Hotărârea nr. 323/2012

Hotărârea nr.323 din 27.12.2012 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65749/20.11.2012.

HOTĂRÂRE

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65749/20.11.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -   Prevederile art.2(l) lit. art.7(4) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

  • -  Prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali,

  • -   Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • -  Notificarea nr.260/19.11.2012 înaintata de SC Dixecom Srl Bacau, cu sediul în str.Carpati nr.2/C/13 din Bacău, prin Cabinet Avocat Pruteanu Mariana, înregistrata la Consiliul Local Bacau cu nr.65749/20.11.2012;

  • -  Adresa cu nr.65712/65748/65741 din 12.12.2012 înaintata de către Serviciul Cabinet Primar; Referatul nr.78523/11.12.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.65749/20.11.2012, formulată de SC Dixecom Srl Bacau, cu sediul în str.Carpati nr.2/C/13 din Bacău, prin Cabinet Avocat Pruteanu Mariana, prin care se solicită anularea H.C.L. nr. 172/26.07.2012.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și petentului prevăzut la art. 1


" A7 \

___) A /NR. 323

DIN 27.12.2012

N.O.P., C.F1./ A.MJEx.l/Ds.I-A-2