Hotărârea nr. 84/2012

Hotărârea nr.84 din 13.04.2012 - 0 Hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău şi a Regulamentului Local de Urbanism.

HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • - Prevederile H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism ;

 • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • - "Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism" -Indicativ: G.M - 007 - 2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. precum si elaborarea si aprobarea Regulamentului Local De Urbanism de către consiliile locale, elaborat de Urbanproiect București si aprobat cu ordinul M.L.P.A.T. NR.21/N/2000.

 • - Prevederile Ordinului M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic General.

 • - Prevederile Ordinului comun al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului, al ministrului apararii naționale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Roman de Informații nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea precizării privind avizarea documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor.

 • - Prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor si a procedurii de autorizare si a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991 ;

 • - Prevederile Ordinului nr. 80/N/1996 pentru aprobarea Ghidului cuprinzind precizări, detalieri si exemplificări pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale ;

 • - Raportul de informare si consultare a publicului privind aprobarea documentației de reactualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, inregistrat sub nr. 2302/03.04.2012

 • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (2), lit. « c » si (5), lit. « c » și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l Se aproba reactualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU si a REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 - (1) Planurile Urbanistice Zonale aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bacău până la această dată și incluse în prezentul PUG , pentru care nu se obțin autorizații de construire în termen de 18 luni de la data aprobării lor, își pierd valabilitatea, iar terenurile vor reveni la zonificarea funcțională anterioară.

(2) Prevederile alin.(l) se vor aplica și PUZ-urilor care vor fi aprobate începând cu data prezentei hotărâri.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului Bacau, Arhitectului Sef al Municipiului Bacau si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA                    ANEXĂ LA HCL NR. 84 DIN 13.04.2012

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

REACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC GENERAL

AL MUNICIPIULUI BACAU


OPIS DOCUMENTE PUG

 • 1. STUDIU PRIVIND REABILITAREA, PROTECȚIA SI CONSERVAREA

 • 2. STUDIU PRIVIND INFRASTRUCTURA EDILITARA MAJORĂ

 • 3. STUDII DE FUNDAMENTARE STUDIU ISTORIC

 • 4. STUDII DE FUNDAMENTARE STUDIU TURISTIC

 • 5. STUDII DE FUNDAMENTARE CU CARACTER PROSPECTIV PRIVIND EVOLUȚIA SOCIO-DEMOGRAFICĂ

 • 6. STUDIU HIDROLOGIC

 • 7. STUDIU GEOTEHNIC

 • 8. STUDIU CU CARACTER CONSULTATIV PRIVIND OPȚIUNILE POPULAȚIEI SI ALE INSTITUȚIILOR

 • 9. STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND EVOLUȚIA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE

 • 10. RAPORT DE MEDIU

 • 11. MEMORIU GENERAL - SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • 12. MEMORIU GENERAL - SITUAtlA PROPUSĂ

 • 13. REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 • 14. ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU - PLANȘA 1

 • 15. SITUAȚIA EXISTENTĂ - DISFUNCTIONALITĂTI - PLANȘA 2

 • 16. ALIMENTAREA CU APĂ SI CANALIZARE - PLANȘA 4.1 ’

 • 17. ECHIPAREA EDILITARĂ REȚELE ELECTRICE-TELECOMUNICATII - PLANȘA 4.2

 • 18. ECHIPĂRI EDILITARE - REȚELE TERMICE Șl DE GAZE NATURALE - PLANȘA 4.3

 • 19. REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE CIRCULAȚIE - PLANȘA 3.2’

 • 20. REGLEMENTĂRI URBANISTICE ZONIFICARE - PLANȘA 3

 • 21. DOSAR CONSULTARE POPULAȚIE

 • 22. DOSAR AVIZE SI ACORDURI

!

PREȘEDINTE DȘjȘEJ ION BQTĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDfU POPOVICI

S.C. ©ARCADISîgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nt.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 1’IJG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: ->4/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canalJîO

nsoj4oo|

IqHSASI 80011

PROIECT

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

ETAPA II: STUDIU PRIVIND REABILITAREA, PROTECȚIA Șl CONSERVAREA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU

Contract nr. 250/2008

Faza de proiectare: P.U.G.

Beneficiar: PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. etape:

Etapa:

Nr. exemplare:

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office©arcadistqh.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUGA1

Pag: 2/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS18001I

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI Șl SEMNĂT


DIRECTOR GENERAL:


Ing.


REPREZENTANT

MANAGEMENTUL CALITĂȚII:

ȘEF PROIECT:Ing. Ionel Vidrașcu

Arh. Elena DimitriuCOLECTIV DE ELABORARE:

COMPARTIMENT


PROIECTANT


VERIFICAT APROBAT CTE


Urbanism


Arh. Elena DimitriuArh. Florin


Arh. Elena


Arh. Florin MrejeruIng. Cristina Cîșjgru


Geogr. Monica HoraicuDimitriuGeogr. Dan Picioruș

Geogr. Adrian CovăsnianuIng. Emilia Melnic


Geogr. Elena lacobGeogr. Roxana Cernescu

Geogr. loan-Răducu

Grigoraș


S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: office@arcadistcih.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr,:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 3/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Cuprins:

 • I. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

 • 1.1. Identificarea surselor de poluare

 • 1.1.1. Agricultura

 • 1.1.2. Industria

 • 1.1.3. Transporturile

 • 1.1.4. Turismul....

 • 1.2. Analiza calității factorilor de mediu

 • 1.2.1. Calitatea aerului

 • 1.2.2. Radioactivitatea mediului

 • 1.2.3. Calitatea apelor

 • 1.2.4. Calitatea solurilor

 • 1.2.5. Biodiversitatea

 • 1.3. Gestionarea deșeurilor

 • 1.3.1. Deșeuri municipale

 • 1.3.2. Deșeuri industriale

 • 1.3.3. Deșeuri generate din activități medicale

 • 1.3.4. Nămoluri

 • 1.3.5. Deșeuri din echipamente care conțin PCB

 • 1.3.6. Deșeuri din echipamente electrice și electronice - DEEE

 • 1.3.7. Vehicule scoase din uz - VSU

 • 1.3.8. Uleiuri uzate

 • 1.3.9. Impactul activităților de gestionare a deșeurilor asupra mediului

 • 1.3.10. Inițiative adoptate pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului....81

 • 1.4. Poluări accidentale cu impact major asupra mediului

 • 1.5. Zone cu riscuri naturale

 • 1.5.1. Zone cu risc de inundabilitate

 • 1.5.2. Zone afectate de alunecări de teren

 • 1.5.3. Cutremure de pământ (seisme)

 • 1.6. Zone de risc antropic

 • II. PROPUNERI

 • 11.1. Direcții de acțiune pe domenii tintă la nivel național

 • 11.2. Direcții de acțiune pe domenii țintă la nivel regional - Regiunea 1 NE

 • 11.3. Direcții de acțiune pe domenii țintă la nivel local

 • 11.3.1. Strategia privind îmbunătățirea calității factorilor de mediu

 • 11.3.1.1. Strategia privind îmbunătățirea calității aerului

 • 11.3.1.2. Strategia privind îmbunătățirea calității apelor

 • 11.3.1.3. Strategia privind îmbunătățirea calității solurilor

 • 11.3.1.4. Strategia privind conservarea biodiversității

 • 11.3.2. Strategia privind îmbunătățirea gestionării deșeurilor

 • 11.3.3. Strategia privind îmbunătățirea managementului riscurilor nat. și antropice...134

 • 11.3.3.1. Riscuri naturale

 • 11.3.3.2. Riscuri antropice


PROTECȚIA, REABILITAREA Șl CONSERVAREA MEDIULUI


1               0 Hacfluu fRduitft»**

| 1

A.C. Amur» 3 RA.

| 2

SC. Lata> 3.A.

1 ă

S C. Patrdm

|       4

S.C. Agricola iniarnatonal fi.A -Farm a

â

S.C. Agricola initrna tonal S.A { Frig» rtîar* dapartamnhil CarblC}

6

S.C. Agricola iniamtonil S.A. (Abator- Cubici

?

S.C. Agricol intarnatonai S.A.-Fabrica da ratat pronie»

[       4

$.0. Aoroatar Bacau

|                  ■ «hlpara tdllttara

1 9

S C. CET S.A.

1 11

St>1l di dpvlitt induitriilt

[

;«ta«iaca b»rat»ra racla lara dațaurl

1 12

S C. SOM io SRL

[ 13

S.C. Ram at S.A.

1 14

S.C. TI mo S.R.L..

1 15

S.C. Salam S.R.L.

14

S.C, Cuartele 0 rup $ A L

1---îr

S.C. Andral SNC Bacau

1 13

s C Andlilmo i.R.L

1

SC. Hrdrqconilnjtiia S.A.

|    26

S.C. RA3C S A.

1 21

K aida da ittrN -S.C. Am ur» S R L.

I 22

Dapoilt da daaaurl ma najara

|              2m» da

|     23

PirculCinc Kov

I 24

Inauto da agraneot

28

Parcul Trandafir Jar


o

£□

O


POnWf F(X CC**O«i!


S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office(ffiarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PIJG Etapa 11 cod: 50/2008PCG/H

Pag: 4/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

1. Identificarea surselor de poluare

Aerul, apa și solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile dar și cel mai frecvent supuse agresiunii factorilor poluanți, având consecințe directe și grave nu numai asupra calității mediului înconjurător dar și asupra oamenilor, florei și faunei. Un prim pas în scopul reducerii și eliminării impactului poluării asupra acestor factori constă în identificarea surselor de poluare.

Principalele surse de poluare din municipiul Bacău sunt agricultura, industria transporturile și turismul.

1.1. Agricultura este una din sursele importante de agenți poluanți cu impact negativ asupra calității mediului ambiental, generând degradarea sau chiar distrugerea ecosistemelor naturale, poluarea solului și a apei.

Activitățile agricole legate de cultura plantelor constituie surse indirecte de degradare, a solului în principal, dar și a apelor, prin utilizarea irațională a terenului, neîntreținerea sistemelor de îmbunătățiri funciare, folosirea fără discernământ a substanțelor chimice ameliorative și împotriva dăunătorilor, lucrări agricole inadecvate, etc., în condițiile existenței a numeroase terenuri supuse în mod natural unor acțiuni distructive.

J

Nerespectarea cu strictețe a agrotehnicii antierozionale determină degradarea accelerată a calității solului, iar neexecutarea lucrărilor agrotehnice la timp optim determină distrugerea structurii solurilor. Pășunatul excesiv duce la distrugerea biodiversității pe terenurile unde acesta se practică. Neaplicarea măsurilor de agrotehnică antierozională duce la declanșarea eroziunii accelerate a solurilor.

Aplicarea erbicidelor și insecticidelor în agricultură contribuie în mod brutal la reducerea biodiversității în zonele unde acestea se folosesc, iar aplicarea îngrășămintelor chimice în exces și în perioade neadecvate duce la apariția nitriților/nitraților în apele curgătoare/apa freatică și la eutrofizarea acumulărilor de apă de ia baza versanților.

Emisiile rezultate din agricultură constau în principal din gaz metan și amoniac, gaze rezultate din procesele de fermentație enterică și managementul dejecțiilor animalelor precum și emisiile din procese naturale.

Creșterea animalelor în complexe de mari dimensiuni reprezintă o sursă majoră a poluării în agricultură. Unitățile zootehnice evacuează ape reziduale, dejecții, deșeuri și gaze (emisii de amoniac) scurgeri de azot și fosfor în sol, în apele subterane și de suprafață.

Utilizarea îngrășămintelor: t/an

Tip

2000

2001

2002

2003

'2004

2005

2006

2007

îngrășăminte chimice (t/an)

27

45

43

95

114

139

119

120

îngrășăminte naturale (t/an)

3000

4000

3000

4000

4000

4000

3000

4000

Sursa: Date preluate de la DADR Bacău

S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-du1.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 5/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 387

[OHSĂS180011

Consumul de pesticide - unita

te de măsură:

tsubst. activă/an

Municipiu

Tip

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bacău

Insecticide

0,005

0,100

0,120

0,100

0,060

0,980

0,300

0,200

Fungicide

0,100

0,030

0,200

0,200

0,060

0,230

0,470

0,210

Erbicide

0,070

0,040

0,029

0,023

0,032

0,120

0,390

0,280

Sursa: Date preluate de la DADR Bacău

Potrivit „Raportului privind starea mediului în județul Bacău” pentru anul 2007, unitățile IPPC din municipiul Bacău cu activități în sectorul agricol sunt:

- SC Agricola Internațonal SA.

Impactul activităților din sectorul agricol asupra mediului

în prezent, este practic unanim acceptat faptul că agricultura intensivă poate conduce la poluarea solului și a apei prin utilizarea excesivă a îngrășămintelor, a pesticidelor, a apei de irigație necorespunzătoare calitativ și cantitativ, în special pe terenurile arabile excesiv afânate prin diferite lucrări.

Lipsa de prevedere asupra apariției conflictului dintre agricultură și mediul înconjurător a avut ca efect poluarea solului, respectiv diminuarea fertilității acestuia, reducerea randamentelor și degradarea mediului înconjurător. în prezent agricultura poate fi considerată o sursă potențială de impurificare a mediului și de degradare a acestuia, în cazul folosirii unor tehnologii neadecvate. De asemenea, considerate ca parte integrantă a agriculturii, și industriile de prelucrare a produselor agricole sunt responsabile de impurificarea mediului (în special a apelor). De multe ori, dezvoltarea agriculturii pe noi terenuri aduce schimbări peisagistice, în sens negativ, din punct de vedere al esteticii și al spațiului recreativ.

Produsele fitosanitare - se folosesc în cantitati mici.

Rezidurile zootehnice - sunt nesemnificative.

Depuneri de gunoaie menajere, molozuri, deșeuri si reziduri organice, produse reziduale -ape uzate, nămoluri, dejecții, depozite de steril, afectează potențialul productiv al solurilor.

 • 1.2. Industria reprezintă sectorul economic cu cel mai mare impact asupra mediului. Ca urmare a exploatării de către acest sector a resurselor naturale, a consumului de energie, a proceselor de producție generatoare atât de poluanți cât și de deșeuri, activitățile din sectorul industrial sunt printre principalele cauze care au ca efect deteriorarea mediului.

Activitățile industriale exercită, în mai mare sau mai mică măsură, impacturi multiple asupra tuturor factorilor de mediu, afectând calitatea aerului, apelor, solului, generând deșeuri de diverse tipuri și ocupând suprafețe de teren pentru depozitarea deșeurilor, consumând resurse naturale și energie, ceea ce face necesară reglementarea și controlul acestora de așa manieră încât să se asigure respectarea legislației în domeniul protecției mediului și a principiilor dezvoltării durabile.

Impactul industriei asupra mediului se desfășoară sub o multitudine de aspecte afectând toți factorii de mediu:

 • •  poluarea aerului cu poluanți organici și anorganici;

 • •  poluarea solului prin depuneri atmosferice și de reziduri;

S.C. 6?ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et,l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: office@arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PDG/1I

Pag: <5/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001'

Certificat nr. 367

[QHSĂS1800ÎI

 • •  poluarea apei de suprafață și subterană prin emisii neepurate suficient;

 • •  poluare fonică.

Conform „Raportului privind starea mediului în județul Bacău pentru anul 2007”, în municipiul Bacău sectorul industrial cu impact asupra mediului este reprezentat de:

Industria chimică:

- Fabricarea produselor chimice organice și anorganice: uree, amoniac, produse clorosodice, solvenți organici, intermediari pentru sinteze, pesticide, intermediari pentru parfumuri, duce la emisii în aer de poluanți rezultați din arderea combustibililor pentru obținere de abur tehnologic și de emisii din procesele tehnologice.

Poluarea se manifestă mai ales asupra aerului prin disconfortul produs de mirosurile de amoniac, hidrogen sulfurat, compuși aromatici etc., dar și pe ape și sol.

Industria metalelor - instalații pentru tratarea suprafețelor metalice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice.

Industria alimentară este puternic dezvoltată în municipiu, fiind reprezentată prin fabrici producătoare de carne și produse din carne, paste făinoase, produse de morărit și panificație, patiserie, produse zaharoase, lapte și produse lactate, bere, lichior, spirt, malț, drojdie de panificație.

Industria alimentară este un potențial poluator mai ales a apelor. Mirosurile neplăcute ca și poluarea sonoră sunt aspecte ce pot afecta locuitorii.

Industria de prelucrare a lemnului constituie o ramură reprezentativă a economiei municipiului. Principalele produse rezultate sunt: mobilier, parchet triplu stratificat.

Instalațiile de tratare a suprafeței obiectelor sau produselor din lemn utilizează solvenți organici, astfel impactul asupra mediului se manifestă la nivelul aerului prin emisii de noxe precum și la nivelul solului prin ocuparea terenului cu reziduuri provenite din procesul de producție.

Industria celulozei și hârtiei este reprezentată prin fabricarea hârtiei de ziar care se obține din pastă mecanică de lemn și maculatură. Este un proces tehnologic care consumă multă apă și are efect asupra emisarului.

Industria textilă și de confecții are o pondere însemnată în zona studiată. Unitățile de producție locale realizează în special confecții textile. Industria textilă este generatoare de deșeuri textile care sunt greu de reciclat.

Industria constructoare de mașini - printre produsele reprezentative pentru acest sector se numără: avioane ușoare, motoare și reductoare pentru aviație, robinete industriale,, piese turnate din fontă, oțel și neferoase, organe de asamblare, mașini unelte, cu sau fără comandă numerică.

S.C. fw?ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office ©a rcadistah.ro fax: +40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 /2008 PUC Etapa II cod: 50/20081’1’0/11

Pag: 7/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[OHSAS180Q1|

Pentru acest sector amintim poluarea factorilor de mediu cu noxe rezultate din arderea combustibililor pentru obținerea aburului tehnologic și prelucrarea termică și chimică a metalelor. Deasemenea poluarea fonică este un aspect ce perturbă confortul locuitorilor.

Producția energiei electrice și termice este un sector cu mare contribuție la poluare, prin emisii rezultate în urma arderii combustibililor solizi: cărbune lignit, păcura și gaze naturale proces care duce la emisii importante de oxizi de sulf și azot, dioxid de carbon dar și pulberi și metale grele.

Energia electrică este o ramură economică cu impact accentuat asupra mediului, în special, datorită faptului că cea mai mare parte din energia generată se realizează datorită arderii de combustibili. Impactul cel mai relevant al acestei activități umane este cel asupra atmosferei, în urma emisiilor de gaze de combustie. Cele mai serioase probleme privind impactul consumului de energie asupra mediului sunt ploile acide, calitatea aerului, schimbările climatice și rezervele de resurse energetice.

Activități industriale care se supun prevederilor directivei privind prevenirea și controlul poluării industriale (IPPC)-.

Scopul Directivei privind prevenirea și controlul integrat al poluării este implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor, pentru activitățile menționate în anexa nr. 1 din OUG nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, pentru atingerea unui înalt nivel de protecție a mediului ca un întreg.

Conform datelor preluate de pe site-ul APM Bacău, instalațiile industriale de pe raza municipiului Bacău care intră sub incidența Directivei IPPC sunt:

 • -  SC CET SA (o instalație) - producere de energie electrică și termică;

 • -  SC Subex SA (o instalație) - fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri (Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal);

 • -  SC Letea SA (o instalație) - fabricarea hârtiei și a cartonului (Industria celulozei și a hârtiei);

 • -  SC Agricola International SA (3 instalații) - fabricarea produselor din carne, fabricarea făinii proteice (Industria alimentară);

 • -  SC Aerostar SA - Construcții și reparații aeronave și nave (Industria altor mijloace de transport);

 • -  SC Amurco SRL - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase (Industria substanțelor și produselor chimice);

 • -  SC Tiseco SRL - Fabricarea produselor obținute prin prelucrarea țițeiului (Industria de prelucrare a țițeiului, cocsificarea cărbunelui, și tratarea combustibililor nucleari);

 • -  SC Quartek Grup SRL - Colectarea și tratarea altor reziduri (Eliminarea deșeurilor și apelor uzate, salubritate și activități similare).

Dintre acești agenți economici următorii dețin instalații care nu sunt conforme cu prevederile Directivei IPPC: SC Amurco SRL, SC Letea, SC Agricola Internațional (cu cele 3 insalații). Aceștia au obținut o perioadă de tranziție în vederea conformării până în anul 2010.

în municipiul Bacău au fost inventariate un număr de 4 obiective care intră sub incidența Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore care implică substanțe periculoase (SEVESO II): SC Petrom SA (Depozit Peco BC) - Calea Onești, SC Amurco SRL - biv. Chimiei

S.C. (St ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-du1.CaroI I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office (ci a rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 8/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS18001I

nr.1, SC Lelea SRL - str. Letea., SC Agricola Internațional S.A. (departamentul Carbac) - secția FRIGORIFER str. Moinești nr. 16, SC Agricola Internațional S.A. - str. Moldovei.

Conform informațiilor preluate de pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, în municipiul Bacău există un număr de 5 activități / instalații care utilizează solvenți organici cu conținut de COV. Din cele 5 instalații, un număr de 3 instalații sunt conforme cu prevederile Directivei COV solvenți (Directiva 1999/13/CE), restul de 2 instalații necesitând adoptarea unor scheme de reducere a emisiilor de compuși organici volatili pentru conformarea condițiilor de operare cu prevederile Directivei:

 • - SC Metalbac&Farbe SRL - respectă valoarea limită COV;

 • - SC Diana Forest SA - respectă valoarea limită COV;

 • - SC Aerostar SA - respectă valoarea limită COV;

 • - SC Promode SRL - aplică un plan de reducere a emisiilor de COV, deoarece nu respectă valoare limită de emisie de COV;

 • - SC Mobila Elbac SA - aplică un plan de reducere a emisiilor de COV, deoarece nu respectă valoarea limită de emisie de COV.

în zona studiată există 2 instalații care intră sub incidența Directivei LCP (privind limitarea emisiilor anumitor poluanți în aer proveniți din instalații mari de ardere):

 • - SC CET SA - 2 instalații;

 • - SC Amurco SRL - o instalație.

SC CET SA este inclus în Programul Național de reducere progresivă a emisiilor.

Măsuri întreprinse de operatorii economici în anul 2007 în scopul prevenirii, ameliorării și reducerii poluării industriale:

SC CET Bacau:

 • -   utilizarea păcurii cu conținut <1% S;

 • -  punerea în funcțiune a turbinei de gaze de 13,9 MWt cu randament ridicat de producere a energiei electrice și termice în cogenerare;

 • -  urmărirea respectării plafoanelor de emisii și montarea aparaturii de măsurare continuă a emisiilor.

SC Amurco SRL:

 • -  sistarea depozitării deșeurilor pe halda de fosfogips și executarea proiectului de ecologizare a haldei, monitorizarea calitățiii apei freatice în jurul haldei de fosfogips.

SC Aerostar SA:

 • -  eliminarea deșeurilor periculoase și a nămolului rezidual de la stația de neutralizare;

 • -  dotarea sectorului zincare și decapare cu filtre de reținere a noxelor în vederea reducerii emisiilor de COV;

 • -  s-a respectat schema de reducere a emisiilor de COV, precum Di a valorii maxime permise a emisiilor anuale totale de COV.

SC Aroma Rise SA:

 • -  realizarea unui sistem de captare a vaporilor la rezervoarele de depozitare a acidului acetic;

S.C. ££? ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24,83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapall cod: 50/2008PUG/II

Pag: 9/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

[SO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • -  amplasarea unui separator de produs petrolier pe canalizarea chimic impură în vederea preepurării apelor tehnologice.

SC Agricola Internațional SA:

 • -  amenajarea de platouri ecologice conform recomandărilor BAT la platourile avicole.

în ceea ce privește impactul asupra factorilor de mediu, subliniem efectul asupra calității aerului ca urmare a desfășurării activităților sau al funcționării instalațiilor industriale prin depășirea concentrațiilor maxime admise pentru emisiile în atmosferă pentru poluanții specifici: pulberi, oxizi de sulf, oxizi de azot, oxizi de carbon, cenușă, metale grele (de ex. zinc), compuși organici volatili (COV), praf și pulberi de ciment.

în ceea ce privește impactul asupra calității apei și a solului acesta se datorează în principal funcționării necorespunzătoare a stațiilor / instalațiilor de epurare / preepurare a apelor uzate tehnologice precum și ineficientei instalațiilor de depoluare a aerului. La aceasta se adaugă depozitarea necorespunzătoare a nămolurilor și deșeurilor, de ex. a nămolurilor provenite din unitățile de procesare a fructelor și legumelor, a strugurilor, cărnii, a cartofului, etc.

1.3. Transporturile

Circulația și transporturile feroviare concentrează activități în stații, depouri, triaje, care generează gaze, fum, pulberi, ape și uleiuri uzate, zgomote, deșeuri. Dacă pentru sursele fixe (stații, depouri) există sisteme de protecție, în principal stații de epurare, sursele mobile (circulația trenurilor) nu dispun de astfel de sisteme. Problemele de mediu sunt date, în principal, de zgomot dar și de inexistența sistemelor de protecție sau funcționarea necorespunzătoare a celor existente.

Dintre sursele de poluare specifice activității feroviare, menționăm, în principal, stațiile și depourile CFR, care au un impact mare asupra mediului.

O altă sursă semnificativă de poluare, îndeosebi a aerului, o reprezintă circulația rutieră.

Autoturismele reprezintă surse mobile de poluare, ceea ce favorizează gradul mare de răspândire a poluanților, diferențele de concentrații depinzând de intensitatea traficului și posibilitățile de dispersie.

Poluarea se resimte datorită spațiilor înguste și prost ventilate din lungul străzilor, înălțimii mari a clădirilor, și, în unele cazuri, orientării inadecvate a străzilor în raport cu direcția vântului. Apare astfel "efectul de canion”', noxele provenite de la autoturisme sunt “prinse” în aglomerația de construcții înalte la altitudini joase, circulația aerului este blocată, împiedicându-se astfel dispersia agenților toxici.

Circulația și transporturile rutiere generează zgomote și trepidații, gaze de eșapament (SOx, NOx, CO, CO2), praf și pulberi, iar prin sursele fixe (autobaze, garaje, autogări, stații de mixturi asfaltice) elimină ape și uleiuri uzate, deșeuri de cauciuc, gaze și pulberi, componente uzate.

Concentrația de poluanți depinde de:

 • -   intensitatea traficului și tipurile de autovehicule, respectiv numărul de porniri la instituții, întreprinderi, parcări, stații PECO, semafoare, etc.

 • -  configurația terenului, vânturile dominante, înălțimea și omogenitatea clădirilor care-l mărginesc;

 • -  condițiile meteorologice care contribuie la dispersia poluanților.

IO

S.C. fwfcARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 10/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

Problemele de mediu sunt legate de deficiențe de organizare și funcționare a categoriilor de trafic în interiorul localităților (deficiențe ale rețelei stradale, folosirea unor combustibili de proastă calitate, exploatarea parcurilor de transport auto cu uzură sporită, etc). Străzile nu mai corespund din punct de vedere al capacității portante și nici din punct de vedere al elementelor geometrice în plan și în profil transversal pentru a asigura trecerea volumului actual de trafic. Deplasarea autovehiculelor este îngreunată și de închiderea temporară a circulației rutiere la trecerile peste căile ferate.

Dezvoltarea traficului aerian, afectează mediul mai ales prin zgomotele și vibrațiile din vecinătatea Aeroportului Bacău.

1.4. Turismul

Experiența turistică a demonstrat, de-a lungul timpului, că indiferent de forma de turism practicată, în general rezultă impacte de amploare diferită, resimțite la nivelul mediului natural.

Deși, la prima vedere, activitățile turistice sunt poate cel mai puțin poluante, în timp, ele pot avea efecte nedorite, în special atunci când, în dezvoltarea turismului în anumite arii nu se ține cont de două condiții fundamentale: respectarea capacității de încărcare ecologică și particularitățile fiecărei zone.

Turismul acționează negativ asupra mediului înconjurător generând:

 • - distrugeri ale solului și vegetației,

 • - perturbarea faunei,

 • - supraîncărcare cu elemente de infrastructură,

 • - degradarea peisajului prin acumularea deșeurilor,

 • - poluarea apei, poluarea aerului și poluarea solului,

 • - zgomot,

 • - perturbarea proceselor naturale,

 • - distrugerea speciilor floristice,

 • - pescuit și vânătoare necontrolată.

în ciuda contribuțiilor negative pe care le are turismul asupra mediului, nu pot fi omise efectele pozitive ale turismului legate de:

 • -  îmbogățirea arhitecturală și peisagistică;

 • -  reconstrucția ecologică;

 • -  dezvoltarea socio - economică a zonei.

Dezvoltarea turismului trebuie să fie durabilă sub aspect ecologic, viabilă și rentabilă sub aspect economic și echitabilă din punct de vedere etic și social pentru comunitatea locală. Pentru acestea este nevoie ca turismul să integreze mediul natural, cultural și uman și să respecte echilibrul fragil, caracteristic multor destinații turistice.

”1.

S.C. ^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et,l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office (Sarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/H

Pag:

11/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IOHSAS18QOÎI

 • 2. Calitatea factorilor de mediu

2.1. Calitatea aerului

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poîuanților, deoarece constituie suportul pe care are loc transportul cel mai rapid al acestora în mediul înconjurător.

în „Planul Național de Acțiune în domeniul protecției atmosferei”, cât și în „Strategia Națională privind protecția atmosferei”, s-a stabilit că în perioada 2005 - 2007 să se finalizeze evaluarea preliminară a calității aerului, în toate zonele și aglomerările din țară, și să se doteze sistemul național de monitorizare a calității aerului, în conformitate cu cerințele directivelor europene în domeniul calității aerului.

Urmare a finalizării în 2005 a evaluării preliminarii a calității aerului la nivel național, s-a trecut la începutul anului 2006, la reproiectarea și modernizarea Rețelei Naționale de monitorizare a calității aerului.

în acest scop, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile a încheiat în luna ianuarie 2006 contractul de achiziționare și instalare a stațiilor automate de monitorizare a calității aerului, stații care s-au amplasat în România în cursul anului 2006.

în municipiul Bacău, stațiile de monitorizare sunt amplasate astfel:

 • -  1 stație de fond urban în municipiul Bacău, parc Prefectură: această stație evaluează influența activității umane din zona centrală a municipiului asupra calității aerului, raza ariei de reprezentativitate fiind de 1-5 km iar poluanții monitorizați sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOX), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații);

 • -  1 stație de tip industrial în municipiul Bacău, la TCH, cartier Izvoare: această stație evaluează influența activității industriale dezvoltate în partea de E-SE a municipiului asupra calității aerului, raza de reprezentativitate fiind de 100 m - 1km, iar poluanții monitorizați sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOX), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații).

Aceste statii automate de monitorizare, conforme cu cerințele directivelor UE în domeniu, vor funcționa în paralel cu rețeaua manuală, ce va asigura în continuare monitorizarea celorlalți parametri.

Pentru monitorizarea acelor poluanți generali, care fac obiectul directivelor UE privind calitatea aerului: SO2, NOX, O3, CO, COV, PM10/PM2,5, Pb, fiecare stație de monitorizare are și stație meteo proprie.

Prin dotări independente, și extinderi la Contract 84/2006, APM Bacău a îmbunătățit configurația acestor stații prin dotarea cu echipament ce să monitorizeze NH3 - la stația de tip industrial. Aceste dotări vor elimina timpii necesari transportului și analizei probei, furnizând valori instantanee și de calitate.

în scopul diseminării în timp real a informației privind calitatea aerului, sistemul este dotat și cu un panou electronic de afisaj exterior, care este amplasat în zona centrală a municipiului Bacău.

S.C. 0ARCADISTGH S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/11

Pag:

12/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800l|

Rețeaua de monitorizare manuală cuprinde un număr de 6 puncte fixe de control: sediul AMP Bacău, Gherăiești, FRE Mărgineni, Aeroport, N. Bălcescu și Universitate, prelevarea realizându-se pe o perioadă de 24 h. Indicatori urmăriți sunt: NH3, pulberi sedimentabile.

Probleme legate de poluarea aerului în municipiul Bacău:

Substanțele emise în atmosferă determină fenomene precum: acidifierea, smogul fotochimic, distrugerea stratului de ozon, schimbările climatice etc.

Analizele emisiilor, distribuția lor sectorială, țintele spațiale și temporale reprezintă elemente cheie în stabilirea priorităților de mediu, în identificarea politicilor ce trebuie să fie adoptate, la nivel local. Indicatorii selectați trebuie să răspundă criteriilor de identificare și să fie relevanți pentru problemele privind atmosfera.

Indicatorii privind calitatea aerului sunt determinați pe baza datelor din sistemul de monitorizare al calității aerului și din inventarele de emisii și au ca scop evaluarea situațiilor concrete, comparativ cu țintele de calitate stabilite de reglementările în vigoare.

Calitatea aerului în municipiul Bacău este influențată de industria chimică (SC Amurco SRL Bacău SA - emisii amoniac), centralele termoelectrice (SC CET SA Bacău - emisii pulberi, SO2), industria alimentară (Agricola Internațional - emisii amoniac), depozitul municipal de deșeuri menajere și traficul rutier.

a) Acidifierea. Emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot și de amoniac

Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component de mediu, ca urmare a prezenței unor compuși chimici alogeni, ce determină reacții chimice în atmosferă, în cantități depășind anumite concentrații critice, care conduc la modificarea pH-ului precipitațiilor, solului, apelor, cu afectarea ecosistemelor terestre și/sau acvatice.

Acidifierea aerului este în principal produsă de emisiile și efectele sinergice a 3 poluanți, și anume: SO2, NOX și NH3, care au impact îndeosebi asupra vegetației și a apelor de suprafață.

Emisiile de substanțe acidifiante și eutrofizante pe teritoriul municipiului Bacău provin în principal din următoarele surse staționare:

 • -  arderea combustibililor fosili, în scopul producerii energiei electrice și termice, sursă semnificativă de oxizi de azot și oxizi de sulf.

Dintre sursele de pe teritoriul acestei zone, semnificative sunt instalațiile mari de ardere (instalații de ardere care au o putere termică mai mare de 50 MW termici), care intră sub incidența directivei 2001/80/EEC, transpusă în legislația română prin H.G. 541/2003, modificată și completată prin HG 322/2005.

 • -  arderea deșeurilor de lemn și rumegușului în centrale termice, care reprezintă sursa de oxizi de azot;

 • -  managementul dejecțiilor și fermentația enterică de la creșterea animalelor, reprezintă surse semnificative de amoniac;

 • -  administrarea de îngrășăminte cu azot în agricultură, care reprezintă o sursă importantă de amoniac.

S.C. fn? ARCADIStgh S.R.L

Iasî,B“dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistqh.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.;250 / 2008 PUG Etapa It cod: 50/200SPVG/JI

Pag: 13/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Cantitățile de gaze cu efect acidifiant și eutrofizant emise anual în atmosferă au fost determinate de către APM Bacău, pe baza unor modele și calcule de estimare, din cadrul metodologiei CORINAIR III.

Sursele mobile, în principal autovehiculele rutiere, reprezintă o altă sursă semnificativă de gaze acidifiante, atât sub aspect cantitativ, cât și din punct de vedere al caracteristicilor acestor surse de emisie (surse difuze, răspândite pe tot arealul, cu emisii la nivelul solului).

Un alt element important în evaluarea impactului emisiilor poluante în atmosferă asupra calității mediului și sănătății umane, alături de evaluarea cantităților de noxe emise, îl reprezintă activitatea de monitorizare a imisiilor atmosferice și a calității precipitațiilor.

Calitatea precipitațiilor

Conform “Raportului privind starea mediului în județul Bacău pe anul 2007”, punctul de prelevare al precipitațiilor este situat la sediul APM Bacău. Indicatorii monitorizați, în anul 2007 au fost pH, conductivitate, aciditate, NH4, NO2.

 • > pH - valoare medie a fost de 6,72 upH; valoarea min. măsurată :5,70 upH;

 • > conductivitatea - valoare medie 55,48 pS/cm; valoarea max. măsurată 72,10 pS/cm;

 • > aciditate - valoare medie 0,426 mval/l; valoarea max. măsurată 0,960 mval/l;

 • > NH4-valoare medie - 1,354 mg/l; valoarea max. măsurată 1,900 mg/l;

 • > NO2 - valoare medie - 0,126 mg/l; valoarea max. măsurată 0,800 mg/l;

  PH

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  Val minimă

  6

  6

  5,5

  5,11

  5,2

  5,7

  Val limită

  5,6

  5,6

  5,6

  5,6

  5,6

  5,6

Sursa: „Rapoarte privind starea mediului în județul Bacău 2002 - 200"

Conform datelor preluate din „Rapoartele privind starea mediului în județul Bacău” din anii 2002-2007, în anii 2004, 2005 și 2006 valorile măsurate au indicat un caracter neutru spre slab acid al precipitațiilor.

S.C. I^ARCADIStgh S.R.L

Iași,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag:

14/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001;

Certificat nr. 367

[OHSĂS180011

în data de 23.03.2007 s-a semnalat efectul precipitațiilor care au antrenat o pulbere de culoare portocalie adusă în întreaga zonă a Moldovei de vânturile puternice din perioada respectivă. Pulberea s-a dovedit a fi o argilă, antrenată de deplasarea masivă a maselor de aer dintre Republica Moldova și Ucraina.

Emisii de dioxid de sulf

Principala sursă de poluare cu SO2 o constituie utilizarea combustibililor din sectorul energetic. La acestea se adaugă emisiile provenite din industria de prelucrare și de la instalațiile de ardere din zonele rezidențiale.

Emisii anuale de dioxid de sulf (t/an)

Municipiul Bacău

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Emisii anuale

SO2 (t/an)

5876,53

4530,19

2865,57

1590,47

1935,86

1879,13

Ca urmare a respectării condițiilor de introducere pe piață a carburanților cu conținut redus de sulf, și utilizării combustibilor mai curați, s-a înregistrat o scădere semnificativă a emisiilor de SO2 comparativ cu anii precedenți. în comparație cu anul de referință 2003 s-a înregistrat o scădere cu cca 68%. în schimb față de anul 2006 a crescut cu aproximativ 16%.

Apreciem că și măsurile realizate la o serie de agenți economici cum ar de ex. SC CET SA Bacău care, a realizat în acest timp trecerea pe combustibil gazos, îmbunătățirea arderii prin introducerea de aerosoli, achiziția și implementarea unui sistem de măsurare automată a noxelor gazoase pentru supravegherea și controlul procesului de ardere, au făcut posibile aceste reduceri.

S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iași, B-dui.Ca rol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250/2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PVG/II

Pag: 15/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri șî poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800Î]

Concentrații ale dioxidului de sulf

*

Laboratorul APM a analizat un număr de 957 probe medii zilnice, prelevate în sistem manual, pentru indicatorul SO2.

Din măsurătorile efectuate în stațiile automate existente la nivelul anului 2007 s-au

J

înregistrat valori mici pentru SO2 comparativ cu valorile limită prevăzute în OM 592/2002.


Conform “Raportului privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007’', media anuală pentru SO2 în anul 2007 a fost de 0,8 pg/mc, situată cu mult sub CMA - media anuală 60 pg/mc, și a crescut față de anul precedent când media a fost de 0,4 pg/mc. Față de anul 1999 a scăzut de aprox 5 ori.

Toate valorile medii zilnice s-au situat sub valoarea CMA limită zilnică pentru protecția sănătății umane (125 pg/mc), conform STAS 12574/87.

Valoarea medie anuală înregistrată raportată la valorile limită și pragurile de evaluare prevăzute în OM 592/2002, încadrează aglomerarea Bacău sub pragul inferior de evaluare - PIE de 8 pg/mc, datorită utilizării de combustibili cu conținut redus de sulf (motorină, păcură).

Emisii de oxizi de azot

Emisiile de NOX provin îndeosebi din industria energetică, din traficul rutier precum și din procesele de producție.

Emisii anuale de oxizi de azot (t/an)

Municipiul Bacău

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Emisii anuale NOx (t/an)

1594,97

1608,99

7022,04

2198,32

1401,52

1318,86

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr,:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/H

Pag:

16/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

|OHSAS18QOÎ|

La nivelul municipiului Bacău, pentru anul 2008, emisiile de NOX provin îndeosebi din industria energetică și trafic.

Emisiile de NOX au scăzut cu 18% față de anul de referință 2003, și cu aprox 6% față de anul 2007. Reglementările de mediu referitoare la vehicule și combustibili au determinat reducerea poluării pe unitatea de transport. Menționam că în industria energetică (CET BACĂU) din municipiul Bacău au fost luate măsuri de reducere a emisiilor de NOX prin îmbunătățirea arderii prin introducerea de aerosoli.

Concentrații ale dioxidului de azot

Laboratorul APM a analizat un număr de 1104 probe medii zilnice pentru indicatorul NO2, media anuală pentru acest indicator, în anul 2007 a fost de de 5,7 pg/mc.

Valorile medii zilnice măsurate în 2007 s-au situat, fără excepție, sub valoarea CMA, conform STAS 12574/87.

S.C. ARCADIStgh s.r.l

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

161:4-40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 12008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 17/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă cana!

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800Î]

Se observă o ușoară scădere a concentrației de NO2 față de media anului 2006, corelată și cu scăderea semnalată în emisii.

La nivelul aglomerării Bacău, din analizele/măsurătorile efectuate în stațiile fixe existente la nivelul anului 2007 nu se evidențiază poluare cu dioxid de azot, valorile maxime înregistrate pentru probe medii orare situându-se sub 200 pg/mc - valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane, iar valoarea medie anuală a fost de 5,7 pg/mc față de 40 pg/mc care reprezintă valoarea limită pentru protecția sănătății umane (OM 592/2002).

Emisii de amoniac

La nivelul municipiului Bacău emisiile anuale de amoniac provin din zootehnie, din instalațiile de producere a amoniacului (extragerea din apele amoniacale sau sinteza catalitică), a acidului azotic, azotatului de amoniu și ureei și din tratarea și depozitarea deșeurilor.
Emisii anuale de amoniac (t/an)

Municipiul Bacău

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Emisii anuale

NH3 (t/an)

1939,85

1330,49

4284,45

4517,64

5867,11

3762,9

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

Comparativ cu anul precedent, cantitatea de NH3 emisă în atmosferă este în scădere cu 36%. în schimb față de anul de referință 2003, creșterea este de 2 ort, în condițiile în care sarcinile și măsurile de conformare, stabilite operatorilor economici nu sunt realizate în totalitate.

Concentrații ale amoniacului

Pe parcursul anului 2007 s-au înregistrat 6 situații în care s-a depășit pragul de atenție de 0,07 mg/mc NH3 (conf. ordinului 756/97):

S.C. fnl ARCADIS tgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.;250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/U

Pag: 18/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001|

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS18001I

 • - în luna iunie, la punctul de control Aeroport s-a înregistrat valoarea de 0,086 mg/mc;

 • - în luna august, la punctul de control de la sediul APM s-a înregistrat valoarea de 0,087 mg/mc, la punctul de control Universitate, valoarea obținută a fost de 0,076 mg/mc, la punctul de control FRE Mărgineni valoarea obținută a fost de 0,080 mg/mc;

 • - în luna septembrie la punctul de control de la FRE Mărgineni s-a înregistrat valoarea de 0,080 mg/mc;

 • - în luna octombrie la punctul de control Universitate s-a înregistrat valoarea de 0,071 mg/mc.

Din analiza rezultatelor este evidentă tendința de scădere a concentrației medii anuale de amoniac în municipiul Bacău.

NHș - probe momentane

 • •  în urma sesizărilor primite la sediul APM, laboratorul APM Bacău pe parcursul anului 2007 a analizat un număr de 77 probe momentane pentru indicatorul NH3; s-au înregistrat 7 depășiri ale valorii PA de 0,21 mg/mc (Ordinul 756/97) și 26 valori au depășit valoarea de CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87, valoarea maximă măsurată a fost înregistrată în luna septembrie în cartierul Izvoare, fiind de 1,62 mg/mc NH3.

 • •  Laboratorul SC Amurco SRL Bacău prin sondajele realizate la indicatorul NH3 a semnalat 4 valori care au depășit CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87, în luna octombrie înregistrându-se o valoare maximă de 0,839 mg/mc.

Procentul de depășire a CMA de 0,3 mg/mc este de 1,43% în 2007 față de 1,96 % în 2006.

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Pag: 19/137

Contract nr.:250 / 2008 PVG F.tapa 11 cod: 50/2008PUG/I1

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|OHS AS 1800ÎI

Procente depășiri ale CMA pentru indicatorul NH3 - probe momentane

b) Emisii de compuși organici volatili (COV) nemetanici

Compușii organici volatili rezultă din: prelucrarea, depozitarea sau transportul țițeiului și a produselor petroliere, traficul rutier; compostarea reziduurilor menajere, industriale și agricole, activități industriale care folosesc solvenți organici, etc.

Principalele surse industriale de emisie a COV inventariate în anul 2007 în municipiul Bacău:

* Instalațiile care intră sub incidența directivei 1999/13/CE (COV), transpusă prin H.G.nr. 699/2003, completată și modificată prin HG 1902/2004:

 • -  degresarea metalelor;

 • -   lăcuirea mobilei la fabricile de mobilă;

 • -  impregnarea lemnului cu creozot;

 • -  aplicarea adezivilor la fabricile de încălțăminte;

 • -  curățarea chimică uscată;

 • -  vopsirea autovehiculelor.

^Instalațiile care intră sub incidența directivei 94/63/CE (COV-benzină) transpusă prin H.G. 568/2001, modificată și completată prin HG 893/2005, și anume:

 • -  terminalele și depozitele de benzină;

 • -   stafiile de distribuție a carburanților;

Alte surse industriale:

 • -  fabricarea de băuturi alcoolice distilate;

 • -  arderea combustibililor fosili și deșeurilor lemnoase pentru producerea energiei electrice și termice;

 • -   fabricarea celulozei și hârtiei;

 • -   fabricarea berii;

 • -   fabricarea pâinii.

S.C. fSI ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@>arcadistqh.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

SI desenate

Contract nr.:250 / 2008 PIJG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag:

20/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[OHSAS18QOÎ|

Emisii de COV nemetanici (t)

Municipiul Bacău

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Emisii anuale de COV (t/an)

207,59

262,30

4519,64

2152,71

468,48

33,91

Comparativ cu anul precedent, cantitatea de COV emisă în atmosferă s-a diminuat cu 93%, iar în comparație cu anul de referință 2003 cu 84%, ca urmare a realizării programelor de conformare.

c) Pulberi în suspensie PM10 și PM2,5 și pulberile sedimentabile

Pe lângă NH3, pulberile în suspensie și sedimentabile constituie principalii poluanți din municipiul Bacău, sursele fiind industria metalurgică, fabricarea produselor de ceramică prin ardere, industria energetică care utilizează combustibil fosil, transportul rutier, halde și depozite.

Pulberile în suspensie sunt particule fine, cu dimensiuni mai mici de cca. 20 pm, care rămân în atmosferă un timp îndelungat, ca aerosoli solizi fin dispersați în aer, având deci un comportament asemănător gazelor. Este îndeosebi cazul pulberilor în suspensie cu diametre aerodinamice de sub 10 pm (fracția PM10, denumită și fracție toracică și respectiv PM 2,5, denumită fracție respirabilă).

Monitorizarea pulberilor în suspensie s-a realizat în 2007, în punctul de control amplasat la Universitate (stație trafic).

Pe ansamblu, se remarcă o creștere atât a valorilor medii anuale cât și a procentului de depășiri.

S.C. ARCADISTGH S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@>arcadîstah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.;250 / 2008 Pl’G Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 21/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001:

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS18001

Pulberi în suspensie

An

Valoare medie anuală

Valoare maximă 24 ore

UM

(mg/m3)

CMA pentru protecția sănătății

Frecvența depășirii

Media anuală

24 ore

CMA 24 ore (%)

2002

0,0620

0,2117

mg/mc

-

0.15 mg/mc

2,87

2003

0,0611

0,1720

mg/mc

-

0.15 mg/mc

1,47

2004

0,0598

0,1950

mg/mc

0.15 mg/mc

4,87

2005

0,0805

0,2423

mg/mc

0.15

mg/mc

7,79

2006

0.0444

0.1709

mg/mc

0.15 mg/mc

2.08

2007

-

-

-

-

-

PM10

2002

-

-

-

2003

0,0258

0,0949

mg/mc

0,05 mg/mc

5,76

2004

0,0191

0,0531

mg/mc

0,05 mg/mc

1,42

2005

0,0147

0,0690

mg/mc

0,05 mg/mc

1,35

2006

0.0044

0.0078

mg/mc

0,05 mg/mc

0%

Sursa: "Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007"

Conform „Raportului privind starea mediului în județul Bacău în sem. I anul 2007”, pentru pulberi totale - s-au analizat un număr de 15 probe medii zilnice; nu s-au înregistrat depășiri ale valorii PA=0,105 mg/mc și nici ale valorii CMA=0,15mg/mc, conform limitelor stabilite prin STAS 12574/87. Valoarea maximă măsurată a fost de 0,0863 mg/mc, valoarea medie fiind de 0,0582 mg/mc.

în cea de-a doua parte lunii mai, urmare a condițiilor meteo, caracterizate de dese vijelii și vânturi puternice, zgura depozitată de SC CET SA Bacău, în batalele instalate la Furnicari, a fost antrenată, determinând câteva situații de depășire a limitelor admise.

SC CET SA Bacău a luat imediat măsuri de stopare a antrenării zgurei prin amplasarea unor parapeți.

în perioada semestrului II 2007 pentru indicatorul pulberi totale - s-au analizat un număr de 13 probe medii zilnice, înregistrându-se o depășire a valorii CMA = 0,15mg/mc, conform limitelor stabilite prin STAS 12574/87, valoarea măsurată a fost de 0,1970 mg/mc. Valoarea medie înregistrată în acest interval de timp a fost de 0,0582 mg/mc.

Cele mai mari valori măsurate coincid cu perioada de iarnă când se utilizează material antiderapant, când emisiile din trafic sunt mai mari și industria energetică (CET BACĂU) funcționează la întreaga capacitate.

S.C. ^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office ©a rcadistqh.ro fax: +40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250/ 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PVG/lI

Pag: 22/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS18001I

Pulberile sedimentabile

Pe teritoriul municipiului Bacău supravegherea concentrației de pulberi sedimentabile se realizează într-un număr de 5 puncte.

Evoluția pulberilor sedimentabile în municipiul Bacău

Municipiul Bacău

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pulberi sedimentabile (g/m2/lună) - val. medie măsurată

1,9712

3,6279

5,6094

4,9202

4,7887

4,0221

4,8096

4,1327

Comparativ cu anul 2006 concentrațiile pulberilor sedimentabile au scăzut cu cca 14%.

Din statistica realizată se constată că valorile înregistrate sunt cu mult sub pragul de alertă de 11,9 g/mp/lună, dar care se situează sub valoarea CMAde 17 g/mp/lună.

