Hotărârea nr. 82/2012

Hotărârea nr.82 din 30.03.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună.


. acatt


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 Iei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având în vedere:

-Adresa înaintată de către Consilierii Locali: Ilie Bîrzu și Dragoș Luchian, înregistrată la Consiliul Local Bacău sub nr. 65223 din 26.03.2012 și la Serviciul Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău sub nr. 4996 din 26.03.2012;

-Prevederile HCL nr. 306/ 30.09.2011 privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună;

-Referatul nr. 4997 din 26.03.2012 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

- Expunerea de motive a inițiatorilor proiectului de hotărâre..

în baza dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 2 și ale art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art.l, alin.(2), lit. c) din HCL nr. 306/ 30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună, care va avea următorul conținut:

,,c) veniturile nete cumulate din pensii și alte venituri să fie echivalente sau mai mici de 786 lei/lună.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 306/ 30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună, sunt și rămân în vigoare.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău în vederea aducerii la îndeplinire.

NR. 82

DIN 30.03.2012CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPQVICI