Hotărârea nr. 88/2012

Hotărârea nr.88 din 27.04.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau,  în vederea organizării "Trofeului Municipiului Bacau",  ce se va desfăşura la Bacau în perioada 25 mai 2012 - 3 iunie 2012.

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federația Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacau în perioada 25 mai 2012 - 3 iunie 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.3(l)din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată; -Prevederile art.47 si art. 117 lit. ,,a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa nr.980/04.04.2011 înaintata de Sport Club Municipal Bacau;

-Referatul nr.2645/19.04.2011 al Serviciului Cabinet Primar; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 și art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau în calitate de partener împreuna cu Federația Romana de Tenis si Sport Club Municipal, în vederea organizării Turneului de Tenis „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25 mai 2012-3 iunie 2012.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 51.000 ron, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 51.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestor evenimente, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției , Serviciului Cabinet Primar pentru a fi îis si Sport Club Municipal Bacau.

Economice, DirecțjehS^rt, Cultura, Sanatate adusă la îndepliiiire/ Federâtici omane de Ter

pREș^Dr^T^fcș'pqî ÂCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


DIN 27.04.2012

O.P.,C.F1./M.N./ Ex.l/Ds.I-A-2