Hotărârea nr. 316/2012

Hotărârea nr.316 din 27.12.2012 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatele nr. 78488/ 09.11.2012 și nr. 78527/ 12.12.2012 ale Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Nota Internă nr. 45720/ 11.12.2012 a Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE

ART. 1. - Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii unei clădiri și a două terenuri, după cum urmează:

  • 1. clădire în suprafață construită de 595,8 mp și suprafață desfășurată de 1191,6 mp situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Letea nr. 32, nr. cadastral 4783;

  • 2. teren în suprafață de 3755 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Letea, nr. 32, aferent clădirii de la punctul 1;

  • 3. teren în suprafață de 721,94 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Milcov, nr. 81.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Hotărârca ya fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndj^^^g^soSiațm de Proprietari și Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI //


NR. 316

DIN 27.12.2012

N.O.P., I.D/ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2