Hotărârea nr. 89/2012

Hotărârea nr.89 din 27.04.2012 Hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau,  în vederea organizării etapei de Campionat Est-European de Enduro, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 01-03 iunie 2012.

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării etapei de Campionat Est-European de Enduro, ce se va desfășura la Bacău în perioada 01-03 iunie 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.3(l)din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată; -Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa înaintată de Clubul Sportiv X-cape Bacau, înregistrată la instituția noastră cu nr.22817/15.03.2012;

-Referatul nr.2693/20.04.2012 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „e”, art.36 (7) lit. „a” punctul 6, ale art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării etapei de Campionat Est-European de Enduro, ce se va desfășura la Bacău în perioada 01-03 iunie 2012.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.

Art.3. - Se aprobă ca, ulterior adoptării prezentei hotarari, sa fie incheiat un contract de parteneriat in care sa fie prevăzute in mod expres drepturile si obligațiile pârtilor.

Art.4. - Se împuternicește dl. Dragos Luchian - Viceprimar al Municipiului Bacău, ca în numele și pentru Municipiul Bacău să semneze contractul de parteneriat si actele adiționale la acesta.

Art.5. - Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire, precum si Clubului Sportiv X- cape Bacau.

PREȘEDINTE DE^EblNȚĂ ion rotari; i


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI