Hotărârea nr. 314/2012

Hotărârea nr.314 din 27.12.2012 Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către SC COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A., pe durata construirii unei săli de sport, a terenului în suprafaţă de 900 mp situat în incinta Colegiului Economic "Ion Ghica" din Bacău, str. 9 Mai, nr. 104 şi abrogarea parţială a prevederilor HCL nr. 109/2004.


cntâ//'bia-c//acăa


^OMi/tu/ //.oca/a./ O 'vlu/nicf/wu/ai


yfâavăa


HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită către SC COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

S.A., pe durata construirii unei săli de sport, a terenului în suprafață de 900 mp situat în incinta Colegiului Economic „Ion Ghica” din Bacău, str. 9 Mai, nr. 104 și abrogarea parțială a prevederilor HCL nr. 109/ 2004

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • • Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/ 2001 privind inființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., actualizată;

  • • Prevederile art. 874 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

  • • Referatul nr. 78473 din 02.11.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • • Adresa nr. 6754/ 27.09.2012 înaintată de Compania Națională de Investiții SA și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 40486/ 09.10 2012;

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 109/ 2004 privind transmiterea către Compania Națională de Investiții “ C.N.I “ S.A București, a terenurilor pentru construirea de săli de sport la Școala nr. 9, Școla nr. 6, Școala nr. 7 și Școala nr. 3 din Bacău;

  • • Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • • Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau.

în temeiul art. 36 (2) lit. „c” și alineatul (5) lit. „a” și art.45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către SC COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A., pe durata construirii unei săli de sport, a terenului în suprafață de 900 mp situat în incinta Colegiului Economic „Ion Ghica” din Bacău, str. 9 Mai, nr. 104, care se identifică prin planul de situație - anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Predarea - primirea efectivă a terenului, se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare - primire între Consiliul Local al Municipiului Bacău și SC Compania Națională de Investiții -C.N.I. SA.

ART. 3 - Se aprobă abrogarea parțială a HCL nr. 109/ 2004, în ceea ce privește atribuirea terenului în suprafață de 1750 mp situat în incinta Școlii Generale nr. 9 din Bacău, Calea Moldovei, nr. 136. ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Colegiului Economic „Ion Ghica” din Bacău și Companiei ^Țiș^je^eȚnvestiții SA.

^ȘyniNT^\^.Ș INȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
4W’


o

PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500


ANEXA


fa Hotararea Nr.

«n jO


M

2012


- Teren intravilan din ffun. Bacau In suprafața de 900 mp destinat construirii unei săli de educație fizica in incinta Liceului Economic Bacau


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU