Hotărârea nr. 91/2012

Hotărârea nr.91 din 27.04.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.Ap.N. a "Zilei Rezervistului Militar", eveniment ce se va desfăşura în data de 19 mai 2012 la Bacău.

acăuHOTARARE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, Ia organizarea împreună cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.Ap.N. a „Zilei Rezervistului Militar”, eveniment ce se va desfășura în data de 19 mai 2012, la

Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Adresa nr. 140/ 04.04.2012 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 25161/ 05.04.2012 înaintată de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.Ap.N., filiala Bacău;

  • - Referatul nr. 2707/ 20.04.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (9), ale art. 45 (2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată :

HOTĂRĂȘTE

9

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.Ap.N. a „Zilei Rezervistului Militar”, eveniment ce se va desfășură în data de 19 mai 2012, la Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 7500 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 7500 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Hotărșr^4 ya Ș ^comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Națiprialea Cadrbjor Militare în Rezervă și în Retragere din M.Ap.N., filiala Bacău.                   \


PREȘ             ÎNȚĂ

IO            V*


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI