Hotărârea nr. 70/2012

Hotărârea nr.70 din 30.03.2012 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.64/16.03.2012 privind premierea elevilor, studentilor si cadrelor didactice din unitatile de invatamant bacauane, care au obtinut rezultate deosebite in anul scolar 2010-2011.

HOTĂRÂRE privind completarea HCL Bacau nr.64/16.03.2012 prin care a fost aprobata premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2010 - 2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile H.C.L. Bacău nr. 4/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau;

  • - Prevederile H.C.L.Bacău nr.318/2005 prin care s-a aprobat instituirea “Premiului de Excelență” primului elev din fiecare liceu și primului student din universitățile băcăuane;

  • - Prevederile H.C.L. Bacau nr.64/16.03.2012 prin care a fost aprobata premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2010 - 2011;

  • - Referatul nr.2016/ 23.03.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 1 și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă completarea HCL Bacau nr.64/16.03.2012 prin care a fost aprobata premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2010 - 2011, in sensul suplimentării sumei destinate recompensării excelenței în activitatea din anul școlar 2010-2011, cu 11.000 lei, pentru premierea cadrelor didactice și elevilor omiși, precum si pentru plata impozitelor și contribuțiilor aferente acestor premii.

Tabelul nominal cu cei ce urmeaza a fi premiați este prevăzut în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. - Suma de 390.000 lei aprobată prin HCL nr.64 din 16.03.2012, cuprinde atât premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice, cât și plata impozitelor și contribuțiilor aferente acestor premii și organizarea festivităților de premiere.

ARTA - Suma va fi suportată de la Capitolul bugetar 65.02 „învățământ”.

ART.4 - I lotărâpă'/v^lî âOm^tțicată Direcției Economice și Serviciului Cabinet Primar din cadrul


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Anexa la HCL nr. 70 din 30.03.2012


Elevi și profesori care au obținut premii Ia Olimpiadele și Concursurile Naționale și Internaționale

Nr. crt.

Unitate de învățământ

Elev

Olimpiada / Concursul Național

Premiul

Profesor coordonator

Sumă elev (lei)

Sumă profesor

(lei)

1

Școala cu clasele I-VIII „Mihail Sadoveanu” Bacău

Ciuraru Anca

Religie - Olimpiadă

II

Dumea Danisia

1.200

1.200

2

Colegiul Național de

Comunicații „N.V. Karpen”

Mihai Ionuț

Franceză - Concurs

I

Balint Simona

600

600

3

Farcaș Monica

Franceză - Concurs

II

Balint Simona

500

NU

4

Rîpanu Roxana

Franceză - Concurs

II

Balint Simona

500

NU

5

Jitaru Liliana

Franceză - Concurs

II

Balint Simona

500

NU

6

Sandu Constantin

Franceză - Concurs

III

Balint Simona

400

NU

7

Veliche Dragoș

Franceză - Concurs

Mențiune

Iurea Diana

300

300

8

Peredelcu Petru

Franceză - Concurs

Mențiune

Iurea Diana

300

NU

9

Cojocaru Georgiana

T.I.C. - Concurs

Mențiune

, Nastasă Gabriel

300

300

Total

4600

2400

TOTAL GENERAL

7000

Elevi care au terminat clasa a VlII-a cu media generală 10

Nr. crt

ȘCOALA

NUME ȘI PRENUME ELEV

SUMA (LEI)

1.

Școala cu clasele I-VIII ‘;OCTAyiAN VOICU “ Bacău

MUNTEANU DIANA ANDREEA

500

2.

Școala cu clasele I-VIII ‘MeXAWRUȚOAN CUZA” Bacău

PAȘCU MARIA ALEXANDRA

500

\                               TOTAL

1000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ,

\ itl.N ROTARliiV-y          SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

\<NICOLAE-OVIDH^pPOVICI