Hotărârea nr. 8/2012

Hotărârea nr.8 din 31.01.2012 Hotărârea nr.8 din 31.01.2012 privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social la

S.C. „ Sport Club Bacau” S.A.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

J Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

J Prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

J Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

J Adresa nr. 100/26.01.2012 înaintată de S.C. „Sport Club Bacau” Bacau S.A. înregistrata la Consiliul Local Bacau sub nr.65044/26.01.2012;

J Expunerea de motive a Viceprimarului inițiator al proiectului;

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „a” , alin. (3) lit. „c” și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă contribuția Consiliului Local Bacău la majorarea capitalului social la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., prin aport de numerar, cu suma de 1.600.000 RON.

ArL2. -Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., și conducerea executivă a S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., să îndeplineacă toate procedurile prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului prevăzut în prezenta hotărâre.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala si S.C. „ Sport Club Bacau” S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PĂDURARUNR. 8

DIN 31.01.2012

N.O.P.. < ■.!’!./ R.T.'TÂ. i/I)s.I-A-2