Hotărârea nr. 93/2012

Hotărârea nr.93 din 27.04.2012 Hotărâre privind indreptarea unei erori materiale din titlul si dispozitivul Hotararii Consiliului Local Bacau nr.288/31.08.2010.

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea unei erori materiale din titlul si dispozitivul Hotărârii

Consiliului Local Bacau nr.288/31.08.2010

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Având în vedere:

  • - Prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, actualizata;

  • - Prevederile art.47 și art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 republicată si actualizata;

  • - Prevederile HCL nr.288/31.08.2010 privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorării capitalului social la S.C.„Fotbal Club Municipal” S.A;

  • - Referatul nr. 2649/19.04.2012 al Viceprimarului Municipiului Bacau;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza prevederilor art.36 (9), ale art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aproba îndreptarea erorii materiale din titlul si dispozitivul HCL nr.288/31.08.2010, in sensul inlocuirii sintagmei “majorare” cu “intenția de majorare” asa cum corect a fost menționat in expunerea de motive si in referatul nr.8133/26.08.2010 al inițiatorilor hotărârii mai sus menționate.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.288/31.08.2010, care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Viceprimarilor Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Sport Club Bacau ”S.A. cu sediul in Bacau str. la cunoștința publica in condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI