Hotărârea nr. 75/2012

Hotărârea nr.75 din 30.03.2012 Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău începând cu data de 01.04.2012.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău începând cu data de 01.04.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a serviciului public de asistenta sociala;

Prevederile art. 26 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și art.4 alin.(2) al literei L - Capitolul II din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 41 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea REGULAMENTULUI CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 367 din 30.11.2011 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău, începând cu data de 01.01.2012;

Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

Referatul nr. 4823 din 22.03.2012 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău.

Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. ”b” și ale art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă începând cu data 01.04.2012 Statul de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Bacău, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei hotărâri, Statul de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 367 din 30.11.2011 își încetează valabilitatea.

Art. 3. Hoty^ea'vâ'țîtomunicată Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău.               '           x
PR^ȘfiDlȘW J)F. $1QINȚĂ

NR. 75

DIN 30.03.2012

N.O.P., A.I./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA

la H.C.L. nr. %5 din 30 03

STATUL DE FUNCȚII

AL

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI BACĂU

NR. CRT

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NR. POSTURI

NIVEL STUDII

TREAPTA /GRAD PROFESIONAL

1.

DIRECTOR

1

S

II

2.

DIRECTOR ADJUNCT

1

s

II

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3-

ȘEF SERVICIU

1

s

II

BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

__,____________________________________________________________________* ________________________________________________________________________

4.

ȘEF BIROU

1

S

II

5.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

6.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

7.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

8.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

9.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

10.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

11.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

12.

INSPECTOR

1

M

IA

13

INSPECTOR

1

M

I

BIRC

IUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI

14.

ȘEF BIROU

1

S

II

15.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

16.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

17.

r

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

11

18.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

19.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

II

20.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

11

21.

INSPECTOR

1

M

IA

22.

INSPECTOR

1

M

I

23

INSPECTOR             >

1

M

I

24.

INSPECTOR

1

M

II

25.

INSPECTOR

1

M

II

26.

INSPECTOR

1

M

II

27.

INSPECTOR

1

M

II

BIRC

►UL PERSOANE VÂRSTNICE ȘI PERSOANE CU HANDICAP

28.

ȘEF BIROU

1

s

II

29.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

30.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

31.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

32.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

INSPECTOR

1

M

IA

34.

INSPECTOR

1

M

IA

35.

INSPECTOR

1

M

I

36.

INSPECTOR

1

M

II

37.

INSPECTOR

1

M

II

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE

38.

ȘEF BIROU

4

1

S

II

39.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

40.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

41.

INSPECTOR’ DE SPECIALITATE

1

s

II

42.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

43.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

44.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

45.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

46.

INSPECTOR

1

M

IA

47.

INSPECTOR

1

M

II

l48^

INSPECTOR

1

M

11

COMPARTIMENT SECRETARIAT ȘI REGISTRATURĂ         _________

49.

i REFERENT                       1

M

IA

50.

REFERENT                     1

M

I

OFICIUL JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

1

S

A

B1RC

»UL RESURSE UMANE, SĂNĂTATEA SI SECURITATEA MUNCII

52.

ȘEF BIROU

1

s

II

53.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

54.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

55.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

56.

INSPECTOR

1

SSD

IA

57.

REFERENT

1

M

IA

COMPARTIMENT CONSULTANTA PSIHOLOGICA

58.

INSPECTOR DE SPECIALITATE    | 1

S

II

BIROUL FINANCIAR CONTABIL

59.

ȘEF BIROU

1

S

II

60.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

61.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

62.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

63.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

1

64.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

65.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

66.

REFERENT

1

M

I

67.

CASIER

I

M

BIRC

IUL INFORMATIZARE

68.

ȘEF BIROU

1

s

11

69.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

70.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

71.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

72.

INSPECTOR

1

M

I

73.

REFERENT

1

M

II

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROGRAME

74.

ȘEF SERVICIU

1

S

11

75.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

J

76.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

77.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

78.

INSPECTOR DE SPECIAL1TATE

1

s

II

79.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

11

80.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

11

81.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

11

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE Șl P.S.I.

82.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

83.

INSPECTOR

1

M

IA

84.

INSPECTOR

1

M

I

85.

INSPECTOR

1

M

I

86.

87.

INSPECTOR

1

M

II

ȘOFER

1

M

I

88.

ÎNGRIJITOR

1

M-G

89.

ÎNGRIJITOR

1

M-G

GEN

rRUL DE ZI “ O ȘCOALA PENTRU TOTI”

90.

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

91.

INGIJITOR

1

G

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT 11

M DIFICULTATE

92.

ȘEF DE CENTRU

1

S

II

93.

ASISTENT SOCIAL/ EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

94.

ASISTENT SOCIAL/ EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

95.

ASISTENT SOCIAL/ EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

96.

ASISTENT SOCIAL/ EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

97.

ÎNGRIJITOR

G

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVO

SPECIALE

98.

ȘEF DE CENTRU

1

S

II

99.

PSIHOLOG

1

S

PRINCIPAL

100.

PSIHOLOG

1

S

PRINCIPAL

101.

KINETOTERAPEUT

1

S

PRINCIPAL

102.

KINETOTERAPEUT

1

s

PRINCIPAL

103.

KINETOTERAPEUT

1

S

PRINCIPAL

104.

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

105.

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

106.

ASISTEN 1 SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

107.

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

108.

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

109.

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

110

ASISTENT MEDICAL

1

PL

PRINCIPAL

111.

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

112.

ÎNGRIJITOR

1

G

113.

MUNCITOR NECALIFICAT

1

G

I

COMPARTIMENTUL CONSILIERE SERVICII SOCIALE

114.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

115.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

116.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

117.

■ -

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I ..

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

118.

AUDITOR

1

s

IA

CENTRUL DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR”

119.

ȘEF DE CENTRU

1

S

II

120.

K1NETOTERAPEUT

1

S

PRINCIPAL

121.

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

122.

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

123.

ÎNGRIJITOR

1

G

CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MU

NICIPIUL BACĂU

124.

ȘEF DE CENTRU

1

S

II

125.

ASISTENT MEDICAL

1

PL

PRINCIPAL

126.

ASISTENT MEDICAL

1

PL

PRINCIPAL

127.

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

128.

ÎNGRIJITOR

1

G

129.

ÎNGRIJITOR

1

G

130.

ÎNGRIJITOR

1

G

131.

MUNCITOR NECALIFICAT

1

G

I

ASISTENT! MATERNALI PROFESIONIST!

132-

ASISTENT! MATERNAI.I             Ț"

10

G/M

141.

PROFESIONIST!

i i

ASISTENT! PERSONALI PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV

142-

695.

ASISTENT! PERSONALI

554

G/M