Hotărârea nr. 9/2012

Hotărârea nr.9 din 31.01.2012 Hotărârea nr.9 din 31.01.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne sau externe in valoare de pana la 150.000.000 lei (echivalent euro) pentru refinantarea imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr.54/09.09.2009) si finantarea Spitalului Municipal Bacau.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de pana la 150.000.000 lei (echivalent euro) pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr. 54/ 09.09.2009) și finanțarea Spitalului Municipal Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • - Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/ 2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile capitolului IV - împrumuturi - din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/ 1997;

 • - HCL nr. 346/ 2008 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții Spital Municipal Bacău, faza Proiect Tehnic;

 • - Referatul nr. 640/ 27.01.2012 înaintat de Administratorul Public al municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „ b ” si alin. (4) lit.”b” și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată ;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. -Se aproba contractarea unei finanțări rambursabile interne sau externe in valoare de pina la 150.000.000 lei (sau echivalent euro), cu o perioada de tragere de pina la 3 ani, perioada de gratie de pina la 4 ani, o perioada de rambursare de minim 16 ani si maturitate de până la 20 de ani pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr. 54/09.09.2009, cu modificările si completările in vigoare) precum si pentru finanțarea investițiilor publice la Spitalul Municipal Bacau.

ART.2. - Se mandatează domnul Romeo Stavarache, în calitate de Primar al Municipiului Bacau, să negocieze și semneze, in numele si pe seama Municipiului Bacau contractul de împrumut intem/extem, precum si orice alte modificări si completări convenite de către părțile contractante si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu incheierea si punerea in executare a contractului de împrumut intern/extem.

ART.3. - Din bugetul local al Municipiului Bacau se asigura integral plata:

 • a)  serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b)  oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c)  alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

ART.4.(1) -Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet a Municipiului Bacau următoarele date:

 • a) hotararea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;

 • b)  valoarea finanțării rambursabile contractate in valuta de contract;

 • c)  gradul de îndatorare a Municipiului Bacau;

 • d)  durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de garanție si a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e)  dobinzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabila.

Datele prevăzute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

ART.5.(1) - Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Municipiului Bacau. Cuantumul veniturilor cu care Municipiului Bacau va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refmanțarea datoriei publice locale.

Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să demareze procedurile legale necesare și să semneze în numele și pentru Municipiul Bacău toate documentele necesare închiderii facilității de împrumut intern DM nr. 54/ 09.09.2009 contractat de la Banca Comercială Română.

£41 Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau să semneze în numele și pentru Municipiului Bacau acordul de garantare a împrumutului și să semneze în numele Municipiului Bacau toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile intemă/extemă.

ART.6. -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Bacau, Direcția Economica și Direcția Tehnică.

ART.7. -Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Municipiului Bacau, in termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Bacau si Prefectului Județului Bacau si se aduce la cunoștința publica prin publicarea in Monitorul Oficial al României, precum si pe pagina de internet www.primariabacau.ro.