Hotărârea nr. 81/2012

Hotărârea nr.81 din 30.03.2012 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 23254/19.03.2012. şi a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 23632/22.03.2012.

HOTĂRÂRE

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 23254/19.03.2012 și a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 23632/22.03.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile art.2(l) lit. „h”, art.7(4) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

  • - Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata ;

  • - Plângerea prealabila nr.23254/19.03.2012, formulată de către Pralea Vali si Pralea Simona cu domiciliul în Bacau str. Oituz nr.57A, formulata în temeiul Legii nr.554/2004;

  • - Plângerea prealabilă nr. 23632/22.03.2012, formulată de către Donici Carmen, Cheptanaru Valeria, Ivan Elîza, Cristian Dorina, Crîșmaru M., Costiug I., Cernat Maria și Crupenschi Teodora cu domiciliul în Bacau str. Oituz nr.59;

  • - Procesul verbal de afișare nr.916/07.02.2012 a HCL Bacau nr. 17/31.01.2012;

  • - Referatul nr.23254/22.03.2012 al Direcției Drumuri Publice si Compartimentului ..Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Bacau”;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

în baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.23254/19.03.2012, formulată de către Pralea Vali si Pralea Simona cu domiciliul în Bacau str. Oituz nr.57A în temeiul Legii nr.554/2004.

Art.2. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 23632/22.03.2012, formulată de către Donici Carmen, Cheptanaru Valeria, Ivan Eliza, Cristian Dorina, Crîșmaru M, Costiug I., Cernat Maria și Crupenschi Teodora cu domiciliul în Bacau str. Oituz nr.59 .

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcție Drumuri Publice, Direcției Juridice și

Administrație ^Lrtg^i^pTeoum și petentilor prevăzuti la art. 1 / #

PREȘEDINTE l)E ȘEDINȚĂ a , 4??.' - -ĂVy

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


XA XWm,     - -

c- '              mvDo

NR. 81

DIN 30.03.2012

N.O.P., C.FI.7 R.T./Ex.l/Ds.!-A-2