Hotărârea nr. 317/2012

Hotărârea nr.317 din 27.12.2012 Hotărâre privind completarea HCL nr.286/23.11.2012 prin care a fost aprobat un schimb de teren intre dl. Cucu Ioan  din Bacău si Municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.286/23.11.2012 prin care a fost aprobat un schimb de teren intre dl. Cucu Ioan din Bacău si Municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere :

  • -  Prevederile art. 47, art.117 lit. „a” si art. 121(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • -  Dispoziția Primarului Municipiului Bacau nr. 1909/18.10.2011 privind soluționarea notificării d-lui Cucu Ioan cu domiciliul in Bacau str.Lalelelor nr.lO/A/14;

  • -  Prevederile HCL nr.286/23.11.2012 prin care a fost aprobat un schimb de teren intre dl. Cucu Ioan din Bacău si Municipiul Bacău;

  • -  Adresa nr.46866/20.12.2012 înaintata de dl.consilier local Birzu Ilie;

  • -  Expunerea de motive a consilierului local inițiator al proiectului;

în baza dispozițiilor art.36 alin.(2) lit. “c” și art.45(2) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea HCL nr.286/23.11.2012 prin care a fost aprobat un schimb de teren intre d-1 Cucu Ioan din Bacău si Municipiul Bacău, in sensul ca se introduce un alineat 2 la articolul 3 din hotararea menționata, care va avea următorul conținut

„ Cheltuielile ocazionate de perfectarea actului de schimb la notarul public, vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului Bacau”.

Art.2. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Serviciului Administrare si Inventariere Patrimoniu si Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Primăriei Municipiului Bacati


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI pACĂU NICOLAE-OVIDIU POBOVICI