Hotărârea nr. 34/2012

Hotărârea nr.34 din 14.02.2012 Hotărârea nr.34 din 14.02.2012 pentru completarea Hotărârii nr.4/31.01.2012 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii trei ani.

n/>     - '

3^acăaHOTARARE pentru completarea Hotărârii nr.4/31.01.2012 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2012 ale Consiliului Local al

Municipiului Bacau si a prognozei pe următorii trei ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata;

-Ordinul 2985/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitului bugetar al anului 2011;

-Ordinul 18/2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011 aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2985/2011;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aproba utilizarea sumei de 46.201.323,49 lei, reprezentând «Sume din excedentul bugetului local » al anului 2011, pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Programului de investiții pe anul 2012.

Art. 2 :Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetului local pe anul 2011 -secțiunea de dezvoltare, in suma de 13.610.720,51 lei din excedentul anului 2010.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PĂDURARU ILEANA


ILEANA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOyfci

NR. 34

DIN 14.02.2012