Valorile anuale înregistrate prezintă fluctuații nesemnificative, ce se situează cu mult sub limitele reglementate prin STAS 12574/87:

 • - pragul de alertă de 11,9 g/mp/lună,

 • - val CMA de 17 g/mp/lună.

d) Poluanți organici persistenți (POPS)

Poluanții organici persistenți sunt substanțele chimice care rămân intacte în mediu perioade îndelungate, toxice pentru oameni și organismele sălbatice.

în scopul reducerii impactului asupra mediului înconjurător, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu a adoptat, în cadrul Convenției de la Stockholm (22.05.2001), un program vizând controlul și eliminarea a 12 substanțe considerate POPS, și anume:

 • -  pesticide (Aldrin, Clordan, Dieldrin, Endrin, Heptaclor, Mirex, Toxafen, DDT);

 • -  industriale: bifenili policlorurați (PCB) și hexaclorbenzen (HCB);

 • -  subproduse: derivați policlorurați ai dibenzo p-dioxinelor și dibenzofuranilor.

S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office® arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa li cod: 50/2008PUG/JI

Pag: 23/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

|QHSAS18OO1|

Conform părților II și III din anexa C la convenție, sursele de emisie a acestor POPS sunt următoarele:

 • -  incineratoare de deșeuri municipale și nămolurile din stațiile de epurare;

 • -  cuptoarele de ciment care ard deșeuri periculoase;

 • -  unele procese termice din industria metalurgică;

 • -  arderea deschisă a deșeurilor, inclusiv a depozitelor de deșeuri municipale;

 • -  surse rezidențiale de combustie;

 • -   cazane utilitare și industriale cu combustibili fosili;

 • -  instalații de ardere a lemnului și altor combustibili tip biomasă;

 • -  unele procese chimice de producție, în special producerea clorfenolilor și cloranilului;

 • -  motoarele vehiculelor, îndeosebi cele care utilizează benzină cu plumb;

 • -   vopsirea (cu cloranil) și finisarea (cu extracție alcalină) a textilelor și pieilor;

 • -   rafinarea uleiurilor uzate.

în municipiul Bacău nu există halde de deșeuri de pesticide, halde de PCB-uri și substanțe incluse în lista POPs a Convenției de la Stockholm: pentabromdifenil eter, clordecon, hexabromdifenil, hexaclorciclohexan și perflorooctan sulfonat.

La nivelul municipiului Bacău emisiile de POPS provin din arderile combustibililor utilizați pentru o serie de locomotive de manevre aparținând CFR Bacău și din incinerarea deșeurilor spitalicești. Precizăm ca în anul 2006 au fost închise toate incineratoarele de deșeuri spitalicești.

în ceea ce privește cantitățile emise nu deținem date referitoare la municipiul Bacău, aceste informații regăsindu-se în rapoartele de mediu la nivelul județului.

 • e) Poluarea cu metale grele (mercur, cadmiu, plumb)

Emisii de metale grele

Metalele grele - cupru, crom, mercur, cadmiu, nichel, zinc, plumb - sunt compuși care nu pot fi degradați pe cale naturală, având timp îndelungat de remanență în mediu, iar pe termen lung sunt periculoși deoarece se pot acumula în lanțul trofic.

Metalele grele provin de la surse staționare și mobile: procese de ardere a combustibililor și deșeurilor, procese tehnologice din metalurgia metalelor neferoase grele și traficul rutier.

Această categorie de poluanți este generată de procese industriale diferite și de sursele mobile. Astfel sursele principale sunt:

 • •  pentru cadmiu

 • -  procese de combustie pe bază de cărbuni, petrol, gaze naturale;

 • -  surse mobile - trafic pe bază de motorină.

(procesele de producție sunt cele care au cea mai mare pondere în generarea emisiilor de cadmiu).

 • •  pentru mercur

 • -  surse mobile - trafic pe bază de benzină;

 • -  surse staționare - centrale termice, turnătorii fontă;

 • -   incinerare deșeuri spitalicești.

(cea mai mare cantitate de emisii de mercur provine din industria energetică).

 • •  pentru plumb

S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I^nr.^corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@)arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 7 2008 FUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 24/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSÂS18001I

 • -  surse mobile - trafic;

 • -  surse staționare - procese industriale;

(sectorul care generează cele mai multe emisii de plumb este transportul).

Municipiul

Poluant

Kg/An

2003

2004

2005

2006

2007

Bacău

Hg

0.01

-

145.72

156.43

16.08

Pb

1259.57

910.41

662.59

315.80

13.79

Cd

0.46

0.35

23.72

31.15

0.75

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

Conform graficului, se constată o pondere mai mare a plumbului emis în atmosferă comparativ cu celelalte metale.

Se constată o scădere a emisiilor de metale grele în atmosferă față de anul 2006 (cu 90% Hg, cu 96% Pb și cu 98% Cd), ca urmare a realizării unor acțiuni propuse și datorită faptului că în trafic nu se mai folosește benzină cu plumb.

 • f) Aspecte ale poluării aerului în contextul convențiilor și acordurilor la care România este parte

• Deprecierea stratului de ozon atmosferic

Domeniile principale de utilizare a substanțelor care depreciază stratul de ozon sunt cele legate de tehnica frigului și climatizare.

Sectorul service-frigorific este constituit din societăți mici sau ateliere care utilizează agenți frigorifici din categoria ODS-urilor: CFC-12 si HCFC-22. în anul 2007 aceste unități au utilizat cantități mai mici de CFC-12 și HCFC-22, față de anul 2006,

SC Agricola Internațional SA Bacău deține în instalațiile frigorifice din cadrul departamentului Magazine a societății, 70 kg CFC-12, și 162 kg HCFC-22. Au fost scoase din funcțiune instalații de

S.C. ^ARCADIStgh S.R..L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,ct.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office ©a rea di stah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

l’iese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PVG Etapa 11 coti: 50/2008PUG/II

Pag: 25/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS18001I

răcire ce conțin 40 kg CFC-12 si 20 kg HCFC-22, din care freonul va fi preluat de către firme autorizate.

în general se observă o scădere a consumului de CFC-uri ca urmare a utilizării agenților frigorifici ecologici R 134a, R404, R407, R404a, R600.

în cadrul Programului Național de Eliminare a Substanțelor care Distrug Stratul de Ozon, ce se desfășoară sub asistența ONUDI, la SC ICPIAF SA Cluj - Napoca funcționează “Centrul de Instruire a Tehnicienilor de Service pentru Utilaje Frigorifice”, unde personalul tehnic ce lucrează în acest domeniu poate obține atestarea pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții legale.

Prin proiectul menționat s-a înființat Centrul Regional de Reciclare CONFORTEX - lași unde se livrează cantitatea de agenți frigorifici recuperată din activitatea de service desfășurată de către unitățile care dețin echipamente de recuperare distribuite prin acest proiect.

Utilizarea în cantități reduse a unor astfel de substanțe, cu respectarea reglementărilor în vigoare nu are efecte majore, de distrugere, a stratului de ozon.

 • •  Schimbări climatice

Situația gazelor cu efect de seră

în conformitate cu prevederile Protocolului de la Kyoto, intrat în vigoare în februarie 2005, România trebuie să reducă emisiile celor 6 gaze cu efect de seră prevăzute în Protocol (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) cu 5 până la 8 % în perioada de angajare 2008 - 2012, fată de anul de bază 1989.

Principalele surse generatoare de gaze cu efect de seră în municipiul Bacău sunt:

 • •  activitățile de producere a energiei electrice și termice;

 • •  extracția și arderea combustibililor fosili;

 • •  alte activități industriale (în special din industria chimică și petrochimică);

 • •   utilizarea solvenților;

 • •  transporturi rutiere;

 • •  tratarea și depozitarea deșeurilor.

Primăria împreună cu CET Bacău au primit finanțare cu fonduri europene nerambursabile pentru proiectul “Reducerea poluării și diminuarea schimbărilor climatice, prin restructurarea și reabilitarea sistemului, pentru atingerea țintelor și eficiența energetică în municipiul Bacău”. Valoarea proiectului se ridică la 85-100 milioane euro, din care primește 50 de milioane euro din fonduri europene nerambursabile, diferența urmând a fi completată de fonduri de la Guvern (20 milioane euro) și autoritățile locale. Proiectul se va derula în perioada 2009 - 2011, maxim 2012. Prin el se va crea al doilea grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur și se vor moderniza rețelele termice secundare și primare.

Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră (mii tone CO2Eq )

Municipiul Bacău

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Emisii totale (mii tone CO2 Eq)

680,17

737,98

2949,17

952,08

584,91

694,56

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa IJ cod: 50/2008PUG/IJ

Pag: 26/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|OHSAS180Q1|


■ Emisii totale (mii tone CO2 Eq)

Se constată că emisiile totale de GES au crescut în 2008 cu 16%, comparativ cu 2007, și cu 3% față de anul de referință 2003. La nivelul municipiului Bacău, 22,5% din emisiile totale de gaze cu efect de seră provin din sectorul energetic.

în ce privește cantitățile de CO2 provenite din industrie, o contribuție importantă revine emisiilor din industria energetică și de transformare (62,86% din cantitatea de CO2 inventariată).

Aceasta se datorează calității inferioare a cărbunelui utilizat drept combustibil, ceea ce conduce la o ardere incompletă.

Conform "Raportului privind starea mediului în județul Bacău în anul 2006" la APM Bacau s-au depus un număr de 5 solicitări pentru emitere autorizație certificate privind emisiile gazelor cu efect de seră: SC Aerostar SA Bacău, SC Letea SA Bacau, SC Amurco SA Bacău, SA CET SA Bacău, S.C. Diana Forest S.A Bacău.

g) Zone critice sub aspectul poluării atmosferei

Municipiu

Sursele locale de poluare

Tipul de activitate conform OUG 195/2005

Principalii poluanți atmosferici

Directivele sub care intră

Bacău

S.C Amurco SRL Bacău

- producere și distribuție energie termică -producere de substanțe chimice anorganice

nh3, co, co2, n2o, nox,

SO2, TSP

IPPC, SEVESO II, LCP

SC CET SA Bacău

- producere de energie electrică și termică

SO2, CO, CO2,NOx, TSP, COV, CH4, N2O, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Zn, Pb

IPPC, LCP

SC Agricola Internațional Bacău

- industrie alimentară

nh3, ch4, so2, co2, co,

CO, NOx, N2O

IPPC

Sursa:’’ Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe anul 2007"

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-du1.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 /2008 PUC Etapa 11 cod: 50/2008PIG/II

Pag: 27/137

proiectare clădiri civile șî industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS18001I

(4            Zona potențial critică din municipiul Bacău o reprezintă zona adiacentă platformei industriale

Bacău Sud, aceasta datorîndu-se prezenței pe platforma a SC AMURCO SRL Bacău, SC LETEA SA Bacău, SC CET SA Bacău - societăți cu emisii importante de noxe în atmosferă.

Consemnăm că, în cursul anului 2007, din cele 32 sesizări primite la APM Bacău, un număr de 12 adică 37,5 % s-au referit la disconfortul produs de mirosul de amoniac, provenit din emisiile SC Amurco SRL și numai nouă (28,12%) au fost cu impact semnificativ, evidențiat de depășiri ale STAS 12574/87.

Direcția de vânt predominantă (din S către N, NV), precum și condițiile meteorologice favorabile acumulării de poluanți în atmosferă existente în zonă favorizează creșterea de concentrații în zona locuibilă, producând disconfort populației atunci când apar disfuncționalități în procesele tehnologice.

Episoadele de disconfort, s-au resimțit mai des spre sfârșitul lunii noiembrie, și în cursul lunii decembrie, când condițiile meteo: ceața și umiditatea au persistat.

Valoarea maximă înregistrată în 2007, pentru indicatorul NH3 a fost de 1.62 mg/mc (cartierul Izvoare - municipiul Bacău).

Zgomotul - măsurători sonometrice

O altă problemă de mediu este poluarea fonică. Zgomotul cauzat de autoturisme și traficul greu a devenit sursa primară de poluare fonică în mediul urban. în condițiile actuale de trafic, prin mărirea parcului de mașini fără a beneficia de infrastructura rutieră corespunzătoare, poluarea fonică la care este supusă populația limitrofă zonelor cu trafic intens este mare. în marile aglomerații urbane și în zonele populate limitrofe autostrăzilor, acest factor negativ de mediu își face simțită prezența pe o arie extinsă în situația în care nu se aplică protejarea fonică prin utilizarea unor sisteme de diminuare a zgomotelor.

Cauzele esențiale ale depășirii nivelului de zgomot emis în mediu de traficul rutier sunt:

 • -  accentuarea procesului de degradare a infrastructurii rutiere;

 • -  intensificarea traficului rutier prin creșterea continuă a numărului de autovehicole;

 • -  existența parcurilor auto depășite, învechite;

 • -  nerespectare restricțiilor de tonaj pe anumite artere;

 • -  starea tehnică necorespunzătoare a autoturismelor.

Agenția de Protecție a Mediului Bacău a efectuat măsurători ale nivelului de zgomot la emisii (agenți economici - atât în urma sesizărilor, cât și pentru autorizația de mediu a unor activități).

Municipiul Bacău este împărțit în zone de monitorizare având în vedere obiectivul Agenței de Protecție a Mediului Bacău de întocmire a hărții acustice odată cu implementarea Directivelor europene referitoare la acest domeniu. S-a avut în vedere zgomotul produs de trafic și de surse industriale. Având în vedere că traficul rutier constituie sursa majoră de poluare fonică iar cele mai multe școli sunt amplasate în apropierea culoarelor de trafic s-au înregistrat depășiri ale limitei admise de STAS 10009/88 (50dB (A)). După cum a rezultat din măsurătorile Agenției de Protecție a Mediului Bacău și a instituțiilor cu preocupări în domeniu, nivelul de poluare fonică a municipiului Bacău este ridicat, înregistrându-se valori de până la 90 dB (A).

Impactul nivelului de zgomot produs de mijloacele de transport rutier și feroviar a fost și este deosebit de mare în raport cu fondul natural și limitele admise în vigoare.

S.C. J^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: office@arcadistqh.ro fax:+40-332-40.10.33 XVeb: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 Pl’G Etapa 11 cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 28/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[OHSAS1800Î]

Măsurători de zgomot în anul 2008

Tip măsurătoare zgomot

Număr măsurători

Maxima măsurată (dB)

% Depășiri

sem 1

sem II

sem I

sem II

sem I

sem II

Piețe, spații comerciale, restaurante în aer liber

4

3

71.1

68.4

50

33.3

Incinte de școli și creșe, grădinițe, spații de joacă pentru copii

9

-

77.8

-

-

-

Parcuri, zone de recreere și odihnă

1

1

58

72.6

100

100

Incinta industrială

18

19

72.3

73.1

44.4

47.36

Zone feroviare

-

-

-

-

-

-

Aeroporturi

-

-

-

-

-

-

Parcări auto

4

4

58.8

62.2

-

-

Stadioane, cinematografe în aer liber

-

-

-

-

-

-

Trafic

48

34

91.2

77.8

66.6

70.58

Limita incinte locuințe/ (Reclamatii)

5

2/1

75

70/48.6

100

100/-

Solicitări Garda de Mediu -Bacău

3

5

76.4

70

66.6

60

Sursa: „Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe anul 2008”

Conform informațiilor primite de la APM Bacău, s-au înregistrat depășiri ale pragurilor limită admise de STAS 10009/88 ale măsurătorilor de zgomot, în intersecțiile următoare (la valorile maxime măsurate):

 • -  ian. 2008:  str. Chimiei - 91.0 dB;

 • -  apr. 2008:  str. Izvoare - 74.1 dB;

 • -  mai  2008: str. Chimiei - 77.0 dB;

 • -  iunie 2008: SC Rombet SA - 71.4 dB;

 • -   iulie 2008: str. Republicii - 78.8 dB;

 • -  aug. 2008: inters.Narcisa-str.Chimiei -77.4 dB.

Concluzii:

 • •  Calitatea aerului în municipiul Bacău este influențată de industria chimică (SC Amurco SRL Bacău SA - emisii amoniac), centralele termoelectrice (SC CET SA Bacău - emisii pulberi, SO2), industria alimentară (SC Agricola Internațional Bacău), depozitul municipal de deșeuri menajere și traficul rutier.

 • •  Principalii poluanți ai aerului care au înregistrat depășiri ale concentrațiilor maxim admisibile (CMA) față de normele standard sunt:

S.C. ^ARCADIStgh S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistqh.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tqh.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 l’UG Etapa II cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 29/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[OHSAS18OO1|

 • - NH3 pentru care s-au înregistrat situații în care s-a depășit pragul de atenție de 0,07 mg/mc NH3 (conf. ordinului 756/97), și valori frecvente ale depășirii CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87 - SC Amurco SRL;

 • - pulberi în suspensie - s-au înregistrat depășiri ale valorii CMA = 0,15mg/mc, conform limitelor stabilite prin STAS 12574/87 - industria energetică (CET Bacău) și trafic.

 • •  Emisiile de NH3 au crescut de 2 ori față de anul de referință 2003, datorită măsurilor de conformare stabilite agenților economici care nu sunt realizate în totalitate.

 • •  Ca urmare a respectării condițiilor de introducere pe piață a carburanților cu conținut redus de sulf, și utilizării combustibilor mai curați, s-a înregistrat o scădere semnificativă a emisiilor de SO2 comparativ cu anii precedenți, exceptând anul 2006 (cca 68% comparativ cu anul de referință 2003). Față de anul 2006 a crescut cu aproximativ 16%.

 • •  Datorită reducerii poluării din industria energetică și pe unitatea de transport emisiile de NOau scăzut cu 6% față de anul 2007, și cu 18% față de anul de referință 2003.

 • •  Ca urmare a programelor de conformare comparativ cu anul 2007, cantitatea de COV emisă în atmosferă s-a diminuat cu 84%.

 • •  Scăderea emisiilor de metale grele în atmosferă (în 2007) față de anul 2006 (cu 90% Hg, cu 96% Pb și cu 98% Cd).

 • •  Emisiile totale de gaze cu efect de seră au crescut cu 16%, comparativ cu anul 2007, și cu 3% față de anul de referință 2003.

 • •  Analizele privind calitatea precipitațiilor arată predominanța acidității scăzute sau apropiate de starea neutră;

 • •  Direcția de vânt predominantă (din S către N, NV), precum și condițiile meteorologice favorabile acumulării de poluanți în atmosferă existente în zonă favorizează creșterea de concentrații în zona locuibilă, producând disconfort populației atunci cănd apar disfuncționalități în procesele tehnologice.

 • •  Nivelul de poluare fonică a municipiului Bacău este ridicat, înregistrându-se depășiri ale limitei admise de STAS 10009/88 (50dB (A)); se înregistrează valori de până la 90 dB (A).

2.2. Radioactivitatea mediului

Sistemul de supraveghere a radioactivității mediului din municipiul Bacău face parte din Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), coordonată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

înființată în anul 1962, RNSRM constituie o componentă specializată a sistemului național de radioprotecție, care realizează supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecția mediului și asigură îndeplinirea responsabilităților MAPM privind detectarea, avertizarea și alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologie asupra mediului și sănătății populației.

Stația de Radioactivitate a Mediului Bacău și-a început activitatea în 1963. în prezent stația RA Bacău efectuează măsurători beta globale pentru factorii de mediu:

 • -  aerosoli atmosferici;

 • -  depuneri uscate și precipitații atmosferice;

S.C. fwlARCADIStgh S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 l’UG Etapa II cod: 50/2008PUG/JI

Pag:

30/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri șî poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

 • -  apă de suprafață;

 • -  apă potabilă;

 • -   sol;

 • -  vegetație;

Măsurarea beta globală a probelor de mediu se realizează în două etape:

 • -  măsurare imediată a probelor de mediu, care are drept scop detectarea rapidă a oricăror creșteri semnificative ale nivelelor de radioactivitate a mediului;

 • -  măsurare întârziată, la 5 zile de la colectarea probelor, în scopul determinării nivelului global al radioactivității artificiale din mediu.

De asemenea, stația de radioactivitate măsoară sistematic un alt indicator important al radioactivității atmosferei, și anume debitul dozei gamma în aer.

începând cu anul 2007, programul de activitate s-a îmbunătățit prin punerea în funcțiune a unei stații automate de măsurare a dozei gamma absorbite, stație ce este amplasată în curtea sediului APM Bacău.

Determinările de concentrații ale izotopilor radioactivi din factorii de mediu prin măsurători gamma spectrometrice se efectuează la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului din cadrul ANPM București.

Stația de Radioactivitate a Mediului Bacău derulează un program standard de supraveghere a radioactivității mediului de 11 ore/zi. Acest program standard de recoltări și măsurători asigură supravegherea la nivelul municipiului, în scopul detectării creșterilor nivelurilor de radioactivitate în mediu și realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

Sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice, săptămânale și lunare pentru situații normale, cât și procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare, precum și fluxul de date în cazul sesizării unei depășiri ale pragurilor de atenționare / avertizare / alarmare.

în perioada ianuarie-decembrie 2007 s-au efectuat măsurători beta globale pentru factorii de mediu:

1) Aerosoli atmosferici - Activități specifice p globale medii lunare Bq/mc măsurători imediate:

- Bq/mc -

Statia RA. Bacău

ian

febr

mart

apr

mai

iun

iul

aug

sep t

oct

nov

dec

asp 02 - 07

4.05

3.32

3.37

3.49

3.59

4.32

4.7

5.0

4.5

5.8

3.2

3.1

asp 08-13

2.82

2.46

1.59

1.08

1.52

1.40

1.6

2.0

1.6

0.5

2.2

2.7

Sursa: “Raportul privind starea mediului în jud. Bacău pe anul 2007“

S.C. &ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office ©a rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 P(JG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 31/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Pe parcursul anului 2007, valorile obținute pentru acest indicator nu au depășit pragurile de atenționare.

Valorile medii lunare indică o situație normală, caracterizată de valori individuale care nu au depășit nivelul de atenționare de 10 Bq/mc.

Pe cele două aspirații remarcăm doar ușoare fluctuații ce nu au implicații negative asupra factorilor de mediu. Valorile s-au situat între 0.5 Bq/mc și 5.8 Bq/mc.

Evoluție: Activități specifice p globale - medii anuale - Bq/mc - măsurători imediate      - Bq/mc-

Stația RA Bacău

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

asp 02 - 07

3,43

3,05

3,55

3,48

3,03

3.02

4.03

asp 08-13

1,76

1,61

1,72

1,80

1,74

2.03

3.57

S.C. O ARCADIStgh S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

te1:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 FUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: 32/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001'

Certificat nr. 367

[OHSĂS18OO1|

2) Activitatea specifică a Radonului în atmosfera liberă - medii lunare (Bq/mc)

Statia

F

RA. Bacău

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

Iunie

asp 02 - 07

11847.6

8917.9

8416.2

9588.9

9362.7

11749.6

asp 08-13

7693.5

6564.4

4172.6

2822.4

3965.9

3933.1

Sursa: “Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe sem. 12007"

Statia RA. Bacău

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

asp 02 - 07

13549.1

14156.3

8416.2

16896.8

9450.3

9776.6

asp 08-13

4511.0

5633.9

4172.6

7426.5

6602.0

8349.5

Sursa: "Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe sem. II2007"

Activitatea specifică a Radonului - evoluția mediilor lunare în perioada ianuarie - decembrie 2007

18000

16000

14000

o E o-ffl


12000 -■=-

10000 I

8000 A


 • ■ val. medie lunară

asp 02 - 07

 • ■ val. medie lunară

asp 08 -13Activitatea radonului contribuie în bună măsură la radioactivitatea naturală a atmosferei înregistrandu-se valori ale activității beta-globale ce se încadrează în media multianuală specifică condițiilor locale.

Evoluție: Activitatea specifică a Radonului în atmosferă liberă - medii anuale - (Bq/mc)

- Bq/mc-

Statia

F

RA Bacău

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

asp 02 - 07

9,816

8,260

9,994

9,830

8,629

8.620

11.01

asp 08-13

4,942

4,561

4,756

5,055

4,942

5.080

5.48

Sursa: “ Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007"

Concentrațiile izotopilor radioactivi naturali Radon și Toron calculate s-au situat în limitele specifice teritoriului județului (valoarea medie anuală fiind de 8.245 Bq/m3 pentru Rn).

S.C. ARCADISigh S.R.L

Iasi,B-du1.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag:

33/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

3) Debitul dozei gamma în aer (pGy/h)

Un indicator important al radioactivității atmosferei este mărimea dozei gamma absorbită în aer. Cu ajutorul debitmetrului de radiații TIEX, s-au înregistrat valori imediate pe 60 de minute de 0,068 pGy/h. Nu s-au înregistrat depășiri ale nivelului de atenționare de 0,250 pGy/h.

în cursul anului 2007 programul de activitate s-a îmbunătățit prin punerea în funcțiune a unei stații automate de măsurare a dozei gamma absorbite, stație ce a fost amplasată în curtea sediului APM Bacău.

Stația RA. Bacău

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

Medie lunară

0.068

0.068

0.068

0.068

0.068

0.068

Sursa:”Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe sem. I anul 2007”

Statia RA. Bacău

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

Medie lunară

0.068

0.068

0.068

0.068

0.068

0.068

Sursa:”Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe sem. II anul 2007”

S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: office®arcadistah.ro

fax: +40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr,:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/H

Pag: 34/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Evoluție: Debitul dozei gamma în aer - medii anuale - (pGy/h)

Statia

3

RA Bacău

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Medie anuală (pGy/h)

0,068

0,066

0,066

0,067

0,067

0.067

0.068

Sursa:’’Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe anul 2007’’

Mărimea dozei gamma absorbită în aer, este un indicator important al radioactivității atmosferei. Conform graficului prezentat mai sus, în perioada 2001 - 2007 nu s-au înregistrat depășiri ale nivelului de atenționare de 0.250 uGy/h, valorile situându-se între 0,066 și 0,068 pGy/h.

S.C. (^ARCADIStgh S.R.L

Iasi.B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.;250 / 2008 PUG F.tapa 11 cod: 50/2008PUG/I1

Pag: 35/137

proiectare clădiri civiîe și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • 4) Depuneri atmosferice (Bq/mc/zi)


  Statia RA

  J

  Bacău

  ian

  febr

  mart

  apr

  mai

  iun

  iul

  aug

  sept

  oct

  nov

  dec

  Medie lunară

  0.5

  0.7

  1.8

  0.9

  0.9

  0.4

  2.3

  3.1

  0.8

  2.2

  1.1

  1.3

Valorile medii lunare măsurate pentru depunerile atmosferice prezintă fluctuații nesemnificative de la o lună la alta, valorile mai mari se înregistrează în lunile în care au fost semnalate precipitații.

Evoluție : Depuneri atmosferice (Bq/m2/zi)

.            - Bq/m2/zi -

Statia RA Bacău

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

medie anuală

0,85

0,89

0,91

0,97

1,43

0,95

1.33

Sursa: „Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007"

S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tet:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 36/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 4B7

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Depuneri atmosferice - evoluția mediilor anuale în perioada 2001 -2007


Măsurătorile zilnice la depuneri atmosferice și cele ocazionale la precipitații au evidențiat valori cu mult sub nivelul de atenționare de 200 Bq/mc/zi, situându-se între 0,85 Bq/mc /zi (val. medie anuală pe 2001) și 1.43 Bq/mc /zi (val. medie a anuală pe 2005).

5) Apa brută - Activități specifice p globale medii anuale Bq/mc - măsurători imediate  - Bq/mc -


Statia

9

RA Bacău

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

râu Bistrița

107,9

124,8

133,2

124,6

120,1

122,3

111,2

Sursa; „Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007"

S.C. ^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax: +40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 37/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[OHSAS18OO1|

6) Sol - Activități specifice p globale medii anuale - Bq/kg - - Bq/kg-

Stafia RA Bacău

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

punct de recoltare-Statie RA

451.8

442.1

475.5

523.1

488.7

530.2

431.7

Sursa: „Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007”

7) Vegetație - Activități specifice p globale medii anuale - Bq/kg

- Bq/kg-

Stafia RA Bacău

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Punct de recoltare -Statie RA

216.6

253.1

286.3

375.6

320.4

355.8

260.3

Sursa: „Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007”

Pentru anul 2007 s-a înregistrat o medie de 260.3 Bq/kg pentru vegetație și 431.7 Bq/kg pentru sol. Comparativ cu anii precedenți se remarcă o ușoară scădere, fapt ce arată că nivelul radioactivității este sub limita pragului de atenționare.

Programe de supraveghere a activității cu impact radiologie

Nivelul mediu anual al radioactivității factorilor de mediu, măsurați în cursul anului 2007, este în scădere față de nivelul din perioada accidentului de la Cernobâl. La nivelul anului 2007, se observă o continuă diminuare a amplitudinii maximului anual a contaminării radioactive, principala sursă de contaminare artificială a municipiului fiind reprezentată de procesele de resuspensie de pe sol, importantă fiind contaminarea inițială (din timpul accidentului de la Cernobîl) a municipiului.

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 FUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 38/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001!

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS18001I

în urma fabricării acidului fosforic la SC Amurco SRL rezultă un deșeu numit fosfogips (deșeu cu potențial radioactiv) ce este depozitat în halda amplasată în imediata vecinătate a societății în partea de sud a orașului Bacău la aproximativ 3 km de zona locuită. Probele de fosfogips și sol (recoltate din zona de lângă halda de fosfogips) au fost prelevate și măsurate o dată pe lună.

Media anuală pe anul 2007, cât și mediile din anii precedenți arată un nivel scăzut a radioactivității, sub pragul de atenționare, neavând un impact negativ asupra mediului.Activitatea beta g

obală

pentru

fosfogi

ps si sol SC AMURCO SRL 2(

)07:

ian

feb

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

sol

-

-

-

365.8

173

543.6

141.1

143.1

138.8

-

-

-

fosfogips

-

-

-

930.8

572.9

743.2

629.4

627.6

678.2

-

-

-

Sursa: „Raportul privind starea mediului în anul 2007"

Concluzii:

în urma măsurătorilor și calculelor efectuate în perioada 2001 - 2007 pentru probele de aerosoli, depuneri și precipitații atmosferice s-au înregistrat valori normale neexistând depășiri ale pragului de atenționare. Se observă variații ușoare în funcție de fenomenele meteorologice care duc la variația concentrației aerosolilor din atmosferă de care se pot atașa și izotopii naturali Rn (222) și Rn (220). Valorile debitului dozei la 60 minute s-au situat sub limita pragului de atenționare.

Nici la apă nu s-au înregistrat valori deosebite la probele din râul ce traversează orașul, rezultatele sunt sub limita pragului de atenționare.

Din analiza activității factorilor de mediu, putem concluziona că nu s-au înregistrat situații deosebite care să aibă impact asupra mediului.

S.C. (SARCADIStgh s.r.l

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp       700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistqh.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Prese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUC Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: 39/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

CertRom

C edificat nr. 1345

[SO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS18001!

n           2.3. Calitatea apelor

Importanța deosebită a activității de monitoring a calității apelor rezidă din faptul că acesta pune în evidență permanent stadiul calității resurselor de apă; pe baza datelor privind acest stadiu, se adoptă strategia de protecție eficientă a calității acestor resurse.

începând cu anul 2005 și ținând seama de cerințele prevăzute in Legea 310/2004 de modificare si completare a Legii Apelor 107/1996, care a preluat prevederile Directivei Cadru 60/2000/CE în domeniul apei și celelalte Directive UE, sistemul național de monitorizare a apelor cuprinde două tipuri de monitoring. Se realizează astfel un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice, și un monitoringul operațional (integrat monitoringului de supraveghere) pentru corpurile de apă ce au riscul să nu îndeplinească obiectivele de protecție a apelor.

în municipiul Bacău, calitatea apelor de suprafață și a apelor subterane este controlată și monitorizată de A.N. “Apele Romane” - Direcția Apelor Șiret Bacău. Calitatea apei subterane este monitorizată și de către societățile economice pentru indicatorii specifici activităților acestora.

APM Bacău prelucrează informațiile legate de calitatea apelor de suprafață și a apei subterane obținute în urma monitorizării și execută expertize, atunci cînd acestea sunt necesare.

 • 2.3.1. Apele de suprafață

a) Starea râurilor interioare

Municipiul Bacău este amplasat - din punct de vedere geografic - pe bazinul hidrografic Șiret, ceea ce determină raportarea datelor pe bazine avînd ca surse Direcția Apelor Șiret Bacău.

Bazinul hidrografic al râului Șiret

Râul Bistrița

Apa este esențială pentru populație și pentru desfășurarea activităților economice. Prosperitatea și bunăstarea unei comunități sunt direct dependente de furnizarea unei cantități suficiente de apă curată. Fiind o sursă limitată și deosebit de vulnerabilă, apa poate fi oricând deteriorată dacă populația nu intervine cu măsuri concrete de protecție. Dată fiind această degradare continuă, se impune gestionarea calității resursei de apă, astfel încât să se asigure cunoașterea, conservarea, protecția calității și cantității acesteia.

Importanța deosebită a activității de monitoring a calității apelor rezidă din faptul că acesta pune în evidență în permanență stadiul calității resurselor de apă; pe baza acestor date, se adoptă strategia de protecție eficientă a calității lor.

Pentru atingerea obiectivului comun conform DC/60/2000/EC de “starea bună” a apelor s-a modernizat și dezvoltat Sistemul Național de Monitoring Integrat al Apelor, implicând creșterea numărului subsistemelor de monitorizare și definirea unor noi tipuri de monitoring. Astfel sistemul de monitorizare a fost realizat în patru subsisteme: râuri, lacuri, ape subterane și ape uzate.

Caracterizarea calității apelor s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și prescripțiile tehnice stabilite prin “Normativul privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de

S.C. ARCADIStgii S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office®arcadistqh.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr,:250 / 2008 Pl!G F.fapa II cod: 50/2008PUG/11

Pag: 40/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

apă“ aprobat prin Ordinul nr. 161 din 16.02.2006. Pentru secțiunile de potabilizare încadrarea s-a făcut în conformitate cu H.G. 100/2002 - NTPA 013, NTPA 014.

Stabilirea stării ecologice a ecosistemelor acvatice investigate s-a realizat pe baza elementelor de calitate biologice, luând în considerare și indicatorii hidromorfologici, fizico-chimici și poluanții specifici de a căror dinamică depinde dezvoltarea calitativă și cantitativă a algelor planctonice și bentonice, a zooplanctonului, zoobentosului și ihtiofaunei. De asemenea, stabilirea stării de calitate a diferitelor categorii de ape s-a făcut pe baza indicatorilor de calitate corelați cu diferitele utilizări ale apei (potabilizare, îmbăiere, referință, etc).

Cuantificarea acestor elemente evidențiază condițiile naturale, cât și intensitatea impactului antropic, care conduc la alterări minore sau majore ale acestora, exprimând starea calității apei ecosistemelor analizate într-o anumită perioadă de timp. Prin urmare, un accent deosebit s-a pus pe evaluarea integrată, ecologică.

Caracterizarea calității apelor s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Apelor 107/1996 modificată și completată cu Legea 310/2004, iar clasificarea în clase de calitate s-a făcut în condițiile stabilite de “ Normativul privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață “(aprobat prin Ordinul 1146/2002). Obiectivele de referință propuse conform normativului corespund clasei a II- a de calitate și reprezintă nivelurile care urmează a fi atinse pe plan național și regional într-o strategie pe termen mediu.

încadrarea în clase de calitate, stabilirea stării chimice și ecologice a ecosistemelor acvatice lotice s-a realizat pe baza rezultatelor obținute la analizele fizico - chimice și biologice efectuate în campaniile lunare și semestriale.

Aprecierea calității apelor de suprafață și încadrarea în cele cinci clase de calitate s-a realizat în funcție de limitele maxime admisibile corespunzătoare fiecărei clase, astfel:

 • -  clasa I - reflectă condițiile naturale de referință și indică o influență antropică redusă;

 • -  clasa alia — reflectă condițiile de calitate necesare pentru protecția ecosistemelor acvatice și indică o impurificare moderată;

 • -  clasele III, IV, V - reflectă intensitatea impactului antropic și corespund unei impurificări moderate până la foarte puternică.

Pentru evaluarea stării de calitate apelor de suprafață și încadrarea în clase de calitate, din punct de vedere chimic au fost analizate următoarele grupe de indicatori:

 • 1. Indicatori fizici: debit, temperatura, pH, suspensii

 • 2. Regimul de oxigen (RO) - oxigen dizolvat (OD), CBO5, CCOMn; CCOCr;

 • 3. Nutrienți (N ) - amoniu, azotiți, azotați, azot total, fosfor total;

 • 4. Ioni generali, salinitate - gradul de mineralizare (GM ) - reziduu fix, cloruri, sulfați, calciu, magneziu, sodiu, fier total, mangan;

 • 5. Metale (M) - fracțiune dizolvată: crom, cupru, zinc și substanțe prioritar periculoase -cadmiu, mercur, nichel și plumb ;

 • 6. Micropoluanți (MP) - cianuri, fenoli, detergenți anionici.

S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUC Etapa II cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 41/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS18001I

r h           încadrarea secțiunilor de control, pe clase de calitate, în anul 2007, conform Ordinului

nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă:

Semestrul I:

Râul

Secțiune de control

Generală ianuarie

Generală februarie

Generală martie

Generală aprilie

Generală mai

Generală iunie

Bistrița

Șerbănești

I

l

I

l

li

CCOCr

l

Aval    lac

agrement

I

l

i

l

II

CCOMn CCOCr

i

Sursa: “Raportul privind starea mediului pe sem. I anul 2007"

Semestrul II:

Râul

Secțiune de control

Generală Iulie

Generală august

Generală sept.

Gen. oct.

Generală noiembrie

Generală decembrie

Bistrița

Șerbănești

ll

N-NO2

P-PO4

ll

P-P04

I

ll

P-P04

ll

CBO5 CCOMn CCOCr

N-NH4

N-NO2 P-P04

H

CBO5 CCOMn

Aval    lac

agrement

II

N-NO2

P-P04

1

1

II

CCOCr N-NH4 N-NO2 P-PO4

II

CCOCr N-NH4 N-NO2 P-P04

II reziduu fix cloruri

Sursa: “Raportul privind starea mediului pe sem. II anul 2007"

S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

I’iese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 l’UG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 42/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

CertRom

Certtficat nr. 1346

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001'

Certificat nr. 367

[QHSAS18001I

încadrarea secțiunilor de control, pe clase de calitate, în anul 2008:

Semestrul I:

Râul

Secțiune de control

Generală ianuarie

Generală februarie

Generală martie

Generală aprilie

Generală mai

Generală iunie

Bistrița

Șerbănești

iii n-non-noP-PO4 CCOMn CBOCCOCr Reziduu fix Cloruri

lli

CCOMn CBOg CCOCr N-NO3 P-PO4 Reziduu fix Sulfați Cloruri

1

11 n-non-noNtotal

ll

N-NO2

N-NO3

P-PO4

111

CCOMn cboCCOCr n-noN-NO2 P-PO4

N-NH4

Aval lac agrement

1

III

Reziduu fix Cloruri

Sulfați

iii

Reziduu fix Cloruri

Sulfați

III

CCOMn

CBO5 CCOCr

Reziduu fix Cloruri Sulfați

III

CCOMn CCOCr Reziduu fix Cloruri Fenoli

III

CCOMn CCOCr

N-NH4

N-NO2

P-PO4

P Reziduu fix Cloruri

Sursa: "Raportul privind starea mediului pe sem. I anul 2008"

Senestrul II:

Râul

Secțiune de control

Generală iulie

Generală august

Generală sept.

Generală oct.

Generală nov

Generală dec

Bistrița

Șerbănești

1

1

1

1

ll

Cloruri

1

Aval lac agrement

lll

CBOs CCOMn CCOCr Reziduu fix Cloruri

Sulfați

11 n-noP-PO4

li

Cloruri

11

Cloruri

II

Cloruri

111 n-nhn-noNtotal P-PO4

Sursa: ‘‘Raportul privind starea mediului pe sem. II anul 2008"

S.C. ^ARCADIStgh S.R.L

Iasî,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: oftice O a rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/20081’UG/II

Pag: 43/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISOlWl

Certificat nr. 367

IOHSAS180011

Râul Bistrița comparație semestrul I 2008 - semestrul I 2007:

Râul Bistrița-oxigen dizolvat


Râul Bistrița - CCOMn
S.C. fwlARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp       700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: Office O a rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II coci: 50/2008PUG/H

Pag: 44/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IOHSAS18QOÎ]

Râul Bistrița comparație semestrul II 2008 - semestrul II 2007:


Râul Bistrița-Amoniu ( N-NH4+)


Râul Bistrița - reziduu fix


3,0

2,0

1 n -

n n

J"

1 tr

Șerb Onești

Aval lac Agrement

iulie-decembrle 2008

0,0876

0,703

* iulie.decembrle 2007

0,16

0,23

□ cls.l

0,4

0,4

□ cls.ll

0,8

0,8

□ cls.lll

1,2

1,2

■ cls.IV

3,2

3,2


O) E


1500 T-1000 - —

r H

r ■

500 -

L

1

ii

1 II

1

0

Șerbăneștl

Aval lac Agrement

B iulie-decembrle 2008

232,8

398,16

fBlulie-decembrie 2007

275,3

360,66

□ cls.l

600,0

600,0

□ clsdl

750,0

750,0

cls.HI

1000,0

1000,0

■ cls.IV

1300,0

1300,0


Calitatea râului Bistrița este influențată de gradul de epurare a apelor uzate evacuate de către operatorii economici și de activitatea de pe platformele industriale din municipiile Piatra Neamț și Bacău.

S.C. £»ARCADISTGH S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,rtr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: Office(&arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PVG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag:

45/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Calitatea râului Bistrița în perioada 2004-2007, stabilită prin Normativul privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă aprobat prin Ordinul Nr. 161 din 16.02.2006:

Râu

An

Lungime (km)

Repartiția lungimilor pe clase de calitate

Bistrița

II

I

I

IV

V

km

%

km

%

km

%

km

%

km

%

2004

48

-

-

11

22,9

35

72,9

-

-

2

4,2

2005

48

-

-

-

-

46

95,8

-

-

2

4,2

2006

48

42

87,5

-

-

-

-

6

12,5

-

-

2007

48

-

-

3

6,2

43

89,6

-

-

2

4,2

Sursa:” Raportul privind starea mediului în județul Bacău pentru anul 2007”

Graficul prezintă calitatea râului Bistrița raportată în procente din totalul de 48 km râu monitorizați. Lungimea totală de rîu degradat este de 2 km, pe tronsonul aval evacuare platforma industrială Bacău Sud. Se constată o înrăutățire a calității râului Bistrița în comparație cu anii precedenți.

b) Starea lacurilor

Calitatea apei din acumulări a fost monitorizată prin interpretarea rezultatelor analizelor fizico-chimice și biologice ale probelor recoltate cu frecvența determinată de importanța acumulării și în funcție de regimul termic și pluviometric înregistrat. în cazul acumulărilor cu rol complex, frecvența de recoltare și analiză a fost mai mare.

Evaluarea încadrării în cele cinci clase de calitate în scopul stabilirii caracteristicii calitative a apei, s-a făcut din punct de vedere chimic și biologic. Principiul general de încadrare a fost clasa de calitate cea mai defavorabilă privind indicatorii fizico-chimici globali ai

S.C. fâARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tei:+40-232-23.24.83 Email: Office @arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tqh.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PVG Etapa 11 eod: 50/2008PUGĂI

Pag: 46/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

|O H SAS 18001

regimului oxigenului, nutrienților, salinității, metalelor și micropoluanților (anorganici și organici).

în cadrul acestei clasificări a calității apei obiectivele de referință corespund valorilor corespunzătoare clasei a ll-a de calitate și reprezintă nivelurile ce urmează să fie atinse pe plan național și regional într-o strategie pe termen lung.

Situația calității globale a apei lacurilor, a fost stabilită prin Normativul privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă aprobat prin Ordinul Nr. 161 din 16.02.2006.

Pe teritoriul municipiului Bacău a fost investigată acumularea Lac Agrement.

Calitatea apei acumulărilor - 2008 (sem. I) - Caracterizare după indicatorii fizico -chimici:

Denumire acumulare

Cursul de apă

Clasa de calitate

Generală

Regimul oxigenului

Nutrienți

Salinitate

Metale

Micropoluanți

Lac

Agrement

Bistrița

II

II

III

-

1

III

Sursa: „Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe sem. I anul 2008"

Indicatorii gradului de eutrofizare, care au fost monitorizați în perioada ianuarie-iunie 2008 și încadrarea în clasa de calitate este prezentată în tabelul următor:

Denumire acumulare

Cursul de apă

Clasa de calitate

Generală

Fosfor total

Azot mineral total

Fitoplancton

Biomasa

Fitoplanctonică

Clorofila "a"

Lac

Agrement

Bistrița

eutrof

mezotrof

-

oligotrof

ultraoligotrof

Mezotrof

Sursa:’’ Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe sem. I anul 2008"

Calitatea apei acumulărilor - 2007:

Lac

Curs de apă

Volum Total (mii.mc)

Folosința principală

Calitatea apei (categoria)

Nume

Tip

Nutrienti: Azot total și fosfor total

Biologic

Lac

Agrement

acumulare

Bistrița

!

2,65

- redresarea debitelor evacuate prin barajul deversor UHE-Șerbănești -apărare împotriva inundaților; -agrement

P-hipertrof N-hipertrof

mezotrof

Sursa:’’ Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007"

S.C. ^ARCADIStgh S.R..L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office @arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa» cod: 50/2008PUG/I1

Pag: 47/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Au fost urmăriți o serie de parametri biologici calitativi și cantitativi:

 • -  compoziția taxonomică pe grupe sistematice;

 • -  organisme indicatoare;

 • -  abundența numerică (ex/l);

 • -  număr de taxoni;

 • -  biomasa fitoplanctonică în mg/l;

 • -   clorofila „a” în pg/l.

Clorofila „a” este pigmentul fotosintetic al algelor verzi și există o proporționalitate între concentrația de clorofilă „a” și stadiul trofic al apelor de suprafață, de aceea este utilizată ca indicator specific pentru aprecierea gradului de trofie a lacurilor naturale și artificiale.

Interpretarea rezultatelor biologice se face pe baza Ord. 161/2006.

Lac Agrement

Fitoplancton: Biomasa medie anuală a fitoplanctonului este de 4.98 mg/l și încadrează apa lacului Agrement în stadiul mezotrof - calitatea a III a.

Biodiversitatea fitoplanctonului este relativ mare, ca și grupe sistematice predomină: Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Pyrhophyta.

Media anuală a clorofilei „a” a fost de 0,38 pg/l și a încadrat apa lacului în categoria ultraoligotrof- clasa I.

2.3.2. Apele subterane

Cauzele probabile pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu corespund cerințelor pentru a fi utilizate în scopuri potabile sunt următoarele:

 • - poluarea apelor de suprafață;

 • - condițiile și procesele hidrogeochimice naturale care favorizează trecerea în soluție a diferiților anioni și cationi;

 • - dezvoltarea intensivă a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice pe bază de azot și fosfor, și a pesticidelor, a condus la acumularea în sol a unora dintre aceștia (sau a produșilor de degradare);

 • - efectele pasivității fostelor complexe zootehnice de capacități mari privind măsurile pentru conservarea factorilor de mediu;

 • - particularitățile climatice, hidrogeologice și exploatarea sistemelor de irigații care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol și migrația substanțelor rezultate din aceste procese.

Conform "Raportului privind starea mediului în anul 2007", în cursul anului 2007, pentru urmărirea gradului de poluare a rezervelor subterane freatice datorită activităților antropice au fost recoltate probe din 5 foraje de observație la SC Amurco SRL Bacău. în urma investigațiilor făcute, s-a observat că resursele de apă din acvifereîe freatice prezintă un risc ridicat de poluare atât pe termen scurt cât și pe termen lung, având drept consecință directă faptul că ele nu mai pot constitui surse de alimentare cu apă potabilă pentru populația din multe zone ale municipiului.

S.C. (SIARCADIStgh s.r.l

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: Office®)arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 Pl’G Etapa 11 cod: 50/2008PUG/11

Pag: 48/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Apa potabilă

Județ

9

Bacău Municipiu/Oraș

Rețele apă potabilă

Rețele apă menajeră

Lungime (Km)

Volum distribuit (mii mc)

Număr localități

9

Lungime (Km)

Volum distribuit (mii mc)

Număr localități

Municipiul Bacău

262,5

12296

-

-

-

-

Sursa: “Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007”

Intensitatea consumului de apă (m3/cap de locuitor):

Unitate administrativ teritoriala

2003

2004

2005

2006

Bacău

101,40

85,43

81,83

77,91

Calitatea chimică apei potabilă distribuită în sistem centralizat:

Județ Bacău

9

Nr. Total probe

Nr. determinări fizico - chimice

Nr. determinări bacteriologice

1658

1658

-

Sursa: “Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007”

Conform "Raportului privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007”, din numărul de 1658 de probe un număr de 1108 probe au fost recoltate din rețelele județului Bacău, iar un număr de 550 probe au fost recoltate din instalații. Din cele 1108 probe chimice, 41 au fost necorespunzătoare la indicatorii: culoare, turbiditate, clor rezidual, 95% din probele necorespunzătoare fiind în rețeaua municipiului Bacău, însă acest număr nu este concludent, deoarece recoltarea de probe nu surprinde întotdeauna momentul când prin schimbarea

S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: Office® arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr,:250 / 2008 l’l G Etapa 11 cod: 50/20081’UG/JJ

Pag: 49/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 4B7

ISO 140011

Certificat nr. 367

|OHSAS1800Î|

sensului de curgere a apei în rețea, aceasta nu se mai încadrează la indicatorul culoare și turbiditate.

Ape uzate

Calitatea apelor naturale, ca de altfel și a celorlalți factori de mediu, este puternic influențată de impactul surselor de ape uzate. Pentru aprecierea modificării calității apei diverselor formații hidrologice, ca urmare a recepționării de substanțe nocive, este necesar să se cunoască anumite caracteristici globale ale principalelor surse de poluare și anume:

 • -  volumele de ape uzate evacuate anual;

 • -  cantitățile de substanțe poluante conținute în apele uzate evacuate în receptorii naturali;

 • -   situația funcționării principalelor stații și instalații de epurare.

Surse majore de poluare a apelor:

Operator economic

Domeniu de activitate

Emisar

Volum ape uzate evacuate (mii. mc)

Poluanti specifici

Grad de epurare -%-

SC Letea SA Bacău

Celuloză și hârtie

Bistrița

2,720

Suspensii, CBO5, reziduu fix, fenoli, CCOCr; H2S

96%

RAGC Bacău

Captare și prelucrare apă pentru populație

Bistrița

J

29,26

Suspensii,

CBO5, fenoli, CCOCr; H2S, azot total, fosfor total, sulfați

-

SC Amurco SRL Bacău

Industrie chimică

Bistrița

J

3,520

Suspensii, fenoli, amoniac, azotați, azotiți.azot total, sulfați _____________________________________________________1_______________________________

95%

Sursa: "Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007”

O zonă potențial critică sub aspectul poluării apelor subterane este cea în care se află amplasată S.C. Amurco S.R.L. - afectarea cu sulfați, amoniac și fosfor a pânzei freatice din perimetrul incintei ar putea conduce la impurificarea pânzei freatice care are direcția de curgere spre râul Bistrița.

în afara surselor care deversează constant ape uzate în cursurile de suprafață pe teritoriul municipiului mai pot fi menționate ca surse cu caracter temporar accidental scurgerile de ape meteorice ce spală și antrenează substanțe poluante din zonele de depozitare a

S.C. (Si ARCADIS tgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,ct.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office©arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: WWw.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 50/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 900f

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr, 367

IQHSAS1800Î]

deșeurilor menajere și industriale și a dejecțiilor zootehnice, sau din zonele agricole proaspăt tratate cu substanțe chimice și contra dăunătorilor.

Stația de epurare a apelor uzate menajere, administrată de RAGC Bacău este amplasată în albia majoră a râului Bistrița pe malul drept în zona de sud-est a municipiului Bacău, fiind proiectată cu treaptă de epurare mecanică și treapta de epurare biologică, ulterior proiectându-se o a doua linie, nedefinitivată în prezent în ceea ce privește treapta biologică. Eficiența de epurare a acestei stații este mică, iar consumul de energie mare. Din acest motiv R.A.G.C. Bacau are ca obiectiv investitional reabilitarea stafiei.

Statia de epurare a apelor uzate din municipiul Bacau are ca influent totalitatea apelor reziduale, atât menajere cât și industriale, mai puțin apele deversate de S.C.Letea S.A. și S.C. AMURCO S.R.L.

Concluzii:

 • •  Sursele majore de poluare a apelor sunt: SC Letea SA Bacău RAGC Bacău, SC Amurco SRL Bacău, care deversează ape uzate insuficient epurate în râul Bistrița.

 • •  Calitatea râului Bistrița este influențată de gradul de epurare a apelor uzate evacuate de către operatorii economici și de activitatea de pe platformele industriale din municipiile Piatra Neamț și Bacău.

 • •  Calitatea proastă a râului Bistrița (aval evacuare platforma industrială Bacău Sud) - 2 km de râu degradat (clasa a V - a de calitate), și 43 de km clasa a lll-a de calitate.

 • •  Procentul scăzut al apelor de suprafață de calitate superioară (6,2%);

 • •  Resursele de apă din acviferele freatice prezintă un risc ridicat de poluare atât pe termen scurt cât și pe termen lung, ele nemaiputând constitui surse de alimentare cu apă potabilă pentru populația din multe zone ale municipiului.

 • •  O zonă critică sub aspectul poluării apelor subterane este cea în care se află amplasată S.C. Amurco S.A. - afectarea cu sulfați, amoniac și fosfor a pânzei freatice din perimetrul incintei ar putea conduce la im purifica rea pânzei freatice care are direcția de curgere spre râul

2.4. Calitatea solurilor

Solul, ca rezultat al interacțiunii tuturor elementelor mediului și suport al întregii activități umane, este influențat puternic de acesta, atât prin acțiuni antropice cât și ca urmare a unor fenomene naturale. Influențele negative pe care suportă solul datorită acestor acțiuni și fenomene reprezintă ceea ce se cunoaște sub numele de poluarea și degradarea solurilor.

a) Poluarea solurilor

Poluarea solurilor se datorează depunerii și deversării pe sol, în condiții mai mult sau mai puțin controlate, a unor reziduri reprezentate prin deșeuri menajere și industriale, dejecții zootehnice, substanțe chimice utilizate în agricultură, nămoluri de la stațiile de epurare și nămoluri de fabricație.

S.C. AHCADIStgh S.R..L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: oftice ©a rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract rtr.:250 / 2008 Pl’G Etapa 11 coti: 50/2008PUG/1I

Pag:

51/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 467

ISO 140011

Certificat nr. 367

IOHSAS180011

Detaliat, poluarea solurilor municipiului Bacău se datorează următorilor factori:

• administrarea de substanțe chimice folosite în agricultură pentru fertilizare sau pentru combaterea dăunătorilor, reprezentate prin îngrășăminte azotoase și pesticide organo-clorurate. Cauza apariției poluării o constituie nerespectarea concentrațiilor, administrarea și manipularea necorespunzătoare a acestor substanțe.


îngrășăminte utilizate în intervalul 2000-2007:

mun. Bacău

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

îngrășăminte naturale (tone)

3000

4000

3000

4000

4000

4000

3000

4000

îngrășăminte chimice (t.subst. activă)

27

45

43

95

114

139

119

120

Sursa: DADR Bacău

WIKăfurale (tone) hȘrășăminte chimice (t.subst. activă)

Produse fitosanitare

Sub denumirea de produse de uz fitosanitar sunt cuprinse toate produsele de natură chimică, biologică sau biotehnică, destinate prevenirii pagubelor cauzate de agenții patogeni, dăunători, buruieni și alte organisme dăunătoare culturilor agricole și vegetației forestiere, precum și produselor agricole depozitate. Sub aceeași denumire sunt cuprinse și alte produse, precum cele cu efect regulator de creștere, cu efect adjuvant, sinergie, inclusiv capcanele feromonale, chromo-atractive sau fago-atractive, alte produse a căror utilizare are ca scop îmbunătățirea stării fitosanitare a culturilor agricole, vegetației forestiere și a produselor depozitate.

La nivelul județului Bacău au existat 62,16 tone stocuri istorice de deșeuri de pesticide, provenite din depozitările anterioare preluării acestora de către Serviciul Public de Protecție a Plantelor și Direcția Fitosanitară Bacău. în perioada 18.05.2006 - 01.06.2006 s-a eliminat întreaga cantitate de deșeuri de pesticide prin firmele specializate SA VA GmbH Germania și RAMBOLL Danemarca.

S.C. ARCADISTGH S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250/2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PGG/11

Pag: 52/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

Produse fitosanitare aplicate în perioada 2000 - 2007:

mun. Bacău

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Insecticide (t. subst. activă)

0,005

0,100

0,120

0,100

0,060

0,980

0,300

0,200

Fungicide (t. subst. activă)

0,100

0,030

0,200

0,200

0,060

0,230

0,470

0,210

Erbicide (t. subst. activă)

0,070

0,040

0,029

0,023

0,032

0,120

0,390

0,280

Sursa: DADR

 • •  unitățile zootehnice care dețin depozite de deșeuri zootehnice;

Dejecțiile zootehnice, prin conținutul mare de materie organică ușor biodegradabilă și de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente) constituie un îngrășământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. Unele metale grele cum sunt Cu, Zn introduse în alimentația administrată animalelor se regăsesc în aceste dejecții. Aceste considerente, alături de mirosul neplăcut resimțit la distanțe mari, impun aplicarea acestora ca îngrășăminte pe terenurile agricole în cantități moderate și numai după ce au fost compostate în condiții controlate. Administrate în cantități prea mari, dejecțiile zootehnice determină apariția riscului poluării solului datorită depășirii capacității de absorbție a solului respectiv.

 • •  sectorul industrial: în urma proceselor de producție rezultă cantități semnificative de deșeuri depozitate mai mult sau mai puțin conform legislației actuale în vigoare. Aceste depozite pot conține cenușă și zgură, pulberi cu conținut de metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd), șlamuri, steril, cărămizi și nisipuri uzate, nămoluri, turte de filtrare.

Conform "Raportului privind starea mediului în județul Bacău în anul 2008 - sem. /", în această perioadă s-a urmărit cuantificarea impactului haldei de fosfogips a societății SC Amurco SRL Bacău asupra calității solului. Pentru aceasta s-au recoltat probe din cele patru

S.C. ^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@)arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.toh.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa JI cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 53/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

puncte cardinale, din orizonturile 0-10 și respectiv 10-20 cm, la o distanță de la 50 m și 100 m fată de haldă.

1 A

In urma analizelor chimice s-a constatat că solurile sunt slab alcaline, soluri nesalinizate slab humifere, bogate în fosfor total, soluri cu conținut scăzut în carbon organic. Din punct de vedere bacteriologic pentru indicatorul NTG valorile s-au situat între 396 000 și 468 000 germeni/g sol, solul încadrându-se în categoria a III a de calitate - sol poluat - cu limite cuprinse întrelOO 000 - 1 000 000 germeni/g sol (S. Mănescu - Microbiologie sanitară).

Analize fizico - chimice și bacteriologice în anul 2008:

Loc recoltare

Adâncime cm

Tip sol

pH

Carbonați

Bicar-bonați

Cloruri

c orga nic

Hu

mus

N total

Sub st. voia -tile

P total

P2O5

NTG

unit pH

%

%

%

%

%

%

%

%

%

germeni /g sol

Haldă fosfogips SC Amurco SRL

N; 0-10

sol cu folosin -ță sensibi lă

6,9

0

0,036

0,0097

1,03

1.77

0,39

3,6

0,084

0,19

204000

S; 0-10

7,4

0

0,042

0,011

1,73

2,99

0,30

6,5

0,177

0,41

252000

E; 0-10

8,0

0

0,042

0,071

1,73

2,99

0,35

3,9

0,153

0,35

286000

V; 0-10

7,8

0

0,045

0,0080

1,71

2,94

0,42

5,2

0,073

0,17

216000

N; 10-20

7,6

0

0,039

0,0088

0,97

1,68

0,36

3,2

0,082

0,19

132000

S; 10-20

7,9

0

0,036

0,0088

1,79

3,08

0,29

9,4

0,222

0,51

221000

E; 10-20

8,1

0

0,042

0,0071

1,04

1,72

0,32

4,4

0,149

0,34

165000

V, 10-20

7,9

0

0,042

0,0097

1,42

2,45

0,39

5,6

0,116

0,27

228000

Sursa:” Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2008 sem. I”

în urma analizelor chimice efectuate, a rezultat că solurile din jurul haldei de fosfogips a SC Amurco SRL, sunt slab alcaline, soluri nesalinizate, cu un conținut scăzut de carbon organic, slab humifere, soluri cu conținut bogat în fosfor, soluri bine și foarte bine asigurate cu azot.

Din punct de vedere bacteriologic pentru indicatorul NTG valorile s-au situat între 132 000 și 286 000 germeni/g sol, solul se încadrează în categoria a III a de calitate - sol poluat - cu limite cuprinse ÎntrelOO 000 - 1 000 000 germeni/g sol.

Deși solul din această zonă este poluat, se constată că, în comparație cu anul 2007, numărul de germeni din sol s-a înjumătățit.

Pe parcursul semestrului II 2008 s-au analizat probe de soluri cu folosință sensibilă din curtea Universității Bacău. S-au recoltat probe de la adâncimi diferite (orizontul 0-10 cm și orizontul 10-20 cm). Indicatorii chimici investigați au fost pH și metale (Zn, Cu, Cd, Ni, Pb). Rezultatele analizelor de sol sunt următoarele:

 • -  solurile analizate sunt slab alcaline, conform scării de apreciere ICPA București, 1987.

 • -  comparativ cu limitările pentru soluri sensibile, concentrația de cupru se situează între valoarea normală și pragul de alertă, iar concentrația de plumb se situează sub valoarea normală (Ordinul MAPM nr. 756 /1997).

- unitățile din industria termică. Poluarea cu pulberi și posibile spulberări de material pulverulent din depozitul de zgură și cenușă constituie principalele surse de poluanți pentru solul din zona de influență a SC CET Bacău SA.

S.C. OIARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office ©a rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PLG/I1

Pag:

54/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 900'1

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

- sectorul gospodăriei comunale, și ne referim îndeosebi la nămolurile rezultate din tratarea apelor uzate în stațiile de epurare orășenești precum și la depozitele municipale de deșeuri.

Depozitele municipale

Conform „Raportului privind starea mediului în județul Bacău", în semestrul I 2008 au fost monitorizate de către Laboratorul APM Bacău solurile limitrofe haldelor de deșeuri menajere.

Scopul analizei fizico - chimice și bacteriologice a probelor prelevate este de a stabili, pe baza datelor obținute, influența haldelor de deșeuri asupra solurilor agricole limitrofe, transpusă prin gradul de fertilitate relativă / poluare al solului și evoluția în timp a acestora.

Indicatorii fizico - chimici monitorizați sunt: pH, salinitate (carbonați, bicarbonați, cloruri), humus, carbon organic, azot total, umiditate, substanțe organice volatile, fosfor total, P2O5. Deasemenea s-au efectuat investigații asupra parametrilor bacteriologici: număr total de germeni.

Valorile măsurate au fost comparate cu limitele din literatura de specialitate și cu valorile măsurate pentru probele de referință.

Loc recoltare

Adâncime cm

Tip sol

pH

Carbonați

Bicarbonați

Cloruri

C orga nic

Humus

N total

Subst. volatile

P total

P2O5

NTG

unit pH

%

%

%

%

%

%

%

%

%

germen i/g sol

Halda de deșeuri menajere Bacău

N; 0-10

sol cu folosi nță sensi bilă

7,8

0

0,042

0,0106

2,10

3,61

0,32

4,6

0,096

0,22

297000

S; 0-10

8,2

0

0,036

0,0088

2,30

3,97

0,27

6,0

0,096

0,22

338000

E; 0-10

8,3

0

0,039

0,0080

1,35

2,32

0,28

4,7

0,079

0,18

372000

V; 0-10

8,2

0

0,042

0,0071

1,76

3,04

0,41

7,0

0,098

0,22

442000

N; 10-20

8,0

0

0,042

0,0088

1,42

2,45

0,22

4,6

0,074

0,17

348000

S; 10-20

7,9

0

0,045

0,0080

1,51

2,60

0,28

5,4

0,098

0,23

300000

E; 10-20

7,7

0

0,042

0,0097

1,14

1,97

0,30

4,8

0,083

0,19

312000

V, 10-20

7,6

0

0,045

0,0088

1,26

2,17

0,23

4,3

0,085

0,20

444000

Sursa: „Raportul privind starea mediului în anul sem I, anul 2008”

Probele au fost prelevate de pe teren cu folosință sensibilă la o distanță de 100 m de haldă, pe 4 direcții, din orizonturile 0 -10 și respectiv 10-20 cm.

în urma analizelor chimice solurile respective sunt slab alcaline, soluri nesalinizate, cu un conținut mijlociu și scăzut de carbon organic, solurile sunt slab humifere, soluri cu conținut bogat în fosfor, soluri bine și foarte bine asigurate cu azot

Din punct de vedere bacteriologic pentru indicatorul NTG valorile s-au situat între 297 000 și 444 000 germeni/g sol, solul se încadrează în categoria a III a de calitate - sol poluat -cu limite cuprinse întrelOO 000 - 1 000 000 germeni /g sol (S. Mănescu - Microbiologie sanitară).

în prezent, managementul deșeurilor solide în municipiul Bacău nu se face într-un mod durabil în ceea ce privește protecția mediului. Acesta nu îndeplinește nici cerințele Directivelor sau Regulamentelor comunitare și nici pe cele ale legislației românești. Depozitul actual de deșeuri, care deservește municipiul Bacău, a fost construit în 1970 și nu se conformează

S.C. &ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PLIG Etapa II cod: 50/2008PCG/1I

Pag:

55/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

standardelor de mediu sau de sănătate. Nu există controlul accesului, iar depozitul este afectat permanent de incendii, intensificând astfel poluarea aerului și riscurile pentru sănătate.

Deșeurile menajere reprezintă surse de contaminare a solului cu diverși germeni patogeni, metale grele, gaze rezultate din descompunere, (amoniac, hidrogen sulfurat), și a apei, prin infiltrațiile care ar trebui colectate și epurate înainte de a fi evacuate.

Principalele situri contaminate din punct de vedere al poluării solurilor precum și natura sursei, natura poluanților, suprafața contaminată, sunt prezentate în tabelul următor:

Inventarul siturilor contaminate la nivelul județului Bacău:

Nr. crt.

Numele proprietarului/ administratorului /deținătorului situluî contaminat

Localizarea sitului contaminat

Tipul activității poluatoare

Natura sursei de poluare

Natura poluanților

Suprafața contamina tă (m2)

1

SC AMURCO SRL BACĂU

Oraș Bacău

Activitate industrială

Depozitare materiale periculoase

Zgură fosfogips

162000

2

CET BACĂU

Bacău Com. Letea

Veche

Activitate industrială

Depozit industrial de deșeuri nepericuloase

Depozit zgură și cenușă

370000

Sursa: Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007

Marea majoritate a depozitelor de deșeuri, sunt necontrolate și neamenajate, sau numai parțial amenajate, constituind surse de poluare a solului și, prin infiltrare, surse de poluare a apei freactice. Menționăm că, unii deținători de depozite raportează numai suprafețele active de depozitare nu și cele acoperite deja, deși din punct de vedere al protecției mediului și acestea reprezintă surse de poluare. Se constată neraportarea suprafețelor de depozitare în cazul utilizării dejecțiilor ca fertilizanți sau suprafețe mai reduse în cazul unităților cu producții diminuate și în desființare.

b) Degradarea solurilor

Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp, de o multitudine de factori naturali și antropici.

Datorită caracteristicilor condițiilor naturale, fondul pedologie din municipiul Bacău este afectat de o serie de factori limitativi: eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, sărăturare, alcalinizare, etc. Aceste fenomene, care sunt de fapt efecte ale unor cauze antropice vechi (desțeleniri, defrișări, agrotehnici înapoiate) s-au produs și se produc în municipiul Bacău datorită unui complex de condiții care acționează în interdependență: apele subterane, substratul geologic, panta și energia reliefului, regimul precipitațiilor, caracterul torențial al scurgerii apelor, gradul de acoperire cu vegetație, etc.

Acestora li se adaugă influența unor activități umane: agrotehnici necorespunzătoare pe terenurile în pantă, neîntreținerea și chiar distrugerea unor lucrări de îmbunătățiri funciare (defrișări ale plantațiilor cu rol de protecție, distrugerea și cultivarea benzilor înierbate și a

S.C. fS ARCADIS tgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-23 2-23.24.83 Email: Office ©a rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: 56/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001!

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800Î1

agroteraselor, desțelenirea unor versanți cu risc de alunecare și eroziune, neîntreținerea sistemelor de desecare), exploatări de nisipuri și argile în cariere.

Principalele restricții ale calității solurilor în municipiul Bacău

Repartiția solurilor afectate de factori limitativi în anul 2008:

Factori de degradare

Suprafața (ha) ’

Eroziune de suprafață

119

Eroziune în adâncime

54

Inundabilitate

81

Colmatare

34

Volum edafic redus

373

Tasare

572

Gleizare

362

Pseudogleizare

5

Acidifiere moderată

98

Acidifiere slabă

597

Sursa: Date preluate de la OSPA

Pe teritoriul municipiului Bacău, suprafața totală de soluri afectate de diferiți factori de degradare este de 2295 ha.

Din diagrama anterioară reiese faptul că cea mai mare pondere dintre acești factori o deține acidifierea slabă, iar cea mai mică pondere pseudoglieizarea.

Conform datelor primite de la OSPA Bacău, distribuția restricțiilor calității solurilor este următoarea:

■ Suprafețe afectate de eroziune de suprafață = 119 ha, din care:

 • - slabă = 98 ha;

 • - puternică = 11 ha;

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-du1.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PCG/II

Pag:

57/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • - excesivă = 10 ha.

 • ■  Suprafața colmatată = 34 ha (colmatare slabă).

 • ■  Suprafața afectată de eroziunea în adâncime = 54 ha, din care:

 • - șiroiri rigole = 21 ha;

 • - ogașe = 32 ha;

 • - ravene = 1 ha.

 • ■  Suprafața afectată de gîeizare = 362 ha, din care:

 • - slabă = 161 ha;

 • - moderată = 90 ha;

 • - puternică = 71 ha;

 • - foarte puternică = 40 ha.

 • ■  Suprafața afectată de pseudogleizare = 5 ha (pseudogleizare slabă).

 • ■  Suprafața afectată de inundații = 81 ha, din care:

 • - rară (odată la 5 ani) = 35 ha;

 • - frecventă (odată la 2- 5 ani) = 46 ha.

 • ■  Volum edafic redus = 373 ha, din care:

 • - mijlociu = 144 ha;

 • - mic și foarte mic = 229 ha.

  din care:


 • ■  Tasarea (compactarea solurilor) se întâlnește pe o suprafață de 572 ha,

 • - slabă pe 526 ha;

 • - moderată pe 46 ha.

 • ■  Reacția solurilor:

J

 • - moderat acidă = 98 ha;

 • - slab acidă = 597 ha;

 • - neutră = 105 ha;

 • - slab alcalină = 585 ha.

 • ■  Rezerva de humus:

 • - foarte mică = 42 ha;

 • - mică = 499 ha;

 • - mijlocie = 635 ha;

 • - mare = 209 ha.

 • ■  Aprovizionarea cu fosfor mobil:

 • - foarte slabă =105 ha;

 • - slabă = 330 ha;

 • - medie = 536 ha;

 • - bună = 359 ha;

 • - foarte bună = 55 ha.

 • ■  Aprovizionarea cu potasiu mobil:

 • - slabă = 17 ha;

 • - medie = 212 ha;

 • - bună = 841 ha;

 • - foarte bună = 315 ha.

S.C. OIARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 l’UG Etapa tl cod: 50/2008PUG/II

Pag: 58/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[OHSĂS18001

 • ■  Textura grosieră (nisipolutoasă) în orizontul de la suprafața este prezentă pe 103

ha.

 • ■  Seceta periodică afectează întreaga suprafață a teritoriului municipiului Bacău.

Activitatea omului asupra solului trebuie orientată spre o exploatare rațională a acestuia, care va contribui la formarea, refacerea structurii lor, la menținerea echilibrului substanțelor fertilizante și la combaterea spălării areolare, eliminarea excesului de umiditate, a combaterii și diminuării alunecărilor de teren și a poluării solurilor.

Consecințele poluării și degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra potențialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităților biologice și de fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care determină scăderea potențialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări ale modului de folosință. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri și substanțe chimice pot avea consecințe negative asupra apelor, prin spălări, scurgeri și infiltrații, asupra plantelor, animalelor și omului.

Concluzii:

 • •  Calitatea solurilor de pe municipiul Bacău este influențată de administrarea de substanțe chimice folosite în agricultură, unitățile zootehnice și sectorul industrial.

 • •  Sursele majore de poluare a solurilor sunt: SC Amurco SRL, CET Bacău și depozitul municipal de deșeuri menajere.

 • •  Diminuarea suprafețelor de sol afectate de poluarea generată de activitatea agenților economici din industrie; (de ex. în solul poluat de SC Amurco SRL, numărul de germeni s-au înjumătățit comparativ cu anul 2007);

 • •  Deșeurile periculoase generate din procese tehnologice înregistrează o tendință de scădere;

 • •  Expertizările efectuate pentru soluri cu folosință agricolă au evidențiat lipsa poluării chimice (nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor normale în solurile cu folosință agricolă).

 • •  Degradarea solurilor prin procese de eroziune în suprafață și în profunzime, acidifiere, salinizare, gleizare, tasare și alcalinizare, sărăturare.

 • 2.5. Biodiversitatea

Arii naturale protejate din municipiul Bacău

Pe teritoriul municipiului Bacău există o arie naturală protejată de interes național inclusă în rețeaua NATURA 2000 (Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul Bacău II) și 3 arii naturale protejate de interes județean / local (Insula de agrement, parcurile Cancicov și Trandafirilor).

Lacul Bacău II de pe râul Bistrița cunoscut mai bine ca Lacul Serbănești este situat pe raza orașului și are o suprafață de 202 hectare. în 2004 lacul Bacău II a fost declarat arie de

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: Office(3iarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.;250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/I1

Pag:

59/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 387

IQHSAS1800Î]

protecție specială avifaunistică de interes național și componentă a sitului Natura 2000 “Lacurile de Acumulare Buhuși - Bacău - Berești” de interes comunitar.

Deosebit de important este labirintul de insule și stuf din coada lacului, zonă de hrană, adăpost și odihnă pentru păsările care se deplasează pe culuarul de migrație est-european. Cele 159 de specii de păsări, identificate în aceast areal, conferă lacului statutul de arie de protecție specială avifaunistică. Patrimoniul natural este îmbogățit de specii de mamifere, amfibieni și reptile, iar speciile de pești constituie o parte importantă a lanțului trofic.

Pentru a asigura protejarea și refacerea ecosistemului Primăria Bacău colaborează cu Centrul Regional de Ecologie (ADC Bacău), asociație neguvernamentală ecologistă care deține în custodie Lacul Bacău II.

Dintre speciile de mamifere identificate în această APSA menționăm:

 • - specii de interes național: Lepus europaeus (iepure), Neomys anomalus (chițcan de apă), Sciurus vulgaris (veveriță);

 • - specii de interes comunitar: Myotis myotis (liliac comun), Vespertilio vespertilio (liliac).

Specii de păsări:

 • - specii de interes național: Athene noctua (cucuvea), Bombycilla garrulus (mătăsar), Carduelis cannabiana (cânepar), Carduelis carduelis (sticîete), Carduelis chloris (florinte), Carduelis spinus (scatiu), Ciconia ciconia (barză albă), Cinclus cinclus (pescărel negru), Circus aeruginosus (erete de stuf), Circus cyaneus (erete vânăt), Coccotharaustes coccotharaustes (botgros), Aythya ferina (rața cu cap castaniu), Aythya fuligula (rața moțată), Aythya nyroca (rața mare), Jynx torquilla (capintortură), Bucephala clangula (rața sunătoare), Buteo buteo (șorecar comun), buteo lagopus (șorecar încălțat), Calidris alipina (fugaci de țărm), Cygnus cygnus (lebăda de iarnă), Cygnus olor (lebăda de vară), Chlidonias hybridus (chirighița cu obraz alb), Chlidonias niger (chirighița neagră), Dendrocopos major (ciocănitoare pestriță mare), Dendrocopos medium (ciocănitoare de stejar), Dendrocopus minor (ciocănitoarea pestriță mică), Egretta garzetta (egreta mică);

 • - specii de interes comunitar: Gavia arctica (cufundac polar), Ixobrychus minutus (stârc pitic), Nyctiorax nyctiorax (stârc de noapte), Lanius collurio (sfrâncioc roșiatic), Picus canus (ghionoaie sură), Porzana porzana (creștet pestriț), Sterna hirundo (chira de baltă).

Specii de reptile:

 • - specii de interes comunitar: Emys orbicularis (broasca țestoasă de apă), Lacerta agilis (șopârla cenușie), Lacerna viridis (gușter), Coronella austriaca (șarpele de alun).

Amfibieni:

 • - specii de interes național: Bufo bufo (broasca râioasă brună);

 • - specii de interes comunitar: Triturus cristatus (triton comun), triturus vulgaris ampelensis (triton comun transilvănean), Bufo viridis (broasca râioasă verde), Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roșie), Hyla arborea (brotăcel), Rana ridibunda (broasca verde mare de lac).

Specii de pești:

 • - specii de interes comunitar: Cobitis taenia (zvârluga), Gobio kessleri (porcușor de nisip).

Monumente ale naturii

 • - Plop (populus alba) - situat Insula Mică de Agrement;;

 • - Stejar (quercus robur) situat în curtea Liceului Ferdinand, la colțul de nord-vest a clădirii centrale, spre strada George Bacovia;

S.C. fSARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: Office®arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web; www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUC Etapa 11 cod: 50/2008PIÎG/II

Pag: 60/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

 • - Salcia lui Bacovia (salix babilonica) situată în Parcul Trandafirilor;

 • - Ginko biloba situat în municipiul Bacău, colțul sudic-estic al Parcului Trandafirilor;

 • - Magnolia lui Bacovia (magnolia acuminata) situată în Parcul de Agrement de lângă Prefectură, statuia lui Bacovia și Biblioteca Județeană.

Starea ariilor protejate

Nr. crt.

Denumire

Categ. ANP

Suprafață

Ponderea ANP din suprafața României (%)

Satatut legal

Interes naț.

(Lg.5/2000

H.G.

2151/2004

Interes județean (HCJ/HCL)

1

Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul

Bacău II

SPA

202,00

0,00085

HG 2151/

2004

Total ANP de interes național =

J

202,00

0,00085

-

2

Parcul Cancicov

Bacău

IV IUCN

27,10

0,00011

-

HCJ

18/1995

3

Parcul Trandafirilor

Bacău

IV IUCN

0,53

0,00000

HCJ

18/1995

4

Insula de Agrement Bacău

IV IUCN

11,00

0,00005

HCJ

18/1995

Total ANP de interes județ./local

38,63

0,00036

TOTAL GENERAL ANP

240,63

0,00121

Monumente ale naturii

5

Ginkgo biloba -Bacău

III IUCN

-

HCJ

18/1995

6

Populus alba -Bacău

III IUCN

HCJ

18/1995

7

Quercus robur-Bacău

III IUCN

HCJ

18/1995

8

Salcia lui Bacovia-Bacău

III IUCN

-

-

HCJ

18/1995

9

Magnolia lui Bacovia

III IUCN

HCJ

18/1995

Sursa: Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007

Situri Natura 2000 validate (cf. Ord 1964/2007 și 1284/2007):

Nr. Crt.

Nume sit

Tip

1

Lacul de acumulare Bacău

SPA

Sursa: Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe sem. I anul 2008

S.C. (SjARCADIStgh S.R.L

lași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office©arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PCG/II

Pag: 61/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800Î]

Starea de conservare a ariilor naturale protejate din municipiul Bacău este favorabilă cu excepția exemplarului de Populus alba de pe Insula de Agrement.

în ceea ce privește planul de management, conform "Raportului privind starea mediului în județul Bacău pe sem. I anul 2008”, acesta a fost realizat numai pentru Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul Bacău II, fiind transmis la MMDD pentru aprobare.

Presiuni antropice exercitate asupra biodiversității

Presiunile antropice care afectează mai mult sau mai puțin biodiversitatea de pe teritoriul județului Bacău pot fi grupate astfel:

 • ■  presiuni exercitate de agricultură, silvicultură și creșterea animalelor:

 • - folosirea în combaterea bolilor și dăunătorilor a insecticidelor și erbicidelor,

 • - cosire/tăiere,

 • - pășunat,

 • - reorganizarea terenurilor agricole,

 • - exploatarea pădurilor fără replantare,

 • - lucrări de întreținere în silvicultură,

 • - incendierea vegetației ierboase.

 • ■  presiuni exercitate de pescuit, vânătoare prin braconaj și colectare plante, insecte, reptile, amfibieni etc.,

 • ■  presiuni exercitate de extragerea de nisip, pietriș și rocă,

 • ■  presiuni exercitate de activități secundare ca:

 • - urbanizare,

 • - depozitarea deșeurilor menajere,

 • - depozitarea deșeurilor industriale,

 • - căi de transport și comunicare,

 • - turism sub diverse forme,

 • - poluarea mediilor naturale,

 • - diguri, îndiguiri.

Situația spațiilor verzi

Spațiile verzi sunt considerate următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane:

 • •  Parcuri - spațiul verde cu o suprafață de minimum 1 hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprizând dotări și echipări destinate activităților cultural educative, sportive, sau recreative pentru populație;

 • •  Scuaruri - spațiul verde cu o suprafață mai mică de 1 hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităților economice, social - culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret, sau în alte locații;

 • •  Aliniamente plantate în lungul bulevardelor și străzilor - cu rol estetic și de protecție, de ameliorare a climatului și calității aerului;

 • •  Terenuri libere, neproductive din intravilan.

S.C. J^ARCADIStgh s.r.l

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:4-40-232-23.24.83 Email: officeCdiarcadistah.ro fax:4-40-332-40.10.33 Web: www.tqh.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 5(V2008PUG/n

Pag: 62/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ÎSO 9001|

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|OHSAS18Q01|

Situația spațiilor verzi din municipiul Bacău este prezentată în următorul tabel:

Parcuri

Aliniamente stradale

Spații verzi între blocuri

Pepiniera Gherăiești

Suprafață totală spații verzi

561 981 mp

580 000 mp

1 870 000 mp

120 000 mp

3131 981 mp

Sursa: Date preluate de la Direcția Spații Verzi Bacău

Municipiul

Suprafața spațiu verde mp/locuitor

Suprafața (ha)

Zone de agrement

Bacău

17,85

218 772 mp

Parcul Cancicov

228 400 mp

Parcul Gherăiești

6430 mp

Parcul Trandafirilor

7 829 mp

Parcul Spicu

7487 mp

Parc Prefectură

86 383 mp

Insula de Agrement

6730 mp

Parcul Unirii 3

Total suprafață =

561 981 mp

în acest moment procentul suprafeței ocupate de spații verzi este de 7,3% din suprafața totală a mediului urban, fiecărui locuitor revenindu-i 17,85 mp. Această suprafață va crește până în anul 2010 grație unor proiecte care vizează înființarea unor parcuri în zona locuințelor ANL (Bucegi și Tipografilor) - 7300 mp, amenajarea de scuaruri între blocuri - 115 700 mp, amenajarea unui spațiu verde în curtea noului Spital Municipal - 4322 mp, amenajări de spații verzi în jurul instituțiilor, unităților economice, social - culturale - 67 700 mp.

S.C. ^ARCADIStgh s.r.l

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tqh.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contractnr.:250 / 2008 PUG EtapaD cod: 5ftf200SPUG/n

Pag: 63/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr, 487

ISO 14001

Certificat nr, 367

[QHSAS18001I

în acest sens s-a emis OUG nr.114/2007, în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi din localități, al protejării și gestionării durabile a acestora, precum și al creșterii standardelor de viață ale locuitorilor, ținându-se cont de faptul că lipsa unor reglementări imediate duce la imposibilitatea unui management corespunzător al mediului în localități, iar lipsa unei planificări strategice în acest domeniu conduce la probleme grave de sănătate și la o calitate scăzută a standardelor de viață ale populației.

In conformitate cu acest act normativ, autoritățile administrațiilor publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 20 mp/locuitor până la 31 decembrie 2010 și de minimum 26 mp/ locuitor până la data de 31 decembrie 2013.

Starea pădurilor în municipiul Bacău

Pădurile, mult mai extinse în trecut, au fost defrișate, mai ales în perioada 1850 - 1950, pentru mărirea suprafețelor agricole sau dezvoltarea urbanizării.

în prezent, Direcția Silvică Bacău administrează o suprafață de fond forestier de 57 (74 ha inclusiv tufărișuri) din care 50% plop și 50% salcâm. Fondul forestier reprezintă 1,7% din suprafața municipiului Bacău. Din această suprafață 50% este ocupată de plop și 50% de salcâm.

Impactul silviculturii asupra naturii și mediului

Pădurea acționează ca un important factor biologic în procesul formării și evoluției solului. în cadrul sistemului forestier se realizează inter și intracondiționări specifice care determină procesele de formare activă a solului sub pădure, caracterizate prin stabilitate mecanică, bioacumulare de humus și elemente nutritive, buna structurare, infiltrare și reținere a apei în profilul de sol, alterare activă a silicaților, levigarea substanțelor solubile, acidificarea complexului adsorbtiv, aprovizionarea continuă cu elemente nutritive prin circuitul biologic al substanțelor între arboret, litieră și solul folosit de rădăcini. Vegetația forestieră îndeplinește o importantă funcție antiantropică, intervenind activ în conservarea formelor de relief, împotriva eroziunilor de suprafață și adâncime, pentru evitarea alunecărilor de teren și asanarea terenurilor cu exces de umiditate.

Pădurea funcționează ca barieră biologică dar și ca barieră acustică contribuind la absorbția undelor sonore, reducând astfel poluarea sonoră. Funcția antipoluantă a pădurii se exercită direct prin procesul de fotosinteză producând oxigen în cantități mari și indirect prin mijloace mecanice și fizice, frunzișul constituind un adevărat filtru de reținere a noxelor.

Pădurea oferă cele mai bune condiții pentru conservarea diversității biologice în habitatele naturale terestre și nu exercită impact negativ asupra naturii și mediului.

S.C. (SIARCADIStgh s.r.l

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tdh.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 1*UG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/I1

Pag: 64/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IOHSAS1800Î]

Pajiștile naturale

Pajiștile naturale, reprezentate prin pășuni și fânețe, au fost mult diminuate și înlocuite treptat cu culturi agricole, astfel încât acestea se mai păstrează doar în lunci. Speciile caracteristice sunt cele de silvostepă.

Pe teritoriul municipiului Bacău pajiștile naturale ocupă o suprafață de 229 ha (5,3% din teritoriul municipiului). Din această suprafață pășunile reprezentă 5,1% (221 ha) iar fânețele 0,2% (8 ha).

Situate în majoritate pe terenuri supuse eroziunilor, sărăturilor și excesului de umiditate, numeroase suprafețe de pajiști sunt degradate de aceste fenomene. La degradarea pajiștilor au mai contribuit de asemenea activitățile antropice reprezentate prin pășunat excesiv, neîntreținerea și exploatare nerațională, iar punctual, prin deversări și depuneri de deșeuri, dejecții zootehnice, pulberi și substanțe chimice. Toate acestea au dus la reducerea vitalității și numărului speciilor valoroase și la înmulținerea plantelor ruderale (buruieni).

Ecosistemele de pajiști au fost afectate ușor de secetă, dar fără consecințe asupra diversității biologice, numărul de specii din flora spontană menținându-se în limitele normale.

Presiunea antropică crescândă asupra naturii a avut ca rezultat alterarea mediului natural, determinând în anumite zone reducerea afectivului de specii sau chiar dispariția unora dintre ele.

Starea diversității biologice variază în funcție de gradul de intervenție al factorului antropic.

în zona de silvostepă, dar și în luncile unor râuri, datorate intervenției brutale a omului (defrișări, agricultură intensivă, pășunat excesiv, poluare), spațiile din floră âu ramas sub formă insulară pe suprafețe reduse de teren, și au suferit reducerea numerică a speciilor și a efectivelor acestora.

Cu privire la ecosistemele forestiere, se poate afirma că procentul de împădurire a scăzut dramatic, situație în care și climatul se aridizează încontinuu.

Concluzii

 • •  Din punct de vedere al biodiversității, municipiul Bacău se caracterizează printr-un patrimoniu bogat de specii de floră și faună protejată, care în marea lor majoritate sunt conservate corespunzător în ecosistemele terestre și acvatice.

 • •  Pe teritoriul municipiului Bacău există o arie naturală protejată de interes național inclusă în rețeaua NATURA 2000 (Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul Bacău II) și 3 arii naturale protejate de interes județean / local (Insula de agrement, parcurile Cancicov și Trandafirilor).

 • •  Indice scăzut de zonă verde/locuitor: 17,85 mp/loc.

 • •  Scăderea procentului de suprafață verde a municipiului, de la 14,04% în anul 2003, la 8,9% în anul 2008;

 • •  Municipiul Bacău este deficitar în vegetație forestieră, fondul forestier reprezintând 1,7% din suprafața municipiului Bacău;

 • •  Suprafețele de pajiști sunt degradate de fenomene de eroziune, sărăturări, exces de umiditate.

S.C. &ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 Pl'G Etapa II cod: 50/2008PUG/H

Pag:

65/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI


ISO 90011


3. Gestionarea deșeurilor

Dezvoltarea urbanistică și industrială a localităților antrenează producerea unor cantități din ce în ce mai mari de reziduuri menajere, stradale și industriale care, prin varietatea substanțelor organice și anorganice conținute de reziduuri, determină ca procesul degradării aerobe și anaerobe de către microorganisme să fie dificil de condus provocând - în cazul evacuării și depozitării necontrolate - poluarea aerului și apei, creând totodată probleme legate de apariția microorganismelor patogene, rozătoarelor, etc. cu efecte dăunătoare asupra sănătății publice.

Ritmurile înalte de dezvoltare ale economiei în condițiile caracterului limitat al resurselor de materii prime, materiale și zăcăminte cu conținut tot mai redus de substanțe utile, a tendinței de creștere a prețurilor și a manifestării de criză pe piața mondială a materiilor prime și combustibililor, impun un nou mod de a gândi, prin prisma economisirii tuturor resurselor, a valorificării superioare a acestora și în final de reciclare a diferitelor materii prime și materiale.

în toate țările, indiferent de puterea economică a acestora, reciclarea materialelor reprezintă o problemă de mare actualitate.

 • 3.1. Deșeuri municipale

 • a) Colectarea deșeurilor

Evoluția cantităților de deșeuri colectate în municipiul Bacău (2000-2007)

TIPUL DE DEȘEU COLECTAT ÎN MUNICIPIUL BACĂU

CANTITĂȚI COLECTATE (TONE)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Deșeuri menajere de la populație, în amestec

42546

45500

27964

49825

61490

29674,74

39072,42

24675

Deșeuri menajere și similare de la unități economice, comerciale, instituții, unități sanitare

14900

13194

26824

13485

15282

21143,17

26048,28

29716

Deșeuri din materiale de construcții și deșeuri de la demolări

9975

125

500

1120

3200

240

190

40112

Deșeuri din servicii municipale

-

-

-

18398

15800

15512,2

15323,72

12800

TOTAL

67421

58819

55288

82828

95772

66570,11

80634,42

107303

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

 • - creșterea cantității totale de deșeuri colectate cu 25% în comparație cu anul 2006;

 • - scăderea cantității de deșeuri menajere de la populație, în amestec, cu 37% față de anul 2006;

 • - creșterea cant, de deșeuri menajere și similare de la unități economice, comerciale, instituții, unități sanitare cu aproximativ 13% în comparație cu anul 2006;

S.C. OtARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: officeCoJarcadistah.ro fax:4-40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/H

Pag: 66/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

 • - creșterea cantității de deșeuri din materiale de construcții și demolări cu 99,5%, comparativ cu anul 2006;

 • - scăderea cantității de deșeuri din servicii municipale cu 25% față de anul 2006.


□ Deșeuri din servicii municipale

120000/


□ Deșeuri din ma de construcții; deșeuri de ]i demolări

■ Deșeuri la ur corn

Indici de generare deșeurilor menajere municipale în perioada 2002 - 2005


2002

2003

2004

2005

Indice de generare a deșeurilor (kg/loc/an)

307

263

276

276

Sursa: Plan județean de gestionare a deșeurilor, județul Bacău

Se poate observa că valoarea indicelui de generare a deșeurilor la nivelul anului 2005 (276 kg/locuitor/an) este mai mică decât media la nivel național (364 kg/locuitor/an conform raport EU ROSTAT).

S.C. fwl ARCADIStgh S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office @arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract tir.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/200SPUG/11

l’ag:

67/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

Compoziția deșeurilor

Tip

%

Hârtie/carton

1

Sticlă

0,5

Metal

0,5

Plastic

2

Textile

0,5

Deșeuri biodegradabile (vegetale și animale)

93

Deșeuri inerte

2,5

Total

100

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

Compoziția medie a deșeurilor menajere din mediul urban în anul 2007(vegetale șianimale) 93%

Compoziția

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

hârtie/carton

10%

10%

18%

0,2%

10%

10%

1%

sticlă

0,2%

2%

3%

3%

2%

2%

0,5%

metal

0,1%

1%

4%

2%

2,5%

-

0,5%

plastic

5%

3%

6%

1%

10%

10%

2%

textile

10%

10%

11%

8%

3%

3%

0,5%

biodegradabile (vegetale și animale)

56%

68%

25%

30,8%

63,5%

66,5%

93%

inerte

18,7%

6%

16%

15%

3%

3%

2,5%

altele

-

-

17%

40%

6%

5,5%

-

Sursa: Date preluate de la APM Bacău


S.C. fSl ARCADIS tgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+4O-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 l 2008 PUG F.tapa II cod: 50/20D8Pl'G/Il

Pag: 68/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

Dotări pentru colectarea și transportul deșeurilor în municipiul Bacău:

Dotarea agentului de salubritate pentru colectarea deșeurilor în amestec:

 • - europubele 120 litri - 3289 buc., număr ridicări anuale 104-108;

 • - europubele 240 litri - 3258 buc., număr ridicări anuale 104-108;

 • - eurocontainere 1,1 mc-2657 buc., număr ridicări anuale 549-554;

 • - containere 4 mc - 11 buc., număr ridicări anuale 27-30;

 • - containere 30 mc - 11 buc., număr ridicări anuale 54-56.

Mijloace de transport:

 • - autocompactoare - capacitate 23 mc - 8 mașini;

 • - autocompactoare - capacitatel 3 mc -13 mașini;

 • - autocompactoare - capacitate 30 mc -1 mașină;

 • - autocompactoare - capacitatel 3 mc - 3 mașini;

 • - carosată - capacitate 16 tone - 2 mașini;

 • - rabă - capacitate 16 tone -1 mașină;

 • - buldoexcavator - capacitate 1 mc -1 mașină.

Sisteme de colectare selectivă existente la nivelul municipiului Bacău

în municipiul Bacău activitatea de salubrizare este asigurată de către SC SOMA SRL, societate care deservește un număr de 170 000 de locuitori, colectarea deșeurilor realizându-se neselectiv. Colectarea separată a deșeurilor municipale (hârtie, carton, sticlă, metale, materiale plastice) s-a realizat în cadrul unor proiecte pilot inițiate de către societățile de salubrizare și primărie în anul 2006:

 • - „PET-ul câștigător" - în perioada 29 mai - 5 iunie 2006 și 28 mai - 2 iunie 2007 APM Bacău în colaborare cu S.C. SOMA SRL a derulat Concursul “PET-ul câștigător”, cu premii în bani. Concursul a avut drept scop conștientizarea și stimularea cetățenilor să selecteze deșeurile menajere. Important de notat ca o realizare faptul că au fost amplasate containere pentru depozitarea PET-urilor la nivelul întregului municipiu.

 • - ERACOLECT - „Proiect pilot de colectarea selectivă a deșeurilor în municipiul Bacău” demarat în aprilie 2006 de către Primăria Bacău în parteneriat cu SC SOMA SRL și Eco Rom

S.C. J^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.CaroI I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office O) a rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 FUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: 69/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001]

Certificat nr. 367

|QHSAS1800Î|

Ambalaje SA, prin care se stimulează colectarea selectivă a deșeurilor de la populație și agenții economici.

Zona Republicii - zona pilot de desfășurare a programului de colectare selectivă (ERACOLECT), cuprinde aproximativ 79 de case și 3000 de apartamente, însumând în total o populație de 11 000 de locuitori. Colectarea selectivă se desfășoară la platformele de colectare a deșeului menajer. Pentru deșeul menajer sunt puse la dispoziție 152 europubele de 240 litri și 23 de eurocontainere de 1,1 mc, pentru deșeurile colectate selectiv sunt puse la dispoziție 45 de containere 1,1 mc pentru hârtie, 43 de eurocontainere de 1,1 mc pentru plastic și 15 eurocontainere de 1,1 mc pentru colectarea sticlei. Transportul se realizează cu autospeciale compactoare, frecvența de colectare a deșeului menajer este zilnică, frecvența de colectare a hârtiei este de 6 ori pe săptămână, de 3 ori pentru plastic și de 2 ori pentru colectarea sticlei. Populația răspunde în proporție de 54% (6000 din 11 000 de locuitori). Au fost realizate acțiuni de publicitate prin pliante și afișe dispuse la scările blocurilor și la platformele de gunoi. Pe anul 2006 în cadrul acestui proiect s-au colectat 50,7 t hârtie, 58,8 t plastic și 1,9 t sticlă.

Concomitent cu derularea proiectelor privind colectarea selectivă, s-au desfășurat activități de conștientizare și informare a publicului, a consiliilor locale și a agenților economici.

b) Tratarea și valorificarea deșeurilor municipale

întrucât în prezent nu este implementat sistemul de colectare selectivă la scară largă, cantitățile de deșeuri municipale reciclabile colectate și valorificate sunt scăzute.

Colectarea separată a deșeurilor municipale în vederea valorificării materialelor reciclabile provenite de la deșeurile de ambalaje (hârtie, carton, sticlă, metale, materiale plastice) s-a realizat la nivelul municipiului Bacău în cadrul unor proiecte pilot inițiate de către societățile de salubrizare și primărie în anul 2006: ERACOLECT și PET - ul câștigător.

Conform „Planului județean de gestionare a deșeurilor’’ agenții economici tip REMAT existenți achiziționează, de la persoane fizice și juridice autorizate, deșeuri reciclabile (ex. hârtie și carton, metale, mase plastice) pe care le tratează în vederea reciclării și apoi le trimit la unitățile valorificatoare, după o prelucrare prealabilă (sortare, dezmembrare, mărunțire, presare, balotare).

S.C. &ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et,l, 700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/11

Pag: 70/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[O HS AS 18001

Unități de colectare și tratare a deșeurilor în vederea reciclării în municipiul Bacau

Denumire agent economic

Localizare

Tip echipamente

Capacitate proiectată (t/an)

Tip deșeu prelucrat

SC SOMA SRL Bacău

Str. Al Tolstoi nr. 6

 • - Presă hidraulică 65 TF

 • - Presă Tabareli tip RB

 • - Presă hidraulică

-400

- 10 000

-1000

 • - Plastic

 • - Fier vechi

 • - Hârtie

REMAT SA Bacău Platformă betonată

Str. Izvoare nr. 107

 • - Utilaje de transport

 • - Presă

 • - Alte utilaje

- 10 500

- Oțel, fontă

REMAT SA Bacău Magazie hârtie

Str. Izvoare nr. 107

 • - Utilaje de transport

 • - Alte utilaje

-250

 • - Cartoane

 • - Hârtie

REMAT SA Bacău Magazie neferoase

Str. Izvoare

nr. 107

 • - Utilaje de transport

 • - Alte utilaje

-1400

 • - Cupru -Aluminiu

 • - Alamă, Bronz

 • - Plumb

ANDREI SNC Bc Unitate colectare deșeuri hârtie

Str. Izvoare nr. 13

 • - Prese hidraulice

 • - Utilaje transport

-4000

- Hârtie

Sursa:" Planul județean de gestionare a deșeurilor, județul Bacău"

Unități de valorificare a deșeurilor existente la nivelul municipiului Bacău

Denumire

Localizare

Capacitate (t/an)

Deșeuri procesate

SC LETEA SA

Str. Letea nr.17

- 40 000

-475

 • - Hârtie/carton

 • - PE (materiale plastice)

SC SELENASRL

Str. V Alecsandri nr. 41

-600 -140

-400

-PE -PVC -PET

SC ANDISIMOSRL

Str. Republicii nr. 188

-3600

-PET

SC TISECO SRL

Calea Romanului nr. 39 C

-

- deșeuri petroliere

S.C.   QUARTEK

GRUP SRL

Str. Ana Ipătescu nr.3

-

- uleiuri uzate și șlamuri din rezervoare

Sursa:’’ Planul județean de gestionare a deșeurilor, județul Bacău"

c) Eliminarea deșeurilor muncipale

în prezent, cea mai mare parte a deșeurilor municipale generate sunt eliminate prin depozitare. Managementul deșeurilor solide în municipiul Bacău nu se face într-un mod durabil în ceea ce privește protecția mediului. Acesta nu îndeplinește nici cerințele Directivelor sau Regulamentelor comunitare și nici pe cele ale legislației românești. Depozitul actual de deșeuri, care deservește municipiul Bacău, a fost construit în 1970 și nu se conformează standardelor de mediu sau de sănătate. Nu există controlul accesului, practica căutării în gunoaie este frecventă, iar depozitul este afectat permanent de incendii, intensificând astfel poluarea aerului și riscurile pentru sănătate. Acest depozit are o suprafață de 8 ha și o capacitate proiectată de 250000 mc. Cantitatea zilnică depozitată este în medie de 230 tone/zi, în prezent gradul de umplere al acestui depozit fiind de 90%.

S.C. £>ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr,;250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PIJG/JI

Pag: 71/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Exploatarea depozitului existent este insuficient organizată. Deșeurile depozitate sunt în cea mai mare parte neselectate. Se ține numai o evidență a cantităților de deșeuri prin cântărirea vehiculelor, controlul deșeurilor acceptate fiind realizat doar vizual. Cu excepția compactării realizate cu utilaje specifice (autocompactoare, buldozere), deșeurile urbane nu sunt supuse nici unui proces de tratare prealabilă eliminării finale prin depozitare (de exemplu: balotare în vederea reducerii volumului, compostare etc.).

Cantități de deșeuri depozitate în depozitu N Bălcescu - Bacău (t/an)

An

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Cantitate (tone)

77 446

74 345

88 970

118 020

102 675

108 078

în județul Bacău se derulează proiectul ISPA „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și în zonele învecinate” ce are ca termen de finalizare anul 2010. Proiectul ISPA, conform Memorandumului de Finanțare, în faza a-ll a cuprinde extinderea sistemului de management al deșeurilor la nivelul întregului județ, precum și închiderea tuturor depozitelor necontrolate de deșeuri municipale, componentă finanțată din Fondul de Coeziune. Anul punerii în funcțiune a fost corelat cu sistarea activității de depozitare pe depozitul existent -16 iulie 2009, data la care va fi pusă în funcțiune prima celulă a depozitului ecoloqic fiind 1 iulie 2009.

Proiectul, localizat în partea de est a județului Bacău, acoperă municipiul Bacău și 22 comune situate în împrejurimile municipiului Bacau. Inițial au fost incluse in proiect 18 comune, dar prin reîmpărțirea administrativă sunt 22 de comune. Măsura va deservi 295.000 de persoane, aproximativ 40% din populația județului. Prima celulă va acoperi o suprafață de 5 ha, suprafața totală prevăzută pentru depozit fiind de 32 ha.

Conform Acordului Integrat de mediu din data de 30.07.2005 depozitul va fi situat pe teritoriul municipiului Bacău și parțial pe teritoriul comunei Nicolae Bălcescu - zonă care îndeplinește condițiile cerute unui amplasament favorabil pentru un deponeu ecologic.

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email; office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web; www.tqh.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PllG Etapa II cod: 50/2008PUG/I1

Pag: 72/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IOHSĂS180011

S-au analizat două variante de amplasament:

 • - amplasamentul A aflat la extremitatea sudică a municipiului Bacău aflat parțial în perimetrul construibil prevăzut prin PUG, parțial în afara acestuia, dar în întregime în limita teritoriului administrativ al orașului;

 • - amplasamentul B situat în extremitatea sudică a municipiului Bacău și aparține în totalitate Consiliului Local al comunei N. Bălcescu.

Din analiza avantajelor și dezavantajelor celor două locații a rezultat varianta B ca fiind cea mai avantajoasă.

Noul depozitul ecologic va avea următoarele caracteristici:

 • - capacitatea totală: 6.870.593m3, reprezentând 12.367.0671;

 • - capacitatea neta 5.250.000 mc reprezentând 4.200.000 t;

 • - capacitatea de prelucrare zilnică: 220 t și anual 80.000 t;

 • - numărul de locuitori și localități deservite: cca.295.000 (etapa I), 700.000 (etapa II) -de locuitori din municipiul Bacău și 22 localități limitrofe;

 • - suprafața totală a amplasamentului este de 32 ha; prima celulă va acoperi o suprafață de 5 ha;

 • - terenul destinat gropii are o suprafață de 16,10 ha;

 • - suprafața de depozitare 14 ha;

 • - înălțimea totală 30 m, cu pante 1:3 și berme de 4m lățime la fiecare 7,5 m înălțime; aria fiecărei subcelule va fi bordata cu diguri avand inaltimea de 4m și panta taluzelor de 1:3;

 • - durata de funcționare aprox. 22 ani (et.l) si 40 ani et.ll;

 • - durata perioadei de monitorizare post închidere: în funcție de stabilitatea depozitului dar nu mai puțin de 30 de ani;

 • - clasificarea depozitului conform HG 162/2002 privind depozitarea deșeurilor: depozit de deșeuri nepericuloase;

Categoriile de deșeuri admise la depozitare:

 • a) Deșeuri municipale;

 • b) Deșeuri nepericuloase de orice altă origine;

 • c) Deșeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate sau vitrificate; aceste deșeuri nu se depozitează în celule destinate deșeurilor biodegradabile nepericuloase, ci în celule separate.

Aria tehnologică cuprinde:

 • - intrare cu stație de cântărire a deșeurilor; se va executa o reabilitarea a căilor de acces în depozit iar sistemul de cântărire va cuprinde un cântar de 50 t cu tot sistemul automat de cântărire;

 • - instalație pentru sortarea deșeurilor care va avea o capacitate de 150.000 t; linia de sortare va avea o capacitate de 23-25 t/h lucrând 3x24 ore/zi. Instalația va avea toate facilitățile asigurate. Procesul tehnologic se compune din: cântărirea deșeurilor la intrarea în depozit; zona de descărcare și punctul de recepție al deșeurilor; sortarea manuală a deșeurilor; depozitare și distribuirea deșeurilor pe două linii de sortare; separarea materialelor feroase prin separare electromagnetică; separarea manuală a hârtiei, ambalajelor, textilelor, sticlelor, metalelor neferoase și depozitarea lor în containere de 4 mc sau 1,1 mc. Materialele separate vor fi procesate în concordanță cu tipul lor;

S.C. 6»ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: 73/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800Î1

 • - instalație pentru dezinfectarea și spălarea autovehiculelor de transport deșeuri. Stația va include trei instalații de spălare și o instalație de dezinfectarea cauciucurilor și al corpului vehiculelor;

 • - suprafața ariei tehnologice va fi 22.500 mp.

în zona tehnologică mai sunt incluse:

 • - clădirea administrativă și centrala termică;

 • - stația de combustibil care va conține: două rezervoare pentru motorină cu un volum de 30 mc/buc. și toate instalațiile aferente pentru alimentarea cu combustibili a autovehiculelor; împrejmuire; punct PSI;

 • - rezervoarele de apă și rețeaua de distribuție a apei;

 • - parcarea autovehiculelor.

Depozitul va fi realizat în conformitate cu normele de protecție a mediului impuse de standardele Uniunii Europene, respectiv de standardele românești în vigoare. Depozitul va fi prevăzut cu un sistem de etanșare-drenaj care va elimina orice posibilitate de contaminare a apelor de suprafață sau subterane.

Concomitent cu amenajarea depozitului ecologic de deșeuri menajere vor începe lucrările de închidere a depozitului de deșeuri existent și ecologizarea zonei aferente, conform proiectului precum și de închidere a depozitelor neconforme din cele 22 comune.

Realizarea depozitului ecologic de deșeuri propus și închiderea depozitului de deșeuri existent, sunt obiective principale pentru dezvoltarea municipiului Bacău.

3.2. Deșeuri industriale

Pentru eliminarea prin depozitare finală a deșeurilor industriale nepericuloase, în municipiul Bacău există 2 depozite industriale, administrate de agenții economici deținători, conform tabelului următor:

Nr. crt.

Nume agent economic

Clasa depozit conform HG 349/2005

Suprafața ocupată (ha)

Anul programat pentru închidere sau conformare

1.

SC SOFERT SA BACĂU

DIP (Depozit industrial periculos)

16,02

2006 (închis)

2.

CET BACĂU

DINP (depozit industrial nepericulos)

50

2012

Sursa: http://www.apmbc.ro/

3.3. Deșeuri generate de activități medicale

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale este reglementată de Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 219/2002 care aprobă Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și Metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date.

S.C. (StARCADIStgh s.r.l

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 F.mail: officeCcfiarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Prese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 Pl’G Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag:

74/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800Î]

Unitățile sanitare elaborează și aplică cu prioritate programe, strategii de management și proceduri medicale care să prevină generarea de deșeuri periculoase sau să reducă pe cât posibil cantitățile produse.

Normele tehnice sunt aplicate de către toate unitățile în care se desfășoară activități medicale, în urma cărora sunt produse deșeuri, indiferent de forma de organizare.

Cantitățile de deșeuri rezultate din activitățile medicale, cât și tipurile de deșeuri variază în funcție de următorii factori: mărimea unității sanitare, specificul activităților și al serviciilor prestate, numărul de pacienți asistați sau internați la un moment dat și pe perioada întregului an.

Deșeurile nepericuloase rezultate din activități medicale sunt deșeuri asimilabile celor menajere, rezultate din activitățile serviciilor medicale, tehnico-medicale, administrative, de cazare, a blocurilor alimentare și oficiilor de distribuire a hranei. Aceste deșeuri se colectează și se indeparteză la fel ca și deșeurile menajere, pe baza de contracte cu operatorii de salubritate.

în categoria deșeurilor nepericuloase intră: ambalajele materialelor sterile, flacoane de perfuzie care nu au venit în contact cu sângele sau alte lichide biologice, ghipsul necontaminat cu lichide biologice, hârtia, resturile alimentare (cu excepția celor provenite de la secțiile de boli contagioase), saci și alte ambalaje din material plastic, recipiente din sticlă care nu au venit în contact cu sângele sau alte lichide biologice.

în cadrul monitorizării, s-au avut în vedere atât deșeurile spitalicești rezultate din unitățile sanitare cu paturi (cea mai mare parte a cantităților generate) cât și cele rezultate din rețeaua medicală privată sau din ambulator.

Evoluția cantităților de deșeuri periculoase rezultate din activitățile medicale în perioada 2004 - 2007:

Municipiul Bacău

2004

2005

2006

2007

Deșeuri medicale periculoase (tone)

55,20

62,53

70

67,25

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

S.C. (SilARCADISTGH S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: 75/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

Până în anul 2006, eliminarea deșeurilor medicale periculoase s-a realizat, în toate cazurile, prin incinerare în instalații vechi, neomologate, neautorizate, cu/fără aport de combustibil, fără controlul procesului de ardere și fără monitorizarea tipurilor și a cantităților de poluanți emiși în atmosferă. La sfârșitul anului 2006 toate aceste incineratoare au fost închise, conform planului de implementare în România a Directivei 2000/76/EC privind incinerarea deșeurilor medicale care prevede închiderea tuturor crematoriilor până în anul 2009, concomitent cu realizarea de incineratoare ecologice regionale de mare capacitate. Potrivit normelor de aderare la Uniunea Europeană, locul crematoriilor va fi luat de un incinerator ecologic.

3.4. Nămoluri

Nămolurile provin de la epurarea apelor uzate orășenești, industriale și de la tratarea apei. Principala sursă de producere a nămolurilor o reprezintă stațiile de epurare a apelor uzate orășenești.

Nămolurile provenite de la epurarea apelor uzate sunt nămolurile reținute și colectate din decantoarele primare și secundare ale stațiilor de epurare mecano-biologice.

Apele uzate epurate în stațiile de epurare provin din zonele populate dar și din întreprinderi industriale, fie că sunt racordate la canalizare sau apele sunt transportate cu vidanja de la unitățile neracordate. Conform reglementărilor privind epurarea apelor uzate, deținătorii stațiilor de epurare sunt obligați să retehnologizeze stațiile de epurare, să amelioreze calitatea nămolului și să asigure o gestionare corespunzătoare a nămolului.

în vederea realizării obiectivelor de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate, pe viitor nu va mai fi permisă eliminarea nămolurilor de epurare nestabilizate pe depozitele de deșeuri nepericuloase.

S.C. fâARCADIStgh s.r.l

Iasi,B-dul.Caro1 I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: office@)arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 coti: 50/2008PVG/II

Pag:

76/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

|OHSĂS18001|

Evoluția cantităților de nămoluri generate în perioada 2004 - 2007:

Tone/an

2004

2005

2006

2007

Nămoluri generate de stația de epurare orășenească

234000

216000

879592

702634

Nămoluri generate de la stația de epurare industriale

5252

4227

7936

7079

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

r                                                                                             'i

Evoluția cantităților de nămol generate de stația de epurare orășenească și stațiile de epurare industriale

t/an
Cantitatea de nămol pe anii 2006 și 2007 provine din raportările de la stația de epurare municipală; apare diferența foarte mare deoarece Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău a declarat o cantitate de 4 ori mai mare față de anii precedenți, menționând că în anii anteriori nu s-a ținut o evidență strictă a cantității de nămol generată.

în municipiul Bacău funcționează două stații de epurare industrială care aparțin firmelor SC Letea SA și SC Amurco SRL.

3.5. Gestionarea și controlul echipamentelor cu conținut de PCB (bifenili policlorurați) și a altor compuși similari

în anul 2005 au fost inventariate echipamentele cu conținut de PCB/PCT (transformatoare și condensatoare), aflate în funcțiune sau scoase din uz la operatorii economici, inventar pe baza căruia a fost elaborat Planul național de eliminare pentru aceste tipuri de echipamente.

Unitățile din municipiul Bacău care și-au dat acceptul să participe la proiectul de eliminare a echipamentelor sau materialelor ce conțin cantități mai mari de compuși desemnați decât cantitățile minimale (PCB) cu finanțare GEF sunt: SC Aerostar SA, SC E.ON Moldova SA.

S.C. OARCADISTGH S.R.L

Iași, B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et,l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office®)arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 Pl.’G Etapa II cod: 50/2008 Pl’G/II

Pag: 77/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS18001!

Situația echipamentelor cu conținut PCB la nivelul anului 2008:

Nr. condensatori scoși din uz

Nr. condensatori aflati în funcțiune

370

1169

La nivelul anului 2008 în municipiul Bacău există 16 agenți economici ce dețin condensatori care au conținut de PCB scoși din uz și 8 agenți economici ce dețin condensatori aflati în funcțiune.

J                                       J

Transformatoare

ICIM derulează un proiect pe tema eliminării echipamentelor cu PCB, proiect ce are ca etapă componentă, efectuarea analizelor de laborator pentru uleiurile conținute în transformatoarele scoase din uz sau în funcțiune la operatorii economici.

3.6. Deșeuri din echipamente electrice și electronice

Cantitatea de DEEE ce trebuie colectată până în anul 2008 a fost stabilită, la 4 kg/locuitor și an. Având în vedere imposibilitea atingerii acesteia, România a solicitat o perioadă de tranziție de 2 ani.

România a stabilit în anul 2004 prin planul de implementare obiective de colectare intermediare de 2 kg /locuitor pentru 2006, respectiv 3 kg/locuitor pentru 2007.

Cantitatea de DEEE colectată la nivelul municipiului Bacău:

2006 (tone)

2007 (tone)

2008 (până la data de

30.09.2008) (tone)

11,821

23,475

30,26

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

S.C. 0ARCADISTGH S.R.L

lasl,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83   Email: crff icegaixadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piețe scrise si desenate

Contractnr.:2S0/ ÎOOS PUC Etapa II cod: 50/2008PUG/1I

Pag:

7S/I37

proiectare clădiri civile țl Industriale, mediu, urbanism, Inginerie, drumuri țl poduri, apă canal

CertRom

Certmcit nr. tW

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr, 367

OHSAS1B001

Producători de EEE înregistrați la ANPM la data de 16 octombrie 2007:

 • 1. SC OMPSRL;

 • 2. SC PARTENER SRL;

 • 3. SC LORIMAX 2000 IMPEX SRL;

 • 4. SC BIFA ELECTRONIC SRL;

 • 5. SC CYBERNET SRL;

 • 6. SCARELUX SRL;

 • 7. SC SEBA SRL

Puncte de colectare DEEE:

Conform planului de implementare al Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, începând cu anul 2005, au fost stabilite amplasamentele acestor puncte, care au fost puse la dispoziția producătorilor de echipamente electrice și electronice pentru amenajarea punctelor de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Amplasament punct de colectare

Amenajări punct de colectare

Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr.6

Punctul de colectare este o hală betonată, închisă, cu o suprafață de 40 mp. Sunt amplasate 6 containere de 1,1 mc.

Bacău - corn. Nicolae Bălcescu, în incinta depozitului de deșeuri menajere

Punctul de colectare, stabilit de Primăria Bacău se află intr-o clădire acoperită, cu pereți din cărămidă, pardoseală betonată, cu suprafața de 30 mp, aflată sub pază permanentă. Sunt amplasate două containere de 1,1 mc pentru colectarea deșeurilor mai puțin voluminoase

Sursa:” Raportul privind starea mediului în județul Bacău pe anul 2007’’

 • 3.7. Vehicule scoase din uz

Agenți economici autorizați pentru colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz:

 • - SC REMAT SA lași - punctul de lucru Bacău este autorizat numai pentru colectare VSU, tratarea acestora realizându-se în punctul de lucru lași;

 • - SC REMAT SA Bacău - colectare / tratare;

 • - SC SOMA SRL - colectare / tratare ;

 • - SC HIDROCONSTRUCȚIA SA - colectare / tratare.

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83   Email: Office®)arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web; www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PCG Etapa II cod: 50/2008PIJG/1I

Pag:

79/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSASÎ800Î]

Numărul de vehicule colectate și dezmembrate

vsu

2003

2004

2005

2006

2007

Nr. VSU colectate

351

276

630

386

307

Nr. VSU tratate

351

276

625

97

596

Sursa: Date preluate de la APM Bacău

3.8. Uleiuri uzate

în municipiul Bacău agenții economici autorizați pentru colectarea/tratarea uleiurilor uzate sunt următorii: SC Tiseco SRL (colectare), SC Quartek Grup SRL (colectare/tratare).

în anul 2007 cele două societăți au colectat o cantitate de 19,54 tone, care a fost stocată până la sfârșitul anului 2007.

3.9. Impactul activităților de gestionare a deșeurilor asupra mediului

în general, ca urmare a lipsei de amenajări și a exploatării deficitare, depozitele de deșeuri se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact și risc pentru mediu si sănătatea publică.

Principalele forme de impact și risc determinate de depozitele de deșeuri orășenești și industriale, în ordinea în care sunt percepute de populație, sunt:

 • - modificări de peisaj și disconfort vizual;

 • - poluarea aerului;

 • - poluarea apelor de suprafață;

 • - modificări ale fertilității solurilor.

J

Poluarea aerului cu mirosuri neplăcute și cu suspensii antrenate de vânt este deosebit de evidentă în zona depozitului orășenesc actual, în care nu se practică exploatarea pe celule și acoperirea cu materiale inerte.

Scurgerile de pe versanții depozitelor aflate în apropierea apelor de suprafață contribuie la poluarea acestora cu substanțe organice și suspensii.

S.C. OIARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-du1.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

SI desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PL-G/1I

Pag: 80/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

IS0900Î

Certificat nr, 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS1800Î1

Depozitele neimpermeabilizate de deșeuri urbane sunt deseori sursa infestării apelor subterane cu nitrați și nitriți, dar și cu alte elemente poluante. Atât exfiltrațiile din depozite, cât și apele scurse pe versanți influențează calitatea solurilor înconjurătoare, fapt ce se repercutează asupra folosinței acestora.

Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deșeuri este un proces ce poate fi considerat temporar, dar care în termenii conceptului de “dezvoltare durabilă”, se întinde pe durata a cel puțin două generații dacă se însumează perioadele de amenajare (1-3 ani), exploatare (20-30 ani), refacere ecologică și postmonitorizare (minimum 30 ani).

în termeni de biodiversitate, un depozit de deșeuri înseamnă eliminarea de pe suprafața afectată acestei folosințe a unui număr de 30-300 specii/ha, fără a considera și populația microbiologică a solului. în plus, biocenozele din vecinătatea depozitului se modifică în sensul că:

 • - în asociațiile vegetale devin dominante speciile ruderale specifice zonelor poluate;

 • - unele mamifere, păsări, insecte părăsesc zona, în avantajul celor care își găsesc hrana în gunoaie.

Deși efectele asupra florei și faunei sunt teoretic limitate în timp la durata exploatării depozitului, reconstrucția ecologică realizată după eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu va mai putea restabili echilibrul biologic inițial, evoluția biosistemului fiind ireversibil modificată. Actualele practici de colectare transport/depozitare a deșeurilor urbane facilitează înmulțirea și diseminarea agenților patogeni și a vectorilor acestora.

Deșeurile, dar mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru sănătate datorită conținutului lor în substanțe toxice precum metale grele (plumb, cadmiu), pesticide, solvenți, uleiuri uzate.

Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv nămolurile toxice, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) care sunt depozitate în comun cu deșeuri solide orășenești. Această situație poate genera apariția unor amestecuri și combinații inflamabile, explozive sau corozive; pe de altă parte, prezența reziduurilor menajere ușor degradabile poate facilita descompunerea componentelor periculoase complexe și reduce poluarea mediului.

Un aspect negativ este acela că multe materiale reciclabile și utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile; fiind amestecate și contaminate din punct de vedere chimic și biologic, recuperarea lor este dificilă.

Problemele cu care se confruntă gestionarea deșeurilor pot fi sintetizate astfel:

 • - depozitarea pe teren descoperit este cea mai importantă cale pentru eliminarea finală a acestora;

 • - depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri sensibile (în apropierea locuințelor, a apelor de suprafață sau subterane, a zonelor de agrement);

 • - depozitele de deșeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecția mediului, conducând la poluarea apelor și solului din zonele respective;

 • - depozitele actuale de deșeuri, nu sunt operate corespunzător: nu se acoperă periodic

t s         cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a răspândirii mirosurilor neplăcute;

 • - nu există un control strict al calității și cantității de deșeuri care intră în depozit; nu există facilități pentru controlul biogazului produs;

S.C. (StARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 F.mail: off ice(&arcadistah ,ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 81/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • - drumurile principale și secundare pe care circulă utilajele de transport deșeuri nu sunt întreținute, mijloacele de transport nu sunt spălate la ieșirea de pe depozite;

 • - terenurile ocupate de depozitele de deșeuri sunt considerate terenuri degradate, care nu mai pot fi utilizate în scopuri agricole;

 • - colectarea deșeurilor menajere de la populație se efectuează neselectiv; ele ajung în depozit ca atare, amestecate, astfel pierzându-se o mare parte a potențialului lor util (hârtie, sticlă, metale, materiale plastice);

Toate aceste considerente conduc la concluzia că gestiunea deșeurilor necesită adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deșeurilor în mediu. Respectarea acestor măsuri trebuie să facă obiectul activității de monitoring a factorilor de mediu afectați de prezența deșeurilor.

3.10. Inițiative adoptate pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului

 • > A fost elaborat Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor. în urma negocierilor cu UE, în Strategia Națională de Gestiune a Deșeurilor, aprobată prin HG 1470/2004, municipiul Bacău are repartizat un depozit ecologic la care vor fi arondate 22 de comune limitrofe;

 • > în conformitate cu prevederile legislației în vigoare si cu cele menționate mai sus, se află în curs de implementare din fonduri ISPA proiectul “Managementul integrat al deșeurilor, cuprinzând selectivitate, transport organizat, realizare rampă ecologică, închiderea și ecologizarea depozitului existent'1.

 • > S-a realizat inventarul depozitelor de deșeuri menajere și industriale și încadrarea acestora pe clase.

în ce privește colectarea selectivă, recuperarea materială (reciclarea) prin valorificarea eficientă a diferitelor tipuri de deșeuri s-au obinut următoarele realizări:

 • >  Extinderea inițiativei colectării selective a hârtiei în toate instituțiile descentralizate, în instituții de învățământ și la agenții economici; dotarea unităților cu eurocontainere;

 • >  Implicarea consiliilor locale în procesul de organizare a colectării selective a deșeurilor: amplasarea de eurocontainere de culori diferite în diverse zone ale municipiului Bacău, în vederea colectării hârtiei, a PET-urilor și pentru deșeuri stradale. Acest sistem de colectare selectivă nu este încă la o scară mare funcțional, fiind necesar a fi extins;

 • > în conformitate cu cerințele actuale privind reciclarea deșeurilor, SC SELENA SRL prin programul său de extindere și eficientizare a planului de investiții, deține un sector de producție destinat fabricării de mase plastice și producerii de materii prime secundare din deșeuri de mase plastice. în cadrul secției de prelucrare a maselor plastice există o instalație de injecție în masă pentru obținerea de produse din PVC, PET și poliamidă. Activitatea principală a acestei secții este obținerea de materii prime secundare din deșeuri de mase plastice și de tip PET. Existența instalației de valorificare în municipiu, va duce la creșterea

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasî,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office(â>a rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr,:250 / 2008 PLG Etapa II cod: 50/2008PUG/H

Pag: 82/137

proiectare clădiri civile șî industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IOHSAS180011


ISO 900ÎI


semnificativă a cantității de deșeu colectat și valorificat, ceea ce are ca efect micșorarea cantității de deșeuri nebiodegradabile depozitate în rampa existentă.

 • > S-a implementat HG 1057/2001 privind regimul bateriilor și acumulatorilor auto, înstituindu-se la comercianții de baterii obligativitatea colectării bateriilor uzate și HG 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, stabilindu-se obligativitatea comercianților de uleiuri de a colecta uleiurile uzate;

 • > S-a implementat Directiva Consiliului nr. 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz;

 • > în ceea ce privește Directivei Consiliului nr. 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), precizăm că s-au înființat la nivelul municipiului un număr de 2 amplasamente destinate acestei activități;

 • > S-a urmărit ca valorificarea și distrugerea deșeurilor cu grad înalt de periculozitate să se facă numai în instalații omologate.

Printre inițiativele adoptate pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului, se numără și efortul autorităților implicate în acest proces care au susținut activități de conștientizare a instituțiilor și populației. Exemple de campanii:

 • - “Utilizarea materialelor refolosibile" - Inspectoratul Școlar Județean prin unitățile școlare subordonate;

 • - “Deșeuri, Fantezie, Economie !” - expoziție cu obiecte din materiale refolosibile realizate de elevi, organizate de Centrul Intermediu din Bacău;

 • - In perioada august - decembrie 2006 APM Bacău în colaborare cu ONG-ul Ecomondia din Bacău au derulat proiectul cu tema: “Campania de conștientizare a populației din municipiul Bacau și comunele limitrofe privind gestionarea deșeurilor”. Au fost pregătite și distribuite materiale informative (pliant, afiș, poster) către populație, elevi și cadre didactice (cca. 1.000 buc). Campania a continuat și în anul 2007 (20 de acțiuni) când s-au distribuit cca. 10.000 buc materiale informative;

 • - în anul 2008 s-au desfășurat acțiuni de conștientizare și educare a populației în școli din municipiul Bacău, privind colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile (hârtie, sticlă, materiale plastice, deșeu biodegradabil): difuzarea de pliante, lecții realizate pentru diferite categorii de vârstă, filme. A fost promovată și mediatizată legislația de mediu privind gestiunea deșeurilor și reprezentanți ai APM Bacău au participat la toate acțiunile organizate conform calendarului ecologic;

-Agenția pentru Protecția Mediului Bacău a promovat și mediatizat legislația de mediu privind gestiunea deșeurilor, cât și a programelor pentru conștientizarea și educarea populației în privința acțiunilor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile (hârtie, sticlă, materiale plastice, deșeu biodegradabil): difuzarea de pliante, lecții realizate pentru diferite categorii de vârstă, filme. De asemenea, s-a colaborat cu autoritățile administrației publice locale în vederea realizării campaniilor de informare și conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile și s-au mediatizat acțiunile în presa locală;

 • - S-au făcut acțiuni de mediatizare în presa locală privind colectarea și valorificarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. A fost prezentată procedura de raportare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în conformitate cu legislația în domeniu.

Proiecte:

S.C. făl ARCADIStgh S.R..L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: Office©arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 FUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag:

83/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

 • > “Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și în zonele învecinate” - depozit ecologic zonal care va deservi municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe;

 • >  Proiectul concurs “PET- ul câștigător”, inițiat ca un parteneriat încheiat de SC SOMA SRL Bacău cu Primăria Municipiului Bacău și APM Bacău, are ca scop colectarea de la populație a ambalajelor PET prin amplasarea în punctele aglomerate ale municipiului Bacău a unor recipiente de tip container din plasa metalică cu capacitate de 3 mc. Durata acestui proiect este nelimitată;

 • > SC SOMA SRL Bacău derulează în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău și SC ECOROM AMBALAJE SA, proiectul pilot ERACOLECT ce are ca obiect colectarea în mod selectiv a deșeurilor de sticlă, plastic și hârtie;

 • > în luna noiembrie 2006, SC SOMA SRL Bacău a demarat proiectul BRING SYSTEM, ce are ca obiect colectarea voluntară a deșeurilor de ambalaje (hârtie și plastic) de la agenții economici;

Concluzii:

 • •  Creșterea cantității totale de deșeuri generate în intervalul 2000 - 2007 (+37% în 2007 față de anul 2000).

 • •  Creșterea cantității de deșeuri menajere și similare de la unități economice, comerciale, instituții, unități sanitare (+13% în 2007 față de anul 2006).

 • •  Creșterea cantității de deșeuri din materiale de construcții și demolări (+99,5%, comparativ cu anul 2006).

 • •  Creșterea cantității de deșeuri periculoase rezultate din activitățile medicale în perioada 2004-2007 (+18% în 2007 comparativ cu anul 2004).

 • •  Scăderea cantităților de nămoluri generate de stația de epurare orășenească (-20%) și de stațiile de epurare industriale (-11%) în anul 2007 comparativ cu anul 2006.

 • •  Creșterea cantității de vehicule scoase din uz tratate în perioada 2003-2007 (+41% în 2007 comparativ cu 2003).

 • •  Gestionare proastă a deșeurilor industriale și menajere: colectare neselectivă, gradul redus de revalorificare și/sau tratare a deșeurilor, depozitare inadecvată sub aspectul amplasării și amenajării.

 • •  Din totalul populației urbane, 95% beneficiază de servicii de salubritate.

 • •  în municipiul Bacău se derulează proiectul ISPA „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și în zonele invecinate” ce are ca termen de finalizare anul 2010 (realizarea unui depozit ecologic de deșeuri), care va furniza o alternativă viabilă pentru realizarea punctelor de colectare selectivă la sursă a deșeurilor, racordate la stațiile de transfer.

 • 4. Poluări accidentale cu impact major asupra mediului în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2008

S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: officeOarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 84/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|QHSAS18OO1|

Nr

cr t.

Da ta/ora

Localizarea fenomenului

Agentul poluator/ Cauza poluării

Factorii de mediu afectați

Modul de manifestare al fenomenu lui

Măsuri luate

Sancțiuni

1.

10.01.

2007

-sediu APM

SC. Amurco SRL Bacău

aer semnificativ

Miros puternic de amoniac

 • - Laboratorul APM Bacău a recoltat 4 probe pentru indicatorul NH3 în zona menționată în paralel cu SC Amurco SRL Bacău;

 • - Valorile măsurate au fost de 0,77; 0,56; 0,35 mg/mc, ce depășesc CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87; 0 valoare de 0,22 mg/mc, care depășește pragul de alertă de 0,21 (Ordinul 756/97).

Societatea S.C Amurco S.R.L. a fost amendată cu 50 000 lei.

2.

28.05.

2007

- cartier Narcisa

SC. Amurco SRL Bacău

aer

Miros de amoniac

Laboratorul APM Bacău împreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu Bacău au recoltat 0 probă pentru indicatorul NH31 valoarea obținută fiind de 0,25 mg/mc.

3.

22.06.

2007

- sediu APM

SC. Amurco SRL Bacău

aer

Miros de amoniac

- Laboratorul APM Bacău împreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu Bacău a recoltat 0 probă pentru indicatorul NH3 la sediul APM, valoarea obținută fiind de 0,251 mg/mc.

4.

25.06.07

 • - sediu APM

 • - piața Sud

SC. Amurco SRL Bacău

aer semnificativ

Miros puternic de amoniac

 • - Laboratorul APM Bacău împreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu Bacău au recoltat și analizat trei probe pentru indicatorul NH3 la sediul APM, la două dintre probe valorile obținute de 0,572 și respectiv 0,654 mg/mc au depășit valoarea CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87;

 • - la proba analizată din zona piața Sud, valoarea obținută fiind de 0,241 mg/mc, care depășește pragul de atenție de 0,21 mg/mc.

Societatea S.C Amurco S A. a fost amendată cu 15 000 lei.

5.

24.08.07

 • - cartier Narcisa

 • - str. Alecu Russo

SC. Amurco SRL Bacău

aer semnifica

-tiv

Miros puternic de amoniac

 • - Laboratorul APM Bacău împreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu au recoltat și analizat 2 probe pentru indicatorul NH3 în zonele menționate;

 • - Valorile măsurate au fost de 0,58; respectiv 0,32 mg/mc, ce depășesc CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87.

Societatea SC Amurco SRL a fost amendată cu suma de 5000 lei.

S.C. d ARCADIS tgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@>arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Prese scrise si desenate

Contract nr.;250 / 2008 PUG Etapa 11 coti: 50/2008PUG/II

Pag: 85/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

6.

04.09.07

 • - centrul comercial Bistrița

 • - Robinete Industriale

SC. Amurco SRL Bacău

aer semnificativ

Miros puternic de amoniac

- Laboratorul APM Bacău împreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu a recoltat și analizat 2 probe pentru indicatorul NH3 în zonele menționate;

-Valoarile măsurate au fost de 0,609; respectiv 0,574 mg/mc, ce depășesc CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87.

Societatea SC Amurco SRL a fost amendată cu suma de 10 000 lei.

7.

26.09.07

-liceul H Coandă -Calea Romanului -str. Republicii -cartierul Izvoare

SC. Amurco SRL Bacău

aer semnificativ

Miros puternic de amoniac

 • - Laboratorul APM Bacău împreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu Bacău și ai SC Amurco au recoltat și analizat 4 probe pentru indicatorul NH3, valorile obținute fiind de 0,53; 0,66; 1,18; 1,62 mg/mc, care depășesc CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87;

 • - în paralel, pe întreaga perioadă, la sediul APM au fost analizate probe pentru indicatorul NH3, valorile măsurate fiind de 0,36 și respectiv 0,33 mg/mc, care depășesc CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87.

Societatea a fost amendată cu suma de 5000 lei.

8.

16.10.07

 • - cartier Narcisa

 • - str. Toamnei

SC. Amurco SRL Bacău

aer semnificativ

Miros puternic de amoniac

Laboratorul APM Bacău împreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu Bacău și ai celor de la SC Amurco a recoltat probe pentru indicatorul NH3 valorile obținute fiind de 0,98 și 0,36 mg/mc, care depășesc CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87.

9.

20.11.07

 • - Casa de Cultură

 • - sediu APM

SC. Amurco SRL Bacău

aer semnificativ

Miros de amoniac

Laboratorul APM Bacău împreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu Bacău a recoltat și analizat probe pentru indicatorul NH3în zonele reclamate obținându-se 0 valoare de 0,24 mg/mc, care care depășește pragul de atenție de 0,21 mg/mc (Ordinul 756/97 ) și 0 valoare de 0,52 mg/mc, care depășește CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87.

10

07.12.07

 • - Casa de Cultură

 • - Podul cu Lanțuri

SC. Amurco SRL Bacău

aer semnificativ

Miros de amoniac

- Laboratorul APM Bacău în prezența reprezentanților de la Garda de Mediu a recoltat și analizat probe pentru indicatorul NH3 în zonele reclamate, valorile obținute (0,341; 0,495 mg/mc)

S.C. ® ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG F.tapa 11 cod: 50/2008PCG/I1

Pag:

86/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

depășesc CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87;

- în paralel, la sediul APM s-au recoltat probe pentru același indicator, valorile obținute au fost de 0,249 mg/mc, care depășește pragul de alertă de 0,21 mg/mc (Ordinul 756/97 ) și 0,311 mg/mc care depășește CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87.

11

14.12.07

Municipiul Bacău

- str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 16

SC Agricola Internațional SRL Bacău

aer semnificativ

Miros de amoniac

Laboratorul APM Bacău în prezența reprezentanților de la Garda de Mediu a recoltat și analizat probe pentru indicatorul NH3 în zona reclamată, valorile obținute fiind de 1,23 și respectiv 1,60 mg/mc, care depășesc CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87.

Societatea SC Agricola Internațional SA a fost amendată cu suma de 1500 lei

12

22.12.07

Municipiul Bacău

- zona hotel Moldova

SC Amurco SRL

Bacău

aer semnificativ

Miros de amoniac

 • - Laboratorul APM Bacău a recoltat și analizat probe în zona reclamată, valorile obținute fiind de 0,56 și 0,739 mg/mc, care depășesc CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87;

 • - La sediul APM valoarea înregistrată pentru NH3 a fost de 0,21 mg/mc, care atinge valoarea pragului de alertă de 0,21 mg/mc (Ordinul 756/97).

Societatea SC Amurco a fost amendată cu 5000 lei

13

28.12.07

Municipiul Bacău

- Casa de Cultură

SC Amurco SRL

aer semnificativ

Miros de amoniac

Laboratorul APM a recoltat 0 probă pentru NH3 în zona reclamată, valoarea obținută fiind de 0,351 mg/mc, care depășește CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87.

14

12.03.08

Municipiul Bacău

SC Amurco SRL Bacău

aer

Miros amoniac

Campanie analize în zonele reclamate:

- Aeroport - NH3 a fost de

0,307 mg/mc, Prefectură-0,165 NH3 mg/mc, -Sediul APM, 0,138 NHmg/mc,

15

17.04.08 Nota 4090/17.0 4.2008

Bacau-cartier Șerbănești

SC Eco Rino SRL

Adjud-mixturi asfaltice

aer

Pulberi, miros, zgomot

Campanii monitorizare Acțiune nefinalizată

16

27.05.08 Nota 2079/27.0 5.2008

Gherăiești-Bacău

SC Agricola International

aer

Zgomot provenit din traficul mașinilor de transport marfă

ARPM, APM GNM Activitate nefinalizată

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PlIG Etapa 11 cod: 50/2008PLG/H

Pag: 87/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

17

05.08.

2008

Municipiul

Bacău

SC Amurco SRL Bacău

aer

Miros de amoniac

Campanie analize în zonele reclamate:

 • - str. Republicii-NH3 a fost de

0,24 mg/mc,

 • - Gmarket- NH3 a fost de 0,22 mg/mc.

Ambele valori au depășit pragul de alertă de 0,21 mg/mc ( Ordin 756/97 ).

18

07.08.

2008

Municipiul Bacău

SC Amurco

SRL

aer

Miros de amoniac

Campanie analize în zonele reclamate:

-str. Bicaz- valoarea măsurată pentru NH3 a fost de 0,552 mg/mc

- intersecția Narcisa- valoarea măsurată pentru NH3 a fost de

0,314 mg/mc.

Ambele valori au depășit limita CMA de 0,3 mg/mc, conform STAS 12574/87.

19

13.08.

2008

Municipiul Bacău

SC Amurco

SRL

aer

Miros de amoniac

Campanie analize în zonele reclamate:

 • - str. Bicaz- NH3 = 0,398 mg/mc;

 • -  Aeroport NH3 = 0,511 mg/mc;

 • - Sediu APM = 1,964 mg/mc.

Toate valorile măsurate au depășit limita CMA de 0,3 mg/mc,     conform     Stas

12874/87.

Societatea SC Amurco SRL Bacău a        fost

amendată de     către

Garda de Mediu Bacău cu suma de 10 000 lei.

20

15.08.

2008

Municipiul Bacău

SC Amurco SRL

aer

Miros de amoniac

Valoarea măsurată pentru NH3 în zona Republicii a fost de 0,235 mg/mc, care depășește limita pragului de alertă de 0,21 mg/mc, conform Ord. 756/97.

21

20.08. 2008

Municipiul Bacău

SC Amurco SRL

aer

Miros de amoniac

Campanie analize în zonele reclamate:

 • - Perom Bacău - NH3 = 1,06 mg/mc;

 • - Sediu APM - NH3 = 0,386 mg/mc.

Ambele valori măsurate au depășit limita de 0,3 mg /mc, conform STAS 12574/87.

22

23.08.

2008

Municipiul Bacău

SC Amurco

SRL

aer

Miros de amoniac

A fost recoltată și analizată o probă de NH3 pe str. Chimiei și valoarea obținută a fost de 0,24 mg/mc, care a depășit limita pragului de alertă de 0,21 mg/mc (Ordinul 756/97).

23

28.08.

2008

Municipiul Bacău

SC Amurco SRL

aer

Miros de amoniac

Campanie analize în zonele reclamate:

 • - sediu APM - NH3=0,300 mg/mc;

 • - intersecție Aeroport - NH3 =0,246 mg/mc;

 • - Selgros NH3= 0,280 mg/mc.

Societatea SC Amurco SRL a fost amendată cu suma de 10 000 lei.

S.C. fwlARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250! 2008 PLJG F.tapa 11 cod: 50/2008PUG/1I

Pag:

88/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS1800Î]

Una din valorile măsurate a atins limita CMA de 0,3 mg/mc (STAS 12574/87) și două valori au depășit pragul de alertă de 0,21 mg/mc ( Ordinul 759/97).


Sursa: „Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2007" „Raportul privind starea mediului în județul Bacău în anul 2008"


5. Zone cu riscuri naturale

Conform “Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență”, riscurile naturale se referă la evenimente in cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi și ninsori abundente, variații de temperatură - îngheț, secetă, caniculă - furtuni și fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări și prăbușiri de teren.

în afara unor procese relativ continue care le deteriorează și le degradează, terenurile sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor și importante pagube materiale, iar uneori și cu pierderi de vieți omenești. în general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un timp relativ scurt și cu un grad apreciabil de violență o stare de echilibru existentă.

în literatura de specialitate sunt considerate riscuri naturale următoarele:

 • - inundațiile provocate de rețeaua apelor interioare, datorită ploilor, topirii zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice (caracter antropic), blocarea scurgerii apelor datorită ghețurilor, împotmolire;

 • - alunecările de teren și eroziunile, prăbușirile, avalanșele de pământ sau roci;

 • - cutremurele de origine tectonică.

5.1. Zone cu risc de inundabilitate

Unele dintre cele mai dezatruoase fenomene datorate unor factori combinați atmosferici și hidrici le constituie inundațiile. Prin amploarea fenomenului ele au repercursiuni nu numai prin pagubele materiale ci și prin efectul asupra mediului, modificând atât albia minoră cât și cea majoră și relieful regiunii afectate.

Inundațiile sunt provocate de surplusuri de apă ce depășesc capacitatea de transport a albiei minore și ca urmare se revarsă în albia majoră acoperind suprafețe de teren care de regulă nu sunt afectate de creșteri ale nivelurilor medii sau mici.

Inundațiile se produc la începutul primăverii, după topirea zăpezii, și vara după ploi torențiale, zonele inundabile constituindu-le albiile majore. Acestea sunt inundate la precipitații ce depășesc pragurile critice și conduc la concentrarea unor debite peste capacitatea de transport a albiilor. De asemenea inundațiile mai pot fi provocate de scurgerile de pe versanți, prin concentrarea rapidă a unor debite generate de precipitații deosebite sau topirea bruscă a zăpezii.

Cauzele generale ale producerii inundațiilor:

Cauze naturale:

S.C. (StARCADIStgh S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II  cod: 50/2008 PUG/II

Pag: 89/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Apariția inundațiilor se datorează în primul rând unor factori naturali legați de condițiile climatice care generează cantități mari de precipitații, furtuni etc.

Cauzele climatice presupun o creștere a nivelurilor sau a debitelor peste valorile normale și revărsarea apelor în arealele limitrofe ca urmare a unor fenomene climatice deosebite.

Ploile torențiale constau în căderea unor cantități mari de precipitații într-un timp foarte scurt, astfel încât capacitatea de infiltrare a solului este repede depășită și aproape întreaga capacitate de apă căzută de scurge spre rețeaua de văi generând viituri, depășirea capacității de transport a albiilor minore și deversarea apelor în albiile majore provocând inundații.

Topirea zăpezilor este un alt factor important al formării viiturilor și al producerii inundațiilor. De regulă, procesul de topire a zăpezilor generează apele mari de primăvară. Acest proces poate fi însă accelerat de invaziile de mase de aer cald sau se poate asocia cu ploile căzute în acest interval.

Cauze antropice:

Despăduririle efectuate de om de-a lungul timpului au modificat foarte mult o serie de verigi ale circuitului hidric și prin aceasta au favorizat o scurgere mai puternică a apelor pe versanți. Ca urmare, amplitudinea viiturilor a crescut, de unde și niveluri mai mari și o sporire a pericolului de inundare a terenurilor joase din lungul râurilor.

Construcțiile hidrotehnice efectuate fără a se cunoaște suficient de bine probabilitatea de apariție a nivelurilor și debitelor maxime. în cazul barajelor, de exemplu, accidentele pot fi legate de o serie de calcule greșite ale planului barajului, de defecte rezultate la încastrarea corpului barajului în roca de bază, de calcularea greșită a rezistenței barajului, deficiențe de control a rezistenței barajului etc.

Cauze care pot produce inundații pe teritoriui municipiului Bacău:

 • •  Modificări în circulația generală a atmosferei determinate de tendințele ciclurilor naturale ale climei peste care se suprapun efectele activităților antropice (despăduriri și poluare, determinând efectul de seră). Intensitatea deosebită a fenomenelor hidrometeorologice (precipitații de peste 160 l/mp), debitele înregistrate depășind debitele de dimensionare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare și pe cele istorice.

 • •  Tendința generală de aridizare a climei în partea central - estică a Europei; un prim efect îl constituie creșterea gradului de torențialialitate al precipitațiilor și scurgerii apei.

 • •  Lipsa lucrărilor de corectare a torenților și de combatere a eroziunii solului.

 • •  Despăduriri excesive în bazinele de recepție ale cursurilor de apă.

 • •  Reducerea capacității de transport a albiilor prin colmatare, datorită transportului masiv de aluviuni de pe versanți la precipitații torențiale locale.

 • •  Blocarea podurilor de acces și podețelor cu rădăcini și resturi lemnoase aduse de torenți.

 • •  Existența unor împrejmuiri și anexe gospodărești la limita malurilor torenților.

 • •  Amplasarea de locuințe și obiective social culturale în zone inundabile ale cursurilor de apă.

S.C. &ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: officeOia rcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PCG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 90/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|QHSASi800Î|

Rețeaua hidrografică din zonă este reprezentată de râul Șiret, care curge la limita de E a municipiului și afectează mai puțin teritoriul acestuia, râul Bistrița care drenează partea de NE a municipiului și râul Trebeș-Bârnat, cu afluenții săi Negel și Limpedea, situați în zona nordică a municipiului Bacău.

Râul Bistrița este amenajat hidroenergetic încă din anii 1965-1966. Pe teritoriul municipiului Bacău se află canalele de aducțiune-fugă de la hidrocentralele Lilieci și Bacău, lacul Bacău, lacul de agrement precum și sectoarele de albie veche dintre barajul Lilieci și coada lacului Bacău, și dintre barajul lacului Bacău și confluneța cu râul Șiret.

Probleme privind inundațiile ridică râurile Bistrița (sectoarele de albie veche), Trebeș, Bârnat și Negel.

Râul Șiret curge la cca 3 km este de limita municipiului, iar viiturile de pe acest curs de apă nu afectează teritoriul acestuia, ci numai comunele vecine: Săucești și Letea Veche.

Conform „Studiului hidrologic pentru cursurile de apă de pe teritoriul municipiului Bacău”, pentru determinarea debitelor maxime cu diferite probabilități de depășire au fost prelucrate statistic datele de monitorizare îndelungată de la stațiile hidrometrice din zonă.

Pentru râul Bistrița calculele se referă atât la regimul natural de scurgere, cât și cel amenajat.

Cotele corespunzătoare debitelor maxime cu diferite probabilități de depășire au fost determinate pe profile ridicate în secțiuni caracteristice, stabilite în colaborare cu SGA Bacău.

 • a) Râul Bistrița - albia veche

Pentru a determina potențialul de inundabilitate al albiei vechi a râului Bistrița în condițiile stadiului actual de amenajare și a lucrărilor de apărare existente au fost luate în considerare următoarele secțiuni:

!

 • - Secțiunea 1 situată la cca 1000 m. în amonte de podul rutier din Parcul Gherăești, caracteristică pentru sectorul frontului de captare Gherăești 2;

 • - Secțiunea 2 situată în Parcul Gherăești, la cca 150 m în aval de podul CFR, reprezentativă pentru ansamblul de locuințe din parc;

 • - Secțiunea 3 situată pe mijlocul insulei de agrement, caracteristică pentru insulă;

 • - Secțiunea 4 situată în aval de barajul lacului de agrement, de la debușarea canalului de evacuare subteran al RAGC Bacău, reprezentativ pentru zona industrială.

• în cazul regimului amenajat:

Scurgerea maximă în regim natural nu mai este posibilă în cazul râului Bistrița. Din acest motiv este necesară luarea în considerare a debitelor maxime care pot fi evacuate prin descărcătorii de ape mari ale barajelor Lilieci, Bacău și Lacul de agrement.

Debitele maxime evacuate din barajul Lilieci au valoarea de 1900 mc/s (apropiate de Qmax 1% regim natural) și interesează sectorul din aval, până la barajul Bacău, reprezentat secțiunile 1 și 2.

La acest debit maxim, corespund următoarele cote:

 • - Secț. 1 (amonte podul CFR Gherăești): H = 171,60 m;

 • - Secț. 2 (în parcul Gherăești): H = 161,50 m.

S.C. OIARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

SJ desenate

Contract nr.:250 l 2008 FUG Etapa ÎI cod: 50/2008PUG/II

Pag:

91/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|O HS AS 18001

Pentru sectorul din aval de barajul acumulării Bacău, respectiv insula de agrement și zona industrială Bacău-sud, prezintă importanță debitele maxime evacuate din acumularea Bacău. Conform regulamentului de exploatare:

 • - la nivelul normal de retenție volum max. evacuat (NNR) = 1490 mc/s;

 • - la nivelul maxim de exploatare volum maxim evacuat (NME) = 1960 mc/s;

 • - la nivelul barajului deversor volum maxim evacuat = 2700 mc/s.

Debitul maxim evacuat, înregistrat în ultimii 30 de ani a fost de 1700 mc/s, în luna iulie 2005. -

în condițiile acestor debite, cotele maxime corespunzătoare au următoarele valori:

Cote reper în ac. Bacău

Qmax. (mc/s)

Cote corespunzătoare (m)

Pe insula de agrement

La CET Bacău

panta 0,8%o

panta O,3%o

panta 5%o

la NNR

1490

156,70

155,90

155,40

148,60

la NME

1960

157,20

156,20

155,90

149,40

La baraj dev.

2700

157,50

156,70

156,40

149,40

Pentru proiectarea și executarea unor lucrări de apărare împotriva inundațiilor este necesară luarea în considerare a variantei cele mai defavorabile (cu panta de 0,8%0), la care să se adauge sporuri de siguranță.

 • b) Râul Trebeș - Bârnat

în cazul acestui râu viiturile cu debite foarte mari pot produce inundații atât din cauza subdimensionării podului de la Mărgineni, cât și din cauza existenței unor sectoare de diguri mai joase.

în secțiunea podului Mărgineni, situată în aval de confluența cu râul Negel, debitele maxime cu diferite probabilități de depășire au următoarele valori:

 • - Qmax 0,1 % = 375 mc/s;

 • - Qmax 0,5 % = 265 mc/s;

 • - Qmax 1% = 220 mc/s;

 • - Qmax 2% = 172 mc/s;

 • - Qmax 5% = 120 mc/s;

 • - Qmax 10% = 78,5 mc/s.

Capacitatea maximă de tranzit a podului rutier așa cum rezultă din calcule este cuprinsă între 75 mc/s și 100 m, cu inundare îm amonte de 1 m.

Debitele mai mari provoacă inundații locale.

în apropierea podului CFR de pe linia Bacău-Suceava, situat în extravilan și în aval de confluența cu pârâul Limpedea, constatăm că debitele mai mari de probabilitatea de depășire de 2% produc inundații, fapt ce impune luarea unor măsuri adecvate, respectiv supraînălțarea digurilor și menținerea capacității normale de tranzit a albiilor.

I. Secțiunea stației hidrometrice Mărgineni:

 • - suprafața bazinului hidrografic aferent (F) = 125 kmp;

 • - altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 323 m;

S.C. fătARCADIStgh s.r.l

Iasi,B“dul.Caro1 I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistqh.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008 Pl.’G/Il

Pag: 92/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

|OH SAS18001

debite și niveluri maxime cu diferite pro

babilități c

e depășire:

Prob, depășire %

0,1

0,5

1

2

5

10

Qmax. mc/s

375

265

220

172

120

78,5

Cote coresp. m

inundă

inundă

175,60

175,10

174,40

173,60

II. Secțiunea amonte pod CFR pe linia Bacău-Suceava:

 • - suprafața bazinului hidrografic aferent (F) = 170 kmp;

 • - altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 310 m;

 • - debite și niveluri maxime cu diferite probabilități de depășire:

  Prob, depășire %

  0,1

  0,5

  1

  2

  5

  10

  Qmax. mc/s

  445

  316

  260

  205

  142

  93

  Cote coresp. m

  inundă

  inundă

  164,8(inundă)

  164,50

  164,00

  163,50

 • III. Secțiunea stației hidrometrice Bacău:

 • - suprafața bazinului hidrografic existent (F) = 181 kmp;

 • - altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 308 m;

 • - debite și niveluri maxime cu diferite probabilități de depășire:

  Prob, depășire %

  0,1

  0,5

  1

  2

  5

  10

  Qmax. mc/s

  445

  316

  260

  205

  142

  93

  Cote coresp. m

  inundă

  inundă

  164,8(inundă)

  164,50

  164,00

  163,50

 • c) Râul Negel

Punctele critice pe acest curs de apă sunt situate în sectorul inferior, îndiguit din cartierul CFR. în acest loc, la colțul dinspre N al SC Carbac Bacău se află un podeț dezafectat și o conductă care diminuează mult capacitatea de tranzit a albiei. în prezent se execută lucrări de amenajare a acestui sector care vor soluționa și problemele de inundații.

Situația actuală a fost monitorizată prin ridicarea a două profile: unul la limita cu teritoriul comunei Măgura, și al doilea la podul de la SC Carbac SRL. în primul profil se constată că inundațiile se se produc la debite mai mari de 120 mc/s (probabilitatea de depășire 0,5%). în cel de-al doilea profil, dacă se exlude existența podețului, capacitatea actuală a albiei în aval de lucrările care se execută în prezent, este de cca 80 mc/s, probabilitatea de depășire fiind de 2%. în situația existenței podețului, capacitatea de tranzit este de numai 25-30 mc/s.

I. Secțiune aflată la limita cu teritoriul comunei Măgura:

 • - suprafața bazinului hidrografic existent (F) = 25 kmp;

 • - altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 290 m;

 • - debite și niveluri maxime cu diferite probabilități de depășire:

  Prob, depășire %

  0,1

  0,5

  1

  2

  5

  10

  Qmax. mc/s

  164

  117

  95

  76

  54

  40

  Cote coresp. m

  ajunge la pod

  182,70

  182,35

  182,10

  181,70

  181,35

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr,:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: 93/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

II. Secțiunea aflată în vecinătatea societății SC Carbac:

Prob, depășire %

0,1

0,5

1

2

5

10

Qmax. mc/s

168

120

98

78,5

56

41

Cote coresp. m

depășește digul actual

176,4

176,1

175,8

Pentru secțiunile de pe râurile Trebeș și Negel debitele se referă la regimul natural de scurgere și la condițiile actuale de valorificare a terenurilor.

Obiective inundabile

Conform "Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău", elaborat de Consiliul Județean Bacău, principalele obiective economice și sociale cu risc major de inundare pe teritoriul municipiului Bacău, datorită râului Bistrița și a afluenților săi, sunt:

 • - zona industrială Bacău Sud;

 • - cartier CFR;

-SC SUBEX SA;

 • - SC Amurco SRL;

 • - SC Avicola SA.

Conform informațiilor primite de la Direcția Apelor Șiret (SGA Bacău) obiectivele potențiale inundabile sunt:

 • - 245 gospodării;

 • - 3,7 km străzi;

-12 ha teren agricol;

 • - 0,1 ha pășune

-15 obiective economice.

Surse de inundații dai

orate accidentelor la consl

rucțiile hidrotehnice

Loc. afectată

Cauza

Loc refugiu

Municipiul Bacău

Rupere baraj Izvorul Muntelui

Dealul Piscu

Dealul Bacăului

Dealul Măgura

Sursa: Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău

5.2. Zone afectate de alunecări de teren

Conform „Studiului Pedologie al municipiului Bacău” pe teritoriul studiat nu există areale afectate de alunecări de teren, în schimb eixstă zone afectate de eroziune de suprafață totalizând o suprafață 119 ha, din care:

 • - slabă = 98 ha;

 • - puternică = 11 ha;

 • - excesivă = 10 ha.

 • 5.3. Cutremurele de pământ (seisme)

S.C. OiARCADIStgh s.r.l

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et. 1, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/JI

Pag: 94/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Hazardul seismic este probabilitatea de apariție a unui cutremur de o anumită magnitudine, într-un anumit loc și timp.

Riscul seismic este probabilitatea ca efectele sociale sau economice, exprimate în bani sau victime să egaleze sau să depășească valorile așteptate la un anumit amplasament într-un anumit interval de timp.

Riscul seismic depinde local de formațiunile geologice de suprafață și se apreciază prin perioada de revenire a unui cutremur cu anumită intensitate sau magnitudine și prin calcularea energiei seismice medii anuale și compararea ei cu energia eliberată pe an. Riscul seismic crește atunci când energia seismică anuală este mai mică decât energia seismică medie.

Municipiul Bacău este situat în partea de N a zonei de seismicitate maximă a țării -regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafața de aproximativ 5500 kmp în care se concentrează majoritatea focarelor determinate pana acum. Analiza condițiilor seismotectonice ale municipiului Bacău stabilește că nu este o zonă cu activitate seismică maximă mare. Cutremurele de pământ intermediare/subcrustale cu focarul (hipocentrul) în zona Vrancea, la adâncimi de 70...170 km (cele mai frecvente au hipocentrul la 130... 150km) au provocat în zona studiată distrugeri însemnate (de exemplu în 1940,1977, ambele cu magnitudini ce au depășit gradul 7).

Riscul major ii reprezintă amplificarea undelor seismice în straturile de suprafața prin reflexii și refracții multiple, ducând la creșteri ale accelerației, vitezei deplasării. Mișcarea seismică poate fi însoțită de apariția unor fluidizări, tasări, ralieri, surpări, etc. ale terenului, mai ales datorită nivelului apelor subterane, ducând la amplificări în straturile de suprafață a valorilor accelerației seismice.

Conform Codului de proiectare seismică indicativ P 100-1/2006 (Reglementări tehnice, Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri) orașul Bacău se află în zona de hazard seismic cu o valoare a accelerației orizontale a terenului ag = 0,28 g, și o perioadă de colț Tc = 0,7 sec (gradul 8 de seismicitate potrivit STAS 11100/1-1993).

Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datorează mișcărilor tectonice generate de acumulările de energii potențiale în sistemul de falii existent până la o valoarea critică, care depășește rezistența rocilor, moment în care se produce o descărcare bruscă de energie cinetică sau seismică.

în cazul producerii unui seism mai mare de 6 grade pe scara Richter în zona Vrancea, este afectat și municipiul Bacău, existând pericolul unor avarii la locuințele cu vechime mai mare și construite din materiale cu rezistență mai slabă.

Din punctul de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra construcțiilor existente pe acel amplasament, se stabilesc 4 clase de risc seismic (conf. Normativului P100-92):

• Clasa Rsl, corespunzând construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremure având intensitățile corespunzătoare zonelor seismice de calcul (cutremurului de proiectare). Imobilele încadrate în clasa 1 de risc seismic prezintă pericol major de prăbușire în cazul unui seism cu magnitudinea mai mare de 7 grade pe scara Richter. Sunt în general clădiri multietajate, construite într-o perioada în care normele de protecție antiseismică erau reduse. La aceasta se adaugă uzura normală, materialele și tehnicile de construcție specifice perioadei, precum și faptul că imobilele au fost afectate de mai

S.C. fâARCADIStgh S.R..L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office® a rea distah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUC Etapa 11 cod: 50/2008Pl.G/II

Pag: 95/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

|O H SAS 18001

multe seisme importante. Unele imobile, datorită amplasării în general în zone aglomerate, având de multe ori mai mult de 6 etaje, câteodată și spații publice la parter, se consideră că reprezintă pericol public și reconsolidarea lor este obligatorie.

 • •  Clasa Rsll, corespunzând construcțiilor la care probabilitatea de prăbușire este redusă, dar la care sunt așteptate degradări structurale majore la incidența cutremurului de proiectare. La aceste imobile, un seism major poate afecta elementele de compartimentare, scările, etc, fără a pune în pericol structura de rezistență. Un impediment pentru imobilele din această categorie îl constituie dificultatea încheierii de asigurări.

 • •  Clasa Rslll, corespunzând construcțiilor la care sunt așteptate degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante. în această categorie intră imobilele care pot suferi avarii minore în cazul unui seism (tencuiala căzută, pereți crăpați) fără a pune în pericol siguranța locatarilor.

 • •  Clasa RsIV, corespunzând construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui corespunzător construcțiilor noi, proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare. Clădirile din această clasă nu prezintă riscuri majore în cazul unui viitor seism.

Conform datelor preluate de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, în urma reevaluării expertizelor tehnice, ținând cont de prevederile Ordinului comun al României și al MLPAT nr.770 /6173/1997, se încadrează în clasa I de risc seismic următoarele blocuri:

Nr. crt.

Adresa

Tipul de imobil

Anul construcției

Clasa de risc

1

Mărășești nr. 4

P+4

1961

I

2

Mărășești nr. 7

P+4

1961

I

3

Mărășești nr. 9

P+4

1961

I

4

Mărășești nr. 10

P+4

1961

I

5

Mărășești nr. 11

P+4

1961

I

6

Mărășești nr. 12

P+4

1962

I

Sursa: http://www.mie.ro

Aceste imobile apar în lista clădirilor de locuit expertizate tehnic în perioada 1993-2007. Dintre acestea, blocurile situate pe strada Mărășești nr. 4,7,9,10,12 au fost expertizate în anul 1991, iar cel situat pe strada Mărășești nr. 11 în 1993. Conform HG nr. 286/2008 clădirea situată pe strada Mărășești nr. 11 a fost cuprinsă în Programul de acțiuni pe 2008.

 • 6. Zone de risc antropic

S.C. £•!ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah,ro fax:+40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PLG/II

Pag: 96/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Obiective cu risc la accident chimic:

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Profilul producției

Adresa

Statut Seveso

RM/rm

Subst.

1

SC Amurco SRL

- producerea de îngrășăminte chimice pe bază de fosfor și azot

- str. Chimiei nr. 1

RM (risc major)

Amoniac (toxic)

2

S.C.

AGRICOLA INTERNATIONAL S.Ă Departamentul CARBAC

- abatorizarea, industrializarea și desfacerea produselor de carne

- str.

Abatorului nr.5 (Secția FRIGORIFER - str. Moinești nr.16.)

Amoniac

3

S.C. Agricola International S. Departamentul Abator păsări Și ouă consum

- abatorizarea, industrializarea și desfacerea produselor de carne și ouă consum

- str. Moldovei

Amoniac

4

S.C. PETROM S.A SUCURSALA PECO BACĂU

- comercializarea de produse petroliere

- str.

Narciselor, nr.4

rm (risc minor)

Produse petroliere

5

SC LETEA SRL

- fabricarea hârtiei și a cartonului

- str. Letea

rm (risc minor)

Peroxid de hidrogen, soluție 30-60% (oxidant)

Sursa: „Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău"

a) SC AMURCO SRL:

Substanța periculoasă folosită în procesul de producție este amoniacul.

Prezentare secții de producție: Instalația de sinteză a amoniacului (Kellogg) în funcțiune din 1979, cu o capacitate de producție de 300.000 to/an:

 • - Rezervorul de stocare a amoniacului cu o capacitate de încărcare de 12.000 tone prevăzut cu echipamente de încărcare a autocisternelor și a vagoanelor cisterne;

 • - Instalația de sinteza a ureei (Stamicarbon) în funcțiune din 1981, cu o capacitate de producție de 420.000 to/an.

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+4O-232-23.24.83 Email: Office©arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PCG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 97/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri șt poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Sursele de risc: Substanța cu potențialul cel mai toxic și care prezintă un posibil risc în declanșarea unui accident major este amoniacul.

Posibile surse de risc (fiecare cu potențial diferit de emisie) sunt: instalația de amoniac, instalația de uree, depozitul de amoniac și stația de comprimare a amoniacului aferentă rezervorului.

 • b) SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA:

Departament păsări și ouă consum

Substanța periculoasă folosită în procesul de producție este amoniacul. în cantitate de aproximativ 16 tone/lună, depozitat în 6 rezervoare de capacitate de 2 tone fiecare, la o presiune de 8 atm.

Departamentul Carbac

Substanța periculoasă folosită în procesul de producție este amoniacul. în cantitate de aproximativ 50 tone/lună, depozitat în 13 rezervoare de capacitate de 2 tone fiecare, la o presiune de 8 atm.

 • c) SC PETROM SA Depozitul Bacău:

Substanțe periculoase

 • - clu în cantitate de 900 mc, depozitat în patru rezervoare de capacitate de 400 mc și 50 mc;

 • - motorină în cantitate de 3150 mc, depozitată în șase rezervoare de capacitate de 100 mc și 50 mc;

 • - benzină în cantitate de 1400 mc, depozitată în șapte rezervoare de capacitate de 400 mc și 50 mc;

 • - uleiuri în cantitate de 600 mc, depozitați în 12 rezervoare de capacitate de 50 mc.

d) SC LETEA SRL

Substanța periculoasă folosită în procesul de producție este peroxid de hidrogen, soluție 30-60%.

II. PROPUNERI

S.C. OARCADIStgh S.R.L

lasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: Office®)arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

l’ag: 98/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

IS0 900T

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

|OH SAS 180011

Mediul înconjurător, un element esențial al existenței umane, reprezintă rezultatul interferenței unor elemente naturale - sol, aer, apa, clima, biosfera - cu elemente create prin activitatea umană. Toate acestea interacționează și influențează condițiile existențiale și posibilitățile de dezvoltare viitoare ale societății.

Până nu demult, resursele naturale regenerabile erau suficiente pentru nevoile omenirii, în prezent, ca urmare a exploziei demografice și a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă și energie pentru producția de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic.

Printre cele mai importante obiective ale dimensiunii de mediu văzute prin prisma dezvoltării durabile se află conservarea ecosferei, utilizarea durabilă a resurselor naturale regenerabile și minimizarea utilizării resurselor neregenerabile.

în întreaga activitate de protecție a mediului înconjurător se urmărește nu numai folosirea rațională a resurselor naturale, regenerabile și neregenerabile, ci și corelarea activității de sistematizare a teritoriului și localităților cu măsurile de protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de producție cât mai puțin poluante și echiparea instalațiilor tehnologice și a mijloacelor de transport generatoare de poluanți cu dispozitive și instalații care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător, recuperarea și valorificarea optimă a substanțelor reziduale utilizabile.

Planificarea strategică de mediu stabilește direcția și obiectivele necesare corelării dezvoltării economice cu aspectele de protecție a mediului, ceea ce definește de fapt noțiunea de dezvoltare durabilă.

Procesul de planificare are rolul nu numai de a soluționa problemele de mediu existente la un moment dat, ci și de a identifica, preveni, diminua/elimina presiunile asupra mediului, generate de procesul de dezvoltare. Acesta implică actualizarea permanentă a acțiunilor în relație cu dezvoltarea științifică și tehnologică, precum și cu realitatea economică și socială.

Obiectivele și prioritățile de acțiune ale României sunt fundamentate pe baza principiilor dezvoltării durabile ale unei comunități, într-un areal și un timp bine definit, având în vedere atât stadiul actual al progreselor înregistrate de România, cât și aplicarea unor măsuri concrete pe baza unei planificări strategice la nivel:

 • > național - “Planul național de acțiune pentru protecția mediului";

 • > regional - "Planul regional de acțiune pentru protecția mediului" - (PRAM Regiunea de dezvoltare 1 Nord-Est);

 • > local - "Planul local de acțiune pentru protecția mediului" - (PLAM Bacău).

 • 1. Direcții de acțiune ia nivel național - “Planul național de acțiune pentru protecția mediului”

Ca urmare a Programului General de Protecție pentru Mediu din țările Europei Centrale și de Est, în România a fost elaborat Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului, care reprezintă o abordare a problemelor de protecție a mediului, specifică țării noastre, o concretizare a politicii românești în domeniul mediului, în strânsă corelare cu obiectivele dezvoltării durabile.

Acest plan este un instrument de implementare a politicilor din domeniul mediului, prin care se promovează realizarea celor mai importante proiecte, cu impact semnificativ asupra

S.C. £9 ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: Office©arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/I1

Pag: 99/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 900r

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

mediului, urmărind implementarea legislației în vigoare. El este conceput ca un document național și reprezintă o corelare între problemele de mediu și cele ale sectoarelor economico-sociale.

Conform acestui plan obiectivele strategice din domeniului protecției mediului sunt reprezentate de:

 • - conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

 • - protecția sănătății umane;

 • - utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Obiectivele prioritare generale ale politicii de mediu sunt:

 • - consolidarea cadrului instituțional în domeniul protecției mediului, armonizat cu cel al Uniunii Europene și asigurarea resurselor materiale, financiare și umane la nivel central, regional și local;

 • - asigurarea fondurilor necesare realizării investițiilor pentru protecția mediului așa cum decurg din planurile de implementare și planurile financiare pentru aplicarea acquis-ului comunitar;

 • - sporirea capacității de atragere și utilizare a fondurilor de coeziune și structurale;

 • - creșterea numărului de locuri de muncă în economia națională și reducerea șomajului prin valorificarea oportunităților oferite de administrarea și realizarea infrastructurii de mediu;

 • - încurajarea și dezvoltarea educației și instruirii la toate nivelurile, precum și a activității de cercetare în domeniul protecției mediului;

 • - apărarea împotriva efectelor calamităților naturale și a poluărilor accidentale, sporirea capacității de prevenire, control și intervenție, prin realizarea unui sistem perfecționat de monitorizare integrată a factorilor de mediu și a unui sistem informațional eficient corespunzător cerințelor Uniunii Europene;

 • - încurajarea introducerii sistemelor de management al mediului, realizarea unei rețele moderne de laboratoare în domeniul mediului și acreditarea acestora;

 • - dezvoltarea capacității de promovare a unor instrumente economice în domeniul protecției mediului, a analizelor cost-beneficiu și a introducerii costurilor de mediu în costurile de producție, valorificarea oportunităților oferite de Fondul pentru Mediu;

 • - promovarea utilizării energiilor din surse regenerabile și a noilor mijloace de producție și consum, favorabile protecției mediului;

 • - utilizarea durabilă a resurselor naturale, promovarea folosirii deșeurilor ca materii prime secundare în scopul protejării resurselor naturale, promovarea unei agriculturi și dezvoltări rurale durabile; o atenție deosebită se va acorda speciilor de floră amenințate cu dispariția, precum și celor cu valoare economică ridicată;

 • - acordarea unei atenții sporite relației mediu-sănătate, mediu-agricultură și mediu-transporturi;

 • - promovarea cooperării internaționale globale, regionale și bilaterale în domeniul mediului și implicarea activă a României în punerea în practică a convențiilor internaționale de mediu.

Măsuri prioritare ale politicii privind protecția mediului

S.C. 6»ARCAD1Stgh S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

S!

desenate

Contract nr.:250 /2008 PUC Etapa 11 cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 100/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • - gospodărirea durabilă a apelor și dezvoltarea resurselor de apă, satisfacerea cerințelor de apă necesare activităților socio-economice, protecția împotriva inundațiilor, asigurarea supravegherii meteorologice și hidrologice, perfecționarea cadrului legislativ, a metodologiilor și reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor, meteorologiei și hidrologiei pentru realizarea unui management durabil, în context național și internațional și armonizarea cu cerințele directivelor UE;

 • - îmbunătățirea calității aerului în scopul prevenirii, evitării sau reducerii efectelor dăunătoare sănătății umane și a mediului ca întreg; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; dezvoltarea sistemului național de monitorizare a calității aerului;

 • - evaluarea impactului asupra mediului;

 • - controlul poluării industriale și managementul riscului;

 • - gestionarea deșeurilor prin dezvoltarea sistemelor de management integrat;

 • - gestionarea corectă a substanțelor chimice periculoase și a substanțelor care degradează stratul de ozon;

 • - protecția și conservarea biodiversității, reconstrucția ecologică.

Ca o consecință a obiectivelor strategice menționate mai sus, în strânsa corelare cu domeniile acquis-ului comunitar, rezultă obiectivele generale și specifice, pe domeniile principale de mediu.

 • a) Protecția atmosferei

Obiective generale:

 • > Menținerea calității aerului înconjurător în zonele care se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

 • > îmbunătățirea calității aerului înconjurător în zonele care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

 • > Adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea până la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontier;

 • > îndeplinirea obligațiilor asumate prin acorduri și tratate internaționale la care România este parte și participarea la cooperarea internațională în domeniu.

Obiective specifice:

 • - verificarea și perfecționarea Sistemului National de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNEGICA);

 • - evaluarea calității aerului în aglomerările urbane în vederea verificării conformării nivelurilor de poluanți în aer cu valorile limită și a identificării situațiilor de neconformare la obiectivele privind calitatea aerului;

 • - asigurarea accesului publicului la informațiile privind calitatea aerului și mediatizarea efectelor poluării asupra sănătății populației și a mediului precum și a principalelor surse de poluare a aerului;

 • - crearea sistemului de prognoză a calității aerului, care să furnizeze date referitoare la o eventuală deteriorare a calității acestuia (zona afectată, frecvența, gradul de afectare a sănătății populației);

(O|

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: officeOarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tdh.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PVG Etapa Jl cod: 50/2008PUG/II

Pag: 101/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • - controlul nivelului de poluare prin aplicarea tehnicilor și tehnologiilor pentru reținerea poluanților și/sau prin introducerea de tehnologii mai puțin poluante;

 • - monitorizarea și controlul emisiilor de poluanți în aer;

 • - monitorizarea suplimentară a calității aerului în zona de influență a surselor generatoare de emisii de poluanți în aerul înconjurător mai mari decât valorile limită;

 • - identificarea surselor care au generat niveluri de poluanți peste limitele legale și reevaluarea activității acestora, cu impunerea, după caz, a unor standarde de emisie mai stricte;

 • - elaborarea și implementarea măsurilor de reducere treptată a emisiilor de poluanți la unele surse majore;

 • - identificarea permanentă a surselor noi, generatoare de poluanți atmosferici, evaluarea aportului acestora la nivelul existent de impurificare a aerului și asigurarea respectării obiectivelor privind calitatea aerului pentru activitățile/instalațiile noi;

 • - introducerea/utilizarea combustibililor care generează emisii reduse de poluanți;

 • - eliminarea utilizării de substanțe care depreciază stratul de ozon;

 • - elaborarea și implementarea de planuri pe termen mediu și lung, la nivel național, pentru reducerea continuă a emisiilor de poluanți în atmosferă în toate domeniile de activitate;

 • - supravegherea emisiilor rezultate din activitățile care pot genera impact transfrontalier semnificativ asupra calității aerului și verificarea conformării cu legislația specifică în vigoare;

 • - corelarea planurilor locale și regionale de dezvoltare și a Planului Național de Dezvoltare, precum și a planurilor urbanistice cu Strategia Națională pentru Protecția Atmosferei, cu programele și planurile de gestionare a calității aerului;

 • - reducerea emisiilor poluante generate de traficul rutier prin îmbunătățirea stării tehnice a autovehiculelor în circulație și adoptarea unor măsuri fiscale care să favorizeze înlocuirea autovehiculelor vechi aflate în circulație, cu nivel ridicat al emisiilor poluante, cu autovehicule noi cu un nivel scăzut al emisiilor poluante;

 • - îndeplinirea obligațiilor asumate prin ratificarea/aderarea la diferite convenții, tratate și protocoale internaționale, urmărind ca nivelul anual al emisiilor de SO2, NOX, NH3 și COV să nu depășească plafoanele naționale de emisie stabilite pentru anul 2010, respectiv pentru SO2

 • - 918 ktone, NOX - 437 ktone, NH3 - 210 ktone și COV - 523 ktone;

 • - evitarea accidentelor industriale, precum și a celor din agricultură sau transporturi prin investiții și respectarea legislației și a normelor specifice fiecărei activități;

 • - promovarea etichetei ecologice și a sistemului de management de mediu și audit;

 • - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin mărirea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.

 • b) Schimbări climatice

Obiective generale:

> Promovarea unei politici eficiente în domeniul schimbărilor climatice în vederea asigurării îndeplinirii angajamentelor asumate de România în baza Convenției-Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) și a Protocolului de la Kyoto, precum și a obligațiilor care rezultă din calitatea de stat membru al Uniunii Europene;

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: office@arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag:

102/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|OHSAS18QQ1|

 • > Reducerea impactului încălzirii globale asupra societății și mediului precum și diminuarea costurilor pentru aplicarea măsurilor adoptate.

Obiective specifice:

 • - îndeplinirea angajamentului de reducere a nivelului emisiilor naționale de gaze cu efect de seră asumat de România în cadrul Protocolului de la Kyoto:

 • - pe termen scurt și mediu se urmărește o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 8%, până în 2008-2012, comparativ cu 1990;

 • - pe termen lung reducerea emisiilor globale cu aproximativ 20-40%, până în 2020 comparativ cu 1990.

 • - identificarea măsurilor necesare pentru sporirea valorii reprezentând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sub nivelul asumat prin angajamentul în Protocolul de la Kyoto;

 • - stabilirea priorităților naționale privind utilizarea cu maximum de eficiență a mecanismelor Protocolului de la Kyoto;

 • - asigurarea unei contribuții eficiente la implementarea politicii europene în domeniul schimbărilor climatice (schema de comercializare cu certificate de emisii - EU - ETS);

 • - îmbunătățirea permanentă a structurilor instituționale și creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în gestionarea problematicii privind schimbările climatice;

 • - identificarea zonelor geografice și a sectoarelor economice, vulnerabile la efectele negative ale fenomenelor meteorologice extreme, precum și estimarea măsurilor ce se impun asociată cu evaluarea costurilor, surselor de finanțare și propunerea unui calendar de realizare a acestora;

 • - dezvoltarea cooperării internaționale privind schimbul de experiență și tehnologii cu eficiență de mediu (tehnologii curate);

 • - inițierea și coordonarea procesului de analiză necesar fundamentării poziției pe care țara noastră o va adopta în cursul negocierilor internaționale pentru stabilirea nivelurilor de emisie în perioada ulterioară anului 2012;

 • - cooperarea cu celelalte instituții în vederea integrării problematicii schimbărilor climatice în stabilirea strategiilor de dezvoltare sectorială și promovarea tehnologiilor cu eficiența de mediu;

 • - conștientizarea publicului privind problematica schimbărilor climatice și participarea societății civile la procesul decizional;

 • - dezvoltarea sectorului de cercetare privind problematica schimbărilor climatice.

 • c) Managementul resurselor de apă

Obiective generale:

 • >  Dezvoltarea infrastructurii edilitare și managementul durabil al resurselor de apă;

 • > Creșterea calității vieții prin diminuarea pagubelor produse ca urmare a inundațiilor.

Obiective specifice:

 • - satisfacerea cerințelor de apă la sursă pentru populația din mediul urban și rural prin:

 • - valorificarea superioară a capacităților disponibile ale surselor existente pentru acoperirea deficitelor de apă potabilă;

 • - amenajări de surse noi pentru satisfacerea cerințelor de apă potabilă;

S.C. &ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83   Email: office@arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 103/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS1800Î!

 • - realizarea unor fronturi de captare subterane pentru alimentarea cu apă a satelor;

 • - finalizarea lucrărilor aflate în execuție pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă.

 • - îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă și canalizare din aglomerările urbane prin:

 • - extinderea capacității stațiilor de tratare a apei și îmbunătățirea tehnologiilor de tratare;

 • - sporirea capacității de înmagazinare a rezervoarelor de compensare;

 • - reabilitarea și extinderea sistemelor de distribuție a apei din municipii și orașe;

 • - extinderea rețelelor de canalizare din aglomerările urbane;

 • - realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare în zonele rurale care nu au asemenea dotări.

 • - îmbunătățirea calității resurselor de apă prin:

 • - modernizarea stațiilor existente de epurare a apelor uzate;

 • - realizarea de noi stații de epurare pentru aglomerările urbane cu mai mult de 2000 locuitori echivalenți;

 • - retehnologizarea proceselor industriale;

 • - reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare a apelor uzate industriale.

 • - utilizarea durabilă a resurselor de apă prin:

 • - creșterea gradului de utilizare a potențialului energetic al apelor prin amenajarea de noi centrale hidroelectrice;

 • - modernizarea căilor fluviale de transport.

 • - restaurarea ecologică/renaturarea râurilor prin:

 • - refacerea habitatelor distruse;

 • - asigurarea unor debite ecologice pe cursurile de apă;

 • - creșterea responsabilității civice privind ecologizarea cursurilor de apă.

 • - conservarea, protecția ecosistemelor acvatice (habitate, componente biologice);

 • - întărirea capacității logistice și modernizarea sistemului informațional privind calitatea și managementul resurselor de apă.

d) Obiective specifice privind managementul riscului la inundații:

 • - reducerea riscului la inundații și secete prin:

 • - realizarea unor lacuri de acumulare, poldere, lucrări de îndiguire și regularizarea cursurilor de apă în corelare cu conservarea zonelor umede;

 • - amenajarea torenților, împăduriri și perdele de protecție;

 • - realizarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului (CES) și desecare;

 • - modernizarea sistemului informațional privind riscul la inundații.

 • - evitarea alterării și a influenței antropice în geomorfologia bazinelor hidrografice;

 • - prevenirea poluării apelor de suprafață și a apelor subterane ca urmare a inundațiilor și a efectelor asociate acestora;

 • - protecția și îmbunătățirea calității terenurilor, iar acolo unde este posibil, încurajarea schimbărilor în practica agricolă pentru a preveni sau minimiza scurgerea de suprafață și inundațiile asociate acesteia ca urmare a unor lucrări agricole intensive;

 • - prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații asupra comunităților umane, activităților economice și infrastructurii;

 • - prevenirea apariției de epidemii sau minimizarea deteriorării stării de sănătate a populației ca

S.C. făARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: officeSSa rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 104/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

urmare a fenomenului de inundații și a poluării asociate acestuia;

 • - utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii de protecție contra inundațiilor.

 • e) Managementul deșeurilor și al substanțelor și preparatelor chimice

Obiective generale:

> Dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor și asigurarea gestionării în siguranță a substanțelor chimice periculoase; (dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor, a unui sistem de colectare selectivă și promovarea reciclării deșeurilor, dezvoltarea de facilități conforme de tratare a deșeurilor).

Obiective specifice privind gestionarea deșeurilor:

 • - minimizarea cantității de deșeuri generate;

 • - închiderea depozitelor de deșeuri neconforme și reabilitarea ecologică a amplasamentelor acestora;

 • - construirea și operarea unor depozite noi conforme;

 • - reducerea cantității de deșeuri eliminate prin reciclare și valorificare energetică;

 • - comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare au cel mai mic impact posibil asupra creșterii volumului sau periculozității deșeurilor, ori asupra riscului de poluare;

 • - dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor, în vederea atingerii țintelor de reciclare pentru deșeurile de ambalaje, deșeurile de echipamente electrice și electronice, vehicule scoase din uz, baterii și acumulatori, deșeuri din construcții și demolări, anvelope;

 • - îmbunătățirea activității operatorilor economici implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice și electronice (producători, distribuitori și consumatori) și în gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice;

 • - valorificarea materială și energetică a deșeurilor, cu transformarea acestora în materii prime secundare, ori utilizarea lor ca sursă de energie;

 • - încurajarea implicării sectorului privat și dezvoltarea unei piețe interne pentru materii prime secundare provenite din reciclarea/valorificarea energetică a deșeurilor;

 • - asigurarea condițiilor pentru eliminarea deșeurilor periculoase tratate în scopul denocivizării și asigurarea îndeplinirii criteriilor de acceptare a deșeurilor la depozitare sau încinerare;

 • - implementarea planurilor de gestionare a deșeurilor la nivel județean și regional;

 • - încurajarea utilizării nămolurilor de epurare în agricultura astfel încât să se prevină efectele nocive asupra solurilor, vegetației, animalelor, omului;

 • - eliminarea poluării istorice ca urmare a eliminării necorespunzătoare a deșeurilor, inclusiv a poluării curente care poate determina compromiterea terenurilor.

Obiectivele specifice privind regimul substanțelor chimice periculoase:

 • - punerea în aplicare a sistemului de înregistrare, evaluare și autorizare a substanțelor chimice (REACH) prin:

S.C. OARCADISigh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/200SPUG/H

Pag: 105/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr, 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[OHS AS 1800ÎI

 • - evaluarea riscului reprezentat de anumite substanțe chimice periculoase pentru mediu și sănătate;

 • -  restricționa rea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe chimice periculoase;

 • - controlul importului și exportului anumitor substanțe chimice periculoase.

 • f) Protecția naturii

Obiective generale:

 • > Conservarea diversității biologice, utilizarea durabilă a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică și reconstrucția ecologică a sistemelor deteriorate;

 • >  Extinderea rețelei naționale de arii protejate și rezervații naturale;

 • > Gestionarea durabilă a pădurilor și susținerea roiului acestora în viața social-economică a țării.

Obiective specifice:

 • - asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale și conservării diversității biologice;

 • - dezvoltarea Rețelei Ecologice Europene în România;

 • - conservarea în-situ și ex-situ a speciilor amenințate, endemice și/sau rare, precum și a celor cu valoare economică ridicată;

 • - protecția, conservarea și refacerea diversității biologice terestre și acvatice, existente în afară ariilor naturale protejate: reducerea și eliminarea efectelor negative cauzate de poluarea mediilor de viață și reconstrucția ecosistemelor și habitatelor deteriorate;

 • - monitorizarea statutului de conservare a habitatelor și a speciilor de interes comunitar;

 • - dezvoltarea sistemului de reglementare a comerțului cu specii de floră și faună sălbatică;

 • - monitorizarea capturilor/uciderilor accidentale a speciilor strict protejate;

 • - monitorizarea speciilor potențial invazive;

 • - protecția, conservarea și refacerea diversității biologice specifice agrosistemelor prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile;

 • - creșterea suprafeței ocupate de vegetația forestieră, în scopul restabilirii echilibrului ecologic și al satisfacerii necesităților de dezvoltare;

 • - valorificarea superioară a lemnului și a altor produse ale pădurii, în concordanță cu principiile și exigențele dezvoltării durabile;

 • - accentuarea și diversificarea funcțiilor socio-economice ale ecosistemelor forestiere în raport cu creșterea cerințelor societății față de pădure;

 • - dezvoltarea programelor de cercetare și monitorizare pentru cunoașterea stării diversității biologice.

 • g) Biosecuritatea

Obiective generale:

S.C. 0» ARCADISTGH S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83   Email: Office®arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PIJG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 106/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

[QHSĂS1800ÎI

 • > Reducerea riscurilor potențiale pe care biotehnologiile moderne le pot determina asupra echilibrului natural al mediului înconjurător și sănătății umane.

Obiective specifice:

 • - dezvoltarea sistemului de monitorizare, control și raportare a laboratoarelor ce utilizează microorganisme modificate genetic;

 • - dezvoltarea sistemului de monitorizare, control și raportare a introducerii deliberate în mediu și pe piața organismelor modificate genetic și a produselor rezultate din acestea;

 • - dezvoltarea și acreditarea laboratoarelor specializate pentru identificarea organismelor modificate genetic.

 • h) Calitatea solului

Obiective generale:

 • >  Reducerea și prevenirea poluării și degradării solurilor;

 • > îmbunătățirea calității solurilor și utilizarea durabilă a resurselor de sol.

Obiective specifice:

 • - identificarea, investigarea și refacerea/remedierea siturilor contaminate istoric;

 • - reducerea poluării solului cauzată de activitățile agro-industriale;

 • - remedierea zonelor afectate de poluări accidentale;

 • - ecologizarea zonelor afectate de depozitele de deșeuri amenajate necorespunzător;

 • - reducerea poluării solurilor afectate de infiltrațiile apelor menajere;

 • - reducerea poluării solurilor datorată pulberilor sedimentabile, depunerilor acide sau de metale grele etc;

 • - reducerea eroziunii solurilor;

 • - stabilizarea solurilor nisipoase;

 • - reducerea suprafețelor afectate de alunecări de teren;

 • - reabilitarea suprafețelor de teren degradate prin activități antropice;

 • - reducerea impactului negativ provocat de fenomenele de inundație și băltire;

 • - prevenirea degradării solurilor prin aplicarea celor mai bune practici agricole;

 • - conservarea funcțiilor ecologice ale solului;

 • - ameliorarea calității solurilor în scopul creșterii capacității de producție;

 • - dezvoltarea unui sistem de monitorizare a calității solului.

 • i) Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului Obiective generale:

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iast,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@iarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PVG Etapa 11 cod: 50/2008 Pl'G/Il

Pag:

107/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|QHSAS18OO1|

 • > îmbunătățirea calității mediului și asigurarea unui nivel înalt al calității vieții în zonele urbane și rurale;

 • > Reducerea poluării fonice.

Obiective specifice:

 • - îmbunătățirea condițiilor de viață, a transportului urban și valorificarea eficientă a patrimoniului natural și a celui construibil;

 • - dezvoltarea așezărilor umane în zone care nu sunt supuse riscurilor naturale și agenților poluanți;

 • - ridicarea standardului de locuire în mediul urban si rural;

 • - reducerea pierderilor energetice datorate izolării termice ineficiente;

 • - păstrarea identității culturale a orașelor;

 • - crearea, reabilitarea și extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi în municipii și orașe;

 • - inventarierea și cercetarea la nivelul întregului teritoriu național a zonelor cu risc de dezastre antropice și naturale, în paralel cu elaborarea planificării pre-dezastru;

 • - reducerea poluării atmosferice asociată activităților industriale;

 • - reducerea emisiilor de poluanți specifici traficului auto;

 • - asigurarea unui management corespunzător al deșeurilor;

 • - respectarea regulamentului general de urbanism;

 • - îmbunătățirea calității și păstrarea diversității spațiului rural în vederea obținerii unui echilibru între activitățile umane și conservarea resurselor naturale;

 • - îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii în mediul urban și rural: drumuri, alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare;

 • - identificarea zonelor care înregistrează depășiri ale nivelului admisibil de zgomot;

 • - elaborarea hărților de zgomot și a planurilor de acțiune;

 • - reducerea poluării fonice în mediul urban, în zonele industriale și în zonele cu trafic aerian sau feroviar;

 • - monitorizarea nivelului de zgomot din marile aglomerări urbane și de pe porțiunile cu trafic intens (căi ferate, drumuri naționale etc);

 • - realizarea de perdele forestiere de protecție.

 • j) Educația ecologică

Obiective generale:

 • > îmbunătățirea calității vieții prin asigurarea cunoștințelor, deprinderilor, motivațiilor și a valorilor necesare populației în scopul asumării răspunderii de menținere a calității mediului.

. _                                                                                                              J                                                      J

>               Obiective specifice:

 • - informarea populației privind problemele de mediu și asigurarea accesului la informația de mediu;

< i         - implicarea publicului în luarea deciziilor și asigurarea accesului la justiție în probleme de

mediu;

 • - sensibilizarea și conștientizarea publicului față de problematica protecției mediului;

/o£

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11  coti: 50/2008PUG/I1

Pag: 108/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

CertRom

Cerii ficat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • - promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător;

 • - însușirea unor deprinderi de viață care reduc impactul negativ asupra mediului;

 • - educarea tinerei generații în spiritul respectării și ocrotirii naturii;

 • - responsabilizarea populației adulte față de impactul pe care îl are comportamentul său asupra mediului înconjurător;

 • - promovarea programelor de educare și informare a tinerilor privind efectele poluării asupra sănătății umane.

 • 2. Direcții de acțiune la nivel regional - “Planul regional de acțiune pe mediu Regiunea 1 NE”

Pentru Regiunea de Dezvoltarea Nord Est, „Planul Regional de Acțiune pentru Mediu” reprezintă un instrument sectorial care trebuie să creeze suportul dezvoltării durabile a regiunii, în concordanță cu diminuarea impactului poluării asupra mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale existente.

în acest scop, este necesar ca „Planul Regional de Acțiune pentru Mediu” să fie complementar „Planului de Dezvoltare Regională”, reprezentând astfel un plan sectorial al regiunii în domeniul protecției și conservării mediului înconjurător.

De asemeni, pentru asigurarea coerenței în planificarea strategică, Planul Regional de Acțiune pentru Mediu reprezintă legătura între Planurile Locale de Acțiune pentru Mediu și Planul Național de Acțiune pentru Mediu.

Acțiunile strategice privind protecția mediului înconjurător fac referire la măsurile generale ce trebuie realizate pentru îmbunătățirea calității mediului. Aceste recomandări cadru au stat la baza identificării direcțiilor prioritare necesar a fi abordate în Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii de Dezvoltare Nord - Est, și sunt conforme cu obiectivele României privind integrarea în Uniunea Europeană.

a) Acțiuni strategice pentru gospodărirea durabilă a resurselor de apă

Conceptul de gospodărire integrată a apelor îmbină aspectele de utilizare a acestora cu cele de protecție a ecosistemelor naturale. Astfel, se au în vedere următoarele aspecte:

 • > Asigurarea alimentării continue cu apă a folosințelor și, în special, a populației prin:

 • - realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosință complexă în zonele deficitare în apă;

 • - realizarea de rețele de distribuție separate de alimentare cu apă pentru populație și pentru industrie;

 • - economisirea apei și reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei.

 • > îmbunătățirea calității resurselor de apă:

 • - retehnologizarea proceselor de producție prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante;

 • - realizarea de noi stații de epurare și modernizarea celor existente;

 • - implementarea unor mijloace de prevenire, limitare și diminuare a efectelor poluării accidentale.

 • > Reconstrucția ecologică a râurilor:

  S.C. ^ARCADIStgh S.R.L

  Iasi,B-dul.Caro1 I,nr.4,corp A,et.l, 700506

  tel:+40-232-23.24.83 Email: officeSiarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

  REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

  Piese scrise si desenate

  Contract nr.:250 / 2008 PVG Etapa li cod: 50/2008PUG/II

  Pag: 109/137

  proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat or. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

“ îmbunătățirea și realizarea de habitate corespunzătoare conservării biodiversității;

 • - asigurarea de debite corespunzătoare pe cursurile de apă în scopul protecției ecosistemelor acvatice;

 • - asigurarea continuității debitului pe cursurile de apă pentru facilitarea migrației speciilor piscicole.

> Reducerea riscului producerii de inundații:

 • - realizarea de acumulări cu folosințe complexe prevăzute cu volum de protecție contra inundațiilor;

 • - realizarea de îndiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede;

 • - interzicerea amplasării construcțiilor în zonele inundabile.

b) Acțiuni strategice privind atmosfera și schimbările climatice

Evaluarea impactului activităților antropice asupra atmosferei trebuie făcută în condițiile realizării următoarelor:

 • - definitivarea elaborării sistemului de monitoring integrat al mediului;

 • - crearea unei baze de date, atașată sistemului informațional de mediu;

 • - limitarea principalelor emisii de poluanți (dioxid de sulf, oxizi de azot, substanțe organice volatile, amoniac);

 • - aplicarea principiului “poluatorul plătește”;

 • - stabilizarea concentrațiilor emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul care să permită prevenirea interferențelor antropice periculoase cu sistemul climatic.

c) Acțiuni strategice privind conservarea naturii

Luându-se în considerare starea actuală a diversității biologice, au fost stabilite următoarele obiective prioritare:

 • - organizarea Rețelei Naționale de Arii Protejate și asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale și conservării diversității biologice;

 • - conservarea in-situ și ex-situ a speciilor amenințate, endemice și/sau rare, precum și a celor cu valoare economică ridicată;

 • - protecția, conservarea și refacerea diversității biologice terestre și acvatice, existente în afara ariilor protejate: reducerea și eliminarea efectelor negative cauzate de poluarea mediilor de viață și reconstrucția ecosistemelor și habitatelor deteriorate;

 • - protecția, conservarea și refacerea diversității biologice specifice agroecosistemelor prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile;

 • - dezvoltarea programelor speciale de cercetare și monitorizare pentru cunoașterea stării diversității biologice.

d) Acțiuni strategice privind calitatea solului

Ameliorarea și menținerea pe termen lung a funcțiilor solului și contracararea deteriorării lor sunt obiectivele primordiale ale strategiei privind protecția, ameliorarea și î j

II o

S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B“du1.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email; off ice©arcadistah ,ro fax:+40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PCG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/11

Pag:

110/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001:

Certificat nr. 367

IQHSAS1800Î!

utilizarea durabilă a solurilor din România. Pentru aceasta, este necesar să se instituie un set de măsuri pentru a se asigura:

 • - limitele maxime admise cu privire la degradarea solurilor;

 • - inventarierea arealelor cu probleme și prioritizarea acțiunilor;

 • - modernizarea sistemului național de monitorizare a calității solului;

 • - cunoașterea potențialelor naturale și stabilirea modalităților eficiente de utilizare a terenurilor, în concordanță cu cerințele dezvoltării economice și ale protecției mediului;

 • - reabilitarea și reconstrucția ecologică a solurilor.

e) Acțiuni strategice privind protecția pădurilor

Gestionarea durabilă a pădurilor necesită promovarea unor acțiuni specifice orientate pe următoarele direcții:

 • - asigurarea integrității fondului forestier național, în condițiile și cu respectarea situației rezultate în urma schimbării formei de proprietate a acestuia;

 • - întregirea fondului forestier național până la nivelul optim de 35% din teritoriul țării;

 • - reconstrucția ecologică a pădurilor deteriorate structural de factori naturali și antropici;

 • - menținerea volumului recoltelor anuale de lemn la nivelul posibilităților pădurilor;

 • - conservarea biodiversității și asigurarea stabilității, sănătății și polifuncționalității pădurilor.

f) Acțiuni strategice privind dezvoltarea agriculturii

Dezvoltarea și modernizarea agriculturii în România trebuie să aibă ca obiectiv principal crearea unor sisteme și structuri moderne și eficiente care să asigure:

 • - produse alimentare și nealimentare pentru piața internă și disponibilități pentru export, în condițiile cerințelor crescânde pentru calitate;

 • - protecția resurselor naturale: solul, apa, aerul și biodiversitatea, resurse limitate care, în condițiile globalizării agriculturii, vor deveni o problemă strategică mondială;

 • - menținerea patrimoniului funciar al agriculturii la standarde de calitate superioară, atât prin eliminarea dereglărilor provocate de propria activitate, cât și acțiuni de anulare a efectelor dăunătoare produse de industrializare și urbanizare;

 • - crearea de sisteme și structuri viabile de organizare și producție adecvate aplicării tehnicilor și tehnologiilor eficiente în producția agricolă, specifice condițiilor ecologice, luând în considerare pluralismul categoriilor de proprietate în agricultură.

g) Acțiuni strategice privind industria

Strategia industrială de dezvoltare durabilă trebuie să urmărească stimularea competitivității și realizarea pe această bază a unei creșteri economice stabile și de durată, în concordanță cu protecția mediului. în acest mod va fi posibilă integrarea României în structurile europene și în circuitul mondial de valori, în condițiile globalizării economiei mondiale și eliminării treptate a barierelor tarifare și netarifare. Pentru realizarea acestor obiective sunt necesare următoarele măsuri:

 • - conturarea unei macrostructuri industriale viabile;

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: oftice®)arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desena te

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PI'G/I1

Pag:

111/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800Î1

 • - restructurarea intrasectorială;

 • - alinierea la strandardele europene și internaționale;

 • - specializarea ofertei de export;

 • - accelerarea procesului de privatizare;

 • - dezvoltarea serviciilor pentru producție, prin dezvoltarea ofertei de pachete de produse și servicii;

 • - creșterea potențialului concurențial, prin promovarea concentrării industriale și industrial-financiare;

 • - protecția mediului în condițiile creșterii economice din industrie.

h) Acțiuni strategice privind transporturile

Obiectivul principal al politicii din domeniul transportului îl constituie restructurarea sistemului național de transport și asigurarea funcționării acestuia în vederea realizării unui sistem de transport omogen, conectat din punct de vedere al structurii la coridoarele pan-europene. Politica în domeniul asigurării unei dezvoltări durabile a sectorului transporturi are în vedere următoarele acțiuni generale:

 • - reabilitarea și modernizarea infrastructurii și echipamentelor;

 • - asigurarea interconectării și interoperabilității între rețelele și modurile de transport;

 • - realizarea rețelelor pan-europene de transport;

 • - utilizarea modurilor de transport ecologic;

 • - utilizarea de mijloace de transport performante tehnic și operaționale pentru toate tipurile de transport;

 • - implementarea tehnologiilor de depoluare specifice;

 • - aplicarea măsurilor preventive pentru limitarea efectelor poluării.

i) Acțiuni strategice privind gestiunea deșeurilor

Pentru țara noastră impactul deșeurilor asupra mediului a crescut în mod alarmant, administrarea necorespunzătoare a acestora generând contaminări ale solului și ale pânzei freatice, precum și emisii de gaze toxice, cu efecte directe asupra sănătății populației.

în elaborarea unei strategii pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor trebuie să se tină cont de următoarele direcții de acțiune:

I                                                                                                                         J                              9

 • - completarea cadrului legislativ și a reglementărilor locale, cu privire la administrarea deșeurilor de toate categoriile;

 • - optimizarea relațiilor de parteneriat între firmele de reciclare și administrațiile publice locale;

 • - crearea rețelelor de colectare selectivă și valorificare a deșeurilor reciclabile și implicarea responsabilă a administrațiilor publice locale;

 • - stimularea prin instrumente economico-financiare a producătorilor interni, în vederea creșterii competitivității industriei de reciclare;

 • - stimularea producției care generează cantități reduse de deșeuri;

 • - crearea rețelei de monitorizare a deșeurilor toxice și radioactive.


P.U.G. MUNICIPIUL BACAU STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND


PROTECȚIA, REABILITAREA Șl CONSERVAREA MEDIULUI PROPUNERIM>G< F iCC**SCL »A.C UA P^CFU tt


HCMCERtA 51t W.UU UL*P£*. UEfO2 11 CC CE$rtA»l*«l**X11iE


ctrojit ecolog»: roMn. pehîru :e jela i   ac® f oei_£

'’-iccpRoCMCir1


_*ȚEPEkTWJCE2t-CE TFAKS’C*? CEȘEUEi


II k®wAt A[ M atro^o.uc.oa de Mu 3ec>aaO4(


1 1

SC Ariroo SR.L                  |

I 2

S.C. LeteaSA                         |

3

SG FHicm

I 4

S.G Zgicda Irtemationai S A-Ferme     |

5

SG Agicda Irtemationai S A( Rigortfer-dqpartamertd Certai

6

S.G /gieda Irtemationai S A (Abetor- Carta;)

7

SG Aflricoia I rtemationd S A-Firica de fSnâ proteică                              |

|               Edipareedlftara

I 8

S.G CETSA

I 9

Stal e de epurare orâșaieascâ

|            Gospodărie comnală            I

I 10

Hddade seri -SG Attuto SRL       |

11

Depozit de deșeoi menajere

Zcne deagwnent

12

Parcd Candoov                        |

I 13

Insula de agemert


S.C. fâARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: Office rcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/11

Pag: 112/137

proiectare clădiri civile șt industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

IS09001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|QHSAS1800Îi

j) Acțiuni strategice privind centrele populate

Sensul dezvoltării durabile al așezărilor umane îl constituie asigurarea unui mediu sănătos și coerent sub raport funcțional și cultural, la nivelul localităților urbane și rurale, precum și al rețelei de localități din teritoriu, în condițiile păstrării echilibrului față de complexul de resurse ale capitalului natural.

Obiectivele strategice pentru centrele populate sunt următoarele:

 • - dezvoltarea echilibrată a regiunilor prin repartizarea uniformă a activităților social-economice în teritoriu;

 • - îmbunătățirea condițiilor de viață, a transportului urban și valorificarea eficientă a patrimoniului natural și a celui construibil;

 • - dezvoltarea așezărilor umane în zone care nu sunt supuse riscurilor naturale și agenților poluanți;

 • - ridicarea standardului de locuire în mediul urban și rural;

 • - reducerea pierderilor energetice datorate izolării termice ineficiente;

 • - păstrarea identității culturale a orașelor și crearea unei rețele de spații verzi în conexiune cu ecosistemele din teritoriu;

 • - inventarierea și cercetarea la nivelul întregului teritoriu regional a zonelor cu risc de dezastre antropice și neantropice, în paralel cu elaborarea planificării pre-dezastru.

 • 3, Direcții de acțiune la nivel local

Strategia din domeniul mediului înconjurător are ca obiective globale îmbunătățirea calității factorilor de mediu, cât și limitarea și/sau eliminarea impactului negativ asupra acestora, îmbunătățirea gestionării deșeurilor și îmbunătățirea managementul riscurilor naturale și antropice.

Pentru fiecare domeniu țintă se vor stabili strategii de rezolvare a problemelor create de poluare și degradare în raport cu situația existentă, analizată în capitolul anterior.

 • 3.1. Strategia privind îmbunătățirea calității factorilor de mediu

3.1.1. Strategia privind îmbunătățirea calității aerului

Atmosfera fiind cel mai larg vector de propagare a poluanților, ale căror efecte se resimt de la nivel local până la nivel global asupra tuturor elementelor biotice și abiotice, monitorizarea calității aerului ocupă un loc esențial, constituindu-se într-un element de fundamentare a strategiilor de control.

A supune controlului calitatea aerului presupune elaborarea unui program coerent care să vizeze toate problemele de poluare precum și responsabilitățile autorităților locale.

Obiectivul strategic îl reprezintă ameliorarea calității aerului prin diminuarea cantității de emisii provenite din diverse procese.

S.C. fâARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+4O-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr,:250 / 2008 PUC Etapa II cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 113/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

Direcțiile de acțiune propuse pentru realizarea acestui obiectiv sunt:

 • •  Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării industriale (IPPC) la instalațiile care nu sunt conforme cu prevederile acestei directive: SC Amurco SRL, SC Agricola Internațional S.A., S.C. Letea SA, SC Subex SA.

 • •  Aplicarea Directivei nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) provenite din utilizarea solvenților organici în anumite activități și instalații. Aplicarea unui plan de reducere a emisiilor de COV la obiectivele care nu respectă valorile limită respectiv SC Promode SRL și SC Mobilla Elbac SRL.

 • •  Aplicarea Directivei Consiliului nr 88/609 EEC (Directiva LCP) privind limitarea emisiilor de poluanți specifici în atmosferă din instalații mari de ardere.

Directiva vizează instalațiile termoenergetice a căror putere termică nominală este egală sau mai mare cu 50MWt, și care furnizează energie termică și electrică populației: CET Bacău. Obiectivul directivei este limitarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi în aer proveniți de la instalațiile mari de ardere.

 • •  Respectarea Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase - (SEVESO II).

Prevederile acestei directive se aplică activităților în care sunt prezente substanțe periculoase (toxice, foarte toxice, oxidante, explozibile, inflamabile, foarte inflamabile, periculoase pentru mediu) în cantități suficiente astfel încât să existe pericolul producerii unui accident major: SC Petrom SA (Depozit Peco BC), SC Amurco SRL, SC Letea SRL, SC Agricola Internațional S.A. (departamentul Carbac) - secția FRIGORIFER, SC Agricola Internațional S.A.

Scopul este de a preveni accidentele majore în care sunt implicate substanțe periculoase și de a limita consecințele pentru populație și mediu.

 • •  Implementarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Se supun prevederilor acestei hotărâri instalațiile aparținând următorilor operatori economici: SC Aerostar SA Bacău, SC Letea SA Bacau, SC Amurco SRL Bacău, SA CET SA Bacău, S.C. Diana Forest S.A Bacău.

 • •  Tehnologii noi pentru diminuarea gazelor cu efect de seră:

 • - îmbunătățirea sisteme de ardere și reducerea CO2 la CET Bacău și SC Amurco SRL;

 • - reducerea emisiilor de poluanți (în special pulberile în suspensii), ca urmare a traficului rutier, sub valoarea CMA prin reducerea adaosului de plumb din benzină și utilarea autovehiculelor cu dispozitive antipoluante;

 • - instalații noi, ecologice de producere a energiei electrice și termice, inclusiv prin promovarea surselor neconvenționale (energie solară, energie eoliană);

 • - reducerea pierderilor în atmosferă a substanțelor ce reduc stratul de ozon (ODS-uri).

 • •  Controlul nivelului de poluare prin aplicarea tehnicilor și tehnologiilor pentru reținerea poluanților și/sau prin introducerea de tehnologii mai puțin poluante;

 • •  Relocalizarea industriei la periferie va contribui la îmbunătățirea calității aerului în zonele rezidențiale;

 • •  Dezvoltarea unor noi activități productive (activitățile ITC), cu un impact minim asupra aerului;

S.C. (StARCADIStgh S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 114/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • •  Creșterea potențialului de utilizare a resurselor forestiere în vederea limitării gazelor cu efect de seră, prin împădurirea terenurilor agricole și non-agricole;

 • •  Introducerea sensului giratoriu în locul semaforului, în cât mai multe intersecții pentru fluidizarea traficului;

 • •  Sincronizarea semafoarelor de pe căile rutiere cu trafic intens, acțiune care ar conduce la diminuarea nivelului de zgomot stradal;

 • •  Redimensionarea infrastructurii de transport cu prevederea unei rute ocolitoare pentru dirijarea traficului rutier din interiorul localității și evitarea producerii poluării fonice;

 • •  Degrevarea circulației auto în zona centrală prin crearea unor străzi pietonale;

 • •  Montarea unor panouri fonoabsorbante și fonoizolante în zonele construite, limitrofe gării, căilor ferate;

 • •  îmbunătățirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto și întreținerea corespunzătoare a acestora;

 • •  Reabilitarea spațiilor verzi;

 • •  Realizarea perdelelor de protecție în zona arterelor rutiere foarte circulate (drumuri europene, DN, DJ), prin plantarea de arbori, ce vor constitui zone - tampon între zona stradală și zona de locuit,

 • •  Realizarea perdelelor de protecție vegetală pentru obiectivele industriale existente.

3.1.2. Strategia privind îmbunătățirea calității apelor

Protecția apelor de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice are ca obiect menținerea și îmbunătățirea calității și productivității biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și bunurilor materiale.

Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferă posibilități de utilizare pentru orice fel de necesități. Supravegherea calității apelor are ca scop protecția împotriva efectelor nocive ale poluării și implică două etape: cunoașterea calității și măsuri de protecție a acesteia.

Strategia de rezolvare a problemelor îmbunătățirii calității apelor urmărește reducerea încărcărilor apelor evacuate, asigurarea unei preepurări la agenții racordați la canalizarea orășenească, remedierea funcționării stațiilor de epurare acolo unde există și realizarea unor noi stații de epurare.

Obiectivul strategic îl reprezintă ameliorarea calității apelor de suprafață și a apelor subterane în municipiul Bacău.

Direcțiile de acțiune propuse pentru atingerea acestui obiectiv sunt:

 • •  încadrarea tuturor utilizatorilor în limitele de descărcare a apelor uzate evacuate în emisarii naturali și/sau în rețelele de canalizare a localității, conform actelor de reglementare;

 • •  Aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor în toate cazurile în care se constată abateri de la aceste prevederi;

 • •  întocmirea și aplicarea cu rigurozitate a planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale de către potențialele surse de poluare;

S.C. (^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUC Etapa 11 cod: 50/2008PUG/H

Pag: 115/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • •  Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane prin modernizări, extinderi, retehnologizări stații epurare, în scopul obținerii unor randamente de funcționare superioară - RAGC Bacău;

 • •  Reabilitări, modernizări și extinderi stații de preepurare / epurare industriale de existente;

 • •  Construire stații preepurare / epurare industriale la: S.C. Agricola Internațional SA (Departament Carbac - abatorizare porc și vită, Abator păsări);

 • •  Retehnoligizarea proceselor industriale;

 • •  îmbunătățirea tronsoanelor de râu degradate: râul Bistrița (aval evacuare platforma industrială Bacău Sud) - 2 km de râu degradat (clasa a V - a de calitate);

 • •  Implementarea prevederilor Directivei Consiliului nr. 76/464/CEE privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (și cele 7 Directive "fiice”):

- reabilitarea surselor de apă poluată din industrie: Bistrița.

 • •  Reabilitarea surselor de apă subterană poluată din industrie: o zonă potențial critică sub aspectul poluării apelor subterane este cea în care se află amplasată S.C. Amurco S.R.L. - afectarea cu sulfați, amoniac și fosfor a pânzei freatice din perimetrul incintei ar putea conduce la impurificarea pânzei freatice care are direcția de curgere spre râul Bistrița;

 • •  Igienizarea și decolmatarea Lacului de Agrement;

 • •  Stabilirea de strategii pentru combaterea poluărilor accidentale cu substanțe periculoase (operationalizarea sistemului de intervenție);

 • •  Controlul strict al depozitării deșeurilor menajere și zootehnice, cu respectarea normelor în vigoare;

 • •  Controlul utilizării îngrășămintelor chimice și a pesticidelor precum și a administrării pe sol a îngrășămintelor organice provenite din zootehnie

 • •  Delimitarea zonelor de protecție ale captărilor de ape subterane și de adâncime pentru evitarea poluării apei destinate consumului populației;

 • •  Delimitarea zonelor de protecție ale apelor de suprafață, interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri și depuneri de deșeuri în cursurile de apă și pe malurile acestora;

 • •  îmbunătățirea accesului populației și agenților economici la servicii publice de apă, canalizare;

 • •  îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă;

 • •  Realizarea stației de tratare a apei;

 • •  Realizarea rețelelor de canalizare a apei uzate menajere pe străzile racordate la rețeaua de alimentare cu apă.

3.1.3. Strategia privind îmbunătățirea calității solurilor

Ameliorarea și menținerea pe termen lung a funcțiilor solului și contracararea poluării și deteriorării lor sunt obiectivele principale pentru protecția, ameliorarea și utilizarea durabilă a solurilor de pe teritoriul municipiului Bacău.

S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: office®arcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 1’IIG Etapa fi cod: 50/2008PUG/H

Pag: 116/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI


ISO 9001


Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceeași atenție ca aerul și apa. Este un mediu divers, dar fragil, care este însă factorul principal al asigurării hranei oamenilor, animalelor și plantelor. Un centimetru în grosime de sol se realizează în zeci și chiar sute de ani, dar de pierdut îl putem pierde într-un an, datorită vânturilor, precipitațiilor, defrișării pădurilor sau folosirii neraționale a unor substanțe chimice.

Obiectivul strategic îl reprezintă ameliorarea calității solului prin reabilitarea suprafețelor degradate, îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate.

Direcțiile de acțiune pentru realizarea acestui obiectiv sunt:

 • •  Lucrări de ecologizare haldă de fosfogips a SC SOFERT SA (SC Amurco SRL);

 • •  Amenajarea corespunzătoare a platformelor și batalurilor pentru depozitarea dejecțiilor zootehnice: SC Agricola Internațional;

 • •  Modernizarea instalațiilor de creștere a păsărilor, conform recomandărilor BAT: SC Avicola SA (platourile Gherăiești și Șerbănești);

 • •  Achiziționarea de tehnologii avansate pentru agenții economici;

 • •  închiderea depozitului municipal neconform de deșeuri până în anul 2009 și reconstrucția ecologică a terenului aferent;

 • •  Organizarea colectării selective a materialelor reciclabile sau recuperabile, conform Legii 426/2001 privind regimul deșeurilor;

 • •  Realizarea stației de transfer care să faciliteze transportul eficient al deșeurilor de la punctele de colectare la depozitul ecologic Bacău;

 • •  Asigurarea instalațiilor și capacităților de utilizare controlată a îngrășămintelor chimice și pesticidelor la producătorii agricoli, depozitarea controlată a deșeurilor de pesticide;

 • •  Organizarea infrastructurii pentru valorificarea agricolă a nămolurilor orășenești;

 • •  Realizarea de stații (capacități) de compostare/tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile;

 • •  Sprijinirea activității și programelor de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor industriale și din construcții și demolări;

 • •  Extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate (extinderea colectării deșeurilor municipale);

 • •  Dezvoltarea sistemelor de monitorizare integrată, în concordanță cu cerințele Directivelor UE (nămoluri provenite de la stațiile de epurare și nitrații proveniți din agricultură);

 • •  Creșterea standardelor de viață și a oportunităților economice prin asigurarea unor servicii publice de calitate, prin remedierea siturilor poluate;

 • •  Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate, afectate de fenomene de eroziune, și redarea lor în circuitul agricol sau silvic;

 • •  Practicarea unui sistem adecvat de rotație a culturilor agricole;

 • •  Realizarea lucrărilor specifice și implementarea bunelor practici de exploatare a solurilor agricole;

ie>

S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008Pl'G/II

Pag:

117/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|dHSAS1800Î|

 • •  Extinderea folosirii îngrășămintelor naturale și a îngrășămintelor biodegradabile cu respectarea normelor de bună practică agricolă;

  chimice


 • •  Dezafectarea și reconstrucția ecologică a terenului aferent actualului depozit de deșeuri municipale;

 • •  Adoptarea unor tehnologii nepoluante în scopul diminuării cantităților de deșeuri generate în procesele tehnologice de producție;

 • •  Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanțe/materii poluante,

 • •  Recuperarea terenurilor afectate de reziduurile zootehnice și nămoluriler de la stațiile de epurare orășenești și amenajarea platformelor de depozitare a acestor deșeuri;

 • •  Recuperarea terenurilor degradate de eroziuni torențiale prin plantații antierozionale, de protecție, benzi înierbate;

 • •  Identificarea, delimitarea și constituirea de perimetre de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate;

 • •  îmbunătățirea managementul resurselor de sol prin instruire și consiliere, focusate pe protecția mediului, inclusiv pe ecocondiționalitate.

3.1.4. Strategia privind conservarea biodiversitățiî

Pierderea diversității biologice este continuă, aceasta fiind o consecință a distrugerii habitatelor în urma urbanizării, a extinderii culturilor agricole, a despăduririlor, a recoltărilor excesive, dar și ca urmare a poluării.

Strategia în domeniul biodiversității urmărește conservarea acesteia, utilizarea durabilă a componentelor sale, precum și reconstrucția ecologică a ecosistemelor deteriorate.

Direcțiile de acțiune propuse pentru realizarea obiectivelor anterioare sunt:

 • •  Asigurarea din terenul intravilan a unei suprafețe de spațiu verde de minimum 20 mp/locuitor până la 31 decembrie 2010 și de minimum 26 mp/locuitor până la data de 31 decembrie 2013, conform OUG nr.114/2007;

 • •  Reabilitarea și reconstrucția spațiilor verzi existente, inclusiv cu cedarea în administrare a acestora sistemului privat sau comunitar (ONG, agenti economici, persoane fizice);

 • •  Amenajarea corespunzătoare a zonelor de agrement existente în municipiul Bacău prin replantări de arbori ornamentali și înlocuirea celor îmbătrâniți sau degradați;

 • •  Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din jurul blocurilor de locuințe;

 • •  Stoparea defrișărilor și inițierea unor programe de refacere a pădurilor în scopul diminuării proceselor de degradare a solului în zonele deficitare în vegetație forestieră ale municipiului;

 • •  Evitarea degradării ecosistemelor naturale de luncă prin reglementarea impactului antropic, restabilirea comunităților ierboase, a pădurilor de luncă și a zăvoaielor;

 • •  Prevenirea distrugerii ecosistemelor naturale prin păstrarea de fâșii de vegetație naturală în cadrul culturilor agricole;

  S.C. I^ARCADIStgh S.R.L

  Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

  tel:+40-232-23.24.83 Email: office@>arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

  REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

  Piese scrise si desenate

  Contract nr.:250/2008 PUG Etapa I! cod: 50/2008PIJG/II

  Pag:

  118/137

  proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

|OH SAS 18001

 • •  Eliminarea agresiunii antropice asupra ecosistemelor naturale și seminaturale terestre și acvatice:

 • - identificarea agenților economici care sunt surse de agresiune asupra ecosistemelor naturale;

 • - stabilirea măsurilor, termenelor și responsabilităților pentru fiecare agent economic cu scopul reducerii/eliminării agresiunilor;

 • •  Definitivarea situației privind ariile naturale protejate:

 • - stabilirea custozilor legali, întocmirea și negocierea convențiilor de custodie, după declararea oficială a ariilor naturale protejate;

 • - stabilirea în teren a perimetrului, coordonatelor și a zonelor tampon ale ariilor naturale protejate;

 • •  Realizarea managementului ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri care să asigure un regim special de protecție și conservare conform dispozițiilor legale (Legea nr. 462/2001):

 • - elaborarea planului de management pentru fiecare arie naturală protejată, corespunzător obiectului protecției și conservării;

 • - întocmirea regulamentului fiecărei arii naturale protejate;

 • - controlul privind modul de respectare a obligațiilor asumate de custode sau administrația fiecărei arii naturale protejate;

 • - întărirea capacității instituționale și de decizie în ariile protejate;

 • - construcția și îmbunătățirea infrastructurii în ariile protejate;

 • - interzicerea/limitarea desfășurării oricăror activități care să contravină regimului ariilor protejate;

 • - realizarea de sisteme de monitorizare pentru ariile protejate și siturile Natura 2000;

 • - propunerea de noi arii protejate care să devină situri Natura 2000;

 • •  Identificarea speciilor de floră și faună care necesită instituirea unui regim special de protecție și conservare (rare, periclitate, vulnerabile);

 • •  Elaborarea Listei Roșii pentru speciile din floră și faună sălbatică;

 • •  Stabilirea măsurilor speciale de protecție pentru speciile de floră și faună periclitate, rare, vulnerabile;

 • •  Dezvoltarea turismului prin valorificarea din perspectivă durabilă a siturilor naturale;

 • •  Interzicerea activităților care au ca efect degradarea mediului natural:

 • - stabilirea zonelor și habitatelor afectate și a gradului de degradare;

 • - identificarea ecosistemelor, a speciilor de floră și faună afectate;

 • - identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor și responsabilităților;

 • - monitorizarea modului de realizare a măsurilor stabilite și a evoluției situației zonelor afectate;

 • •  Stimularea comunităților locale în vederea creșterii gradului de conștientizare asupra nevoilor de conservare a biodiversității.

  S.C. (SARCADIStgh S.R.L

  Iasi,B-dul.Carol I,nr,4,corp A,et.l, 700506

  tel:+40-232-23.24.83 Email: Office®arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

  REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

  Piese scrise si desenate

  Contract nr.;250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

  Pag: 119/137

  proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

CcrtRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|QHSAS1800Î|

3.2. Strategia privind îmbunătățirea gestionării deșeurilor

Managementul deșeurilor pe teritoriul municipiului Bacău se realizează conform Directivelor Europene, Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor, Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) și Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013. Angajamentele asumate sunt preluate în cadrul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor - document elaborat de către Agenția pentru Protecția Mediului în colaborare cu toți factorii implicați.

Strategia privind managementul deșeurilor urmărește reducerea impactului deșeurilor asupra mediului prin reciclarea / valorificarea unei cantități cât mai mari de deșeuri astfel încât, în depozitul ecologic, să ajungă doar deșeurile inerte, nevalorificabile.

Principiile definite în Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor și în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, care stau la baza activităților de gestionare sunt cele enumerate mai jos:

 • > Principiul protecției resurselor primare - este formulat în contextul mai larg al conceptului de „dezvoltare durabilă” și stabilește necesitatea de a minimiza și eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea materiilor prime secundare;

 • > Principiul măsurilor preliminare se referă la aplicarea stadiului existent de dezvoltare tehnologică în corelație cu cerințele de protecția mediului și cu măsuri fezabile din punct de vedere economic;

 • >  Principiul prevenirii stabilește o ierarhie în activitățile de gestionare a deșeurilor, ierarhie care situează pe primul loc evitarea generării deșeurilor, minimizarea cantităților, tratarea în vederea valorificării și în vederea eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sanătatea populației;

 • > Principiul poluatorul plătește, corelat cu principiul responsabilității producătorului și cel al responsabilității utilizatorului stabilește necesitatea creării unui cadru legislativ și economic adecvat, în așa fel încât costurile de gestionare a deșeurilor să poată fi acoperite de generatorii de deșeuri;

 • >  Principiul substituției subliniază nevoia de a înlocui materiile prime periculoase cu materii prime nepericuloase, pentru a evita generarea deșeurilor periculoase;

 • >  Principiul proximității, corelat cu principiul autonomiei, stabilește că deșeurile trebuie tratate sau eliminate cât mai aproape posibil de locul unde au fost generate;

 • >  Principiul subsidiarității stabilește ca responsabilitățile să fie alocate la cel mai scăzut nivel administrativ față de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional și național;

 • >  Principiul integrării stabilește că activitățile de gestionare a deșeurilor fac parte integrantă din activitățile social - economice care le generează.

Obiectivele prioritare ale activităților de gestionare a deșeurilor sunt:

J prevenirea sau reducerea producerii de deșeuri și a gradului de periculozitate a acestora;

S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax: +40-332-40.10.33 Web: WWW.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.;250 7 2008 PUC Etapa II cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 120/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[OHS AS18001]

v dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;

 • V dezvoltarea tehnologiilor și comercializarea acelor produse cu impactul cel mai mic asupra mediului (volum, periculozitate, risc de poluare);

 • V dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanțelor periculoase din deșeurile destinate valorificării;

 • V reutilizarea, valorificarea deșeurilor prin reciclare, recuperare, sau orice proces prin care se obțin materii prime secundare ori utilizarea deșeurilor ca sursă de energie.

Valorificarea potențialului util din deșeuri are următoarele obiective subsidiare:

 • •  dezvoltarea pieței pentru materiile prime secundare șî susținerea promovării utilizării produselor obținute din materiale reciclate;

 • •  decuplarea generării deșeurilor de creșterea economică și realizarea unei reduceri a volumului de deșeuri;

 • •  promovarea prioritară a valorificării materiale în măsura posibilităților tehnice și economice în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și mediu;

 • •  promovarea valorificării energetice în instalații cu randament energetic ridicat în cazul în care valorificarea materială nu este fezabilă din punct de vedere tehnico-economic, beneficiul energetic rezultat în urma incinerării este pozitiv și există posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate.

Consecința inevitabilă a activității umane, și în special a dezvoltării economice și a modificării comportamentului consumatorilor o reprezintă generarea unor cantități din ce în ce mai mari de deșeuri (creștere exponențială). Prin urmare, este necesară implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor eficient din punct de vedere ecologic și economic.

în conformitate cu prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, schema generală de gestionare a deșeurilor la nivelul județului este următoarea:

GENERARE DEȘEURI

COLECTARE IN AMESTEC


COLECTARE DEȘEURI

COLECTARE SEPARATA

V f r-l


TRATAR

= DEȘEURI       |

ELIMINARE DEȘEURI


RECUPERARE / RECICLARE |


TRATARE BIOLOGICA


Etapele generale ale sistemului de gestionare a deșeurilor sunt:

- colectarea deșeurilor, care se poate face atât separat, cât și în amestec;

S.C. fâARCADISTGH S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:25O 12008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/I1

Pag: 121/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

- tratarea deșeurilor:

 • > pentru deșeurile biodegradabile, această tratare se face fie prin compostare, fie prin tratare mecano - biologică pentru stabilizarea deșeului;

 • > pentru deșeurile de ambalaje și alte deșeuri, colectarea separată în vederea valorificării;

 • - eliminarea deșeurilor: prin depozitare în depozite ecologice.

Obiective și ținte pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor identificate în „Planul Județean de Gestionare a deșeurilor” - Bacău:

Obiective

Obiective subsidiare / tinte

9

Termen

1. Politica și cadrul legislativ privind gestionarea deșeurilor

1.1 .Elaborarea cadrului legislativ și organizatoric la nivel județean necesar implementării unui sistem integrat de management al deșeurilor

Elaborarea de acte normative specifice la nivel județean și local în concordanță cu politica de gestionare a deșeurilor și cu legislația națională, pentru a implementa un sistem integrat, eficient din punct de vedere economic și ecologic încurajarea autorităților locale și a celor județene de a elabora împreună cu sectorul privat o strategie comună în vederea organizării managementului integrat pe tot lanțul, de la colectare, colectare selectivă, tratare și până la eliminarea finală Conștientizarea factorilor de decizie și a populației că un management adecvat al deșeurilor este de cea mai mare importanță pentru sănătatea populației

Permanent cu revizuiri periodice

1.2. Creșterea eficienței de aplicare a legislației în domeniul gestionării deșeurilor

Creșterea importanței acordate aplicării legislației și controlul acesteia

întărirea cooperării între instituții în vederea aplicării legislației

Permanent

Creșterea eficienței structurilor instituționale la nivel județean și local, printr-o definire clară a responsabilităților

Informarea tuturor factorilor interesați/implicați referitor la legislația de protecție a mediului în general și cea de gestionare a deșeurilor în particular

S.C. O ARCADIS tgh S.R.L

Iasi,B-du!.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel: +40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 Pl’G Etapa H cod: 50/2008 PUG/H

Pag:

122/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|QHSAS1800Î|

Creșterea importanței activităților de monitorizare și control efectuate de autoritățile competente ca ARPM, APM, Garda de Mediu, în concordanță cu responsabilitățile acestora

2. Aspecte instituționale și organizatorice

2.1 Adaptarea și dezvoltarea cadrului instituțional și organizatoric în vederea îndeplinirii cerințelor naționale și compatibilizarea cu structurile europene

Crearea condițiilor pentru eficientizarea structurilor instituționale și a sistemelor aferente activităților de gestionare a deșeurilor întărirea capacității administrative a instituțiilor guvernamentale la nivelul instituțiilor județene și locale cu competențe și responsabilități în aplicarea legislației

3. Resurse umane

Permanent

3.1. Asigurarea resurselor umane ca număr și pregătire profesională

Asigurarea de personal suficient și bine pregătit    profesional     și    de    dotări

corespunzătoare la nivel județean și local

începând cu 2008

4. Finanțarea sectorului de gestionare a deșeurilor

4.1. Crearea și utilizarea de sisteme și mecanisme economico-financiare pentru gestionarea deșeurilor în condițiile respectării principiilor generale, cu precădere a principiului “poluatorul plătește” și a principiului “subsidiaritătii”

J

Dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a deșeurilor care să cuprindă toate etapele de la colectare, transport, valorificare, reciclare, tratare și eliminare finală

Permanent

Optimizarea utilizării tuturor fondurilor naționale și internaționale disponibile pentru cheltuieli de capital în domeniul gestionării deșeurilor (Fondul pentru mediu, fonduri private, fonduri structurale și de coeziune, instituții bancare etc)

Permanent

îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor prin elaborarea unor mecanisme economico-financiare care să permită organizarea unui management integrat bazat pe taxe covenabile pentru cetățeni, care de asemenea, să acopere costurile de colectare, tratare și depozitare controlată

2008 cu atenție permanentă

încurajarea utilizării tuturor mecanismelor economico - financiare în vederea promovării colectării     selective     a bateriilor și

2008 cu atenție permanentă

acumulatorilor, a deșeurilor periculoase menajere, a ambalajelor, a echipamentelor electrice și electronice și a vehiculelor scoase

S.C. OIARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: 123/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001,

Certificat nr. 367

[OHSAS180Q1

din uz

Stimularea creării și dezvoltării unei piețe viabile pentru deșeurile reciclabile

Permanent

5.Informarea și conștientizarea părților implicate

5.1. Promovarea unui sistem de informare, conștientizare și motivare pentru toate părțile implicate

Intensificarea comunicării între toți factorii implicați

Permanent

Organizarea și supervizarea programelor de educație și conștientizare la toate nivelele

Permanent

Utilizarea tuturor canalelor de comunicație (mass-media, web site-uri, seminarii, evenimente) pentru informarea publicului și pentru conștientizarea anumitor grupuri țintă (copii, tineri, adulți, vârsta a treia)

Permanent

Promovarea auditurilor de gestionare a deșeurilor ca parte a procesului de planificare și a celui de supervizare și control. Pentru comunități și întreprinderi mari se recomandă integrarea auditului de gestionare a deșeurilor în procedurile de planificare și control

Permanent

5.2 Campanii publice referitoare la gestionarea deșeurilor și îmbunătățirea calității vieții

Elaborarea de materiale informative și realizarea de campanii de conștientizare a populației privind gestionarea deșeurilor

Permanent

Informarea publicului asupra efectelor nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor prin depozitarea necontrolată a acestora

Permanent

6. Date și informații privind gestionarea deșeurilor

6.1. Obținerea de date și informații corecte și complete, adecvate cerințelor de raportare la nivel național și european

îmbunătățirea sistemului județean de colectare, procesare și analiză a datelor și informațiilor privind generarea și gestionarea deșeurilor (inclusiv a fluxurilor specifice de deșeuri)

Permanent

îmbunătățirea raportării directe, prin mijloace IT, a datelor colectate la nivel județean și transmiterea acestora la nivel local (Agenția pentru Protecția Mediului Bacău), regional (Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău) și național (Agenția Națională pentru Protecția Mediului)

Permanent

S.C. fSlARCADISTGH S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: officeîiarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250/2008 FUG Etapa 11 cod: 50/2008 PUG/I1

Pag:

124/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IOHSAS18001

îmbunătățirea sistemului de validare a datelor primite, creșterea responsabilizării întregului personal implicat în colectarea, procesarea și validarea datelor

Permanent

7. Prevenirea generării deșeurilor

7.1. Maximizarea prevenirii generării deșeurilor

Promovarea, încurajarea și implementarea principiului prevenirii deșeurilor la producători

Permanent

Promovarea, încurajarea și implementarea principiului prevenirii deșeurilor la consumator

Permanent

8. Valorificarea potențialului util din deșeuri

8.1. Exploatarea tuturor posibilităților de natură tehnică și economică privind valorificarea deșeurilor

Dezvoltarea unei piețe viabile pentru materiile prime secundare și susținerea promovării utilizării produselor obținute din materiale reciclate

Reducerea cantităților de deșeuri municipale depozitate utilizând capacități optime de selectare a deșeurilor colectate

Permanent

Permanent

8.2. Dezvoltarea activităților de valorificare materială și energetică

Creșterea gradului de valorificare materială (reciclare) și reciclarea deșeurilor menajere altele decât cele de ambalaje, în măsura posibilităților tehnice și economice

Permanent

Permanent

Promovarea valorificării energetice prin co-incinerare și incinerare în cazul în care valorificarea materială nu este fezabilă din punct de vedere tehnico-economic

9.Colectarea și transportul deșeurilor

9.1. Asigurarea de capacități de colectare și de sisteme de transport adaptate numărului de locuitori și cantităților de deșeuri generate

Extinderea sistemelor de colectare a deșeurilor municipale în mediul urban - aria de acoperire 100%

2013

Asigurarea infrastructurii necesare și modernizarea sistemelor de colectare și transport

Permanent

9.2. Asigurarea celor mai bune opțiuni de colectare și transport a deșeurilor corelate cu activitățile de reciclare și depozitare finală

Implementarea sistemelor de colectare selectivă a materialelor valorificabile astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la deșeurile de ambalaje și deșeurile biodegradabile

Permanent

Colectarea separată a deșeurilor periculoase existente în deșeurile municipale

Permanent

S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: oftice0iarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 Pl'G Etapa II cod: 50/2008Pl'G/IJ

Pag:

125/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

1QHSAS1800ÎI

Introducerea unor mecanisme financiare pentru stimularea colectării selective

Permanent

Construirea de stații de transfer pe baza studiilor de fezabilitate și în corelație cu anii de închidere a depozitelor existente, în cadrul cărora să se realizeze și operații de sortare a deșeurilor

2008-2013

10.1. Promovarea tratării deșeurilor în vederea asigurării unui management ecologic rațional

10. Tratarea deșeurilor

încurajarea tratării deșeurilor în vederea: valorificării (materiale și energetice), diminuării caracterului periculos și diminuării cantității de deșeuri eliminate în final

Permanent

11. Deșeuri biodegradabile

11.1. Reducerea cantității de deșeuri municipale biodegradabile depozitate

Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995

2010

Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995

2013

Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995

2016

12. Deșeuri de ambalaje

12.1. Prevenirea producerii deșeurilor de ambalaje

Optimizarea cantității de ambalaje pe produs ambalat

Permanent

Crearea de condiții necesare pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, în sensul unei bune organizări a colectării selective

Permanent

12.2. Valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje raportate la cantitățile de ambalaje introduse pe piață

Reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton și minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaj

31 decembrie 2008

Reciclarea a minimum 15% pentru plastic și lemn, din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaj

31 decembrie

2011

S.C. I^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: officeS)arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 /2008 PL'G Etapa 11 cod: 50/2008PUG/1I

Pag: 126/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 387

|OHSAS18QOl|

12.3 Crearea și optimizarea schemelor de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje

Valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie a minium 50% din greutatea deșeurilor de ambalaje

Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticlă și minimum 22,5% pentru plastic

31 decembrie 2011

31 decembrie 2013

Valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie a minium 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje

Organizarea de sisteme de colectare separată a deșeurilor de ambalaje în vederea atingerii țintelor la termenele stabilite

31 decembrie 2013

Permanent

13. Deșeuri din construcții și demolări

13.1. Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane

Colectarea separată a deșeurilor din construcții și demolări, pe categorii (deșeuri periculoase și deșeuri nepericuloase) Tratarea deșeurilor periculoase din construcții și demolări în vederea scăderii potențialului periculos și eliminării în condiții de siguranță Crearea de capacități de tratare și valorificare

începând cu 2008

Permanent

Permanent

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor care nu pot fi valorificate

începând cu 2008

14. Deșeuri voluminoase

14.1. Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane

înființarea de puncte speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase de la populație

începând cu 2008

Valorificarea potențialului util din material și valorificarea    energetică a    deșeurilor

voluminoase

începând cu 2008

15. Nămoluri de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești

15.1. Gestionarea corespunzătoare a

Prevenirea depozitării ilegale și a deversării nămolului în apele de suprafață

Permanent

[QHSAS1800ÎI

nămolului provenit de la stațiile de epurare, cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane

Promovarea prioritară a valorificării în agricultură în condițiile respectării prevederilor legislative

Permanent

Promovarea tratării prin presare/deshidratare în vederea co-incinerării

Permanent

16. Vehicule scoase din uz (VSU)

Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz care au fost introduse pe piață de producători individuali sau ale căror producători și-au încetat activitatatea

începând cu 2008

16.1. Crearea și dezvoltarea unei rețele de colectare, valorificare, reciclare a vehiculelor scoase din uz

Proiectarea sistemului care să permită ultimului proprietar al mașinii să o depună la un punct de colectare - valorificare gratuit - cu excepțiile prevăzute de HG 2406/2004 Stabilirea unui punct de colectare pentru vehiculele scoase din uz

începând cu 2008

începând cu 2008

Extinderea reutilizării și reciclării materialelor provenite de Ia vehiculele scoase din uz și valorificarea energetică a acelor materiale care nu pot fi reciclate

începând cu

2008

Reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa tuturor vehiculelor scoase din uz

_____

începând cu

01.01.2015

17. Deșeuri de echipamente electrice și electronice

17.1. Colectare separată,

Organizarea colectării selective a deșeurilor din echipamente electrice și electronice și a componentelor acestora, cu o țintă (rată medie anuală) de cel puțin:

 • •  2 kg/locuitor și an (obiectiv intermediar)

 • •  3 kg/ locuitor și an (obiectiv intermediar)

 • •  4 kg/ locuitor și an

2006

 • 2007

 • 2008

reutilizare, reciclare și valorificare

îndeplinirea obiectivelor de valorificare, reutilizare și reciclare a deșeurilor din echipamente electrice și electronice colectate selectiv conform prevederilor HG nr. 448/2005

2008

încurajarea și facilitarea reutilizării, a dezmembrării, reciclării deșeurilor din echipamente electrice și electronice și a componentelor și materialelor din care sunt

Permanent

S.C. fShARCADIStgh S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: officet&arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Weh: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PLIC Etapa 11 cod: 50/2008PVG/II

Pag: 128/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS180011

realizate

18. Deșeuri periculoase din deșeuri municipale

18.1.Implementarea serviciilor de colectare și transport pentru deșeurile periculoase

Informarea și încurajarea cetățenilor în vederea colectării separate a componentelor periculoase din deșeurile menajere

începând cu 2008

Instalarea unor de puncte de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere

începând cu 2008

18.2. Eliminarea deșeurilor periculoase în mod ecologic rațional

Tratarea deșeurilor periculoase în vederea reciclării și utilizării în procese tehnologice

Permanent

Asigurarea de capacități și instalații în conformitate cu standardele europene

Permanent

19. Eliminarea deșeurilor

Eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele legislației în domeniul gestiunii deșeurilor în scopul protejării sănătății populației și a mediului

încetarea activității depozitului neconform de deșeuri

Etapizat până în 2009, conform HG 349/2005

închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului neconform (până la 16 iulie 2009)

Corelat cu calendarul de încetare a activității

Asigurarea capacităților necesare pentru eliminarea deșeurilor prin promovarea cu prioritate a instalațiilor de eliminare la nivel zonal

Permanent

Măsuri privind gestionarea pe tipuri de deșeuri:

a) Deșeuri menajere

Programul de măsuri privind gestionarea deșeurilor menajere vizează următoarele aspecte:

 • ■  închiderea, până la 16 iulie 2009 a depozitului de deșeuri municipal (concomitent cu această închidere se prevede realizarea depozitului ecologic zonal Bacău care va deservi municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, și a stațiilor de transfer a deșeurilor);

 • ■  ecologizarea amplasamentului și/sau reconstrucția factorilor de mediu și monitorizarea în perioada post-închidere a depozitului neconform;

S.C. (SARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: officeOia rcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Prese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PL’G Etapa II cod: 50/2008PCG/I1

Pag:

127/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367S.C. (3ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PPG Etapa 11 cod: 50/2008PUG/II

Pag: 129/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

[QHSAS1800ÎI

 • ■  implementarea sistemului de precolectare selectivă a deșeurilor la locul de producere (în locuințele și gospodăriile populației, la instituții, în spațiile publice) vizând:

 • ■  colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile se va realiza pe 4 fracții: sticlă, plastic, hârtie și carton, și deșeuri voluminoase; containerele vor fi adaptate fiecărui tip de deșeu și vor fi colorate diferit și inscripționate pentru a facilita selectarea;

 • ■  platformele betonate (cu pante de 1%) pentru amplasarea containerelor, vor fi prevăzute cu rigole de drenare a apei pluviale și racordate la rețeaua de apă și canalizare, sau la șanțul de colectare a apelor adiacente drumului, la care să aibă acces mijloacele de transport ce asigură preluarea deșeurilor, și situate ia o distanță de cca. 10 m de clădiri;

 • ■  se recomandă împrejmuirea platformelor de colectare a deșeurilor pentru prevenirea împrăștierii deșeurilor și limitarea accesului persoanelor neautorizate;

 • ■  deșeurile din punctele de colectare vor fi preluate și transportate la depozitul ecologic Bacău unde vor fi sortate și compactate;

 • ■  pentru fracția biodegradabilă (alimentare, deșeuri din grădini, zootehnice), în mediul se recomandă compostarea în gospodării și utilizarea ca îngrășământ organic;

 • ■  realizarea unei rețele de stații de transfer a deșeurilor care să deservească depozitul ecologic zonal Bacău, situate cât mai aproape de acesta (distanță de cel mult 60 km) în vederea reducerii costurilor de transport și operare;

 • ■  capacitățile și caracteristicele tehnice ale stațiilor de transfer se vor stabili în funcție de mărimea zonei arondate, de tipurile de deșeuri transportate și de dificultatea drumurilor de acces;

 • ■  transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace speciale care să permită fie descărcarea deșeurilor din containerele de colectare, fie preluarea containerelor pline cu deșeuri, comprimarea deșeurilor, și transportul acestora la locul de depozitare / valorificare / eliminare;

 • ■  realizarea depozitului ecologic zonal municipiul Bacău, în care vor fi depozitate deșeuri municipale nevalorificabile și deșeuri de producție nepericuloase care pot fi depozitate împreună cu cele municipale;

 • ■  extinderea sistemelor de colectare a deșeurilor menajere (extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate):

 • - extinderea colectării deșeurilor în mediul urban, vizând o rată de acoperire de 100% până în anul 2012;

 • ■  implementarea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile din gospodăriile populației, de la instituții și din spațiile publice, vizând:

 • - separarea deșeurilor periculoase de cele nepericuloase din deșeurile menajere;

 • - creșterea coeficientului de colectare selectivă pentru mediul urban, ținta fiind un coeficient de colectare selectivă de 50% până în anul 2012;

 • ■  crearea de facilități de colectare separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere;

 • ■  reabilitarea și modernizarea sistemelor de colectare și transport a deșeurilor menajere prin îmbunătățirea infrastructurii și utilajelor (achiziționarea, acolo unde este necesar, de vehicule noi de transport al deșeurilor - autogunoiere compactoare);

 • ■  identificarea unor oportunități manageriale de valorificare a deșeurilor, ca resurse secundare;

S.C. (^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@>arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 Pl!G Etapa 11 cod: 50/20081’UG/1I

Pag:

130/137

proiectare clădiri cîvite și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 140011

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • ■  promovarea unor căi de consum mai durabile, prin orientarea consumului către produse și servicii cu impact redus asupra mediului;

 • ■  constituirea parteneriatelor de tip public - privat în ceea ce privește reducerea, refolosirea și reciclarea deșeurilor, tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase (incinerare, depozitare);

 • ■  asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor, management și publicitate etc.;

 • ■  derularea unor campanii de informare/conștientizare în ceea ce privește prevenirea generării deșeurilor și avantajele colectării selective, cu implicarea administrației publice, a instituțiilor de învățământ, a populației, a organizațiilor non-guvernamentale, în vederea rezolvării problemelor legate de managementul defectuos al deșeurilor, cu impact asupra mediului și sănătății umane;

 • ■  elaborarea de ghiduri practice privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere, compostarea deșeurilor biodegradabile.

Principalele fracții ale deșeurilor menajere la care ne vom referi în ceea ce privește gestionarea și reciclarea/valorificarea sunt deșeurile de ambalaje și deșeurile biodegradabile.

a-i) Deșeurile din ambalaje

 • •  prevenirea producerii de deșeuri de ambalaje;

 • •  optimizarea sistemului de reutilizare și reciclare a ambalajelor;

 • •  reducerea la sursă a cantității de ambalaje pe produs (prin reproiectare);

 • •  creșterea cantităților de deșeuri de ambalaje colectate precum și a eficienței colectării selective a acestora;

 • •  crearea și optimizarea schemelor de reciclare/valorificare materială;

 • •  crearea și optimizarea schemelor de valorificare energetică a deșeurilor de ambalaje („neadecvate” pentru valorificare materială);

 • •  reducerea cantității de deșeuri de ambalaje depozitate prin reciclarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje vizează:

 • - valorificarea a 40% din greutatea totală a deșeurilor de ambalaje generate, din care se va recicla 33%, până în anul 2008;

 • - valorificarea a 60% din greutatea totală a deșeurilor de ambalaje generate, din care se va recicla 55%, până în anul 2013.

Alte propuneri constau în:

 • •  asigurarea spațiilor în vederea amplasării containerelor pentru colectarea selectivă de la agenții economici și instituții publice a deșeurilor de ambalaje recuperabile;

 • •  asigurarea spațiilor pentru colectarea de la populație a deșeurilor de ambalaje;

 • •  includerea în fluxul deșeurilor de ambalaje a stațiilor de sortare; se prognozează un procent de sortare de 25% din fracția de ambalaje colectate pentru anul 2008, ajungând în 2015 la 100%;

 • •  extinderea și dezvoltarea capacităților și a industriei de reciclare (unități de procesare), a deșeurilor de ambalaje pentru a contribui la reducerea semnificativă a cantităților de materii prime consumate;

 • •  atragerea operatorilor și investitorilor specializați în activitatea de reciclare/valorificare a deșeurilor reciclabile de ambalaje din circuitele comerciale și industriale (plastic, sticlă, hârtie, carton, metale).

S.C. Ol ARCADIS tgh S.R.L

Iași,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: officeCciarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

l’iese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PLG Etapa II cod: 50/2008PUG/I1

Pag:

131/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|OHS AS 180011

a2) Deșeurile biodegradabile

 • - reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (până în anul 2010);

 • - reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (până în anul 2013);

 • - reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (până în anul 2016).

în ceea privește tratarea deșeurilor biodegradabile în vederea reducerii cantităților depozitate, alternativa analizată propune atingerea țintelor prin trei tehnologii:

 • - recuperare prin reciclare (în cazul hârtiei biodegradabile);

 • - compostare;

 • - tratare mecano-biologică.

b) Deșeurile industriale

Pentru reducerea cantităților de deșeuri de producție generate se propune:

 • - dezvoltarea unor sisteme de reciclare în industrie;

 • - separarea fluxurilor de deșeuri de producție periculoase de deșeurile de producție nepericuloase;

 • - mărirea cantității de deșeuri valorificabile reintroduse în fluxul tehnologic propriu prin aplicarea unor tehnologii curate, la toți producătorii importanți ai municipiului;

 • - orientarea producătorilor către folosirea materiilor prime secundare provenite din reciclarea deșeurilor;

Referitor la depozitele existente de deșeuri industriale, este necesară închiderea și monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri industriale neconforme, conform calendarului: CET Bacău în anul 2012.

c) Deșeurile periculoase generate de sectorul medical

O categorie aparte de deșeuri periculoase o reprezintă deșeurile generate de activitățile medicale. Gestionarea deșeurilor medicale se va realiza conform Strategiei de Gestionare a Deșeurilor, Ordinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, nr. 1215/2003 pentru aprobarea „Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor”, Planului de implementare al Directivei 2000/76/CE - incinerarea deșeurilor, transpusă în HG nr. 128/2002, modificată și completată de HG 268/2005.

Conform acestor documente, se impune:

 • - introducerea în unitățile medicale a infrastructurii pentru colectarea separată a deșeurilor medicale periculoase (anatomopatologice, infecțioase și înțepătoare - tăietoare) și nepericuloase (asimilabile celor menajere);

 • - asigurarea sistemelor securizate de colectare și stocare a deșeurilor spitalicești: amenajarea în unitățile medicale de spații speciale destinate depozitării temporare a deșeurilor periculoase (camere în care să se mențină temperaturi scăzute iar suprafețele de stocare se dezinfectează periodic);

 • - interzicerea depozitării finale a deșeurilor periculoase fără pretratare (sterilizare termică);

S.C. OlARCADISTGH S.R.L

Iași,B-dul.Caro! I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008 PL'G/U

Pag: 132/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001)

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • - realizarea de instalații de sterilizare termică ca treaptă de pretratare, în cadrul unităților medicale, anterior eliminării finale, în vederea inertizării deșeurilor periculoase;

 • - asigurarea transportului în condiții de siguranță a deșeurilor spitalicești de la locul de precolectare la locul de eliminare (incinerator).

d) Nămoluri rezultate din tratarea apelor uzate orășenești

Pentru o mai bună gestionare a acestui tip de deșeuri se propune:

 • - prevenirea eliminării necontrolate pe sol și în apele de suprafață a nămolurilor de la stațiile de epurare prin modernizarea liniilor de nămol din cadrul stațiilor;

 • - închiderea depozitelor de nămoluri neautorizate și ecologizarea zonelor afectate,

 • - utilizarea nămolului în agricultură ca fertilizant sau amendament agricol în cazul în care se respectă condițiile legale prevăzute de O.M. 344/708/2005;

 • - utilizarea nămolurilor pentru reabilitarea terenurilor degradate și acoperirea depozitelor existente (O.M. 344/708/2005);

 • - eliminarea nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate orășenești care nu îndeplinesc condițiile de utilizare în agricultură (nămoluri contaminate);

 • - promovarea coincinerării nămolurilor contaminate de la stațiile de epurare în cuptoarele de ciment.

e) Deșeuri din construcții și din demolări

 • - colectarea separată, la locul de generare, a deșeurilor rezultate din construcții și demolări;

 • - realizarea facilităților pentru tratarea deșeurilor contaminate din construcții și demolări în vederea recuperării sau eliminării;

 • - tratarea deșeurilor necontaminate ce provin din demolare prin instalații fixe și mobile și utilizarea produselor ca agregate în construcții,

 • - dezvoltarea sistemului de facilități în vederea eliminării corespunzătoare a acestor deșeuri (incineratoare);

 • - aplicarea principiului “poluatorul plătește” și responsabilizarea producătorului de deșeuri de acest tip;

 • - acordarea de către autoritățile locale de facilități fiscale pentru firmele care gestionează deșeurile din construcții și demolări.

f) Bifenîliî și trifenilii policlorurați

Se are în vedere continuarea implementării prevederilor Directivei 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor și trifenililor policlorurați (PCB și PCT). Distrugerea PCB-urilor și a PCT-urilor sau a echipamentelor ce conțin aceste substanțe se realizează prin decontaminare și j         incinerarea în condiții adecvate.

Condiții de depozitare și gestiune a echipamentelor și materialelor cu conținut de PCB și PCT:

 • - toate echipamentele aflate în funcțiune sau în conservare care conțin compuși desemnați trebuie să fie etichetate;

S.C. ARCADIStgh S.R.L

Iasî,B-du1.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: officeSDarcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.;250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/U

Pag: 133/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800Î]

 • - amplasamentele în care sunt depozitate echipamentele ce conțin compușii menționați trebuie să îndeplinească următoarele măsuri de precauție:

 • - incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate;

 • - incintele de depozitare vor fi împrejmuite și protejate de infiltrarea apei;

 • - pardoseala incintelor de depozitare trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acțiunea substanțelor chimice si la scurgerile de lichid;

 • - se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

g) Deșeuri de echipamente electrice și electronice

Gestiunea acestui tip de deșeuri se realizează conform prevederilor Directivei Consiliului nr. 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), transpusă în HG 448/2005. Se propune:

 • - realizarea unui sistem județean de centre de colectare a acestui tip de deșeuri, țintele fiind următoarele:

 • •  colectarea a 3 kg deșeu/loc./an, în 2007;

 • •  colectarea a 4 kg deșeu/loc./an, în 2008.

 • - colectarea de la populație se poate realiza în două moduri:

 • •  colectarea de către serviciul de salubritate, printr-un program stabilit;

 • •  colectarea prin intermediul centrelor comerciale care comercializează echipamente electrice și electronice și care să primească în schimb de la cumpărător, echipamentul uzat.

 • - realizarea de centre de reciclare și recuperare a materialelor utile: procesul de recilare trebuie să vizeze, într-o primă fază, îndepărtarea substanțelor periculoase, urmată de dezasamblarea pe tipuri de materiale reciclabile: plastic, metale feroase, neferoase, sticlă, etc., ce pot fi utilizate ca materie primă secundară în orice proces industrial;

 • - stimularea investitorilor / întreprinderilor specializate în colectarea spre valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de uz casnic;

Țintele de atins (conform Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor - Regiunea 1 Nord-Est) în ceea ce privește reutilizarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice sunt:

 • •  reutilizarea, reciclarea și valorificarea a 75% din cantitatea de deșeuri electrice și electronice colectată, în 2007;

 • •  reutilizarea, reciclarea și valorificarea totală a cantității de deșeuri electrice și electronice colectată, în 2008.

h) Vehiculele scoase din uz

Gestiunea deșeurilor provenind din vehicule scoase din uz se realizează conform prevederilor Directivei Consiliului nr. 2000/53/CE, transpusă în HG 2406/2005, privind vehiculele scoase din uz.

Obiectivul strategic vizează înnoirea parcului auto prin valorificarea ecologic rațională a vehiculelor uzate.

S.C. ARCADIS tgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tel:+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:2501 2008 PVG Etapa It cod: 50/20081’UG/JI

Pag: 134/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

|QHSAS1800Î|

Strategia de gestionare vizează:

 • •  asigurarea unei rețele de colectare a vehiculelor scoase din uz, corespunzător repartizate în teritoriu;

 • •  creșterea graduală a reutilizării, reciclării și valorificării componentelor rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz, ținta fiind reutilizarea și valorificarea a 85% din masa vehiculelor scoase din uz până în anul 2015;

 • •  realizarea de facilități pentru depoluarea și dezmembrarea vehiculelor scoase din uz, conforme cu cerințele Uniunii Europene;

 • •  extinderea reutilizării și reciclării materialelor din vehiculele uzate, precum și a valorificării energetice a acelora care nu se pretează la valorificare materială.

i) Uleiurile uzate

Managementul uleiurilor uzate se realizează în acord cu Directiva nr. 75/439/CEE, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE, transpusă în HG nr. 325/2007, ce reglementează activitățile de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor pentru uleiuri uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sănătății populației și mediului.

Gestionarea uleiurilor uzate vizează următoarele aspecte:

 • ■  continuarea activității de colectare și recuperare a uleiurilor uzate;

 • ■  creșterea gradului de colectare a uleiurilor uzate de la utilizatori / populație;

 • ■  aplicarea principiului „poluatorul plătește” și responsabilizarea producătorului (obligația de a asigura sisteme de colectare și valorificare a uleiurilor uzate pentru tipurile de uleiuri comercializate, în limita cantităților introduse pe piață);

 • ■  intensificarea controalelor în vederea respectării legislației de către generatorii, colectorii și valorificatorii de uleiuri uzate;

 • ■  regenerarea, combustia, stocarea, și depozitarea controlată trebuie să se facă de către operatori economici autorizați sub controlul autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, astfel încât să se asigure că instalațiile și tehnologiile utilizate nu pun în pericol mediul și sănătatea populației;

 • ■  eliminarea pieței ilegale a uleiurilor uzate a căror utilizare generează un impact negativ asupra sănătății populației și mediului;

 • ■  realizarea de instalații de valorificare a uleiurilor uzate prin:

 • - regenerarea (rafinarea) uleiurilor uzate pentru obținerea de produse utilizate la producerea lubrifianților auto și industriali;

 • - co-incinerarea (folosirea uleiurilor uzate drept combustibil cu recuperarea căldurii produse);

 • - utilizarea uleiurilor uzate ca și combustibili lichizi secundari în cuptoarele de ciment, prin ardere directă după colectare sau în urma unei trepte de reprocesare ușoară;

 • - reducerea cantității de uleiuri uzate eliminate final prin incinerare.

S.C. OARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506

tel:+40-232-23.24.83 Email: office@>arcadistah.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 l’UG Etapa II cod: 50/2008 PUG/II

Pag: 135/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS18001I

 • 3.3. Strategia privind îmbunătățirea managementului riscurilor naturale și antropice

 • 3.3.1. Riscuri naturale

a) Zone afectate de inundații:

Apariția inundațiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic care conduce la un șir de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Managementul inundațiilor este ușurat de faptul că locul lor de manifestare este predictibil și adesea este posibilă o avertizare prealabilă, iar în mod obișnuit este posibil să se precizeze și cine și ce va fi afectat de inundații.

J

Conform “Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații" se propun următoarele măsuri:

> Măsuri preventive (de prevenire, de protecție și de pregătire):

Aceste acțiuni sunt concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potențiale generate de inundații prin:

 • - evitarea construcției de locuințe și de obiective sociale, culturale și/sau economice în zonele potențial inundabile; adaptarea dezvoltărilor viitoare la condițiile de risc la inundații; promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor și a terenurilor agricole și silvice;

 • - realizarea de măsuri structurale de protecție, inclusiv în zona podurilor și podețelor;

 • - realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor bazinale de reducere a riscului la inundații și a programelor de măsuri; introducerea sistemelor de asigurări etc);

 • - realizarea unor lucrări destinate să rețină și să întârzie scurgerea apelor de pe versanți, din afluenții mai mici ai bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea zăpezilor etc. Aceste lucrări pot fi acțiuni de împădurire sau reîmpădurire a versanților, crearea unor tipuri de învelișuri care să favorizeze infiltrația și să reducă scurgerea apelor de pe versanți, construirea unor baraje de reținere pe fundul văilor;

 • - modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri și canale, precum și prin realizarea unor bazine temporare pe unele porțiuni de luncă pentru a reține apa revărsată;

 • - realizarea de acumulări cu rol complex, sau pentru atenuare viituri: acumulări nepermanente sau amenajare poldere;

 • - aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor și altor construcții civile ori industriale să reziste la creșterea nivelului apelor și la viteza de deplasare a acestora;

 • - întreținerea albiilor cursurilor de apă și a văilor torențiale prin îngrijirea vegetației de pe maluri, prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor și a altor materiale care pot colmata secțiunea de scurgere a apei;

 • - implementarea sistemelor de prognoză, avertizare și alarmare pentru cazuri de inundații:

 • - comunicarea cu populația și educarea ei în privința riscului la inundații.

S.C. ©ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.l, 700506 tek+40-232-23.24.83 Email: office@arcadistoh.ro fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 l 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/II

Pag: 136/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 1400Î1

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

> Măsuri de management operativ (managementul situațiilor de urgență) ce se întreprind în timpul desfășurării fenomenului de inundații:

 • - detectarea posibilității formării viiturilor și a inundațiilor probabile;

 • - prognozarea evoluției și propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă;

 • - avertizarea autorităților și a populației asupra întinderii, severității și a timpului de apariție al inundațiilor;

 • - asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel local pentru intervenția operativă;

 • - activarea instituțiilor operaționale, mobilizarea resurselor etc.

> Măsuri ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundații:

 • - ajutorarea pentru satisfacerea necesităților imediate ale populației afectate de dezastru și revenirea la viata normală;

 • - reconstrucția clădirilor avariate, a infrastructurilor și a celor din sistemul de protecție împotriva inundațiilor;

 • - revizuirea activităților de management al inundațiilor în vederea îmbunătățirii procesului de planificare a intervenției pentru a face față unor evenimente viitoare în zona afectată, precum și în alte zone.

De menționat este faptul că se poate accesa Fondul de Solidaritate al UE care intervine în cazuri de catastrofe majore sau pentru acțiuni de prevenire a dezastrelor.

Măsuri punctuale:

Inundații:

 • •  Lucrări urgente pentru redimensionarea podului de beton de pe DN2 (Bacău -Moinești) în vederea tranzitării debitelor la viiturile corespunzătoare clasei de importanță a municipiului Bacău, deoarece din cauza acestui pod în anul 2005 s-au produs inundații soldate cu importante pagube materiale;

 • •  Decolmatarea Lacului de Agrement;

 • •  Reabilitarea și realizarea de lucrări de apărare împotriva inundațiilor (lucrări de îndiguiri, regularizări, apărări de maluri);

 • •  Punerea în siguranță a lucrărilor existente, de corecție a torenților;

 • •  Studiu în zonele de risc la inundații privind creșterea capacităților de transport și înmagazinare a albiilor minore și majore, realizare de zone care să poată fi inundate temporar la viituri (lucrări de atenuare a undelor de viitură);

 • •  Interzicerea construirii de noi obiective în zonele inundabile și pe zonele de protecție ale lucrărilor hidrotehnice.

b) Cutremure:

 • •  Locuințele cu vechime mai mare și construite din materiale cu rezistență mai slabă (din clasa I de risc seismic) necesită următoarele măsuri:

- evaluarea rezistentei antiseismice actuale a structurii clădirii;

S.C. I^ARCADIStgh S.R.L

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp        700506

tel:+40-232-23.24.83   Email: officecBiarcadistah.ro

fax:+40-332-40.10.33 Web: www.tah.ro

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise si desenate

Contract nr.:250 / 2008 PUG Etapa II cod: 50/2008PUG/JJ

Pag: 137/137

proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri și poduri, apă canal

ISO 90011

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

IQHSAS1800ÎI

 • - reparații și consolidări;

 • - asigurarea pentru daune seismice.

 • •  în cazul producerii unui cutremur se vor lua următoarele măsuri:

 • - formațiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului și delimitarea zonelor (construcțiilor) cu grad ridicat de pericol;

 • - amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor și evacuarea populației și a bunurilor materiale se va executa de către formațiunile de deblocare-salvare în cooperare cu cele de salvare și alte formațiuni specifice;

 • - participarea la amenajarea și asigurarea funcționării punctelor de adunare sinistrați;

 • -  participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, și medicamente;

 • - grupa de intervenție pe autospeciala de stins incendii va acționa în vederea localizării și stingerea incendiilor.

3.3.2. Riscuri antropice (accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase):

 • •  Respectarea Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase - {SEVESOII).

Prevederile acestei directive se aplică activităților în care sunt prezente substanțe periculoase (toxice, foarte toxice, oxidante, explozibile, inflamabile, foarte inflamabile, periculoase pentru mediu) în cantități suficiente astfel încât să existe pericolul producerii unui accident major: SC Petrom SA (Depozit Peco BC), SC Amurco SRL, SC Letea SRL, SC Agricola Internațional S.A. (departamentul Carbac) - secția FRIGORIFER, SC Agricola Internațional S.A.

Scopul este de a preveni accidentele majore în care sunt implicate substanțe periculoase și de a limita consecințele pentru populație și mediu.

 • •  Conformarea cu Directiva UE SEVESO, transpusă în legislația română prin HG 95/2003, Ord. MAPAM 1084/2003, Ord. MAPAM 142/2004:

 • - întocmirea politicilor de prevenire a accidentelor majore pe amplasamentele SEVESO II;

 • - întocmirea rapoartelor de securitate pe amplasamentele SEVESO II;

 • - întocmirea planurilor de urgență internă și externă.

Iași, B-dul. Carol I, nr.4, corp A, et. 1, 700506 cod fiscal: RO 23382732

R.C. J 22-640-2008 capital social 3220.00 RON


ETiS ARCADIS TGHZZZ

'------ telefon: +40-232-23.24.83

fax:    +40-332-

office@arcadls www.arcadis


CertRom

Certificat nr. 1345ISO 9001


Certificat nr. 487


ISO 14001


Certificat nr. 367


proiectare clădiri civile și industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri ^ppduri, apă’cariaF.

F*Â1


OHSAS18001STUDIU PRIVIND INFRASTRUCTURA EDILITARĂ MAJORĂ

PROIECT

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU

Contract nr. 250 / 2008


Faza de proiectare: STUDII P.U.G.

Proiectant general: ARCADISTGH IAȘI

Beneficiar: PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


LISTA DE RESPONSABILITĂȚI Șl SEMNĂȚUfe[ fel efOS1

DIRECTOR GENERAL:


REPREZENTANT

MANAGEMENTUL CALITĂȚII:

ȘEF PROIECT:


Ing. Ionel Vidrașcu

Arh. Elena Dimitriu

COLECTIV DE ELABORARE:

COMPARTIMENT

PROIECTANT

VERIFICAT

:

APROBAT CTE

Urbanism

Arh. Elena Dimitriu Țka Arh. Florin Mrejeru

Arh. Florin Mrejeru

Arh. Elena

Dimitriu 7^

Ing. hidro Cristina

- (/

Geogr. Monica Horaicu

Geogr. Dan Picioruț

Geogr. Adrian Covăsntanu

Ing. Emilia Melnic

Geogr. Elena lacob

Geogr. Roxana Cernescu

Geogr. loan-Răducu Grigoraș

Geogr. Iulian lordache

BORDEROU


PIESE SCRISE

PAG.


=Usta de responsabilități si semnături -Borderou

1.STUDIU PENTRU MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI Șl A TRANSPORTULUI ÎN COMUN

1.1.Infrastructura pentru transportul rutier și studiul de circulație în municipiul Bacău

 • 1.2. Sistemul de parcări în Bacău

1.3.Sistemul de viabilitate rutieră

1.4.Sistemul de transport feroviar

 • 1.5. Sistemul de transport aerian

 • 1.6. Diagnostic și priorități în domeniul rețelei de transporturi

 • 2. - ECHIPAREA EDILITARĂ

  • 2.1. Gospodărirea apelor

  • 2.2. Alimentarea cu apă

  • 2.3. Canalizarea

2 4. Alimentarea cu energie electrică

 • 2.5. Rețeaua de telecomunicații, activitatea de poștă

 • 2.6. Alimentarea cu gaze naturale și căldură

 • 2.7. Gospodărirea comunală

 • 2.8. Diagnostic și priorități în domeniul echipării edilitare

STUDIU PENTRU MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI Șl A TRANSPORTULUI ÎN COMUN

STUDIU DE FUNDAMENTARE CU CARACTER ANALITIC

Căile de comunicație ce interferează la nivelul municipiului Bacău sunt de tip feroviar, rutier și aerian.

1. Infrastructura pentru transportul rutier și studiul de circulație în municipiul Bacău

Studiul respectiv a fost elaborat de compania GTT {Gruppo Torinese Trasporti) din Torino.

Obiectivele studiului urmăresc:

o Creșterea accesibilității zonei analizate, în scopul dezvoltării și satisfacerii necesității de mobilitate

o îmbunătățirea calității mediului, prin diminuarea poluării atmosferice, în limitele stabilite de directive europene și tratatele internaționale în rigoare

o îmbunătățirea securității serviciilor de transport, prin modernizarea parcului mijloacelor de transport

o îmbunătățirea calității serviciilor de transport, urmărind reducerea timpului de călătorie și de așteptare, creșterea încrederii în serviciul de transport, stabilirea unui tarif unic.

Strategiile elaborate pentru atingerea obiectivelor propuse sunt următoarele:

 • 1. îmbunătățirea accesibilității către zona metropolitană, stabilind priorități de acțiune cu privire la: asigurarea unui minim calitativ a infrastructurii și a serviciilor de transport, a standardelor de securitate, de accesibilitate și confort, deservind majoritatea populației.

 • 2. implementarea transportului economic pentru societate, promovarea mijloacelor alternative și a noilor tehnologii, capabile de a decongestiona traficul rutier local în vederea atingerii unui echilibru în exploatarea spațiilor colective.

 • 3. fluidizarea traficului pe secțiuni și intersecții strategice, indispensabilă pentru sprijinirea relansării transportului în comun în zone nedeservite

 • 4. relansarea sistemului de transport colectiv, care poate fi efectuat cu ajutorul măsurilor diferențiate bazate pe reorganizarea rețelei rutiere actuale

 • 5. managementul parcărilor, promovând sistemul de parcări, relocalizarea spațiilor stradale necorespunzătoare, crearea unor serii de parcări de interschimbat amplasate în extremitățile zonelor locuibile în scopul filtrării - parțiale - staționării de lungă durată.

 • 6. dezvoltarea pistelor pentru practicarea ciclismului, aceasta putând reprezenta o nouă sursă pentru mobilitatea cotidiană

 • 7. integrarea diverselor sisteme de transport-individuale și colective, urbane și extraurbane.

O D n o o o o D

O D

I

O O o o o

D

O

O n


S.C. ARCADIS TGH S.A. IAS!

B-dul. Cnrol I nr. 4     Tel: +40-232-232483

E-maU:oflice@tgh.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag. 4/43

Contract nr.:150/ ÎOM       cod: 2S0/2008PUC/I


Transport public

Transportul în comun este oferit de S.C. Transport Public S.A., care practică tarife mici, societate care dispunde de mijloace de transport modeme (marca Mercedes și Irisbus), și Asociația Operatorilor de Transport Public Privat din Bacău, cu mijloace de transport ceva mai puțin performante. Transport Public operează 22 de linii de autobuz. De asemenea s-au demarat investițiile pentru introducerea unor linii de troleibuz (3 trasee), dar acestea au fost sistate, neprimindu-se fondurile guvernamentale necesare terminării investiției (montarea consolelor, a pieselor de rețea, a firului de contact precum si achiziționarea troleibuzelor. Totuși, proiectul de introducere a troleibuzului in Bacau nu a fost abandonat, Asociația TRANSIRA facind demersuri pentru continuarea acestui proiect.

Transportul de persone în municipiul Bacău este structurat pe 10 trasee care fac legătura înre cartiere și zona centrală, precum și legătura între zona de sud și zona de nodr a orașului:

 • - Traseul 1 : FNC - Piața Sud - Piața Centrală - Str. Pituz - str.Energiei - CI. Moinești-Elbac și retur;

Lt. = 20,4km,

Nr.s - 35 stații,

Im. = 0,580 km.

 • - Traseul 3 : FNC - Piața Sud - Piața Centrală - Str. Miorițe I- CI. Moinești - Elbac și retur;

Lt. = 21,4km,

Nr.s - 37 stații,

Im. - 0,580 km.

 • - Traseul 3 B : FNC - Piața Sud - Piața Centrală - Str. Mioriței - Gară și retur;

Lt. = 19,0 km, Nr.s = 33 stații, Im. = 0,580 km.

 • - Traseul 4 : Str. Ștefan cel Mare - CI. Moldovei - Popas Gherăiești și retur;

Lt. = 11,10 km,

Nr.s = 18 stații,

Im. = 0,620 km.

 • - Traseul 5 : POBAC - CI. Romanului - Șerbănești și retur;

Lt. = 10,20 km,

Nr.s = 13 stații,

Im. = 0,780 km.

 • - Traseul 6 : POBAC - CI. Bârladului - Pod Șiret și retur;

Lt. = 8,20 km,

Nr.s = 14 stații,

Im. = 0,580 km.

 • - Traseul 14 : FNC - str. Milcov- str. Mioriței - Gară și retur;

Lt = 20,10 km,

Nr.s = 33 stații,

Im. = 0,610 km.

 • - Traseul 17 : FNC - Piața Sud - Piața Centrală - str. Oituz - Str. Gării- Gară - str. Mioriței - Autogară - Piața Centrală - Piața Sud - FNC;

Lt. = 17,90 km,

Nr.s = 32 stații,

Im. = 0,560 km.

- Traseul 22 : FNC - Piața Sud - Piața Centrală - str Ștefan cel Mare - Aprodu Purice și retur.;

Lt. = 16,10 km,

Nr.s = 30 stații,

Im. = 0,540 km.

Unde: Lt. - lungime traseu (km)

Nr.s - număr de stații

Im. - Interstație medie (km)

Majoritatea traseelor sunt deservite de autobuze, cu excepția traseelor nr. 5 (POBAC -Șerbănești) și nr. 6 (POBAC -Pod Șiret), care în present sunt deservite de microbuze, datorită restricției de viteză impuse peste podul vechi de le Șerbănești.

Traseul nr. 4 Str. Ștefan cel Mare - CI. Moldovei - Popas Gherăiești, la orele de vârf, când fluxul de călători este mare, este deservit de un autobus, iar în restul zilei de un microbus care are un interval de succedare mai mic decât al autobuzului, reducându-se astfel timpul de așteptere în stație.

Pentru preluarea fluxului de călători la intrarea și ieșirea din schimb a salariaților din zonele de nord, vest și sud ale orașului graficele de circulație au fost adoptate la cerințele societăților din zonă, respectându-se intervalul de succedare a mijloacelor de transport pentru fiecare traseu în parte.

în urma sondajelor zilnice efectuate de către personalul departamentului transport pe trasee, s-au stabilit care sunt punctele și intervalele orare în care fluxul de călători este maxim și s-au luat măsurile necesare pentru fluidizarea traficului și evitarea aglomerației.

Starea tehnică a mijloacelor de transport este bună, majoritatea autobuzelor și microbuzelor sunt fabricate după anul 2003.

Din programul de ivestiții prevăzut a se efectua în 2007 s-a implementat proiectul de manageent al flotei prin GPRS, etapa 1 din proiectul de ticheting electronic, raportându-se pentru anul 2008 realizarea etapei a 2-a a proiectului de ticheting electronic (înlocuirea legitimațiilor de transport tip abonament cu cârduri magnetice), precum și achiziționarea de autobuze cu platformă joasă pentru accesul persoanelor cu handicap.

Etapele dezvoltării transportului public

în momentul actual, municipiul Bacău este deservit de S.C. Transport Public S.A. cu 10 linii de transport în comun. Transportul este asigurat de autobuze relativ noi, din anul 2003, însă acestea nu asigură acoperirea municipiului integral.(figura nr. 1).Proiectul promite a se desfășura în trei etape:

 • 1. pe termen scurt (1-2 ani) : în această etapă inițială se redefinesc traseele de transport public, în special linia de forță cu utilizarea autobuzelor articulate pe traseul Calea Republicii (plecare din sudul Bacăului), Calea Mărășești, str. 9 Mai

 • 2. pe termen mediu (5 ani) : linia de forță va fi prelungită pe coridor prioritar până în dreptul gării urmând traseul străzii Miorița, iar zonele “omise" de transportul public vor suferi anumite modificări în zona centrală pentru evitarea suprapunerii traseelor

 • 3. pe termen lung (10 ani) : va fi implementată linia de metrou pe traseul liniei de forță cu extinderea serviciului și în zona aeroportului și a cartierului CFR.

Conform studiului, pe termen scurt și mediu, numărul de vehicule rămâne constant față de configurația actuală. Strategia pe termen lung estimează faptul că numărul total de vehicule scade ca urmare a vitezei comerciale a liniei de metrou.

Per total, se impune achiziționarea unui număr de 24 autobuze articulate și 14 garnituri de trenuri de metrou. în momentul în care linia subterană va funcționa, autobuzele articulate vor putea fi refolosite pe liniile de suprafață mai libere, ulterior putându-se utiliza pentru deservirea localităților din zona metropolitană

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-dul. Ca rol I nr. 4     Tel: +40-232-232483

E-mail:ofTice@<gh.ro Fai:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag. 7/43

Contract nr.:250 / 2008       cod: 250/2008PUC/I

2. Sistemul de parcări în Bacău

Problema locurilor de parcare nu avea cum să “ocolească" și municipiul Bacău. Astfel, se impune elaborarea unui program urbanistic de parcări, prevăzut în cadrul planului urbanistic de mobilitate, ce va lua în considerare o etapă mai mare de timp de implementare, de circa 10 ani. Astfel, sistemul de parcări în structură (subterană și/sau multietajată) sau de suprafață în funcție de amplasare și utilizare se clasifică în :

v' Parcări de interschîmb, utilizat de populația din zona metropolitană, fiind amplasate spre periferia orașului și deservite de liniile de transport public.

J Parcări de interes, amplasate în vecinătatea zonelor de interes public și comercial pentru populație

J Parcări de apartenență, pentru „acoperirea" locuitorilor din zone cu densitate de locuire mare și cu o ofertă de spații pentru staționarea vehiculelor redusă.

Actualmente, municipiul Bacău dispune de un total de 18 parcări, localizate cu precădere în zona centrală.

Prin respectivul proiect sunt prevăzute următoarele:

o sistematizarea parcării din str. Aviatori, locuri de parcare 15-30

o sistematizarea parcării multinivel supraterane pe 4 nivele prevăzută pentru str. Nicu Ene intersecție cu B-dul Unirii

o Sistematizarea parcării multinivel de construit în str. Lernii (Teatrul G.Bacovia)

o Construirea de locuri de parcare în str. Hatman Berescu

3. Sistemul de viabilitate rutieră

Municipiul Bacău deține o rețea de străzi de tip radial-concentric. Conform unui studiu preliminar cu privire la dezvoltarea și organizarea circulației elaborat de S.C. CONTUR PLAN S.R.L. mai vechi s-au evidențiat trei (3) inele de străzi.

Astfel, primul inel de străzi (inelul zonei centrale) este constituit din străzile 9 Mai (categoria a ll-a), B-dul Unirii (categoria a ll-a), str. Oituz (porțiunea dintre Bd. Unirii și str. Războieni, categoria a lll-a) și str. Războieni (categoria a ll-a între str. Oituz și Sturza și categoria a lll-a între str. Sturza și Parcului).

Cel de-al doilea inel pe care se desfășoară la ora actuală traficul de tranzit în partea de sud-est, nord și nord-vest, este format din străzile Milcov (categoria a ll-a), I.L. Caragiale (categoria a ll-a), Vadu Bistriței (categoria a ll-a), str. Gării (categoria a ll-a până în str. M.Eminescu și categoria a lll-a până la intersecția cu str. Oituz), str. Constantin Ene (categoria a lll-a) și str. Garofița (categoria a lll-a).

Al treilea inel, în prezent neînchis, reprezintă varianta șoselei de centură a municipiului și este alcătuită din străzile A. Șeptilici (categoria a lll-a), str. Narciselor (categoria a lll-a) și str. Tecuciului - DC 87 (categoria a lll-a). Inelul traversează râul Bistrița prin partea de sud a orașului și continuă pe str. Chimiei (categoria a lll-a până la pasajul peste calea ferată, apoi este de categoria a ll-a până în str. Republicii),

Celelalte străzi din trama majoră fac în cea mai mare parte legătura între inelul 1 și 2, majoritatea fiind de categoria a lll-a. Excepția este reprezentată de str. Alexandru cel Bun

(categoria a II-a cu zona verde mediană) care leagă zona centrală de zona de agrement de pe insula Bistriței.

Municipiul Bacău este străbătut de importante căi rutiere de ordin european, fiind ierarhizate astfel:

 • 1. categoria A : E85 (Lituania, Belarus, Ucraina) - Șiret- Suceava - Roman - Bacău -Buzău - Urziceni - București - Giurgiu - (Bulgaria, Grecia)

 • 2. categoria B : E 574 Bacău - Onești - Târgu Secuiesc - Brașov - Pitești - Craiova

La acestea se adaugă drumul național 2F spre Vaslui, drumul național DN 2G spre Moinești și DN 15 spre Buhuși (figura nr.2).

Datorită creșterii numărului de autovehicule (de la o valoare de 46.000 în 2004, către peste 100.000 la finele anului 2007) și a subdimensionării rețelei stradale, se ajunge des la ambuteiaje. în prezent, la nivelul orașului există 27 de instalații de semaforizare, 21 pentru vehicule și 6 pentru pietoni.

Spre a se rezolva aceste probleme sunt necesare investiții în infrastructura rutieră. în acest sens, șoseaua de centură va rezolva o parte din problemele de trafic, prin preluarea traficului, atât ușor cât și greu, ce tranzitează municipiul Bacău.

Traseul stabilit este redat în figura nr. 3, porțiunea de est suprapunându-se cu un mai vechi proiect, autostrada Adjud-Roman. în partea de nord-vest șoseaua de centură nu se închide într-un inel perfect, fiind întreruptă de construcțiile din zonă, fiind necesare lucrări mai laborioase, de genul viaductelor.

La nivel interurban, sunt necesare lucrări de infrastructură majoră, impunându-se construcția unui pasaj subteran care să asigure traversarea căii ferate între str. Oituz și str. General Ștefan Gușe, cu scopul realizării legăturii optime între centrul Bacăului și zona de vest a urbei.

Printre alte lucrări, sunt prevăzute și modificări ale viabilității rutiere și pietonale pe străzile Str. Lăcrămioarelor, str. Nalbei, str. Gladiolei, modificări în intersecția Arcadie Șeptilici -str. Ștefan Gușe și modificări în zona sensului giratoriu între str. Oituz și str. Gării. Ulterior sunt prevăzute semaforizarea intersecțiilor str. George Bacovia - str. Banca Națională și str. Oituz -str. Gării.

S-a mai analizat și posibilitatea realizării unei străzi de legătură între B-dul Alexandru cel Bun și B-dul Sandu Sturdza prin traversarea zonei centrale. Soluția estimată de administrația locală susține ideea realizării unei străzi de legătură de-a lungul străzilor Aleea Antonescu și Pasajul Revoluției, incluzând demolarea Liceului Sportiv (amplasat de-a lungul străzii 9 Mai în fața B-dului Alexandru cel Bun) cât și implementarea unui sens giratoriu la intersecția dintre B-dul Alexandru cel Bun și str. 9 Mai.

Conform studiului de circulație realizat de echipa GTT, propunerile de modificare ale viabilității, se vor desfășura în trei etape:

 • 4. pe termen scurt

o realizarea de panouri fonoizolante pentru liniile feroviare

o implementarea de pasarele pietonale pentru traversarea căilor ferate și restructurarea pasarelei existente în apropierea gării CFR Bacău

o implementarea de sensuri giratorii

o modernizarea și lărgirea străzii Ion Luca Caragiale pe secțiunea Nord

o realizarea de piste pentru ciclism

 • 5. pe termen mediu

o realizarea de intersecții cu control semaforizat inteligent și prioritate pentru mijloacele publice de transport (sistem AVM)

o extinderea pistelor de ciclism

 • 6. pe termen lung

 • a. extinderea intersecțiilor dotate cu semafoare inteligente și prioritate pentru mijloacele publice de transport (sistem AVM)

 • b. realizarea unui subpasaj rutier în corespondență cu trecerea la nivel cu calea ferată din str. Alexei Tolstoi

 • c. extinderea pistelor de ciclism

7. Sistemul de transport feroviar

Municipiul Bacău este tranzitat de însemnate rute feroviare permițând legătura cu nordul țării (Suceava, Botoșani), estul României (lași) sudul (Ploiești, București) și vest (Brașov, Sibiu, Tg. Mureș).

Astfel, magistrala feroviară 500 București (Nord) - Ploiești (sud) -Adjud - Pașcani -Suceava - Vicșani este dublă și electrificată (figura nr. 4).

Pe tronsonul București-Ploiești-Adjud-Bacău-Pașcani magistrala se suprapune și pe traseul coridorului feroviar pan-european IX stabilit prin conferințele de la Praga (1993), Creta (1997). Astfel, se dorește modernizarea traseului pe teritoriul României (595 km) și electrificarea tronsoanelor Videle - Giurgiu Nord si Socola ~ Ungheni Prut. Ulterior, în urma modernizării infrastructurii feroviare viteza comercială va fi de circa 120 km/h(figura nr. 5).

Fig. 4. Magistrala 500

Sursa: http://www.wikipedia.org

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-dul. Cnrol 1 n r. 4     Tel: +40-232-232483

E-moiltoffice@tgh.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag 11/43

Contract nr.:25O / 2008       codi 250/2008PUG/I


Figura nr. 5. Traseu! coridorului feroviar pan-european IX

Sursa: http://www.unece.org

Sistemul de transport aerian

Municipiul Bacău este deservit de aeroportul Internațional “George Enescu. Acesta a fost deschis traficului aerian public de călători și marfă la data de 1 Aprilie 1946.


Aeroport


Pleca- - ore pleca-e

Luni

Mani

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

Sot r< - ore plecare

Luni

Marti

Miercuri

JOI

Vmen

Sambala

Dumuwca

Legenda

 • — Ta rom

 • — ■ Carpaîair

 • — BljeAir

  S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

  B-dul. Caro) 1 nr. 4     Tel: +40-232-232483

  E-mnil:office@tgh.ro Fax:+40-332-401033

  REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

  Piese scrise

  Pag. 12/43

  Contract nr.:2S0 / 2008       cod: 2S0/2008PVG/1

A fost declarat prin decret prezidențial în 1976 aeroport internațional. Cu o pista de 2.500 m lungime si 80 m lățime si o suprafața totala de peste 200 ha și operând 3 companii de zbor ce asigură legături aeriene interne, cât și internaționale, a înregistrat la finele anului 2008 peste 119.000 pasageri. Cei trei operatori (Tarom, Carpatair și Blue Air) asigură legături atât directe, cât și cu escală către destinații ca București, Timișoara, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Milano, Stuttgart, Munchen, Dusseldorf (figura nr. 6).

Aeroportul Internațional Bacău "George Enescu" (codul IATA pentru aeroport: BC) este cel mai mare aeroport din Moldova și unul din cele mai mari ale țării (de asemenea intrat într-un vast proces de modernizare). Aeroportul se află la 10 km față de centrul orașului Bacău, în partea sudică a acestuia.

Numărul operatorilor aerieni in regim internațional de pe Aeroportul Bacau a crescut de la unul singur in 2002 (Carpatair) la trei in 2006 (Carpatair, BlueAir si Tarom). Bacaul e cuprins in rețeaua strategica internaționala. Ritmul dezvoltării in ultimii ani depășește cu mult capacitatile altor aeroporturi din tara, dar din cauza vechimii pistei suntem nevoiti sa restricționam numărul de aterizări.

în viitorul apropiat aeroportul Bacău va „suferi” o modernizare accentuată prin preluarea în concesiu pe o perioadă de 34 ani de către operatorul Blue Air, acesta investind o sumă de circa 45 milioane de euro.

Diagnostic și priorități în domeniul rețelei de transporturi

în urma analizei situației actuale a infrastructurii de transport a municipiului Bacău se conturează câteva aspecte și concluzii edificatoare privind calitatea și funcționalitatea acestei componente esențiale a infrastructurii municipiului:

 • - județul Bacău și municipiul Bacău ocupă, o poziție strategică, în partea de est a Uniunii Europene;

 • - cel mai important drum internațional;

 • - starea necorespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ cât și al capacității portante, a unor segmente extinse de drum județean și a unei părți semnificative a drumurilor comunale;

 • - Parcări amenajate insuficiente (grupuri sanitare, telefon) în lungul arterelor rutiere principale,

 • - lipsa șoselei de centură în jurul orașului,

 • - drumurile pentru transportul de tranzit trec prin orașul Bacău deoarece acesta nu dispune de o șosea de centură;

 • - poluarea ridicată datorită traficului rutier aglomerat în oraș;

 • - condiții sufocante în mijloacele de transport public (mai ales la orele de vârf);

 • - repartiția teritorială inechitabilă a firmelor care au declarat ca principal domeniu de activitate transportul; cea mai puternică concentrare se observă în municipiul Bacău;

 • - facilități nesatisfăcătoare pentru bicicliști și pentru pietoni;

 • - sistemul de transport public este vechi și limitat la granițele orașului Bacău, pentru a merge în zona adiacentă trebuie schimbat autobuzul;

 • - procentul drumurilor publice modernizate din municipiul Bacău reprezintă doar 18% din lungimea totală a drumurilor publice, în anul 2005;

  S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

  B-duL Carol 1 n r. 4     Tel: +40-232-232483

  E-maihofnce@tgh.ro Fax:+40-332-401033

  REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

  Piese scrise

  Pag. 13/43

  Contract nr.:250 / 2008       cod: 2S0/2008PUG/1

Drumurile naționale nu au probleme în ceea ce privește capacitatea portantă, în schimb s-au semnalat probleme legate în primul rând de capacitatea de circulație necesitând:

 • - benzi suplimentare;

 • - mărirea razelor curbelor de racordare;

 • - micșorarea declivitâților;

 • - Amenajarea intersecțiilor;

 • - îmbunătățirea vizibilității, soluțiile stabilindu-se numai pe baza studiilor de specialitate.

 • - ponderea drumurilor județene și comunale cu îmbrăcăminți ușoare rutiere este de 27,12% din total, la nivelul anului 2005;

 • - principalele căi ferate internaționale trec prin municipiul Bacă, spre Ucraina și Bulgaria.

 • - infrastructura căilor ferate este destul de veche și nu susține circulația trenurilor moderne, rapide;

 • - mare parte din materialul rulant necesită modernizare si este necesară electrificarea mai multor linii de cale ferată;

 • - condițiile de slabă calitate autovehiculele de transport public și din trenuri,

 • - nu există un sistem general de management al transportului public, conexiunile dintre diferitele modalități de transport (aerian, feroviar, rutier) fiind dificile;

Infrastructura de transport aerian se caracterizează prin:

 • - infrastructura rutieră spre aeroport, ca și transportul public până acolo sunt slab dezvoltate, aceste legături rutiere traversând zone locuite (unde străzile au capacitate redusă de trafic);

 • - aeroportul poate primi doar avioane de capacitate mică (pista de aterizare nu are caracteristicile necesare pentru primirea avioanelor standard din cursele internaționale).

 • - calitatea și dimensiunile necorespunzătoare ale actualei piste;

Deoarece dezvoltarea infrastructurii de transport este esențială în dezvoltarea unor sectoare economice puternice (comerț, turism, industrie), reiese că dezvoltarea pe viitor a municipiului Bacău și a județuluiîn general depinde enorm de viitoarea evoluție în ceea ce privește sectorul transporturilor.

Prin urmare, se conturează următoarele priorități:

 • - reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport rutier:

 • - modernizarea suprafeței de rulare,

 • - redimensionarea drumurilor județene și a drumurilor comunale;

 • - îmbunătățirea sistemului de semnalizare rutieră la standarde europene: a drumurilor naționale, județene, comunale, a podurilor, trecerilor de nivel cale ferată;

 • - construirea de autostrăzi care să facă legătura cu vestul țării,

 • - modernizarea căilor rutiere și feroviare aferente ca și a drumurilor naționale ce fac legătura cu Republica Moldova;

 • - modernizarea căilor rutiere aferente unor traseelor turistice,

 • - construirea unei șosele de centură pentru municipiul Bacău, în vederea dirijării traficului de tranzit în afara orașului,

 • - crearea unui sistem de management pentru transportul public și îmbunătățirea transportului intermodal,

 • - reabilitarea infrastructurii feroviare, aflată într-o stare tehnică proastă, precum și a instalațiilor care o deservesc, în vederea eliminării decalajelor tehnice față de rețeaua feroviară din Uniunea Europeană;

  S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

  B-dul Carol 1 nr. 4     Tel: +40-232-232483

  E-mail:oftfce@tgh.ro Fax:+40-332-401033

  REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

  Piese scrise

  Pag

  14/43

  Contract nr.:2S0 / 2004       cod: 2W2008PUG/1

 • - modernozarea Aeroportului Internațional Bacău.

 • - existența în lucru a “Studiului de circulație"

2. ECHIPARE EDILITARĂ

2.1. GOSPODĂRIREA APELOR

Municipiul Bacău este amplasat în bazinul hidrografic al râului Șiret, la confluiența a două râuri importante: Șiret și Bistrița.

Rețeaua hidrografică a municipiul Bacău este formată din râul Șiret, care curge pe la limita de est a municipiului și afectează mai puțin teritoriul acestuia, râul Bistrița situat în partea de nord est a municipiului și râul Trebeș-Bârnat, cu afluienții săi pârâul Negel și pârâul Limpedea, situați în zona nordică a municipiului Bacău.

Râul Bistrița traversează o parte a teritoriului municipiului Bacău, situat în părțile de nord-est și est între hidrocentrala Lilieci și confluiența cu râul Șiret din coada lacului Galbeni.

Râul Bistrița este amenajat hidroenergetic încă din anii 1965-1966.

Pe teritoriul municipiului Bacău se află canalele de aducțiune-fugă de la hidrocentralele Lilieci și Bacău, lacul Bacău, lacul de agrement, precum și sectoarele de albie veche dintre barajul Lilieci și coada lacului Bacău și dintre barajul lacului Bacău și confluiența cu râul Șiret.

Râul Trebeș-Bârnat drenează zona de nord a municipiului Bacău între comuna Mărgineni și confluiența cu râul Bistrița din aval de barajul Bacău. Râul Trebeș primește ca afluent pârâul Negel, în amonte de podul Mărgineni și pârâul Limpedea, în cartierul Gherăiești. După confluiența cu pârâul Limpedea, cursul de apă se numește Bâmat.

Râul Șiret curge la circa 3 km est de limita municipiului, iar viiturile pe acest curs nu afectează teritoriul acestuia, ci numai comunele vecine Săucești și Letea Veche.

Prin STUDIUL HIDROLOGIC întocmit de A.N. Apele Române, Direcția Apelor Șiret Bacău, au fost prelucrate statistic datele de monitorizare îndelungată de la stațiile hidrometrice din zonă și s-au valorificat corelațiile și relațiile de generalizare valabile în zonă. Prin acest studiu, efectuat pe râurile Bistrița, Trebeș-Bârnat, Negel, ne-au fost puse la dispoziție date hidrologice referitoare la inundabilitatea teritoriului municipiului Bacău și anume debite și niveluri maxime cu diferite probabilități de depășire în secțiuni caracteristice pe cursurile de apă mai sus menționate.

Cotele corespunzătoare debitelor maxime de diferite probabilități de depășire au fost determinate pe profile ridicate în secțiuni caracteristice stabilite în colaborare cu SGA Bacău.

Pentru fiecare profil s-au calculat coordonatele cheilor limnimetrice și s-au marcat cotele corespunzătoare debitelor de calcul și cotele de inundabilitate.

Din măsurătorile efectuate la forajele hidrogeologice aparținând stațiilor hidrologice Bacău si Onești, se constata ca nivelurile hidrostatice din bazinele hidrografice Șiret, Bistrița, Tazlau si Trotus au valorile in scădere lenta fata de anul 2006, cunoscut ca un an cu precipitații medii. In prezent nu se semnalează situații critice de deficit in privința alimentarii cu apa a localităților urbane si rurale din sisteme de alimentare cu apa centralizate.

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-dul. Caro) I nr. 4     Tel: +40-232-232483

E-mail:ofnce@tgh.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag. 15/43

Contract nr.;250 / 2008       cod: 250/2008PUG/I

Lucrările hidrotehnice existente în administrarea A.N, Apele Române

Confom datelor primite de la Administrația Națională "Apele Române" Direcția apelor Șiret, amenajările de gospodărirea apelor din bazinul hidrografic Șiret au în vedere:

-acoperirea cerinței de apă pentru centre populate, industriale și alte folosințe;

-combaterea efectelor distructive ale apelor;

-valorificarea potențialului hidroenergetic;

-protecția calității surselor de apă.

 • 1. Amenajare afluienți râu Bistrița

 • -  Lungime 5 km

 • -  Q1% = 223mc/s

 • -  Q 0,1% = 421mc/s

 • -  PIF 1981 - lucrarea este în curs de refacere la clasa de importanță proiectată.

 • 2. Dig mal drept râu Bistrița zona industrială Bacău sud

 • -  Lungime 7,3 km

 • -  Q1% = 2590 mc/s

 • -  Q 0,1% = 4350 mc/s

 • -  PIF 1976

 • 3. Acumulare baraj lac redresare aval captare UHE Bacău II

S = 50,4 ha

 • -  Vcoron. » 2,650 mii. mc

 • -  V NNR - 0,993 mii. mc

 • -  Vaten 0 0,127 mii mc

 • -  Q1% = 1780 mc/s

 • -  Q 0,1% = 3360 mc/s

 • -  PIF 1975

Lucrările hidrotehnice existente în administrarea SC Hidroelectrica SA

1. Acumularea Bacău

 • -  V = 4 mii mc

 • - H=18m

 • -  S = 202,4 ha

 • -  Q2% = 1490 mc/s

 • -  Q 0,5% = 1960mc/s

 • -  PIF 1966

Lucrările hidrotehnice în curs de execuție

Amenajare afluienți râu Bistrița (Trebeș, Negel, Limpedea) în zona municipiului Bacău.

Disfuncționalități:

• Sunt necesare lucrări urgente de redimensionarea podului peste pârâul Trebeș, în vederea tranzitării debitelor la viiturile corespunzătoare clasei de importanță pentru municipiul Bacău. Din cauza acestui pod, în anul 2005 s-au produs inundații soldate cu importante pagube materiale.

 • - Râurile Bistrița (sectoarele de albie veche), Trebeș, Bârnat, Negel ridică probleme de inundații.

 • - Existența unor construcții amplasate în zona de protecție a lucrărilor hidrotehnice (exemplu dig mal drept și stâng pârâu Negel str. Arcadie Septiliciși str. Brândușei, pârâul Trebeș, zona aval pod de pe DN 2).

 • - Pagube potențiale: în zona inundabilă sunt amplasate 245 gospogării, 3,7 km străzi, 12ha teren agricol, 0,1 ha pățune, 15 obiective economice.

2.2. ALIMENTARE CU APĂ

în municipiul Bacău sistemul centralizat de alimentare cu apă funcționează după schema tehnologică care cuprinde: captarea (prelevarea), pomparea, transportul, tratarea, înmagazinarea și distribuția apei.

Alimentarea cu apă în sistem centralizat a municipiului Bacău deservește o populație totală de 150.570 locuitori și 1785 obiective industriale.

Captarea

Municipiul Bacău este alimentat cu apă din următoarele surse subterane și de suprafață aflate în exploatare:

a. Surse subterane

Alimentarea cu apă din sursă subterană este asigurată de 6 frontui de captare:

1. Frontul de captare Gherăiesti I - cartier Gherăiești Bacău, realizat între anii 1966-1982;

Acest front de captare este compus din 44 de puțuri forate la mică adâncime 12-13m. Debitul maxim de 195 l/s furnizat de acest front este transportat la rezervoarele 2 x 5.000 mc și 2 x 10.000 mc de la stația de pompare Gherăiești printr-o conductă colectoare telescopică cu Dn - 300 + 600 mmîn lungime de 3,2 km și o conductă de transport Dn = 600 mm în lungime de 150m.

2 Fronturile de captare Gherăieștill Lunca - Parc Gherăiești, realizat in anul 1978 si extins in anul 1985;

Acest front este compus din 35 de puțuri forate de mică adâncime 12-14m. Debitul de 140 l/s poate fi transportat la stația de pompare Gherăiești printr-o conductă colectoare telescopică Dn 150-180 mm în lungime de 1,3 km și o conductă de transport Dn 800mm în lungime de 2,4 km.

Actualmente acest front de captare este în conservare.

 • 3. Fronturile de captare Mărgineni 1 Zona Aviasan Bacău, realizat in anul 1958

Acest front de captare este format din 28 de puțuri de mică adâncime 12-13 m. Debitul de 80 l/s ajunge în rezervorul de 10.000 mc de la stația de pompare Mărgineni prin intermediul conductei colectoare Dn = 150-500 mm în lungime de 2,3 km.

 • 4. Fronturile de captare Mărgineni 2-NV Bacău de-a lungul CF Bacău-Roman, realizat in anul 1986.

Acest front de captare este format din 16 puțuri forate 16-18 m. Debitul de 80 l/s este transportat la stația de pompare Gherăiești prin intermediul conductei colectoare Dn = 200-350 mm în lungime de 1,34 km și o conductă de transport DN 500 mm în lungime de 3,8km.

 • 5. Fronturile de captare Hemeius I - localitatea Hemeiuș în vecinătatea municipiului Bacău.

Acest front de captare este format din 13 puțuri. Debitul de 70-80 l/s este transportat în rezervorul de 10.000mcMărgineni prin intermediul conductei colectoare telescopice Dn = 200-400 mm în lungime de 800 m și o conductă de transport DN 600 mm în lungime de 3,7 km.

 • 6.  Fronturile de captare Hemeius II - localitatea Hemeiuș - realizat in anul 1986

Acest front de captare este compus din 5 puțuri săpate tip cheson. Debitul de 70-80 l/s ajunge în rezervorul de 10.000 mc Mărgineni prin intermediul conductei colectoare telescopice Dn -150-500 mm în lungime de 2,3 km.

Cele 6 fronturi de captare a apei subterane sunt dotate cu electropompe marca GRUNDFOS si automatizate cu echipament SCHNEIDER prin investițiile realizate in perioada anilor 1999-2002 cu ajutorul B.E.R.D., care au condus la îmbunătățirea modului de exploatare, funcționarea lor fiind urmărită pe calculator.

La fronturile de captare Gheraiesti l+ll, Hemeiusi l+ll si Mărgineni l+ll, se constata doar o scădere ușoara a nivelurilor freatice care nu influențează însă asigurarea resurselor de apă.

b. Surse de suprafață

Captare de suprafață Poiana Uzului, amplasată în zona orașului Dărmănești, cu stație de tratare a apei Caraboaia, aflată în gestiunea societății S.C. Apa Serv S.A., societate aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău. Aducțiunea de apă de la stația de tratare Caraboaia are un debit proiectat de 500 l/sec. Din această sursă se poate preleva 150-370 l/s, funcție de electropompele montate și de solicitările de consum ale utilizatorilor. Stația de tratare este amplasată la 62 km NV de municipiul Bacău.

In acumularea Poiana Uzului, care asigura alimentarea cu apa a localităților de pe Valea Trotusului (Darmanesti, Comanesti, Moinesti, Târgu Ocna, Onești) și parțial a municipiului Bacău, precum și a altor localități de pe traseele conductelor de aductiune este stocat un volum de 58,09 milioane mc, gradul de umplere fiind de 64 %.

Producția medie zilnica este de 72.000 mc/zi din sursele subterane și de 28.000 mc/zi din apa de suprafața, in total aproximativ 100.000 mc/zi, iar debitele sunt de cca. 990 -1000 L/s pentru puțuri si cca. 360-480 L/s pentru aducțiune.

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-dul. Carol I nr. 4     Tel: +40-232-232483

E-mnil:orfice@tgli.ro Fax:+40-332-401033

Se observă că în ultimii 8 ani capacitatea de producere a apei potabile s-a diminuat, în intervalul 2000-2002 aceasta a scăzut, după acest interval rămânând constantă.

Pompare

Apa captată din puțuri și cea din aductiunea Poiana Uzului este înmagazinată in rezervoarele stațiilor de pompare, clorinată și apoi distribuită. Aceste stații de pompare sunt:

 • - Stația de pompare Gheraiesti (4700 mc/h) - realizata în perioada 1965-1967 extinsă în anul 1986 și modernizată în cursul anului 1999 este amplasată în zona nord a orașului Bacău in cartierul Gherăiesti, dispunând de o capacitate de stocare de 30.000 mc;

 • - Stația de pompare Mărgineni (6600mc/h)- realizată în anul 1958 cu extindere in anul 1980 și modernizare in 1998 este amplasată în partea de nord-vest a orașului lângă albia pârâului Limpedea dispunând de o capacitate de stocare de 10.000 mc. Stația pompează apa clorinata ce provine din cele trei fronturi de captare în rezervoarele 2 x 5000 mc de pe dealul Barați.

Aducțiune

Apa tratată este transportată de la Poiana Uzului către municipiul Bacău cu ajutorul unei conducte de aducțiune cu diametrul 800mm, din tuburi de beton precomprimat (35 km) și tuburi de oțel sudate elicoidal (27 km). La 20km amonte de descărcarea aducțiunii în rezervorul de 10.000mc amplasat pe dealul Barați de lângă municipiul Bacău, există o stație de reclorinare a apei.

Rezervoare de înmagazinare:

 • -  Rezervoare Gherăiești - 4 bucăți (30.000mc) - 2 rezervoare x 10.000 mc

- 2 rezervoare x 5.000 mc

 • -  Rezervoare Mărgineni -2 buc (10.200 mc) -1 rezervor x 10.1000 mc

-1 rezervor x 200 mc

 • -  Rezervoare Barați -3 bucăți (20.000 mc) - 2 rezervoare x 5000 mc

-1 rezervor x 10.000mc

Distribuție

Alimentarea cu apa potabilă a consumatorilor de pe raza municipiului Bacau este realizată printr-un sistem inelar cu lungimea totală de 262,5 kilometri, rețeaua fiind din conducte de fontă, oțel, beton armat sau azbociment.

Pentru transportul apei potabile lungimea conductelor este de 102,2 km, având diametrul între 600 mm si 800 mm, pentru distribuție este de 114,8 km, având diametrul situat intre 100 mm si 400 mm, iar pentru branșamente este de 38,2 km, cu diametrul cuprins între 26 mm si 52 mm.

Apa este trimisă din stațiile de pompare spre consumator prin intermediul conductelor de magistrala: la Statia de pompare Gheraiesti distribuția apei se realizează prin trei magistrale de plecare (două din oțel cu diametrul de 600 mm, respectiv 800 mm si una din PREMO cu diametrul de 600 mm), la Statia de pompare Mărgineni distribuția apei se face prin doua plecări (una din fonta si una din tuburi PREMO cu diametrul de 600 mm fiecare), iar la Statia de pompare Barati-Calugara prin intermediul a două magistrale:

 • - o conductă din fontă cu diametrul 600 mm, care face legătura între rezervoarele 2x 5.000 mc și rețelele de distribuție din zona de NV a orașului;

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-dul. Carol I nr. 4     Te): +40-232-232483

E-mail:office@tgb.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag. 19/43

Contract nr.:2$0 / 200»       cod: 250/2008PUG/I

- o conductă PREMO de 800 mm, care face legătura între rezervorul de 10.000 mc. și rețelele din zona de distribuție din zona centrală și de sud a municipiului Bacău.

După tipul materialelor, conductele de distribuție au următoarele lungimi:

 • -  Conducte fontă -141,9 km:

 • -  Conducte oțel - 76,1 km;

 • -  Conducte beton armat - 15 km;

 • -  Conducte azbociment - 29,5 km;

  Cantități de apă potabilă

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  Distribuită consumatorilor- total mll mc

  27610

  25967

  21435

  16930

  14183

  12296

  11747

  11496

  Distribuită consumatorilor uz casnic-mii mc

  20310

  18497

  13980

  10332

  8548

  7587

  6907

  6684

  Distribuită consumatorilor privați și alții -mii mc

  7300

  7470

  7455

  6598

  5635

  4709

  4840

  4812

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2008

După cum se observă din grafic, cantitatea de apă distribuită în ultimii 7 ani a scăzut conținu,, mai mult în perioada 2000-2004. Acest fapt se datorează disfuncționalităților semnalate în rețea.

Extinderi rețele apă și canalizare

începând cu anul 1991 s-a început un amplu proces de înlocuire a rețelelor de transport si distribuție, peste 80 km de rețea fiind înlocuite cu conducte noi din fontă si otel. începând cu anul 1995 materialul folosit la inlocuirea conductelor a fost fonta cu grafit nodular, importată din Franța, reusindu-se apoi, prin programul MUDP II, inlocuirea cu asemenea conducte a altor 35 km de rețea de distribuție a apei potabile.

Prin același program la consumatori s-au executat lucrări de montare de contori de debit si extensii, realizând in prezent un procentaj de contorizare de 95%.

Prin aceste acțiuni de reabilitare a rețelelor de transport si distribuție si contorizarea consumatorilor s-a reușit diminuarea pierderilor de apa din rețeaua de distribuție.

AN

lung, simplă a rețelei de distrib. a apei potabile - km

lungimea simpla a rețelei de canalizare - km

1990

237.8

155.8

11991

238

153

1992

238.4

153

1993

250.5

165.6

1994

255.2

184.9

1995

255.2

202.3

1996

259.9

203.2

1997

259.9

203.2

1998

259.9

203.2

1999

259.9

203.2

2000

259.9

203.2

2001

260

204

2002

259.1

204

2003

259.1

204

2004

259.1

204

2005

262.5

206

2006

262.5

206

|2007

262.5

206.4              |

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2008

Extinderi rețele de alimentare cu apă și canalizare în perioada 1990-2007

Se observă că în ultimii 18 ani rețelele de alimentare cu apă și canalizare sunt în continuă extindere, cu unele perioade de stagnare(1994-2000, 2002-2004), lungimea acestora a crescut în intervalul studiat cu 24,7 km (10,39%).

Dlsfunctionalităti

în exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă au fost înregistrate următoarele disfuncționalități:

 • - Exploatarea sub capacități a unor surse subterane, datorită lipsei unei supravegheri organizate și a unor instalații performante de echipare a acestora;

 • - Degradarea surselor de alimentare cu apă, îndeosebi cele de suprafață;

 • - Exploatarea sub parametri proiectați a unor stații de tratare, cu urmări defavorabile asupra calității apei;

 • - Stații de pompare echipate cu utilaje cu randament scăzut și durată de funcționare depășită;

 • - Exploatarea peste durata normată a conductelor de aducțiune și distribuție, ceia ce conduce la avarii repetate cu pierderi însemnate de apă.

 • - Datorită vechimii prezintă un grad avansat de uzură ceea ce a condus la apariția a numeroaselor avarii.

 • -  Datorită vechimii mari a rețelei de aducțiune cât și a celei de distribuție sunt necesare costuri ridicate pentru întreținere;

 • -  Zone cu rețele de apă supradimensionate;

 • -  Existența marilor generatori de pierderi de apă (platforma industrială);

 • -  Lipsa unui SF de alimentare cu apă pe întreg municipiul Bacău;

 • -  Sunt înregistrate pierderi mari de apă;

 • -  întreruperi frecvente în furnizarea apei,

 • -  Consum ridicat de energie electrică.

2.3. CANALIZARE

Canalizarea în municipiul Bacău

Schema tehnologică și funcțională a sistemului de canalizare cuprinde colectarea și transportul apelor uzate menajere/pluviale, epurarea și evacuarea în emisar.

Rețeaua de canalizare este amplasată subteran pe rețeaua stradală a municipiului Bacău, avand o lungime de cca. 212,6 km si adâncimi cuprinse între 1 m (capetele de rânduri si de colectoare stradale) și 7m (colectoarele stradale din zona Cornișa).

în funcție de diametre, rețeaua de canalizare din municipiul Bacău are următoarele lungimi;

 • -  L= 102 km, D= 200-500 mm

 • -  L= 77 km, D= 500-1000 mm

 • -  L= 33,44km, D>1000mm

Rețeaua este realizată în sistem unitar, cu pante care asigură viteza minimă de autocurățire. Cartierul Serbanesti este situat cu 2-4 m sub nivelul municipiului Bacău, de aceea apele uzate din aceasta zona sunt colectate într-un bazin din beton, cu o capacitate de 200 mc și pompate

u

D

O

O o o o

D

O

D

O

i

O c

D

D

O

O o


S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-dul Carol I nr. 4     Tel: +40-232-232483

E-mait:office@tgh.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag. 22/43

Contract nr.t2S0 / 2008       cod: 2S0/2008PUG/I


în canalizarea municipiului Bacau cu ajutorul pompelor din statia de pompare ape uzate Serbanesti.

Rețeaua de canalizare a Bacăului este împărțită în trei zone:

 • ■  Zona Nord

 • ■  Zona Centru

 • ■  Zona Sud

întreținerea rețelei publice de canalizare se face in baza unui grafic întocmit anual pentru fiecare echipa din componenta "zonelor".

Reparațiile curente si capitale se executa conform planului anual care se întocmește pe baza programelor făcute de personalul secției. In limita posibilităților financiare o parte din reparații se executa cu personalul sectorului.

La evacuarea apelor uzate în rețeaua de canalizare, atât agenții economici cât si consumatorii casnici trebuie sa respecte conditțile impuse de Normativul NTPA 002/2002 menționat in avizul de racordare, altfel se aplica penalitati conform HG 1001/1990.

Epurare

Statia de epurare Bacau este amplasată în albia majora a râului Bistrița pe malul drept in zona de sud-est a municipiului Bacău și a fost construită în două etape (1967 si 1972), fiind proiectata cu treapta de epurare mecanică și treaptă de epurare biologică, ulterior proiectandu-se o a doua linie, nedefinitivată in prezent în ceea ce privește treapta biologică.

Tehnologia de epurare a apelor uzate, dotarea cu utilajele corespunzătoare, este valabilă acelei perioade și a ramas și în prezent, astfel ca eficiența de epurare a stației este mică (capacitate de 985l/s) și consumul de energie mare. Din aceast motiv R.A.G.C. Bacău are ca obiectiv investitional reabilitarea statiei,

Statia de epurare a apelor uzate din municipiul Bacau are ca influent totalitatea apelor reziduale, atât menajere cât și industriale, mai puțin apele deversate de S.C.Letea S.A. si S.C. AMURCO S.A.

Stația de epurare este dimensionată la un debit de 1585 L/s, influentul (totalitatea apelor uzate menajere, meteorice si industriale) impartindu-se pe doua linii de epurare mecanica, respectiv 985 L/s pe treapta veche si 600 L/s pe treapta noua.

Fluxul tehnologic al apelor uzate pe cele doua linii de epurare mecanica se imparte in circuitul apei si circuitul nămolului.

Treapta biologica este de tipul bazin de aerare cu nămol activ.

Debitul stațiilor in funcțiune pentru epurarea apei reziduale în intervalul 1993-2004

120000 i 100000

80000

E 60000

40000

20000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Debitul stafiilor in funcțiune pentru epurarea apei rezlduale-mc/zi


85104


85104


112320


112321


I11232C


11232C 11232dl 123201


102123 97632


97632


97632


Sursa: Institutul Național de Statistică, 2008

Stații de pompare

 • -  Stație de pompare Șerbănești are capacitatea de 210mc/h, este amplasată pe str. Slt. Adam nr.11 A

 • -  Stație de pompare str. Arcadie Șeptilici are capacitatea de 85mc/h

 • -  Stație de pompare str. Bujorilor are capacitatea de 25mc/h

Actualmente treapta de 600 l/s a stației de epurare este în reconstrucție în programul ISPA, măsura 2002/RO/16/P/PE/018, care cuprinde următoarele componente:

 • a.   Aducțiunea principală pentru apa brută o conductă nouă Dn 1200-1000 mm de la barajul lacului Poiana Uzului până la Stejarul-20km amonte de municipiul Bacau în lungime de 43,9 km. De la Stejarul până la reten/oarele de pe Barați apa va fi transferată gravitaționalprin conducta existentă Dn 800 mm.

 • b.    Stația nouă de tratare a apei brute - se va construi în vecinătatea rezervoarelor de apă existente de la Barați. Viitoarea stație de tratare a apei va produce un volum maxim de 730 l/s.

 • c.    Reabilitae rețelei de canalizare - 11,4 km.

 • d.    Modernizarea stației de epurare ape uzate. Stația de epurare va fi reabilitată pentru un debit mediu de 670 l/s.

în ceea ce privește încărcarea biologică, stația va fi reabilitată pentru un număr de 295.000 locuitori.

Pentru punerea în funcțiune a acestei linii în soluția nouă se va trece la retehnologizarea liniei de 985 l/s.

Serviciul de furnizare a apei potabile, colectare, transport și epurare ape uzate menajere este contractat cu un număr de 14679 utilizatori, după cum urmează:

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-dul Carol I nr. 4     Tel; +40-231-232483

E-mnil:orfice@tgh.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag.

24/43

Contract nr.:250 / 2008       cod: 250/2008PUG/I

Denumire utilizator

Nr. utilizatori

Nr. puncte de consum

Nr. branșamente

Nr. racorduri

Ag. Economici

1658

1763

1558

1395

Inst. Publice

84

194

180

181

Asociații de proprietari

217

2508

2495

3070

Particulari

12.720

12.720

12.130

9422

TOTAL

14.679

17.185

16.363

14.068

Sursa: Regia Autonomă de Gospodărire Comunală Bacău, 2008

Disfunctionalităti

întrucât rețeaua de canalizare din municipiul Bacău este concepută și funcționează ca un sistem unitar, în perioada de precipitații în zonele joase din oraș se creează disfuncționalități datorită creșterii instantanee a debitelor de preluare în canalizare, cât și a capacităților limitate de preluare.

Pentru evitarea acestor disconforturi se recurge la descărcarea locală direct în emisar a apelor din aceste colectoare prin stăvilare sau stații de pompare pentru ape uzate.

 • •  în stația de epurare, datorită vechimii mari a utilajelor tehnologice se înregistrează costuri ridicate pentru întreținere,

 • •  Instalația existentă nu asigură gradul de epurare necesar pentru încadrarea parametrilor apei uzate în parametrii impuși de legislația în vigoare,

 • •  Stația de epurare este nedefinitivată in prezent în ceea ce privește treapta biologică,

 • •  Consum ridicat de energie electrică.

2.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Municipiul Bacău este atât un producător cât și un consumator important de energie electrică. Pentru producerea energiei electrice capacitățile existente acoperă necesarul de consum actual.

Din punct de vedere energetic, Bacăul are tradiții de 100 ani, încă din 1902 când s-a instalat iluminatul public în Bacau utilizând energia produsa de doua grupuri cu abur de 500 CP fiecare. Având în vedere sursele importante energetice de care dispune zona (cărbune, petrol, gaze, hidro), în perioada în care a urmat a luat amploare dezvoltarea unităților de producere a energiei electrice în zona Bacau, Onești, Comanesti, culminând în 1976 cu punerea în funcție a statiei Gutinas de 400/220/110 kV, Bacaul devenind unul din principalele noduri energetice ale României si cel mai important al Moldovei.

Principalii consumatori de energie electrica sunt: industria, iluminatul public si populația, dar în continuare industria deține încă o pondere ridicata în totalul de consum energetic, dar se poate remarca si o creștere a consumului de energie electrica de către populație.

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-duL Carol 1 nr. 4     Tel: +40-232-232483

E-mail:of1ke(aJtgh.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag

25/43

Contract nr.:250 l 2008       cod: 2S0/2008PUG/I

Surse locale pentru producerea energiei electrice

S.C. CET S.A. Bacău exploatează o centrală electrică de termoflcare având instalate:

Echipament (cazan energetic, turbina, etc.)

Producător

Model/ Tip

An PIF

Capacitate electrică [MWe]

Capacitate! termică [MWt]     |

Grup turbogenerator

S.C.      General

Turbo        S.A.

București

Turbina

Tip DSL-50-1

1998

60

187*)

S.C.      General

Turbo        S.A.

București

Generator

Tip TH 60-2

1998

Cazan de abur

|| energetic

S.C. Vulcan S.A.

București

Tip CRG -

1870

1998

288

2. Instalații de transport și distribuția energiei electrice

 • 2.1. Rețele electrice

 • 2.1.1. Rețele electrice de înaltă tensiune

 • 2.1.2. Rețele electrice de medie tensiune de 6kv, 10kV, 20kV.

Rețelele cuprind: linii electrice subterane, posturi de transformare, puncte de alimentare.

 • 2.2. Stații de transformare

în prezent consumul de energie electrică din municipiul Bacău este asigurat în următoarele stații de transformare 110/20KV: Bacovia, Milcov, Gherăiești, Bălcescu, Partizanu, Letea și Mărgineni.

Disfuncționalități

Pe ansamblul municipiului Bacău nu se pune problema unui deficit de putere, ci doar de redistribuirea de sarcină la nivel de înaltă tensiune.

 • -  Stații de transformare 110kv / 20kv pe teritoriul municipiului Bacău necesită lucrări de reparații;

 • -  Instalații de distribuție 110kv - grad avansat de uzură fizică și tehnică, degradarea suporților și conductorilor și îmbătrânirea izolației;

 • -  Instalații de distribuție ce funcționează la 6kv, în municipiul Bacău, cu grad avansat de uzură și pierderi mari;

 • -  Posturi de transformare depășite tehnic care nu mai prezintă siguranță în exploatare;

 • -  Număr redus de producători de energie electrică.

 • 2.5. TELECOMUNICAȚII FIXE ȘI MOBILE

INSTALAȚII DE TELECOMUNICAȚII FIXE

 • 1. Operator național ROMTELECOM pentru servicii publice (în regim de monopol privat)

 • 2. RDSRCS

Centrale telefonice

în zona de sud - centrala telefonică de pe str. Mărășești;

în zona centrală - centrala din Piața Revoluției;

 • - centrala din Pasajul Revoluției;

 • - centrala de pe str. Nicolae Bălcescu.

INSTALAȚII DE TELECOMUNICAȚII MOBILE

Pe teritoriul municipiului Bacău există 5 operatori privați de telefonie mobilă care au apărut pe piață după anul 1990 și anume: Orange, Connex-Vodafone, Cosmote, RDS și Zapp.

Connex Șl Orange operează în banda de frecvență 900 MHz.

Orange România este cel mai mare operator GSM din România. Până în aprilie 2002, Orange a operat sub brand-ul Dialog.

ORANGE a introdus tehnologia GPRS, care va oferi într-o primă fază o notă de transfer de aproximativ 100 Kbps și acces instantaneu la orice serviciu oferit de internetul "fix". Tehnologia presupune fragmentarea datelor în pachete în timpul transmisiei și folosirea în comun de către foarte mulți utilizatori a unei singure lățimi de bandă. Sistemul permite transferul datelor de trei ori mai rapid decât pe liniile telefonice fixe și de zece ori mai rapid decât în cazul sistemelor cu comutare de circuite ale rețelelor GSM.

Orange România este filiala românească a operatorului global de telefonie mobilă Orange SA, divizia de telecomunicații mobile a France Telecom.

Connex-Vodafone este cel mai important furnizor de servicii de Internet din România, cu peste 220.000 de clienți ai serviciului de Internet dial-up și mai mult de 5.000 de linii dedicate/VPN în sectorul business.

Serviciul roaming de la Vodafone era disponibil la 25 martie 2005 în 119 țări, prin 262 de operatori. Serviciul GPRS putea fi folosit la aceași dată în roaming în 34 de țări, prin 55 de operatori Serviciile 3G oferite de Connex sunt disponibile de la lansare în roaming, în 6 țări. Vodafone este filiala românească a operatorului global de telefonie mobilă Vodafone, care deține întreg acționariatul firmei.

COSMOTE este al treilea operator de pe piața de telefonie mobilă din România. Operatorul a primit a treia licență GSM de la guvernul român în decembrie 1998 și s-a lansat comercial în martie anul următor, sub numele de Cosmorom.

La sfârșitul verii 2005 a fost preluat de operatorul mobil grec COSMOTE, care face parte din grupul OTE, acționarul majoritar al Romtelecom.

Zapp este un operator de telefonie mobilă CDMA deținut de Telemobil S.A. România. Compania a fost înființată în 1993 sub numele Telefonica România și timp de patru ani a fost singurul furnizor de telefonie mobilă de pe piața românească. Rețeaua NMT 450 a fost

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-duL Carpi I nr. 4     Tel: +40-232-232483

C-mail:oHice@tgh.ro Fax:+40-332-401033

modernizată începând cu 1998 pentru a face trecerea la tehnologia digitală. începând cu anul 2000, odată cu preluarea companiei de către grupul Inquam, Zapp a introdus în premieră mondială o rețea CDMA2000 in banda de 450 MHz.

Cei 4 operatori de GSM vor finaliza introducerea sistemului HSCSD care permite alocarea simultană a mai multor canale radio unui singur apel de date, viteza de transfer obținută ajungând până la 38,4 Kbps prin folosirea a maximum 4 canale radio de 9,6 Kbps sau până la 57,6 Kbps prin utilizarea a max 4 canale radio de 14,4 Kbps.

Sistemul HSCSD permite accesul facil la internet, e-mail, acces la baze de date, transfer de fișiere.

Cifra abonaților la telefonia mobilă din municipiul Bacău nu a fost transmisă oficial.

COMUNICAȚII RADIO Șl TELEVIZIUNE

Operatori privați de radio și televiziune

Posturile de televiziune și radio ce realizează programe pe teritoriul municipiului Bacău sunt:

TV Bacău (fost Alfa TV) - retransmisie pe Prima TV;

Euro TV - retransmisie Antena 1;

PRO TV Bacău nu are studio local în Bacău, se retransmite integral programul de la București;

Radio Europa FM - 104,2 FM

Radio Kiss FM-95,1 FM

Radio 21 -105,4 FM

Radio Infopro - 107,8FM

Radio Magic FM - 96,0FM

CABLU -TV

In municipiul Bacău istoria modernă a televiziunilor prin cablu a început prin cei de la Satba Symbol și imediat după aceea Eurosat. Ulterior a apărut pe piața din Bacău si compania Astral. Datorita faptului ca unei societăți mici de TV cablu ii este foarte greu să reziste pe piața, nefacând față cerințelor pieței, cele doua mici societăți Satba respectiv Eurosat au fost achiziționate de către UPC. In anul 2006 datorita fuziunii la nivel național între ASTRAL TELECOM si UPC, în municipiul Bacău a rămas un singur operator de televiziune prin cablu.

Ulterior au mai apărut și alți operatori:

 • -  Royal Cablu TV

 • -  Deyvid TV

 • -  Digi TV

 • -  Focus Sat

2.6.ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Alimentarea cu gaze naturale se face din cele două stații de predare existante :

 • -  SRM predare I Mărgineni;

 • -  SRM predare II SOFERAT.

Repartiția gazelor în oraș se face din distribuitorul stației amplasat în incinta S.C. PAMBAC. Conductele de repartiție alimentează cele 40 stații de reglare - măsură din municipiu. Din stațiile de reglare pleacă conductele de distribuție presiune redusă spre consumatori.

Disfuncționalități

în alimentarea cu gaze naturale a municipiului Bacău se înregistrează următoarele disfuncționalități și neajunsuri:

 • -  Scăderea debitului de gaze livrat la consumatori în perioada rece, din cauza scăderii presiunii gazului în conductele magistrale de transport;

 • -  Număr mare de solicitări de debit de gaze față de debitele instalate alocate la nivelul municipiului pentru extinderi ale sistemelor de distribuție;

 • -  în municipiul Bacău depășirea duratei de exploatare pentru conductele de oțel montate subteran în diferite zone ale orașului;

 • -  Pozarea aeriană a conductelor de distribuție duce la degradarea imaginii urbane a localității;

 • -  Număr mare de solicitări de instalare în locuințe individuale, blocuri și centrale termice, față de debitele alocate pentru municipiul Bacău.

2.7. ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

Consumul de energie termica este ridicat datorita distribuției mari către consumatori dar si datorita pierderilor mari în sistemul de transport si de distribuție.

Generarea de energie si încălzirea la nivel de oraș - 2006 se realizează astfel:

 • - CET - cogenerare energie electrica si termoficare oraș (puncte termice, ardere cărbune (lignit);

 • - SC Termloc SA - centrale termice de zona;

 • - SC Sofert SA - cogenerare energie electrica si abur tehnologic;

Continua tendința de debranșare de la sistemele centralizate de încălzire si de montare a centralelor termice individuale.

S.C. CET S.A. Bacău deține în administrare:

 • 1. sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzâd rețelele primare de transport, punctele termice și rețelele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte aferente;

 • 2. 20 centrale termice de cvartal și rețelele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte aferente (din domeniul public al municipalității).

Istoric

 • - Istoria centralei începe odată cu demararea investiției « CET Bacău cu funcționare pe lignit » în anul 1984.

 • - Execuția magistralelor pentru transportul apei fierbinți destinate termoficării urbane a debutat în anul 1989 în cadrul investiției « Conducte pentru termoficare urbană și industrială în municipiul Bacău » , fiind urmată în anul 1990 de începerea execuției racordurilor pentru alimentarea punctelor termice, în cadrul investiției « Conducte pentru alimentarea cu căldură a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău »

 • - La 31 decembrie 1997 grupul nr.1 de 50MW din cadrul investiției « CET Bacău cu funcționare pe lignit » a fost conectat, în premieră, la Sistemul Energetic Național, iar in anul 1998 au fost puse în funcțiune magistralele de transport a apei fierbinți pentru termoficare urbană.

 • - La 1 iunie 2002 centrală electrică de termoficare se transferă din patrimoniul S.C. Termoelectrica S.A. București, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local, și în patrimoniul societății S.C. CET S.A. Bacău în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.104 din 07.02.2002

 • - La data preluării, S.C. CET S.A. Bacău deținea în patrimoniu o centrală electrică de termoficare echipată cu surse de bază și de vârf și deținea în administrare sistemul de transport și distribuție a energiei sub formă de apă fierbinte care includea 36 de puncte termice .

 • - în cursul anului 2003,11 centrale termice de zonă au fost transferate de la TERMLOC S.A. în administrarea S.C. CET S.A. Bacău, ulterior fiind transformate în puncte termice .

 • - în anul 2004, alte 5 centrale termice de zonă au fost transferate către S.C. CET S.A. Bacău , și transformate în puncte termice.

 • - începând cu 01.08.2005, 20 centrale termice de zonă și stațiile de hidrofoare aferente au fost transferate de la TERMLOC S.A. în administrarea S.C.CET S.A. Bacău, acestea rămânând să funcționeze ca centrale de cvartal. S.C. CET S.A. Bacău devine unicul furnizor de energie termică urbană din Municipiul Bacău

Contract nr.;250 / 200S cod: 250/2008PUG/I

Producerea energiei termice

în baza licenței nr.506/31.07.2002 , Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a acordat permisiunea de exploatare comercială a unității de producere a energiei termice.

în cadrul S.C. CET S.A. Bacău se realizează producerea de energie termice sub formă


apă fierbinte și abur inc

ustrial cu următoarele instalații:

Echipament (cazan energetic, turbina, etc.)

Producător

Model/ Tip

AnPIF

Capacitate electrică [MWe]

Capacitate termică [MWt]

Grup turbogenerator

S.C. General Turbo S.A. București

Turbina

Tip DSL-50-1

1998

60

187*)

S.C. General Turbo

S.A. București

Generator

Tip TH 60-2

1998

Cazan de abur energetic

S.C. Vulcan

S.A. București

Tip CRG -1870

1998

288

CAI

Babcock Germania

Tip Babcock

2000

70,8

Schimbător      de

căldură de bază (BB1)

S.C. General Turbo S.A. București

Schimbător de căldură orizontal abur/apă

1998

93,0

Schimbător      de

căldură de bază (BB2)

S.C. General Turbo S.A. București

Schimbător de căldură orizontal abur/apă

2004

93,0

Schimbător      de

căldură de vârf (BV1)

S.C. General Turbo S.A. București

Schimbător de căldură vertical abur/apă

1998

52,3

Schimbător      de

căldură de vârf (BV2)

S.C. General Turbo S.A. București

Schimbător de    căldură

vertical abur/apă

2000

52,3

CAF

S.C. Vulcan

S.A. București

Tip Alchemintz

1979

**)

116,3

Nota:

*) putere termică instalată maxim a fi extrasă la ambele prize simultan

**) lucrări de reabilitare si retehnologizare a instalației de ardere in anul 2004

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-duL Carol I nr. 4 Tel: +40-232-232483

E-mail:oftkc@tgh.ro Fax:+40-332-401033

Centrale termice

Nr. crt.

Denumire centrala

Adresa

Puterea termica instalata [Gcal/h]

Combustibil utilizat

Anul PIF

Lungime canal termic [m]

1

CT Cornișa 1

str.Cornisa

9

gaz metan

1966

1800

2

CT Cremenea 4

str.Stadionului nr.12

8

gaz metan

1972

1100

3

CT Parc I

str.Aleea Parcului nr.4

5

gaz metan

1960

1500

4

CT Parc II

str.Aleea Parcului

5

gaz metan

1963

1300

5

CT Prefectura

str.Marasesti nr.2

4

gaz metan

1960

800

6

CT Primărie

str.Marasesti nr.6

0.6

gaz metan

1964

100

7

CT 3/2 Marasesti

str.Marasesti nr.11

6

gaz metan

1961

600

8

CT 9 Mai 4/6

str.9 Mai nr.30

5

gaz metan

1963

1300

9

CT 3/5 M.Viteazu

str.M.     Viteazu

nr.12

5

gaz metan

1963

1800

10

CT Grup Școlar A. Saligni

str.V. Alecsandri

nr.20

9

gaz metan

1973

1500

11

CT Grivita Roșie

str.Banatului nr.3

4

gaz metan

1972

1200

12

CT Energiei 24

str.Energiei nr.24

1.2

gaz metan

1961

500

13

CT Cuza Vodă

str. Cuza    Vodă

nr.8

1.8

gaz metan

1960

500

14

CT 1 Mai

str. Banca Naționala nr.25

7

gaz metan

1974

1900

15

CT Piața Centrala

str.Unirii nr.25

3

gaz metan

1983

900

16

CT Miorița 2

str.22 Decembrie

5

gaz metan

1975

1600

17

CT Miorița 3

str. Prieteniei

10

gaz metan

1975

1400

18

CT        Liceul

Gh.Vranceanu

str.Banca Naționala nr.2

2

gaz metan

1965

1700

19

CT Luceafărul

str.Trandafirilor

4

gaz metan

1975

1200

20

CT Bistrița

str.Luminii nr.1

1.2

gaz metan

2002

300

Distribuția energiei termice

în baza licenței nr.651/24.02.2005 , Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a acordat permisiunea de exploatare comercială a rețelelor termice de distribuție.

• Apă fierbinte

S.C. CET S.A.Bacău asigură transportul energiei termice produse sub formă de apă fierbinte prin rețelele termice de transport, bifilare (tur-retur) aferente sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Bacău.

Din rețelele termice de transport, sunt alimentate :

• 52 stații termice (puncte termice urbane) aflate în exploatarea S.C CET S.A. Bacău, prin care sunt alimentați consumatorii de tip urban și asimilați, puterea termică totală instalată în punctele termice fiind de 453,87 MW.

 • • 9 puncte termice aparținând unor agenți economici, puterea termică totală instalată fiind de 17,44 MW.

 • • Abur industrial

Transportul și distribuția energiei termice livrate sub formă de abur industrial se face către 2 consumatori ( SOFERT și LETEA), lungimea conductelor însumând 5,77 km.

PREZENTAREA REȚELEI TERMICE DE DISTRIBUȚIE

[nT crt.

PT

Sarcina

Sarcina

Sarcina

Putere

Adresa

An

Lungime

termica

termica

termica

termica

punctului termic

PIF

conducte

incalzire

a.c.m.

totala

instalata

PT

Gcal/h

Gcal/h

Gcal/h

MW

m

1

1

2,01

1,49

3,5

4,07

Pictor Aman

1981

1.912

2

2

3,62

2,74

6,36

7,40

Pictor Aman

1975

4.606

3

3

1,98

1,24

3,22

3,74

Miron Costin

1983

1.379

4

4

7,62

4,3

11,92

13,86

Cremenea

1971

8.259

5

5

2,06

1,2

3,26

3,79

Aleea Ghioceilor

2004

5.500

6

6

4,63

3,08

7,71

8,97

Cremenea

1974

6.928

7

8

2,92

1,87

4,79

5,57

Vișinului

1978

4.118

8

9

9,54

5,43

14,97

17,41

Castanilor

1970

10.099

9

10

3,76

2,17

5,93

6,90

Milcov 128

2004

6340

10

11

8,47

5,94

14,41

16,76

Panselelor

1982

12.672

11

12

3,99

4,46

8,45

9,83

Pictor Andreescu

1983

5.727

12

13

3,98

2,31

6,29

7,32

Cornișa 29

2004

7.230

13

14

9,16

4,53

13,69

15,92

Alecu Russo

1977

10.027

14

15

8,2

4,81

13,01

15,13

Letea

1974

8.590

S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

li-dul. Cnrol 1 nr. 4     Tel: +40-232-232483

E-mnil:office@tgb.ro Fax:4-40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag. 33/43

Contrat: nr.:250 / 2008       cod: 250/2003PUG/I

I15

16

4,07

2.3

6,37

7,41

Garofitei

1978

3.185 II

16

17

4,24

3,55

7,79

9,06

Milcov

1977

5.621

17

18

6,08

3,79

9,87

11,48

Aleea Constructorului

1981

6.413

18

19

9,59

6,09

15,68

18,24

Aleea Otelarilor

1981

12.934

19

20

5,04

2,93

7,97

9,27

Aleea Proiectantului

1981

5.587

20

21

1,86

1,34

3,2

3,72

Republicii

1981

2.387

21

22

4,14

3,32

7,46

8,68

Aeroportului

1981

5.000

22

25

2,3

1,34

3,64

4,23

Condorilor

2003

2.645

23

26

5

1

6

6,98

Letea 40

2004

705

24

27

4,4

2,8

7,2

8,37

Cornișa 10

2004

3.042

25

28

2

0,7

2,7

3,14

Letea 24

2003

740

26

29

3,82

3,07

6,89

8,01

Bicaz

1981

4.963

27

30

1,52

0,77

2,29

2,66

Bucegi

1990

1.483

28

31

10,71

6,61

17,32

20,14

Bucegi

2003

8.904

29

33

4,18

2,43

6,61

7,69

Neptun

2003

5.630

30

35

5,19

2,43

7,62

8,86

Aviatori 1

2003

9.484

31

37

1,86

1,19

3,05

3,55

Victor Babes

2003

3.200

32

40

6,8

3,3

10,1

11,75

Valea Alba

1985

11.917

pr

41

6,3

2,9

9,2

10,70

Valea Alba

1985

8.838

34

43

2,9

2,5

5,4

6,28

Ana Ipatescu

1985

3.433

35

44

4,06

1,87

5,93

6,90

Lucretiu Patrascanu

1992

3.360

36

45

3,27

1,46

4,73

5,50

9 Mai

1989

3.723

37

58

2,04

1,4

3,44

4,00

Ștefan cel Mare

1989

4.375

38

59

3

2,4

5,4

6,28

22 Decembrie

1991

4.619

59 bis

2,2

1.27

3,47

4,04

22 Decembrie

2003

9.060

39

61

4,96

3,4

8,36

9,72

22 Decembrie

1986

6.382

40

62

5,51

3,87

9,38

10,91

Calugareni

1986

4.892

41

63

7,77

5,43

13,2

15,35

Calugareni

1986

5.837

42

64

2,62

1,93

4,55

5,29

Ștefan cel Mare

1989

3.895

43

69

3,37

2,03

5,4

6,28

Gării 54

2003

6.894

44

94

2,02

0,40

2,42

2,81

Gării

2001

910

45

95

4,88

2,33

7,21

8,39

Apusului 1

2003

12.000

46

96

4,84

3,12

7,96

9,26

George Bacovia

2003

12.800

47

97

6,14

4,91

11,05

12,85

Nordului

2003

14.020

48

115

1,67

1,73

3,4

3,95

Nicu Enea 40

2003

2.285

49

117

1,76

1,02

2,78

3,23

Slanicului 6

2004

6.192

50

151

4,33

2

6,33

7,36

Decebal

1992

6.506

51

152

6,95

3,79

10,74

12,49

Radu Negru

1992

6.731

152 bis

3,04

1,76

4,8

5,58

Radu Negru

1987

9.050

52

154

3,46

2,39

5,85

6,80

Milcov

1986

4.835

TOTAL

241,83

148,44

390,27

453,87

327.864

Puncte termice proprii agențiior economici racordate direct la rețeaua termica de transport               ______

Nr. crt.

Denumire PT

Putere termică instalată MW

Adresa punctului termic

An |

PIF

PT

1

S.I.S.E. Autobază

0,93

Ștefan cel Mare 22

1998 |

2

S.C. PEROM S.A.

0,93

Republicii 166

1976 |

3

S.C. MOTOR STAR S.A.

3,26

Condorilor 9

1976 |

4

S.C. CTCE (centrul de calcul)

0,56

Milcov nr.1

1993

5

Școala gen nr.2

1,40

9 Mai 104

2001 |

6

Primăria* Bazin de înot

9,31

Mărășești

1998 |

7

Agenția Protecția Mediului

0,12

Oituz 23

1998 |

8

Școala gen nr.8

0,65

Bicaz nr,126

1987 |

9

Asociația nr.130

0,28

Letea nr.23

1983 |

TOTAL

17,44

|

Rețele termice de transport

Transportul energiei termice livrate sub formă de abur industrial se face către 2 consumatori ( SOFERT și LETEA) , lungimea conductelor însumând 5,77 km. Conductele se află în patrimoniul S.C. CET S.A. Bacău.

Instalații apatinând domeniului public al Municipiului Bacău aflate în cesiunea SC CET SA Bacău

 • • Rețeaua de transport agent termic primar(apă fierbinte): 31,76 Km

 • • Rețeaua de distribuție agent termic secundar încălzire+apă caldă : 405,23 km

 • • Puncte termice: în prezent 67, cu puterea termică instalată totală de 309,67 MWt.

 • • Centrale Termice de zona: 10, cu puterea termică instalată totală de 93,97 MWt și rețea de distribuție apă fierbinte de 17,5 Km conducte.

S.C.CET S.A. Bacău asigură transportul energiei termice produse sub formă de apă fierbinte prin rețelele termice de transport, bifilare (tur-retur) aferente sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Bacău.

O

D

D

D

D

D

O

D

O

D

i

D

O

D

O

D

O

O

D

D


S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-dul. Carol 1 nr. 4     Tel: +40-232-232483

E-mail:offfce(gl tgh.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag,

35/43

Contract nr.:2S0 / 2008       cod: 250/2008PVC/1


Rețele termice de transport apă fîeblnte exploatate de către operator


Nr. crt

Denumire tronson

Dn [mm]

Lungime tronson [m]

Lungime conducte [m]

Mod de amplasare

Material

Tip izolație

Tip tronson

Racord la PT nr..

1

200-301

1000

744.5

1489

suprateran

X52

țeava preizolata

magistrala

2

200-301

1000

1324

2648

suprateran

X52

tabla

magistrala

3

201-260

400

212

424

suprateran

OL35KII

tabla

magistrala

4

203-250

300

447

894

suprateran

OL35KII

tabla

magistrala

5

205-249

150

155

310

suprateran

OL35K II

tabla

racord

PT17

6

206- PT 14

200

262

524

suprateran

OL35KII

tabla

racord

PT14

7

207- PT 12

150

218

436

subteran

OL35KII

carton

racord

PT12

8

208-223

400

481

962

subteran

OL35KII

carton

magistrala

9

211-212

400

180

360

subteran

OL35K II

carton

magistrala

10

211-278

150

30

60

suprateran

OL35KII

tabla

racord

PT6

11

212-PT24

150

84

168

subteran

OL35KII

țeava preizolata

racord

PT24

12

212- PT 5

150

35

70

suprateran

OL35K II

tabla

racord

PT5

13

212-213

400

80

160

subteran

OL35KII

carton

magistrala

14

213-214

300

59

118

subteran

OL35KII

carton

magistrala

15

213-218

200

30

60

subteran

OL35KII

carton

racord

PT4

16

214-215

300

228

456

subteran

OL35K II

carton

magistrala

17

215- PT2

200

120

240

subteran

OL35K II

carton

racord

PT2

18

215-216

300

207

414

subteran

OL35KII

carton

magistrala

19

216- PT 1

150

192

384

subteran

OL35K II

carton

racord

PT1

20

216-217

250

263

526

subteran

OL35KII

carton

magistrala

21

217-PT 3

150

12

24

subteran

OL35K II

carton

racord

PT3

22

217-PT 8

200

114

228

subteran

OL35K II

carton

racord

PT8

23

218-219

200

90

180

subteran

OL35K II

carton

racord

PT4

24

219-220

200

114

228

suprateran

OL35KII

tabla

racord

PT4

25

220- PT 4

200

15

30

suprateran

OL35K II

tabla

racord

PT4

26

221-222

150

32

64

suprateran

OL35KII

tabla

racord

PT6

27

221-278

150

121

242

subteran

OL35K II

carton

racord

PT6

28

222-PT 6

150

38

76

suprateran

OL35K II

tabla

racord

PT6

29

223-PT 154

150

150

300

subteran

OL35KII

carton

racord

PT154

30

227-PT40

250

159

318

subteran

OL35K II

carton

racord

PT40

31

227-228

400

252

504

subteran

OL35KII

carton

magistrala

32

228-229

400

370

740

subteran

OL35K II

carton

magistrala

33

228-240

350

120

240

subteran

OL35KII

carton

magistralaS.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-duL Carol I nr. 4     Tei: +40-232-232483

E-mait:office(â)tgh.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag, 36/43

Contract nr.:î5O/200S      cod: 2MW008PUG/I

34

229-230

400

467

934

suprateran

OL35K II

tabla

magistrala

35

230-231

400

197

394

suprateran

OL35K II

tabla

magistrala

36

231-232

400

143

286

subteran

X52

carton

magistrala

37

231-239

700

337

674

subteran

X52

carton

magistrala

38

232-233

400

399

798

suprateran

X52

tabla

magistrala

39

232-238

200

60

120

suprateran

OL35K II

carton

racord

PT58

40

233-234

350

531

1062

suprateran

OL35KII

tabla

magistrala

41

234- PT 59

150

40

80

subteran

OL35KII

carton

racord

PT59

42

234-235

350

405

810

suprateran

OL35KII

tabla

magistrala

43

235- PT 64

250

250

500

subteran

OL35K II

carton

racord

PT64

44

235-236

350

123

246

subteran

OL35KII

carton

magistrala

45

236-PT61

250

28

56

suprateran

OL35K II

carton

racord

PT61

46

236-237

350

94

188

subteran

OL35KII

carton

magistrala

47

237- PT 62

200

222

444

subteran

OL35KII

carton

racord

PT62

48

237- PT 63

250

295

590

subteran

OL35KII

carton

racord

PT63

49

238-277

150

170

340

subteran

OL35KII

carton

racord

PT58

50

239-243

700

230

460

subteran

X52

carton

magistrala

51

240-PT41

250

96

192

subteran

OL35KII

carton

racord

PT41

52

240-241

350

60

120

subteran

OL35KII

carton

magistrala

53

241-276

350

416

832

subteran

OL35KII

carton

racord

PT43

54

242- PT 45

250

34

68

subteran

OL35K II

carton

racord

PT45

55

242-243

300

129

258

subteran

OL35K II

carton

magistrala

56

243-244

300

63

126

subteran

OL35K II

carton

magistrala

57

243-246

700

906

1812

suprateran

X52

tabla

magistrala

58

244-PT 44

250

89

178

subteran

OL35K II

carton

racord

PT44

59

244-245

300

748

1496

subteran

OL35KII

carton

magistrala

60

245- PT 151

250

301

602

subteran

OL35KII

carton

racord

PT151

61

245- PT 152

250

270

540

subteran

OL35K II

carton

racord

PT152

62

246-272

700

846

1692

suprateran

X52

tabla

magistrala

63

247-PT94

125

190

380

subteran

OL35KII

țeava preizolata

racord

PT94

64

247-248

800

515

1030

suprateran

X52

tabla

magistrala

65

247-272

800

95

190

suprateran

X52

tabla

magistrala

66

248-271

800

2089

4178

suprateran

X52

tabla

magistrala

67

249- PT 17

150

180

360

subteran

OL35K II

carton

racord

PT17

68

250-251

300

100

200

subteran

OL35KII

carton

magistrala

69

251-252

300

190

380

suprateran

OL35K II

tabla

magistrala

70

251-256

150

154

308

subteran

OL35KII

carton

magistrala

71

252- PT 16

150

55

110

subteran

OL35K II

carton

racord

PT16

[J


D D D

D

O

O

O

D

O

O

i

D n o o o

D

O

O

D


S.C. ARCADIS TGH S.A. IAȘI

B-dul. Ca rol I nr. 4     Tel: +40-232-232483

E-mail:office@tgh.ro Fax:+40-332-401033

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag

37/43

Contract nr.:2S0 / 20OS       cod: 250/2008PUG/I


72

252-253

250

263

526

suprateran

OL35KII

tabla

magistrala

73

253-254

250

240

480

subteran

OL35K II

carton

magistrala

74

254-PT 9

200

40

80

subteran

OL35KII

carton

racord

PT9

75

254-255

200

380

760

subteran

OL35KII

carton

magistrala

76

255-PT11

200

162

324

suprateran

OL35KII

carton

racord

PT11

77

256-257

150

30

60

subteran

OL35KII

carton

magistrala

78

257- PT 30

150

42

84

subteran

OL35KII

carton

racord

PT30

79

260- PT 25

80

101

202

suprateran

OL35KII

tabla

racord

PT25

80

260-261

400

151

302

suprateran

OL35KII

tabla

magistrala

81

261-262

400

28

56

suprateran

OL35K II

tabla

magistrala

82

262-263

400

350

700

suprateran

OL35KII

tabla

magistrala

83

262-279

200

52

104

suprateran

OL35KII

tabla

magistrala

84

263-264

400

150

300

suprateran

OL35K II

tabla

magistrala

85

263-284

300

509

1018

subteran

OL35KII

carton

magistrala

86

264- PT 19

250

236

472

subteran

OL35KII

carton

racord

PT19

87

264-265

300

157

314

suprateran

OL35K II

tabla

magistrala

88

265-266

300

213

426

subteran

OL35KII

carton

magistrala

89

266-267

300

76

152

subteran

OL35KII

carton

magistrala

90

266-268

200

234

468

subteran

OL35KII

carton

magistrala

91

267- PT 20

150

171

342

subteran

OL35K II

carton

racord

PT20

92

267- PT 29

150

143

286

subteran

OL35KII

carton

racord

PT29

93

268- PT21

200

150

300

subteran

OL35KII

carton

racord

PT21

94

268- PT 22

200

160

320

subteran

OL35K II

carton

racord

PT22

95

271-283

300

261

522

suprateran

OL35K II

tabla

magistrala

96

271-301

800

448

896

suprateran

X52

tabla

magistrala

97

272-287

500

872

1744

subteran

OL35K II

carton

magistrala

98

276-PT43

250

60

120

subteran

OL35K II

carton

racord

PT43

99

277-PT58

125

100

200

subteran

OL35KII

carton

racord

PT58

100

279- PT 18

200

80

160

subteran

OL35K II

carton

racord

PT18

101

279-294

200

52

104

suprateran

OL35K II

tabla

magistrala

102

280-PT13

200

50.5

101

subteran

OL35K II

țeava preizolata

racord

PT13

103

281- PT 27

200

90.5

181

subteran

OL35K II

țeava preizolata

racord

PT27

104

283- PT31

250

235

470

subteran

OL35K II

carton

racord

PT31

105

284- PT 35

200

181

362

subteran

OL35KII

carton

racord

PT35

106

284-285

300

509

1018

subteran

OL35K II

carton

magistrala

107

285- PT 33

200

181

362

subteran

OL35K II

carton

racord

PT33

108

286- PT 69

200

43

86

subteran

OL35K II

carton

racord

PT69

109

287- PT 95

200

173

346

subteran

OL35KII

carton

racord

PT95Pag. 38/43

110

287-288

500

217

434

subteran

OL35KII

carton

magistrala

111

288-PT96

200

23

46

subteran

OL35K II

carton

racord

PT96

112

288-289

500

508

1016

subteran

OL35KII

carton

magistrala

113

289- PT 97

200

99

198

subteran

OL35KII

carton

racord

PT97

114

290-PT 115

250

281

562

subteran

OL35K II

carton

racord

PT115

115

291-PT 117

150

90.5

181

subteran

OL35KII

țeava preizolata

racord

PT117

116

293-295

168

190

380

suprateran

OL35KII

tabla

magistrala

117

296- PT 10

200

168

336

subteran

OL35K II

țeava preizolata

racord

PT10

118

297-PT21

195

390

subteran

OL35KII

carton

racord

PT21

119

297- PT 25 bis

220

440

subteran

OL35K II

carton

racord

PT25bis

120

L.FERDINAND

125

270

540

subteran

OL35KII

țeava preizolata

racord

LF

121

L .EDAGOCIC

125

302

604

subteran

OL35KII

țeava preizolata

racord

LP

122

racord PT 153

168

80

160

subteran

P235GH-

TC2

țeava preizolata

racord

PT153

123

racord PT 32

150

244.5

489

subteran

P235GH-

TC2

țeava preizolata

racord

PT32

124

racord PT 42

125

203.5

407

subteran

P235GH-

TC2

țeava preizolata

racord

PT42

125

racord PT 7

200

158

316

subteran

P235GH-

TC2

țeava preizolata

racord

PT7

126

racord PT 79

125

244

488

subteran

P235GH-

TC2

țeava preizolata

racord

PT79

127

racord PT 84

80

212.5

425

subtera