Hotărârea nr. 7/2012

Hotărârea nr.7 din 31.01.2012 Hotărârea nr.7 din 31.01.2012 privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a  majorării capitalului social la S.C. ARTBACĂU S.R.L.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorării capitalului social la S.C.”ARTBACAU ” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

J Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

J Prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

S Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

J Adresa nr.l 16/26.01.2012 inaintata de S.C. ARTBACAU S.R.L, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.65045/26.01.2012;

Expunerea de motive a Viceprimarului inițiator al proiectului;

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „a” , alin. (3) lit. „c” și art. 45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. „ARTBACAU ”S.R.L. Bacau, prin aport de numerar.

Art.2, - Se aprobă contribuția Consiliului Local Bacău la majorarea capitalului social la S.C. „ARTBACAU ”S.R,L., prin aport de numerar, cu suma de 1.100.000 lei.

Art.3.Se mandatează Adunarea Generală a Imputemicitilor de la S.C. „ARTBACAU”S.R.L Bacau și conducerea executivă a acesteia, să îndeplinească toate procedurile prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului prevăzut în prezenta hotărâre.

Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Viceprimarilor Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Juridice si Ad-tie Locala si S.C. „ARTBACAU”S.R.L.

N.O.P.X'.l’l./ R.T./Ex.l/Ds I A 2CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI