Hotărârea nr. 312/2012

Hotărârea nr.312 din 27.12.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 314 mp, situat în Bacău, str. Bucium, nr. 12, către Biserica lui Dumnezeu Apostolică - Cultul Creştin Penticostal Bacău.

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a terenului în suprafață de 314 mp, situat în Bacău, str. Bucium, nr. 12, către Biserica lui Dumnezeu Apostolică - Cultul Creștin Penticostal Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 8 (1) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

  • - Prevederile art. 874 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

  • - Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 78508/ 27.11.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Adresa nr. 32/ 27.10.2012 înaintată de Biserica lui Dumnezeu Apostolică -Cultul Creștin Penticostal Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 44221/ 19.11.2012;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”și art.45 (3) și (5) din Legea nr.

215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE

ART. 1. - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a terenului în suprafață de 314 mp, situat în Bacău, str. Bucium, nr. 12, către Biserica lui Dumnezeu Apostolică - Cultul Creștin Penticostal Bacău, conform Planului de situație, anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Bisericii lui Dumnezeu ;olică - Cultul Creștin Penticostal Bacău.


ȘEpINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVI           I


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

INTRAVILAN BACAU - STR. BUCIUM NR. 12

Județul : Bacau

Unitatea adm. - teritoriala : BACAU

Cod SIRUTA : 20304

Adresa corpului de proprietate :

str. Bucium nr. 12


Scara 1/500                 ANEXA

Beneficiar:  LA HOTARAREA NR.3/2 DIN 27.12.2012

BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICADIN ROMANIA

CULTUL PENTICOSTAL-COMUNITATEA BACAU

Sediul :

str. Bogdan Voievod nr. 29 Bacau

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Nr. cadastral al corpului de proprietate :/5151-5153/3PREȘEDINTE DE ȘE GEORGE BOGATUL


INTOC

SCTOPOPROI


x [ml

I Y [ml

Coordonate pct.de condur j Lungimi laturi' | 0(1,1+!)

1

■— i

2 : 1

i        .             ...                   i

3

566048.439

1

646393.694 |

3.970

566048.960

646397.630 |

13.276

566035.880

646399.900 |

3.979

566035.000

646396.020 [

11.982

566032.370

646384.330 |

22.234

566010.490

646388.280 |

17.986

566006.830

646370.670 |

2.613

566008.840

646369.000 |

16.615

566025.430

646368.080 |

3.871

566029.278

646368.504 |

1.213

566029.409

646369.710 |

14.490

566014.964

646370.856 j

6.840

566013.961

646377.622 |

6.841

566016.657

646383.909 j

15.530

/'566032.124

646382.512 |

5.066

^6.6037.186

646382.299 |

13.051

56^039.602

646395.124 j

8.392

t 566047.887

646393.790 |

0.560

^5-66048.439

646393.694 |

0.000

1

1