Hotărârea nr. 85/2012

Hotărârea nr.85 din 13.04.2012 Hotărâre privind îndreptarea unei erori material din HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012  taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.

HOTĂRÂRE

privind indreptarea unei erori materiale din HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având în vedere:

  • - Prevederile art.27, art.47 și art.l 17 lit.„a” din Legea nr.215/2001 republicată si actualizata;

  • - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

  • - Prevederile HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, completata prin HCL nr. 15/31.01.2012;

  • - Referatul nr.2386/05.04.2012 al Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza prevederilor art.36 (2) lit. “b”, (4) lit. “c” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aproba indreptarea erorii materiale din HCL nr.429/29.12.2011, poziția 11 din Anexa nr.l “Cuantumurile taxelor de inchiriere pe m.p./an terenuri ocupate cu amplasamente provizorii ce se percep in anul 2012 in Municipiul Bacau, de către Compartiment Evidente Contracte si Compartiment Evidenta Incasari Debite”, completata prin HCL nr.l5/31.01.2012,

care va avea următoarea forma :

Destinație

Cuantum lei/mp/an 2011    Propus 2012

“     Terenuri agricole

- zona A

4 (x 1,0355=4,142)             4

- zona B

3 (x 1,0355=3,106)             3

- zona C

2 (x 1,0355=2,071)             2

- zona D

2 (x 1,0355=2,071)             2

Art.2. - Prezenta hotărâre va

fi comunicata Compartimentului Evidenta Contracte si

Compartimentului Evidenta Incasari Debite, Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacau, si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.