Hotărârea nr. 73/2012

Hotărârea nr.73 din 30.03.2012 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al

S.C. CET S.A. Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/21.12.201 lprin care s-a aprobat bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Adresele nr. 391 din 25.01.2012 si 439 din 30.01.2012 a S.C. CET S.A. Bacau inregistrate la Primăria Bacau sub nr. 21658 din 02.03.2012 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012; Situația Fluxului de trezorerie pe anul 2012;

  • - Hotararea nr.551/16.01.2012 a Adunării generale a Acționarilor a S.C. CET S.A. Bacau prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012;

  • - Nota de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, anexa la Hotararea AGA nr.551/16.01.2012;

  • - Referatul nr. 21658 din 19.03.2012 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

  • - Expunerea de motive a consilierilor locali ai Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. “c” si ale art.45(2) lit “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A Bacau conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C. CET S.A. Bacau.

XA Â ; X

PREȘ]                |Ă

IO


NR. 73

DIN 30.03.2012CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POBOVICI


N.O.P., C.H./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

ANEXA LA HOTARAREA NR. 73 DIN 30.03.2012 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ION ROTARU ; \


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

INDICATORI

2011

BVC 2012

BVC 2013

BVC 2014

rd.

BVC

Realizat -preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+13+18)

1

105.168.729

118.698.140

130.311.889

106.743.941

93.718.666

1

Venituri din exploatare, din care:

2

105.108.729

118.635.434

130.251.889

106.683,941

93,658.666

a)

din producția vândută

3

57.085.010

61.033.225

84.872.831

75.558.585

68.544.340

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

0

0

0

0

0

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

23.720.395

25.748.586

23.090.178

19.525.356

13.994.326

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

15.415.363

10.607.586

12.913.176

12.525.356

10.994.326

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

8.305.033

15.141.000

10.177.002

7.000.000

3.000.000

d)

producția de imobilizări

8

0

0

0

0

0

e)

alte venituri din exploatare,din care:

9

24.303.323

31.853.623

22.288.880

11.600.000

11.120.000

el)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

0

0

0

0

0

el)

venituri conform OUG 95/2002

9b

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare, din care:

10

60.000

62.706

60.000

60.000

60,000

a)

din imobilizări financiare

11

0

0

0

0

0

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

0

0

0

0

c)

din dobânzi

13

60.000

62.706

60.000

60.000

60.000

d)

alte venituri financiare

14

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

15

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.26+59+62)

16

116.042.542

131.254.445

140,159.987

114.745.127

101,441.161

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

115.019.089

130.039.749

139.669.473

114.745.127

101.441.161

a)

cheltuieli materiale

18

70.650.501

78.596.132

92.396.591

79.873.583

71.404.183

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

4.538.273

4.574.037

4.576.797

2.084.704

1.771,449

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

18.515.782

18.276.339

18.208.264

16.114.405

14.864.487

dl

ch, cu salariile

22

14.160.924

13.851.503

13.851.503

12.268.474

11.318.657

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte

23

4.108.758

4.079.731

4.079.731

3.600.562

3.319.457

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

3.082.903

3.034.937

3.034.937

2.675.958

2.468.787

ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

25

109.667

103.748

103.748

91.476

84.394

ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

886.188

856.291

856.291

755.007

696.555

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

30.000

84.755

84.755

78.120

69.720

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

246.100

345.105

277.030

245.369

226.373

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

246.100

345.105

277.030

245.369

226.373

- tichete de crcșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

31

0

0

0

0

0

d3.2) tichete de masă

32

0

0

0

0

0

d3.3) tichete de vacanță

33

0

0

0

0

0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor

33a

0

0

0

0

0

e)

ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

401.500

402.301

0

2.139.554

1.234.763

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

BVC 2013

BVC 2014

BVC

Realizat -preliminat

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri

35

0

0

0

0

0

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

36

5.223.416

6.009.955

5.600.984

3.500.000

3.000.000

h)

ch. cu prestațiile externe

37

8.203.033

4.938.282

5.599.165

5.200.000

4.825.000

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

7.486.584

17.242.704

13.287.672

5.832.880

4.341.280

il) contract de mandat

39

59.948

58.668

58.668

0

0

i2) ch. de protocol, din care:

40

6.000

6.699

5.440

6.000

6.000

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

0

0

0

0

0

i3) ch, de reclamă și publicitate, din care:

42

24.000

29.969

34.800

30.000

30.000

tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

0

0

0

0

0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

44

0

0

0

0

0

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

0

0

0

0

i5) ch. cu taxa pt.activitatca de exploatare a resurselor

46

0

0

0

0

0

i6) ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

374.762

405.395

405.395

500.000

520.000

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

0

0

0

0

0

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli șomaj

47b

0

0

0

0

0

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator

47c

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.023.453

1.214.696

490.513

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

965.853

1.071.266

490.513

0

0

b)

alte cheltuieli financiare

50

57.600

143.430

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-10.873.813

-12.556.305

-9.848.098

-8.001.185

-7.722.494

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

54

0

0

0

0

0

1

Rezerve legale

55

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

56

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59

60

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

0

0

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute Ia pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

0

0

0

0

0

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

801.691

283.866

142.290

142.290

142.290

1

Surse proprii

65

801.691

283.866

142.290

142.290

142.290

2

Alocații de la buget-total, din care:

66

0

0

0

0

0

3

Credite bancare

67

0

0

0

0

0

a)

- interne

68

0

0

0

0

0

b)

- externe

69

0

0

0

0

0

4

Alte surse

70

0

0

0

0

0

INDICATORI

Kîr

2011

BVC 2012

BVC 2013

BVC 2014

rd.

BVC

Realizat -preliminat

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

801,691

283,866

142,290

142,290

142,290

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului

72

801,691

283,866

142,290

142,290

142,290

-cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

0

0

0

0

0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care:

73

0

0

0

0

0

a)

interne: BCR

74

0

0

0

0

0

b)

externe total, din care:

75

0

0

0

0

0

VTT

REZERVE, din care:

76

0

0

0

0

0

1

Rezerve legale

77

0

0

0

0

0

2

Rezerve statutare

78

0

0

0

0

0

3

Alte rezerve

79

0

0

0

0

0

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

105,168,729

118,698,140

130,311,889

106,743,941

93,718,666

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

116,042,542

131,254,445

140,159,987

114,745,127

101,441,161

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

4

Nr.mediu de salariați total

84

530

525

525

465

429

4a

Nr.mediu de salariați nucleu conform OUG 95/2002 șomaj tehnic

84a

0

0

0

0

0

5

Fond de salarii, din care:

85

14,160,924

13,851,503

13,851,503

12,268,474

11,318,657

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

11,477,424

12,166,723

12,163,646

3,223,001

2,947,942

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

2,683,500

1,684,780

1,687,857

9,045,473

8,370,715

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2,227

2,199

2,199

2,199

2,199

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

198,432

226,092

248,213

229,557

218,458

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

204,385

232,874

255,660

236,444

225,012

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoanaț

91

665

593

728

719

780

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalejxl 000 -(rd. 16/rd. l)x 1000

92

1,103

1,106

1,076

1,075

1,082

11

Plăți restante

93

a)

prețuri curente

94

0

131,373,701

0

0

0

b)

prețuri comparabile

95

0

131,373,701

0

0

0

12

Creanțe restante

96

a)

prețuri curente

97

0

27,867,065

0

0

0

b)

prețuri comparabile

98

0

27,867,065

0

0

0

NOTA:

Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.

DIRECTOR GENERAL ,

SORIN ADRIAN CAPATCONTABIL SEF ,

MARIANA RUSO

„' (