Hotărârea nr. 63/2012

Hotărârea nr.63 din 16.03.2012 Hotărâre privind aprobarea Listei sesiunii de selecţie din anul 2012 a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei sesiunii de selecție din anul 2012 a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;

 • - Prevederile punctului 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor - Anexa nr. 8 la HCL nr. 406/ 2011 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general;

 • - Rapoartele de oportunitate nr. 1808/ 15.03.2012 al Comisiei Educație, Tineret, Mediu, nr. 1695/ 12.03.2012 al Comisiei Culte, nr. 1800/ 15.03.2012 al Comisie Sport, nr. 4031/ 09.03.2012 al Comisiei Sociale;

 • - Raportul de oportunitate nr. 1820 din 15.03.2012 al Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005:

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. «a», punctele 1, 5, 6 și 9 și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă Lista sesiunii de selecție din anul 2012, a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 2. Hotărârea.: fi comunicată Dțț'pcției Economice, Comisiei Tehnice penfiu apJicațVO evaluare.

Legii nr. 350



CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 63

DIN 16.03.2012

N.O.P..I.I)./ R.T./Ex.l/Ds.l-A-2

ROMÂNIA                           ANEXĂ

JUDEȚUL BACĂU                LA HCL NR. 63 DIN /6 03.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

l. DOMENIUL EDUCAȚIE TINERET MEDIU

Nr.

crt.

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

1

Asociația „DA mai deparie!”

Tineri pentru o lume mai bună

5.000

Ț

Horia Si iu

We Are Camera

3.000

Asociația Armonie și (lLOARE

Festivalul tinerelor talente

8.000

4

Asocia ii a de Părinți „ȘCOALA GENERALĂ NlCl Enea"

; Viitorul începe azi

8.500

S

Fi nd.viia „Sfvnitl Ioan Bosco"-Bacăi

.Prietenie pentru fericire

8.500

6

IA-TI ACASA UN PRIETEN

Susținerea activitatii adăpostului de câini fara stapan

45.000

7

Fundația NO NAME Bacău

Concursul de informatica NO NAME ed. a XVI l-a

21.000

8

Fundația „Episcop Melchisedec”

Alege independent

5.000

10

Asociația Victoria

Educație și sănătate prin sport

25.000

Asociația Tenis Club

Promovarea tenisului de masă in rândul tinerilor

18.000

11

Asociația împreună construim viitorul

Roma - Romania Ed.a I l-a

30.000

12

Crucea Roșie

Concursul Sanitarii Price puți

16.000

13

Asociația Romana pentru dezvoltare personală

Junior Antreprenor

15.500

14

Asociația Cecitas

Îmbunătățirea accesului tinerilor cu di/abilități la stagii de pregătire practică

7.000

15

Asociația părinților Propedagogic

Curtea școlii un parc

7.000

16

Centrul Regional de Ecologie

Centrul de voluntariat de mediu și activități conexe

42.000


MĂR1C IOAN


LEANCA ALIN


Asociația „Oblio și PRIETENII” __

Aso< ia na „Mie îmi pasă!


GALBEN CORNEL SlMION



NlSTOR ADRIAN asoci vi i a „Prevenirea ADR Ț'IEI și COMPORT VMENTl LI I

PREVENTIV5


Tradiții bacauane


Legendele Bacăului


Vacanță cu Oblio


Vacanță activă


Scriitori băcăuani (editare carte)


Curtca școlii - o clasă verde


Help AD!


festival concurs de muzică ușoară pentru l              copii „Așchiuță"

!

-j-

I

1

ASO( I V|T V PĂRINȚILOR DE LA j

„ȘC. AL. 1. Cl ZA-BACĂI "   |


FlLll’ClAl DII


Natura Fest - ediția a 1II-a

Festivalul de teatru, muzică și dans

„Neghiniță"__________

Școala de Vară


2.500


1.000


4.000


3.000


3.500


7.000


3.000


8.500


1.500

5.000


13.000

28 1

1

Asoci \ția„Be Creat-   |

Bacu"

Conferința pentru tineret Be Great -Bacău!

5.000

29 i'

Asociația „Artmed"    '

Caravana Superstar 2012

4.500

30 1

i

Asocia hă „Albim ia

VESEL V’

Povestea tradițiilor

6.000

31 |     Mm vi.aciie Carmen

Carte cu llie Boca

3.500

32

ȘENDREA El GEN

Istoria municipiului Bacău

4.000

33

ADOCIIITEI Lll.ltNA

..Băcăuance pe Aconcagua" (editare carte)

2.500

Fl NDAT1A „BACOVIA”

20 de ani de învățământ superior particular la Bacău

5.500

35

Asoc ia ei a „Sindrom Dimx”, Bacăi

Fii nontbrmal laOurkids!

5.000

36

Asoci vi ia Comi nu ară „Bra i ele părin i ești"

Internetul. mod modern de relaționare în rândul tinerilor cu deficiențe de auz și vorbire

14.500

37

ASOCIAȚIA „KARPEN 2010"

O clasă un copac, o școală un parc

7.000

38

Asociația creștină de ( ARI IA I E Șl A.II TOR „Ovidenia Bacăi 2005"

Formarea abilităților de management al carierei pentru 40 de adolescenți asistați social

20.000

39

Mioara Iac ob

Concertul pentru suflet ediția a II-a

18.500

40

Asociam \ „Floricica”

Festivalul național de interpretare vocală a cântecului popular românesc pentru copii și tineri ..Bobocel de la Bacău’* ediția a X-a jubiliară

14.500

41

Asociativ „Ml'TAIIS

Educație prin cultură - între mărturii

16.000

Ml TANDIS”

trecute (Nicu Enea) și prezente -■ Cenaclul


Lira 21

42

ASOCIAȚIA CULTURALĂ “OCTAVIAN VOICIT

Simpozionul "Dascăli băcăuani în istoria națională"

15.000

43

ASOCIAȚIA DE PROMOVARE SOCIALĂ SI CULTURALĂ “ÎMPREUNĂ"

Dezvoltarea capacității de relaționale a tinerilor prin proiecte educaționale în mediul universitar

8.000

 • 1.  Suma totală alocată domeniului: 488.680 lei

 • 2.  Suma totală propusă de către comisie: 466.000 lei

III. DOMENIUL CULTE

Nr.

Crt

Denumire solicitant

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

i

Biserica Ortodoxa de Stil

Realizare icoane in tehnica vitraliului

50.000

1

Vechi. Sfanțul IIie Bacau

si a sticlei fuzionate

r Parohia Ortodoxa Sf Gheorghe

Lucrare in tehnica mozaicului din sticla la Biserica Sf Gheorghe

55.000

Parohia Romano-Catolica

Fericitul leremia

întreținerea si punerea in valoare a lăcașului de cult

40.000

4

Parohia Sfânta Treime

Jandarmi

Reabilitare termica lacas de cult

20.000

5

Parohia Ortodoxa Sf.Apostol Petru si Pavel

Modernizare instalație încălzire

20.000

6

Parohia Ortodoxa Izvorul

1'amaduirii Bacau

Consolidare, extindere si amenajare lacas de cult ortodox

180.000

7

Parohia Ortodoxa Sf Voievozi

Costructie lacas de cult-Biserica

180.000

Serbanesti

Pogorârea Sfanțului Duh

8

Parohia Romano-Catolica Sf

Cruce

întreținerea si punerea in valoare a lăcașului de cult

35.000

9

Parohia Ortodoxa Sf. loan

înlocuire pardoseli

35.000

1 0

Asociația Adunările lui

Reabilitare centru de integrare sociala

25.000

1 o

Dumnezeu Biserica Sf. 'Treime

penru tinerii defavorizați

Biserica Creștina Baptista

Noua Speranța

Amenajarea dependințelor Lacas de cult

20.000

1 o

Parohia Romano-Catolica Sf.

întreținere si punere in valoare lacas

200.000

1 —

Nicolae

de cult

13

Biserica Creștina Baptista Betel

Reabilitare si consolidare lacas de cult

15.000

Parohia Ortodoxa Sf Dumitru

Construcție capela mortuara Biserica

280.000

1

Narcisa Bacau

"Sfanțul Dumitru" Narcisa

15

Parohia Ortodoxa Inaltarea Domnului

Lucrări pictura

175.000

16

Parohia Romano-Catolica Sf

întreținerea si punerea in valoare a

30.000

Franc isc de Asissi Izvoare

lăcașului de cult

17

Parohia Ortodoxa Sf. Voievozi

CFR

Reabilitare centru social filantropic

145.000

18

Parohia Ortodoxa Sf Voievozi

Izvoare

Modernizare ansamblu bisericesc

50.000

19

Parohia Ortodoxa învierea Domnului

Finalizare placare

150.000

20

Parohia Ortodoxa Ciheraiesti Bac au

Dotări biserica si cantina sociala

40.000

Biserica Ortodoxa Pt Tineri

1 n t a m p i n a rea Do m n u 1 u i

Construire clădire cu destiatia Biserica

21

pentru Tineri "Întâmpinarea Domnului"

360.000

nn

Biserica Creștin după Evanghelie Vestea Buna

închidere perimetrala lacas de cult

35.000

23

Biserica Creștina după Evanghelie ELIM

Amenajare hol lacas de cult si curte

20.000

24

*

Parohia Ortodoxa pt.

Deficientii de Auz

Aco pe ran i a nt u 1 Maicii Domnului

Realizare acoperiș biserica, montare si achiziționare paratraz.net si catapeteasma

36.500

25

Parohia Ortodoxa Sf Nicolae

Reabiliare si consolidare Biserica Sf Nicolae

280.000

I    Biserica lui Dumnezeu

Apostolica Cultul Penticostal

Amenajarea lăcașului de cult

10.000

oy

Biserica Creștina după

Reamenajare lacas de cult

25.000

Evanghelic F i 1 adc 1 fi a

28

Parohia Ortodoxa Sfinții Erei

Punerea.in valoare a lăcașului de cult

40.000

Ierarhi

29

Parohia Ortodoxa Intrarea

Construcția Bisericii Acoperământul

175.000

Domnului in Ierusalim

Maicii Domnului

30

Parohia Ortodoxa Lazaret

Amenajare curte biserica si punere in

13.500

valoare a lăcașului de cult

31

Parohia Sf Treime Bacau

Reabilitare ansamblu bisericesc

40.000

32

Biserica Militară SfGheorghe

Definitivare casa praznicala

20.000

 • 1.  Suma totală alocată domeniului : 2.800.000 lei

 • 2.  Suma totală propusă de către comisie : 2.800.000 lei


ÎL DOMENIUL SPORT:

Mr

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie (lei)

Crt

1

Denumire solicitant

ASCOCIATIA TOP SPORT Bacau

Menținerea in eșalonul fruntaș al Ligii Naționale de Handbal si un traseu european cat mai bun

4.200.000

n

CENTRUL REGIONAL DE

Susținerea si promovarea pescuitului

50.000

ECOLOGIE BACAU

sportiv in Bacau

ASOCIAȚIA SPORTIVA PALESTRA BACAU

Performanta bacauana in luptele greco-romane

120.000

4

CLUB SPORTIV CONSART BACAU

Susținerea financiara a CSP CONSART pentru participarea in campionatul diviziei D

10.000

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE

Afirmarea judokanilor la campionatele

50.000

JUDO BACAU

naționale si internaționale


6

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM

Sprijinirea pregătirii atletilor de performanta

50.000

7

CLUBUL SPORTIV X-CAPE BACAU

Sanatate, spirit de echipa si fairplay prin sport de performanta

44.000

8

CS VOLEI CARPATI BACAU

Turneul de volei masculin ,,OLD BOYS PRIETENIA^, BACĂU 2012

10.000

9

ASOCIAȚIA CS NAUTICA BACAU

Sprijinirea înotului in anul competitional 2012

60.000

10

ASOCIAȚIA TOP HANDBAL BACAU

Popularizarea handbalului in rândul copiilor

10.000

1 1

CLUBUL SPORTIV SAGA BACAU

Dezvoltarea tirului cu arcul in Bacau - un nobil sport olimpic

10.000

12

ASOCIAȚIA DELTA RANGERS AIRSOFT CLUB

Airsoftul bacauan la nivel de performanta

10.000

13

ASOCIAȚIA CLUB ECVESTRU DECEBAL

Promovarea echitatiei bacauane in anul

2012

20.000

, ASOCIAȚIA TOTAL VOLEI BACAU

Sprijinirea echipelor de volei ale CSS Bacau pentru participarea in competiții la nivel național

75.000

15

CLUB SPORTIV AEROSTAR BACAU

Susținerea obținerii de inalta performanta de către echipele de modelism, radioamatorism, zbor cu motor, fotbal seniori si copii in competițiile specifice aferente anului 2012

460.000

16

17

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL BACAU

Susținerea Echipei • Elita de juniori under

18 in competițiile oficiale

80.000

ASC CONDORUL LILIECI

Susținerea financiară a secțiilor de atletism, fotbal și badminton pentru pregătire și participarea în competiții a sportivilor

35.000

18

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE MINIFOTBAL BACAU

Campionatul Municipal de Minifotbal ediția

6

30.000

19

A

BRONX POWERLIFTING CLUB BACAU

Participarea sportivilor bacauani la campionatul european si mondial de powerlifting si campionatele naționale si internaționale de judo

10.000

T

ASOCIAȚIA PRO VOLEI BACAU

Consolidarea poziției in campionatul intern de handbal masculin

1.700.000

21

FUNDAȚIA "PRO STIINTA" BACAU

Participarea în competiții naționale și internaționale a sportivilor legitimați la CS Stiinta Bacau

1.800.000

22

ASOCIAȚIA CLUB INTERFAST BACAU

Promovarea badminton-ului in 2012 in

Bacau

10.000

23

ASOCIAȚIA CLUB SPORT ARENA 2011

Susținerea performantei sportive

650.000

24

ASOCIAȚIA SPORT CLUB BACAU

SPORT CLUB BACAU - viitorul fotbalului bacauan

550.000

 • 1.  Suma totală alocată domeniului: 11.594.000 Iei

 • 2.  Suma totală propusă de către comisie: 10.044.000 lei

IV. DOMENIUL SOCIAL:

Nlr. crt

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Suma propusăde către comisie

( lei )

1

Fundația de Sprijin Comunitar

Servicii de îngrijiri comunitare pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacău

61.819

Fundația de Sprijin Comunitar

Centrul Comunitar Mozaic

18.500

Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Neuromotor Bacău

Recuperarea - prioritate pentru reintegrarea socială

35.794

4

Fundația “Episcop

| Mclchisedec”- filiala Bacău

Pentru trup și suflet

7.712

Fundația “Episcop Melchisedec”- filiala Bacău

Alături de tine!

14.935

6

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005”

Masa pe roți

51.797

7

Societatea Naționala De Cruce Roșie Bacău

Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice ~ Deschideți 0 ușă!

33 253

8

Asociația Sprijin pentru părinți

Centrul de zi Norocel

26.399

9

Asociația Creștină, de

l Misiune și Ajutor Olanda-România numită ,,Betania”

Centrul de zi ••DelfinuC pentru copii cu autism

101.972

10

Asociația Creștină, de Misiune și Ajutor Olanda-România numită „Betania”

Centrul de Integrare a Tinerilor

1

1

119.011


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI