizate în spații închise, la terminarea programului de lucru zilnic, șeful depozitului nu va părăsi incinta până nu va asigura :

curățirea căilor de acces;

evacuarea tuturor deșeurilor și a gunoaielor de orice natură;

punerea în funcțiune, acolo unde există, a iluminatului de siguranță și deconectarea instalației de iluminat de la tabloul principal al depozitului.

 • 4.1.4. INSTALA ȚII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCȚIEI

 • 4.1.4.1, Instalații electrice

Art 354 Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalațiile electrice vor fi întreținute, verificate și utilizate cu respectarea Normativului de exploatare a instalațiilor electrice -indicativ 1.7 în condițiile prevăzute în reglementările tehnice de specialitate și documentațiile producătorilor de echipamente. Pentru a se asigura protecția utilizatorilor și siguranța în exploatare toate instalațiile, materialele, aparatele și echipamentele electrice folosite vor îndeplini nivelele de performanță necesare.

Art 356 Se interzice exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări datorită unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor.

Art 357. Se interzice, în principal:

înlocuirea siguranțelor, releelor se protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate; racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;

încărcarea instalației electrice (conductoare, cabluri, întrerupătoare, comutatoare, prize, transformatoare, etc.) peste sarcina admisă;

nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistență de trecere compatibilă cu rezistența ohmică a conductoarelor legate, sigure în timp și ușor de verificat:

S legăturile electrice între conductoarele izolate (pentru îmbinări sau derivații) se refac numai în accesoriile prevăzute în acest scop (doze, cutii de legătură, etc.) legăturile se realizează corespunzător, după caz prin răsucire și matisare prin clemele speciale, prin metalizare asociată cu lipire sau prin presare cu scule și accesorii corespunzătoare;

J se interzice executarea lucrărilor electrice la conductoarele de aluminiu, prin simpla răsucire,

neasigurarea la legături a aceluiași nivel de izolație ca și al conductoarelor;

supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracțiune cu excepția acelora care sunt executate ținându-se seama de acest efort;

nepregătirea suprafețelor de contact ale conductorilor înainte de execuția legăturilor electrice prin mijloace adecvate;

nelegarea corespunzătoare a conductorilor la aparate, echipamente, mașini, elemente metalice, etc. Legarea corectă se face prin strângere mecanică cu șuruburi, în cazul conductoarelor cu secțiuni mai mici sau egale cu 10 mm.p. și direct sau prin intermediul papucilor sau a clemelor speciale în cazul conductoarelor cu secțiuni egale sau mai mari de 16 mm.p. La conductoarele care se leagă cu elemente mobile, legăturile se prevăd cu elemente elastice de suprafață striată;

lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor elastice, în cazul demontării parțiale a unei instalații; folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor elastice, fără ștecher, direct în prize;

utilizarea prizelor neprevăzute cu dispozitiv de protecție diferențială și de limitare a puterii amplasate la distanță de minimum 1,00 m de materialele combustibile (în depozitele și magaziile cu materiale combustibile);

utilizarea receptorilor de energie electrică (radiatoare, reșouri, fiare de călcat, ciocane de lipit, etc.) fără luarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau încăperea respectivă;

utilizarea lămpilor mobile (portative), alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate;

folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajururilor) improvizate, din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;

așezarea pe motoarele electrice, a unor materiale combustibile (cârpe, hârtii, folii de mase plastice, lemne, etc.);

utilizarea radiatoarelor și a reșourilor electrice neomologate, confecționate artizanal, sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucțiuni sau agremente tehnice;

folosirea în stare defectă, uzată și/sau improvizată a instalației electrice și/sau a receptorilor electrici;

suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare dacă aceasta nu este prevăzută din fabricație;

agățarea sau introducerea în interiorul panourilor, nișelor, tablourilor, canalelor sau a tunelurilor electrice a obiectelor de orice fel;

adăpostirea de obiecte și/sau materiale combustibile în posturile de transformare și/sau încăperile tablourilor generale de distribuție electrică;

efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații de către personal necalificat și neautorizat.

Art 358 Nu este admisă folosirea instalațiilor neprotejate corespunzător în medii cu pericol de explozie și/sau incendiu - categoriile “A”(BE 3a). “B”(BE 3b) și “C”(BE 2) de incendiu, precum și în sălile aglomerate.

Art. 359 Aparatele electrice portative (mobile) se folosesc numai cu ștecher și conductoare corespunzător izolate și în bună stare de funcționare și verificate periodic.

Art. 360 Sursele de energie de rezervă pentru alimentarea consumatorilor cu rol de securitate la incendiu (vitali), vor fi menținute în bună stare de funcționare și verificate periodic.

Art. 361 La terminarea programului de lucru, instalația electrică va fi scoasă de sub tensiune cu excepția iluminatului de siguranță și instalația de alimentare a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu.

Art. 362 Revizia, înlocuirea sau repararea unor elemente ale instalației electrice (iluminat, forță și curenți slabi) în medii cu risc de explozii este admisă numai după întreruperea energiei electrice.

Art 363 Tablourile electrice generale de distribuție vor fi închise în permanență cu cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum și organelor de control și verificare. încăperea și elementele tabloului vor fi menținute în perfectă stare de curățenie (fără praf, scame, etc.). Pe partea interioară a tabloului general de distribuție se afișează schema cu circuitele electrice pentru ca în caz de necesitate să poată fi identificată și întreruptă operativ alimentarea.

Art. 364 La toate tipurile de tablouri electrice, legăturile trebuie realizate conform reglementărilor, iar în apropierea tablourilor se interzice păstrarea materialelor și a substanțelor combustibile, precum și blocarea accesului la acesta. Se va păstra curățenia, iar la tablourile capsulate, garniturile de etanșare vor fi în bună stare și bine strânse (fixate). Se interzice legarea directă a bornelor tabloului de distribuție a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică.

Art. 365 Tablourile electrice, releele, contactoarele, etc. vor fi prevăzute cu carcase de protecție incombustibile, iar la tablouri se va întrebuința numai siguranțe calibrate conform normelor în vigoare. Se interzice înlocuirea siguranțelor fuzibile arse cu fir de liță, staniol sau cu alte materiale cu rezistență electrică necalibrată. Clemele siguranțelor lamelor nu se fixează pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.

Art 366 Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuți pentru instalația respectivă. Se va urmării ca temperatura conductoarelor în sarcină să nu depășească temperatura admisă.

Art. 367 Toate utilajele și aparatele electrice vor fi prevăzute cu plăci pe care sunt precizate caracteristicile lor și schema de conexiuni.

Art 368 Periodic, pe baza unui grafic aprobat, se realizează revizia instalațiilor electrice de iluminat, de forță sau de curenți slabi (tablouri de distribuție, siguranțe, starea conductoarelor, a dozelor, prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor, rezistențe ohmice și legătura la pământ, etc.).

Art. 369 Revizia completă a instalațiilor electrice montate în medii cu pericol de explozie se realizează cel puțin o dată pe an, conform graficului de revizie.

Art. 370 Nu este admisă folosirea motoarelor și a aparatelor electrice cu carcasele demontate, sau în condiții în care să nu asigure răcire lor printr-o bună circulație a aerului din jur.

Art. 371 încălzirea lagărelor și a carcaselor motoarelor va fi controlată periodic pentru a nu depăși temperaturile admise.

Art. 372 Instalațiile și sistemele de captare și scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice se mențin în stare de bună funcționare, Ia parametrii prevăzuți.

Art. 373 Este interzisă exploatarea instalațiilor cu elemente metalice nelegate la pământ sau cu instalațiile de punere la pământ incomplete, defecte sau necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenței ohmice. Motoarele, echipamentul aferent tabloului de distribuție sau tablourile de comandă vor fi legate la pământ în mod obligatoriu.

Art 374 Prin instrucțiuni specifice se precizează acele utilaje care în timpul funcționării produc electricitate statică și măsurile luate prin asigurarea descărcării la pământ a acesteia. Verificarea instalațiilor de punere la pământ a acestor utilaje și, în general, a tuturor echipamentelor electrice, se va face periodic, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 375 Instalațiile de protecție împotriva trăsnetului vor fi menținute și exploatate în bună stare de funcționare. Art. 376 Instalațiile de protecție împotriva trăsnetului se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit, urmărindu-se buna funcționare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize la pământ, etc.).

4.L4.2 Sisteme de încălzire

Art. 377. La exploatarea sistemelor de încălzire centrală (cu abur, apă caldă, aer cald) și locală (cu sobe, radiatoare, etc.), precum și a mașinilor și aparatelor de gătit, se vor respecta prevederile normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare (normative, standarde, instrucțiuni de folosire, etc.) și Normativul I. 13.

Art. 378 în încăperile în care există pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de încălzire cu foc deschis, cu suprafețe radiante sau incandescente. Nu se admite utilizarea unor instalații, aparate, mașini, sobe nestandardizate, neomologate sau improvizate.

Art. 379 Se interzice folosirea în stare defectă a sistemelor și instalațiilor de încălzire (cazane termice, calorifere, sobe, radiatoare, aeroterme, aparate și mașini de gătit, etc.).

Art 370 Toate cazanele, mașinile și aparatele cu foc deschis, folosite pentru încălzire sau gătit vor fi supravegheate pe timpul funcționării lor, iar la terminarea programului de lucru se vor opri.

Art. 371 La trecerea conductelor instalațiilor de încălzire prin pereți sau prin planșee executate din materiale combustibile, se va urmări existența și integritatea izolațiilor corespunzătoare temperaturii conductelor. De asemenea se va urmări existența și integritatea tuburilor de protecție și a izolației cu azbest sau alte materiale izolante, incombustibile.

 • 4.1.4.3 Instalații pentru încălzire centrală

Instalațiile pentru încălzire centrală se vor exploata conform Normativului I. 13 și a următoarelor reglementări specifice:

Art. 372 La instalațiile de încălzire centrală din clădirile și încăperile cu pericol de explozie sau incendiu, agentul termic (abur, apă caldă sau apă supraîncălzită, aer cald) se va alege în funcție de temperatura de aprindere a substanțelor din încăperile respective. Conductele și corpurile de încălzit vor avea temperatura pe fețele exterioare sub limitele care ar putea provoca aprinderea substanțelor cu care pot veni în contact.

Art. 373 în secțiile cu degajări de praf combustibil sau cu mediu de gaze combustibile, conductele și radiatoarele vor fi netede, înlăturându-se periodic orice depuneri de pe acestea și în jurul lor.

Art 374 La conducte se va urmări existența și integritatea izolației din materialele incombustibile.

Art 375 Este interzisă depunerea pe radiatoare și pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a îmbrăcămintei și a altor materiale combustibile.

Art. 376 Toate conductele și armăturile instalațiilor de încălzire centrală vor fi vopsite în culorile standardizate. Art 377 La instalațiile de încălzire cu aer cald, conductele, aerotermele, bateriile de încălzire vor fi curățate periodic de depunerile de praf combustibil.

Art. 378 Nu se va permite existența în apropierea prizelor de aer a unor surse de gaze sau praf combustibil precum nici executarea de lucrări cu foc deschis.

Art. 379 Nu se vor depozita lichide și materiale combustibile și recipiente cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire sau a aerotermelor.

Art 380 în situația utilizării centralelor termice mici pentru alimentarea cu agent termic a unor corpuri de clădiri cum ar fi Grup social sau administrativ, se vor respecta prevederile specifice exploatării centralelor termice mici menționate în “Ghidul de proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici” GP 051 - 2000.

 • 4.1.4.4 Instalații pentru încălzire tehnologică

Art 381 Instalațiile de încălzire tehnologică vor fi întreținute și exploatate conform :

J Instrucțiunilor ISCIR; Normativul 113;

Instrucțiunilor producătorilor privind echipamentele montate în instalație.

Art 382 în cazul instalațiilor de încălzire tehnologică cu ulei diatermic (ca mediu de transfer termic) se vor lua în considerare următoarele reguli:

 • a) este interzisă utilizarea instalațiilor improvizate;

 • b) la montarea instalațiilor cu ulei diatermic se va avea în vedere ca încărcarea specifică termică a suprafeței de încălzire să nu depășească 2-3 W/cm2 pentru a evita riscul depunerii termice a uleiului prin supraîncălzire locală;

 • c) verificarea integrității și funcționări aparatelor de oprire automată a încălzirii în cazul opririi accidentale a circulației de ulei;

 • d) la oprirea încălzirii nu se întrerupe imediat funcționarea pompei de recirculare pentru a se evita supraîncălzirea uleiului datorită energiei termice înmagazinată în sistemul de încălzire;

 • e) cu ocazia reviziei instalațiilor se vor face analize fizico - chimice ale uleiului diatermic;

 • f) uleiul diatermic se va înlocui la expirarea duratei de utilizare indicate de producător acestuia sau în momentul în care se constată alterarea caracteristicilor fizico - chimice.

 • 4.1.4.5 încălzire locală

Art. 383 Construcția, amplasarea și exploatarea mijloacelor de încălzire locală (sobe de orice tip, cazane de spălătorie, mașini și aparate, etc.) se vor face conform prevederilor standardelor în vigoare și a instrucțiunilor de folosire emise de unitatea producătoare.

Art 384 La exploatarea sobelor cu sau fără acumulatoare de căldură, a mașinilor și aparatelor de gătit se vor respecta următoarele reguli:

 • a) între materialele sau elementele combustibile situate în fața focarelor și a cenușarelor să fie o distanță de minim 1,25 m, iar cele greu combustibile la o distanță de 1,00 m față de acestea;

 • b) în încăperile în care sunt amplasate sobe nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depășească consumul pentru 24 ore;

 • c) depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 1,50 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 1,00 m la sobele cu acumulare de căldură;

 • d) mașinile și aparatele de gătit cu combustibil solid sau gaze, precum și rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi (a căror protecție termică a fost asigurată de producător în baza încercărilor efectuate și acceptate la omologarea produsului) pot fi amplasate la distanțe mai mici decât cele prevăzute la litera c) dacă acest lucru este menționat în instrucțiunile de folosire;

 • e) este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobei;

 • f) în fața ușiței de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă metalică cu dimensiunile de 70 X 50 cm;

 • g) înainte de utilizare, sobele și coșurile de fum trebuie verificate amănunțit, reparate, curățate și date în exploatare în perfectă stare de funcționare;

 • h) nu se utilizează sobe fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;

 • i) în timpul funcționări sobelor, ușițele focarului și cenușarului trebuie să fie închise și înzăvorâte;

 • j) se interzice aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

 • k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;

 • l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei, sau cărbuni cu o putere calorică mai mare decât cea stabilită (cocs de fumai);

 • m) se vor numi persoane care să răspundă de aprinderea și de stingerea focului;

 • n) cenușa se va evacua periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendii și numai după ce se vor stinge resturile de jar;

 • o) se interzice funcționarea sobelor supraîncălzite;

 • p) se interzice montarea dispozitivelor și a clapetelor de reglare a tirajului,

Art. 385 La utilizarea sobelor fără acumulatoare de căldură se vor respecta următoarele norme :

 • a) distanța dintre sobe sau burlane și materialele combustibile învecinate să fie de cel puțin 1,00 m iar față de cele greu combustibile de 0,70 m;

 • b) la sobele cu înălțimea picioarelor de cel puțin 25 cm, pardoseala de sub acestea se protejează astfel:

/ printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, cu mortar cu argilă;

J prin două straturi de pâslă îmbibată în soluție de argilă;

J printr-un strat de azbest ori prin alt material incombustibil cu aceeași capacitate termoizolatoare.

J aceste izolații se vor proteja cu tablă metalică.

J postamentul termic izolator trebuie să depășească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața focarului cu 50

cm;


 • c) când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 25 cm, pardoselile combustibile se protejează printr-un postament format din:

J două rânduri de azbest și unul din tablă metalică;

J 4 rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă, din care ultimele două rânduri pot fi executate pe goluri sau înlocuite cu un strat de nisip având aceeași grosime.

Postamentul poate fi alcătuit și din alte materiale incombustibile, termoizolatoare, cu aceeași grosime și echivalență termică. La mașinile și aparatele de gătit de uz casnic, izolarea pardoseli se va face conform normelor stabilite de fabricant.

Art. 386 La utilizarea sobelor cu acumulare de căldură se vor avea în vedere următoarele :

 • a) protejarea tavanelor din materiale combustibile se va efectua prin tencuire sau prin acoperire cu un strat de azbest, ori din două straturi de pâslă îmbibată în soluție de argilă, protejată cu tablă; porțiunea din tavan protejată trebuie să depășească în toate direcțiile perimetrul sobei cu cel puțin 15 cm:

 • b) în cazul sobelor din încăperile cu pereți din materiale combustibile, porțiunea de perete de lângă sobă se va realiza din zidărie executată din materiale incombustibile care să depășească marginile sobei în toate direcțiile cu minim 0,50 m; în situația când acest lucru nu este posibil, amplasarea sobei, a mașinilor și aparatelor de gătit și protejarea pereților combustibili se va face conform prevederilor standard în vigoare și a instrucțiunilor de folosire emise de fabricant.

Art 387 Coșurile de fum vor fi curățate periodic, în funcție de calitatea și cantitatea combustibilului folosit, iar ușile pentru curățare vor fi bine etanșate.

Art 388 Zidăria și tencuiala coșurilor vor fi verificate periodic și bine întreținute, pentru a se evita apariția de crăpături ce ar permite ieșirea în încăperi sau poduri a gazelor calde, a fumului sau a scânteilor.

Art 389 Este interzisă racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc focare alimentate cu altfel de combustibil (lemn, păcură, cărbune, etc.)

Art 390 Este interzisă montarea de clapete (șibăre) sau capace de obturare, în canale sau racorduri, limitarea, respectiv reglarea tirajului, urmând să fie făcute exclusiv prin ușile (prizele) de aer sau prin regulatoarele de tiraj ale focarelor.

Art 391 Pentru instalațiile de alimentare cu gaze naturale a sobelor se vor respecta prevederile Normativului pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - Indicativ 16 și a Normelor Tehnice, Ia care se vor avea în vedere și următoarele reguli:

 • a) verificarea și menținerea în bună stare de funcționare a instalației (conducte, robinete, arzătoare, etc.), înlăturându-se orice posibilitate de scurgere a gazelor;

 • b) în cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul, se va aerisi încăperea respectivă și se vor depista și înlătura defectele care au provocat scăpările de gaze;

 • c) aprinderea și stingerea focului se va executa numai de către personal instruit în acest scop; pentru aceasta, la fiecare sobă sau aparat de gătit se va pune câte o etichetă, pe care se va menționa, pe lângă ora de aprindere și stingere, următorul text:

“Pentru aprinderea arzătorului și stingerea focului răspunde____________;

 • d) înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis; când arzătorul este în funcțiune, ușa cenușarului va fi deschisă;

 • e) aprinderea focului se face prin apropierea unei torțe aprinse (arzător) de arzătorul de gaze, după care se deschide încet robinetul până când gazele se aprind (principiul “gaz pe flacără”);


 • f) este strict interzisă aprinderea focului după principiul “flacără pe gaz” adică a se deschide mai întâi robinetul și apoi a se apropia flacăra de arzător;

 • g) este interzisă aprinderea arzătorului de gaze cu materiale sau deșeuri combustibile;

 • h) atât la aprindere cât și la stingerea focului, gazele vor fi închise și deschise mai întâi la robinetul principal, apoi la cel al arzătorului;

 • i) persoana stabilită pentru aprinderea și stingerea focului va controla periodic dacă tirajul sobei este bun, cu ajutorul unei lumânări aprinsă apropiată de ușa întredeschisă a cenușarului, îngrijindu-se însă ca gazul să fie închis; dacă flacăra lumânării nu se îndreaptă spre interiorul sobei tirajul este defectuos, urmând a nu se mai face focul până după verificarea și remedierea defecțiunilor;

 • j) reglarea tirajului, când acesta este prea puternic nu se va face decât de către întreprinderea distribuitoare sau de câtre un instalator autorizat, interzicându-se în acest sens orice improvizație (șibăre, clapete, etc.);

 • k) se interzice folosirea gazelor în sobele nereparate și a căror etanșeitate nu este asigurată;

 • l) depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu spumă de apă și săpun și în nici un caz cu flacără.

Art. 392 Efectuarea lucrărilor de montaj, reparații, revizii sau a modificărilor la instalațiile de gaze de către persoane neautorizate și fără avizul prealabil al unității, este interzisă.

Art 393 în cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:

 • a) folosirea de butelii defecte, improvizate sau neomologate;

 • b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază căldură;

 • c) activare scurgerii gazului lichefiat din butelii, prin agitarea sau încălzirea acestora;

 • d) racordarea buteliei direct la mijloacele de încălzire, fără reductor de presiune;

 • e) utilizarea furtunului de racordare nefixat corespunzător, uzat sau în stare defectă;

 • f) folosirea furtunului executat din materiale plastice.

Art 394 în situația utilizării centralelor termice mici pentru alimentarea cu agent termic al unor corpuri de clădiri cum ar fi Grup social sau administrativ, se vor respecta prevederile specifice exploatării centralelor termice mici menționate în “Ghidul de proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici” GP 051 -2000.


 • 4.1.4.6 Instalații de ventilare și climatizare

Art 395 Instalațiile de ventilare și climatizare se exploatează conform normativului 1.5 și a următoarelor reglementări specifice:

 • a) la încăperile în atmosfera cărora se degajă substanțe volatile și explozive se va urmări buna funcționare a ventilației naturale sau mecanice care asigură evacuarea gazelor, vaporilor, prafului, pulberilor și a deșeurilor combustibile, astfel încât la exploatarea normală să se evite posibilitatea de acumulare a acestora precum și pericolul de incendiu sau explozie;

 • b) la prizele de ventilare cu aer se va urmări existența și integritatea plaselor de sârmă sau grătarelor, care să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilație;

 • c) se va urmări ca amplasarea în încăperi a gurilor de absorbție să fie în funcție de greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor de evacuat;

 • d) se va urmări ca pereții interiori ai canalelor de ventilație să fie netezi, iar coturile să aibă o rază de racordare suficientă pentru a se evita depunerea prafului;

 • e) se interzice evacuarea prin aceeași instalație de ventilație a mai multor materiale combustibile sau inflamabile, a mai multor substanțe care pot provoca în amestec, aprinderea sau explozie;

 • f) în secțiile deosebit de periculoase, la instalațiile de ventilare se va urmări buna funcționare a dispozitivelor de blocare în caz de incendiu și de semnalizare a încetării funcționări acestora;

 • g) la exploatarea instalațiilor de ventilație se vor lua următoarele măsuri :

 • - înlăturarea posibilităților de formare a amestecurilor explozive, prin menținerea unei exhaustări continue și a vitezei constante de circulație a aerului în conducte;

 • - suprimarea și izolarea diferitelor surse de căldură sau scântei la instalațiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;

 • - întreținerea, verificarea și curățarea periodică a canalelor tubulaturii ventilatoarelor, filtrelor, cicloanelor etc. de depuneri de praf, scame și alte materiale combustibile;

 • - limitarea posibilităților de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilație, prin menținerea în stare de funcționare a capetelor de obturare manuală sau automată;

 • - asigurarea unei izolări termice corespunzătoare a canalelor prin care circulă gazele calde, față de materialele sau elementele combustibile ale clădirilor;

 • - se va urmări ca scânteile de la coșurile sobelor, cuptoarelor, cazanelor să nu provoace aprinderea vaporilor inflamabili, exhaustați prin conductele din apropiere, sau aprinderea prafului și a deșeurilor combustibile depuse de cicloane, în curte, în curte sau pe acoperișul clădirilor;

 • h) instalațiile de ventilare se vor revizui și curăța periodic, conform unui grafic întocmit de personalul de întreținere, asigurându-se totodată ungerea rolelor și a lagărelor ventilatoarelor pentru evitarea supraîncălzirii acestora;

 • i) pornirea instalațiilor de ventilare în încăperile cu pericol de explozie, se va efectua întotdeauna înainte cu 10 minute de punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice și se vor opri după 15 minute de la terminarea lucrului;


 • j) ventilatoarele și motoarele electrice ale instalațiilor de ventilație vor fi astfel montate și exploatate, încât să se evite producerea scânteilor sau a unor scurtcircuite;

 • k) în caz de izbucnire a unui incendiu, la utilajul de la care se face exhaustare, se opresc ventilatorul și mașinile racordate la acest sistem de ventilație;

 • l) înainte de pornire, se va controla în prealabil starea ventilatorului, iar eventualele defecțiuni (lagăre defecte, frecare între rotor și carcasă, etc.) se vor remedia;

 • m) la terminarea lucrului și la oprirea ventilatorului, capetele de separare din interiorul conductelor vor fi puse în poziția “ÎNCHIS” avându-se în vedere ca la reînceperea lucrului, să fie redeschise.

 • 4.1.4.7 Instalații de transport pneumatic

Art. 396 în vederea reținerii prafului și a deșeurilor combustibile se va urmări buna funcționare a instalațiilor de transport pneumatic prevăzute cu filtre, camere de desprăfuire și cicloane, din materiale incombustibile, evitându-se împrăștierea acestor deșeuri în atmosferă sau pe teritoriul unităților. La înlocuirea sacilor de filtru se va urmări ca aceștia să fie din material greu combustibil sau ignifugat.

Art. 397. Ventilatoarele și motoarele electrice ale instalațiilor de transport pneumatic vor fi astfel exploatate, încât să se evite producerea scânteilor sau a unor scurtcircuite.

Art 398 Instalațiile de exhaustare și de transport pneumatic a deșeurilor de materiale combustibile (lemn, cărbune, etc.) vor fi perfect etanșe iar capetele de separare și obturatoarele de pe canale și conductele de transport vor fi menținute în bună stare de funcționare.

Art. 399 La instalațiile de ventilație și de transport pneumatic prin care se vehiculează substanțe combustibile sau inflamabile nu se vor executa lucrări cu foc deschis (sudură, lipire, etc.) decât după curățarea și spălarea acestora de depunerile respective.

Art 400 La echipamentele pentru filtrarea aerului încărcat cu deșeuri lemnoase exhaustabile (praf, rumeguș, talaș) cu agregate mobile de filtrare, filtre fără carcasă, unități de separare amplasate în interiorul halelor de fabricație, se vor respecta următoarele condiții:

 • a) aerul filtrat la ieșirea din filtru să nu aibă la metru cub o cantitate de particule de praf mai mare decât 30% din concentrația maximă admisă de pulbere în atmosfera zonei de muncă indicată de normele de protecția muncii;

 • b) sacii de Ia modulele de filtrare și de la unitățile de separare se vor scutura cu ajutorul sistemelor de scuturare la cel puțin 2 ore. în timpul scuturării, ventilatorul care refulează în filtrul respectiv va fi oprit;

 • c) sacii de colectare încărcați cu material vor fi evacuați din hală imediat. Nu se admite stocarea lor în hală;

 • d) la sfârșitul fiecărui schimb, sacii de colectare ai echipamentelor cu saci colectori (agregate mobile de filtrare, unități de separare filtre fără carcasă) vor fi desfăcuți chiar dacă nu sunt plini și înlocuiți cu saci goi curați.

Art. 401 Nu se admite funcționarea instalațiilor de transport pneumatic, fără asigurarea legării la pământ a carcaselor metalice ale ventilatoarelor, a conductelor (tubulaturii) și a cicloanelor, pentru scurgerea electricității statice și cu legări la pământ a căror rezistență depășește 100 ohmi.

Art 402 Instalațiile de transport pneumatic se vor revizui și curăța periodic, conform unui grafic întocmit, asigurându-se totodată ungerea rolelor și a lagărelor ventilatoarelor pentru evitarea supraîncălziri acestora.

Art 403 Pozițiile de “ÎNCHIS - DESCHIS” a capetelor de separare cu care sunt prevăzute conductele de exhaustare ce traversează pereții despărțitori antifoc și cei rezistenți la explozie (într-o parte și alta a pereților) și care vor fi acționate în caz de incendiu, automat sau manual vor fi marcate vizibil.

Art 404 în caz de izbucnire a unui incendiu, la etajul de la care se face exhaustare, se opresc ventilatorul și mașinile racordate la acest sistem de ventilare.

Art 405 Înainte de pornire, se va controla în prealabil starea ventilatorului, iar eventualele defecțiuni (lagăre defecte, frecare între rotor și carcasă, etc.) se vor remedia.

Art. 406 în cazul înlocuirilor se vor urmări ca ventilatoarele să fie montate pe fundație (suport) elastic, iar legătura la tubulatură să se facă flexibilă.

Art 407 La terminarea lucrului și la oprirea ventilatorului, capetele de separare din interiorul conductelor vor fi puse în poziția “ÎNCHIS” avându-se în vedere ca la reînceperea lucrului, să fie redeschise.

Art 408 în secțiile cu instalații de exhaustare și în stațiile de filtrare și cicloane, se vor afișa instrucțiuni de exploatare și prevenire a incendiilor.

 • 4.1.4.8 Instalații de gaze

Instalații de gaze naturale

Art. 409 Instalațiile de gaze naturale se exploatează în conformitate cu prevederile Normativului I - 6.

Art 410 în toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, se respectă normele și dispozițiile referitoare la prevenire și stingere a incendiilor.

Art 411 Obligațiile și răspunderile pentru prevenire și stingere a incendiilor revin conducătorilor locurilor de muncă, personalului de exploatare de la producător și de la beneficiar.

Art. 412 Conducătorii locurilor de muncă au obligația ca personal sau prin delegat să realizeze :

 • - instruirea personalului la fazele și intervalele stabilite prin legislație, întocmirea și semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

 • - dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru;

 • - acordare de alimentație de protecție și a materialelor igienico • sanitare pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale;

 • - verificarea stării utilajelor și sculelor cu care se lucrează și înlăturarea sau repararea celor care prezintă defecțiuni;

 • - măsurile organizatorice de protecția, siguranța și igiena muncii, specifice lucrărilor de gaze naturale ca: formarea și componența echipamentelor de lucru, anunțarea consumatorilor.

Art 413 Personalul de exploatare are următoarele obligații:

 • - să participe la toate instructajele;

 • - să nu utilizeze scule și echipamente defecte sau neadecvate mediului de lucru;

 • - să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoștință la instruire, precum și orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor.

Art. 414 în caz de incendiu la instalațiile de gaze naturale, personalul prezent închide în primul rând robinetul de incendiu și apoi procedează la stingerea incendiului, concomitent cu anunțarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situații de urgență.

Art. 415 Executarea lucrărilor cu foc deschis, în locuri cu pericol de incendiu, este admisă numai după luarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor necesare și după obținerea “Permisului de lucru cu foc”. Aceste lucrări se execută numai de către echipe instruite în acest scop și dotate cu echipament de lucru, protecție și intervenție adecvat.

Art. 416 în vederea realizări intervenției de stingere, se organizează echipe cu atribuțiuni concrete și se asigură măsuri și posibilități de alertare a serviciilor profesioniste/ voluntare/ private pentru situații de urgență.

Art. 417 Se interzice racordarea focarelor obișnuite, definite conform STAS 6793, alimentate cu gaze naturale, la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, păcură, cărbune, etc.).

Art. 418 înainte de aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate și la arzătoare, utilizatorul va respecta și asigura următoarele :

 • - ventilarea încăperilor centralelor termice în care funcționează aparatele cu flacără liberă;

 • - controlul tirajului aparatelor racordate la coș;

 • - controlul robinetului de manevră al aparatului, depistarea și înlăturarea eventualelor scăpări de gaze;

 • - accesul aerului de ardere în focar;

 • - ventilarea focarului.

Art. 419 La aprinderea focului se respectă principiul “gaz pe flacără”.Aprinderea se face cu aprinzătorul special, fiind interzisă folosirea chibriturilor, precum și a hârtiei, deșeurilor sau a altor materiale, care pot obtura orificiile de refulare ale arzătoarelor.

Art. 420 La aprinderea sau stingerea focului, gazelor vor fi închise sau deschise de la robinetul principal și apoi de la robinetul arzătorului (aparatului).

Art. 421 Stingerea focului în cazul aparatelor racordate cu furtun se face prin închiderea robinetului de siguranță amplasat înaintea furtunului, iar după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.

 • 4.1.4.9 Instalații de G.P.L.

Art 422 în toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu G.P.L., se respectă normele și dispozițiile referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor cuprinse în Normativul de exploatare a sistemelor de exploatare cu GPL - indicativ 1-33.

Art. 423 Obligațiile și răspunderile pentru prevenire și stingere a incendiilor revin conducătorilor locurilor de muncă, personalului de exploatare de la producător și de la beneficiar.

Art. 424 Conducătorii locurilor de muncă au obligația ca personal sau prin delegat să realizeze în principal:

 • - instruirea personalului Ia fazele și intervalele stabilite prin legislație, întocmirea și semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

 • - verificarea stării utilajelor și sculelor cu care se lucrează și înlăturarea sau repararea celor care prezintă pericol de incendiu;

 • - luarea măsurilor organizatorice de prevenire și stingere a incendiilor, specifice instalațiilor de G.P.L. referitoare la componența echipelor de lucru, anunțarea consumatorilor privind închiderea și deschiderea conductelor, lucru la conducte sub presiune, manipulare a generatoarelor și a buteliilor de acetilenă etc..

Art 425 Personalul de exploatare are următoarele obligații:

 • - să participe la toate instructajele;

 • - să nu utilizeze scule și echipamente defecte sau neadecvate mediului de lucru;

 • - să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoștință la instruire, precum și orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor.

Art 426 Mijloacele de stingere a incendiilor se amplasează la loc vizibil și ușor accesibil și se verifică la termenele prevăzute în instrucțiunile date de producător.

Art. 427 In caz de incendiu la instalațiile cu GPL personalul prezent închide în primul rând robinetul de incendiu, și apoi procedează la stingerea incendiului, concomitent cu anunțarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situații de urgență.

Art 428 Executarea lucrărilor cu foc deschis, în locuri cu pericol de incendiu, este admisă numai după luarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor necesare și după obținerea “Permisului de lucru cu foc”. Aceste lucrări se execută numai de către echipe instruite în acest scop și dotate cu echipament de lucru, protecție și intervenție adecvat.

Art 429 înainte de aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate și la arzătoare, utilizatorul va respecta și asigura următoarele :

 • - ventilarea încăperilor centralelor termice în care funcționează aparatele cu flacără liberă;

 • - controlul tirajului aparatelor racordate la coș;

 • - controlul robinetului de manevră al aparatului, depistarea și înlăturarea eventualelor scăpări de gaze;

 • - accesul aerului de ardere în focar;

 • - ventilarea focarului.

Art. 430 La aprinderea focului se respectă principiul “gaz pe flacără”.Aprinderea se face cu aprinzătorul special, fiind interzisă folosirea chibriturilor, precum și a hârtiei, deșeurilor sau a altor materiale, care pot obtura orificiile de refulare ale arzătoarelor.

Art 431 La aprinderea sau stingerea focului, gazele vor fi închise sau deschise de la robinetul principal și apoi de la robinetul arzătorului (aparatului).

Art 432 Stingerea focului în cazul aparatelor racordate cu furtun se face prin închiderea robinetului de siguranță amplasat înaintea furtunului, iar după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.

 • 4.1.4.10 Instalații de aer comprimat

Art 433 Instalațiile de aer comprimat se exploatează în conformitate cu normativele specifice în vigoare.

Art 434 Periodic se verifică funcționarea dispozitivelor de siguranță cu etanșare rapidă montate în instalație (în cazul depășirii temperaturii în rețeaua de aer comprimat, sau presiunii în rețea datorate unor manevre accidentale).

Art 435 Puijarea conductelor, oalelor de condensat se va face o dată pe schimb.

Art 436 Se verifică legarea la pământ a tuturor conductelor din instalație.

Art 437 Curățirea interioarelor țevilor și rezervoarelor cu benzină sau produse similare care pot produce incendii sau explozii la pornirea instalației, este interzisă.

Art. 438 Dezghețarea conductelor de aer cu surse de căldură cu foc deschis este interzisă.

Art 439 Temperatura aerului din rețeaua de distribuție trebuie să fie cu cel puțin 75 grade Celsius mai scăzută decât cea de aprindere a uleiului folosit pentru ungerea instalației,

Art 440 Conductele de aer comprimat, neîngropate nu se vor poza sub rețele electrice, în cazul când acest lucru nu este posibil se vor lua măsuri de protecție (plase sau alte dispozitive) între conductele de aer și conductorii electrici.

Art 441 Cel puțin o dată pe an se spală rețeaua de aer comprimat cu o soluție de sodă caustică în concentrație de 5 - 10%, care a este menținută timp de 20 de ore după introducerea în instalație. Spălarea se va continua cu apă sub presiune până ce se va constata cu ajutorul soluției defenolfaleină sau alt indicator, lipsa oricărei alcalinități.

 • 4.1.4.11 Instalații termoenergetice                          ..

Art 442 Exploatarea instalațiilor termoenergetice, precum și a instalațiilor de cazane aferente se va efectua numai de către personal calificat și instruit cu privire la prescripțiile tehnice de exploatare a acestora și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Art 443 Punerea în funcțiune și exploatarea centralelor termice se va face numai pe baza, autorizație de funcționare, eliberată conform PTISCIR - CR 1.

Art 444 Este interzisă depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia.

Art 445 Aparatele pentru controlul temperaturii și a presiunii din cazane și conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau pentru agentul de încălzire, supapele de siguranță, sistemele de interblocare, de conducere a procesului pe calculator alte aparate de măsură și control vor fi menținute în perfectă stare de funcționare. Verificarea lor se va efectua la începerea fiecărui schimb.

Art. 446 Depozitarea combustibilului lichid sau solid pentru consumul zilnic necesar alimentării cazanelor se va face conform normelor specifice.

Art. 447 La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura în permanență etanșeitatea tuturor traseelor de alimentare : rezervoare, conducte pentru transport, pompe, îndeosebi racordurile la arzătoare.

Art 448 Izolația conductelor pentru combustibil și izolația cazanului, în special în jurul arzătoarelor, trebuie să fie în perfectă stare și ferită de a fi îmbibată de combustibil.

Art. 449 Cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prevăzute, în fața focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip pentru colectarea scurgerilor provenite din instalații. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, scările și platformele cazanului se colectează și se înlătură. Se interzice aprinderea focului la un cazan având scurgeri de combustibil lichid.

Art 450 Conductele de preaplin, conductele de aerisire și indicatoarele de nivel de la rezervoarele pentru consum zilnic vor fi întreținute în perfectă stare de funcționare.

Art. 451 Pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire, se va folosi numai aburul de joasă presiune sau apă caldă. Este interzisă utilizarea focului deschis pentru această operație.


Art. 452 înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se va verifica focarul, se va îndepărta eventualele scurgeri de combustibil și se vor înlătura cauzele acestora. Focarele și canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute folosindu-se instalația prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.

Art 453 Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se va efectua numai cu sistemele prevăzute în instrucțiunile de exploatare. Nu sunt admise improvizațiile ca: băț de chibrit, ziar aprins, etc. Pentru stingerea flăcării se va prevedea o ladă cu nisip sau un vas cu apă în apropierea cazanului.

Art. 454 Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător. Art. 455 Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune în funcțiune după verificarea arzătoarelor și după asigurarea că presiunea în conductele de gaze se încadrează în limitele prevăzute de norme. Art. 456 Controlul etanșeități instalației de gaze se va face zilnic, folosindu-se o emulsie de apă și săpun. Se interzice efectuarea acestui control cu flacără.

Art. 457 Aprinderea arzătoarelor cu gaze, în focarele cazanelor centralelor termice și a altor instalații energetice va respecta strict principiul de bază “gaz pe flacără”. Arzătoarele modeme de gaz natural sunt prevăzute cu sistem de protecție și semnalizare, care va fi verificat la fiecare preluare și predare a schimbului.

Art. 458 La circuitul de alimentare a arzătoarelor cu gaze de la cazanele ale căror instalații funcționează cu o presiune de lucru de peste 5000 mm coloană apă va fi prevăzut cu sistem de protecție care întrerupe rapid debitul de gaze atunci când presiunea scade sub limita la care flacăra poate deveni instabilă sau în cazul când flacăra de control se stinge și se va urmări buna funcționare a acestui sistem.

Art. 459 La circuitul de alimentare al rezervoarelor de consum zilnic prevăzute cu două ventile legate în serie, dintre care unul cu acționare manuală, se va urmări integritatea și buna funcționare a acestui sistem. Poziția ventilelor “închis” sau “deschis” trebuie marcată vizibil.

Art. 460 La apariția unei neetanșeități sau rupturi a unei conducte din sala cazanelor se va închide robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii și se vor deschide ferestrele și ușile pentru aerisirea intensă a sălii.

Art. 461 Este interzisă exploatarea cazanelor termice fără o supraveghere permanentă sau eventual încredințarea urmăririi funcționării cazanelor unor persoane fără calificare corespunzătoare.

Art. 462 Fiecare cazan va fi revizuit și reparat în termenele prevăzute de normele ISC IR.

Art. 463 Oprirea funcționării cazanelor este obligatorie atunci când se constată :

 • a) creșterea sau scăderea nivelului apei, în afara limitelor admise, fără a putea fi readus Ia nivelul normal;

 • b) defectarea unor aparate de control sau dispozitivelor de siguranță;

 • c) spargerea unei țevi în interiorul cazanului;

 • d) aprinderea depunerilor de funingine și cocs în canalele de fum;

 • e) depășirea nivelului minim sau maxim de presiune pe circuitul de gaze sau de lichide combustibile;

 • f) întreruperea alimentării cu combustibili lichizi sau gazoși;

 • g) întreruperea funcționării ventilatoarelor de aer sau de gaze arse.

Art 464 Oprirea funcționării se va face respectând ordinea de închidere a circuitelor și anume :

 • a) se închid robinetele de alimentare cu combustibil;

 • b) se închid robinetele de alimentare cu aer;

 • c) se închide circuitul aburului.

Art. 465 Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea circuitelor de alimentare cu combustibil și scăderea presiunii aburului la zero.

Art 466 în cazul centralelor termice care folosesc drept combustibil lemn sau deșeurile de lemn (tocătură, rumeguș, etc.) se vor respecta următoarele reguli:

 • a) transportul, manipularea și depozitarea combustibilului utilizat la centrala termică se va face astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu;

 • b) în jurul centralei termice terenul va fi neted, curățat permanent de deșeuri căzute și gunoaie combustibile;

 • c) se vor respecta prescripțiile privind capacitățile depozitelor de combustibil la centrale termice, pentru evitarea pericolelor de incendiu;

 • d) silozurile de depozitare a combustibilului lemnos vor fi exploatate conform cărților tehnice întocmite de producător astfel încât să se evite pericolele privind apariția unor incendii;

 • e) ventilarea (mecanică sau naturală) trebuie folosită astfel încât să nu se provoace amestecul de praf și aer care să se poată aprinde;

 • f) se interzice persoanelor neautorizate să staționeze în zona focarului cazanului în timpul funcționării acestuia;

 • g) evacuarea zgurii și a cenuși cu recipiente, cărucioare, vagonete, etc. se va face numai în locurile special destinate, care nu prezintă pericol de incendiu. în prealabil cenușa și zgura vor fi stropite cu apă în scopul stingerii particulelor incandescente.

Art. 467 Se va supraveghea buna funcționare a arderii și a instalațiilor de depoluare prevăzute la cazane (camere de depunere, cicloane, multicicloane, filtre cu saci, electrofiltre) astfel încât să nu fie evacuate în atmosferă particule solide incandescente.

 • 4.1.4.12 Stații de transport lichide și gaze combustibile. Stații de pompe

Art. 468 Stațiile de pompare a lichidelor combustibile se exploatează în conformitate cu instrucțiunile întocmite de proiectant sau beneficiar pe baza cărților tehnice ale utilajelor componente și ținându-se cont de legislația în vigoare cu privire la siguranța în funcționarea și la protecția împotriva incendiilor.

Art. 469 Este interzisă înlocuirea pompelor cu altele care nu corespund condițiilor de temperatură și presiune pentru care au fost construite,

Art. 470 în cazul înlocuirilor, pentru transmisia de la motor la pompă pot fi folosite numai curele trapezoidale, fiind interzisă folosirea celor plate. Nu se va folosi colofoniu (sacâz) împotriva patinării curelelor, ci dispozitive mecanice (glisiere, role de întindere etc.).

Art. 471 Este interzisă punerea în funcțiune a pompelor de joasă presiune sau de produse calde sau reci care pot genera presiuni mai mari decât acelea de regim, dacă nu sunt prevăzute cu supape de siguranță montate pe conductele de refulare ale pompelor. Supapele de siguranță vor avea evacuările legate la conductele de aspirație ale pompelor.

Art 472 în cazurile speciale, când din lipsă de motoare electrice în construcție antiexplozivă pentru antrenarea pompelor este necesară înlocuirea acestora, pot fi utilizate motoare de tip obișnuit, dar acestea vor fi amplasate într-o încăpere separată, despărțită de compartimentul pompelor printr-un perete plin, rezistent Ia foc cel puțin două ore, iar golurile de trecere a axelor se va proteja prin cutii de etanșare.

Art 473 Pornirea pompelor acționate cu abur se va face numai după ce s-a procedat la scurgerea condensului și încălzirea cilindrilor cu abur,

Art 474 Este interzisă orice operație de demontare la pompele calde în timpul funcționării acestora sau în timp ce conțin material sub presiune.

Art 475 Dacă stația de pompe a păcurii nu este prevăzută cu personal permanent de exploatare, ușile acesteia vor fi în permanență închise, iar cheile ținute la șeful centralei termice sau la șeful de tură. Periodic se vor efectua controale asupra modului de funcționare al instalației.

Art 476 Se interzice depozitarea de materiale combustibile în stația de pompare cu combustibil lichid.

Art 477 Lucrările de sudare vor fi executate numai pe bază de permis de lucru cu foc, luându-se toate măsurile ca înainte și în timpul lucrărilor de sudură să existe obligatoriu posibilitatea de ventilare pentru a nu se crea amestec exploziv.

Art 478 Se interzice amplasarea standurilor de probe ale injectoarelor de combustibil lichid în stația de pompare a păcurii.

Art 479 Instalațiile de punere la pământ și în general toate echipamentele electrice vor fi verificate periodic, conform reglementărilor în vigoare.

Art 480 Pentru localizarea și stingerea incendiilor în casele și stațiile de pompare a produselor petroliere, echipa pentru stingerea incendiilor din schimb, în prima urgență va opri pomparea, închizând robinetele corespunzătoare. Se vor scoate de sub tensiune instalațiile electrice și se va acționa astfel:

 • a) se va anunța serviciul profesionist/voluntar/privat pentru situații de urgență;

 • b) la stingerea începutului de incendiu se vor utiliza mijloacele inițiale de stingere aflate în dotare;

 • c) pentru stingerea incendiilor care au cuprins întreaga instalație, personalul de exploatare va părăsi casa de pompe, se vor închide ușile și ferestrele și se va acționa cu mijloace de stingere a incendiilor;

 • d)  în cazul în care incendiul nu a fost lichidat sau în lipsa instalației de înăbușire cu abur sau CO2 se va interveni cu spumă.

 • 4.1.4.13 Rampe de încărcare - descărcare

Art. 481 Operațiile de manevrare și descărcare a produselor combustibile lichide din vagoanele cisterne trebuie să fie supravegheate pe toată perioada de la introducerea până la retragerea convoiului de pe rampe de descărcare de o persoană instruită și competentă numită de conducerea unității.

Art. 482 Introducerea vagoanelor - cisternă pentru descărcare a combustibilului lichid se va face la intervale stabilite prin normele CFR, iar locomotivele vor avea eliminate orice posibilitate de producere a scânteilor.

Art 483 înainte de începerea operației de descărcare a lichidelor inflamabile de categoriile A și B pericol de incendiu, vagoanele vor fi legate la pământ (la șinele de cale ferată, etc.).

Art. 484 Se interzice executarea lucrărilor de remediere a deficiențelor constatate la vagoanele aflate pe rampe de descărcare cu excepția intervențiilor strict necesare în situații de nevoie.

Art. 485 în cazul unui incendiu la unul sau mai multe vagoane cisternă, la rampa de încărcare - descărcare se vor lua următoarele măsuri :

 • - se oprește descărcarea vagoanelor - cisternă;

 • - se izolează rampa prin închiderea robinetelor de golire;

 • - se asigură răcirea vagoanelor cisternă incendiate și evacuarea lor în afara platformelor de descărcare;

 • - pentru stingere se acționează cu jet de abur de la rețeaua de pe rampă, precum și cu utilajele, uneltele și alte mijloace inițiale de intervenție din dotare folosind ca agent de stingere spuma chimică sau aeromecanică.

Art. 486 Platformele betonate ale rampelor de descărcare vor fi spălate și menținute curate, iar cele nebetonate, vor fi curățate de reziduuri și scurgeri așternându-se un strat subțire de nisip pe toată suprafața platformei.

Art. 487 Autovehiculele folosite pentru încărcare/descărcare și transportul produselor petroliere vor respecta condițiile de dotare privind P.S.I. în conformitate cu normele specifice.

Art, 488 Operațiile de încărcare/descărcare a autocisternelor vor fi supravegheate permanent interzicându-se lovirea capacelor domurilor sau fixarea acestora cu scule care produc scântei.

Art 489 Pentru localizarea și stingerea unui incendiu Ia autocisternă, șoferul și personalul de serviciu de la rampă vor acționa cu stingătoare manuale sau carosabile, cu spumă, cu bioxid de carbon și pulbere, aflate la autovehicule și în dotarea rampelor.

 • 4.1.4.14 Gospodării cu combustibil lemnos

Art. 490 Gospodăriile de combustibil lemnos pentru centralele termice se exploatează astfel încât să se asigure funcționarea centralei în siguranță, fără întrerupere în intervalul de timp programat și fără a se crea pericol de incendiu.

Art 491 în funcție de combustibilul lemnos utilizat și de regimul de lucru al agentului economic pot exista următoarele tipuri:

 • - gospodării de deșeuri în vrac;

 • - gospodării de deșeuri mărunțite;

 • - gospodării pentru rumeguș și talaj;

 • - gospodării pentru praf.

La rândul lor acestea se împart în:

 • - gospodării de combustibil lemnos pentru o rezervă mărită (circa 15 zile);

 • - gospodării de combustibil lemnos pentru o rezervă mai mică (circa 3 zile).

Art 492 Toate gospodăriile de combustibil lemnos se prevăd cu instalații de preparare a combustibilului și de alimentare a cazanelor în funcție de tipul constructiv și de instalația de ardere a acestora.

Art. 493 în timpul exploatării se va avea în vedere menținerea curățeniei, înlăturându-se cât mai repede posibil depunerile de praf, în mod deosebit de pe suprafețele utilajelor care se încălzesc.

 • 4,1.5. CLĂDIRI CIVILE

Prevederi generale

Art 494 La proiectarea și execuția construcțiilor de orice categorie și instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinație, precum și la lucrările de modificare, modernizare, transformare, consolidare sau de reparație a acestora, se vor respecta standardele, normativele, prescripțiile tehnice și alte acte normative în vigoare, privind prevenirea și stingerea incendiilor.

Art.495 Construcțiile trebuie proiectate și realizate astfel încât să se asigure în caz de incendiu următoarele:

 • - protecția ocupanților/utilizatorilor construcției;

 • - protecția serviciilor de urgență care intervin pentru stingerea incendiilor;

 • - evacuarea ocupanților/utilizatorilor și a bunurilor materiale;

 • - împiedicarea propagării incendiilor la clădirile învecinate;

 • - prevenirea avariilor la construcții și instalații învecinate, în cazul prăbușirii construcției incendiate.

Art 496 Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale ale construcției, pentru încadrarea acestora în grade de rezistență la foc sunt prevăzute în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

Art 497 Construcțiile civile (publice), de producție și/sau depozitare, se amplasează comasate sau grupate la distanțe nenormate între ele, în limitele unor compartimente de incendiu specifice, cu arii maxime admise în funcție de destinație, gradul de rezistență la foc cel mai dezavantajos, riscul de incendiu și numărul de niveluri cel mai mare (luând în calcul suma ariilor construite efective).Nr. crt.

Elementul construcției

Gradul de rezistență la foc

I

II

III

IV

V

1

Stâlpi, coloane, pereți portanți

C0 (CAI)

2 1/2 ore

CO(CAl)

2 ore

CI (CA2a) 1 oră

C2 (CA2b)

30 min.

C4 (CA2d)

2

Pereți interiori neportanți

C0 (CAI) 30 min.

CI (CA2a)

30 min.

C2 (CA2b) 15 min.

C3 (CA2c)

15 min.

C4 (CA2d)

3

Pereți exteriori neportanți

C0 (CAI) 15 min.

CI (CA2a)

15 min.

C2 (CA2b)

15 min.

C3 (CA2c)

C4 (CA2d)

4

Grinzi,    planșee,    nervuri,

acoperișuri terasă

C0 (CAI)

1 oră

C0 (CAI) 45 min.

(30 min.)

CI (CA2a) 45 min.

(30 min.)

C2 (CA2b) 15 min.

C4 (CA2d)

5

Acoperișuri autoportante fără pod (inclusiv contravânturi), șarpanta acoperișurilor fără pod

C0 (CAI) 45 min.

(30 min.)

CI (CA2a) 30 min.

(15 min.)

C2 (CA2b)

15 min.

C3 (CA2c)

C4 (CA2d)

6

Panouri de învelitoare și suportul continuu al învelitorii combustibile

C0 (CAI) 15 min.

CI (CA2a)

C2 (CA2b)

C3 (CA2c)

C4 (CA2d)

Notă: Se folosesc cifrele din paranteze când densitatea sarcinii termice nu depășește 840 MJ/m.p.

Art. 498 Construcțiile se amplasează astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată sau în cazul prăbușirii, să nu afecteze obiectivele învecinate, respectându-se următoarele distanțele minime de siguranță prevăzute în tabelul nr. 4.

Art.498 Pentru construcțiile de producție și/sau depozitare din categoria A sau B de pericol de incendiu, distanțele de siguranță față de clădiri cu alte riscuri sau categorii de pericol de incendiu, se majorează cu 50%, fără a fi mai mici de 15 m.

Art 500 în cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili distanțe mai mici pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective, dacă adoptă măsuri de protecție compensatorii, stabilite prin proiect și scenarii de securitate la incendii.

Tabelul nr. 4

Grad de rezistență la foc

Distanțe minime de siguranță (m) față de construcții având gradul de rezistență la foc

III

III

IV-V

III

6

8

10

III

8

10

12

IV-V

10

12

15

Art. 501 Ariile construite admise pentru compartimentele de incendiu ale clădirilor civile (publice) supraterane, sunt cele prevăzute în tabelul nr. 5.

Art. 502 Pentru clădirile echipate cu instalații automate de stingere a incendiilor, ariile se pot majora cu 100%.Atunci când se prevăd instalații automate de semnalizare a incendiilor, ariile se pot majora cu 25%. Majorările menționate nu se cumulează;

Art 503 în cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construite mai mari, pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective.

Art 504 în clădirile civile (publice) de gradul I și II rezistență la foc, este admisă mansardarea (realizarea unui nivel construit în volumul podului), dacă elementele din structura portantă a acoperișului și a încăperilor amenajate sunt incombustibile și separate de restul podului cu ziduri rezistente la foc de minim 3 ore.

Art.505 în clădirile de gradul III, IV și V rezistență la foc, mansardarea este admisă în condițiile prevăzute în tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 5

Gradul de rezistență la foc

Aria maximă construită (la sol) a unui compartiment de incendiu (m.p.)

Clădiri cu 1 nivel

Clădiri cu mai multe niveluri

I-II

2500

III

1800

IV

1400

1000

V

1000

800

Tabelul nr. 6

Destinația clădirii

Numărul maxim de niveluri pentru clădiri având gradul de rezistență la foc:

III

IV

V

Clădiri de locuit

5

3

5

Clădiri pentru învățământ

3

2

1

Clădiri cu alte destinații, fără săli aglomerate

5

2

1

Art 506 Clădirile de locuit individuale (familiale) sau colective, independente sau comasate ori grupate în limitele compartimentelor de incendiu admise pentru clădiri civile, se amplasează la distanțe de siguranță, sau se compartimentează în condițiile prevăzute în tabelul nr, 7.

Tabelul nr. 7

Nr. crt.

Denumire element

Condiții minime

Observații

1

Pereți despărțitori între clădiri, tronsoane și apartamente

CO(CAl) 1 oră

în clădiri de gradul IV pot fi C2 (CA2b), iar în cele de gradul V pot fi C3 (CA2c).

2

Pereți despărțitori între băi și bucătării, față de celelalte încăperi ale apartamentului, în clădiri de gradul I-II rezistență la foc

CO (CAI) 15 min.

3

Pereți despărțitori între boxele gospodărești sau de depozitare din subsol sau demisol, în cadrul unor grupări de maxim 300 m.

C4 (CA2d)

4

Pereți despărțitori între grupările de boxe gospodărești menționate la pct. 3, precum și între acestea și spațiile tehnice ale clădirii.

CO (CAI) 1 oră

Ușile spre coridoare vor fi rezistente la foc minimum 15 min.

 • 4.1. S.l CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE

4.1.5.1.1 Sedii ale autorităților publice, indiferent de aria construită sau desfășurată.

Art 507 Conducătorii autorităților publice, vor desemna o persoană sau persoane cu atribuții de îndrumare, control și constatare a încălcării legii, normelor și normativelor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

Art. 508 Căile de acces și evacuare a persoanelor în caz de incendiu, se marchează cu indicatoare de securitate, amplasate vizibil.

Art 509 Deschiderea ușilor de pe traseul evacuării, de regulă, trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior, cu excepția ușilor prin care se evacuează cel mult 30 persoane valide.

Art 510 Prin deschidere, ușile de evacuare nu trebuie să se împiedice una de alta sau să stânjenească evacuarea. Art 511 Ușile încuiate în timpul funcționării normale, pot constitui o a doua cale de evacuare a unei porțiuni din construcție sau a întregii construcții, cu excepția sălilor aglomerate, dacă:

alcătuirea și dimensionarea lor corespund prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare;

sunt dotate cu sisteme de închidere/deschidere ușor manevrabile fără cheie, ce pot fi acționate din zona care se evacuează sau sunt prevăzute cu panouri de sticlă securizată cu dimensiuni care să permită trecerea fluxurilor de evacuare și cu parapete de maxim 0,4 m. în cazul panourilor de sticlă, se vor prevedea mijloace de spargere și indicatore corespunzătoare. Panourile din sticlă securizată astfel realizate, pot fi amplasate și independent, lângă uși marcate corespunzător și astfel dispuse încât să fie ușor de recunoscut.

Art 512 în casele de scări de evacuare nu vor fi amenajate spații de lucru, de depozitare ori cu alte destinații (în afară de circulație) și nu vor fi introduse conducte de gaze naturale, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale.

Art. 513 La amenajarea construcțiilor existente, se vor lua măsuri compensatorii referitoare la securitatea la incendiu, în cazul în care, în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale regulamentelor specifice în vigoare.

Art. 514 în podurile imobilelor este interzisă construirea de boxe din lemn, depozitarea de materiale lemnoase sau alte materiale combustibile.

Art. 515 Se interzice depozitarea sub orice formă a lichidelor combustibile în birouri sau în alte încăperi ale sediilor administrative.

Art. 516 Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, etc.) în poduri, magazii, precum și în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu.

Art. 517 Nu se vor depozita pe culoare, în case de scări și alte trasee de evacuare ale clădirii, materiale care să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu.

Art. 518 Covoarele, mochetele, etc., folosite pe culoare, coridoare și scările de evacuare, vor fi bine fixate de pardoseală, astfel încât să nu se împiedice evacuarea persoanelor și a bunurilor în caz de incendiu.

Art 519 Curățirea pardoselii cu lichide combustibile este interzisă, cu excepția produselor special destinate acestui scop, pentru care se vor respecta măsurile specifice de p.s.i.

4.1.5.1.2 Săli aglomerate

Art. 520 Este obligatoriu să se asigure cel puțin două uși de evacuare, distincte și judicios distribuite pentru:

 • a)  fiecare nivel a sălilor aglomerate, precum și pentru nivelul de loji și balcoane cu mai mult de 100 persoane;

 • b)  foaiere, bufete, garderobe și alte încăperi de servire a publicului, cu aria de peste 100 m.p.

Art 521 Pentru asigurarea evacuării rapide și fără accidente a publicului, în sălile aglomerate, scaunele, băncile și în general mobilierul, se fixează de pardoseală, astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică. Fac excepție lojile, în care se admit maxim 12 scaune mobile, precum și expozițiile și saloanele de dans, în care se recomandă solidarizarea lor pe parchete (fără fixare pe pardoseală).

Art 522 La sălile de întruniri cu o capacitate de maxim 200 locuri, scaunele sau băncile pot fi ne fixate de pardoseală, cu condiția solidarizării între ele pe pachete de minimum 3 rânduri.

Art 523 Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se face astfel încât să se realizeze culoare de trecere cu lățimi corespunzătoare, care să asigure accesul publicului la ieșirea din sală.

Art 524 Spațiul liber de trecere dintre rânduri și scaune, trebuie să fie de minimum 0,45 m.

Art. 525 La amplasarea mobilierului în săli cu locuri la mese, trebuie să se asigure culoare de evacuare în caz de incendiu, ținând seama și de următoarele recomandări:

mesele de maxim 8 locuri, se amplasează cu cel puțin o parte a lor, lângă un culoar;

mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare, vor avea pe fiecare latură cel mult 8 locuri, dacă au acces Ia un singur culoar, sau 16 locuri dacă au acces la două culoare de evacuare, la capetele acestor mese, nu se prevăd scaune în culoarele de evacuare;


dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de trei (între culoarul de evacuare și perete) sau de șase (între două culoare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare, având o lățime liberă de cel puțin 0,45 m.;

la determinarea lățimilor libere de trecere, se iau în vedere și dimensiunile scaunelor, retrase la o distanță de 0,15 m. de marginea mesei;

Art. 526 Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor, etc., care pot întrerupe căile de evacuare ale sălilor aglomerate, chiar atunci când sunt incombustibile, este interzisă. Pe căile de evacuare ale sălilor aglomerate nu se admit uși false sau placări cu oglinzi.

Art 527 Ușile de pe traseul evacuării publicului din sălile aglomerate trebuie să se deschidă în sensul evacuării la simpla apăsare a sistemelor de închidere și să nu aibă proeminențe care ar putea îngreuna trecerea persoanelor. La ușile exterioare sau care separă alte funcțiuni din clădiri, se permit sisteme de zăvorâre fără încuiere, ușor de acționat în condițiile aglomerării persoanelor în fața lor.

Art 528 în fața ușilor din clădiri sau săli aglomerate trebuie asigurat un spațiu liber pentru persoanele ce se evacuează.

Art 529 Scările exterioare folosite pentru evacuarea sălilor aglomerate trebuie să aibă o înclinare de maxim 1:2, iar rampele și podestele se recomandă de minimum 1,60 m. lățime și să fie acoperite.

Art 530 Planurile înclinate acoperite, sunt admise ca ieșiri de evacuare, dacă îndeplinesc condițiile specifice acestora.

Art 531 Curțile interioare și spațiile dintre clădiri cu săli aglomerate pot fi luate în considerare pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu, dacă au lățimea suficientă pentru trecerea fluxului rezultat din calcul, dar nu mai puțin de 10,00 m.

Art. 532 în sălile aglomerate nu se admite accesul unui număr mai mare de persoane decât capacitatea stabilită și declarată. Se interzice accesul publicului în săli aglomerate cu materiale și substanțe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.

Art. 533 Foaierele vor fi dotate cu scrumiere, amplasate la minimum 1,5 m. distanță față de draperii și perdele.

Art. 534 în sălile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul persoanelor în sală.

Art. 535 Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sală, se vor respecta următoarele reguli:

 • a)  se va întocmi un plan de evacuare al sălii;

 • b)  în timpul desfășurării activității, ușile de pe toate traseele de evacuare vor fi deschise, ele trebuind să se deschidă ușor;

 • c)  se va controla și asigura buna funcționare în permanență a iluminatului de siguranță;

 • d)  se vor numi persoane care să asigure organizarea și supravegherea persoanelor care se evacuează, precum și a obiectelor.

 • 4.1.5.1.3 Construcții pentru cultură

Prevederi generale:

Art 536 Sălile aglomerate sunt încăperi sau grupuri de încăperi care comunică direct între ele, în care suprafața ce revine unei persoane este mai mică de 4 m.p., și se pot întruni simultan:

orice număr de persoane (teatre);

 • -   cel puțin 150 persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, cluburi);

 • -   cel puțin 200 persoane (săli de așteptare, muzee, magazine).

Art. 537 încăperile cu aglomerări de persoane sunt acele spații în care se pot afla simultan 50 persoane sau mai multe, fiecăreia asigurându-se o arie maximă de 4 m.p.

Art 538 Cu excepția cantinelor și estradelor din sălile de întruniri și cluburi, se interzice introducerea în aceste categorii de încăperi, a scaunelor mobile, fără fixarea lor în pardoseală.

Art. 539 Orice schimbare de destinație se va face în strictă conformitate cu prevederile legislative și actele normative privind securitatea la incendiu, atât din punct de vedere constructiv, cât și al dotării cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 540 Executarea de compartimentări (separări), se pot admite numai dacă prin măsurile respective nu se reduc numărul și dimensiunile căilor de evacuare, nu se blochează mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor și nu se obturează suprafața protejată rezultată din calcul, iar materialele folosite la compartimentări sunt incombustibile.

Art. 541 Materialele textile folosite pentru finisaje și decorațiuni, se vor trata cu substanțe ignifuge pentru reducerea gradului de combustibilitate. Acest tratament se va aplica și decorurilor, perdelelor și draperiilor.

Art 542 Trecerea conductelor, canalelor, tuburilor, coloanelor prin planșee sau pereți va fi făcută prin manșoane de țeavă bine fixate în planșee sau perete, perfect etanșe cu materiale care să împiedice propagarea incendiului.

Art 543 Ușile, chepengurile, golurile între încăperi cu pericol de incendiu, vor fi confecționate din materiale rezistente la foc și care asigură limita de rezistență prevăzută de actele normative.

Art. 544 Căile de evacuare și ușile spre aceste căi vor fi menținute libere, marcate cu semne și indicatoare vizibile inclusiv noaptea sau în prezența fumului și gazelor, și prevăzute cu iluminat de siguranță pentru evacuare.


Art. 545 Pe căile de evacuare nu vor exista praguri, ușile se vor deschide în sensul deplasării persoanelor spre exterior, iar covoarele și mochetele vor fi astfel fixate încât să se evite împiedicarea persoanelor care se evacuează.

Art 546 Pe căile de evacuare nu se vor folosi materiale și finisaje care să permită propagarea rapidă a incendiilor și nu se vor instala oglinzi, draperii ori alte materiale care pot crea greutăți în evacuarea oamenilor.

Art 547 în încăperile și holurile clădirilor se vor afișa în locuri vizibile planurile de evacuare și instrucțiunile pe care trebuie să le respecte persoanele care se evacuează.

Art 548 Pentru prevenirea și stingerea incendiilor în astfel de clădiri, se vor lua următoarele măsuri:

Echiparea cu materiale și mijloace de protecție, salvare și stingere adecvate, în conformitate cu prevederile DG - PSI003;

Amplasarea materialelor și mijloacelor prevăzute se va face în locuri vizibile și ușor accesibile, marcate și semnalizate corespunzător;

Verificarea existenței, stării de întreținere și funcționare a mijloacelor de protecție, salvare și stingere, periodicitatea acestei operațiuni, precum și persoanele cu astfel de atribuțiuni, se vor stabili în raport cu specificul și particularitățile din fiecare unitate;

Pregătirea întregului personal pentru a fi în măsură să facă alarmarea, să anunțe forțele stabilite să intervină, să pună în funcțiune măsurile de salvare și evacuare a utilizatorilor și a exponatelor și să acționeze la stingerea și limitarea pierderilor materiale,

4.1.5.1.4  Expoziții și muzee

Art 549 Amplasarea standurilor, vitrinelor și panourilor se va face astfel încât căile de evacuare și de circulație a publicului să fie în permanență libere.

Art. 550 Vitrinele aflate pe căile de evacuare nu vor cuprinde exponate care se aprind ușor, ard violent sau prezintă pericol de explozie.

Art 551 în holuri și alte spații comune se pot amenaja expoziții cum sunt cele de artă, filatelice, de carte, fiind interzise expoziții de mobilă sau alte exponate cu grad ridicat de combustibilitate.

Art 552 Elementele de structură ale panourilor și standurilor se vor executa pe cât posibil din materiale incombustibile, iar lemnăria și materialele textile ornamentale se vor ignifuga conform prevederilor normative în vigoare.

Art. 553 Traseele circuitelor electrice care luminează standurile, panourile și vitrinele, nu vor fi amplasate în spațiile de circulație ale vizitatorilor sau direct pe elemente combustibile iar pentru protecția conductorilor electrici se vor folosi pe cât este posibil tuburi incombustibile.

Art. 554 Circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeți, începând de la ușa de intrare în sălile de expunere până la ieșire. Circulația vizitatorilor va fi dirijată de către personalul de supraveghere.

Art. 555 Se vor întocmi planuri de evacuare atât a vizitatorilor cât și a exponatelor.

Art. 556 Supravegherea vizitatorilor atât la intrare, pentru a nu introduce substanțe inflamabile în muzee, cât și pe timpul vizionării sălilor, pentru a nu se fuma.

Art. 557 încălzirea sălilor de expunere se va face prin instalații de încălzire centrală, condiționare a aerului, iar în cazul că nu este posibil, numai cu sobe cu acumulare de căldură.

Art. 558 Se vor asigura spații de siguranță de minimum 1 m. între elementele sistemelor de încălzire și obiectele de artă, manuscrise, țesături.

Art 559 în atelierele de restaurare se va menține permanent curățenia, iar fiarele de călcat vor fi menținute pe suporți incombustibili.

Art. 560 Depozitarea obiectelor de artă ale muzeelor, se va face în următoarele condiții:

încăperile folosite numai în scopul păstrării și depozitării documentelor muzeale vor fi separate prin pereți și uși antifoc;

la așezarea rafturilor în depozite, se vor lăsa culoare de acces care în permanență se vor menține libere;

corpurile de iluminat incandescente, vor fi prevăzute cu globuri de protecție.

4.1.5.1.5    Arhive și biblioteci.

Art. 561 Spațiile de depozitare a arhivelor, precum și fondul special al bibliotecilor se amenajează în construcții sau încăperi rezistente la foc.

Art. 562 Amplasarea depozitelor de arhivă și ale bibliotecilor, se face de regulă la nivelurile inferioare ale construcțiilor, exceptând subsolurile și demisolurile.

Art. 563 Se interzice amenajarea depozitelor bibliotecilor și arhivelor în următoarele situații:

în apropierea magaziilor cu substanțe combustibile ori explozive;

m mansardele sau podurile clădirilor;

în construcții provizorii sau în cele executate din materiale combustibile.

Art. 564 Se vor respecta următoarele reguli:

 • a) încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, cercetare, conservare, trebuie să fie separate de spațiile de depozitare și ale fondului special al bibliotecarilor, prin elemente incombustibile, rezistente la foc;

 • b)  Prin pereții depozitelor, bibliotecilor și arhivelor, se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a coșurilor și canalelor de fum.

 • c)  între corpurile de iluminat cu incandescență și materialele combustibile trebuie să se asigure o distanță de cel puțin 50 cm.

 • d)  Rafturile, dulapurile, trebuie să fie confecționate din materiale incombustibile, iar cele din materiale combustibile vor fi ignifugate conform prevederilor normativelor în vigoare.

Art. 565 în interiorul sălilor de lectură și arhive se interzice: folosirea focului deschis și fumatului; depozitarea lichidelor combustibile; existența prizelor și tablourilor electrice.

4.1.5.1.6 Discoteci, cluburi, săli de dans

Art 566 Pe căile de evacuare a persoanelor, finisajele trebuie să fie de regulă incombustibile. Se admit pardoseli din lemn, mochete și finisaje din folii de maxim 2 mm. grosime, lipite pe suport incombustibil.

Art. 567 In holurile de acces se admite placarea cu lemn a pereților incombustibili, luându-se măsurile necesare de protecție (ignifugare).

Art, 568 Tavanele false, placările, tratamentele fonice și termice, precum și finisajele combustibile, vor fi astfel montate și protejate față de corpurile de iluminat, aparate electrice și orice altă sursă de încălzire, încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

Art. 569 Nu se vor utiliza abajururi combustibile la iluminatul semiobscur din discoteci și săli de dans.

Art. 570 în cazul folosirii pentru iluminatul local a lumânărilor, se vor lua măsuri de protecție a acestora față de materialele combustibile, prin folosirea unor suporturi incombustibile. Suporturile vor fi fixate pentru a nu fi răsturnate la manevre greșite.

Art. 571 în sălile în care este permis fumatul, se vor prevedea scrumiere la fiecare masă, iar pentru sălile de dans, acestea se vor amplasa la minim 1,5 m. față de perdele sau draperii.

Art. 572 Se va sigura deschiderea ușoară a ușilor, în sensul deplasării persoanelor spre exterior.

Art. 573 Exploatarea instalațiilor electrice se va face în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.

Art. 574 Amplasarea acestor discoteci, cluburi, la parterul construcțiilor, cu asigurarea a minimum 2 căi de evacuare.

4.1.5.1.7 Teatre, case de cultură și cămine culturale, săli de vizionare a filmelor

Art. 575 în sălile de spectacole nu vor fi introduse scaune suplimentare și nu se permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită în documentațiile tehnice.

Art. 576 în timpul spectacolelor, ușile interioare și exterioare de pe traseul de evacuare, vor fi descuiate, sensul de deschidere al acestora trebuie să fie spre exterior, prin simpla apăsare a sistemului de deschidere.

Art. 577 Deasupra ușilor de ieșire din sălile de spectacole, se instalează corpuri de iluminat cu inscripția "Ieșire", alimentate prin circuitele iluminatului de siguranță.

Art.578 în scene se vor introduce numai decorurile și recuzita necesară pentru spectacolul sau repetiția din ziua respectivă.

Art. 579 între decoruri și pereții scenei trebuie să existe o distanță liberă de 1 m., iar între decoruri și corpurile de iluminat, tablourile și dozele instalațiilor electrice, o distanță de 0,75 m.;

Art. 580 Se interzice depozitarea sub scară sau în fosele pentru orchestră, a diferitelor materiale sau decoruri;

Art. 581 Fumatul în scenă se va admite numai în măsura în care scenariul spectacolului o cere. în această situație, se vor asigura scrumiere necesare stingerii țigărilor și chibriturilor, amplasate la minimum 1,5 m. de draperii, cortine sau alte decoruri combustibile.

Art. 582 în cazul în care scenariul spectacolului reclamă folosirea lumânărilor, flăcărilor sau explozibililor, se vor lua măsurile de siguranță posibile, pentru evitarea unui incendiu;

Art. 583 Se interzice introducerea sub orice motiv, în scenă, a lichidelor inflamabile.

Art 584 Este interzisă utilizarea instalațiilor electrice cu improvizații, corpurile de iluminat incandescente vor fi prevăzute cu globuri de protecție și grătare de protejare împotriva loviturilor. Toate corpurile de iluminat din scenă, vor fi prevăzute cu plasă de protecție.

Art 585 După terminarea spectacolelor și repetițiilor, instalația electrică se va scoate de sub tensiune, cu excepția iluminatului de siguranță.

4.1.5.1.8   Circuri mobile.

Art. 586 începerea activității acestor circuri, se va face numai după obținerea avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege.

Art 587 înainte de amplasarea circului, terenul se va curăța de vegetație uscată pe o suprafață care trebuie să depășească cu cel puțin 10 m. perimetrul amenajării.

Art 588 Amplasarea vagoanelor de circ și a menajeriilor, se va face astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor și accesul autospecialelor de stins incendii.

Art 589 Elementele de construcție combustibile (lemn, materiale textile), vor fi ignifugate.

Art 590 Se va crea posibilitatea deschiderii pe 3 laturi a perimetrului circului.

Art 591 Instalațiile electrice de iluminat și forță, vor fi executate și exploatate în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.

Art. 592 în interiorul circului este interzis fumatul, precum și accesul publicului cu produse și substanțe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.

Art. 593 După terminarea repetițiilor și spectacolelor, se va executa o verificare amănunțită a întregii amenajări, pentru depistarea și înlăturarea oricărei surse potențiale de incendiu.


 • 4.1.5.1.9 Clădiri de cult (catedrale, biserici, case de rugăciune, sinagogi, temple, ansambluri mănăstirești) Art. 594 Pentru spațiile din lăcașurile de cult, care sunt săli aglomerate, se vor respecta măsurile de p.s.i. specifice sălilor aglomerate, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 595 Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate cel puțin două căi de evacuare a persoanelor, distincte și independente. Excepție fac cele cu capacitatea maximă de până la 30 persoane.

Art 596 Clădirile de cult cu capacitatea de 30 persoane și mai mult, vor avea uși de evacuare care se deschid în sensul deplasării persoanelor spre exterior.

Art. 597 Se interzice accesul persoanelor în clădirile de cult, în număr mai mare decât capacitatea stabilită și declarată.

Art. 598 Se vor crea condiții pentru accesul autospecialelor de intervenție în caz de incendiu, cel puțin la o fațadă.

Art. 599 Se interzice depozitarea materialelor și lichidelor combustibile în podurile clădirilor de cult.

Art. 600 Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile lăcașurilor de cult sau în casele de scări și nu se vor executa compartimentări din elemente combustibile.

Art. 601 La folosirea lumânărilor în biserici, se vor respecta următoarele:

 • a)  aprinderea și așezarea lumânărilor se va face în locuri stabilite și, pe cât posibil, la distanța de 1 m. față de materialele combustibile (cununi, draperii, mobilier, icoane, etc.);

 • b)  stativele pentru lumânări vor avea fund dublu și vor fi umplute cu apă sau nisip;

 • c)  resturile de lumânări se vor depozita în cutii metalice cu capac și se vor păstra în exteriorul bisericii;

 • d)  se interzice fixarea lumânărilor pe elemente combustibile (mobilier, pereți, tablouri, etc.);

 • e)  la terminarea slujbei și a programului în biserici, se vor stinge lumânările și cărbunii din cădelniță;

 • f)  se va interzice arderea, precum și așezarea stativelor pentru lumânări în balcoanele realizate din elemente de construcție combustibile.

Art. 602 Coroanele executate din materiale combustibile naturale și artificiale, se vor păstra în exteriorul bisericii.

Art. 603 Covoarele, preșurile, etc., folosite pe culoarele, coridoarele și scările de evacuare, vor fi bine fixate pe pardoseală, astfel încât să nu se împiedice evacuarea persoanelor și bunurilor în caz de incendiu.

Art 604 Se interzice depozitarea în clădirile de cult a lichidelor combustibile. Se admite păstrarea unei cantități de maximum 25 litri lichide combustibile, care se vor depozita în recipiente metalice special destinate, închise ermetic și în locuri ferite de posibilitatea producerii unor incendii sau explozii.

Art. 605 în sălile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil se va întrerupe înainte de accesul persoanelor în sală. Pe toată durata funcționării mijloacelor de încălzire, acestea vor fi supravegheate în permanență de către o persoană special desemnată.

Art 606 Pentru asigurarea evacuării persoanelor din clădirile de cult, în caz de incendiu, se vor respecta următoarele:

 • a)  Conducerea lăcașului de cult, va întocmi obligatoriu un plan de evacuare a utilizatorilor spațiului;

 • b)  Evacuarea utilizatorilor se va face în mod obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul de evacuare al sălii;

 • c)  în timpul slujbelor religioase, în clădirile de cult, ușile de pe traseele de evacuare vor fi descuiate;

 • d)  Controlul și asigurarea bunei funcționări în permanență a iluminatului de siguranță;

 • e)  Numirea personalului care va organiza și supraveghea evacuarea utilizatorilor;

 • f)  Marcarea căilor de evacuare conform STAS 297.

Art 607 Se va asigura verificarea periodică, de către personal specializat, a instalațiilor electrice, de paratrăsnet, precum și a coșurilor de evacuare a fumului.

4.1.5.1.10 Stadioane și săli de sport

Art. 608 Clădirile destinate activităților sportive, vor avea asigurate condiții de acces pentru intervenție, la cei puțin o fațadă a acestora, iar când sunt săli aglomerate, la cel puțin două fațade.

Art 609 Pentru clădirile de sport care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, se aplică prevederile normative referitoare la aceste tipuri de săli.

Art. 610 Căile de acces și evacuare vor fi menținute în permanență libere și marcate corespunzător, conform standardelor în vigoare.

Art 611 Pe stadioane sau în săli de sport, este interzis accesul utilizatorilor și spectatorilor, cu materiale și substanțe inflamabile sau a altor mijloace care pot produce incendii sau explozii.

Art 612 Culoarele, scările și porțile situate în zona spectatorilor, trebuie vopsite în galben viu, conform prevederilor regulamentului UEFA.

Art 613 Se interzice accesul pe stadioane sau în sălile de sport, a unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită și declarată.

Art. 614 La stația de radiofîcare, înaintea începerii meciurilor, se vor difuza măsurile și regulile de prevenire și stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate de către spectatori pe timpul manifestărilor sportive.

Art. 615 Scaunele realizate din materiale combustibile, vor fi ignifugate.

Art. 616 La magaziile de echipament și vestiare, fumatul, focul deschis, precum și alte surse de foc sunt strict interzise.

Art. 617 înaintea începerii fiecărui meci și după încheierea lui, organizatorii vor efectua controlul de prevenire a incendiilor și vor lua măsuri urgente pentru înlăturarea neregulilor constatate.

Art 618 După terminarea meciului, deșeurile combustibile provenite de la spectatori, vor fi colectate, depozitate sau distruse în locuri special amenajate.

Art 619 Sursele de alimentare cu apă, vor fi în permanență libere și marcate conform standardelor în vigoare. Art 620 Dotarea cu materiale și mijloace de stingere a incendiilor, se va face conform normelor de dotare. Se va urmări în permanență întreținerea în stare de funcționare a acestora.

4.1.5.2  TURISM ȘI ALIMENTA ȚIE PUBLICĂ

4.1.5.2.1   Unități de cazare și tratament

Art 621 Se interzice construirea de anexe provizorii, cum ar fi*, magazii, șoproane, chioșcuri, pe lângă hoteluri, vile sau cabane, precum și depozitarea materialelor combustibile, la o distanță mai mică de 20 m, față de acestea. Art 622 Clădirile construite din materiale combustibile (cabane, căsuțe, depozite, garaje, campinguri), se vor proteja prin ignifugare, conform prescripțiilor tehnice în vigoare.

Art. 623 în aceste unități, se interzice utilizarea pentru încălzit, a aparatelor electrice (calorifere cu ulei, radiatoare), precum și a celor cu gaze.

Art 634 Conducerea unității va asigura în permanență buna funcționare a mijloacelor tehnice de intervenție din dotare (instalații de hidranți interiori și exteriori, instalații speciale de semnalizare și stingere a incendiilor, stingătoare, etc.).

Art 635 Se va asigura o bună funcționare a lifturilor, atât din punct de vedere tehnic, cât și a prezenței permanente a personalului ce le deservește.

Art 636 Se interzice utilizarea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor combustibile, sau a altor întrebuințări, ca; spălătorii, ateliere, magazii, afumătorii.

Art 637 Alarmarea și anunțarea în caz de incendiu, se va face în așa fel încât să nu producă panică în rândul pasagerilor și persoanelor din cameră, spre a nu le periclita viața.

Art 638 Se admite menținerea încuiată a ușilor de la scările de serviciu, în cazul când acestea sunt prevăzute cu geam nearmat, pe o suprafață care să permită evacuarea normală a persoanelor în caz de incendiu. Pe ușile respective se va inscripționa: "Ușă de evacuare. Spargeți geamul în caz de incendiu."

Art. 639 Se va controla permanent starea de funcționare a instalațiilor electrice. Nu se admit modificări sau improvizații la instalația electrică. Orice lucrări de reparații sau întreținere la instalațiile electrice, se efectuează de către personal autorizat.

Art. 640 Clădirile pentru turism vor avea asigurat accesul autospecialelor la cel puțin 2 fațade ale clădirii.

Art. 641 în camerele de hotel, pe partea interioară a ușilor, se va afișa schița cu traseul de evacuare a turistului (spre ieșirea principală și cea de serviciu). Pe noptieră, la loc vizibil, se vor găsi fluturași cu instrucțiuni în cel puțin 3 limbi de circulație internațională, privind comportamentul în caz de incendiu.

Art. 642 Personalul unității va fi instruit asupra modului în care se face alarmarea, anunțarea, dirijarea și evacuarea persoanelor spre ieșire, precum și asupra modului de folosire a mijloacelor de intervenție.

Art. 643 Alarmarea și anunțarea în caz de incendiu, se va face în așa fel încât să nu producă panică în rândul turiștilor.

Art 644 Spațiile comune vor fi verificate prin serviciul de rond, de către personalul de serviciu, la fiecare oră, cu excepția celor dotate cu instalații speciale de detectare și semnalizare, care se verifică din 2 în 2 ore.

Art 645 Recepțiile vor fi dotate cu lanterne, stingătoare portabile și măști contra fumului și gazelor fierbinți. Art 646 Turiștii din fiecare cameră, trebuie să aibă acces la două căi de evacuare, independente una față de alta. Art 647 Amplasarea camping-urilor se va face cu avizul organelor administrative, silvice, agricole, de pe raza cărora urmează a fi amplasate, stabilindu-se totodată necesarul de mijloace și materiale necesare prevenirii și stingerii incendiilor.

Art 648 Suprafața camping-ului va fi delimitată prin împrejmuire,

Art. 649 în păduri, campingurile se vor amplasa în poiene, respectându-se distanțele de securitate la incendiu față de fondul forestier, marcându-se cu indicatoare avertizoare asupra pericolului de incendiu.

Art. 650 Se vor marca și fixa locurile pentru amplasarea corturilor, parcarea autovehiculelor, locurile destinate focurilor deschise.

Art 651 Căsuțele vor fi amplasate astfel încât să se asigure între ele o distanță minimă de securitate la incendiu și menținerea liberă a accesului autospecialelor destinate stingerii incendiilor.

Art 652 Pe schemele de amplasare a căsuțelor se vor marca pozițiile stingătoarelor, pichetului de incendiu și a hidranților de incendiu.

Art 653 Limitele locului în care folosirea focului deschis și a fumatului pot provoca izbucnirea incendiilor, vor fi marcate prin indicatoare speciale de interzicere și avertizare.

Art 654 Autovehiculele vor fi parcate în locuri special amenajate, dispuse astfel încât să a sigure o evacuare rapidă și facilă în caz de incendiu.

Art 655 Resturile vegetale vor fi înlăturate periodic din jurul căsuțelor.

Art 656 Se interzice:

 • a)  depozitarea materialelor combustibile în apropierea căsuțelor;

 • b)  pozarea instalațiilor electrice direct pe materiale combustibile și exploatarea acestora cu improvizații;

 • c)  utilizarea pentru încălzire a aparatelor electrice precum și a celor care folosesc gazele drept combustibil.

 • d)  fumatul în interiorul cabanelor sau vilelor pentru cazare.

 • e)  parcarea autovehiculelor lângă căsuțele de cazare.

Art. 657 La secțiile pentru tratament balnear se va urmări:

 • a)  utilizarea instalațiilor și aparaturii de tratament numai de către personalul calificat și sub supraveghere permanentă;

 • b)  interzicerea fumatului și utilizarea focului deschis în încăperile cu aparatură medicală, dormitoare și alte săli de tratament;

 • c)  asamblarea și punerea în funcțiune a utilajelor și aparatelor noi, cu personal calificat sau întreprinderi autorizate, pe baza aprobării conducătorului tehnic al unității, cu respectarea normelor în vigoare;

 • d)  folosirea aparaturii tehnico-medicale electrice sub supraveghere permanentă. După folosire, aparatele se vor scoate din priză;

 • e)  prevederea iluminatului de siguranță pentru evacuare în pavilioanele de cazare și tratament;

 • f)  interzicerea topirii parafinei sau a altor substanțe utilizate pentru comprese calde, în spațiile pentru tratamente de fizioterapie, electroterapie, termoterapie și aerosoli;

 • g)  topirea parafinei pe mijloace de încălzire (sobe) bine izolate, astfel ca flacăra liberă să nu poată ajunge în contact cu gazele inflamabile degajate, sau cu stropi și bucăți de parafină.

 • h)  interzicerea depozitării în camerele unde se topește parafina, a unei cantități de parafină mai mare decât necesarul activităților zilnice de tratament.

 • i)  respectarea normelor specifice stabilite de Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară, în sălile de tratament cu substanțe sau radiații ionizante.

Art. 658 La pavilioanele (construcțiile) destinate cazării copiilor, se vor lua următoarele măsuri:

 • a)  supravegherea permanentă a copiilor pe timpul desfășurării diferitelor activități, cât și pe timpul nopții;

 • b)  podurile și subsolurile clădirilor se vor menține permanent încuiate;

 • c)  sobele din încăperile în care sunt cazați copii de vârstă preșcolară, vor avea ușițele de alimentare în exteriorul încăperilor;

 • d)  la începerea perioadei de tratament, se vor efectua exerciții practice de evacuare a copiilor din încăperi și clădiri.

4.1.5.2.2 Unități alimentație publică

Art. 659 în unitățile de alimentație publică se interzice cu desăvârșire:

 • a)  folosirea aparatelor de gătit electrice sau alimentate cu gaze, fără supraveghere (aragazuri, reșouri, plite electrice, etc.);

 • b)  introducerea recipientelor care pot provoca explozii și a lichidelor inflamabile în spațiile de depozitare sau în bucătării;

 • c)  curățarea pardoselilor din spațiile de producție sau de consumație, cu produse petroliere;

 • d)  blocarea căilor de acces și evacuare, sau a ușilor de pe aceste trasee;

 • e)  colectarea resturilor de țigări în cutii de carton;

 • f)  stingerea cu apă a unor începuturi de incendiu la vasele cu grăsimi sau uleiuri;

Art 660 în spațiile de servire se va asigura numărul suficient de scrumiere pe masă, iar pe holuri, scrumiere cu picior, amplasate la minimum 1,5 m. față de perdele sau draperii.

Art 661 Pentru evitarea aglomerației și asigurarea evacuării, în sălile de consumație se vor respecta numărul de mese, modul de amplasare a acestora și numărul de locuri stabilite prin proiect.

Art 662 Folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor și a aragazurilor se va face cu respectarea strictă a instrucțiunilor producătorului.

Art. 663 Mașinile de gătit și utilajele care dezvoltă temperaturi ridicate, se vor amplasa la o distanță de cel puțin 1 m. față de elementele combustibile ale construcției.

Art. 664 Mașinile de gătit, grătarele pentru fript și cuptoarele pentru copt, vor fi dotate cu hote prevăzute cu site de protecție. Aceste hote, precum și tubulaturile aferente, vor fi degresate săptămânal și ori de câte ori este nevoie.

 • 4.1.5.3 LOCUINȚE MULTIFAMILIALEDIN MEDIUL URBAN ȘI RURAL.

Art 665 în casele de scări nu vor fi amenajate spații de lucru, depozitare ori cu alte destinații (în afară de circulație).

Art 666 Se interzice depozitarea în casele de scări, precum și pe căile de acces și evacuare, a unor materiale de orice natură care duc la reducerea gabaritului acestora.

Art 667 Se interzice depozitarea materialelor sau lichidelor combustibile în podurile clădirilor.

Art. 668 Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile imobilelor sau executarea unor compartimentări din elemente combustibile.

Art 669 în subsolul sau demisolul clădirilor de locuit, se pot amenaja boxe gospodărești, cu condiția utilizării acestora numai pentru depozitarea materialelor și substanțelor fără risc mare de incendiu și cu asigurarea condițiilor de protecție corespunzătoare.

Art. 670 Se interzice blocarea hidranților de incendiu stradali, precum și a platformelor de acces și amplasare a autospecialelor de intervenție.

Art. 671 Lucrările de verificare, întreținere și reparații la instalațiile electrice, se vor efectua numai de către personal autorizat.

Art. 672 Se interzice exploatarea sistemelor de încălzit improvizate sau cu defecțiuni, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum și aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

Art 673 Verificarea, repararea ori izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului, sunt obligatorii de 2 ori pe an.


Art. 674 Se interzice depozitarea în apartamente a lichidelor combustibile. Se admite păstrarea a maximum 25 1 lichide combustibile, care se vor depozita în recipiente metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate, Ia distanță de siguranță față de sursele de căldură, ori protejate astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

Art 675 Pentru consumatorii casnici este permisă utilizarea a maximum 2 butelii STAS într-o încăpere.

Art. 676 Buteliile se amplasează la distanțe de minimum 1 m. față de aparatul de gătit pe care-1 alimentează și de alte surse de căldură.

 • 4.1.5.4 ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER CARE PRESUPUN PREZENȚA UNUI NUMĂR MARE DE PERSOANE.

4.1.5.4.1 Manifestații publice și spectacole în aer liber.

Art. 677 Amenajările în aer liber se dispun față de vecinătăți la distanțele de siguranță prevăzute de reglementările tehnice în vigoare. Amenajările în aer liber vor asigura spații pentru public la o distanță de minimum 3 m. distanță față de scenă și minimum 6 m. față de spațiile de circulație funcționale și de evacuare a publicului.

Art 678 Amenajările în aer liber vor avea asigurate căi de evacuare a utilizatorilor, corespunzător dimensionate, prin care aceștia să ajungă la nivelul terenului înconjurător sau al circulației carosabile adiacente


Art 679 Distanța maximă de parcurs, de la cel mai îndepărtat punct până la un acces la nivelul terenului sau o circulație carosabilă, va fi de maximum 50 m.

Art 680 Distanța liberă de circulație între rândurile de scaune, va fi de minimum 0,35 m.

Art 681 Scaunele prevăzute la amenajările în aer liber se solidarizează pe rânduri și apoi de platforma amenajată.

Art 682 Amenajările în aer liber se dotează cu mijloace de primă intervenție, asigurându-se un post exterior de incendiu la maximum 1000 m.p. și câte un stingător portativ (6 kg.) la fiecare 250 m.p.

Art 683 Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii, este admisă numai cu respectarea normelor și măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor și cu avizul autorităților abilitate prin lege.

4.1.5.4.2 Târguri, oboare, piețe.

Art 684 Administratorii unor astfel de locuri publice, vor lua măsuri pentru:

 • a)  delimitarea locurilor destinate diverselor activități ce se desfășoară în perimetru târgului (comercializare autoturisme, animale, cereale, bunuri de consum, materiale de construcții, etc.);

 • b)  asigurarea căilor de evacuare a utilizatorilor, corespunzător dimensionate, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.

 • c)  menținerea liberă a căilor de acces și evacuare în caz de incendiu;

 • d)  interzicerea accesului publicului cu produse și substanțe inflamabile sau cu alte mijloace care pot provoca incendii sau explozii;

 • e)  interzicerea executării focului deschis pe timpul desfășurării activității în târguri, oboare și piețe.

 • f)   prepararea hranei (gustări calde), prin utilizarea focului deschis, se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații, sau alte vecinătăți.

 • g)  după terminarea activității, jarul va fi stins și depozitat în locurile special amenajate.

 • h)  amenajarea și dotarea postului de incendiu cu materiale de primă intervenție;

 • i)   stabilirea modului de anunțare a incendiilor la serviciile profesioniste/ voluntare/ private pentru situații de urgență;

 • j)   reglementarea accesului autovehiculelor, astfel:

în târgurile pentru autoturisme, parcarea acestora se va face astfel încât să se asigure gabaritele corespunzătoare pentru evacuarea rapidă în caz de incendiu, precum și intervenția pentru stingere;

se interzice comercializarea sau distribuirea de carburanți, introducerea în incintă a autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanți;

autovehiculele vor fi parcate în târguri, grupate în funcție de tipul și gabaritul lor;

 • k)  Standurile de vânzare a produselor, precum și copertinele acestora, vor fi realizate din materiale incombustibile.

4.1.5.4,3    Parcaje publice deschise în interiorul municipiului(orașului)

Art 685 Pentru reducerea riscului de incendiu, în interiorul parcajelor publice, se interzice:

 • a)  completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor combustibile;

 • b)  fumatul și utilizarea focului deschis, sub orice formă;

 • c)  repararea sau întreținerea autoturismelor, indiferent de natura defecțiunilor, cu excepția necesității de înlocuire a roților;

 • d)  staționarea autoturismelor în afara spațiilor destinate, amenajate și marcate în acest scop.

 • e)  utilizarea în alte scopuri a spațiilor de parcare;

 • f)   accesul autoturismelor și a remorcilor acestora, în care se află substanțe periculoase (inflamabile, explozive, corozive, radioactive), în afara carburanților și lubrifianților autoturismului.

 • g)  staționarea (parcarea) unui număr mai mare de autoturisme decât capacitatea maximă a parcării și blocarea căilor de rulare.

 • 4.1.5.5 ACTIVITĂȚI SPECIFICE ÎN ZONA FONDULUI FORESTIER

Art 686 în lunile februarie - martie și septembrie - octombrie, ce preced perioadele critice și perioadele de maximă afluență turistică, se vor curăța uscăturile din apropierea construcțiilor (cantoane, stațiuni de agrement) și se va asigura întreținerea liniilor izolatoare somiere și parcelarea.

Art. 687 Organele silvice vor revizui și completa locurile admise în pădure, pentru popas, pentru fumat și parcare a autovehiculelor în pădurile de agrement și de interes turistic, marcându-le și amenajându-le corespunzător, în scopul atragerii turiștilor în zone cu organizare adecvată.

Art. 688 Se vor stabili și marca drumurile permise circulației autovehiculelor. Pe drumurile interzise se montează bariere și indicatoare corespunzătoare.

Art. 689 La intrarea în pădure și pe traseele turistice se vor amplasa panouri și pancarte cu texte adecvate privind prevenirea și stingerea incendiilor de pădure.

Art. 690 Pentru activitatea de pășunat, atât în pădure cât și pe pășunile montane, se va ține o evidență strictă pentru muncitorii cărora li s-au eliberat autorizații sau cu care s-au încheiat contracte, în scopul verificării și controlului privind respectarea prevederilor normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

Art 691 Pentru activitatea de recoltare a fructelor de pădure, la cantonul silvic se va ține evidența muncitorilor și a sectoarelor de activitate a acestora. Se va face totodată instruirea acestora pe bază de semnătură de către pădurarul din zonă.

Art. 692 Pentru prevenirea declanșării incendiilor la fondul forestier, se vor respecta următoarele:

 • a)  Plantațiile de rășinoase se vor crea în amestec cu foioase, acolo unde condițiile bioecologice permit aceasta. în aceleași condiții, pe marginea masivelor de rășinoase, se vor prevedea benzi de 4-8 rânduri de foioase.

 • b)  Lizierele pădurilor ce se vor crea, vor fi închise cu vegetație densă verde, arbustivă.

 • c)  Liniile somiere să fie cultivate și întreținute astfel încât să constituie benzi de prevenire a extinderii eventualelor incendii și să satisfacă și nevoile sectorului cinegetic.

 • d)  Amestecul speciilor în culturile ce se vor crea se vor face conform cerințelor bioecologice.

 • e)  Pe marginea drumurilor, a șoselelor, a căilor ferate ce trec prin păduri, se vor amenaja benzi izolatoare în zonele care prezintă pericol de incendiu, prin îndepărtarea litierei și a resturilor combustibile, pe o lățime de 5-10 m., pe care se va interzice depozitarea materialului combustibil (vegetație ierboasă uscată, gunoaie, lichide inflamabile),

 • f)  în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă, prin extragerea arborilor uscați, rupți sau doborâți de vânt.

 • g)  în pădure este interzis accesul autovehiculelor proprietate personală, pe drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din curățirea pășunilor și a terenurilor agricole limitrofe, la distanță mai mică de 100 m. față de liziera pădurii, fumatul și focul deschis sau aruncarea la întâmplare a țigărilor și chibriturilor aprinse, ca și instalarea corturilor, a autoturismelor și a suprafețelor de picnic în alte locuri decât cele special amenajate.

 • h)  Clădirile pentru locuință, anexele pentru animale, vor fi izolate de pădure prin benzi mineralizate, de minimum 5 m. lățime.


 • i) Pentru stânele organizate, se vor amenaja locuri pentru foc, pentru surse de alimentare cu apă (pentru adăparea vitelor, pentru prepararea hranei și pentru stingerea incendiilor).

Art. 693 Pentru prevenirea și stingerea incendiilor, în parchetele de exploatare se vor respecta următoarele:

 • a)  Cabanele și construcțiile temporare din parchet vor fi izolate de pădure cu o bandă de 10 m. lățime, pe care se va defrișa toată vegetația.

 • b)  Parchetele de exploatare vor fi izolate de restul pădurii printr-o bandă izolatoare perimetrală de 10 m., care se va mineraliza. Această bandă va putea constitui drum de acces și o eventuală bază de lansare a contrafocului în cazul unui eventual incendiu de proporții.

 • c)  Materialul lemnos care se depozitează în parchete, se va stivui pe solul curățat de toate materialele combustibile și va fi transportat ritmic.

 • d)  Coșurile de fum ale construcțiilor din pădure vor fi prevăzute cu dispozitive parascântei.

 • e)  în condițiile lipsei de curent electric, se vor folosi în încăperile de locuit numai lămpi de petrol cu glob de sticlă sau felinare de vânt.

 • f)  Depozitarea carburanților și lubrifianților pentru utilajele folosite în exploatarea parchetelor (tractoare, fierăstraie mecanice), se va face în depozite special amenajate, respectându-se prevederile normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

 • g)  Transportarea carburanților de la depozite la locurile de muncă se va face în recipiente metalice închise ermetic.

 • h)  Alimentarea utilajelor cu combustibil de va face cu pâlnii și pompe și nu prin turnarea direct din butoaie.

 • i)  Mangalizarea lemnului se va face în bocșe special amenajate acestui scop și amplasate la maxim 30 m. de sursa de apă, pe locuri orizontale, puțin productive.

 • j)   Izolarea de pădure a bocșelor se va face printr-o bandă de 10 m. lățime, mineralizată, iar pe o rază de 50 m. se vor îndepărta toate materialele combustibile.

 • k)  Bocșele de mangalizare vor fi supravegheate permanent, iar acoperirea cu pământ va fi urmărită în mod special, atât la înființare, cât și pe timpul arderii.

 • l)   în parchetele de exploatare se interzice fumatul și lucrul cu foc deschis, în afara locurilor special amenajate, folosirea benzinei, motorinei sau altor substanțe neadecvate la lămpile de iluminat, folosirea de instalații electrice sau de forță, neregulamentare, cu defecțiuni sau improvizații, menținerea mult timp a materialului lemnos în depozite intermediare.

Art 694 Metodele de intervenție în condițiile unui incendiu de pădure, se stabilesc în funcție de dimensiunile incendiului și felul acestuia (incendiu de litieră, de coronament, în plantații sau arboret, în pășune sau în poiană, pe teren plat sau pe versant cu pantă mare sau redusă, pe culme de deal sau în vale):

 • a)  incendiul de litieră va fi bătut cu măturoaie, palete de răchită împletite, cu lopeți aruncându-se pământ sau nisip pe focul ce înaintează și intervenindu-se pentru formarea unui baraj prin mineralizarea solului și încercarea aplicarea contrafocului.

 • b)  incendiul de coronament se stinge astfel:

pe o linie transversală direcției de înaintare, la distanța apreciată astfel ca focul să nu surprindă persoanele în plină acțiune, se doboară urgent arborii pe distanța de 2-4 înălțimi de arboret, cu coroanele paralele cu direcția de înaintare a focului - cu cai și tractoare și se scot arborii, pe măsura doborârii lor, în afara pericolului de incendiu, curățindu-se totodată zona de uscături.

cu plugurile cu cai sau cu tractoare, se mineralizează o bandă de 2-3 m. lățime pe mijlocul benzii formate prin scoaterea arborilor și se încearcă aplicarea contrafocului.

 • 4.1.5.6 EXECUTAREA L UCRĂRILOR AGRICOLE CU RISC DE INCENDIU

Art. 695 întreținătorii și utilizatorii utilajelor agricole, vor respecta următoarele reguli:

 • a)  Efectuarea de revizii și reparații la utilajele agricole (tractoare, batoze, combine și autovehicule de transport) înainte de începerea campanie de recoltare.

 • b)  Eliberarea unui proces verbal de revizii și reparații de la unitățile specializate, care va însoți mașina respectivă.

 • c)  Interzicerea funcționării mașinilor fără filtru de aer la carburator.

 • d)  Nu se admit pierderi de carburați din rezervoare sau din instalațiile de alimentare.

 • e)  Prevederea țevilor de eșapament cu dispozitive de captare a scânteilor (parascântei).

 • f)  Instruirea mecanizatorilor privind modul de prevenire și intervenție în caz de incendiu și consemnarea instruirii în fișele individuale de instructaj.

 • g)  Dotarea utilajelor cu cel puțin un stingător portabil cu pulbere și CO2, iar a combinelor și cu un vas cu apă de minimum 601.

 • h)  Punctele de alimentare cu carburanți se vor stabili la cel puțin 20 m. față de lanul de cereale.

 • i)  Transportul carburanților de la depozitul central al punctelor de recoltare se face în condiții de siguranță cu evitarea producerii oricăror scurgeri.

 • j)  Alimentarea mașinii agricole care participă în campania de recoltare a cerealelor păioase, se face numai cu motorul oprit.

 • k)  Nu se admite efectuarea lucrărilor de revizii și reparații în lanuri, arii sau depozite sau la distanțe mai mici de 100 m. față de acestea.

Art. 696 Nu se admite fumatul și focul deschis în lanuri, pe arii, pe miriști, pe combine și utilaje ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 m. față de punctele de seceriș, recoltare și depozitare a produselor agricole combustibile; aceste locuri cu pericol mărit de incendiu, vor fi marcate cu indicatoare de securitate, amplasate în apropierea căilor de acces în zonă.

Art. 697 La efectuarea secerișului cu combina, se vor respecta următoarele reguli:

 • a)  Izolarea lanurilor față de drumuri, poduri, căi ferate, prin fâșii paralele recoltate și arate pe o lățime de 20-50 m. Distanțele și ordinea în punctele de recoltare, cu respectarea întocmai a măsurilor tehnico-organizatorice, asigură securitatea deplină a recoltei și a mașinilor agricole.

 • b)  Paiele rezultate după recoltarea cu combina se evacuează în cel mult 2 zile, iar miriștea se ară; se interzice cu desăvârșire arderea paielor sau a altor resturi vegetale pe câmp sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe miriști.

 • c)  La recoltarea cu batoza, personalul care efectuează introducerea snopilor în coșul batozei, va verifica să nu pătrundă în interior obiecte dure (metale, pietre) ce pot produce prin lovire, scântei de natură mecanică, iar tractoarele care acționează batoza, vor avea tobe de eșapament cu dispozitiv parascântei.

Art 698 Când se produc incendii ce au cuprins o suprafață mică, se sting prin "batere" cu mături, sau prin acoperire cu pământ, folosind lopeți, cazmale, sape.

Art. 699 Dacă a fost cuprinsă o suprafață mai mare, localizarea incendiului se face prin cosirea unei fâșii în jurul suprafeței incendiate, lată de 2-3- m.

Art 700 în cazul unui extinderii incendiului, pentru localizare se vor folosi tractoare cu pluguri și discuri, lățimea arăturii fiind de cel puțin 20 m; se vor mobiliza forțe sporite pe direcția extinderii mai rapide a incendiului (direcția vântului); în partea respectivă, se vor dispune dincolo de fâșia de localizare "vânători de scântei" care să stingă prin batere sau acoperire cu pământ, eventualele focare ce apar datorită scânteilor purtate de vânt.

 • 4.1.5.7   UNITĂȚI ȘCOLARE

Art 701 Este interzisă folosirea sau depozitarea lichidelor sau gazelor combustibile în alte locuri decât cele special amenajate, în cantități mari și fără respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Art 702 Ușile coridoarelor nu trebuie să fie batante, trebuind să se deschidă în sensul deplasării persoanelor spre exterior, vor fi dotate cu mecanisme (resorturi) de autoînchidere lentă și alcătuite din panouri pline, cu ochiuri de lumină la partea superioară, protejate de ramă metalică.

Art 703 Dulapurile din laboratoare, în care se află substanțe ce pot provoca incendii sau degajări nocive, vor fi ancorate de pereți, iar rafturile vor fi asigurate pentru evitarea răsturnării recipientelor respective.

Art 704 Construcțiile se echipează și dotează cu mijloace de intervenție în caz de incendiu, conform reglementărilor, în funcție de tipul de construcție și densitatea sarcinii termice. Pentru intervenție se prevăd, după caz, stingătoare, hidranți interiori și exteriori de incendiu, coloane uscate.

Art 705 Pentru accesul personalului serviciilor de urgență în caz de incendiu, se stabilesc și se marchează corespunzător traseele pe care aceștia le pot utiliza pentru a ajunge cu ușurință în diferite părți ale construcției.

Art 706 Combustibilitatea elementelor de construcție și a materialelor componente ale elementelor și structurilor compozite, va corespunde reglementărilor, funcție de gradul de rezistență asigurat de tipul construcției în așa fel încât propagarea flăcărilor pe suprafața elementelor și materialelor de construcție combustibile să se facă cu viteză redusă, respectiv mai puțin de 0.45 m. în 10 min.

Art 707 Toate încăperile destinate copiilor vor fi separate de restul construcției prin pereți cu limita de rezistență la foc de minimum 1 oră.

Art 708 Semestrial, conducerea școlii va organiza exerciții de evacuare cu personalul și elevii din clădire, urmărindu-se crearea deprinderilor necesare evacuării din clădire în timp optim.

Art. 709 Pe holuri și culoare, vor fi afișate planuri de evacuare-salvare, viabile, având stabilite cu precizie căile de evacuare, personalul care participă la aceste operațiuni și modul concret de utilizare a mijloacelor și căilor existente și care vor fi prelucrate în vederea însușirii lor.

Art 710 Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate, executate și montate conform STAS 297/2.

Art. 711 Instalațiile utilitare (electrice, de încălzire, ventilație, etc.), vor fi exploatate doar în condițiile prevăzute de normativele în vigoare.

Art 712 în clădirile prevăzute cu instalații pentru iluminat de siguranță, iluminarea indicatoarelor care se referă la evacuarea persoanelor (luminoblocuri) va fi asigurată prin circuite alimentate de la rețeaua separată a iluminatului de siguranță sau de Ia o sursă de energie independentă.

 • 4.1.5.8 GOSPODĂRII CETĂȚENEȘTI.

Art 713 Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la adăposturi de animale (grajduri), magazii și alte dependințe.

 • a)  Este interzis a se intra în grajduri, fanare, magazii și celelalte dependințe cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de iluminat cu petrol;

 • b)  în cazul iluminatului electric nu este permisă folosirea instalațiilor improvizate sau cu defecțiuni, care pot da naștere la scurtcircuite sau arc electric. Instalațiile electrice trebuie executate de către personal autorizat, cu respectarea întocmai a Normativului 1-7 și a celorlalte norme și instrucțiuni elaborate în acest sens.

 • c)  Ușile grajdurilor vor fi construite fără praguri și se vor deschide în afară. Nu este permisă blocarea ușilor cu diferite obiecte sau materiale;

 • d)  în grajduri, magazii, fânare, este interzis cu desăvârșire fumatul;

 • e)  Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate care prezintă pericol de incendiu (în magazii, sub șoproane sau în apropierea acestora);

 • f)  încălzirea grajdurilor trebuie făcută numai cu sobe fixe, construite din cărămidă, iar aprinderea focului trebuie să se facă din exterior;

 • g)  Nu este permisă depozitarea în magazii sau alte dependințe a oricărui fel de carburant - petrol, benzină, etc. - în cantitate mai mare de 25 litri. Această cantitate trebuie păstrată în bidoane bine închise și la locuri ferite.

Art 714 Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire la depozitarea furajelor și a altor materiale combustibile

 • a)  Furajele, paiele și alte materiale combustibile vor fi depozitate la 15 metri distanță de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii, etc.;

 • b)  Este interzis fumatul și folosirea focului deschis sau a se întrebuința diverse mijloace de iluminat cu flacără liberă pe lângă furaje și alte materiale combustibile;

 • c)  Focurile deschise făcute pentru diverse scopuri în curți, trebuie să fie în permanență supravegheate. Pe timp de vânt este interzis aprinderea focului în curți, pe străzi sau grădini;

 • d)  In apropierea locului de depozitare a furajelor, paielor, etc., fumatul este interzis.

Art. 715 Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la amenajarea și folosirea bucătăriilor de vară:

 • a)  Este interzis a se instala cuptoare, mașini de gătit sau a se folosi bucătării improvizate lângă casele de locuit, în apropierea adăposturilor de animale(grajdurilor) și magaziilor, a locurilor de depozitare și a altor materiale combustibile;

 • b)  Este interzis a se scoate burlane de metal pe fereastră sau pe sub streșină fără să fie izolate părțile combustibile ale construcției. în cazul acoperișurilor cu învelitoare din material combustibil nu este permisă scoaterea burlanelor pe sub streașină. în acest caz construcția trebuie să aibă coș de zidărie, la care să se racordeze burlanele metalice. Burlanele metalice se izolează pe o distanță de 40 cm., atât la intrare cât și la ieșire din peretele combustibil, îmbrăcându-se la exterior cu un strat gros de 5 cm. din vată de sticlă sau azbest tencuit. între fața lor exterioară și elementele combustibile ale peretelui se lasă o distanță de cel puțin 25 cm., care se va umple cu zidărie din cărămidă, distanța dintre burlanele metalice să nu fie mai mică de 70 cm. față de pereții din scândură sau paiantă - când aceștia sunt izolați cu tencuială, ori la o distanță mai mică de lm., în cazul în care pereții combustibili nu sunt astfel izolați. în exterior, burlanele metalice trebuie să depășească streașină acoperișului incombustibil cu cel puțin 50 cm., luându-se măsuri de ancorarea lor pentru a li se asigura stabilitatea.

 • c)  Cenușa nu trebuie aruncată la întâmplare, pe lângă furaje, magazii, grajduri sau alte materiale combustibile. Cenușa se va depozita într-o groapă special amenajată după ce mai întâi a fost bine stinsă cu apă. Art. 716 Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la instalarea și folosirea sobelor.

 • a)  Sobele de metal să nu fie situate la o distanță mai mică de 1 m. față de pereții combustibili sau alte materiale ce se pot aprinde ușor. Când pereții combustibili sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm. dimensiunile sobei, vertical și orizontal;

 • b)  Este interzis ca sobele de metal să fie așezate direct pe dușumea de scânduri. Dacă înălțimea picioarelor sobelor depășește 25 cm., ele vor fî așezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălțimea sub 25 cm., postamentul va avea grosimea de 25 cm., postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei cu 25 cm., iar în fața ușii cu 50 cm.

 • c)  Nu este permisă folosirea sobelor cu ușițele sau cenușarele defecte;

 • d)  Este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau alte lichide inflamabile, în asemenea condiții încât să prezinte pericol de incendiu ori să se ardă în sobe lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

 • e)  Sobele de cărămidă vor avea pe dușumeaua din fața ușițelor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

 • f)  Nu este permis să se pună la uscat, la mai puțin de 1 m. depărtare de sobele metalice, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde ușor. De asemenea, astfel de obiecte să nu se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;

 • g)  Focul în sobe nu trebuie lăsat sub supravegherea sau în grija copiilor;

 • h)  Se va urmări ca pe timpul folosirii sobelor să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde ușor obiectele combustibile din jur.

Art 717 Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la instalarea și folosirea coșurilor și burlanelor

 • a) Coșurile de zid vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:

• la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 24 cm. în spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

• la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm. între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă.

 • b)  Coșurile de zid vor fi permanent întreținute, fără crăpături și curățate de funingine cel puțin o dată la două luni de funcționare. Este interzis a se folosi coșurile de fum netencuite pe porțiunea din pod;

 • c)  Se interzice montarea în încăperi a burlanelor cu o lungime mai mare de 10 m. sau cu mai mult de trei coturi.

Art. 718 Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la folosirea instalațiilor electrice:

 • a)  Este interzis să se folosească instalații și aparate electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolați, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze de derivații fără capace, etc.;

 • b)  Se interzice folosirea siguranțelor supradimensionate în tablourile electrice de distribuție și suprasolicitarea circuitelor de iluminat și forță;

 • c)  Executarea, întreținerea sau modificarea instalațiilor electrice se va efectua numai de către persoane autorizate;

 • d)  Nu este permis să fie lăsat sub tensiune, fără supraveghere, nici un fel de aparat electric (televizor, radio, fier de călcat, reșou, radiator, etc.);

 • e)  Fiarele de călcat vor fi așezate pe timpul folosirii pe suporți de sârmă sau cărămidă.

Art. 719 Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la folosirea lămpilor de iluminat și gătit cu lichide inflamabile:

 • a)  Lămpile de iluminat și de gătit cu petrol, trebuie să fie în stare bună, rezervorul să nu prezinte fisuri și să nu aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor să se facă numai când lămpile sunt stinse;

 • b)  Este interzisă așezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde ușor sau în locuri în care din neglijență ar putea fi răsturnate, dând naștere la incendii;

 • c)  Lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere în timpul funcționării lor sau în grija copiilor;

 • d)  Este interzis să se depoziteze în locuințe, dependințe și magazii a oricărui fel de lichid inflamabil cu excepția celui necesar uzului casnic, în cantitate de cel mult 25 litri. Această cantitate se va păstra în recipiente metalice închise etanș, la locuri ferite de posibilitatea incendierii;

 • e)  Curățirea cu substanțe ușor inflamabile a parchetelor, dușumelelor, hainelor, este permisă numai în încăperi în care nu există surse de foc și în care se asigură o aerisire (ventilație) corespunzătoare.

Art 720 Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la folosirea buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (aragaz)

 • a)  Este interzis a se mânui și transporta buteliile de G.P.L. fără luarea măsurilor de protecție împotriva lovirii, căderii sau deformării lor;

 • b)  Buteliile de G.P.L. nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtunul de cauciuc ce prezintă porozități, crăpături sau lărgiri la capete;

 • c)  Buteliile cu G.P.L, nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. Distanța între butelie și aragazuri va fi de 1 m., iar față de o sursă de căldură cu flacără deschisă, de cel puțin 2 m.;

 • d)  Este interzis a se folosi butelii în poziție culcată sau înclinată. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului în cazul folosirii gazelor lichefiate se va face respectând principiul “ gaz pe flacără “;

 • e)  Se interzice transportul buteliilor și folosirea aragazurilor de către copiii sub 12 ani;

 • f)   Este interzisă trecerea gazului din butelii în alte recipiente, de asemeni folosirea de butelii artizanale sau alt tip decât cele confecționate conform STAS.

Art. 721 Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor în podurile clădirilor:

 • a)  Este interzisă construirea de boxe din lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile, în podurile clădirilor;

 • b)  Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor, prin scoaterea unor cărămizi din coș;

 • c)  Este interzis să se folosească pentru iluminat în poduri, chibrituri, lămpi cu petrol, lumânări, etc. Pentru iluminat se vor folosi lanterne sau felinare de vânt în bună stare de funcționare.

 • 4.1.5.9 PUNCTE DE DESFA CERE A BUTELIILOR CU G.P.L. LA CONSUMA TORI

Art. 722 La proiectarea punctelor de desfacere a buteliilor, organizate în șoproane închise perimetral cu plasă de sârmă sau rastele speciale, se vor determina și marca zonele cu pericol de explozie.

Art 723 Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL, se modulează pentru următoarele capacități de stocare (o butelie este considerată plină, când are încărcătura de maximum 12,5 kg. GPL):

până Ia 250 kg. GPL; între 250 - 750 kg. GPL;

- între 750 - 1250 kg. GPL

Art. 724 Punctele de desfacere a buteliilor, se pot organiza în:

șoproane metalice închise perimetral cu plasă de sârmă;

rastele metalice acoperite.

Art 725 în interiorul șoproanelor, buteliile se pot stivui în poziție verticală, cu robinetul în sus, pe maxim două rânduri suprapuse, cele pline și pe maximum trei rânduri1 cele goale,

Art. 726 Punctele de desfacere a buteliilor portabile, organizate în rastele și șoproane, se amplasează față de vecinătăți, astfel încât să se respecte distanțele minime din tabelul de mai jos

Nr. cri.

Denumirea obiectivului învecinat

Distanța în m. pentru puncte de desfacere care stochează (kg, GPL)

până la 250

între 250-750

între 750-

1250

1.

Construcții, indiferent de gradul de rezistență la foc pentru funcțiuni:

• locuințe

5

8

10

• social-administrative

5

8

10

• producție și/sau depozite de materiale combustibile sau incombustibile

7

10

15

• publice (școli, spitale, muzee, cluburi, săli aglomerate, clădiri înalte și foarte înalte)

15

20

30

• magazine de produse combustibile și incombustibile

6

8

10

2.

Construcții sub nivelul terenului Goluri în pereți (uși, ferestre)

4

5

6

3.

Ateliere, garaje, remize CF, centrale și puncte termice, posturi de transformare și distribuție electrică

6

8

10

4.

Căi ferate curente:

• cu tracțiune Diesel;

15

20

20

• Cu tracțiune cu abur sau electrică

6

9

10

5.

Linii de tramvai sau troleibuz

6

9

10

6.

Linii electrice aeriene (H=înălțimea stâlpului)

1,5 H

7.

Marginea carosabilului străzilor și drumurilor

5

8

10

8.

Păduri

13

13

15

9.

Limita terenului (gardul)

3

4

5

NOTE:

 • 1)  Distanțele se măsoară pe orizontală, de la limita obiectivului vecin până la punctul de desfacere a buteliilor (plasa de sârmă la șoproane sau exteriorul rastelului);

 • 2)  Pentru poziția 4 din tabelul de mai sus, distanțele de amplasare vor respecta prevederile CFR, dar nu vor fi mai mici decât cele din tabel;

 • 3)  Pentru pozițiile 4, 5 și 6 din tabel, distanțele se măsoară de la limita punctului de desfacere a buteliilor până la axul căii ferate sau proiecția în plan a liniei de contact și a axului rețelei aeriene.

Art 727 Pe distanța de 3 m, față de punctul de desfacere a buteliilor, nu se vor afla materiale (combustibile sau incombustibile), iar terenul din acest spațiu se acoperă cu nisip sau se sapă periodic;

Art 728 în stațiile de distribuție a carburanților la autovehicule (benzinării), se pot amplasa puncte de desfacere a buteliilor, organizate în rastele acoperite, dispuse astfel încât să respecte distanțele minime specificate în tabel. De asemeni, zonele "ex" ale punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL, nu se vor suprapune cu zonele "ex" ale benzinăriei (guri de vizitare, de alimentare, de aerisire, pompe de distribuție, separatoare pentru hidrocarburi, etc.);

Art 729 Punctele de desfacere a buteliilor, organizate în rastele, cu maximum 500 kg, GPL, se pot amplasa și lângă zidurile pline și etanșe, rezistente la foc, ale construcțiilor, cu excepția celor având destinații sociale, culturale, învățământ, săli aglomerate și clădiri înalte, în următoarele condiții:

rezistența la foc a zidului: minim 60 minute;

distanța de la rastel la cel mai apropiat gol al zidului - conform datelor din coloana 2 a tabelului prezentat.

Art 730 Șoproanele vor fi cu structuri metalice, dimensionate conform reglementărilor în vigoare și funcționai conform cantităților de GPL ce urmează a fi stocate. Ele vor fi fixate pe platforme din beton, cu strat exterior antiscântei, ce va depăși conturul șoproanelor cu 20 cm,

Art. 731 Rastelele de desfacere a buteliilor sunt structuri metalice sudate, care permit stocarea pe două rânduri a buteliilor (2x10 butelii a câte 12,5 kg.);

Art 732 Structurile metalice ale punctelor de desfacere a buteliilor (șoproane sau rastele), se vor lega la pământ în conformitate cu prevederile Normativului I - 20, rezistența de punere la pământ fiind de 5 ohmi.

Art. 733 Pe ușile punctelor de desfacere la șoproane și pe fâșiile de tablă la rastele, se vor realiza următoarele inscripționări:

Gaze petroliere lichefiate - Pericol de explozie;

Numele și adresa proprietarului;

Programul de lucru.

De asemeni, se vor monta indicatoare de avertizare și interzicere, conform STAS 297/2 și anume:

Produse inflamabile;

Pericol de explozie;

Fumatul interzis.

Art. 734 Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL se dotează cu minim 2 stingătoare portabile cu pulbere și CO2, tip P6;

Art. 735 Transportul buteliilor pline sau goale de la stația de îmbuteliere la punctul de desfacere și invers, se realizează prin grija stației de îmbuteliere sau a societăților autorizate de acestea, cu mijloace de transport amenajate corespunzător;

Art 736 Șoproanele și rastelele vor fi acoperite cu tablă plană sau cutată, prinsă în puncte de sudură, pentru a asigura:

protecția la intemperii și raze solare;

împiedicarea accesului persoanelor neautorizate; continuitatea electrică pentru legarea la pământ.

Art 737 în cazul constatării unor scăpări de gaze, se va proceda astfel:

se identifică butelia cu scăpări;

se strânge cu atenție robinetul;

se strânge piulița din plastic înfundată.

Art. 738 Dacă scăparea a fost oprită și butelia funcționează normal, ea poate fi comercializată; în caz contrar va fi scoasă din punctul de desfacere și dusă într-o zonă deschisă, ventilată și fără surse de foc, unde va fi supravegheată până la golirea completă.

Art 739 în cazul aprinderii gazului de la o butelie, se va proceda astfel:

se dă alarma;

se încearcă oprirea sursei de scăpări;

se intervine cu stingătoarele din dotare, cu pulbere și CO2, pentru stingerea focului;

Art 740 După stingerea focului se lasă butelia să se golească (ca și în cazul scăpărilor neaprinse), având grijă ca gazele ieșite să nu se reaprindă sau să explodeze.

Art 741 La fiecare punct de desfacere a buteliilor se va asigura:

fișe de instruire a personalului de operare angajat, privind protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor;

instrucțiuni specifice de operare și desfacere.

Art 742 De respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind securitatea la incendiu pentru proiectarea, executarea, exploatarea și posturi lizarea punctelor de desfacere a buteliilor portabile cu GPL, răspund persoanele distribuitoare autorizate și societățile care asigură îmbutelierea și transportul GPL, dacă prin contractele încheiate nu se prevede altfel.

 • 4.1.5.10  UNITĂȚI DE SĂNÂTA TE (CABINETE MEDICALE, DISPENSARE^

Art. 743 Se va controla permanent starea de funcționare a instalațiilor electrice. Nu se admite improvizații sau modificări ale instalației electrice, orice lucrare de reparație sau întreținere la instalația electrică se execută numai de personal calificat.

Art 744 Se interzice amplasarea pe căile de evacuare a draperiilor, oglinzilor, cuierelor precum și montarea ușilor false care pot deruta persoanele care se evacuează în caz de incendiu.

Art 745 Se interzice depozitarea materialelor și lichidelor combustibile în podurile și subsolurile clădirilor sau pe căile de evacuare ale acestora. Nu se admite amenajarea de boxe în podurile imobilelor sau în casele de scări, in podurile clădirilor sanitare nu se execută compartimentări din elemente combustibile.

Art. 746 Covoarele, preșurile, etc. folosite pe culoarele coridoarelor și scărilor de evacuare vor fi bine fixate pe pardoseală astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor și bunurilor în caz de incendiu.

Art 747 Nu se admite depozitarea pe culoare, în casele de scări și alte căi de evacuare ale clădirilor a unor materiale sau mobilier care să împiedice sau să îngreuneze evacuarea persoanelor și bunurilor.

Art 748 în timpul desfășurării activităților în clădirile unităților sanitare este interzică încuierea ușilor care sunt prevăzute pentru evacuare.

Art 749 Pentru clădirile în care sunt cazate temporar peste 20 persoane (hoteluri, spitale, etc.) se întocmește planul de evacuare pe nivel și pe fiecare încăpere de cazare marcându-se toate traseele de evacuare ce pot fi utilizate din încăperea respectivă în caz de incendiu.

Art 750 în laboratoare și spațiile aferente acestora este interzis a se introduce materiale și lichide combustibile, unsori, lubrifianți, în cantități mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru.

Art 751 La intrarea în laboratoare și în interiorul lor se vor face inscripții sau se vor monta indicatoare cu avertizare de pericol.

Art 752 Se interzice a se lăsa în laborator, pe aparatele utilizate sau pe mesele de lucru, îmbrăcăminte sau obiecte străine de inventarul laboratorului.

Art 753 Este interzisă folosirea aparaturii de laborator cu mijloacele de măsurat presiunea sau temperatura, demontate sau cu defecțiuni.

Art 754 Se interzice lăsarea nesupravegheată a becurilor de gaze aprinse.

Art. 755 Se interzice folosirea mobilierului din lemn în laboratoare, iar în cazul folosirii acestora se vor proteja cu vopsele ignifuge.

Art. 756 în laborator sub fiecare vas care conține lichide inflamabile sau acizi să fie amplasate țevi pentru colectarea conținutului din vase.

Art. 757 în laboratoare sau în alte locuri unde se fac analize, lucrările cu degajări de gaze toxice sau inflamabile se vor executa în nișa specială având ventilația pornită la nișă.

Art. 758 La becurile cu gaze și la capacele celelalte ale furtunurilor se vor monta coliere metalice de prindere.

Art 759 Pentru deschiderea recipientelor care conțin substanțe cu pericol de incendiu sau explozie se vor folosi scule care nu produc scântei.

Art 760 Ventilele buteliilor de oxigen se vor manevra cu mănuși uscate și curate, fără pete de uleiuri sau unsori.

 • 4.1.5.11 AEROPORTURI, AGENȚII TAROM, HANGARE ȘI AERONAVE AEROPORTURI

Art761 în activitatea de transporturi aeriene, tehnică de aviație și deservire aeroportuară, pe lângă prevederile comune din normele de prevenire și stingere a incendiilor, elaborate de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, a normelor și instrucțiunilor OACI, unitățile vor întocmi detaliat norme și instrucțiuni specifice de prevenire și stingere a incendiilor pentru fiecare loc de muncă.


CONSTR UCȚII ȘI INSTALA ȚII

Art.762 Construcțiile și instalațiile din sectoarele aviației civile (aeroporturi, aerobaze, aerocluburi, agenții), vor fi proiectate, executate și exploatate cu respectarea normativelor, standardelor, normelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, privind prevenirea și stingerea incendiilor. Orice modificări aduse construcțiilor și instalațiilor se vor face numai cu respectarea normelor în vigoare și cu adaptările la situațiile nou create.

AEROGARI DE PASA GERI SI MĂRFURI. TURN DE CONTROL

Art.763 Toate construcțiile și instalațiile din aerogări, birouri, laboratoare, tum de control și dirijare, vor fi dotate cu mijloace de stingere a incendiilor, întocmindu-se planuri de evacuare în caz de incendiu.

Art.764 Clădirile aerogării și a turnului de control și dirijare a zborurilor este obligatoriu să fie prevăzute cu instalație de protecție împotriva trăsnetului - conform Normativului I - ■ 20.

Art765 Instalațiile electrice de forță și pentru iluminat trebuie întreținut3e în perfectă stare de funcționare și curățenie. Se interzice exploatarea acestor instalații cu improvizații.

Art. 766 Aerogările de pasageri și mărfuri vor fi dotate cu mijloace de stingere, conform normelor în vigoare. Se interzice modificarea, descompletarea și folosirea în alte scopuri a mijloacelor și materialelor destinate stingerii incendiilor. Toate mijloacele de stingere vor fi menținute în perfectă stare de funcționare.

Art.767 Aerogările de pasageri vor fi dotate cu scrumiere, în funcție de volumul de trafic de pasageri la ore de vârf. Scrumierele vor fi amplasate la o distanță de minim 1,5 m față de materialele și substanțele combustibile, astfel încât să nu fie posibilă aprinderea acestora.


Art.768 Se interzice spălarea pardoselilor cu produse inflamabile, folosindu-se în acest scop produsele pe bază de detergenți.

Art 769 Se interzice folosirea paratelor radiante, cu rezistențele de încălzire neprotejate sau cu legături improvizate. Este interzisă, de asemenea, supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuți. în tablourile electrice se vor utiliza numai siguranțe dimensionate, iar fuzibilul ars nu va fi înlocuit cu fir de Iiță, staniol sau alte materiale.

Art.770 Se interzice blocarea ușilor de intrare și ieșire din aerogările de pasageri sau a căilor de acces, cu bagaje, aparatură, sau depozitarea în dreptul lor a mobilierului sau alte materiale. în cazul în care se impune ca unele ieșiri să fie încuiate din motive de securitate, cheile respective, etichetate, vor fi depuse la un tablou centralizat, pentru operativitatea intervenției în caz de incendiu.

Art771 Instalațiile electrice pentru iluminatul de siguranță vor fi menținute în permanentă stare de funcționare. Personalul muncitor care are locul de muncă în aerogară va fi instruit pentru a folosi mijloacele de stingere din dotare și va organiza, în caz de incendiu, evacuarea pasagerilor spre ieșiri, în siguranță și ordine. După terminarea programului de lucru personalul de serviciu va controla toate spațiile, pentru a înlătura eventualele cauze de incendiu. Se interzice lăsarea sub tensiune a mașinilor de calcul, copiat, ventilatoare, aeroterme sau alte utilaje alimentate electric.

Art772 Toate cheile încăperilor, care la terminarea programului se încuie, vor fi depuse în mod obligatoriu Ia panoul central de la ofițerul de serviciu pe unitate.

Art773 în aerogările de mărfuri, obiectele și materialele vor fi depozitate respectându-se prevederile legale, astfel încât să nu se blocheze accesul spre cel mai îndepărtat punct al spațiului de depozitare.

Art.774 Depozitarea materialelor solide, lichide și gazoase și a altor materii sau substanțe, se face în raport cu natura, forma, dimensiunea, modul de ambalare și proprietățile fizico-chimice ale acestora, din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor (grupa sau clasa de combustibilitate ori inflamabilitate, tendința de autoaprindere, autoinflamare, explozie).

Art775 Toate spațiile vor fi dotate cu mijloace de stingere, având agentul de stingere corespunzător naturii mărfii din compartimentul respectiv. întregul personal muncitor aferent aerogării de mărfuri va fi instruit pentru mânuirea instalațiilor și echipamentului de stingere din dotare.

Art776 Mânuirea mărfurilor pentru depozitare se va face astfel încât cele metalice să nu producă scântei în contact cu pardoselile din beton.

Art777 în afara programului ușile de la compartimentele magaziilor de mărfuri vor fi încuiate și sigilate, iar cheile încăperilor vor fi predate la ofițerul de serviciu.

Art.778 Deșeurile de hârtie sau alte produse combustibile vor fi colectate zilnic, pentru valorificare sau distrugere, în locuri special destinate acestor produse.

Art779 în jurul aerogărilor de pasageri și mărfuri se va menține în permanență curățenie, iar căile de acces la aceste obiective vor fi permanent disponibile pentru intervenția autospecialele de stins incendii.

Art.780 Accesul la turnurile de control și dirijare a circulației aeriene, amplasate în vecinătate, sau care fac corp comun cu aerogările, va fi permanent degajat. Se interzice blocarea palierelor scării de acces la turn, cu dulapuri, fișete sau cu piese de schimb și rechizite. Se va verifica periodic starea tehnică a funcționalității lifturilor de persoane și pentru materiale.

Art781 Se interzice păstrarea de materiale ușor inflamabile în turnurile de control și depozitarea de imprimate de lucru peste necesarul normat pentru o perioadă de 48 de ore, calculat la traficul cel mai intens.

Art782 Se interzice folosirea consumatorilor electrici cu puterea mai mare decât cea pentru care a fost calculată secțiunea conductorilor electrici. Legăturile electrice improvizate sunt interzise.

Art.783 încăperile organelor de trafic vor fi dotate cu mijloace de stingere cu praf și CO2, iar personalul muncitor din activitatea de control și dirijare va fi instruit pentru mânuirea acestora.

PLATFORME DE ÎMBARCARE - DEBARCARE, PISTE DE DECOLĂRI - ATERIZĂRI, CAI DE RULARE Art.784 Pe platforme de îmbarcare - debarcare fumatul este interzis.

Art.785 Funcție de mărimea platformei și numărul maxim de aeronave care pot staționa, se dotează cu mijloace mari de stins incendii (stingătoare carosabile sau portabile cu spumă chimică sau cu praf și CO2).

Art.786 La dispunerea aeronavelor pe platformă se va avea în vedere respectarea distanței între ele, astfel încât, în caz de incendiu acestea să poată fi manevrate cu ușurință.

Art.787 Circulația mijloacelor auto și autospeciale pe platforma cu aeronave în staționare se va face cu viteză redusă și la depărtare de 4 - 5 m față de acestea.

Art.788 Alimentarea aeronavelor pe platforme se va face conform normelor specifice, executându-se în prealabil împământarea autoalimentatorului.

Art789 Pe timpul alimentării aeronavelor, lucrul cu foc deschis în apropierea acestora este interzis.

INSTALAȚII ELECTRICE DE BALIAJ, PISTA SI OBSTACOLE

Art.790 Instalațiile electrice vor fi permanent sub supraveghere pe timpul introducerii sub tensiune, cât și a panoului de comandă.

Art.791 La executarea lucrărilor de remediere a defecțiunilor la cablurile subterane, care necesită încălzirea masticului bituminos, se vor lua măsuri de îndepărtare a ierburilor uscate, pe o rază de 3 m în jurul topitorului și se va dota locul de muncă cu stingătoare cu spumă chimică.

LABORATOARE ȘI ATELIERE DIN INCINTA AEROGĂRILOR

Art792 Acestea vor fi dotate cu stingătoare portative cu spumă chimică sau cu praf și CO2, în funcție de categoriile de lucrări care se execută, iar personalul muncitor va fi instruit asupra modului de acționare în caz de incendiu.

Art793 Se interzice folosirea sau depozitarea lichidelor inflamabile în incinta atelierelor și laboratoarelor.

OBIECTIVE PENTRU PROTECȚIA NA VIGATIEI AERIENE

Art.794 Obiectivele pentru protecția navigației aeriene - P.N.A. - sunt formate din construcții și instalații independente sau spații realizate în clădirea tehnică a aerogării, în care se montează aparatură radio-emisie-recepție și radiolocație pentru dirijarea aeronavelor de război, pe căile aeriene și la procedurile de aterizare. Aparatura P.N.A. este deservită de personal de specialitate sau telecomandată. Personalul de deservire este obligat să respecte normele prevăzute de întreprinderile producătoare, privind efectuarea la timp a lucrărilor regulamentare și controalelor profilactice, în scopul prevenirii unor deficiențe sau avarii, care pot duce la scurtcircuite, supraîncălziri, degradări ale izolațiilor sau alte defecțiuni ce creează pericol de incendiu.

Art795 Alimentarea cu energie electrică se efectuează de la rețeaua electrică publică sau, în caz de avarie a acesteia, de la grupuri electrogene proprii. în încăperile în care funcționează echipamentele P.N.A., grupurile electrogene, se interzice păstrarea carburanților, lubrifianților, precum și a oricăror materiale combustibile. Se admite pentru grupul electrogen combustibilul din rezervorul pentru consumul zilnic. Se vor evita scurgerile de combustibil sau de lubrifianți, iar în cazul când se produc accidental, acestea se vor curăța imediat. Conductele de evacuare a gazelor arse vor fi perfect etanșe și scoase în exterior, evitându-se trecerea pe lângă materiale combustibile.


Art.796 Conductorii electrici și tuburile de protecție aferente vor fi verificați periodic, pentru menținerea rezistenței de izolație admisibile. Automatele de protecție și contactele acestora vor fi menținute în perfectă stare de funcționare.

Art797 Siguranțele fuzibile din tablourile de distribuție a energiei electrice vor fi folosite numai cu fuzibile calibrate și în execuție închise. Se interzice folosirea siguranțelor fuzibile ca aparate de conectare și deconectare.

Art.798 în cazul în care obiectivele P.N.A. sunt prevăzute cu instalații pentru protecția trăsnetului, se vor verifica periodic următoarele:

 • - dacă IPT și MPT corespund și sunt conforme cu prevederile Normativului I - 20;

 • - dacă toate componentele IPT și MPT sunt în stare bună și pot asigura funcțiunile cărora le sunt destinate și nu prezintă coroziune;

 • - rezistența de dispersie a prizei de pământ (conform STAS 12604 / 4);

 • - la verificarea continuității electrice a unui conductor de coborâre, măsurarea se face după separarea acestuia de legătura Ia pământ prin piesa de separație (cu ajutorul unui MEGOHMETRU de 500 V sau a altui aparat corespunzător pentru măsurarea rezistențelor);

Art.799 Echipamentele P.N.A. vor fi dotate cu stingătoare, conform recomandărilor firmelor furnizoare, astfel ca agentul de stingere folosit să nu dăuneze aparaturii.

Art. 800 în stațiile de telecomunicații și sălile de aparatură telegrafică (telex) este interzis fumatul și folosirea reșourilor cu rezistențe electrice deschise. Elementele combustibile fono-absorbante vor fi ignifugate conform Normelor tehnice C - 58 / 1996.

Art.801 Este interzisă spălarea și curățarea aparatelor telex cu substanțe inflamabile, în condiții în care ar putea provoca incendii.

Art.802 Se interzice depozitarea neorganizată și fără a se lua măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, a materialelor de orice fel și în mod deosebit a celor combustibile. în incinta obiectivului P.N.A. se va cosi și îndepărta periodic iarba.

AEROSAZE SI PUNCTE DE L UCR U

Art.803 Aerobazele și aerocluburile, pe lângă respectarea Normelor de P.S.I. emise de Ministerul Transporturilor, vor întocmi instrucțiuni specifice de P.S.I., la aeronavele din categoria a IV-a, elicoptere și planoare din dotare.

Art.804 La punctele de lucru, se interzice cu desăvârșire începerea zborurilor aviochimice, dacă în prealabil acestea nu au fost dotate cu mijloace de stingere corespunzătoare.

Art.805 în aerobaze, aerocluburi, puncte de lucru, vor fi fixate și amenajate locuri pentru fumat, care vor fi marcate conform STAS 297 / 2.

Art.806 La aerocluburi, turnurile și sălile de uscare a parașutelor vor fi dotate cu stingătoare portative, cu spumă chimică sau praf și CO2.

AGENȚII COMERCIALIZARE TICHETE DE TRANSPORT AERONA VE

Art.807 Șefii de agenții vor lua măsurile necesare de P.S.I., specifice locurilor de muncă. Agențiile vor fi dotate cu mijloace de stingere, funcție de suprafața încăperilor.


Art.808 în hangare se interzice :

 • - preîncălzirea, pornirea și încercarea motoarelor de aeronave sau a altor utilaje;

 • - încărcarea acumulatorilor electrici și păstrarea acestora pe avion sau în alte locuri decât cele stabilite (cameră depozitare acumulatori - de regulă lângă stația de încărcare acumulatori);

 • - folosirea focului deschis cu flacără sau de lată natură, care pot produce scântei, inclusiv fumatul;

 • - folosirea lămpilor electrice defecte;

 • - menținerea instalației electrice a aeronavelor sub tensiune;

 • - alimentarea cu combustibil sau lubrifianți a aeronavelor sau altor utilaje;

 • - introducerea și păstrarea aeronavelor care au scurgeri de carburanți și lubrifianți;

 • - păstrarea (depozitarea) acizilor, lichidelor inflamabile, lacurilor, vopselelor, acumulatoarelor, a lavetelor și huselor îmbibate cu unsori, uleiuri;

 • - existența și exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni, improvizații sau cu lăsarea acestora sub tensiune după program;

 • - la hangarele cu suprastructură de lemn, nu se admite executarea instalațiilor electrice de iluminat și forță în interiorul lor;

 • - introducerea mijloacelor auto de orice tip, cu excepția mijloacelor de tractare pentru avioanele scurt, mediu și lung curier, care au dispozitiv cu parascântei la eșapament.

Art.809 Avioanele, elicopterele și planoarele se dispun în hangare, astfel încât să se asigure introducerea și scoaterea liberă a acestora, avându-se în vedere următoarele :

 • - intervalele minime dintre avioane, măsurate între punctele cele mai îndepărtate, să fie de cel puțin 1 m pentru avioane mono și bimotoare, de 4 m pentru avioane cu mai mult de două motoare, de 2 m între circumferințele deschise de elicele portante (sau între circumferințele unui elicopter și cel mai apropiat punct al elicopterului vecin), pentru elicopterele până la 7 tone greutate și de 3 m în cazul elicopterelor peste 7 tone greutate. Distanța dintre aeronave și pereții hangarelor trebuie să fie de minim 0,5 m.

Art.810 La aeronavele care se introduc în hangar, pentru lucrări regulamentare sau accidentale, se vor respecta normele prevăzute de fabrica producătoare, cât și de art. 401 - 404 din Regulamentul tehnic al aviației civile. Se interzice introducerea în hangare a aeronavelor cu carburanți în rezervoare. Scoaterea carburanților din rezervoare se va executa numai în afara hangarelor. Instalațiile electrice, de radio - locație, vor fi întrerupte cu excepția perioadei de verificare a acestora. Pe timpul cât aeronavele se vor afla în hangar, pentru lucrările amintite, vor fi luate măsuri speciale pentru asigurarea unei intervenții, în caz de incendiu, care vor fi stabilite de comisia de apărare împotriva incendiilor.

Art811 Pentru curățirea pieselor nedemontabile de pe aeronave se va folosi petrosin, pentru o singură operațiune, cu deosebită atenție, pentru a evita împrăștierea lichidelor inflamabile pe pardoseala hangarului, prin utilizarea de tăvi colectare. în cazul în care se produc astfel de scurgeri, lichidele se vor înlătura de urgență de pe pardoseală, prin ștergerea cu lavete, spălarea cu apă și detergenți sau neutralizarea lor cu nisip, după care materialele folosite vor fi îndepărtate din hangar în locuri special amenajate.

Art812 Depozitarea huselor și a pieselor de schimb pentru strictul necesar de lucru este interzisă.

Art.813 Intrarea în hangare va fi permanent degajată, deschiderea ușilor urmând a se efectua cu rapiditate și ușurință, ceea ce impune întreținerea corespunzătoare a șinelor de ghidaj și a dispozitivelor de acționare.

Art.814 Decaparea, vopsirea și lăcuirea aeronavelor care se efectuează în hangare, se va executa la ore separate de restul lucrărilor regulamentare, luându-se măsuri corespunzătoare de prevenire a incendiilor și aerisirea optimă a halelor de lucru.

Art815 Se interzice introducerea și păstrarea în hangar a autocisternelor și autoalimentatoarelor cu carburanți. Art.816 Se interzice blocarea căilor de acces la hangar și în mod deosebit a celor din fața portierelor. Pentru evacuarea aeronavelor se va acționa conform sarcinilor stabilite în planurile de evacuare în caz de incendiu.

Art.817 La hangarele cu suprastructură de lemn se va executa protejarea părților lemnoase, prin ignifugare. La aplicarea soluției ignifuge se vor respecta prevederile instrucțiunilor elaborate de fabrica producătoare. Protecțiile prin ignifugare vor fi controlate periodic și se vor reface ori de câte ori se constată modificări în compoziția lor. Calitatea ignifugării se constată prin probe de laborator, obligatorii la executarea fiecărei ignifugări.

STANDURI DE PROBA PENTRU MOTOARE DE AVION

Art818 Alimentarea cu combustibil a standului de probă se va face numai prin conducte etanșe.

Art.819 înainte de pornirea motorului se va verifica etanșeitatea și starea tehnică a tuturor conductelor și robinetelor de combustibil, atât Ia motor, cât și la stand. Defecțiunile constatate vor fi remediate înainte de pornirea motorului, iar dacă se constată că una dintre piese este uzată, se va opri funcționarea până la înlocuire.

Art.820 Se interzice alimentarea din bidoane sau alți recipienți transportabili, a motoarelor de la standurile de probă.

Art821 încăperile pentru standurile de probă a motoarelor vor fi prevăzute cu instalații de ventilație și exhaustare a vaporilor și gazelor combustibile. Acestea vor fi puse în funcțiune cu 15 minute înainte de pornirea motoarelor și vor funcționa pe tot timpul probelor ori rodajul acestora.

Art 822 Lămpile portative vor fi de tip antiexploziv, iar becurile vor fi bine fixate pentru evitarea flamărilor. Art.823 Este interzisă manipularea vaselor sau canistrelor cu carburanți lângă motorul în funcțiune sau gata de pornire.

Art824 Șprițuirea motorului se va face numai cu seringă și în timpul cât motorul este rece și nu funcționează. Art.825 Se interzice introducerea în standul de probă a oricăror surse de foc (lămpi de benzină, reșouri electrice, aparate de sudură). De asemenea se interzice introducerea tuburilor de oxigen, a carbidului sub orice formă, a substanțelor chimice, acizi, benzină, motorină.

Art.826 Lăsarea motorului în funcțiune fără supraveghere este interzisă.

Art827 Pe timpul funcționării motorului se va urmări reglajul debitului de carburant, lubrifiant, verificarea funcționării agregatelor, eliminarea scurgerii de benzină, petrol și uleiuri.

AERONAVE TRANSPORT PASAGERI SI MĂRFURI

AERONAVE LA SOL

Art828 Parcarea avioanelor la sol, pe platformele de îmbarcare - debarcare sau de staționare, se va face la locurile indicate prin schema de parcare sau a indicației dispecerului de sol de pe aeroportul respectiv. Distanța între planurile aeronavelor în staționare, pe același aliniament, va fi de 7 m, ea putând fi redusă funcție de anvergura aeronavei, astfel:

6,0 m pentru aeronave cu anvergură de 23 la 30 m;

4,5 m pentru aeronave cu anvergură de 15 la 23 m;

3,0 m pentru aeronave cu anvergură mai mică de 14 m.

Art.829 Se interzice fumatul în aeronavă sau în jurul ei pe timpul cât acesta se află pe platforma de staționare. Fumatul este permis numai în locurile special indicate de organele aeroportuare.

Art.830 în timpul alimentării cu carburanți de către autoalimentator (autocisternă) se interzic fumatul și folosirea focului deschis, pe o rază de cel puțin 50 m de la locul alimentării. în timpul alimentării, atât autoalimentatorul cât și avionul, vor avea motoarele oprite, cu execpția motoarelor de acționare a pompelor.

Art.831 în timpul alimentării cu carburanți, avioanelor și elicopterelor li se vor asigura continuitatea legăturii scurgerii electricității statice la pământ. în acest scop, periile de la jambele aeronavelor vor fi suficient de lungi, pentru a face permanent contact cu pământul. La utoalimentator se v a asigura scurgerea la pământ prin banda de cauciuc armat din spatele autovehiculului, precum și continuitatea legăturii dintre aeronavă și autoalimentator, prin clema furtunului de alimentare.

Art.832 Pentru aeronavele la care cartea tehnică prevede legarea obligatorie la o priză de pământ, aeroporturile vor realiza prize de pământ, conform prevederilor legale. Legarea aeronavelor prin cabluri cu clemă la priza de pământ se va executa de către mecanicul de sol, imediat la sosirea aeronavei la platforma de parcare destinată și care are prevăzută o asemenea priză. Pornirea unei aeronave de pe locul de parcare se va executa numai după ce mecanicul de sol confirmă desfacerea legăturii de la priza de pământ.

Art833 Se interzice alimentarea avioanelor care au sistemul de alimentare cu combustibil defect, precum și alimentarea concomitentă cu carburanți, lubrifianți și cu oxigen.

Art.834 Autovehiculele de alimentare a aeronavelor, ale căror instalații prezintă scurgeri de carburanți sau nu au dispozitiv de parascântei la țeava de eșapament, nu vor fi admise să efectueze alimentarea. în cazul constatări unor avarii pe timpul funcționării, autoalimentatorul respectiv va fi îndepărtat la distanță corespunzătoare de aeronavă, după care se va proceda la remedierea lor.


Art835 în timpul alimentării cu combustibil și lubrifianți se vor evita scurgeri din rezervoare pe platforme sau pe părți din aeronave. în cazul în care acestea se produc, ele vor fi îndepărtate cu nisip, lavete de bumbac, sau cu alte mijloace de spălare. Alimentarea cu combustibil a avioanelor se va face numai în prezența unei autospeciale de stins incendiu pe platforma de staționare sau cel puțin două stingătoare transportabile, cu bioxid de carbon sau cu spumă chimică.

Art.836 Autospecialele vor circula la o distanță de aeronave de :

 • - minim 30 m când aeronavele au motoarele pornite;

 • - minim 15 m când aeronavele au motoarele oprite.

Mijloacele tehnice aeroportuare care deservesc nemijlocit aeronavele se pot apropia de acestea până Ia distanța de 10 m, după care rulajul și manevra spre aeronavă se va face sub directa dirijare și supraveghere a unei persoane numite din compartimentul tehnic, operațional sau de deservire. Este interzisă trecerea autoalimentatoarelor (autocisternelor) de carburanți și lubrifianți prin spatele aeronavelor staționate sau în rulaj, care au motoarele pornite.

Art.837 Se interzice categoric lăsarea autospecialelor în funcțiune sau staționare Ia avion, nesupravegheate și părăsirea acestora când sunt situațiile susmenționate.

Art.838 Viteza de deplasare pe platforme a autospecialelor va fi de 5,0 Km/oră iar pe căile de acces interioare de max. 15 Km/oră. Manevrele la viraje se vor executa cu viteze cât mai reduse.


Art.839 Stațiile de încărcare și transvazare a oxigenului vor fi exploatate conform instrucțiunilor și indicațiilor care însoțesc agregatele respective. Se vor controla în permanență starea racordurilor și a ventilelor, precum și existența lubrifiantului în pompă, evitându-se supraîncălzirea acestuia. în timpul transvazării oxigenului stația va avea obligatoriu cuplat sistemul antiincendiar.

Art.840 Cablurile și cuplajele de alimentare vor fi în perfectă stare tehnică de curățenie, pentru evitarea scurtcircuitelor sau flamărilor. Se va urmări ca ventilația bateriilor de acumulatoare și a grupurilor electrogene să fie asigurată și să nu depășească timpii admiși pentru regim forțat și de suprasarcină.

Art.841 Se interzice aruncarea combustibililor și lubrifianților pe spațiile verzi sau în instalațiile de canalizare ale aeroporturilor, aceștia urmând să fie colectați în locuri și recipiente special destinate în acest scop.

Art842 La avioanele și elicopterele utilitare care transportă amestecuri toxice pentru prăfuire sau stropire din aeronavă, în afară de prevederile instrucțiunilor de exploatare, se vor mai respecta următoarele reguli:

 • - bidoanele cu substanțe chimice vor fi manipulate cu atenție, în așa fel încât să nu se verse din conținut;

 • - pe timpul încărcării substanțelor chimice, motorul aeronavei va fi oprit;

 • - operațiunile de manipulare și încărcare vor fi în așa fel orientate față de vânt, încât eventualele pierderi de substanțe chimice să nu cadă asupra persoanelor sau aeronavei;

Art.843 Se interzice depozitarea pieselor de schimb, lăzilor de ambalaje și altor materiale pe căile de acces ale mijloacelor de intervenție P.S.I.

AVIOANE IN TIMPUL ZBORULUI

Art.844 în timpul decolării, aterizării sau Ia indicațiile comandantului de aeronavă, fumatul este interzis. Acest anunț se va face la fel ca și pentru legarea centurilor de siguranță. Călătorii nu au voie să transporte în bagajele lor materiale inflamabile, toxice, rău mirositoare, precum și cele indicate prin mențiuni speciale ale companiei de transport aerian. Transportul acestor materiale este permis numai cu respectarea strictă a normelor elaborate de Organizația Internațională pentru Aviația Civilă.

Art.845 în timpul zborului pe cursele interne fumatul este interzis. în avioanele care efectuează curse externe este permis fumatul pe timpul zborului, iar pasagerii care fumează sunt obligați să stingă complet chibriturile și țigările după utilizare și să le introducă numai în scrumierele special amenajate în cotierele scaunelor.

Art846 în cazul declanșării unui incendiu în cabina echipajului sau la motoarele aeronavei, echipajul va acționa în conformitate cu prevederile regulamentelor de zbor și tehnice ale aviației civile.

Art847 Acționarea cu mașini pentru stingerea incendiilor la aeronave, se va efectua ținându-se cont de direcția vântului și zona incendiată.

Art.848 în cazul acționării la aeronave având motoare cu reacție se interzice apropierea pompierilor de un motor în funcțiune la o distanță mai mică de 7,5 m.

AUTOSPECIALE SI UTILAJE PENTRU DESERVIREA AERONAVELOR LA SOL

Art.849 Pentru exploatarea și utilizarea autospecialelor la deservire în condiții de siguranța se vor respecta următoarele reguli generale:

 • a)  deservirea autospecialelor este admisă de către persoanele care posedă permis de conducere corespunzător categoriei autoșasiului, sunt apte medical, care cunosc în detaliu modul de construcție, funcționare și manevrare a instalațiilor, regulile de protecția muncii și P.S.I. au fost autorizate prin examinare și atestare să lucreze pe aceste tipuri de mijloace

 • b)  înainte de începerea lucrului se va verifica starea tehnică a echipamentelor, accesoriilor și sculelor folosite, prezența și starea de funcționare a mijloacelor pentru stins incendii. Se interzice deservirea cu defecțiuni sau scurgeri de produse petroliere prin instalație, sau cu mijloace P.S.I. lipsă sau defecte;

 • c)  pe timpul deservirii se va supraveghea atent și continuu starea normală de funcționare a echipamentului, oprindu-se imediat instalația la apariția unor defecțiuni;

 • d)  aparatele de măsură și control, electronice, electrice și termomecanice (manometre, manovacumetre și manometre diferențiale) vor fi verificate metrologic anual și se vor monta pe utilaje sigilate;

 • e)  mijloacele de stins incendii prevăzute din construcție pe autospecială vor fi menținute permanent în stare de funcționare, vor fi controlate periodic, iar taloanele de verificare vor fi semnate lunar;

 • f)  în scopul prevenirii incendiului este interzis:

 • - a se depozita în compartimentele instalației speciale produse inflamabile sau cârpe îmbibate cu astfel de produse;

 • - a se executa lucrări de reparații, întreținere, ungere etc., având motoarele autospecialelor pornite;

 • - la terminarea programului de tură, autospecialele vor fi predate schimbului următor pe bază de proces-verbal, în care se consemnează starea tehnică a autospecialei și a mijloacelor P.S.I. In situația când instalația prezintă defecțiuni, procesul-verbal va fi contrasemnat de către șeful de atelier (secție), care este obligat să ia măsuri de organizare a remedierii defecțiunilor

 • g)  se interzice categoric lăsarea autospecialei în funcțiune sau staționarea la avion nesupravegheată și părăsirea ei în această poziție;

 • h)  se interzice personalului de deservire să intre în serviciu sub influiența alcoolului sau în stare de oboseală și să consume băuturi alcoolice în timpul programului.

Plecarea din tură a personalului căruia nu i-a venit schimbul se va face numai după aprobarea șefului turei care intră în serviciu, în urma verificării de către acesta a autospecialei și a semnării procesului verbal de predare-primire.

Art.850 La exploatarea stației de încărcare cu oxigen (AKZS și similarii) se vor respecta următoarele reguli speciale:

 • a)  stația va fi parcată separat de celelalte autovehicule, în apropierea mijloacelor de stins incendiu;

 • b)  se interzice categoric staționarea (lucrul) în compartimentul de compresor al caroseriei în timpul funcționării compresorului. Efectuarea diferitelor lucrări în compartimentul de compresor al stației este permisă numai când compresorul este oprit;

 • c)  în situația când compresorul nu funcționează, sau înainte de orice deplasare a stației dintr-un loc în altul, obligatoriu se va controla decuplarea compresorului cu ajutorul scoabei de fixare a manetei cutiei prizei de forță în poziția „ decuplat „ ;

 • d)  toate lucrările care se execută la stație, legate de transvazarea oxigenului, se execută obligatoriu cu sistemul antiincendiar cuplat;

 • e)  ventilele nr. 10, 13, 14, 15 de pe tabloul de comandă trebuie să fie întotdeauna închise, iar ștuțurile de intrare și de ieșire ale reductoarelor de azot trebuie să fie închise cu bușoane metalice;

 • f)  înainte de desfacerea șlangului de încărcare-descărcare de la sistemele de oxigen ale avionului sau de la o sursă străină de oxigen, se deschide ventilul de puijare (suflare) nr. 7 și se evacuează din șlang oxigenul sub presiune care există în acesta;

 • g)  în timpul transportului stației sau al deplasării acesteia de la un avion Ia alt avion, șlangul de încărcare-descărcare nu se desface de la ștuțul stației;

 • h)  în timpul exploatării stației, personalul este obligat să respecte întocmai regulile și instrucțiunile de lucru specifice acestei autospeciale.

Se interzice:

 • - începerea lucrului la stație fără degresarea mâinilor (cu alcool etilic sau acetonă și ștergerea cu tifon)

 • - montarea ansamblurilor, care vin în contact cu oxigenul, din piese nedegresate;

 • - verificarea etanșeității îmbinărilor demontabile cu flacără liberă (chibrit, brichetă etc,);

 • - lucrul la stație când există scăpări cât de mici de oxigen la îmbinările demontabile și atunci când se face evacuarea oxigenului prin manșoane;

 • - încărcarea de la stație a buteliilor care nu sunt de oxigen și folosirea șlangului de încărcare pentru alte scopuri;

 • - fumatul în cabină sau apropierea stației până la o distanță de 50 metri;

 • - deservirea avioanelor cu stația care nu are aparatura de măsură și control verificată metrologic.

STINGEREA INCENDIILOR LA AERONAVE

Art.851 în cazul apariției unui incendiu la bordul aeronavei, comandantul și echipajul din subordine va acționa pentru stingerea acestuia, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de constructorul aeronavei în cartea tehnică a aeronavei respective.

Art.852 La sol se va avea în vedere ca aeronavele incendiate, dezvoltă o temperatură de peste 1000 gr. C și pot face explozie datorită rezervoarelor de carburanți cuprinse de flăcări.

Art.853 Pentru stingerea incendiilor la aeronave sunt indicați stingători cu spumă, bioxid de carbon, prafuri stingătoare inerte sau azot.

Art.854 Paralel cu stingerea incendiului se va avea în vedere menținerea unei temperaturi suportabile pentru pasagerii aflați în avion - dacă nu au fost în prealabil evacuați - în care scop vor fi răcite părțile aeronavei cu apă pulverizată sub formă de ploaie.

Art. 855 în cazul aterizărilor forțate (tren aterizare defect) pe pista de aterizare se va realiza un strat de spumă compactă cu grosimea de 5 - 15 cm - în zona de contact și pe o distanță de 300-400 m.

CAPITOLUL V

REGULI GENERALE DE ORDINE INTERIOARĂ

 • 5.1. L UCRÂRILE CU FOC DESCHIS

Art. 856 Lucrările cu foc deschis se vor supraveghea numai de persoane calificate, experimentate și instruite.

Art. 857 Persoana fizică cu atribuții de conducere (primar, administrator, utilizator etc.) va reglementa prin document scris (decizie, dispoziție etc.) modul de executare a lucrărilor cu foc deschis, activitate care presupune:

 • a. stabilirea, dacă este cazul, a locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis (topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curățări prin ardere etc.) și a persoanelor care le supraveghează;

 • b. stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

 • c. nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

 • d. descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;

 • e. întocmirea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări, care să fie ținute de executant asupra sa și prelucrată cu acesta înainte de începerea lucrării.

Art. 858 Este interzisă folosirea focului deschis în locurile (încăperile, zonele, instalațiile, echipamentele, mijloacele de transport etc.) în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează materiale și substanțe combustibile sau care, în prezența focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, cum sunt:

 • a. instalațiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, gaz de fumai, acetilenă, hidrogen etc.) și a oxigenului;

 • b. instalații de producere, prelucrare, pompare, transport și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);

 • c. gospodăriile de ungere și acționările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile;

 • d. secțiile și atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelării, de acoperiri metalice, de întreținere și reparație a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, de vulcanizare, tapițerie, croitorie etc.;

 • e. depozitele de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenți, uleiuri, motorină etc.), material lemnos și produse din lemn, produse textile și de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.;

 • f. încăperile în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.), precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;

 • g. încăperile unde se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile;

 • h. încăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;

 • i. laboratoarele și stabile-pilot în care se utilizează substanțe combustibile;

 • j. încăperile de încărcat acumulatori;

k. încăperile cu echipament electric, de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, control trafic;

 • l. încăperile speciale de cabluri electrice;

m. construcțiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul (magazine, teatre, expoziții, cinematografe etc.), și alte locuri stabilite.

Art. 859 Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Art. 860 Permisul de lucru cu foc prevăzut la art. 99 alin. (3) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraOiei Oi internelor nr. 163/2007, se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent (șeful sectorului de activitate unde se execută lucrarea) (model anexa 4).

Art. 861 Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc., în care se execută operațiuni cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru:

 • a. pregătirea locului, conform art. 99 alin. (2) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraOiei Oi internelor nr. 163/2007;

 • b. instruirea personalului;

 • c. controlul după terminarea lucrării.

în cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în instalații și în alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atribuții de conducere va dispune luarea și a altor măsuri de protecție specifice.

Art. 862 Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art 863 Echipamentele și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare. De îndeplinirea acestei cerințe răspunde executantul.

Art. 864 Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreținerii și verificării lor la termen și de către personal sau persoane fizice de specialitate.

Art. 865 Pregătirea locului unde urmează să se execute operațiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică presupune:

 • a. înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m și bine ancorate de podea;

 • b. protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale incombustibile;

 • c. îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;

 • d. curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;

 • e. umezirea cu apă sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură, cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente;

 • f. înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri incombustibile;

 • g. amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și respectiv, cel puțin 5 m între ele;

 • h. dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;

 • i. asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

Art. 866 Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă, în aer liber, în afara încăperii unde se sudează și ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis.

în mod excepțional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparații, montaj sau de întreținere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a.  debitul maxim de acetilenă să nu depășească 3,2 m3/h;

 • b.  generatorul să fie verificat și să posede placa de timbre;

 • c.  încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg;

 • d.  încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 și să fie bine ventilată;

 • e.   să existe posibilitatea asigurării distanțelor de siguranță;

 • f. să se realizeze, pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea funcționării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei.

Art 867 Lucrările de sudare la instalații, rezervoare, recipiente și conducte prin care s-au vehiculat și în care s-au depozitat substanțe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau cu gaz inert, izolarea acestora prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și după efectuarea analizelor de laborator.

Piesele, instalațiile și materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau de tăiere se vor curăța în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc.

Art, 868 în timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

 • a. supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei (răspândirii) și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

 • b. strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

 • c. închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

 • d. interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

 • e. neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

 • f. evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art 869 După terminarea lucrării trebuie să se asigure, de regulă, următoarele:

 • a. verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.);

 • b. descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

 • c. verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

 • d. depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

 • e. reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

 • f. colectarea nămolului (șlamului) de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 870 în toate cazurile în care este constituit și funcționează un serviciu privat pentru situaDii de urgenDă se va asigura înregistrarea la acesta a permisului de lucru cu foc, înainte de începerea efectivă a lucrării.

 • 5.2. FUMATUL

Art, 871 Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă dată de persoana fizică cu atribuții de conducere.

Art. 872 Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însușită de utilizatorii în cauză.

în dispoziție se vor menționa:

 • a. locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau de explozie în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete;

 • b. locurile amenajate pentru fumat;

 • c. persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării pe locuri și sectoare de activitate;

 • d. alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

Art 873 Fumatul este interzis, de regulă, în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis, prevăzute de prezentele norme generale, precum și în:

 • a. spațiile de cazare comună;

 • b. încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control și automatizare;

 • c. încăperile centralelor termice;

 • d. locurile cu schele, cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile;

 • e. lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite.

Art. 874 în toate zonele (locurile) în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate specifice, prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 875 Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanță mai mică de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum) și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

Art. 876 La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ, instrucOiuni afiDate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor Ci reguli de comportare în caz de incendiu, mijloace de apărare împotriva incendiilor și se vor marca cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

Art 877 Scrumierele și vasele din interiorul clădirilor (coridoare, holuri etc.) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele etc.).

Art 878 în locurile de muncă unde este permis fumatul scrumierele sau vasele cu apă, se amplasează astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotică și altele.

Art 879 Depunerea în scrumiere sau vase a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisă.

Art 880 Golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

Art 881 Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă. Art 882 Locurile în care este permis fumatul se marchează conform legii.

 • 5.3. ASIGURAREA CĂILOR DE ACCES, DE EVACUARE ȘI DE INTERVENȚIE

Art 883 Accesul mijloacelor și al persoanelor pentru intervențiile operative în caz de urgență publică de incendiu, în vederea salvării și acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor și limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanență la :

 • a. construcțiile de orice fel (industriale, social - administrative, speciale etc.) și încăperile acestora;

 • b. instalațiile tehnologice și anexe;

 • c. depozitele închise și deschise de materii prime, semifabricate, finite și auxiliare;

 • d. instalațiile, aparatele și mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora (centrale și butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control și semnalizare ale instalațiilor sprinkler, stații de pompe de apă, claviaturile și vanele rețelelor de apă, abur, drencer, gaze inerte și spumă, hidranți de incendiu, stingătoare, pichete de incendiu, bazine, rezervoare și castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale, posturi telefonice de anunțare a incendiilor etc.);

 • e. dispozitivele de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu (cortine metalice de siguranță, trape de evacuate a fumului și gazelor fierbinți, clapete de pe tubulatura de ventilație, exhaustare și transport pneumatic, obloane, ferestre și uși de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor);

 • f. tablourile de distribuție și întrerupătoarele instalațiilor electrice de iluminat, de forță și iluminat de siguranță și la sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoare electrice cu rol în caz de incendiu;

 • g. claviaturile și vanele instalațiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate în caz de incendiu, și punctele de comandă ale acestora (gaze și lichide combustibile, benzi transportoare);

 • h. celelalte mijloace utilizate pentru intervenție în caz de incendiu (vehicule pentru tractare, transport sau izolare, cisterne ori autocisterne de apă și cheile de pornire ale acestora etc,).

Art. 884 Căile de acces, de evacuare și de intervenție trebuie să fie menținute în permanență, în orice anotimp, practicabile și curate. Această obligație revine persoanelor juridice sau fizice care administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective.

Administratorii în cauză vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, prezența unor asemenea mijloace și vor atenționa asupra regulilor care trebuie respectate.

Art 885 Blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutățește situația inițială, sunt interzise.

Art 886 Peste șanțurile sau săpăturile executate pe căile de acces, de evacuare și de intervenție se vor amenaja treceri (podețe) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare, semnalizate corespunzător.

Art 887 Gararea locomotivelor și a vagoanelor de cale ferată în intersecțiile cu drumurile uzinale sau cu căile de acces rutiere este interzisă. în cazul în care locomotivele sau vagoanele sunt blocate, din motive tehnologice, în intersecțiile cu drumurile uzinale sau cu căile de acces rutiere, se va asigura tractarea în cel mai scurt timp a materialului rulant ori se vor stabili rute de ocolire a intersecției, semnalizate corespunzător.

Art. 888 Se interzice blocarea m poziție deschisă a ușilor de la casele scărilor, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau a altor uși care, în caz de incendiu, au rol să oprească pătrunderea fumului, a gazelor fierbinți și propagarea incendiilor pe verticală sau pe orizontală.

Art. 889 Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecție a golurilor (uși, obloane etc.), cele de acționare a trapelor și clapetelor, precum și cele care mențin în poziție închisă ușile încăperilor tampon vor fi în permanență în stare de funcționare.

Sistemul de închidere a ușilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu ușurință a acestora în caz de incendiu.

Art. 890 Căile de acces, de evacuare și de intervenție se vor marca cu indicatoare de securitate, conform reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu ușurință, atât ziua cât și noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.

Se vor monta indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau la subsol ori la ușile de acces către spații și încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

Art 891 în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și a bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție:

Art 892 Cheile ușilor de acces în clădiri și cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau la persoane desemnate, astfel încât aceste chef să poată fi identificate și folosite în caz de necesitate (intervenție, control, verificări etc,).

SA. COLECTAREA DEȘEURILOR, REZIDUURILOR COMBUSTIBILE ȘI A AMBALAJELOR ȘI DISTRUGEREA LOR.

Art 893 Deșeurile și reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, se colectează ritmic, dar obligatoriu la terminarea schimbului și se depun în locurile destinate depozitării sau distrugerii lor, astfel încât la locurile de muncă să fie în permanență curățenie,,

Se colectează:

 • a. pulberile, rumegușul și talașul, scamele sau resturile textile și alte deșeuri combustibile depuse (acumulate) pe pardoseli, pereți, instalații, mașini, utilaje, aparatură, canale sau alte locuri, precum și maculatură de birotică;

 • b. scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, instalații, mașini și utilaje, din canale sau din alte locuri;

 • c. ambalajele care prezintă pericol de incendiu sau de explozie (lemn, carton, metalice pentru produse inflamabile, carbid etc.);

 • d. depunerile de grăsimi, vopsele, lacuri etc. de pe elementele instalaților de evacuare.

Art. 894 Pentru orice tip de activitate se stabilește modul de gestionare a deșeurilor, reziduurilor și a ambalajelor.

Gestionarea acestora presupune:

 • a. nominalizarea, după caz, a deșeurilor, reziduurilor și a ambalajelor specifice activității;

 • b. indicarea regimului de colectare și curățare;

 • c. locurile de depozitare și modul de distrugere sau de valorificare;

 • d. desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor;

 • e. completarea datelor noi la apariția oricăror modificări de situații.

Art. 895 Deșeurile și reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide (cârpe, câlțî, bumbac, rumeguș etc.), care conțin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu căptușeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu și marcate.

Art. 896 Deșeurile, reziduurile și ambalajele combustibile, care se reutilizează, se vor depozita, cu asigurarea distanțelor de siguranță fără de clădiri, instalații, culturi agricole, suprafețe împădurite și alte materiale combustibile, în raport de natura și de proprietățile fizico - chimice ale acestora,

Art. 897 Ambalajele metalice, din material plastic sau din sticlă reutilizabile se curăță, se spală, sau se neutralizează de restul conținutului cu materiale adecvate și se depozitează în locuri special destinate.

Art. 898 Deșeurile, reziduurile și ambalajele combustibile, care nu se mai reutilizează, se vor distruge prin ardere în crematorii amenajate și amplasate astfel încât să nu pună în pericol viața oamenilor, clădirile, instalațiile, culturile agricole, suprafețele împădurite, și alte materiale combustibile. Aceste crematorii trebuie să posede autorizațiile prevăzute de lege.

Art 899 Deșeurile, reziduurile și ambalajele combustibile, care degajă prin ardere substanțe sau compuși periculoși pentru viață sau pentru media, pot fi distruse prin foc deschis sub supraveghere, cu respectarea prevederilor în vigoare și ale prezentelor dispoziții generale.

 • 5.5. REGULI PENTRU SEZONUL RECE

Art 900 înainte de începerea sezonului rece se vor controla și se vor înlătura defecțiunile constatate, asigurându-se buna funcționare a:

 • a. instalațiilor și a sistemelor de încălzire existente la agenți economici, instituții publice și la gospodăriile populației (surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum etc.);

 • b. instalațiilor de încălzire din încăperi în care sunt montate instalațiile de stingere cu apă, precum și cele de depozitare a substanțelor chimice de stingere și din spațiile de garare a autospecialelor;

 • c. serpentinelor de încălzire cu aburi sau apă caldă a căminelor, rezervoarelor de depozitare a lichidelor combustibile, a gazelor sau apei pentru stingerea incendiilor;

 • d. dispozitivelor de încălzire a armăturilor de siguranță de la rezervoarele de lichide combustibile sau gaze lichefiate;

 • e. conductelor și furtunurilor de aburi de la instalațiile de stingere, precum și a celor din diverse instalații de producție și auxiliare.

Art 901 Componentele instalațiilor de stingere cu apă, care sunt expuse înghețului în timpul iernii și nu sunt prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire, vor fi protejate împotriva înghețului.

Art 902 Se vor asigura uneltele și accesoriile pentru deszăpezirea drumurilor și a căilor de acces, de evacuare și de intervenție.

Art 903 Căile de acces și accesul la sursele de apă sau Ia dispozitivele de punere în funcțiune a instalațiilor de stingere se vor curăța de zăpadă și gheață, asigurându-se menținerea permanent liberă a acestora.

Art 904 Personalul destinat să răspundă de aprinderea și de stingerea focurilor va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate și, respectiv, luate pe timpul sezonului rece.

 • 5.6. REGULI PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASE


Art. 905 în perioadele caniculare sau secetoase persoana fizică cu atribuții de conducere (primar, patron, utilizator etc.) va elabora un program de măsuri speciale care să contracareze efectele negative ale acestora în sfera prevenirii și stingerii incendiilor.

Art 906 Măsurile speciale trebuie să cuprindă:

 • a. identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și lipsei de precipitații;

 • b. interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

 • c. restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;

 • d. asigurarea protejării fără de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră (copertine, șoproane deschise etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece;

 • e. îndepărtarea din locurile unde se află a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticlă) care pot acționa în anumite condiții drept concentratori ai razelor solare;

 • f. intensificarea patrulărilor în zonele cu culturi agricole și în cele frecventate pentru agrement în locuri cu vegetație forestieră;'

 • g. asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu și verificarea zilnică a situației existente;

 • h. verificarea operativității de acțiune a formațiilor de intervenție ale serviciilor de pompieri civili;

 • i. mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular și secetos, prin detalierea cauzelor și a împrejurărilor favorizante.

Art. 907 Măsurile speciale stabilite vor fi aduse la cunoștință tuturor salariaților și, după caz, populației.


 • 5.7. REGULI ȘI MĂSURI DE P.S.L LA AMENAJAREA POMULUI DE IARNĂ

Art. 908 La alegerea și procurarea unui brad (pom) de iarnă se va ține seama de următoarele:

 • a. bradul să fie proaspăt în ajunul sărbătorilor de iarnă, cu maximum 2-3 zile până la montarea și ornamentarea lui, în zece zile de la tăiere, bradul pierde 40 - 50% din conținutul de apă, iar în următoarele 4-5 zile pierderea ajunge la 80% în afară de aceasta, rășina conține esențe volatile care sporesc potențialul de inflamabilitate;

 • b. dacă bradul a fost cumpărat cu mai multe zile înainte, nu se va monta imediat în casă, conservându-se într-un bazin cu apă;

 • c. în cazul alegerii unui brad artificial se va controla dacă nu este bun conductor de electricitate (în acest caz nu se poate utiliza) se va da o atenție deosebită instalațiilor electrice care trebuie să fie bine izolate). Art 909 în ce privește alegerea locului de așezare a pomului, se impun următoarele:

 • a. pomul de iarnă va fi montat în apă astfel încât să nu blocheze căile de acces - uși, scări de incendiu sau trasee pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu;

 • b. pomul se va așeza departe de sobele în care se face foc, de calorifere, de alte aparate de încălzire;

 • c. se va lăsa distanță față de perdele, draperii, pereți acoperiți cu hârtie sau țesături;

 • d. sub pomul de iarnă nu se vor așeza lucruri care se aprind sau ard ușor.

Art 910 La aranjarea pomului de iarnă se va ține cont de următoarele reguli:

 • a. pomul nu se va monta în sport din lemn;

 • b. pentru așezare se recomandă un vas mare umplut cu piatră;

 • c. vasul sau trepiedul de metal nu va fi mascat cu vată, hârtie colorată sau alte materiale ușor inflamabile;

 • d. în cazul folosirii de trepiede, acestea vor avea dimensiuni mai mari care să asigure o stabilitate cât mai sigură a pomului.

Art 911 La iluminatul unui pom se va avea în vedere:

 • a. instalația de iluminat să fie alimentată de la o pilă electrică sau baterie al cărui voltaj să nu prezinte pericol de incendiu;

 • b. conductoarele și legăturile să fie bine izolate;

 • c. instalația de iluminat să nu fie lăsată aprinsă în perioadele de timp când nu sunt persoane în încăperea respectivă, sau pe timpul nopții (odihnei);

 • d. ghirlandele luminoase să aibă contacte perfecte cu sursa de energie care exclude producerea unor scurtcircuite sau scântei;

 • e. ramurile joase ale pomului se vor îndepărta de lămpi de culoare ce se așează la baza pomului;

 • f. artificiile vor fi așezate numai pe ramurile înalte, încât nici o ramură să nu fie deasupra lot, aprinderea să se facă numai în prezența unor persoane mature care nu vor părăsi încăperea până ce acestea nu au ars complet;

 • g. în cazul folosirii unor lumânări, acestea se pot plasa numai pe ramurile înalte, încât deasupra flăcării să nu existe ramuri sau ghirlande de hârtie care pot lua foc.

Art. 912 Decorarea unui pom de iarnă se va face ținând seama de următoarele,:

 • a. ornamentația să fie așezată departe de sursele de incendiu ca: instalația de iluminat, artificii, lumânări;

 • b. ghirlandele să fie supuse în prealabil operației de ignifugare;

 • c. ca elemente de ornamentare să se folosească în număr cât mai mare globuri și alte obiecte din sticlă (nu se recomandă folosirea vatei);

 • d. darurile să nu se suspende în pom ci așezate la baza lui.

Art. 913 Persoanele care fumează nu se vor apropia de pomul de iarnă cu țigara aprinsă, nu se vor arunca resturi de țigări lângă suportul pomului, se va evita plasarea de scrumiere sub sau în apropierea pomului de iarnă.

Art 914 Pentru intervenție în caz de incendiu, în apropierea pomului se va ține un vas cu apă în care, pentru estetica locuinței se pot ține flori. Se recomandă de asemenea, existența unui stingător sau pled umezit.

5.S. INSCRIPȚII ȘI MARCAJE

Art 915 Este obligatorie marcarea cu indicatoare executate și montate conform standardelor (STAS 297/1-68 și STAS 297/2-68), astfel:

 • a) , cu indicatoare de interzicere (roșu pe alb):

 • - locurile cu pericol de incendiu și explozie și cele în care este interzis fumatul și focul deschis;

 • - locurile unde este interzisă utilizarea unor substanțe stingătoare sau de altă natură;

 • b) . cu indicatoare de avertizare (negru pe galben):

 • - ușile și obloanele din elementele de compartimentare împotriva incendiilor sau obturatoarele de pe instalațiile de ventilație, exhaustare și transport pneumatic, care trebuie închise în caz de incendiu;

 • - lipsa ieșirii în caz de incendiu într-o anumită direcție; - utilajele care trebuie oprite în caz de incendiu;

 • - locurile unde se găsesc lichide și gaze combustibile și alte substanțe și materiale explozive;

 • - locurile unde se degajă gaze toxice în caz de incendiu;

 • - elementele de construcții ce se pot prăbuși în caz de incendiu; - căi de acces ce nu se pot utiliza în caz de incendiu.

 • c) . cu indicatoare de siguranță (alb pe verde):

 • - scările. Ieșirile și traseele căilor de evacuate în caz de incendiu; - corpurile de iluminat de siguranță.

 • d) . cu indicatoare de informare (alb pe albastru):

 • - numerele de telefon ale serviciului de pompieri civili și ale pompierilor militari;

 • - tabloul electric general și întrerupătorul general; - clădirea serviciului de pompieri civili;

 • - locurile unde este necesară protejarea căilor respiratorii;

 • e) . cu indicatoare de informare referitoare la instalațiile de prevenire și stingere a incendiilor (alb pe roșu):

 • - avertizoarele de incendiu manuale și detectoarele;

 • - hidranții interiori și exteriori de incendiu ;

 • - mecanismele de acționare a cortinelor metalice, trapele pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, vanelor, pompelor de incendiu, instalațiilor cu spumă, abur și gaze inerte;

 • - centralele de avertizare a incendiilor, aparatele de control și semnalizare pentru instalațiile sprinkler;

 • - panourile de incendiu;

 • - rezervoarele, bazinele și rampele de alimentare cu apă în caz de incendiu. în situații justificate se vor prevedea și monta și alte indicatoare privind prevenirea și stingerea incendiilor, ale căror inscripții se stabilesc cu acordul organelor de pompieri militari.

Art 916 Indicatoarele din interiorul clădirilor în care activitatea se desfășoară în mod curent noaptea sau în timpul zilei, cu lumină artificială ori cu iluminat natural insuficient, vor avea asigurată iluminarea artificială.

Art 917 în încăperile care prin destinația for funcționează noaptea sau la lumină artificială, se vor folosi indicatoare luminoase de securitate sau reflectorizante.

Art. 918 în clădirile prevăzute cu instalații pentru iluminat de siguranță (avarie) iluminarea indicatoarelor care se referă la evacuarea persoanelor din încăperi, va fi asigurată prin circuite alimentate de la rețeaua separată a iluminatului de siguranță sau de la altă sursă independentă de energie.

Această prevedere este obligatorie și pentru indicatoarele care marchează poziția hidranților interiori și a comenzilor de manevrare a instalațiilor speciale pentru prevenirea și stingerea incendiilor (cortine metalice, trape de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, vane, drencere) din clădirile publice cu aglomerări de persoane, care funcționează noaptea sau la lumină artificială.

Art 919 Indicatoarele se execută pe tăblii metalice, plastic, placaj, carton, hârtie groasă, plăci de sticlă, materiale transparente, tuburi pentru indicatoare luminoasei ori direct pe pereții clădirilor.

Art. 920 Indicatoarele se montează în locuri vizibile, la înălțime adecvată pentru a putea fi observate cu ușurință.

 • 5.9. MARCAREA CONDUCTELOR


Art. 921 Conductele care transportă fluide în instalații terestre și navale se vor marca cu culori convenționale, conform STAS 8589.

Art. 922 Ventilele de pe conductele de gaze și lichide se marchează cu pozițiile "ÎNCHIS” și "DESCHIS”.

 • 5.10. MARCAREA COȘURILOR DE FUM ȘI A CANALELOR DE VENTILA ȚIE

Art. 923 Coșurile de fum din pod sau de pe acoperiș (acolo unde nu este pod) și canale de ventilație vor fi marcate conform STAS 6793 cu literele:

F - pentru canalele focarelor de combustibili solizi sau lichizi;

G - pentru canalele focarelor de gaze;

V - pentru canalele de ventilație.

Marcarea se face cu vopsea rezistentă la intemperii indicându-se și nivelele (S, P, I, II etc.) deservite de canale.

 • 5.11. MARCAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

Art. 924 Conductele instalațiilor electrice, precum și barele de distribuție din industrie și cele din interiorul tablourilor de distribuție de la consumatori, vor fi marcate conform normativului.

Art 925 Barele colectoare din stațiile de conexiuni și de distribuție a energiei electrice, barele de neutru și de legare la pământ și barele colectoare și de alimentare (bucle) montate în panouri, pupitre de comandă și de semnalizare, de măsurare, de protecție, de automatizare etc. și cele din celulele stațiilor electrice, vor fi marcate prin culori și simboluri conform STAS 4936.


Art. 926 Instalațiile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca în acest sens.

Art 927 în construcțiile în care se utilizează tensiuni electrice diferite, valorile acestora se marchează la prize. Art 928 Motoarele electrice pot fi marcate cu vopsele care își schimbă culoarea la o anumită temperatură.

 • 5.12. MARCAREA SPAȚIILOR DE DEPOZITARE

Art 929 Pe rezervoarele de lichide combustibile se vor aplica inscripțiile referitoare Ia natura produsului, conținut, capacitate, suprafața oglinzii lichidului, cantitatea de spumă și apă necesară stingerii incendiilor.

Art 930 Autocisternele, vagoanele cisternă și alte vehicule în care se transportă lichide combustibile sau alte produse cu pericol de incendiu și explozie vor fi inscripționate privind natura produsului și pericolul ce îl prezintă (combustibil, inflamabil, exploziv etc.). Asemenea inscripții se aplică și pe ambalaje.

Art. 931 La locurile de depozitare a ambalajelor, lichidelor combustibile și recipientelor cu gaze tehnice comprimate, se vor monta inscripții privind natura substanțelor pe care le conțin acestea, precum și faptul că sunt pline sau goale.

Art 932 în magaziile și depozitele de materiale diverse, se vor marca cu inscripții spațiile de depozitare destinate fiecărui produs.

Art. 933 Spațiile (culoarele) destinate căilor de acces și de evacuare din depozite se delimitează prin benzi vopsite.

 • 5.13. MARCAREA APARATURII DE MĂSURĂ ȘI CONTROL

Art 934 Pe aparatele de măsură și control (termometre, manometre, debitmetre, voltmetre, ampermetre etc.), montate în instalații, se marchează limitele admise (minime și maxime) ale caracteristicilor pe care le măsoară în regim de funcționare normal.

DISPOZIȚII FINALE


Art. 935 Riscul de incendiu și categoriile de pericol de incendiu, precum și gradele de rezistență Ia foc ale construcțiilor la care se fac referiri în prezentele dispoziții de apărare împotriva incendiilor, se stabilesc conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare privind siguranța la foc.

Art. 936 Conducătorii sunt obligați să ducă la îndeplinire măsurile stabilite, asigurând organizarea și desfășurarea activității de prevenire și stingere a incendiilor în domeniul lor de activitate, potrivit prevederilor prezentelor norme.

Art 937 (1) Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se exercită, potrivit legii, de către personalul anume desemnat din inspectoratul pentru situații de urgență județean, precum și de alte persoane prevăzute de lege;

 • (2) Cadrele tehnice ale organelor administrației publice locale, precum și personalul tehnic al instituțiilor, societăților comerciale economici și instituțiilor exercită atribuțiuni de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor în unitatea teritorial administrativă care l-a desemnat în acest scop;

 • (3) Personalul anume desemnat, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență, controlează modul de aplicare a normelor, dispozițiilor instrucțiunilor și măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor în sectorul de competență.

Art 938 Personalul serviciilor profesioniste cu atribuțiuni de îndrumare, control și constatare a încălcărilor legii în domeniul apărării împotriva incendiilor, pe timpul îndeplinirii serviciului este învestit, conform legii, cu exercițiul autorității publice.

Art. 939 (1) Activitatea de control a personalului unității județene de pompieri privind prevenirea și stingerea incendiilor, se execută inclusiv în unități și locurile în care se află documente clasificate, sau se execută lucrări cu asemenea caracter, în condițiile legii;

 • (2) în activitatea de control privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniu, personalul anume desemnat al inspectoratului pentru situații de urgență județean, în condițiile legii și cu respectarea dispozițiilor legale, precum și cel de intervenție are are următoarele drepturi si obligații:

 • a) sa efectueze inspecții si controale privind modul de respectare si aplicare a normelor legale in materie;

 • b) sa elibereze/anuleze avize si autorizații sau sa propună, motivat, eliberarea si anularea avizelor si autorizațiilor, potrivit legii;

 • c) sa indrume si sa controleze modul de pregătire a populației si salariatilor pentru gestionarea situațiilor de urgenta;

 • d) sa organizeze si sa conducă exerciții, aplicații si alte activitati de pregătire la instituții publice si operatori economici;

 • e) sa solicite de la persoanele fizice si juridice datele, informațiile si documentele necesare indeplinirii atribuțiilor legale;

 • f) sa stabilească restricții sau sa interzică orice operațiuni sau lucrări, in scopul prevenirii unor situații de urgenta;

 • g) sa sesizeze, in condițiile prevăzute de lege, organele competente despre infracțiunile constatate in exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • h) sa constate si sa sancționeze contravențiile, potrivit competentei prevăzute de lege;

 • i) sa dispună, in indeplînirea atribuțiilor de serviciu, potrivit legii, sistarea unor activitati, a lucrărilor de construcții sau oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor;

 • j) sa participe la coordonarea si conducerea intervențiilor in situații de urgenta;

 • k) sa dispună restrângerea utilizării clădirilor incendiate, avariate ori amenințate, inclusiv evacuarea persoanelor si animalelor din acestea, precum si a folosirii terenurilor din vecinătatea imobilelor respective;

 • l) sa dispună, in condițiile legii, încetarea activitatii obiectivelor din subordinea instituțiilor publice ori a altor organizații si/sau a agentilor economici, demolarea totala sau parțiala a construcțiilor afectate grav, precum si a celor vecine, daca exista pericol de agravare a consecințelor unor situații de urgenta;

 • m) sa utilizeze, potrivit legii, gratuit apa, indiferent de sursa din care provine;

 • n) sa se deplaseze cu autospecialele si mijloacele tehnice din dotare la locul intervenției, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, daca cerințele de operativitate si de lucru impun aceasta;

 • o) sa solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public in zona desfășurării operațiunilor de intervenție;

 • p) sa intre, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, in orice incinta a organismelor si organizațiilor, instituțiilor si agentilor economici;

 • q) sa intre, in condițiile prevăzute de lege, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, in locuințele persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimțământul acestora, in condițiile prevăzute de lege. In cazul in care se impune iniaturarea unor factori de risc, care prin iminenta amenințării lor pot declanșa o situație de urgenta, consimțământul nu este necesar;

 • r) sa solicite sprijinul autoritatilor publice, mijloacelor de informare in masa si cetățenilor pentru luarea masurilor urgente in vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente ce pot provoca situații de urgenta;

 • s) sa stabilească, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situațiilor de urgenta si sa participe, la cererea acestora, la identificarea si stabilirea factorilor de risc si împrejurărilor care au generat unele situații de urgenta.

 • (3) Personalul inspectoratului cu atribuții de îndrumare si control, precum si cel de intervenție sunt investiți cu exercițiul autoritarii publice.

 • (4) In exercitarea drepturilor si obligațiilor prevăzute la alin. (2), personalul desemnat isi face cunoscuta calitatea prin prezentarea legitimației de serviciu sau de control si a ordinului de serviciu/misiune.

Art 940 Sancțiunile contravenționale prevăzute de actele normative din domeniul apărării împotriva incendiilor se aplică, după caz, persoanelor fizice sau juridice.

Art 941 Contravențiilor prevăzute de actele normative din domeniul apărării împotriva incendiilor le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 942 Anexele prezentelor morme de apărare împotriva incendiilor fac parte integrantă din acestea.

Anexa nr. 1

CRITERII DE PERFORMANTA

privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgenta

CAP. I Criterii generale

ART. 1

Serviciile voluntare pentru situații de urgenta, denumite în continuare servicii voluntare, se constituie, potrivit legii, în comune, orașe și municipii, în subordinea consiliilor locale,

ART. 2

Termenii folosiți în prezenta anexa au următorul înțeles:

 • a) sector de competenta - unitatea administrativ-teritorială pe a cărei raza serviciul voluntar își îndeplinește atribuțiile legale;

 • b) echipaj/grupa de intervenție - structura încadrata cu personal voluntar sau/și angajat care deservește o autospeciala;

 • c) echipa specializată - structura de intervenție care are în compunere minimum 3 persoane, specializată în anumite tipuri de intervenții;

 • d) timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmarii în caz de situație de urgenta și cel al constituirii formației de deplasare în vederea intervenției;

 • e) timp de răspuns - intervalul cuprins între momentul alertării forțelor destinate intervenției și intrarea acestora în acțiune;

 • f) capacitate de răspuns - potențialul forțelor destinate intervenției de a rezolva o situație de urgenta.

ART. 3

 • (1) Serviciul voluntar își îndeplinește atribuțiile, în condițiile legii, într-un sector de competenta stabilit cu acordul inspectoratului pentru situații de urgenta județean/al municipiului București.

 • (2) Teritoriul fiecărui sector de competenta trebuie sa fie acoperit, din punct de vedere al intervenției, în timpul de răspuns stabilit, cu cel puțin o autospeciala de intervenție.

 • (3) Pana la asigurarea dotării la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare, consiliile locale încheie în mod obligatoriu contracte sau convenții de intervenție cu consiliile locale limitrofe care au constituite servicii voluntare dotate cu autospeciale de intervenție.

CAP. II Criterii privind organizarea serviciilor voluntare

ART. 4

Constituirea, dimensionarea și dotarea structurilor serviciilor voluntare se fac pe baza următoarelor criterii:

 • a) suprafața sectorului de competenta;

 • b) numărul de locuitori din sectorul de competenta;

 • c) clasificarea localităților din punct de vedere al riscurilor;

 • d) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial;

 • e) măsurile stabilite în Planul de analiza și acoperire a riscurilor;

 • f) căile de comunicații rutiere și gradul de practicabilitate al acestora;

 • g) sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor.

ART. 5

Serviciul voluntar este condus de un șef, profesionist în domeniu, și are în structura:

 • a) un compartiment sau specialiști pentru prevenire;

 • b) una sau mai multe formații de intervenție, salvare și prim ajutor, denumite în continuare formații de intervenție, după caz;

 • c) ateliere de reparații și întreținere, după caz.

ART. 6

Compartimentul/specialiștii pentru prevenire are/au ca principala atribuție prevenirea riscurilor producerii unor situații de urgenta, prin activități de îndrumare și control.

ART.7

 • (1) Formația de intervenție este o structura specializată, constituită în vederea limitării și înlăturării urmărilor situațiilor de urgenta.

 • (2) Formația de intervenție are în compunere minimum un echipaj/o grupa de intervenție și 2-4 echipe specializate.

 • (3) Echipajele/grupele de intervenție specializate se organizează în funcție de specialitatea pe care o au, precum și în raport cu categoriile și tipurile de autospeciale și utilaje folosite pentru îndeplinirea atribuțiilor.

 • (4) Echipele specializate sunt constituite în funcție de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenta, pe următoarele domenii principale: transmisiuni-alarmare, cercetare-căutare, deblocare-salvare, sanitar-veterinar, evacuare, protecție NBC, suport logistic,

 • (5) Dotarea echipaj elor/grupelor de intervenție și echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. 1.1

ART. 8

Atelierele de reparații și întreținere sunt compartimente tehnice destinate întreținerii și executării lucrărilor de reparații curente la mijloacele tehnice din dotare.

CAP. III Criterii operaționale

ART. 9

 • (1) La amplasarea în teritoriu a formațiilor de intervenție se tine seama de următoarele criterii operaționale:

 • a) timpul mediu de alertare: 5-10 minute, în funcție de anotimp și de ora din zi sau din noapte la care s-a produs situația de urgenta;

 • b) timpul de răspuns;

 • c) raza medie a sectorului de competenta: 5-10 km;

 • d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de intervenție: 50 km/h.

 • (2) Timpul maxim de răspuns:

 • a) la obiectivele care prezintă risc ridicat: 10 minute;

 • b) în cel mai îndepărtat punct din sectorul de competenta stabilit: 30 de minute;

 • c) în celelalte localități cu care s-au încheiat contracte sau convenții de intervenție: 45 de minute.

 • (3) Criteriile operaționale prevăzute la alin. (1) se corelează, după caz, cu criteriul complementarității dat de existenta în sectorul de competenta a serviciilor private pentru situații de urgenta.

 • (4) Derularea intervenției se face gradual, după caz, astfel:

 • a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunțarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenție ale inspectoratului pentru situații de urgenta județean sau al municipiului București, precum și a serviciului privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenție de intervenție;

 • b) intervenția propriu-zisa efectuată de serviciile voluntare;

 • c) sprijinul acordat intervenției (în tehnica și personal specializat) de către serviciul privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenție de intervenție;

 • d) sprijinul acordat intervenției (în tehnica și personal specializat) de către structurile profesioniste.

 • (5) Serviciul de urgenta voluntar solicita în sprijin intervenția serviciilor de urgenta private și a celor voluntare cu care a încheiat contracte/convenții de intervenție sau, după caz, a serviciilor de urgenta profesioniste, ori de câte ori amploarea situației de urgenta depășește capacitatea de răspuns a acestuia.

ART. 10

Pentru asigurarea permanenta a intervenției conducătorul/conducătorii autospecialei/autospecialelor de intervenție sau mecanicul de motopompa efectuează serviciul în ture, conform regulamentului propriu de organizare și funcționare.

CAP. IV Clasificarea serviciilor voluntare

ART. 11

 • (1) Serviciile voluntare se clasifica în funcție de numărul de locuitori, precum și de numărul și de dotarea echipajelor/grupelor de intervenție cu autospeciale sau cu alte mijloace de intervenție, astfel:

 • a) serviciu de categoria I - având numai compartiment sau specialiști de prevenire și/sau echipe specializate de intervenție, indiferent de numărul de locuitori;

 • b) serviciu de categoria a II-a - având numai echipaje/grupe de intervenție care încadrează autospeciale și/sau utilaje mobile de intervenție, altele decât cele pentru lucrul cu apa și spuma, în funcție de riscul existent, indiferent de numărul de locuitori;

 • c) serviciu de categoria a IlI-a - având cel puțin un echipaj/o grupa de intervenție la motopompa sau la alt utilaj mobil pentru lucrul cu apa și spuma, în localitățile cu maximum 500 de locuitori;

 • d) serviciu de categoria a IV-a - având un echipaj/o grupa de intervenție la o autospeciala pentru lucrul cu apa și spuma, în localitățile cu o populație cuprinsă între 501-10.000 de locuitori;

 • e) serviciu de categoria a V-a - având doua sau mai multe echipaje/grupe de intervenție la doua sau mai multe autospeciale pentru lucrul cu apa și spuma, în localitățile cu peste 10.000 de locuitori.

 • (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) au în compunere în mod obligatoriu și un compartiment sau specialiști de prevenire, după caz.

CAP. V Criterii privind încadrarea cu personal

ART. 12

 • (1) Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat și/sau cu personal voluntar.

 • (2) Personalul angajat și cel voluntar trebuie sa corespundă cerințelor de pregătire fizica și psihică și sa aibă aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor.

 • (3) în serviciul voluntar, funcțiile de șef serviciu și conducător autospeciale/mecanic de motopompa se încadrează în mod obligatoriu cu personal angajat.

 • (4) La încadrare și anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, în condițiile legii.

 • (5) Personalul angajat trebuie sa aibă calificarea și atestarea necesare, conform reglementărilor în vigoare.

 • (6) La încadrarea personalului voluntar se vor respecta prevederile Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin H.G. Nr. 1579 din 8 decembrie 2005, care reglementează selecționarea, promovarea și facilitarea participării personalului voluntar, în spiritul solidarității civice, la acțiunile organizate de autoritățile administrației publice locale în cadrul serviciilor de urgență voluntare, precum și drepturile și obligațiile acestuia.


ART. 13

Numărul specialiștilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se stabilește astfel:

 • a) pentru instituțiile publice și operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un specialist;

 • b) în mediul rural, pentru 200 de gospodării cetatenesti, un specialist;

 • c) în mediul urban, pentru 500-1.000 de locuințe individuale sau gospodării, un specialist.

ART. 14

Echipajele/grupele de intervenție specializate se încadrează cu personal stabilit conform prevederilor instrucțiunilor și cărților tehnice de utilizare a utilajelor și autospecialelor de intervenție.

CAP. VI Criterii privind dotarea serviciilor voluntare

ART. 15

Pentru realizarea și menținerea unei capacități de răspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie sa asigure:

 • a) acoperirea riscurilor potențiale din sectorul de competenta, atât din punct de vedere preventiv, cat și din punct de vedere operațional;

 • b) executarea oportuna a misiunilor și operațiunilor specifice;

 • c) corelarea performantelor tehnice ale mijloacelor de intervenție cu specificul și gradul de dificultate ale situației de urgenta, în vederea exploatării cu eficienta maxima a acestora;

 • d) crearea condițiilor necesare pentru pregătirea și antrenamentul personalului.


ART. 16

 • (1) Sediile și utilitățile necesare serviciilor voluntare, precum și spațiile adecvate pentru pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea și întreținerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziție de consiliile locale, în condițiile legii.

 • (2) Spațiile prevăzute la alin. (1) se doteaza cu telefon și mijloace de alarmare și alertare, instalații utilitare, mijloace de pregătire, cu materiale de birotica și de acordare a primului ajutor medical.

 • (3) în funcție de necesitați, dotarea se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuțiilor serviciului.

 • (4) Personalul serviciilor voluntare se antrenează, după caz:

 • a) în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatura și echipamente specifice intervenției în situații de urgenta, inclusiv pentru concursurile profesionale;

 • b) în poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situații de urgenta județene/al municipiului București sau ale serviciilor private, în baza unor protocoale.

 • (5) întreținerea și repararea autospecialelor și utilajelor serviciilor voluntare se fac, după caz, în ateliere proprii dotate cu utilaje și scule adecvate lucrărilor executate sau de către alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activitățile respective.

ART. 17

Criteriile specifice care stau la baza dotării cu mijloace tehnice și materiale a serviciilor voluntare pentru situații de urgenta sunt prezentate în anexa nr.1.2

ART. 18

Documentele de organizare, desfășurare și conducere a activității serviciului voluntar pentru situații de urgenta sunt prezentate în anexa nr. 1.3

ART. 19

 • (1) Serviciile voluntare își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului pentru situații de urgenta județean/al municipiului București.

 • (2) Structura-cadru a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgenta este prevăzută în anexa nr. 1.4

ART. 20

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele criterii de performanta.

ANEXA 1.1 la criteriile de performanta

DOTAREA

echipajelor/grupelor și echipelor specializate de intervenție, în funcție de specialitate

 • 1. Echipaje/grupe de intervenție

  Nr. Tipul echipaj ului/grupei de intervenție crt. în funcție de specialitate

  Dotarea

  • 1. Salvare și prim ajutor

  • 2. Stingerea incendiilor cu apa și spuma

  - ambulanta

  - autospeciala de lucru cu apa și spuma, motopompa sau utilaj mobil

  • 3. Stingerea incendiilor cu pulberi și gaze

  • 4. Intervenție la înălțime

  • 5. Intervenție la inundație și/sau inec

  • 6. Descarcerare

  • 7. Decontaminare și protecție NBC

  • 8. Suport logistic al intervențiilor

  • 9. Cercetare-căutare

  • - autospeciala de lucru cu pulberi și gaze

  • - autoscara

  • - barca pneumatica de salvare

  • - autospeciala de descarcerare

  • - autospeciala sau utilaj

  • - autocamion, tractor, remorca auto sau alt utilaj

  • - autoturism

NOTA:

Fiecare autospeciala sau utilaj are în dotare aparatura, echipament și complete de protecție, mijloace de transmisiuni, accesorii, substanțe și alte materiale specifice, conform cărților tehnice și instrucțiunilor de exploatare.

 • 2. Echipe specializate

Dotarea echipelor specializate cu mijloace inițiale, aparatura, echipament și complete de protecție, mijloace de transmisiuni, accesorii, substanțe și alte materiale specifice se face conform normelor de înzestrare și dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta.

ANEXA 1.2 la criteriile de performanta

CRITERII SPECIFICE

care stau la baza dotării cu mijloace tehnice și materiale a serviciilor voluntare pentru situații de urgenta

Nr.     Categoriile de

crt. mijloace tehnice

Criteriile specifice

1. Autospeciale și utilaje de intervenție

 • - natura și volumul operațiunilor de intervenție

 • - caracteristicile și performanțele tehnico-tactice ale autospecialelor și utilajelor

 • - duratele normale de exploatare a autospecialelor și utilajelor

2. Echipament și

 • - natura și periculozitatea specifica a operațiunilor de intervenție mijloace de protecție

 • - efectele negative ale agenților dinamici, termici, electromagnetici și biologici specifici evenimentelor periculoase potențiale

 • - numărul de persoane care participa la operațiuni

 • - durata normală de folosința a echipamentului

3. Aparatura de comunicațiilor transmisiuni și informatica

- mărimea și particularitățile sectorului de competenta din punct de vedere al

 • - numărul de formații, echipaj e/grupe și echipe, precum și efectivele acestora

 • - numărul de personal cu atribuții de conducere

4. Substanțe necesare intervenției

 • - numărul și caracteristicile tehnice ale autospecialelor

 • - frecventa și numărul intervențiilor, precum și consumul estimat de substanțe

5, Mijloace de transport

 • - numărul de utilaje ce trebuie tractate

 • - efectivele și materialele ce trebuie transportate

 • - normele de alocare la drepturi

 • - durata normală de exploatare

ANEXA 1.3 la criteriile de performanta

DOCUMENTELE

de organizaret desfășurare și conducere a activității serviciului voluntar pentru situații de urgenta

I. Dosarul privind organizarea și inzestrarea serviciului voluntar pentru situații de urgenta

 • 1.1. Hotărârea consiliului local de înființare, organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar

 • 1.2. Contractele de voluntariat încheiate între consiliul local și voluntari

 • 1.3. Contractele de intervenție

 • 1.4. Tabel nominal cu personalul, în funcție de structurile din care acesta face parte, și modul de înștiințare

 • 1.5. Tabel cu necesarul de tehnica, aparatura și materiale, în funcție de structura serviciului voluntar

 • 1.6. Tabel cu materialele și tehnica existente în dotare

 • 1.7. Evidenta referatelor prin care se solicita completarea dotării cu tehnica, aparatura și materiale a serviciului voluntar, întocmite de șeful serviciului

 • 1.8. Schema legăturilor de comunicații ale forțelor ce acționează în cazul situațiilor de urgenta

 • II. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgenta

III. Dosar privind intervenția serviciului voluntar

 • 111.1. Planuri de intervenție (de răspuns) în funcție de riscurile identificate în sectorul de competenta

 • 111.2. Planuri de cooperare

 • 111.3. Planul de evacuare în caz de urgenta

 • 111.4. Planurile sau schițele localităților din sectorul de competenta pe care sunt marcate zonele locuite, amplasarea agenților economici și instituțiilor, sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile și vulnerabile la riscuri

 • 111.5. Planul de analiza și acoperire a riscurilor

IV. Dosar privind pregătirea personalului

 • IV. 1. Planul de pregătire profesională anuala și lunară, pe teme și exerciții

 • IV.2. Registrul de evidenta a participării la pregătirea profesională și calificativele obținute

 • IV. 3. Planificarea exercițiilor și aplicațiilor

V. Dosar operativ

 • V. 1. Registrul cu note de anunțare și de evidenta a intervențiilor

 • V.2. Organizarea intervenției pe ture de serviciu

 • V.3. Raportul de intervenție

 • VI. Registru] istoric al serviciului voluntar pentru situații de urgenta

 • VII. Registrul de control

VIII. Programul de măsuri în vederea acordării asistenței pentru prevenirea situațiilor de urgenta la gospodăriile populației

VIII. 1. Graficul controalelor la gospodăriile populației

 • VIII. 2. Carnetele cu constatările rezultate din controale

IX. Dosar tehnic

 • IX. 1. Planul de asistenta la autospecialele și utilajele de intervenție

IX.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de mștiințare-alarmare

ANEXA 1.4 la criteriile de performanta

STRUCTURA-CADRU

a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgenta

CAP. 1 Dispoziții generale

 • - hotărârea consiliului local de constituire a serviciului voluntar;

 • - prezentarea succintă a activității serviciului voluntar în funcție de tipurile de risc gestionate;

 • - alte date de interes general.

CAP. 2 Organizarea și atribuțiile serviciului voluntar

 • - conducerea și structura organizatorică;

 • - relațiile dintre structurile serviciului voluntar:

 • - ierarhice;

 • - funcționale;

 • - organizarea pe ture a serviciului voluntar;

 • - atribuțiile serviciului voluntar:

 • - atribuțiile compartimentului/specialiștilor de prevenire;

 • - atribuțiile formațiilor de intervenție:

 • - atribuțiile echipajelor/grupelor de intervenție;

 • - atribuțiile echipelor specializate;

 • - atribuțiile atelierului.

CAP. 3 Atribuțiile personalului din structura serviciului voluntar

 • - atribuțiile șefului de serviciu;

 • - atribuțiile șefului de compartiment/specialistului de prevenire;

 • - atribuțiile șefului formației de intervenție;

 • - atribuțiile șefului echipajului/grupei de intervenție;

 • - atribuțiile șefului echipei specializate;

 • - atribuțiile conducătorilor autospecialelor de intervenție;

 • - atribuțiile mecanicului de utilaj;

 • - atribuțiile membrilor echipajelor/grupelor de intervenție și echipelor specializate.

CAP. 4 Coordonarea, controlul și îndrumarea serviciului voluntar

 • - relațiile de coordonare;

 • - relațiile de control;

 • - relațiile de cooperare;

 • - relațiile de îndrumare.

CAP. 5 Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar

 • - modul de finanțare, dotare, exploatare, întreținere, evidenta și control al patrimoniului.

CAP. 6 Pregătirea personalului serviciului voluntar

 • - stabilirea modului de pregătire de specialitate și fizica a personalului;

 • - participarea la cursuri de calificare și atestare;

 • - participarea Ia concursurile profesionale.

CAP. 7 Dispoziții finale

 • - dispoziții privind obligativitatea cunoașterii și aplicării prevederilor regulamentului de către personalul serviciului voluntar;

 • - dispoziții privind intrarea în vigoare a regulamentului.

  Anexa nr. 2


CRITERII DE APTITUDINI FIZICE RECOMANDATE

La încadrarea personalului angajați (vârsta cuprinsă între 20 ani și 55 ani) sau a personalului voluntar (Vârsta sub 65 ani).


I. CRITERII

Talia - cuprinsă între -5% + 10% din valoarea medie pentru vârsta de 20-30 ani.

Greutatea - cuprinsă între +/-20% din greutatea teoretică, calculată conform formulei lui Boca, Gk. = Hem -100,

Vedere

 • - nu se admite portul ochelarilor sau a lentilelor de contact;

 • - acuitate vizuală centrală minimă;

 • - fără corecție 8/10 pentru fiecare ochi sau 9/10 și 7/10 sau 10/10 și 6/10;

 • - cu corecție 10/10 la fiecare ochi;

 • - niveluri de ametropie tolerate:

 • - miopie = -1 dioptrie;

 • - hipermetropie = +2 dioptrii;

 • - asigmatism hipermetric = +2 dioptrii;

 • - absența anomaliilor de câmp vizual;

 • - absența unor antecedente de intervenție pentru corectarea miopiei (keratofomie radială);

 • - absența unor tulburări grave de viziune cromatică.

Auz

 • - nu se admit aparate de corecție auditivă;

 • - acuitate auditivă minimă;

 • - acumetrie la voce:

 • - perceperea vocilor într-o conversației 7m;

 • - perceperea vocilor ridicatei 25m;

 • - audiometrie minimală, pentru una sau ambele urechi:

128Hz: -25db 2048Hz: -30db

256Hz: -25db 4096Hz: -40db

1024Hz: -25db     6144Hz: -45db

2512Hz: -25db     8192Hz: -40db

Echilibru - absența oricărei turburări obiective sau subiective de echilibru.

Psihism - absența antecedentelor psihotice;

 • - absența antecedentelor nevrotice;

 • - integritatea comportamentului emoțional sau caracterial;

 • - absența alcoolismului;

 • - absența narcotismului.

Aparat locomotor - integritatea perechii policar - index;

 • - absența amputațiilor care să depășească cea de-a treia falangă la degetele 2,3,4, și 5;

 • - absența tulburărilor de statică a picioarelor, cu tulburări de mers;

 • - picior plat - picior scobit;

 • - picior carus, picior valgus;

 • - absența scoliozei reale, cu rotație a corpilor vertebrali >15 grade (aptitudine scoliotică care nu permite schimbarea fără dureri).

Aparat cârd io-vascular - absența hipertensiunii arteriale cu simptome funcționale;

 • - absența hipertensiunii arteriale reale, cu sau fără tratament;

 • - absența leziunilor cronice ale miocardului, endocardului sau pericardului.

Aparat respirator - absența astmului bronșic;

 • - în cazul antecedentelor de astmă, valoarea VEMS nu trebuie să se reducă sub 80%;

Alte aparate

 • - absența epilepsiei;

 • -  absența diabetului;

 • - zahăr, insulino-dependent sau nu;

 • - renal;

 • - insipis;

 • - integritatea peretelui abdominal:

 • - absența herniei;

 • -  inghinale;

 • -  crurale;

 • - ombilicale;

 • -  linie albe.

* absența sechelelor de intervenție: de tip eventrație

 • - absența incotinenței urinare;

 • - absența protezei dentare;

 • - absența perforației timpanului;

 • - absența la femei a sindromului premenstrual, a metroragiei și menoragiei.

II. PERIODICITATE

Examenele medicale sunt obligatorii și se execută anual;

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IQN ROTARUc\^_


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI