Hotărârea nr. 4/2012

Hotărârea nr.4 din 31.01.2012 Hotărârea nr.4 din 31.01.2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a  Programului de investiţii  pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau şi a prognozei pe următorii 3 ani.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;

-Prevederile art. 19(1) lit”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată;

-Procesul verbal de afișare nr.10353 din 30.12.2011 reprezentând procedura prealabilă de aducere la cunoștința publică a proiectului, conform Legii nr.52/2003 a transparenței decizionale în administrația publică;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

în baza dispozițiilor articolului 36 (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “a” și ale art45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă Bugetul previzionat de venituri și cheltuieli, Programul de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacău și prognoza pe următorii trei ani, conform Anexelor bugetare nr. IA, 1B, IC, 1D, a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N și anexei nr.3 - părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Tehnice și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE Dț^ȘEDINȚĂ  PĂDURARUTLEÎANA
NR. 4

DIN 31.01.2012

N.O.P., T.A.. (’.R../ R.T./Ex.l/I)s.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1 A LA HOTĂRÂRE NR X DIN. 3/0/. ZOlZ

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Codrtnd

Cod indicator

TOTAL

din căra credite bugetara destinate stingerii popor restanta

TRMJ

TRMJI

TRMUn

TWM.lV

TOTAL VENITURI 00.02+40.02*00.1+45.02)

1

00.01

644.986,96

0,00

44826339

76372,00

65.527.00

5432437

VFMTURI PROPRII (rd.00.02-I L02 - 37.02-r39 02)

2

48.02

192.039.00

0.00

54.658.63

48.045,00

45.628.00

43.70737

1. VENITURI CURENTE (rd 4+51)

3

00.02

280 170.00

0,00

83.446,63

76.372,00

65.527,00

54.824.37

A VENITURI FISCALE («15-18-29*48)

4

00.03

247.63026

0.00

71.991,49

67.983,00

57.770,00

49.885.77

AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL («L6*l 1-15)

5

00.04

102.584,00

0,00

25.621.00

25.621.00

25.621.00

25.721.00

A Li IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE («1.7)

6

00.05

2.500,00

0.00

600,00

600,00

600.00

700,00

Impozit pc profit (rd 8)

7

01.02

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Impozit pc profit de la agcnu economici

8

01.02.01

0.00

Impozit pc venit (rd.10)

9

03.02

2.500,00

0.00

600,00

600,00

600.00

700.00

Impozit pe onorariul a*, ocațtlor $i tunarilor publici

10

03.02.17

0.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

2.500,00

600,00

600,00

600.00

700,00

AL2. IMPOZIT Pfi VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DC LA PERSOANE FIZICE (rd.I12)

12

00.06

100.044,00

0,00

25.011.00

25.011,00

25.011.00

25.011,00

Cote st sume defalcate din impozitul pe venit (rd. 13)

13

04.02

100.044,00

0.00

25.011.00

25.011,00

25.011.00

25.011.00

Cmc defalcate din impozitul pe venii

14

04.02.01

100.000.00

25.000.00

25.000,00

25.000.00

25.000.00

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

44,00

11.00

11,00

11.00

11.00

AL3. Al TE IMPOZITE PI VrXIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (td.16)

16

00.07

40,00

0.00

10.00

10,00

10,00

10.00

Alte impozite pc venit, profit si câștiguri din capital dc ia persoane fizice (rd. 17)

17

05.02

40.00

0.00

10,00

10.00

10.00

10.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)

19

00.09

40926,26

0,00

13.397.49

10230,00

8.260.00

9.038,77

Impozite si taxe pe proprietate (rd.2fr-rd.2j-rd 27-rd.28)

20

07.02

40.92626

0.00

13.397.49

10230,00

8.260.00

9.038,77

Impozit pc clâdiri (rd.21-rd.22)

21

07.02.01

29.39826

0.00

10.437,49

7.900,00

5 600.00

5.460.77

Impozit pc clădiri de 1a persoane fizice

22

07.02.01.01

11.95726

6.037.49

1.400,00

2.000.00

2319,77

Impozitul și taxa pc cladin de la persoane juridice

23

07.02.01.02

17.441.00

4.400.00

6.500,00

3.600.00

2.941.00

Impozit și taxa pe teren (rd.24-id.25 *-rd.26)

24

07.02.02

5.528.00

0.00

1460.00

1.130,00

L0I0.00

1.928.00

Impozit pc terenuri de la persoane fizice

25

07.02.02.01

2.588.00

750,00

420,00

300.00

1.118.00

Impozit pc terenuri de la persoane juridice

26

07.02.02.02

2,900.00

700.00

700.00

700.00

800.00

Impozitul pc terenul din extravilan

27

07.02.02.03

40,00

10.00

10.00

10.00

10,00

l axe judiciare de timbru, taxe dc timbru pentru activitatea notariala si alte taxe dc timbru

28

07.02.03

3.500.00

900.00

600.00

1.000.00

1.000,00

Alte impozite st taxe pc proprietate

29

07.02.50

2.500.00

600.00

600,00

650.00

650.00

A4 IMP07IIT SI TAXF EL BUNURI SI SERVICII (rd.30+37*39-12)

30

00 10

101.800,00

0.00

32.305.00

31.582.00

23.339.00

14.576,00

Sume dctuicatc din rVA (rd.31 la rd 36)

31

11.02

88.131.00

0.00

28.788.00

28327,00

19.899.00

11 117.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul judeielo șt Municipiului București

32

11.02.01

0,00

Sume defaicaie din taxa pc valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, orașelor, municipiilor $1 sectoarelor Municipiului București

33

11 02.02

84.591,00

25.278.00

28317,00

19.889.00

11.107.00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru subvenționarea energici termice livrate populației

34

11 02.03

0.00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru retchnologizare. modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate dc producere și distribuție a energie: termice

3a

11.02.04

0,00

Sume defalcau: din taxa pc valoarea adăugată pentru drumuri

36

11.02.05

0.00

Sume defalcate din uixa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

37

11.02.06

3.540.00

3.510,00

10,00

10,00

10,00

38

11.02.07

0,00

Alte impozite si taxe generale pc bunuri si servicii (rd.38j

39

12.02

18X00

0,00

50.00

42.00

40.00

50.00

Taxe hoteliere

40

12.02.07

182.00

50.00

42.00

40,00

50,00

laxe pc servicii specifice (rd-40-i-4I)

41

15.02

307.00

0,00

85.00

63,00

50,00

109.00

Impozit pc spectacole

42

15.02.01

180.00

50.00

20,00

20.00

90.00

Alte taxe pc servicii specifice

43

15.02.50

127,00

35,00

43.00

30.00

19,00

1 axe pc utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pc desfășurarea de activități (rd.43-*-46+47)

44

16.02

13.180.00

0,00

3380,00

3.150,00

3350,00

3.300,00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44-r45)

45

16.02.02

11.800,00

0.00

3.000,00

2.800,00

3.000,00

3.000.00

Impozitul pc mijloace dc transport deținui dc persoane fizice

46

16.02.02.01

6.400,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600.00

Impozitul pc mijloace de transport deținut dc persoane juridice

47

16.02.02.02

5.400.00

1.400,00

1.200,00

I 400,00

1.400,00

Taxe si tarile pentru eliberarea dc licențe si autorizații dc funcționare

48

16.02.03

1.380,00

380,00

350,00

350.00

300.00

Mic taxe pc utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

49

16.02.50

0,00

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXF FISCALE (rd.49)

50

00.11

2320,00

0.00

670.00

550,00

550.00

550,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.5O)

51

18.02

2.320,00

0.00

670.00

550.00

550.00

550,00

Alte impozite si taxe

52

18.02.50

2320,00

670.00

550.00

550,00

550.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.52+61)

53

00.12

32.539.74

0.00

11.455,14

8389,00

7.757.00

4.938,60

CI VENITURI DIN PROPRIETATE (td.53*59)

54

00.13

5.753.00

0.00

1.880,00

1.344.00

1.127.00

1.402,00

Venituri din proprietate (rd.54 la rd.58)

55

30.02

5.745,00

0,00

1.878,00

1342,00

1.125,00

1.400,00

Varsamintc din profitul net al regiilor autonome dc sub autoritatea consiliilor județene și locale

56

30 02.01

25,00

25,00

Venituri din concesiuni si închirieri

57

30.02.05

5.719,00

1.877,00

1342.00

1.100,00

1.400,00

Venituri din dividende

58

30.02.08

0,00

Alte venttun din proprietate

59

30.02-50

1.00

1.00

Venituri din dobânzi (rd.60)

60

31.02

8.00

0,00

2,00

2,00

2.00

2.00

Alte venituri din dobânzi

61

31.02.03

8.00

2,00

2,00

2.00

2,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62-r70^73-78-82)

62

00.14

26.786.74

0.00

9.575.14

7.045.00

6.630.00

3.536.60

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

63

33.02

4.791.00

0,00

1322,00

1.115.00

1.554,00

800,60

Venituri din prestări dc servicii

64

33.02.08

3.683.00

902,00

795.00

1.286.00

700,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cresc

65

33 02.10

400.00

100.00

100,00

100.00

100.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor dc ațutor social

66

33.02.12

0,00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

67

33.02.24

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție socială

68

33.02.27

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor dc judecata, unputații si despăgubiri

69

33.02.28

58.00

20.00

20.00

18.00

Alte venituri din prestări dc servicii si alte activități

70

33.02.50

650.00

300,00

200.00

150.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71^72)

71

34.02

2.077.00

0.00

851,00

550.00

376.00

300.00

Taxe extrajudiciare de timbru

72

3402.02

2.026.00

800,00

550,00

376.00

300.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

73

34.02.50

51.00

51.00

Amenzi. penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

74

35.02

3862.00

0.00

1.262,00

950.00

900.00

750,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

75

35.02.01

850.00

500.00

200.00

150,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu iniirzîcn: a declarației dc impozite si taxe

76

35.02.02

0.00

încasăn din alonficarca bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit;

77

35.02.03

12.00

12,00

\llc amenzi, penalități si confiscări

78

35.05.50

3.000.00

750.00

750.00

750.00

750,00

Diverse venituri țrd.79 la 81 ț

79

36.02

16.056.74

0.00

6.140.14

4.430.00

3.800,00

1.686,60

Venituri din aplicarea prescripției cxtincuvc

80

36.02 01

50.00

50,00

Vărs aminte din veniturile instituțiilor publice

81

36.02.05

2.00

2.00

Taxe speciale

82

36.02 06

11.079.74

4.793,14

3.200.00

2.600.00

486.60

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

83

36.02.07

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

84

36.02.11

0.00

Alte venituri

85

36.02.50

4 925.00

1.295.00

1.230.00

1.200,00

1.200.00

’I ransferun voluntare, aliek decât subvențiile țrd.83 -84)

86

37.02

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

87

37.02.01

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

88

37.02.03

-59.999.99

-36.335.87

-12.731,57

-6.450.00

-4 482,55

Varsaminte din secțiunea de funcționare

89

37.02.04

59 999.99

36.335.87

12.731.57

6.450.00

4.482^5

Alte transferuri voluntare

90

37.02.50

0.00

II VENITURI DIN CAPITA1 (rd.86)

91

00.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 la rd.90)

92

39.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

93

39.02.01

0.00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

94

39.02.03

0.00

Venituri din privatizare

95

39.02.04

0.00

Depozite socciale pentru construcții de locuințe

96

39.02.10

0.00

III OPERA HUNI FINANCIARE:

97

00.15

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 Ia rd.97)

98

40.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sai a unor activități finanțate integral din venituri proprii

99

4002..06

0,00

Încasări din rambursarea microcrcditcior de la persoane fizice și juridice

100

40.02.07

0.00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

101

40.02.10

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

102

40.02.11

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

103

40.02.50

0,00

IV SUBVENȚII (rd.99ț

104

00.17

185.105.47

0,00

185.105,47

0.00

0.00

0,00

SUBVENȚII DF I A AI.TE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 100*117»

105

00,18

185.105.47

0,00

185.105,47

0.00

0.00

0,00

Subvenții de ia bugetul de stai (rd. 101*111)

106

42.02

185.105.47

0.00

185.105,47

0.00

0,00

0.00

A. De capital (rd. 102 la rd.l 10)

107

0019

185.105.47

0.00

185.10(5,47

0,00

0.00

0.00

Rctehnologizarea centralelor termice și electrice de lermoficarc

108

42.02.01

0.00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

109

42.02.03

0.00

Aeroporturi de interes local

110

42.02.04

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

HI

42.02.05

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

112

42.02.06

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

113

42.02.07

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

114

42.02.09

0,00

Finanțarea acțiunilor priv ind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

115

42.02,10

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

116

42.02.12

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

117

42.02.13

0.00

Finatarca cheltuielilor de capital ale unitarilor de invatamant

118

42.02.14

0.00

Suhvevvntii primite din fondul național de dezvoltare

119

45.02.15

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanataate

120

42.02.16

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

121

42.02.16.01

0,00

Subv entii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatatc

122

42.02.16.02

0.00

Subvenții de la bugetul de stai către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatatc

123

42.02.16.03

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

124

42.02.17

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San. către buactele locale pentru finanțarea investițiilor in sanamte

125

42.02.18

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catrc bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

126

42.02.18.01

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.penuu finanțarea reparațiilor capitale in sanatnie

127

42.02.18.02

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Min San.catrc bugetele locale pentru finanțarea altor investirii in san.

128

42.02,18.03

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

129

42.02.19

0,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru TFN posi-aderare

130

42.02.20

185.105,47

185.105.47

B. Curente (rd.l 12 la rd. I16)

131

00.20

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

132

42.02.21

0.00

Subvenții primite din fondul de intervenție

133

42.02.28

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

134

4202.29

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

135

42.02.32

0.00

Sprijin Financiar pentru constituirea familiei

136

42.02.33

0,00

Subvenții primite pentru încălzire cu lemne, cărbuni

137

42.02.34

0,00

Subvenții din bupertul de stat pentru finanțarea unităților de asistență mcdico-socială

138

42.02.35

0.00

Subvenții trusou nau nasculi

139

42.02.36

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

140

42.02.37

0,00

Subvenții de ia bugetul de stal către bugetele locale pentru obligații ele centralelor de tcrmolîcarc

141

42.02.46

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

142

42.02.51

0.00

Subvenții de ta alte administrații

143

43.02.

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

144

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

145

43.02.04

0.00

Subvenții de la bugelulc locale pentru instituții de asistență socială

146

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la consiliile județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

147

43.02.08

0,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

148

45.02

179.711,49

0.00

179.711,49

0,00

0,00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

149

45.02.01

79.672.42

0,00

79.672.42

0.00

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

150

45.02.01.01

73.22832

73.22832

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

151

45.02.01.02

6.444,10

6.444.10

Prefmanțare

152

45.02.01.03

0.00

Fondul Social European

153

45.02.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

154

45.02.02.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

155

45.02.02.02

0.00

Prefinanțare

156

45.02.02,03

0,00

Fondul de Coeziune

157

45.02.03

100.039.07

0,00

100.039.07

0.00

0.00

0,00

Suine primite în contul plăților efectuate în anul curent

158

45.02.03.01

99.71137

99.711,37

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

159

45.02.03.02

0.00

Pre finanțare

160

45.02.03.03

327.70

327.70

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

161

45.02.04

0.00

Fondul European de Pescuit

162

45.02.05

0.00

Instrumentul de Asistență pentru IVc-Aderaru

163

45.02.07

0.00

instrument European de Vecinătate si Partenenat

164

45.02.08

0.00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

165

45.02.15

0.00

Alte facilități și instrumente post-aderare

166

45.02.16

0,00

167

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491)

168

49.02

691.188,29

0,00

519.246,05

73.975,77

57.034,87

40.931,60

CHEI fUIEI.I CURENTE (rd.191+224*259’268+281*296+318+361*389+433+478+518-553+609+628+666)

169

01

617.675.43

0.00

474.487.68

59.603.20

49.007.87

34,576,68

TITLUI 1 CHEI TUlELi DE PERSONAl <rd. 192+225+282+297+319+362- 390+434+479+519+554*580+610+629-

170

10

90.718,00

0,00

24.938.00

24.998.70

20.042.00

20.73930

1ULUI. 11 BUNURI SI SE,RVICH țrd. 193-226+260+283+298’320+363+391+435+480+520*555+581+611+630+6*

171

20

62.061.01

0,00

23.291,40

16.096.00

16.69637

5.976.74

Din care

172

20.24

400,00

0.00

200,00

200,00

0.00

0.00

TITLU i III DOBÂNZI (rd.262)

173

30

14.000,00

0.00

5.200,00

5.100.00

3.600.00

100.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.263ț

174

30.01

13 600.00

0.00

5.100.00

5.000,00

3.500,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (nd.264)

175

30.02

400.00

0.00

100.00

100.00

100,00

10000

Afle dobânzi (rd.265)

176

30.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

TTH UI IV SI ’BVENȚll (rd.582’6311

177

40

10 000.00

0.00

3 000.00

3.000.00

2.000.00

2.000.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583 632)

178

40.03

10.000.00

0,00

3.000.00

3,000.00

2.000,00

2.000.00

1IT* 1 1 V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

179

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale țrd.228)

180

50.04

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd 194 - 229 269*299* 321- 364 ■ 392*436*481*529+585*612*633+669)

181

51

8.565,64

0.00

3.063,00

2.277.00

l 790.00

1.435,64

Transferuri curente (rd. 195*230*270300*322+365+393*437+482*522*586+613*634)

182

51.01

8.265.64

0,00

2.788,00

2.252,00

1.790,00

1.435,64

Transferuri către instituții publice țrd.196* 231+323'366*394*438+483+523+587+614+635)

183

51.01.01

3.842.00

0,00

1.438,00

1.012,00

750,00

642,00

Acțiuni de sănătate (rd.30i*367)

184

51.01.03

4.560.00

0.00

1.575.00

1.225.00

1.000,00

760,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.

185

51.01.14

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.27-

186

51.01.15

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administraiiv-tcntoriaic in situații de extremă dificultate (rd.232)

187

51 01.24

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

188

51,01.31

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Transferuri de capital (rd-368)

189

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

190

51.02.12

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLU! VII AL TE TRANSFERURI (rd. 197-233*324*395+439+484 -524+556+588+636+672)

191

55

883.79

0,00

683.79

200,00

0,00

0,00

A. Transferuri mtemc.lrd. 198*234*325+396*440+485+525+557+589+637+673)

192

55.01

883,79

0,00

683.79

200,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

193

55.01.03

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd. 199+236+442+526)

194

55.01.08

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+59O+638)

195

55,01.12

883,79

0.00

683,79

200,00

0.00

0,00

Programe de dezvoltare (rd.237*5 58)

196

55.01 13

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

197

55.01.15

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne (rd.200*238*326+397+443+487+528+559+639+675)

198

55.01.18

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatarc din Fonduri externe ncrambursabilc

199

56

403.093,99

0,00

403.093,99

0,00

0.00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

200

56.01

95,47431

0.00

95.474,31

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

201

56.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

202

56,03

307.619.68

0.00

307.619.68

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

203

56 04

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

204

56.05

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Prcaderare (1PA)

205

56.07

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Părfencriat (ENPI)

206

56,08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VIII AS1STFNIA SOCI AI .A (rd.327*370+444)

207

57

8.053,00

0,00

5.442,50

68130

204.00

1.725.00

Ajutoare sociale țrd.328*371*445)

208

57.02

8.053,00

0,00

5.442.50

681,50

204.00

1.725.00

Aiutoare sociale in numerar (rd.329*372*446)

209

57.02.01

8.053,00

0,00

5.442.50

681,50

204.00

1.725,00

Ajutoare sociale in natura (rd.330-373+447)

210

57.02.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLU! IX AI TE CHELTUIELI (rd.20i*33l+398+448*488+676)

211

59

20.300.00

0.00

5.775.00

7.250.00

4.675,00

2.600,00

Burse (rd. 332)

212

59 01

4.000.00

0.00

1.400.00

1.000.00

800,00

800,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

213

59.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Asociații si fundații (rd.333*399-449)

214

59.11

13.500.00

0.00

3375.00

5.250.00

3375,00

1300,00

Susținerea cultelor (rd.400)

215

59.12

2.800.00

0.00

1.000.00

1.000.00

500.00

300,00

Contribuții ia salarizarea personalului ncclerical (rd.40l)

216

59 15

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Despăgubiri civile (rd.202)

217

59.17

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENT! PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

218

65

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

219

65.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

CHEITUIEL! DF CAPITAL (rd. 203‘239*284+302+334+374+402*450+490*529+560+592+615+640+678)

220

70

66.466,86

0.00

43.14137

12.466,57

6.410.00

4.448.92

T1TLUI X ACTIVF NFFINaNCIARI: (nl.204+240+285*303-335+375*403*451*491+530*561+592+616*641)

221

71

62.940.94

0,00

41.015.45

11.696.57

6.040.00

4.188,92

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd205*241*286-304 336+404*452+492+531 -562+593+617*642*1

222

71.01

62.940.94

0.00

41.015,45

11.696.57

6.040,00

4.188.92

Con strucții(rd.20b* 242-287*305+337+377+405*453+493+532+563+594+618+643+681)

223

71.01.01

42.64034

0.00

26.986.65

8.472.20

3.750.00

3.431,49

Mașini, echipamente st mijloace de transponfrd. 207*243-288*306-338-378*406+454+ 494+533+564+

224

71.01.02

134,00

0.00

134.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaleini. 208 ■ 244*289-307+339+379+407+455+495+534 h

225

71.01.03

183.00

0.00

118,00

65.00

0.00

0.00

Alte active fixe (rd. 209+245*290+308*340'380*408+456 496+535+566+597+621*646+684)

226

71.01.30

19.983.60

0.00

13.776.80

3.15937

2.290.00

757.43

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210*246*291 *309 341+381 409+457+497+536+567+598+622+

227

71.03

2.500.00

0,00

1 100.00

770.00

370.00

260.00

TI li UI XI ACTIVI' FINANCIARE (rd.21 1-458 498-537-568-648-686)

228

72

1.025,92

0.00

1.025.92

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd212*459+499-538-569+649)

229

72.01

1.025.92

0,00

1.025.92

0,00

0.00

0.00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale (rd.213-500*539‘ 650)

230

72.01.01

1.025.92

0.00

1.025.92

0.00

0,00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații dc dezvoltare iniercomuniiară (rd.214+460+501-540+570+691)

231

72.01.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.215*247-342-410+461+502*541 + 599*652)

232

79

7.046.00

0,00

1.617,00

1.906.00

1.617.00

1.906.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

233

80

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUl XV IMPRUMITURI

234

80

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru institut!t si servicii sau activ itau finanțate integral din venituri proprii

235

80.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul dc rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

236

80.08

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Alte împrumuturi

237

80.30

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (rd.217-249+412*504*543*601+654)

238

81.01

428.00

0,00

0.00

214,00

0,00

214,00

Rambursări dc credite interne (rd.218+250+413*463-505+544-602-655*691)

239

81.02

6.618.00

0.00

1.617.00

1.692,00

1.617,00

1 692.00

TITLUl XVII PI ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

240

84

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! st recuperate m anul curent

241

85.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITI UI XIV REZERVE. EXCEDFNT/DEFICH'(rd.699)

242

90

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Rezerve (rd.700)

243

91.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Excedent (rd.701ț

244

92.01

24.781.13

0.00

0,00

2.396.23

8.492.13

13.892,77

Deficit (rd.702)

245

93.01

70.982,46

0.00

70.982.46

0,00

0,00

0.00

246

0,00

Partea Ea SERXTCII PUBLICE GENERALE 51.02-54.02+55.02+56.02+57.02)

247

50.02

35.171,47

0,00

11.048,50

10.972,00

8.996,87

4.154,10

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

248

51.02

17.574,97

0,00

4.532,00

4.882,00

4.751,87

3.409,10

CHELTUIELI CURENTE (rd 192*193+194*197+201)

249

01

9.684.87

0.00

2.700,00

2.700.00

2.584,87

1.700.00

TITLUl I CHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

5.700.00

1.500.00

1.500.00

1.500,00

1100.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251

20

3.984.87

1.200,00

1.200.00

1.084,87

500.00

TITLUl VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 195)

252

51

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd. 196)

253

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

254

51.01.01

0.00

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI (rd. 198)

255

55

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

A. Transferuri curente (rd. 199+200)

256

55.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe PI IARF si alte programe cu finanțare nerambursabilă

257

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

258

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatarc din Foodun externe ncrambursabile

259

56

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

260

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (l'SE)

261

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

262

56.03

0.00

Programe din Fundul European Agricol dc Dezvoltare Rurala (FEADR)

263

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

264

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preadcrarc (IPA)

265

56.07

0.00

Programe Instrumentul European dc Vecinătate si Parteneriac (ENP1)

266

56.08

0.00

TITLUl IX AI TF CHEL LUIELI (rd.202)

267

59

0.00

Despăgubiri civile

268

59.17

0.00

CHLI TLTLL1 DE CAPI I Al (rd 204-211]

269

70

1.422.10

0.00

215.00

565.00

550.00

92.10

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

270

71

1.422,10

0.00

215.00

565,00

550.00

92,10

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (nl.206 la rd.210)

271

71.01

1422.10

0.00

215,00

565.00

550.00

92,10

Construcții

272

71 01.01

200.00

50,00

100.00

50,00

Mașini, echipamente si mijloace dc transport

273

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

274

7t.01.03

130.00

65.00

65,00

Alte active fixe

275

71 01.30

1.092.10

100.00

400.00

500.00

92.10

Reparații capitale aferente activelor fixe

276

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIACTIVF FINANCIARI- (rd.212)

277

72

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Active financiare (rd.213-214)

278

72.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participarea la capitalul social al societăților comerciale

279

72.01.01

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intcrcomunitară

280

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

281

79

6.468,00

0.00

1.617.00

1.617.00

1.617,00

1.617.00

TITLUI XV ÎMPRUMUTURI

282

80

0,00

Împrumuturi pentru instituții st servicii sau activitati finanțate integrai din venituri proprii

283

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

284

80 08

0.00

Alte împrumuturi

285

80 30

0.00

TITLUI. XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

286

81

6.468.00

0,00

1.617,00

1.617.00

1.617,00

1.617,00

Rambursări de credite externe

287

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

288

81.02

6.468.00

1.617,00

1.617.00

1.617,00

1.617,00

TITLUL XVII PLĂTI EFFCIUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

289

84

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

290

85.01

0.00

Dtn total capitol (rd.220j

291

0,00

Autorități executive si legislative (rd.221)

292

51.02.01

16.594,97

0,00

4.102.00

4.882,00

4.201,87

3.409,10

Autorități executive

293

51.02.01.03

16.594.97

4.102.00

4.882.00

4.201.87

3.409.10

294

0,00

Alte servicii publice generale (rd.252 la rd. 256)

295

54.02

3.19630

0,00

1.11630

790,00

645,00

645,00

CIIE1 TUIF.U CURENTE ț rd.225-226-227r229-233)

296

01

2.559.00

0.00

820.00

655,00

585,00

499,00

TITLUI I CHELTUIELI DE PERSONAL

297

10

809.00

220,00

220,00

190.00

179,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

298

20

1.250,00

400,00

335,00

295,00

220.00

FIU t'L V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

299

50

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

300

50.04

0,00

TITLUI VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

301

51

500.00

0.00

200,00

100,00

100,00

100,00

Transferuri curente (rd.231+232)

302

51.01

500.00

0.00

200,00

100.00

100,00

100,00

Transferuri către instituții publice

303

51.01.01

500,00

200,00

100,00

100,00

100.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile adm inistrativ-tentonale în situații de extremă dificultate

304

51.01.24

0.00

TITLUI VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

305

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

A. Transferuri interne (rd.235+236-237-238)

306

55.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe cu finanțare rambursabilă

307

55.01.03

0,00

Programe FILARE și alte programe cu finanțare ncrambursabilă

308

55.01.08

0.00

Programe de dezvoltare (rd.498)

309

55.01.13

0.00

Alte transferuri curente interne

310

55.01.18

0,00

TITLUI VIII Proiecte cu fînalarc din Fonduri externe ncrambursabilc

311

56

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

312

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

313

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

314

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

315

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

316

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (1PA)

317

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partcncriat (ENPI)

318

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPII AL (rd.240)

319

70

487.50

0,00

296,50

60.00

60.00

71,00

TITI UI X ACTIVE NEFINANCIARL (rd.241)

320

71

487.50

0,00

296.50

60.00

60.00

71.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

321

71.01

487.50

0,00

296.50

60.00

60,00

71,00

Construcții

322

71,01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

323

71.01.02

0.00

Mobiîier aparatură birotică și alte active corporale

324

71.01.03

24.00

24,00

Alte active fixe

325

71.01.30

463.50

272.50

60,00

60.00

71,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

326

71.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

327

79

150.00

0.00

0.00

75.00

0,00

75.00

TITLI ’l XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (ni.249+250)

328

81

150,00

0,00

0,00

75.00

0.00

75.00

Rambursări dc credite externe

329

81.01

0,00

Rambursări dc credite interne

330

81.02

150.00

75,00

75.00

TITLU! XVII PI..ATI EFECTUATE IN ANII PRECkDENTI SI RFCUPERATr IN ANUL CURENT

331

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti etcciuaie in anii precedent) si recuperate în anul curent

332

85.01

0.00

Din iota! capitol: ird 252 253 253 255 256}

333

3,196,50

0.00

1.116.50

790.00

645.00

645,00

f und de rezerv a bugetara la dispoziția autorităților locale

334

54.02,05

0.00

l ond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantaie dc stat

335

54.02.06

0.00

1 ond pentru earanurea împrumuturiior externe, contractalc/garantaic dc administrațiile publice locale

336

54.02.07

150.00

75,00

75.00

Sen teii publice comunitare dc evidentă a persoanelor

337

54.02.10

710,50

246,50

210,00

140,00

114,00

Alte servicii publice generale

338

54.02,50

2.336,00

870,00

505.00

505,00

456,00

339

0.00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

340

55.02

14.400,00

0,00

5.400,00

5300,00

3.600.00

100,00

CUELTULLI CURENTE (rd 260-262)

341

01

14.400,00

0.00

5.400.00

5.300,00

3.600.00

100,00

TITLU! II BUNURI $1 SERVICII (rd.261)

342

20

400,00

0,00

200.00

200,00

0.00

0.00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

343

20.24

400,00

200.00

200,00

TITLUI ni DOBÂNZI (rd.263+264+265)

344

30

14 000.00

0,00

5.200.00

5.100,00

3.600,00

100.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

345

30.01

13.600.00

5.100,00

5.000,00

3.500.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

346

30.02

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Alte dobânzi

347

3003

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

348

84

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

349

85.01

0.00

350

0,00

Transferuri cu caracter general Intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

351

56.02

0,00

0,00

0,00

0.00

OJJG

04)0

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

352

01

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE (rd.270)

353

51

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd,271+272+273)

354

51.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor dc zi pentru protecția copilului

355

51.01.14

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

356

51.01.15

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiate dc ajutor social

357

51.01.31

0,00

Din loial capital

358

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

I'ransfcnin din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

359

56.02.06

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

360

56.02 07

0.00

Transferuri din bugetck locale către bugetul rondului de astaurăn sociale dc sănătate

361

56.02.09

0.00

Plăți efectuate în anii prcccdenți și recuperate în anul curent

362

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Plăți clcctualc în anii prcccdenți și recuperate în anul curent

363

57.02.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

364

0,00

Partea a H-a APĂRARE, ORDINE PUBLIC \ SI SICLRANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

365

59.02

4.843,84

0,00

1.497,00

1.355,00

1,140,00

85134

Apărare (rd.292)

366

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282*283)

367

01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUI I CHEL HJIELI DE PERSONAL

368

10

0,00

TTI1 UL 11 BUNURI SI SERVICII

369

20

0.00

CHELTUIELI DL CAPITAL (rd.285)

370

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

THTUl X ACTIV! NE FINANCIARE (rd.286)

371

71

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe rid.287+288+289+290)

372

71.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Construcții

373

71.01 01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transpun

374

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alic active corporale

375

71.01.03

0.00

Alte active lîxc

376

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

377

71.03

0.00

Din total capitol 'rd 293/

378

84

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Apărare națională

379

85.01

0.00

380

Ordine publica st siguranța naționala (rd.3I0)

381

61.02

4443,84

0,00

1.497,00

135540

1.140,00

85144

CHELTUIM 1 CURENTE («1.29^-298*299)

382

01

4.576.84

0,00

1397.00

1.285,00

1.075.00

819.84

TTTI.UL 1 CHELTUIELI DE PERSONA1

383

10

78,20

22,00

20,00

20,00

16.20

TITI UI 11 BUNURI SI SERVICII

384

20

75.00

25,00

25,00

15,00

10.00

TITLU’I Vi TRANSFERURI INTRE UNITÂT! ALE ADMINISTRA 1'11.1 PUBLICE (rd.3OO)

385

51

4.423.64

0,00

1.350.00

1.240.00

1.040.00

793.64

1 ransferuri curente (rd.301)

386

51.01

4.423.64

0.00

1350,00

1.240.00

1.040.00

793.64

Transferuri către instituțiile publice

387

51.01.01

4.260.00

1300,00

1.200.00

1.000,00

760,00

388

5141.29

163.64

50.00

40,00

40,00

33.64

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd303)

389

70

267.00

0.00

100,00

70,00

65.00

32,00

unui X ACTIVE NEFINANCIARI (rd.3O4)

390

7!

267.00

0,00

100,00

70,00

65,00

32,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.305 la 309)

391

71.01

267.00

0.00

100.00

70,00

65,00

32.00

Construcții

392

71.01 01

125.00

50,00

40.00

35.00

.Mașini, echipamente si mijloace de transport

393

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

394

71.01.03

0.00

Alte active fixe

395

71.01.30

142,00

50,00

30,00

30.00

32,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

396

71.03

0.00

TITLUL XVII PI ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

397

85

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Plan efectuate m anii preccdenti si recuperate in anul curent

398

85.01

0,00

Dm total capitol, (rd 31 I lard 314/

399

4.843,84

0.00

1.497.00

1355.00

1.140.00

851,84

Ordine publică

400

61.02.03

0,00

Politie comunitara

401

60.02.03.04

4.423,64

1350.00

1.240,00

1.040,00

793,64

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă norunilitară)

402

61.02.05

420.20

147,00

115,00

100.00

5840

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice și siguranței naționale

403

61.02.50

0,00

404

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CLLTURALE (rd.317+360+388+432)

405

64.02

204.878.15

0,00

97.109,73

40.914,50

36,248,00

30.605,92

lovatantant(rtL344)

406

65.02

87.861,48

0,00

25.605,00

22.225,00

22,08040

17.951,48

CHF.I TUIELI CURENTE (rd.319-320*321*324-327-331)

407

01

87.196.00

0,00

25.485.00

22.005.00

21.865,00

17.841,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

408

10

68.681,00

19.085.00

19.085.00

14.585,00

15.926,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

409

20

14.515.00

5.000,00

1.920,00

6.480.00

1.115.00

TOI UI VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.322)

410

51

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.323 ■

411

51.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

412

51.01.01

0.00

TITI UL VII Ai.TE TRANSFERURI (rd.3251

413

55

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

A. Transferuri interne.(rd.326)

414

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Alte transferuri curente interne

415

55.01.18

0.00

TITI UL VIII Proiecte cu finatarc din Fonduri externe nerambursabilc

416

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FFDR)

417

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

418

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

419

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (I-F.ADR)

420

56 04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

421

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preadcrarc (1PA)

422

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partcncriat (ENPf)

423

56.08

0.00

T r 11 UI VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

424

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Afutoare sociale țrd.329-330)

425

57.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Atutoare sociale in numerar

426

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale tn natura

427

57.02.02

0.00

II1! UI IX ALTE CHELTUIELI (rd.332-333)

428

59

4.000,00

0.00

1.400.00

1.000,00

800.00

800.00

Burse

429

59.01

4.000,00

1.400.00

1.000,00

800.00

800.00

Asociații și fundații

430

59.11

0.00

ClUil TUIEL! DE CAPITAL (rd.335)

431

70

665.48

0.00

120.00

220,00

215.00

110.48

TITI .CL X ACTIVE NEFINANCI ARE (rd.336)

432

7!

665.48

0.00

120.00

220,00

215,00

110.48

Active fixe (rd.337’338+339-r340-341)

433

71.01

665.48

0,00

120,00

220,00

215.00

110.48

Construcții

434

71.01.01

200.00

100.00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

435

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

436

71.01.03

0.00

Alte active fixe

437

71.01.30

465.48

120.00

120,00

115.00

110,48

Reparații capitale aferente activelor fixe

438

71.03

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 343)

439

79

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLU XIII RAMBURSĂRI DE. CREDITE

440

8)

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLU! XVII P!.ATI EFECOJATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

441

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii prceedenti si recuperate in anul curent

442

85.01

0,00

443

85.02

0.00

0.00

Dm lutai capitol; (rd.345~ 3)8 352 - 353 ■ 355 358)

444

87.861.48

0.00

25.605,00

22.225,00

22.080,00

17.951.48

învățământ preșcolar si primar (rd.346+347)

445

65.02.03

21.866.80

0.00

6.000.40

5.479,40

5.762,00

4.625,00

învățământ preșcolar

446

65.02.03.Or

14.073,60

3.742,80

3.398,80

3.986.00

2.946,00

învățământ primar

447

65.02.03.02

7.79330

2.257.60

2.080.60

1.776,00

1.679,00

învățământ secundar (nd349+350+351)

448

65.02 04

65 826,68

19.559.60

16.702,60

16.272.00

13.292.48

învățământ secundar inferior

449

65.02.04.01

32.893,00

9.722.00

8.336,00

7.959.00

6.876,00

învățământ secundar superior

450

65.02.04.02

32.211.68

9.633.60

8.184,60

8.139.00

6.254,48

Invatamant profesional

451

65.02.04.03

722.00

204.00

182,00

174,00

162.00

învățământ postliceai

452

65.02.05

168,00

45,00

43.00

46.00

34,00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd. 354)

453

65.02.07

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

învățământ special

454

65.02.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356+357)

455

65.02.11

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

456

65.02.11.03

0,00

Alte servicii auxiliare

457

65.02,1130

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

458

65.02.50

0,00

459

0.00

Sănătate (rd382)

460

66.02

22339,54

0,00

20.473,54

776,00

530,00

560,00

CHELIV1EL! CURENTE (rd.362+363’364-37O)

461

01

2.670,00

0.00

900.00

710,00

500.00

560,00

TITLU I CHEI TUIEL1 DE PERSONAL

462

10

2320,00

600.00

660.00

500.00

560,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

463

20

50.00

25.00

25.00

TITLU1 VI TRANSFERURI INTRE UNI IĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365+368)

464

51

300.00

0,00

275.00

25.00

0.00

0.00

I ransferun curente (rd.366+367)

465

51.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

transferuri către instituțiile publice

466

51.01.01

0,00

Acțiuni de sănătate

467

51.01.03

300.00

275.00

25.00

Transferuri de capital (rd.369i

468

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITI UI VIII Proiecte cu finatare din Funduri externe nerambursabiie

469

51.02.12

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

470

55

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSF)

471

55.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

472

55,02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

473

56

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

474

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

475

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

476

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol dc Dezvoltare Rurala (FFADR)

477

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

478

56,05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preadenirc (IPA)

479

56.07

0,00

Programe Instrumentul European dc Vecinătate si Partcncnat (ENP!)

480

56.08

0,00

CHH TL'IELI DE CAPITAL (rd.375)

481

70

19.66934

0.00

19373,54

66.00

30,00

0.00

TULUL X ACTIVE NEFINANCIARF (rd.376)

482

71

19.66934

0.00

19373.54

66.00

30.00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitalei (rd.377^ 378+379’380)

483

71.01

19.66934

0,00

19.57334

66,00

30.00

0,00

Construcții

484

71.01.01

9.209,04

9.143,04

51.00

15.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

485

71.01 02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

486

71.01.03

0.00

Alte active fixe

487

71.01.30

10.46030

10.43030

15.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anui curent

488

85,02

0.00

Din total capitol: (rd. 383 - 3851

489

2233934

0.00

20.47334

776.00

530.00

560.00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rxl.384j

490

66.02.06

19.473.04

0.00

19.473,04

Servicii de s|n(tatc publici

491

66.02.08

2.370,00

625,00

685.00

500,00

560.00

Spitale generale

492

66.02 06.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății țrd.386)

493

66.02.50

49630

0.00

37530

91,00

30.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

494

66.02.50.50

496.50

37530

91,00

30.00

495

0.00

Cultura, recreare si religie (rd.414)

496

67.02

68.697,88

0410

37.649,69

13322,00

10.079,00

7.447,19

CHEI TUiELI CURENTF (rd,390-391’392-395+398)

497

01

44.853,58

0.00

26.977.48

8.752.00

5.709.00

3.415,10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

498

10

1.855.10

481,00

465,00

460,00

449.10

TITLUL II BUNUIU SI SERVICII

499

20

4.098.00

1.250.00

1250,00

849,00

749.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (td.393)

500

51

3.342.00

0.00

1.238,00

912,00

650,00

542.00

Transferuri curente (rd.394)

501

51.01

3.34100

0.00

1238,00

912.00

650,00

542.00

Transferuri către instituții publice

502

51.01.01

3.342.00

1138.00

912,00

650.00

542.00

1TTLUI VII ALTF TRANSFERURI (rd.396)

503

55

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

A. Transferuri întemc.(rd.397)

504

55.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte transferuri curente interne

505

55.01.18

0,00

TI TLUL VIII Proiecte cu linatare din Fonduri externe nerambursabilc

506

56

19.758.48

0.00

19.758,48

0.00

0.00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

507

56.01

19.758,48

19.758.48

Programe din Fondul Social European (FSF.)

508

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

509

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

510

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

511

56.05

0,00

Programe Instrumentul dc Asistenta pentru Preaderare (IPA)

512

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partcncnat (ENP1)

513

56.08

0.00

T1TI UI IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 la 401)

514

59

15.800.00

0.00

4250,00

6.125,00

3.750,00

1.675,00

Asociații și fundații

515

59.11

13.000.00

3150,00

5.125.00

3250,00

L375.00

Susținerea cultelor

516

59.12

2.800.00

1.000.00

1.000.00

500.00

300,00

Contribuții ia salarizarea personalului ncdencal

517

59.15

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL țrd.403)

518

70

23.84430

0.00

10.672.21

4.770.00

4.370,00

4.032,09

TITLU! X ACTIVE NEFINANCIARE trd.404)

519

71

2134430

0.00

937221

4.000.00

4.000,00

3.772,09

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.406 la rd.409)

520

71.01

21.344,30

0.00

937221

4.000.00

4 000.00

3.772.09

Construcții

521

71.01.0!

19.898,70

9.47221

3.500.00

3.500.00

3.426.49

Mașini, echipamente si mijloace de transport

522

71.01.02

0,00

.Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

523

71.01.03

0.00

Alte active fixe

524

71.01.30

1.445.60

100,00

500.00

500.00

345,60

Participare la capitalul social al societăților comerciale

525

72

2 500.00

1.100,00

770.00

370.00

260,00

OPERAȚIUNI FINANCIARI (rd.4ÎI)

526

79

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLU XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412- 413)

527

81

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

528

SLOI

0.00

Rambursări de credite interne

529

81.02

0.00

TTT1Â1 XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRFCEDI'N TI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

530

84

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii prvccdcnti si recuperate in anui curent

531

85.01

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

532

85.02

0.00

Din totcn- capitol: (rd 415 -425 ■ 429•> 430i

533

68.697.88

0.00

37.649.69

13.522.00

10.079,00

7.447,19

Servicii culturale trd.416 la 424)

534

67 02.03

4.032.00

0.00

1.91430

94530

645,50

52630

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

535

67.02.03.02

0,00

Muzee

536

67.02.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

537

67.02.03.04

4.032.00

1.914.50

94530

64530

52630

Scoli populare de ana si meseni

538

67.02.03.05

0.00

Casc de cultura

539

67.02.03.06

0.00

Cămine culturale

540

67.02.03.07

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

541

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

542

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

543

67 02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

544

67.02.05

61.365.88

0.00

34.610,19

11.45130

8.80830

6.495.69

Sport

545

67.02.05.01

15.540,00

4.578,50

5.936.50

3.499,50

132530

Tineret

546

67.02.05.02

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

547

67.02.05.03

45.825.88

30.031,69

5315,00

5.309.00

4.970.19

Servicii religioase

548

67.02.06

2.800,00

1.000,00

1.000,00

500,00

300.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii st religiei

549

67.02.50

500.00

125.00

125.00

125.00

125,00

550

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

551

68,02

25.979,25

0.00

1338140

439140

3459J»

4.647,25

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+435-r436-437~439~444i

552

01

25.473.00

0.00

13-217,50

4,19130

3.459,00

4.605,00

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL

553

10

6.830.00

1.780.00

1.830,00

1.687,00

1333.00

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

554

20

6.000,00

1.780,00

1355,00

1.443,00

1.222,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALF ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

555

51

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.438)

556

51.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

557

51.01.01

0,00

TITLUL VII AI TE TRANSFERURI (rd.440)

558

55

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

A, Transferuri intcme.frd.441 la 443)

559

55.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabilă

560

55.01.03

0.00

Programe PHARF si alte programe cu finanțare ncrambursabda

561

55.01.08

0.00

Alte transferuri curente interne

562

55.01.18

0.00

TITLUI Vili Proiecte cu ftnatare din Fonduri externe ncrambursabilc

563

56

4.090.00

0,00

4.090,00

W

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

564

56.01

4.090.00

4.090,00

Programe din Fondul Social European (ESI:)

565

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

566

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FTADR)

567

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

568

56.05

0.00

Programe instrumentul de Asistenta pentru Prcadcrarc (1 PA)

569

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

570

56.08

0,00

TITLUI VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

571

57

8.053.00

0.00

5.442,50

68130

204,00

1.725.00

Ajutoare sociale (rd.446*44?ț

572

57.02

8.053.00

0.00

5.442.50

68130

204,00

1.725.00

,\iutuare sociale in numerar

573

57 02.01

8.053.00

5.442,50

68130

204.00

1.725.00

Ajutoare sociale in natură

574

57.02.02

0.00

0.00

TITLUI IX AI TI CHELTUIELUrd.449)

575

59

500.00

0.00

125.00

125.00

125,00

125.00

Asociații și fundații

576

59.11

500.00

125,00

125,00

125,00

125.00

Ajutoare pentru daune provocate dc calamități naturale

577

59.02

0,00

TiTLCi XI CHiLTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINAN'I ARE RAMBURSABILA

578

65

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

579

65.01

0.00

CHELTUIELI Dl CAPITAt (rd.451)

580

70

506.25

0.00

164.00

200,00

100.00

42.25

TITLUL X ACTIVE NEFINANC1ARF (rd.452)

581

71

50635

0,00

164.00

200.00

100.00

4235

Active fixe (inclusiv reparații capitalei (rd.453 ia 457j

582

71.01

50625

0,00

164,00

200,00

100,00

42.25

Construcții

583

7I.0Î.0I

205.00

150.00

50,00

5,00

Mașini, echipamente si mijloace dc transport

584

71.01.02

4.00

4.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

585

71.01.03

0.00

Alte active fixe

586

71.01.30

297.25

160,00

50.00

50,00

37.25

Reparații capitale aferente activelor fixe

587

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE țrd.4591

588

72

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Active financiare (rd.460)

589

72.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Contribuții ta constituirea dc asociații dc dezvoltare intcrcomunitarâ

590

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

591

79

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TITLUI XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

592

81

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Rambursări dc credite interne

593

81.02

0.00

TITLUI XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERAȚI: IN ANUL CURENT

594

84

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

595

85.01

0,00

Din ioial captiol frd 465 >466 468 • 469 4^0 47i474}

596

25.979.25

0.00

13.38130

4391,50

3.559.00

4.64735

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

597

68.02.04

5.945.00

4.745,00

600.00

400.00

200.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

598

68.02.05

5.053,00

0,00

1.827,50

1.406,50

979,00

840.00

Asistenta sociala in caz dc invaliditate

599

68.02.05.02

5.053.00

1.827,50

1.406,50

979.00

840.00

Asistenta sociala pentru familie si copii

600

68.02.06

0,00

Ajutoare pentru locuințe

601

68.02.10

0.00

Crcșe

602

68.02.11

1.576,25

435,00

360.00

465,00

316,25

Prevenirea excluderii sociale (rd.472-'-473>

603

68.02.15

6.440,00

0,00

4.515.00

125,00

75,00

1.725.00

Ajutor social

604

68.02.15.01

6.440.00

4315.00

125,00

75,00

1.725.00

Cantine de aiutor social

605

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

606

68.02.50

6.965.00

1.859.00

1.900,00

1.640,00

1.566.00

607

0,00

Partea a B -a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

608

69.02

35.161,63

0,00

18.924,89

8.447.00

5.550,00

2.239,74

Locuințe, servicii si dezvoltare publica țrd3O6)

609

70.02

17.130,15

0,00

1131137

2.99038

2.000,00

828,00

CHELIUiEIJ CURENTE (rd.479-480T48l-484r488)

610

01

9.413.52

0,00

5.955,82

1,718,70

980,00

759.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

611

10

1.234.70

400.00

368,70

300.00

166.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

612

20

5.023.00

2.400.00

1350.00

680,00

593.00

TITLUI VI TRANSFERURI INTRE UNI LĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482+4831

613

51

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.429)

614

51.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Reabilitarea termica a clădirilor dc locuit

615

51.01.32

0,00

TITLU VII ALTE TRANSFERURI (rd.485)

616

55

3.14

0,00

3.14

0.00

0,00

0.00

A. Transferuri mlcme.(rd.486-487)

617

55.01

3.14

0.00

3.14

0.00

0,00

0.00

investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital dc stat

618

55.01.12

3.14

3.14

Alte transferuri curente interne

619

55.01.18

0.00

0.00

TITLUL Vili Proiecte cu finataredin Fondun externe nerambursabilc

620

56

3.152.68

0.00

3.152.68

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European dc Dezvoltare Regionala (FEDR)

621

56.01

3.152.68

3.152.68

Programe din Fondul Social European (FSE)

622

56.02

0.00

Programe din Fondul dc Coeziune i FC)

623

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADRi

624

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

625

56.05

0,00

Programe Instrumentul dc Asistenta pentru Preadcrarc (IPAI

626

56.07

0.00

Frozramc Instrumentul European de Vecinătate si Partcneriat (ENP1I

627

56.08

0,00

'HTLUI IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

«28

59

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aiutoarc pentru daune provocate de calamități naturale

629

59.02

0.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

630

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu Finanțare rambursabila

63!

65.01

0.00

CHITTUIELI DE CAPITAL (rd.491 -498)

632

70

7.716.63

0.00

5.355,75

1.271.88

1.020.00

69,00

TTTl UL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

633

71

6.690.71

0.00

4.329,83

1.271,88

1.020.00

69,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (id.493 ta 497)

634

71.01

6.690,71

0,00

4329.83

1.271.88

1.020.00

69.00

Construcții

635

71.01.01

3.315.03

3.115.03

200.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

636

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alic active corporale

637

71.01.03

21,00

21,00

Alte active fixe

638

71.01.30

3.354,68

1.193.80

L07I.88

1.020,00

69.00

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate m anul curent

639

85,02

0.00

TITLUl XI ACTIVE FINANCIARE (rd 499)

640

72

1.025.92

0.00

1.025.92

0.00

0.00

0,00

Active Financiare (rd.500-501 j

641

72.01

1.025.92

0.00

1.025.92

0,00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

642

72.0 L0I

i.025.92

1.025,92

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

643

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.5O3)

644

79

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUl XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.504+505)

645

81

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe

646

SLOI

0.00

Rambursări de credite interne

647

81.02

0.00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

648

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

649

85.01

0.00

Din total capitol; (rd. 507 510 513 514 514/

650

17.130,15

0.00

11311.57

2.990,58

2.000.00

828,00

Locuințe (rd.508+509)

651

70.02.03

4.510.48

0.00

2.266,48

1.100,00

1.052.00

92.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

652

70.02.03.01

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

653

70.02.0330

4.510.48

2.266.48

1.100,00

1.052,00

92.00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511*512)

654

70.02.05

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Alimentare cu apa

655

70.02.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

656

70.02.05.02

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

657

70.02.06

3.992,88

2.141.00

L05I.88

400.00

400,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

658

70.02.07

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

659

70.02.50

8.626.79

6.904.09

838,70

548.00

336,00

660

0,00

Protecția mediului (rd.545)

661

74.02

18.031,48

0,00

7.61332

5.456,42

3.550,00

1.411,74

CHEL fUIF.Lt CURENTE (rd.519-520-521*524)

662

01

15.302.69

0.00

6368.95

4.186,00

3.550,00

1.197.74

TITLUl 1 CHELTUIELI DE PERSONAI

663

10

2.830.00

750,00

750,00

700.00

630.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

664

20

11.665.14

5.011.40

3.236.00

2.850,00

567.74

65

665

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.523)

666

51.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

667

51.01.01

0.00

TITLUl Vil ALTE TRANSFERURI (rd.525)

668

55

807.55

0.00

607.55

200.00

0.00

0.00

A Transferuri interne, (rd.526- 527- 528)

669

55.01

80735

0,00

607.55

200,00

0.00

0.00

Programe PHARE st alte programe cu finanțare nerambursabila

670

55.01.08

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stai

671

55.01.12

807,55

607.55

200.00

Alic transferuri curente interne

672

55.01.18

0.00

T1TLI1 VIII Proiecte cu lînatarc din Fonduri externe ncrambursabîle

673

56

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

674

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

675

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

676

56.03

0.00

Programe dtn Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FE ADR)

677

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

678

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderarc (IPA)

679

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partencriat (ENPI)

680

56.08

0,00

TÎTLUI XI CHELTUI Li .1 AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

681

65

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

682

65.01

0.00

CHEI TL’IELI DE CAPI'VAI (rd 530+537)

683

70

2.300,79

0.00

1.244.37

1.056,42

0.00

0,00

TITI n X ACTIVtNiîHNANCIARF (rd.53!)

684

71

2.300,79

0,00

1.24437

1.056,42

0,00

0.00

Auiyc Fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.53? la rd. 536)

685

71.01

2.300.79

0,00

1.244.37

1.056,42

0,00

0,00

Construcții

686

71.01.01

1.356,37

756,37

600.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

687

71.01.02

130,60

130.00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

688

71.01.03

8,00

8.00

Alte active Fixe

689

71.01.30

806.42

350,00

456,42

Reparații capitale aferente activelor Fixe

690

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.538)

691

72

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active financiare (rd.5394 540)

692

72.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

693

72.01.01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intcrcomunitară

694

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

695

79

428.00

0.00

0,00

214,00

0,00

214,00

TITLUL Xlli RAMBURSĂRI DE CRFD1TE (rd.543+544)

696

81

428.00

0.00

0,00

214.00

0.00

214,00

Rambursări de credite externe

697

81.01

428.00

214,00

214,00

Rambursări de credite interne

698

81.02

0,00

1T1 LUI XVII PLĂTI EFECTUAT!- IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

699

84

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Plat: efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

700

85.01

0.00

701

85.02

0.00

Din toiai captioi frd.546«549)

702

18.031.48

0,00

7.613.32

5.456.42

3.550.00

1.411,74

Salubritate si eestiunca deșeurilor (rd.547+548)

703

74.02.05

15.970.26

0.00

6.099,40

4.909,12

3.550.00

1.411,74

Salubritate

704

74.02.05.01

15,970,26

6.099.40

4.909,12

3.550,00

1.411,74

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

705

74.02.05.02

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

706

74.02.06

2.0612?

1.513,92

547,30

707

0.00

Partea a V-a ACHL’M ECONOMICE (rd.552+578)

708

79.02

411.133.20

0.00

390.665,93

12.28727

5.100,00

3.08030

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

709

80.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

CHEL FUIEL! CURENTE (td.494 la 496)

710

01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TTFLUI I CHELTUIELI DE PERSONAL

71!

10

0.00

TITÎ.UI 11 BUNURI SI SERVICII

712

20

0.00

TITI UL VII Al TF TRANSFERURI (rd.497)

713

55

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

A. Transferuri intcrnc.țni.498-*499)

714

55.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

l^ogramc de dezvoltare

715

55.01.13

0.00

Alte transferuri curente interne

716

55.01.18

0.00

CI1ELTU1EI 1 DF CAPITAi (rd 501)

717

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITU L X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

718

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

719

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Construcții

720

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

721

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

722

7101.03

0.00

Alte active fixe

723

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

724

71.03

0.00

TITI .1.4 XI ACTIVE FINANCIARE <rd 479)

725

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ActAe financiare (td.480)

726

72.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribui! ia constituirea de asociații de dezvoltare mtercomumtară

727

72.01.02

0.00

Dih tota» capitol:

728

0.00

Xctiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516)

729

80.02.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații st ghețuri

730

80.02.01.06

0.00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

731

8002.01.09

0.00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

732

80.02.01.10

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

733

80.02.01.30

0.00

734

0,00

Combustibili si energic (rd.603)

735

81.02

322.26738

0,00

313.942.78

4324,60

2.000,00

2.000X10

CHEI TUIELt CURENTE trd.580-581 * 582-585-588)

736

01

317.692.78

0,00

310.692.78

3.000,00

2.000.00

2.000.00

TITLUL l CHELTUIELI DL PERSONAJ

737

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

738

20

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII trd.583-584)

739

40

10.000.00

0,00

3.000.00

3.000.00

2.000,00

2.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

740

40.03

10 000.00

3.000.00

3.000.00

2.000,00

2.000.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

741

40.20

0.00

TITLUI V! TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE trd.586-^587)

742

51

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Transferuri curente țrd.526)

743

51.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către socitaii pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficarc

744

51.01.01

0.00

TI TLUL Vil ALTE TRANSFERURI țrd.589)

745

55

73,10

0.00

73,10

0.00

0,00

0.00

A Transferuri interne (rd.590)

746

55.01

73,10

0.00

73,10

0,00

0.00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

747

55.01.12

73.10

73.10

748

55.01.54

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (TC)

749

56

307.619,68

0,00

307.619,68

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

750

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

751

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

752

56.03

307.619.68

307.619.68

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (TE ADR)

753

56.04

0.00

Proeramc din Fondul European pentru Pescuit

754

5605

0.00

Programe instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

755

56.07

0,00

Programe instrumentul European de Vecinătate si Partcncnat (ENPI)

756

56.08

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAI (rd.592)

757

70

4.574.60

0.00

3.250,00

1.324,60

0,00

0.00

TITLUI X ACTIVE NEFINANCIARF (rd.593)

758

71

4.574.60

0.00

3.250,00

1.324.60

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capi laic) (rd.594 la 598)

759

71.01

4.574.60

0.00

3.250,00

1.324,60

0,00

0.00

Construcții

760

71.01.01

3.491.13

2.400,00

1.091.13

Mașini, echipamente si mijloace de transport

761

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și ahc active corporale

762

71.01.03

0.00

Alte active fixe

763

71.0130

1.083.47

850.00

233.47

Reparații capitale aferente activelor fixe

764

71.03

0,00

OPERA HUNI FINANCIARE (rd.600)

765

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111 LE 1 XII! RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.601*602)

766

81

0.00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe

767

85

0.00

Programe cu finanțare externa nerambursabila

768

85.01

0.00

Din total capitol. lrd.604 605 606)

769

322.267.38

0.00

313.942.78

4.324,60

2.000.00

2.000,00

Energie termica

770

81.02.06

10.000,00

3.000.00

3.000,00

2.000,00

2.000.00

Altî combustibili

771

81.02.07

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

772

81.02.50

312.267.38

310.942.78

1.324,60

773

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.565)

774

83.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHEI TLTEIJ CURENTE (rd.548 fa 550)

775

01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

TUIUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

776

10

0,00

TITI UI îl BUNURI SI SERVICII

777

20

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UMTATI ALE ADMINISTRA Ț1E1 PUBLICE (rd.55l)

778

51

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd,552)

779

51.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

780

51.01.01

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

781

56

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

782

56 01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

783

56 02

0,00

Programe din Fondul dc Coeziune (FC)

784

56.03

0,00

lVogramc din Fondul European Agricol dc Dezvoltare Rurala (FFADR)

785

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

786

56.05

0.00

Programe Instrumentul dc Asistenta pentru Prcadcrare (IPA)

787

56.07

0.00

Proeramc Instrumentul European dc Vecinătate si Partcncriat (ENPI)

788

56.08

0.00

CHEI FUIELIDECAPITAL (rd.554)

789

70

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUI X ACTIVE NEFINANCIARE (td.555)

790

71

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitalei (rd.556 la 559)

791

71.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

792

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace dc transport

793

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

794

7L01.03

0.00

Alte active fixe

795

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

796

7103

0,00

Din total capitol:

797

0,00

Agricultura (rd.566->-567)

798

83.02.03

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

799

83.02.03.30

0.00

800

0,00

Transporturi (rd.656)

801

84.02

88.865,82

0,00

76.723,15

7.962,67

3.100,00

1.080,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.629-1-630’631-633+636)

802

01

83.853,15

0.00

74.573.15

5,100,00

3.100.00

1.080,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

803

10

380,00

100.00

100,00

100.00

80.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

804

20

15.000,00

6.000.00

5.000,00

3.000.00

1.000.00

11'1 LUI IV SUBVENȚII (rd.632)

805

40

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

806

40.03

0.00

TOTUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

807

51

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.635j

808

51

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Transfcrun către instituții publice

809

51.01.01

0.00

TITLUI VII ALTE TRANSFERURI (rd.637)

810

55

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

A. Transferuri intcmc.t'rd. 638+639)

811

35.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Investiții ale regiilor autonome s: societăților comerciale cu capital dc staL

812

55.0L12

0.00

Alte transferuri curente interne

813

55.01.18

0.00

TITI UL VIII Proiecte cu lînatarc din Fonduri externe ncrambursabilc

814

56

68.473,15

0.00

68.473,15

0.00

0.00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

815

56.01

68.473.15

68,473.15

Programe din Fondul Social European (FSE)

816

56.02

0,00

Programe din Fondul dc Coeziune (FC)

817

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

818

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

819

56.05

0.00

Programe Instrumentul dc Asistenta pentru Prcadcrare (IPA)

820

56.07

0,00

Programe instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENP!)

821

56.08

0.00

TITLUI XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABII A

822

65

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

823

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAP1TAI (rd,641)

824

70

5.012.67

0.00

2.150,00

2.862,67

0.00

0.00

TI TEUL X ACnVF NEFINANC1ARF (rd.642)

825

71

5.012.67

0.00

2.150,00

2.862.67

0.00

0.00

Actne fixe (indusit reparații capitale) (rd.643 ia 647)

826

7L0I

5,012.67

0.00

2.150.00

2.862,67

0.00

0,00

Construcții

827

71.01.01

4.640,07

2.000.00

2.640.07

Mașini, echipamente si mijloace de transport

828

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

829

71.01.03

0,00

Alte active fixe

830

71.01.30

372,60

150.00

222,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

831

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVF FINANCIARE (r<l 649)

832

72

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Active ilnanctarc(rd.650*65l)

833

72.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Participare Ia capitalul social al societăților comerciale

834

72.01 01

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intcreotnunttară

835

72.01.02

0,00

nn.ui xv împrumuturi

836

80

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

împrumuturi pentru înstitulii si servicii sau activitat: finanțate integral din venituri proprii

837

80.03

0.00

fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

838

80.08

0,00

Alte împrumuturi

839

80.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

840

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654-655)

841

81

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

842

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

843

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECF.DENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

844

84

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent

845

85.01

0.00

846

85.02

0.00

Din totai eapîloi (rd657 661 663>

847

88.865.82

0,00

76.723,15

7.962.67

3.100,00

1.080,00

Transport rutier (rd.65 8-659^660)

848

84.02.03

87.475.82

0,00

76.263,15

7.512,67

2.850,00

850,00

Drumuri si poduri

849

84.02.03.01

0.00

Transport in comun

850

84.02.03.02

0.00

Străzi

851

84.02.03.03

87.475.82

76.263.15

7.512.67

2.850.00

850.00

Transport aerian țrd.662)

852

84.02.06

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Aviația civila

853

84.02.06.02

0.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

854

84.02.50

1390.00

460.00

450,00

250.00

230.00

855

0,00

Alte acțiuni economice (rd.632 Ia 636)

856

87.02

03)0

0,00

04)0

0.00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.607-608-611-6J5)

857

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

858

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

859

20

0.00

TITLU! VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI AI I- ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.609)

860

51

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.610)

861

52

0.00

0.00

0.00

0 00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

862

52.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

863

55

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.! rd.613*614)

864

55.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

865

55.01.15

0.00

Alte transferuri curente interne

866

55-01.18

0,00

TITLUL IX ALTI- CHELTUILLI (rd.616)

867

59

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

868

59.02

0.00

CHI-.l TLTELI DE CAPITAL (rd. 618)

869

70

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITI UL X ACTIVE NEFINANCIARE (id.619)

870

71

0,00

om

0.00

0.00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) <rd.62O la 623)

871

71.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Construcții

872

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

873

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

874

71.01.03

0.00

Alte active fixe

875

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

876

7L03

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rtl.625-628)

877

79

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626*627)

878

80

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activ ilău finanțate integrai din venitun proprii

879

80.03

0.00

Alte împrumuturi

880

80.30

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE {rd.62»H630)

881

81

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

882

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

883

81.02

0.00

Di» total capitol:

884

0.00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

885

87.02.01

0.00

Zone libere

886

87.02.03

0.00

Turism

887

87.02.04

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

888

87.02.05

0.00

Alte acțiuni economice

889

87.02.50

0.00

890

0,00

VII. REZERVE. EXCEDENT 1 DEFICIT

891

96.02

0.00

REZERVE

892

97.02

0,00

EXCEDENT

893

98.02

24.781.13

2.396.23

8.492.13

13.892,77

DEFicrr

, -894

99.02

70.982,46

70.982,46


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr 1B la Hotararea nr 4 _dm
BUGETUL CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE PE ANUL 2012

-n»RON-lan IV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2012

Trim. 1

Trim. 11

Trim. m

Trim.IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE -TOTAL (rd 11*173)

1

8.528,27

8.528,27

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+174)

2

70

0,00

0,00

0,00

TfTllk X ACTIVE NEFINANCÎARE (rd.13+175)

3

56

0.00

0,00

Active fote (rd 14+176)

4

71 01

8.528,27

6.528,27

0,00

0,00

Construcțn

5

71.01.01

6.956,96

6 956,96

0,00

0,00

Mașn echipamente Si mqfoace de transport

6

71.01.02

607,02

607,02

0.00

0,00

Ahe actwe fixe (nmcttisN reparate capitale}

e

7101.03

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

DIN CARE

9

71.01 30

964.29

964.29

0.00

0,00

0,00

10

0,00

CREDITE EXTERNE (rd.20+32*52+67+90*10«*127*141+153)

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.21+33+53+«8+94+109*128+142+154)

12

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCtARE (rd.22+34+54*69*92+110+129+143*1555)

13

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd .23+35+55+70+93+111+130+144*156)

14

71 01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Construcm

15

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașn ectapamente si mîffoace t*e transport

16

71.01 02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Moixber aparaturi brotocă ș, ahe active corporale

17

71.01 03

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Ahe active fi» (âinchisiv raparatt capeaia)

18

71.01.30

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

19

0.00

Autorități publica si acțiuni externe (rd.29)

20

51 06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.22)

21

70

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 23)

22

71

0.00

Active fixe (rd 24* .*27)

23

71 01

0.00

Construcții

24

71.01.01

0,00

Mapm ectapamente si mjtoace de transport

25

71.01.02

0.00

Motxher aparaturii taroucP ți aae active corporale

26

71 01.03

0,00

Alte active fi» (mndusrv reparafii captase)

27

71.01.30

0,00

Otr> tăiai capnoi

28

0,00

AutonUfy executive si legislative

29

51 06.01

0,00

Autontin executive

3C

51 06 0+ 03

0,00

31

0.00

Invatamant (rd.41+44+48+50)

32

6SO6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.34)

33

70

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.35)

34

71

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Active fixe (rd 36* +39)

35

71 01

0.00

0,00

0,00

0 00

000

Construcții

36

71 01 01

0.00

Mașut echipamente s» mțioace de transport

37

71.0102

0,00

Mofete? aparaturii txrcrticâ ți alte active corporale

38

71 01 03

0.00

Alte actwe fi» ,'sindusiv reparate capitale)

39

71.01 30

0,00

Cta tow capitol

40

0.00

învălămânț preșcolar st pnmar (rd.42+43)

41

65 06 03

0.00

învățământ preșcolar

42

65 06 03 0i

0.00

învățământ pnmar

43

65 06 03 02

0.00

învățământ secundar (rd 45 la 46)

44

65 06 04

0,00

0,00

o.oo’

0,00

0,00

mvâtămant secundar tnfenor

45

65 06 04 01

0,00

învățământ secundar supenor

46

65 06 04 02

0,00

Invatamant prafesronai

47

65 06 04 03

0.00

învățământ nedefintbîl prin nivel (rd. 49)

46

65.06 07

0,00

învățământ speoal

45

65 06 07 04

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

50

65 06.50

0,00

51

0.00

Sănătate (rd. 61+63)

52

66 06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.54)

53

70

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

TtTlUl X ACTIVE NEFINANCIARE țrd 55)

54

71

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.56+..+59)

55

71 01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Construcții

56

71,01 01

0,00

Maștnt echipamente si mțikiace de transport

57

71.01,02

0.00

MotNher aparatura birotică și alte active corporale

5S

71.01.03

0,00

Alte active fixe țtundusrv reparațu capitale}

59

71.01.30

0,00

Dm total capitol

60

0.00

Servicii medtcaie m unități sanitare cu paturi (rd.62)

61

66O6O6

0,00

Spitale generale

62

66.06 06 01

0,00

Alte chettuteb in domeniu sănătății (rd.64+65)

63

66 06.50

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Crase

64

66 06 50 03

0,00

Alte instituții st acțiuni sanitare

65

66 06,50.50

0.00

66

0,00

Cultura, recreere si reliqte (rd 76+87+89)

67

67.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.69)

68

70

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.7O)

69

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.71 + +74)

70

71.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Construcții

71

71 01 01

0.00

Mașini. echipamente st mqtoace de transport

72

71.0102

0.00

Mobilier aparatură taratrcă și alte active corporale

73

71.01.03

0,00

Atee active fixe țmndustv reparat* capitale}

74

71.01.30

0,00

Din total capitol

75

0,00

0,00

0,00

000

0.00

Servicr culturale (rd.77 la 86)

76

67 06 03

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Biblioteci publice comunale, orășenești municipale

77

67 06 03 02

000

Muzee

78

67 06 03 03

0,00

instituții publice de spectacole si concerte

79

67 D6 03.04

0,00

Scoli populare de arta si meseni

80

67 06 03 05

0.00

Case de cultura

81

67.06.03.06

0,00

Cămine culturale

B2

67 06.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culluni tradiționale

83

67 06 03 08

0,00

Consolidarea n restaurarea monumentelor tstonce

B4

67.06.03 12

0.00

Centre culturale

85

67 06 03.14

0,00

Alte servioi culturale

86

67 06.03 30

0,00

Servicii religioase

87

67.06 06

0,00

Alte servicii în domeniile cultura, recreem si religiei

88

67 06.50

0.00

89

000

Asigurări si asistenta sociala (rd.99+100+101+105)

90

68 06

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.92)

91

70

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.93)

92

71

0,00

Active fixe

93

71.01

0,00

Construct

94

71.01.01

0,00

Mașni ecnțiamente si mijloace ae transport

95

71.01 02

0.00

Mobilier aparatură turoticâ șt alte active corporale

96

71.01 03

0 00

Arte active fixe (mndustv reparau capitale)

97

71.01.30

0.00

Dm totef caMPt

98

0.00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

99

6806 04

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

100

68 06 06

0.00

Prevenirea excluderii sociale (rd 102 la 104)

10i

68.06 15

0 00

Cantine de ajutor social

102

68 0615 02

0.00

Servicii sociale

103

60 06 15 04

000

Alte cheltuieli m domeniu! prevenri excluderii sociale

104

68.06.15.50

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

105

68.02.50

0,00

106

0.00

1W

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.117+120+123+124+125)

108

70.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.11O)

109

70

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.111)

110

7t

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Active fixe (rd.112+..+115)

111

7t.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

112

71.01.01

0.00

Maț*». echipamente si mdoace de transport

113

71.01.02

0,00

Mobilier aparatura btraveâ ți alte active corporale

11*

71.01.03

0.00

Alta active fixe (ămchisiv reparați capitale)

115

71.01.30

0,00

Otn total capitol

116

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Loaxnțe(rd 118+119)

117

70.06.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

118

70.06 03 01

0,00

Alte cheltuieli m domeniul locuințelor

119

70.06.03 30

0,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd. 121+122)

120

70.06.05

0,00

Alimentare cu ape

121

70.06 05 01

0.00

Amenajări hidrotehnice

122

70.06.05 02

0.00

iluminat public si electrificări rurale

123

70.06 06

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

124

70.06.07

0,00

AKe servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltăm comunale

125

70C6S0

0,00

126

0,00

Protecția mediului (rd.136+139)

127

74 08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.129)

128

70

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.130)

129

71

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd. 131+..+134)

130

71.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Construcții

131

71.01 01

0,00

Mașini. echipamente si mjfoace de transport

132

71.01.02

0,00

Mobîber aparatură Probei ț> alte active corporale

133

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunctusm reparați capitale)

134

71.01.30

0,00

Om total capitol

135

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd. 137+138)

136

74 06 05

0.00

0.00

0,00

0.00

Salubritate

137

74 06 05 01

0,00

Colectarea tratarea $> distrugerea deșaunior

138

74.06 05 02

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

139

74 06 06

0,00

140

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale sî de munca (rd.150)

141

80 06

0.00

CHELTUIEU DE CAPITAL (rd.143)

142

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.144)

143

71

0.00

Active fixe (rd.145+..+148)

144

71 01

0.00

Construcții

145

71 01 01

0,00

Mașxu, ectxpamenle & mijloace de transport

146

71.01 02

0.00

Mobilier aparatură btroucă și alte active corporale

147

71 01.03

0,00

Alte active fixe ^umdustv reparatu capitale)

148

71 01.30

0.00

Dai tata! capital

149

0.00

Aantat generale, economice « comerciale (rd 15 i»

150

80.06.01

0.00

Prevenirea si combatere wiundaț» si înghețuri

151

80 06 0106

0.00

Combustibili si enerqie

152

81 06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

153

70

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.156)

154

71

0 00

o.oo

0.00

0 00

0.00

Active fixe (rd.157+..+160)

155

71 01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Constructh

156

71 01.01

0,00

Maștm. echoamenle si najloace de transport

157

71 01 02

Mobilier aparatură birotică și afte active corporale

156

71 02.63

Alte active fixe (lundusrv reparați» capitale)

159

71 03 30

Dai total caprtoi.

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Combustibile si atti combustiMi menemli solizi

160

81.06.02

Combustibili nuclear

161

81.06 04

Energie electrica

162

81 06 05

Energie termica

163

8106 06

Alb combusiitxii

164

81.06.07

Alte cheituieb privind combustibilii si energia

165

81 06 50

0.00

Transporturi (rd. 162+165+168)

166

84 06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

167

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.156)

168

71

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd.157+..+160)

169

71.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Construcții

170

71.01.01

0,00

Mașini echipamente si mijtoace de transport

171

71 01.02

0,00

MobAer. aparatură tarotrcâ $i alte active corporale

172

71.01.03

0.00

Alte active fixe (tundusiv reparații capitale)

173

71.01.30

0.00

Dm total capitol

0,00

Transport rutier (rd 163 la 165)

162

84.06.03

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oo

Drumuri & podun

163

84 06.03.01

0,00

Transport in comun

164

84 06.03.02

0.00

Străzi

165

84 06.03.03

0,00

Transport aerian (rd. 167)

166

84 06.06

0,00

Aviația dvda

167

84 06.06 02

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

168

84.06.50

0,00

169

0,00

VII. REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

170

96.06

0,00

DEFICIT

171

99.06

0,00

172

0.00

CREDITE INTERNE (rd.182+193+214+229+250+265+283+297+309)

173

8.528,27

8.528,27

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rxt183+194+215+230+251+266+284+296+310)

174

70

8.528,27

8.528,27

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.184+195+216+231+252+267+285+299+311)

175

71

8.528,27

8.528.27

0.00

0,00

0,00

Active fixe (rd.185+196+217+232+253+268+286+300+312)

176

56.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

Constructu

177

56.01,03

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Mașini, echipamente s» mgloace de transpor?

178

56.02

0.00

0.00

0.00

0,00

MoMer. aparatură tarotcă $i alte active corporale

179

56.02.01

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (tundusiv reparații capitale)

180

56,02,30

0.00

0,00

0,00

0.00

181

r o.oo

182

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.1B4)

183

70

8 528.27

8.528.27

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.185)

184

71

8 528,27

8.528,27

0.00

000

Active fixe (rd.186+..+189)

185

71.01

8 528 27

8 528.27

0.00

0.00

Construcțn

186

71.01.01

6 956.96

6.956,96

0,00

0,00

Mașini echipamente si mijloace de transport

167

71 01.02

607,02

607,02

Mobtier. aparatura birotica și alte active corporale

188

71.01.03

0.00

Alte active fixejiundustv reparații capitale)

189

71.01.30

964,29

964,29

On total capitol:

190

0,00

Aulontâți executive st legislative

191

51 07.01

0,00

192

0.00

Invatamantf rd.1202+205+209+210+212)

193

65 07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.195)

194

70

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 196)

195

71

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Active fixa ]rd.197+..+200)

196

710»

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

197

710101

0,00

Mașini echipamente si mijloace de transport

198

71.01.02

0,00

Mobifier aparaiurd bvotică și alte active corporale

199

71 01.03

0,00

Alte active fixe (wndusw reparaț» capitale)

200

71.01.30

0,00

Cw» total caprtot

201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd.203+204)

202

65 07 03

0.00

învățământ preșcolar

203

65 07 0301

0,00

învățământ pnmar

204

65 07 03 02

0,00

învățământ secundar <rd.2O6 la 208)

205

65.07.04

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar infertor

206

65.07 04.01

0,00

învățământ secundar superior

207

65.07.04.02

0,00

Invatamant profesional

208

85.07 04 03

0,00

învățământ posthcea'

209

65.07.05

0.00

învățământ nedefinitul pnn nivel (rd.211)

210

65.07.07

0.00

învățământ special

211

65 07 07 04

0,00

Alte cheltuieli In domeniul învățământului

212

65 07 50

0,00

213

0,00

Sănătate (rd.223+225)

214

66 07

6.955,96

6.956,96

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.216)

215

70

6 956.96

6.956,96

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,217)

216

71

6.956,96

6 956.96

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd,218+..+220)

217

71 01

6.956 96

6.956 96

0.00

0.00

0,00

Construcții

218

71.01.01

6.956,96

6.956.96

Mașim. echipamente si rrujloace de vansport

219

71.01.02

0,00

Mobfliec aparatură baoticâ ș< alte active corporale

220

71.01.03

0,00

Alte active fixe (mnciiisiv reparații capitale)

221

71 01.30

0.00

Din total capitol:

222

6.956.96

6.956.96

0.00

0,00

0.00

S&vKăi medicale in unități sanitare cu patun (rd.224)

223

66 07 06

6.956,96

6 956.96

0.00

0,00

0.00

Spitale generale

224

66.07 06.01

6 956,96

6.956.96

Alte cheltuieli in domeniu sânălăt» (rd 226*227)

225

66.07 50

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Crase

226

66.07.50.03

0,00

Alte mstăuț» si acțiuni sanitare

227

66.07.50.50

0 00

228

0,00

Cultura, recreare si religie (rd.238+248)

229

67 07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (nL231)

230

70

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NERNANCIARE (rd.232)

231

71

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Active fixe (rd.233+..+238)

232

71 01

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Construcț»

233

71.01.01

0,00

Mațim echipamente si mfoace de transport

234

71.01.02

0,00

Mobher aparatură txrMicâ și alte active corporaie

235

71 01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparat» caprtaie)

236

71.01.30

0,00


Dm total capool

237

0.00

0,00

ăoo

0.00

0,00

Servita cuUuraie (rd.239 la 247)

238

6707 03

0,00

0,00

0,00

0

0.00

Bibhotea pudice comunale orășenești mumopale

239

67 07.03 02

0,00

Mo2ee

240

67.07 03 03

0,00

Insttuțu publice de spectacole sa concerte

241

67.07 03.04

0.00

Scoli populare de arta si meseni

242

67 07.03.DS

0,00

Case de cultura

243

67 07 03.06

0.00

Cămine culturale

244

67 07.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

245

67 07 03 OB

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

246

67.0? 03.12

0,00

Alte servicii culturale

247

67.07 03.30

0,00

Alte servicii în domeniie cultura, recreenr si rekgiet

248

67.07 50

000

249

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.259 la 289)

250

68.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252)

251

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253)

2S2

71

0,00

Active fixe (rd.254+..+257)

253

71 01

0,00

Construcț»

254

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si nppoace de transport

255

71.01.02

0 00

McMier aparatura btrobcă ți adte active corporale

256

71.01.03

0.00

AJie active fixe (iundusiv reparat» capitale)

257

71.01.30

0.00

Din total capitol

25B

0,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

259

68.07 04

0,00

Asistenta sociala pentru familie st copa

260

68 07 05

0.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.262+263)

261

68 07 15

0.00

Cantine de ajutor social

262

68 07 15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul prevenru exdudern sociale

263

68 07 15 50

0.00

264

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.274+277+280+281)

265

70 07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252)

251

70

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE {r<L253)

252

71

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Active fixe (rd.254+..+257)

253

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

254

71.01 01

0,00

Mașini echipamente si mgloace de transport

255

71.01.02

0,00

Mouper aparatură turoccă și alto active corporale

256

71.01 03

0,00

Alte active fixe (amdustv reparați capitale)

257

71.01.30

0,00

Om total capitol

273

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuințe (rd 275+276)

274

70 07 03

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemuiu, de locuințe

275

70.07 03 01

0.00

Alte cheltuieli m domeniul locumtetor

276

70 07 03 30

0,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.278+279)

277

70 07 05

0,00

Abmentare cu apa

278

70.07 05 01

0,00

Amenajăn hidrotehnice

279

70.07 05.02

0.00

Iluminat public si electnficăn rurale

280

70.07 06

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

281

70.07,50

0,00

282

0,00

Protecția mediului (rd.292+295)

283

74.07

1.571,31

1.571,31

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

284

70

1 571,31

1.571 31

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.288)

285

71

1 571.31

1.571,31

0,00

0.00

0.00

Active fixe (nL287+..+290)

286

71.01

1 571 31

1.571,31

0.00

0,00

0.00

Construcții

287

71.01 01

0,00

Mașm edupamente w mșloace de transport

288

71.01.02

607.02

607,02


MoMer aparatura MobcA ș* atte active corporale

289

710103

0,00

Ake active fixe (tundusnr reparat» capitale}

290

71 01 30

964.29

964.29

Dtn total capttoi

291

0.00

Saiubntate si gestiunea deșeuritor <rd 293*294)

292

74 07 05

1.571,31

1 571.31

0.00

0,00

0,00

Salubritate

293

74 07 0501

1.571.31

1.571,31

Colectarea tratarea a dntrugerea dețeuntor

294

74 07 05 02

0.00

Canalizarea s» tratarea apelor reziduale

295

74 07 06

0.00

296

0,00

Combustibili si energie

297

81.07

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.299)

298

70

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.300)

299

71

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.301+~+304)

300

71.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Constnicț»

301

71.01.01

0.00

Mapm. echipamente st mțioace de transport

302

71 01 02

0.00

Mooiber. aparatura birobcâ v alte active corporale

303

71.01.03

0.00

ț

Alte active fixe (unduser reparate copiate)

304

7101.30

0.00

Dm total capHot

305

0.00

Energie iemaca

306

81.07 06

0,00

Alte dieMuieh prund combustibte e* energia

307

81 07 50

0,00

308

0,00

Transporturi (rd.318*322*324)

309

84 07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pocecte cu finanțare din fonduri extern© nerambureabile

310

56

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala

311

56,01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli neeligibila

312

56.01.01

0.00

0.00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European

313

56.02

0.00

Finanțare naționala

314

56.02.01

0.00

Finanțare de la UE

315

56.02.02

0,00

Cheltuieh noebgdxie

316

56.02.03

0.00

Dw total capitol

317

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transport rutier (rd 319 la 321)

318

84 07 03

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Dnimtin p poduri

319

84.07.03 01

0,00

Transport tn comun

320

84.07.03.02

0,00

Străzi

321

84.07 03.03

0,00

Transport aenan (rd.323)

322

84 0706

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Awareovte

323

84 07,06.02

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

324

84.07 50

0,00

325

0,00

VII. REZERVE EXCEDENT / DEFICIT

326

96 07

0,00

DEFICIT                              Z *

327

99 07

0.00

————=^^2-----

--

0,00

PREȘE PĂDCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 1 C LA HOTATEA CONSILIULUI LOCAL NR. 4    DIN 3 I 04 Ă<5

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI. PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2012
»mli lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN

dine» bugetar

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

2

00.01

26.338.12

8.827,55

7 355,54

4.872,12

5.282,91

1. VENITURI CURENTE ( COd 00.03+00.12)

3

00.02

18.272,48

5.964,55

5.178.54

3.162,12

3.947.27

A. VENITURI FISCALE (COd 00.10)

4

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

5

00.10

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15-10.01)

6

15.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I Impozit pe spectacole

7

15.10.01

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (COd 00.13+00.14)

8

00.12

18 272,48

5.964,55

5178.54

3.182,12

3.947,27

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

9

00.13

545,08

160,45

146,70

106,19

131,74

Venituri din proprietate (cod 30.10.05*30.10.09+30.10.50)

10

30.10

545,08

160.45

146.70

106.19

131,74

Venituri din concesiuni si închirieri

11

30.10.05

486,33

143,54

133,32

94,09

115,38

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

12

3010.09

0,00

Alte venitun din proprietate

13

3010.50

58,75

16,91

13,38

12,10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10*37.10)

14

00.14

17.727.40

5.804,10

5 031,84

3075,93

3.815,53

(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33,10.16+33.104M+33.10JO ia 33.10.32+33.10.50)

15

33.10

17.724.40

5.803,20

5 030,94

3.075,13

3.815,13

Taxe si alte venituri in învățământ

16

33.10.05

786,44

282,12

341.85

94,60

67.87

Venituri din prestări de service

17

33,10.08

565,70

262,10

189.30

62.93

51,37

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

18

3310.13

1 100.00

702,00

192,00

100,00

106,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

19

3310.14

7.330,10

2.469.20

2.359.42

978.89

1.522,59

Venitun din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

20

331016

0,00

0,00

Venitun din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala specia!

21

331017

59,50

19.10

13,60

6.83

19,97

Venitun din serbări si spectacole școlare. manifestan culturale, artistice si sportiv

22

33.10 19

486.00

164,80

136.90

41,00

143,30

Venituri din contractele încheiate cu casete de asiguran soaale de sanatate

23

3310.21

6.144,30

1.587.58

1 484 57

1.479.58

1.592,57

Venitun dm contractele încheiate cu directuie de sanatate publica din sume aloca

24

3310 30

1 073,00

268,25

268.25

268,25

268,25

Venitun dm contractele încheiate cu directele de sanatate publica din sume alocate dm veniturile propru ale Mimsterute Sanatate

25

33 “*0 31

62,20

15,55

15.55

15,55

15,55

Venitun din contractele încheiate cu institutele de mediana legala

26

33 *0 32

0,00

Alte venitun din prestări de servicii st alte activitati

27

3310.50

117.16

32.50

29.50

27,50

27,66

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

28

3410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

29

34.10.50

0,00

Amenzi, penalitab si confiscări (cod 35.10.50}

30

3510

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

|Atte amenzi. penaBtati si confiscări

31

3510 50

0,00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

32

3610

3.00

0.90

090

0,80

0.40

I

Alte venituri

33

36.10.50

3,00

0,90

0,90

0.80

0,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37,10.01*37.10.03+37.10.04+37.10.50)

34

37 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN

tNncare credite bugetar e destinat e

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Donații și sponsorizări

35

37 10.01

0.00

Vărsămtnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltări

36

37 10 03

-546.69

-410,00

-63,05

-40,00

-33,64

Vărsămmte din secțiunea de funcționare

37

37.10.04

546,69

410,00

63.05

40,00

33,64

Alte transferuri voluntare

38

37 10.50

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

39

00.15

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

40

305

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

| Alte venituri din valorificarea unor bunuri

42

39.10.50

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

43

00.17

8.065.64

2.863.00

2177,00

1 690.00

1.335,64

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

44

00.18

8.065,64

2.863,00

2 177.00

1.690,00

1.335,64

Subvenții de

la bugetul de stat (cod 42.10.11*42.10.39+42.10.43)

45

4210

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

46

42 1011

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către insbtutu publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

47

42.10.39

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial dm venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

48

42.10.43

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10

49

4310

8.065.64

2.863.00

2177,00

1.690,00

1.335.64

Subvenții pentru instituții publice

50

43.10.09

7.765,64

2.588.00

2.152,00

1.690.00

1.335.64

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51

431010

250,00

250,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domen

52

43.10.14

50,00

25.00

25.00

Subvenții dm bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

53

43.10.15

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele tocate pentru finanțarea tnvestițUor in sănătate (cod *3 10 16 01+43 W 16.02+43 10 16 03}

54

43 10 16

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

oume mn uuyeiurue iiui cane uuyeitw ruudw pt/nuu imaniaiva----

aparaturii medicale șt echipamentelor de comunicații m urgență in sănătate

55

43 10 16 01

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

56

43 10 16 02

0.00

Sume dm bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor

57

43 10 16 03

0,00

Sume dm veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43 10 17 01+43 10 17 02+43 10 17 03)

58

43.10 17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aume uni veimwne piupni aie iwmsieiuiui muiuuhh uaue uugewie— locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

59

43 10 17 01

0.00

Sume dm veniturile proprii ale Mtrvsterului Sănătății către bugetele tocate pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

60

43 10 17 02

0,00

Sume dm verutunle proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investit" in sănătate

61

43 1017 03

0,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

62

45.10

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

63

45 10.01

0,00

000

0.00

0,00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

64

45.10.01.61

0.00

Sume pnmite in contul plăților efectuate în anii anteriori

65

45 10.01 02

0,00

Prefinanțare

66

45100103

0.00

Fondul Social Europeanf cod 45 10 02.01+45.10.02 02+45.10 02 03)

6?

45.1002

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN

din caro credite bugrtar

destinat

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

66

45.10.O2.O1

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

69

45.10.02.02

0.00

Prefinanțare

70

45.1^02.03

0,00

Fondul de Coeziune! cod 45.10.03.01*45 10.03 02*45 10 03.03)

71

45.10.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

75

45.10.03.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii antenon

45.1(103.02

0.00

Prefinanțare

74

45.10.03.06

0.00

Fondul Agricol de Dezvoltare Ruralat cod

75

45.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Sume primite in contuE plăților efectuate în anul curent

76

45.10.04.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

77

45 10.04.02

0,00

Prefinanțare

78

46.10*04.03

0,00

Fondul European de Pescuit! cod 45.10.05.01+45 10 05.02+45.10 05.03)

45.i0.05'”

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

80

45.10.05.01

0,00

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45 10.06:02

0.00

Prefinanțare

66

45.10.05.06

0.00

instrumentul de Asistenta pentru Preaderareț cod

83

45.10.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

84

45.10.07.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate Frt anii anteriori

85

45.10.07.0i

0.00

Prefinanțare

86

4510.07.06

0,00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod

67

45.1008

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anui curent

88

4510.08.01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

89

4510.0802

0,00

Prefinanțare

90

45,10.08.03

0,00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

91

45.10.15

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

92

45.1015.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în ana anteriori

93

45.10.15.02

0.00

Prefinanțare

94

4510 1503

0,00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

95

45.10.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plățilof efectuate în anul curent

96

45.10.16,01

0.00

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

97

45,10.16.02

0,00

Prefinanțare

98

45.10.16.03

0,00

Mecanismul financiar SEE (cod 45 02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

99

45.10.17

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Sume pnmite în contul plăților efectuate in anul curent

100

45.10.17 01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

101

45.10.17.02

0,00

Sume primite în avans

102

45 10.1703

0,00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

103

45.10.18

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anul curent

104

45 10.18 01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

105

45 10.18.02

0.00

Sume primite în avans

106

45 10.18.03

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02*00.17)

107

00.01

25.741 43

8.392,55

7.267,49

4.832.12

5.249,27

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03*00.12)

108

00.02

17.725.79

5.554,55

5.115,49

3.142.12

3.913,63

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

109

0003

D,00

0,00

0,00

000

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1S.10)

110

00.10

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

111

15.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(impozit pe spectacole

112

15.10.01

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13*00.14)

113

00.12

17.725,79

5.554,55

5.115,49

3.142,12

3.913,63

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN

din car» credit» bupeiar » destinat

Trim I

Trim 11

Trim UI

Trim IV

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

114

00.13

545,08

160,45

146.70

106,19

131.74

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

115

30.10

545,08

160,45

146,70

106.19

131.74

Venituri din concesiuni si inchirieri

116

30.10.05

486,33

143,54

133,32

94,09

115,38

Venitun din utilizarea pășunilor comunale

117

30.1009

0.00

Alte venitun din propnetate

118

30.10.50

58.75

16.91

13,38

12,10

16,36

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

119

00.14

17 180.71

5.394.10

4.968.79

3.035,93

3.781.89

retiuuu um piesian ue spi vtursmneacnviuui țuuu--------------------------------

33.10.05+33.10.08*33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32*33.10.50)

120

33.10

17.724,40

5.803,20

5.030.94

3.075,13

3.815,13

Taxe si alte venituri in învățământ

121

33.10.05

786,44

282.12

341,85

94,60

67.B7

Venitun din prestări de servicii

122

3310.08

565,70

262,10

189,30

62.93

51,37

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

123

33.1013

1.100.00

702.00

192,00

100,00

106,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

124

33.1014

7.330.10

2.469,20

2,359,42

978.89

1.522,59

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

125

33.10.16

0.00

0,00

Venitun din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, spedal

126

33.10.17

59,50

19.10

13,60

6.83

19.97

Venituri din serban si spectacole școlare, manifestau culturale, artistice si sportiv

127

33.10.19

485.00

164,80

136,90

41,00

143.30

Venitun din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

128

33.10.21

6.144,30

1.587,58

1.484,57

1.479.58

1.592.57

Venitun din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate pubbca din sume aloca

129

33 10 30

1 073,00

268.25

268,25

268,25

268,25

Venitun din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

130

33 10 31

62,20

15,55

15,55

15,55

15.55

Vendun dm contractele încheiate cu instituțiile de medicina leqala

131

33 10 32^

0.00

Alte venituri din prestări de servici si aite activitali

132

33.10.50

117,16

32,50

29,50

27.50

27.66

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

133

34.10

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

|Alle venituri din taxe administrative, eliberări permise

134

34 10.50

0,00

Amenzi, penaliiati si confiscări (cod 35.10.50)

135

35.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

jAfte amenzi, penalitaii si confiscări

136

35.10.50

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

137

3610

3,00

0,90

0.90

0,80

0.40

Alte venitun

138

36.10.50

3,00

0.90

0,90

0.80

0,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03*37.10.50)

139

37.10

-546,69

-410.00

-63,05

-40,00

-33,64

Donații $i sponsorizări

140

37 10.01

0,00

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltări

141

37 10.03

-546,69

-410,00

-63,05

-40.00

-33,64

Alte transferuri voluntare

142

37.10.50

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

143

00.17

8.015,64

2.838,00

2,152,00

1 690,00

1,335,64

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

144

00.18

8.015,64

2.838,00

2.152.00

1690,00

1,335.64

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11*42.10.43)

145

42.10

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

146

421011

0.00

Subvenții pnmde de instituțiile publice si actn/itatiie finanțate integrai sau parțial din venitun propn- in cadrai programelor FEGA implementate de APIA

147

42.10.43

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

148

43.10

8.015,64

2.838.00

2.152,00

1.690,00

1.335.64

Subvenții pentru instituții publice

149

43 10 09

7 765.64

2.588.00

2152,00

1 690,00

1.335,64

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul;

150

4310 10

250.00

250.00

Subvenții din bugetul loca» pentru finanțarea camerelor aqncole

151

43 10.15

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12* 00 15+ 00.17+45.10) - TOTAL

152

00.01

596,69

435,00

68,05

40.00

33,64

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN

An care credH» buflttar e <W«tinat «

Trlml

Trim II

Trim UI

Trim IV

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

153

00.12

546.69

410,00

63,05

40,00

33,64

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

154

00.14

546.69

410,00

63,05

40,00

33,64

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

155

37 4 0

546,69

410,00

63,05

40,00

33,64

Vârsâminte din secțiunea de funcționare

156

37 10 04

546,69

41000

63,05

40,00

33.64

11. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

157

00.15

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01*39.10.50)

158

39 10

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Venitun din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

159

39 10 01

0.00

Alte venitun din valorificarea unor bunuri

160

39 10 50

0.00

IV. SUBVENȚII (COd 00.18)

161

00.17

50.00

25,00

25.00

0.00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

162

00.18

50.00

25,00

25.00

0,00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

163

42.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat către insbtutii publice finanțate parțial sau integral din venitun proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

164

42.10 39

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 4310 14+43 10 16+43 10 17)

165

43 10

50,00

25,00

25,00

0.00

0.00

Subvenții din bugetele focale pentru finanțarea cheftuieiiior de capital din domeni

166

43.10.14

50,00

25,00

25,00

Sume dm bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea irrvestituior in sănătate (cod 43.10 16 01*4310.16.02*43.10 16.03)

167

43 10 16

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele tocate pentru finanțarea aparaturi medicale și echipamentelor de comunicații în urgență to sănătate

168

43 10 16 01

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparator capitale In sănătate

169

43.10 16.02

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor

170

43.10 16.03

0.00

Sume din veniturile proprii ale Mimsterulut Sănătății către bugetele tocate pentru finanțarea investițiilor m sănătate (cod 43 10 17 01*43 10 17 02*43. ?0 17 03)

171

43 1017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

aurne uw ve/uiunie pwpiH aie wmusunuiui aainuaia cave uuyeww— locale pentru finanțarea aparaturi medicale și echipamentelor de comunicații in urgentă in sănătate

172

43 101701

0.00

Sume din venrturite proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele tocate pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

173

43 10 17 02

0,00

Sume rin veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele tocate pentru finanțarea altor investim In sănătate

174

43 1017 03

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 ia

45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.15+45.10.17+45.10 18)

175

45.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4510 01 01+4510.01 02+45.10 01’03;

176

45 10 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate m anul curent

177

4510 01 01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in ann anterior

178

45 10 0' 02

0,00

Prefinanțare

179

45 10 01 03

0.00

Fondu1 Social Europeanț cod 45 ’0.02 01+45 10 02 02+45 10 02.03)

180

45 10 02

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate »n anul curent

181

45 10 02.01

0,00

Sume pornite in contul plăților efectuate in amr antenor

45100202

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN

din car» cradlt» bugetar

• dMtinat

«

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

IPrefirtantare

"“ÎS3

45 10 02 03

0.00

Fondul de Coeziune; cod 45 T0 03.01+45 1 0 03 02+45 10 03 03i

184

45 1003

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

185

45 10 03 01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate în anu antenon

186

4S 10 03 02

0,00

Prefinanțare

45 10 03.03

0,00

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala/ cod

1S8

45 10 04

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Sume pnmite in contul plăților efectuate în anul curent

189

45 10 04 01

0,00

Sume primite in contul plăWor efectuate in anii antenon

ido

45 10 04 02

0,00

Prefinanțare

191

45 10 04 03

0.00

Fondul European de Pescuit! cod 45 10 05 01+45.10 05 02+45 10.05.03}

192

45 10 05

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Sume pnmite în contai plăților efectuate tn anul curent

1S3

45 10 05 01

0.00

Sume pnmite in contul plăților efectuate în ann antenon

194

45 10'05.02

0.00

Prefinanțare

195

45 10 05.03

0,00

Instrumenta. de Asistenta pentru Preaderaref cod

196

45 10.07

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Sume primite in contul plățikx efectuate în anul curent

197

46 10 07 01

0,00

Sume pnmite in contul plăților efectuate în anu antenon

451007 02

0,00

Prefinanțare

199

45 10 07 03

0,00

Instrumentul European de Vecinătate si Partenenat; cod

200

4510 08

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Sume pnmite în contul plăților efectuate in anul curent

201

45 10O8 01

0.00

Sume pnmite in contul plăților efectuate rn anu antenon

202

45 10 08'02

0.00

Prefinanțare

“S53~

4510'0803

0.00

Programe comunitare finanțate in penoada 2007-2013 (cod

204